25 Dec 1896, Cincinnati Enquirer

TLFRANTZ Member Photo

Clipped by TLFRANTZ

25 Dec 1896, Cincinnati Enquirer - AFRAID Ho Would Break Down. Frantz Is Not Fat...
AFRAID Ho Would Break Down. Frantz Is Not Fat Upon the Stand Bhowi ETidencft of a Coming Nerrors Collapse. - All f tk TfltImBJ II tl MW . i urr a uikk. Afpa-it. Afpa-it. Afpa-it. W1U B Kid. Mind.- Mind.- tad t J.17 Will Th. Do th Rest. seeea ee vaa aaavtaaa, Omkv twrawr 34 Tha laat af taeXlavaey la tae trial af Albert J. rraata tar Ilia Itfe wee rubes I tied la taa urr a-ear a-ear a-ear wMhtaut tha prisoner being ptmrt aaaa rha t" e'aad. Ma alee, af all Ike werl.1. kaaaa tha a-aerl a-aerl a-aerl truth f what traaepared bet area klmaelf and Ilea-ste Ilea-ste Ilea-ste LIMI trial fateful nlhl upon tha Still, vtiar Bridge Iris lpe re-isind re-isind re-isind BUent. however, aruua-ttout aruua-ttout aruua-ttout tha trial, aad tha caaa t t th jury without a word fram taaa kt aia ewe defense Aa tanUilml an Tna rwoctnsa, tha Iseredeetiun of iMtlmiwr hi compUltd tvafer aeon tlr It aaa aot quits It srsksrk whan Vlonel R. M. Navln BB-l BB-l BB-l in in 1 1 iftat (be defense rested Ita ease. Praai atov Kualw'i ratauttal was vry tirM. Tha Court then aotlflad tha atloraeya that Na irfumfii'i In tha raa wault ta hart Morwtar nan. Tha atata la to ha al- al- Ia4 faur hvira an1 tha dfnaa tha aana. Aaataauit frgniitlf Patlrraan will apan far tha ataia. Ma will ba fotlowad by Col. K M. Nvta aixl W. M. Van Bhatk far tha prlaonar lraautor Kumlrr will aiwl tha Ju'Jo will than rxiam raa jrar. Taa raa wilt Anally rrarh taa Jury aoma Um hton. tar atM. la tha maaatlrar rha i'aurt haa aljuurnl to o'rtork Monday mamlnf. IWfora aOoumiBam Judy Frown tlrwtad turt Italllfr lioaa to oon.lurt tha Jury, la tha tntrrmtaatoa. to th acana of tha tnurady. tha homa of John Harby and Maufktar. wtio claim tary haard Ianta Lit tla aoraata Jual kafora tha ahuia wra llrad. aa4 la tha prnlaaa wbara Kranta'a kuraad undr rlrrunntiiM ao myatartoua. Tha rkatn rlforia nt tha &tmrm to-oay to-oay to-oay Wr rhoaa of a hai f-auaa. f-auaa. f-auaa. Tha taatlmony rilrodvxnl waa of It: Mr iMtnadi to tha prta. owr, abaoluirly no(htn bain ahowa to In Utt-ata Utt-ata Utt-ata thai Itoaata Uttla roairarttad auk-tda auk-tda auk-tda or taal Krania waa or la Inaana. Thoaa who ba watrhaal tha trial rloaaly wart nol araallr urprlaat whan tha dafaaaa raaxad Ita i-aaa i-aaa i-aaa without plarlnc VYanta upon tha bm alaad. Hlnr tha firat faw day a of tha trial ba haa bin vary vkatbly waak riUK. No luna-rr luna-rr luna-rr llailaaa aaii ralm, aa lone r aaamlna to rara llitla what waa aatd or tloaa acalnat him. tha prtaonar haa krona almoat a narvou vrwk. Ma la aseltabla. a jit! flvw way ta taara upon Tim rtiriru iirx-AaioM iirx-AaioM iirx-AaioM Thara ara many who. In tha latlar daya o( th Irial. haa ban pradlrilna that If Vraaia wara to ba pl-al pl-al pl-al upon tha aland ka would braah down and tall all. Tha pra-aarutloa pra-aarutloa pra-aarutloa haa baan prapartna Itaalf for a arathlna rroaa-aaamtnatlon rroaa-aaamtnatlon rroaa-aaamtnatlon af tha arruaad and had ha baan ralVnl ta laatlfy Iba ordaal to whlrh ba waul-l waul-l waul-l hava limn aubjartad aa bailor ha lra1na.l than daarrlbad. It waa umlar th aaa rlrrumaianraa thai hla at-lurnara at-lurnara at-lurnara look advantaga of tha ntarrlful pro- pro- tat lun of I ha law. which provljaa that paraon aharaad with murdar xaipaliod la tufy cannot Tha aonjuiH amant airlualvaly la Th a '.ait-tBan '.ait-tBan '.ait-tBan irH mornlnc of iha fact that tha aparlal aiatlloal mmmtoiloii appolntad by ha Uourt haa found Frama to ba parfartly mm put an and to all alaboraia rfTorta to vrava that ha la manlally Irraaponalhla. Tha dafanaa taxlay conllnad Ita rfforia In ralailon to Insanity altnply to ahowlna that aumaroua ralatlvaa of tha prtaonar on hla wtathar'a iMr ha1 baan mantally unbal- unbal- anoad and ta drawing Iha Infaraaca that. although ha la now nol Inaana, Iha aup- aup- poaad lalnt of InaanMy In Iha blood may tiava turnal hla mind lamporartly whoa ha faund thai hla awaahaart had ooanailttad auK'saa, anl lad him to throw har corpaa Into aha rtar. CL091NQ AEQUME5T3 mill Be fata Sdoeiday, and. iha Jary Tbew Ie-ltle Ie-ltle Ie-ltle Wbesi the I'eort apanad this morning Colon Colon at fL m. Navln. of Iha defense, took the wit Bias stand, and resumed the reading of its intone, relative to the claim that hereditary hereditary lnee.nl ty existed la tha Studebaker family, of which Mrs. Fran is. mother of tha accused, waa a member. Tha first deposit deposit Km waa from Joseph O. Rodger. Super Super Inland ami of the Northern Indiana la- la- awne Asylum. It retalea the fact that John aV atudebaher. of Caaa County. Indiana. and kla awa Jaook had beea Inmates of tbat tn- tn- atltatloa. and described the roam taa to whlok Ikey were subject. Hotk had a hal lucination that white raps were after them. rrsxlerlck Q. Sis. Clerk of the Courts ot Caaa County, was ths author of another nepoaltlon ta Ike effect that a number of Iha Studebakara wars tnaane.aome of whom had eemmltted eutctds. Tha first witness of the day waa Dr. J. 11. McCaeeey. a physician, of Dayton. He was fat maily Supertntcndenl and Phyaldaa of Iha Kaa aaa Mtste Insane Asylum, at To pes a. John Sludabakar waa an Inmate of that Inatltatloa while tha doctor was there. Ha waa considered one of tha most vi slant and dancsraun af tha Inroataa. Tka rscard s Seared tkat kla Insanity was of a religious oka meter, aad tbat he killed a ansa and waa tbibo ron nrranaa. Mlaa Mat lie Fran Is, a slater of tha da-faaaant. da-faaaant. da-faaaant. was tha next witness. Ska la a rather tail youn woman, with Mack kair aa4 dark eosnplexloav She I set til ad tkat aha waa tha guardian at Albert, her broth er, aatll ka became af ae. la August last, ai tka lima af tha tmedy. her father. Al barm aad herweif Hvad lacethar. She know i LJtUa aad araa aware tkat kar broth er waa I ad tw m Barry kar. Ska - falkar sbieetad-ta sbieetad-ta sbieetad-ta tka alts in aassssBbsrail that aer rat Bar a letter fraaa Mrs. Pater Little aad frasa Bea Mrs. Little a letter stated that Albert and anilllv af had conduct, aad tkat Basal waa bar daaaklar aad aba araa Klad at It. as tka sir! was of law artgla. tasaata'a letter tkat aha wauid caaa ml t aaecidal Aiken married kae. Mlaa rraata Ida every poaatble esTart ta akt tka era wkea kla kar karasd. kar brother after eupper tka Blkt af tka tragedy. Ska aaw ktsa at IsW tka Boat Bvoraia. Ha at B kraak- kraak- fast, aayta ka vaa Bat kaaarry. Ha weal work aa aaaal. aad. leek ataaer with at tka ewatiassry kr. Alhart Bvr taal li was la a delicate eaav AlUea eaxl tbat they kaa kasa sa as a pay AS gwardlaa aaa aad la kar car $!. kslaalB t Albert. . af tka any. next tsetlnsa. Ha waa haewin tkat aVasst UtUt waa a tra. atawt. raan wasaaa. Ha oaar4 tkat k as ka kaa) art.ndad arisiat aad ksvl Bar Barthaa wber sbe partlctpat was kar af Sa) tkis as aaa bs aad aa apparlaatly ta ak that Mlas Little waa aausaally Tka abjart C tkla teatiavaay wws ta aarar taa. sera xu aasaiuaray Bias awa, ta ta Ts tka awrprls af J1 Um asSBt, aaaoanced tkat It ajraa Ms tna say aad eafsasa. at tkial Jets. T. th Fta teta MMttfr ee whala Ik aay, NMiiiliMtittlMl- NMiiiliMtittlMl- yest tw wtl kfr Ik ttady. imHil UmI be saw Kumir, ee t rreats's KmHi la away a la tk lac. rUM ta tk Mul ll hi mibsrsd af Kaala thavua awettaii a r-rJver. r-rJver. r-rJver. vat A M Ma kM U the iiiauw wbee ke leotiBad lest week, kiciausi a believed avee- avee- gVe am mi im rutin iw. . Ha said laat wM Ki aaaa late th Mara la aery taa W aa had kla eeet oatlar Iara4 a a. a slouch bat palled down ever htm ryaa, aad karrled as aad aM acala. Taa M l ta pat aa a sis erst bet. ail kla coat eotUvr aad ban-tats ban-tats ban-tats Koecle, Ilia declared thai ka sew reek sad tka puf Irbaa af taa fua by KoTt araa a "art aa JaV by tka dafi laa Maa wit faaad aad aaatnaoaet hlaii If llraaa. At taa rloaa af tkla taatlmoar froa- froa- aratar Kuaalar aaaouaoad that Iha. atata baailtod taa aaaa, without furthar c-onartd- c-onartd- c-onartd- c-onartd- araitaa. Bar a tka aruakaota Jadsa Urowa. kavlnai arraaaod fur tka arfunwrala. taaa adjownod Ika oaaa ta aaal waek. upartaiaadaat af Collro Thomaa J. rar- rar- ral. who aoltrad Ua aayatary of Baaala Ut-tlaa Ut-tlaa Ut-tlaa atraaaja diaaaaaaraMa, ralla lUta-tloa lUta-tloa lUta-tloa ta a prultar romclttrtM-a romclttrtM-a romclttrtM-a In tha araal It la thua: baaata UtMa awt har daath aa Tharaday. Albort J. Krans waa arraatad oa Thursday. Tha warraa rkara-anv rkara-anv rkara-anv hvra with aaurdar ta Iko Ural dasrao waa road to hint at taa County Jail aa Taura- Taura- day. Tka caaa waa first an for trial an Thursday. Tha taatknony aa to tha ullt or Inwocaaaa of tka arcuaad aada on Thura, day. ha aid rraata Ita found sullly. aa ''hargad. ka doubt I aaa will bo rsarutad. aa la tha ro atom, oa a Tharaday night. irw TESTIMOIT That May Help Kraal a la Bilirtl Fur Moaday. M'haa tka council for tha dafanaa nomin ally rloaad thalr caaa thla morning It was ansrally auppoaad that tha caaa waa con- con- clod ad ao far aa taatlmony waa conearnad. Such. II waa alatad la tar In tha day. Is not tha fart. On iha contrary. It la atatad that a pri- pri- vata arrancrmant aslats batwaan counsel rrpraaantlna both ahlaa and tha Court that additional arldanca may ba Introduced by tha dafanaa on Monday If daatrad. Accord- Accord- In to Information tha dafanss has testi mony to offsr which may prove of a start- start- line character and In Its effect sava the nark of their client. It la claimed that a latter was received here to-day to-day to-day from a drug-slat drug-slat drug-slat In Michigan, In which a atateinent waa made by a travel ing ealeeman for a drug houaa that while tha aalaaman waa atonolna at the Motet ooper ha on one occasion took a revolver rrom Heaai Little. Lettera and teleajrama, It la atatad. have bean Bant to tha aalaaman. and ha Is eapertad hare Monday. If he tea- tea- tinea to Burn an Incident It may prove tna saving ciauae in tna orrense. AUTOCRATIC The Powers Conferred On the Major of Greater New York By the Charter as Submitted To the Commission Features of the PUn. Nw Tout, December J4- J4- Tha draft of tha propoaed abetter of Oreater New Tork. as submitted to the Cotnmiaston. will be published to-Btcrrow. to-Btcrrow. to-Btcrrow. Tha legtalaUvs power power Is to be vested In a municipal assembly to constat of two houses a lower bouse of 1U4 members, elected from Senatorial dla- dla- trtcta, and aa upper houaa af X7 members. elected from Council dletrk-ts. dletrk-ts. dletrk-ts. All rha members of both houses are to be elected for the term of two years, and all are to, retire at once. Aa ta everything concerning the rights. prtvllegea and Mbertlea of tha cttlsen respecting respecting municipal rule, tha legislative de partment Is to be aubjact bo no reatralnt. But In reap aot to public Inoproveenerrts. and the action of tha municipal Assembly Is to be further subjected to tha concurrence of the Hoard of battmste and Apportionment. Tha Mayor la to have power to appoint ill tha administrative and eiecutlve of ficers af rha city est-t-pt est-t-pt est-t-pt est-t-pt est-t-pt Comptroller. who la readrred elective by the people every four years, so that lbs TBBASl'aT AMD PIMAJiCW Will constantly be In the namle of an Inde pendent department. The Mayor la to have I sutarvtaory control orr itve various depart - mania and aa enlarged veto power upon the acts of tha municipal aaaernbly. His pat ronage and hla power are so great that he will. Is these particulars, be a dutnllary sec ond only la Importance to the Governor of tha state or the I Veal dent of the Cnlted States. The Mayor Is 1o be given aneoiuts power to relieve at will every administrative of- of- Deer, rrreapectlve Of the prescribed term of office, durto tha Brat six months of hla administration. administration. After that he can remove only oa chargea, with tka approval of Ik Oov- Oov- ajtuoe. Where the powers of the administrative departments are largely discretionary It la propoaed lo have the departments presided over by a board of two or more Commis sioners. Where ttiey are executive merely. but one Commwsioner Tias been provided for. By far tha largest and moat Important board ta to be tne aoaao or rcauc utvaovaatairra. Consisting or tha heads of six newly creat aal denartments the Lleoartment of Watei Hupply. of H e ways, of Sewers, of Street Cleaning, of Pirhuc Bulkllngs. Luthtlnr a ritipoitee. and the Department of Brtdg Thla ta the St. Louia avstem. The Police Ueoartmeot win nave tour the Bureau of Elections, The Charities Department Department and the Park Department will be preshted over by three Commissioners each. The Law DeDarlment. the "lre Department and the Department of Correction will have amgte needs. l ne tfauuin tirpanswsi may have four. Great New Tork la to be dlrded Into Ave noroueha. Manhattan. tha Bronx. the Brooklyn, the Oueen'a and Richmond, and a certain degree ot noma ruts is to oa granteu I ta the boroughs- boroughs- There are ta native Corn- Corn- aulsalnnera of Taxes and Assessment, in- in- etaavd of three, aa at present, and a system for tha equalisation of ths varying conditions conditions In tha consolidated territory baa been devised In the matter or education tne committee adoated a plan which cent rail see tn a Board of Education, represent to Iba wkole eltv. tne nnvetcat eonouci ot tne arsooa, and which davotvea upoa School Boards, ap pointed by roe Mayor In every borough, the I aducarlooa si conduce ex tne ecnoose. I The cKJcnsxitt 1 mimkvtfm aw. The corn an t tee eoactuoea not to oeai vxl ineranip. AGED LADY a Pwwrloaa Ta Help a Cotupaaloat Ha rata; i-o i-o i-o taeekin. arBotsa araeaTca a i I Prrrasraa, PBJtie., December 24. Mrs. 1 Mary Walsoa, aed nt, was burned ta I death tkla Baornln at tka koas at I aleca. Mra. Patrick Reynoada. In 'Da I ausana. Ska aad another aad lady I Mrs. Rose Qulciey sooupied tka I Betk war very feeba. About a'olock I Mary Reyaoeds faund Mrs. Walsoa by tka I side af lb bed. kar cJotkinc I Mrs. Qwlgley waa alttba . ky tka I pewerleea ta I visa Rayaoata attempted ta amotkar tka ra. Tkkj waa aocompllaoed. bat aat I rr Mra. Walsosi was aa badly kuraed that I .a died la 30 ntaatea. Mra. Qtssrrey said IKat tkey 'war kxla ap tkatr room far I Christ aaaa wkea Mra. Walsoa. whit dust . aataL faU saaiaat tka Ar. ryiTTI flUTTttTlflB TW flK-TTT flK-TTT flK-TTT 1 Vf I Nsw Toa. Deoeaaber i. To-day To-day To-day waa taa I coldest Daeeasber 34 kt tka klstory of New i larx. at laa at taa so mat atnea Ik rausn- la af aba wwatker statioa kar Lb urn. at la a. tka maiuaif re Bates ad a fas a above Bar, aad tka aearaat apptaaek as tkat 0ur was ga taa yeara Vsa and tha tharBBUBuetai' rwsorded t da tar as 3 a. sa. waa laat ar Bail IK 1m acb ea'peennrlav" Mkd4vl aot krt

Clipped from The Cincinnati Enquirer25 Dec 1896, FriPage 6

The Cincinnati Enquirer (Cincinnati, Ohio)25 Dec 1896, FriPage 6
TLFRANTZ Member Photo
  • 25 Dec 1896, Cincinnati Enquirer

    TLFRANTZ – 29 Dec 2013

Want to comment on this Clipping? Sign up for a free account, or sign in