Clipped From The Times-Picayune

purduenut Member Photo

Clipped by purduenut

 - a a-iL .- . a-Jt-rv. aac aiyas l flPECIAL...
a a-iL .- . a-Jt-rv. aac aiyas l flPECIAL NOTICEB. KaW Orlaaaa Caaal aaa .Vaaain Cmayaay, I I .. Haw Oceana. May SaltM. I Pattlaa tavlna aVyaalta af Onallaraa 9 at tm tbit I a.k mr ai a-ktiaAaanllkw Ma aaana an rrlaaa ( ..- A'L "ir?illoLr!".?r,.4i I a aian aaa, ia a aava aa a w wu ItaarlaAaf mi I tba riakaf raid aaeaalrera. U. K.EIf TOW. CaablM. AN Baa-k.' aa baataa aaaaatra afC-Bfcd-Bta Mataa ta 4ba I aattnaa wttMraai aaaibytaa 6b nat . V, 7T' r I "T . . , aad aa a tba rkdl aba ,5jrr- - I,.tai WiaJ itrMlT.I rjrratt fttrila trtb Ibm. Saab aalaaaaa a aaay aa baa ba aibdaaaa oMit WcaaWaradatba r4aka rom. , ar-atyfT ' BAM, BMrTW W -raraam. WaUa.' 4aA4liaalta -!., Caat aad tafcarcba Traaipiitillia CaaiaaaT. aaa a I aaaaia a ta arm aat aatl arrret, far rr dallara, brier tba tb met. I" mtT 1 -1. A . A' tbaaaaa tboaeBeaaf tb namaaap. redeatytiaa, la lama ar aat waa taaa I ire I . . I A. PfJOAB. PraaMaat. I ttolC-ali -raarUrki. ieaoab. Caamde 5. Vataa wttb aa. are aetidad la withdraw them ater ta the I trtb lat Bach baiaaeee aa amy aa ba wabdrava anil bacaaaHtradaaat taa flak at Ua waen, bad bald lab- lecttatbMrordera. A a Alaakla -- M CNIOS ANA OF LOIlArA I tew Orfcaaa. bfay tT. IBM WA fKAI1 -- r Keeaela I hie IuVmi aatlaed to withdraw atom i prior tat he trtb met. Barb bataacaa aaaaay aat hawltbdrawB will ba renatdered a at tbe nak af be a-aera. wit It It vmh a. ruaai.Lann . Biaacb LoulelaBa State Ban a. ecoad M akpadty. 1 e I a. uu r-.t Maaaa orftb thla I Tr. me U wllWrta th Mat Mm tt Kit l . 'M -line la tbeaa therraR'r U prohibited. I ! mmStZ:m laawn rr- I I ' .f . rALFHET, Caabler. I I aT,'. the aald deaaatta aat wttbdrawa will ba I t,, af tba depaeltara. . I 1 ! ban a lAOIllaltA. I I njai are it iaa ea la that I a a hawtna Aowwrta af PaaN dee eta W at - nmM .Aunai ak b tke BSth haet. Bach baiaaeee aa ma aat he thea wttbdrawa will b I I r. . . . l hM ,. . ,.- Wyia-at Oa. MOWTEETTJL. Caehlcr

Clipped from
  1. The Times-Picayune,
  2. 20 May 1862, Tue,
  3. Page 1

purduenut Member Photo

Want to comment on this Clipping? Sign up for a free account, or sign in