Arizona Republic from Phoenix, Arizona on June 30, 1973 · Page 156
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

A Publisher Extra Newspaper

Arizona Republic from Phoenix, Arizona · Page 156

Publication:
Location:
Phoenix, Arizona
Issue Date:
Saturday, June 30, 1973
Page:
Page 156
Cancel
Start Free Trial

Page 156 article text (OCR)

ALL EDITIONS American Stock Exchange list mm Ni* VolfcjAP) • Ffldov'i eompltt* American sjKk Eicnerltl pflcii: ^^aOHl Nftt ': n tin HI«H LOW cioi* en*. t Mr • , '.- *» A AbfdMf'iJdt 4 11 I'A - 1*4 l'/i+ Vt Aboratn pet 7» l iv« I'/i iv» Acmo Horn) 75 10 2'A 1V4 l'/.- Vi ACtlWHW 4 17 4'A 4V4 4.V4 • Adorn .Run). , 1 13 1'A S ADM Imtitl.. ^ 4 1*4 1'A 1ft + Vt . Adobe COrp 17 34 Ift 7*4 1 + *l AtEPtOlt P- S 11 3 I'/I S + Vi AeroFlo .Mr 4 u 4V. 3*4 4',4+ <A Aerowte ine . 4 i'/i i*t 2ft- '/• Aerosol 1 1 2 2 2 + Vt AffllCqa .J« »3 10 4'/> 4*4 4ft + Vi Atflt Cp Wt » 4 1'A }Vt 1'A- Vt Aflll Hip ,W v(. 1 S'A S'A S'A AlCPht.Mt 754 S'A 5*4— Vl Alken Ind 11 .1 1'A l'/> !'/,+ Vt AirboriKFrt, M 9 'Ift I'A I'A- 'A Alrpex JjSU. .4 1 '7 7 7 . Alrwlcti aliT Ai 17 17'A 17 17 - ft AlaP ptl!lO B p 175 54 54 54 — Vi Alaska Airl 14 S 4'A 5 Alba Waldn S S'A 3 sv,+ V, AICOIOC .05* 11 4 4*4 4*4 4*4+ V, AlleOhyAIrl '10 54 I'A S 8 AlletA. WIN . 1 SV, S'A S'A AlleoCp'Wt -•• 15' 5*4 S'A SVi— Vi AlianTR,.,7M, . 5 9 |V» 7V, IV, + Vi Allied Art 1 IB V/t 1*4 1*4 Allied Cntrl 9 15 I'/, S'/i 8'A ••AlldThr.,;i,M... » ' 1'Vi "'A 17'A- Vt Alpha IHd" ' 11 1 1ft 1ft 1ft . Allamir Cp', -43 4ft 4'A 4*4 . Altec Cffrp ' ' 1 15-14 15-14 15-16 . Altec Cp-'Wf ' 2 11-14 11-14 11-14-1-14 Alcapl 3.7S - IM s ' S1 S1 • Amea Im)' i/37 154 IVi 2ft 2ft- '/• AHes»LL Wt- SO 7V, 4'A 4*4 Am Asroncs -. 11 S'A S'A S'A— Vt AmBusP .20 11 4 UV. 14 16V.+ ft ACenMta wt v 41 Vt 1 + '/> AFItch 2.716 » 4 27Vt 17 27 + V, AmFllch wt;,, 9 -1ft 2'A 2ft + Vt AmGdrd pit ' t 3 ll'A 11ft 11*4— .'A Allrafcll .'146^ 7 25 7 4'A 4*4+ V, AMOlieA .11* 7 4 7 4'A 4'A . AmMI 1 .106 4190 Sft S'A 5*» + Vt A Pefff"1.10'"U 3 SS'/, 33V, SS'A- V. A Plan -2.301 U 4 7'A 7'A 7'A+ Vi A RIITri.Wt' 11 3 10 10- 10 : . AmRllyT. w». . 2 1'A 1'A 1 A- A Am Recreat • 4 4 S'A 4*4 5V, + V,. ASofeE i48t m 4 29 8 7'A 7'A . AltlTrttln Sv 12 11 1.1 10ft 10ft— '/, AMICCP U 04. ,12 24 IBVi 17'A 17'A- ft Andrea Had 1 1 1*4 1ft 1*4 . Anglo c .loe M 3 I'/, 1'A i'/> . Anthony Ind 3 21 8V, 7'A 7'A— ft AO Indust. 10 U IV. 1 1 — V" Applid Odta 1 ' 15 4 I'/. 1*4 1*4— 'A Aault Co 20*>*21 -3 21V. 31 21 .. Argus Inc '." 95 IV. 1 !'/«+ Vi. ArlzCe|.»08e,,-10 7 U'A U'A U'A+ V. ArkLGs 1.30 7 31 20'/l 20'A 20'A— Vi Armdc Eqlii 8 60 M'A 13V. M'A + 1'A Armln,,Cp-, 4 44 7ft 7 7 - ft Arrow.Klect. 4 5 S'A 5V. Sft— 'A Arundel .191, 7 23 9V, 9'A 9'A+ V, Arwood Cp I 1 2*4 2*4 2*4 . Asamera O • 27 29 9'A Wt 8 15-16—3-16 AshlOII Can 14 6 lift 11V, llft+ ft AskinSv/ .081. 4 1'A 1'A 1'A . AsprO .40b' -- S 3 7'A 7'A 7'A . AssdFd°.OSP." 7 2'A 2V, 2V, . 'AldMt <2.10*ln42 4 10 10 10: . AsdProd .40 . 8 4 27V, 27'A 27'A— ft Asfrex Incain 8 8 S'A S'A 3Vi+-'A Atalanta Cp S 3 4'A 4V, 4'/,+ Vl Atco Chem ., u 1'A l !'/.+ v. AtlcoMfg Wt. 12 Sft 3'A 3*4+ ft AIICMI 1.306 10115 23'A 23 23 + 'A Atlas Cp Wt v 24 Vt 'A 'A— 1-14 Augatlnc .10 2S 9 20'A 20 20'A+ 'A Austral Oil- U 24 12 lift ll'A— Vt Auto Bids L -' 4 9 5*4 5 5 — ft Autmat Rod 66 3'A 3V, 3'A + 'A AutmSvC .20' 7 IS 7ft 7 7V,- ft AVEMCriiM'Hl 9 25 5V, 5 5 — Vt Avondl 1.20b 8 X5 35'A 35ft 35ft : AVX Ceram". 17 14 18'A 17'A 18'A+ Vt •J,.-,l/l n B BaldDH .32 7 1 U'A 13V, 13V4 + 'A BanFd 1.45e. 10 15V, M'A IS + Vt BangPun wt. 5 IV, IV, IV,. . • BanstrCtl Lt <10 58 21 'A 10'A 21 — 'A BankrU'i30e Jj 14 4 10ft 10V, 10V.+ Vt Banner. ,01e*,v 5 M 3V, 3 SV, . Barclay Ind 76 3 33.. Barnes Eng . . 6 4 "3V, 3'A— 'A Barnwel Ind 12 6 S'A 8V, 8Vi+ V, " Barry R-'.42t 8 11 6'A 6V. 6'A— Vt BarryWr .32 7 2 ' 6'A 6'A tVt . Bortell Med. 17 1'A 1'A l'A+ Vt Barth Sti^Wr 44 3'A 3'A S'A . Baruchr*o*P' 1 1'A 1'A 1'A— V, Berwick ET 12 3 4V, 3'A S'A— 'A BasinPet Cp 10 34 3V, 3 3 . BavrklPrSle" U lift 10'A 11*4+ Vi Bell Ind .08- r 4 2 2ft 2'A 2'A . Belscol ,13t><-2! 2 2ft 2ft 2*4— Vi BenSM 2.65ei'i 7 6 . 22'A 22'A 21'A . BenSIMg wt.i . 5 3ft 3'A 3ft + Vt Benrus Crp <. 9 6 3'/« 3'A 3'/.+ V. Berg En .44t 4 14 S'A SV. S'A+ Vt BergRIt .36e\~: 11 7'A 7'A 7'A . BergRft wt * 14 'A 'A 'A . Berg Bruns : ; 9 3'A 3'A 3'A+ Vt "' Brg B pfl.l'S? 1 3 U'A U'A U'A— 'A BernzOmat ''12 1 5V4 S'A S'A . Bertea Corp" 6 2 S'A S'A S'A— V. Berven .08h - 9 7 7'A 7'A 7'A— Vt , Beverly Ent. , 8 68 IVt 2 2V4+ V, BevHill Bncr 6 33 7 6'A 7 + ft BicPen .17 it 17 x8 17'A 17'A 17'A+ ft BgBcar 1.0JK 5 1 17V, 17V, 17V. + ft BigV Supmk- , 5 4 2'A 2'A 2'A+ Vt BinkMf .800. 7 4 15 M'/> 15 + 'A BinnySm .70 8 6 U'A U'A U'A+ 'A Bio Dynam " 7 U 6'A 6V. 6'A— ft BlSSirfgs .60 '' 6 1 8V, 8V, 8V>— r /4 Blount'.06 '"'"• 6 X5 2V, 2V, 2V. + V. Bluebird Inc' ' 7 27 3 V/t 3 + Vi Bluebird in!-" 11 ft 5-14 . ft + 1-16 . Bodin Ap .20" 6 20 U'A lift 12'A + l ; Bohack Crp '21 11 S'A S'A S'A . Boll Berank; , 8 1 6'A 6'A 6>A+ 'A Boothe Cmp. 10 IV. IV. IV.— Vt Bowmar Ins i U 166 27'A 25V. 26 —1ft Bowne .20 t 5 U S'A 8V. 8'A . BowVall .10sl29 7 2B'A 28 2B'A+ 'A Brad Ragan;;. 7 23 S'A 7'A 8'A + 'A BradfCm Sv':40 11 24V, 24 24Vi + ,V. Brnchtn .16 ' 7 5 4ft 4*4 4ft .... BranifAr Wt? 3 9'A 9'A 9'A— V. BrasconLfl 4141 18'A 18V, Iflft— Vt BrautiEn .4*" 5 S 12*4 ll'A 12*4+ 'A Breeze Co W * 4'A 4V. 4ft— ft Brewer .40 •" 7 3 U'A U'A U'A . - BATob r.23e • 9 1 7 5-16 7 5-16 7 5-16 + 3-16 BroDarl Ind.. 8 6 1'A 1'A 1'A . Brodv Scats. 6 11 3 3 3 BrooksP .16 HI 10 5 S'A 5*4 S'A— V. BrownCo wt.>, 52 3ft 3'A 3'A- V, ' BwnFA .40b...,16 3 23'A 13 23Vi+ Vt BwnFB .4061 15 18 22'/. 22'A 22'A+ 'A BrwnF, pf.40:,' 4 S'A 5V. SVi . 1 BTMtg 2.67e t " 10 23 28ft 27V, 28*4+ 'A BTU Eng •'' 32 3 3'A 3'A 3'A+ V, . Buchler Cp'"23 43 3 3 + V. BundyCp la " 6 s 17V. 17 17V, . • Bursess Irid^ 1 2'A 2'A 2'A . . Burnslnt .60 12 30 12 11*4 12 + *4 Butler Avial^ 6 57 5V, svt 5ft+ Vt Buttes G Oil 1 33 488 25'A 24V, 24'A— Vi Coblcom dn, 4 4'A 4 4'A+ 'A eagles In A-'IO 2 6V, 6V, 6V.+ V, •' Caldor .15b ' 5 32 8V, 7'A 7'/,+ Vt Cal come -'? 8 7V» 7 ' 7 . . CalPrlCm'l ; 8 5 16*4 UV, UV, . Calvert Exp' 12 11 3 3 3 + V, Camcoln .05. 6 7ft 7 7V, + V, ' Campln .30b . S 1 11 11 11 .. CdnEXO GO , 31 233-16 3V, 3V, . Cdn Homstd, 49 17 6'A 6V. 6V4+3-U CdnlntPwJ.; 4 4 U'A 12*4 U'A+ V, , CdnJvIn .301,241 28 7*4 7V, 7'A— V, CdnMar ,10e U 6 S'A 3*4 3'A . Cdn Merrill , 4 4 1-U 4 41-14 . Cdn OccWnt 13 1 11V, 11 V, 11V.+ V. Cdn SuprOII' 58 4 47'A 47V. 47V4+ 'A Convert Int f • 50 J'A 2'A 2'A+ 'A Canogd Ind ' 9 9 1'A I'/. !'/, . CapitlFd .12-' 14 5 S'A 3V, .}'/, . Capitol Inds 12 IS ll'A 11'. 11V,— V, Caresso .20.-. 4 16 SV, S'A S'A— V, Carnaln .88 25 41 85V) 84'A 84'A— 1'A Carr wl „ 15 4'A 4V, 4'A— 'A Carrols Dev'.. 9 '1 4V, 4V, 4V, . Caslle A .84 4 2 17V, 17V, 17V, . Castlelon In 34 15 1'A- iv, 1'A . Castlwd Int : 18 33 UV, 10'/> 12'A + l 7 /, Cavilron Cp : 21 6 7V, 6'/, 7V, + V, CelluCrott : . 8 2'A 2V, 2'A+ V, CentSec .Me.' 45 4'A 5 . . Cenvlll Com 3 2 10'A 10>A )0'/i— V, ' Certified Cp< 4 12 Sft 3V, 3*4+ 'A Cerlron Cp> 27 50 1V, 1ft 1*4+ Vt ChadMIII .40. 5 2 5*4 5*4 5*4 . ChampH .02., 10 395 4'/> 4V, 4'/,+ V, Charlr Med ; 15 10 4 4 4 . . CHBFdl .23t S 2 6'A 6ft 6ft . ChemEX .1'6; 6 1 4'A 4'A 4'A+ V, ChiRIV 1.40a 8 1 23*4 23V 4 23'A— 'A Child World " : 15 4 9*4 9*4 9'A— 'A Christian Co- 8 25 2'A 2'A 2'A . CICvF'l.SOe; 2 U'A U'A U'A . CIMtgGr wti' 53 2 1'A 1'A— V, Cinema 5 Utv 19 1 Wi 2*4 2'A+ V, Cinerama . 2 IV, IV, IV, . Circle K .26 11 31 10V, 10V, 10'A+ *4 CitznFinI .14 8 30 4V, t*i 4'A— ft CitMtg 1.47e. 9 10 15'A 1.1V, 1S'/,+ V, CilizMtgl Wt, U I'/, IVt 1'A . CityGsFI .50 4 3 "7 'A r'A 7'A— 'A CK Petrolm 24 2 7'A 7'A 7'A— 'A CL FinI v 3 10 4'A 3V, 3V»— 'A Clark Gr ,30 4 1 10'/i 10V. 10V.+ V. Clarksn Ind 8 1 9V, 9", 9V,+ V, Claroslal . -. 5 10 4*4 4", 4*4+ Vt Clary Corp .1 8 2V, 2V, 2V, + V, CMI Corp < : 31 9 2*4 2*. 2V, . CMI Inv wt . 43 16 14'/.i 14'A— Vt CoBuild Cos 2 17 3 3 3 . . Coachrnn In 5 21 S'A 8 8ft . Codescp .10e' 12 38 S'A S'/i S'A . Caff Mat .41 "13 78 14*4 11*1 14*4 + 2 Cohen Hatfd 1 S 18 2ft IV.r 2*4 . Cohu In .15e 10 8 5V, 4*i 4'A— 'A Coil Intl ' 6 49 S'/i SV. 5*,+ *. Cole Nat .48 6 21 12*, 11*4 11*4— Vt Coleman .44 - 11 86 16 15V, 15*.+ V, CollTow .07e^ 4 9 7'4 7V, 7V,+ V, Col Coml .20 8 7 3*4 S'A 3V, . ColonSnd .30- 11 12 9*, 9*i 9*i+ V, ColwellC .J9 . 9 3 IB'/, 18*4 18V, COlwM 1.89e 9 13 29 29 29 . Comb Com IS 3 20'A 20'A 20'A . Cmbusth Eq' c 13 7 15'A 15Vj 15'A— 'A CmlMel .60b ' 5 X5 ll'A ll'/« ll'A+ 'A Commodor •• 9 10 3V, 3V, 3V,— V. ComHIIh Cp.. U 44 3*4 4 + 'A ComPsyc Ct 9 105 4'A 4'A 4'A+ V4 Compac 50, . 7 5 4'A 4'A 4'A Compoln .32- S 11 SV, 7*4 8 Cmpreb D£4_ S 2*4 2V, 2*« Coinp^grp U 14 IS'/, 18'A 18V,- V, Comput Eq" 14 9 2*i 1V4 2'/4— V, Comput Inv 5 10 2'A 2 2'. Cmpul Mch 1 !'/» l'/» 2'A- "A Conche'.OBe 4 11 10 9'/t 10 •Condec ;Crp 2J 4 3V, 3V, 3V, Connlly Con: 1» 2 4Vi 4V. 4V, Connrx .44a , 12 10 12*» 11VJ 12*J • Conrofk .40 7 3 11 11 11 - V'l -Co.nrm-.lnc.,-.. S 4 4'A 4*4 4*«- Vi Con QUfiav 7 2*4 2V, 2V,- V • Comgtt .ML.. 7 2 9*J 9'A 9*4+ W 'COfsynt Cp. IS 3 7*, 7V, 7*',— V Coi'l'Maler r 9 U l*i 1'A 1*4+ v Cont Tel^wt ' 72 3V) 3V, 3V] + • Cook Ind • 3108 14*4 M'A IS'A-l" Cop Jor":10a 7 4 5*4 5'« 5*.+ * Cordon Inll 8 51 S'/i 5'-4 5*4+ * Core Labs 14 3 14*4 14',i 14*4+ V Colt Corp 2 2'i 2V4 l'.4+ V Cousins wt 9 3*i 3'A 3*.+ V Cox C.IJI Com 41 58 20'A 20'A 20V)— V Crgmre .lit- 11 8 5*4 5*i 5*, C-reSW if U & 1% & Creul Fftam 24 4 2V, 1*» 1'i- * Creslmopl 2 I'/i 1'A l"j— V y» « a* t 1 !•!' 1OI- 1O1' Crmelon .84 7 l 19V, i9',i 19' i Crass AT .41 30 9 53'/,; 51*4 52'4— v /wnCP l.llt 15 5 15'AJ 15'A 15', -V ^ryilal Oir'- 72 17 7*i^ 7', 7'4- ' CSECoro .U> S 7 13V, 13ft ]3",+ V Cubic ci.ifl 9 is i*i 4V, 4'i+ 4 •JdIM . Nil 'Ml Ml MltH LOW Cleli CM. Cuflll .Main 14 l'/4 1*4 I'/t- 'A CultlrA .HP 39 7'A 7'A 7'A+ Vt CuttlrB .lip f 7 4V1 7 + *t cw Tranipr 4 i li'/t lift li'A+ 'A D Ddmont .40 III 1*4 1 4- 'A Danielln .14 1 1 M'A M'A Mvt+ v, Data Contrl 1 1ft 1ft Ift Dota Dcumt 7 .2 U'A 14'A tl'A . Data Prod 11 ll 1 2'A 1 DaviPd .Ofh 14113 Mft ll'A M*t+ 'A DoyMIn ,10* 41 14 IV, I'A Ift— Vi Doylln wt 11 1'A 2'A 1'A . DCL IfiC 11 1'A 1*4 1'A+ Vi De (TbM .15 1x171 17*« 17 17 - V, DeJur AmiC 10 4 Sft Sft Sft . Del Labi S 2 7'A 7'A 7'A . DeltoCp Am • 1ft 1ft 1ft . ' Dltn Fd .500 5 S 10V, 10V, 10'A + Vt DenTal El 10 25 17 U'A 17 + 'A Deplltr 1.10 • I s 19 19 19 + Vi Dero ind . 7 V, V, Vt . Deieret Ph 21 17 11 21'A 21'/,+ ft Designer Jw l 1 5'A 5'A S'A— V, Dev Cp Am 4 41 15'A IS IS'A- ft Devon App s 941 6 s S'A— Vi DHJ Indust 15 IS tVi I'A S'A+ ft DlamM Drll 1 29 13'A UVi 13'A— V, Dlebold VC . 41 S 3 3 . . DillOrdSt .40 . S 1 14 14 14 + Vi Diodes Inc 17 7 1ft 1ft 1ft . Dlscant Fab 7 3 3V, S 3Vt+ Vi Dlversey .51 7 3 ll'A UV, 11V,— V, Dlxllyn Cor . S3 5 4'A 4'/> . Dome Petrl 21 U 31 30>A 30ft . DownyS .156 4 s Ift Ift Sft . Drew Nat) , 28 V/t 2ft 2ft . Driver Marr 4 S 10'A 9>A 9'A— 'A DrFalr ,40b 9 14 S'A 5ft S'/,+ V. DurTSt .1X1 13 13 ll'A ll'A ll'A- ft Dynaleetn 21 14 IV, 2'A 2V. . Eaale Cloth . 14 1'A 1*i' 1*4 . ErIScheb .32 1 141 10'A 9'A 10 - V, Earth R .12 17 11 5V. 5 5 — Vi EasonOII .30 14 12 14 15'A U + Vt EltrtAIr .47t S 12 S'A 3'A 3*4- V, EaitnCO .10 62 ll'A ll'A ll'A + 'A Ealt.-n Frsf 4 6 6'A 4 6 — ft Eazor Expr 30 8 3 3 3 — V, Eckmar Cp 10 9 IV, 1'A 1'A . Ecodvne 19 1 14 14 14 — V, Edglngtn O 4 8 ll'A 11V. 11'A+ 'A Edmos .13 4 28 4V, 4'A 4'A— Vt Edo Corp S 3 4V. 4V, 4ft . Edwards .20 4 1 4'A 4'A 4'A . Egan M 056 1 4*4 4*4 -4*4 — Vt EhrnhPh .10' * 32 9 8'A I'/.— 'A Elco Corp 4 14 3ft 3ft 3*4— V. Elect Camp. 6 1'A 1ft IV) + Vt Elect Resch. l 1'A. I'A l'A+ V, Electrn ,40b 10 1 IB'A IS'A 18'A . ElectSP .36t 1 2 4'A. 4'A 4'A . ElglnNal wt. 15 1-14 1-14 1-14 . El Tronlcs 4 22 8 7ft 8 + '/, Empress Int 3 27 2V. 2V, 2V, . EpkoSh .440 7 4 9ft 9'A 9*4+ '/, EquityNal 38 I'/, 1'A 1'A . ErnsIA .05r 4 2 4»A 4'A 4'A . Era Ind • ' 2 2 — Vt E*pey Mfg . s 2'A 1'A 2'/« . Esq Rod El S 4 5'A SV. S'A . Essex Chem 73 1'A V/t 2'A- V. EtZ Lav .096 7 IS 8 7ft 8 + '/. Euthenc .lot. 4 - 4ft 4'A 4'A + 'A Evans Ari* 1 s 8V. 7'A 8 Excellnv Co 14 21 '13ft 13ft UV,— V. Executn .24 17 23 14*4 13 14*4 + 1ft Fab Ind 1 8 Sft Sft ,3ft- Vi Fabien .40a 6 S 4V. 6. 6 ... FabrCe .030 4 12 7'A 7'A 7'A . Fabrics Nat. 1 'A 'A '/«+ '/• FalrNbl .07r 5 13 I'/, I'/, 8'A+ 'A Falcon Sbd U 6 6ft 4ft 4'A . Fam Dol Str 10 14 7'A 7 7 — V. Family Rec . 43 3 3 . . Fanny Frm . 1 t t t — 'A Fash Fabric 8 U 4ft 4ft 6'A+ V. Fed Resrce*. 26 1'A IV. l'A+ V. Felmont Oil 9 i 9'A 9'A 9'A— V. Felsway .32 4156 S'A S'A— V. Flbrebrd wt. 5 4'A 4'A 4*.+ V. FideIG 3.256 9 2 33 Sift 31*4— 'A FldelcGr wt. 2 7% 7'A 7'A— 'A Film Cp .06 529 9 9 — '/«• Fllmways . 2 2'A 2'A 2'A+ Vi FiltDvn .016 t 17 7'A 7V, 7'A— 'A FlnSanB .20 5 12 14V, U'A U'A— ft FinGen .24b 6 6 10'A 10'A 10'A . Fst Dn 1.9S6 10 2 20ft 20ft 20ft— 'A Fst Denv wf. 22 1'A 1'A 1'A— Vt Fst Hartfrd 11 9 3'A 3'A 3'A . FstS&LS .40 4 6 12V. 12 12V. + Vt Fstmark .20 4 6 11V. lift ll'A+ ft FischP l.llt 7 2 10ft 10'A 10ft . Flshman .20. 1 3'A S'A 3'A— '/, Flagglnd .12 3 3 2'A 2'A 2'A . Flagstaff 7 4 4'A 4V, 4'A . Flock Ind 11 4 2V. 22 — Vt Flo Rock In 8 29 9V, 9ft 9V, + ft FlawerA .24 82 12 12 U — V, FlyTiger wt. 43 U ll'A 12 — V. Foodram Sp. 1 1'A 2'A 1'A . ForesIL .091 156 13 S'A 3 3V.— 'V, FoxStaP .28 10 6 11V. ll'A ll'A . FrankNu .32 8 17 7V, 6'A 6'A— Vi Freinlllo .40 14 7 16V, U'A MVi . Friend Frst 15 2 1'A 1'A 2*4 . Frigitronic 29 23 U'A U 13ft— V. Frontier Air 5 • 22 S'A S'A S'A— V. FrontrAir pf. 1 26 26 26 . . FrontAIr wf. .J._.3'A SV, SV. . . . ' f* . G Gabriel .431 S 2 6'A 6'A 6*4- 'A Garan .26a 6 3 S'A 8V. 8V.— . V. Garcia Corp 8 1 7V. 7V. 7V. . GaylrNfl 20 - 3 4 3 Vft 3 Gaynor Staf 6 S S'A '5V, S'A— 'A "Gearhart .24"' 7 10 7 7 7 . . Gen Buildrs 22 10 1'A 1ft 1ft . G Cinma .32 9 20 17 . U'A U'/.+ 'A GenEduc Sv 83 4ft 4'A 4*4+ Vt G Hou*ewar 38 4 3'A 3'A+ V, G Plyw .Ole. 1 1*4 1*4 1'A . • Gen Recrat 7 3 4'A 4'A 4Vj— Vt Gen Resrch 6 11 S'A 5'A S'A . Genge Inc 7 11 5V. SV. SV, . Gcnisco Teh 14 1 1'A 1 1'A - 1'A '. ' Geon Ind ; 8 124 8 . 7'A . 7ft— ft Giant F .SOa 5 69 ll'A 12'A U'A'. GiantYel .40 23140 10ft 10V. 10V.+ V, Glaring .131 7 7 4'A 4 4'A . Glasrock Pr. 4 svt 5V, 5V. + V. Gin Ger .20r S 8 S'A SV. S'/.+ 'A Globelnd .40 6 3 S'A S'A 5'A— 'A Glou'cstr En 7 2 12 12 12 —'A Glover Inc 588 7'A 7*4 , Gldblatt .36 5 12 S'A S'A S'A+ 'A Golden Cycl 17130 25*4 24'A 25V. + IV, Gold W Mob 9 6 4'A 4V, 4'A' . GoodLS .OSe 4 8 4V, 4 4V, + ft Goodrich wt. 12 5V, SV, SV, . Gorin Str* 4144 4 . . Gouldlnc wt. 3) 4'A 4 4'A+ V, Gould T .816 11 4 9'A 9 9'A+ V. Grainger .27 24 4 28'A 2B'A 28'A— Vi Grand Auto 7 2 S'A SV. S'A + Vt Granite Mgt. 5 3*4 S'A S'A . GrasVa .146 7 4 4' S'A 4 . . Gray Mfg 7 25 Sft 7'A I'A+ V. GreatAm In 59 'A V, 'A + 1-14 GIBasin Pet 39 4 2ft 2V4 2'A . G LkCh .OSe 9 4 6'A 4V, 6ft— V, Greenm .92t S 40 5',', S'A S'/.+ V4 Greer Hyd. 78 4 S'/. 4 . . GryhdC .20e 5 20 4'A 4'A 4V, '. GRI Cp .06 18 24 20V. 20ft 20V.+ 'A Griesd l.lSe. 1 U'A U'A U'A— 'A GrossTIc .90 8 1 UV, 13V. 13V. . Grow C .32b Sxll 7'A 7V, 7V.— Vt Gruen Ind . 11 Sft S'A 3ft+ V, GSC En .056. 10 1'A IV, 1'A— 'A GTI Corp 20 3 3V, 3 3V, + 'A GuardMt Wt. 2 4'A 4'A 4'A . Guilfrd Mils 5 1 S'A SVj 5'A . GIIMR 1.776 ' 10 9 17'A 17'A U'A— ft GulfMRIt wt. 31 1'A 1'A l'A+ V, GullRep Fin 3 IS 6>A 6V, 6V>— V. Glf SM 2.16e 7 5 17'A 17V, 17'A— V, Gulf SoM wt. 10 IV, 1'A 1'A— 'A Glfstrm LD 9 10 22 22 22'. . II Mailed Horn 4 12 S'A 3 S'A+'A HallsMot .40 S 18 S'A 8'A S'A+ 'A HamllC .lie 8 4 7V, 6'A 7V. + 'A Hamptln .32 7 1 5'A S'A S'A+ V, HanvrPlan. 1 4'A 4ft 4V 4 - 'A Hart All .40 7 1 ll'A ll'A ll'A- A Harltld Zdy 4 22 4 3'A 4 — 'A HartzMt Cp 35 25 27'A 27V, 27V,- V, Harvev Gro 35 15 IV, 1*4 1*4 . Harvey Slri 9 14 1'A 1'A 1'A . Hasbro Ind 4 11 S'A SV, 5*4+ ft Health Chm 4 2 4'A 4'A 4'A- Vt Heinick Inst 9 10 2 2 2 . . Heitm 1.346 7»48 ll'A ll'A U'A- ft Her Maj .48 5 5 9'A 9 A »'A+"A HerffJo .240 • 4 1 4'A 4V. 4Ji . HIG Inc 70 14 5V. S'A 5V, . HIShear Cp 44 4 9'A 9'A 9Vi Highlnd Cap. 22 2 2 + V, Hiflhaven 7 2 SV, S'A 3*4 . HomeOA .50 34 7 42'A 41ft 42Vi+ Vt HomeOB .50 30 1 38 'A 38 'A 38'A+ 'A HormeIG .81 11 1 U'A U'A U'A- 'A Horn Hgrdrl. 3 5'A 5'A Sft . Hoskins 1 11247 20'A 19'A 19 A- *4 HospM 2.086 8 21 18V 4 lift ISA- V, HospMtg wt. 3 1'A 1'A 1'A . Hasp Mir In 11 1 15'A 15'A 15'A+ 'A Hotel 1-2.106 8 2 18V, 18V, 18V 4 + ft House Vi ,31 11 11 7'A 7V, 7V,— 'A Housl Oil M 20 24 29V, 28 28 —1*4 Howell Ind 4 4 1'A 1'A 1'A . HubellA 1.08 13 2 35'A 35'A 35V4— 'A Hub pfBl.75. 1 53 53 53 +2'A Hub pfA1.75. 1 53 53 S3 +2V4 HudBOG .70 .27 1 41*4 41ft 41'A+ *4 Hudson Gen 25 3 2*4 3 - V, Huffmn .40e 5 9 8V4 S'A 8Vi— 'A HuntHIt .421 4 2 3*4 3*4 3*4- V, HuskvOil .15 15 241 23'A 22'A 23 + V< Hvcel Inc 114 4*4 4ft 4ft . Hvdrm pf.60 x2 U'A U'A 13V>+ Vt HygFd 1.231 S 18 17 15'A 15'/,-lV< 1 ICBCorp .42 10 2 15ft 15ft 15ft + V, ICM R 1.80e 10 6 18ft 18!', 18ft . IMC Magnet 4 9 4*i 4V, 4V, + '/, Imoco Gale 6 2 4ft 4*4 4*4- 'A Imp Oil .40 34 48 40*4 40ft 40',-')— ft InarcoCp .12 4 13 2ft 2V, 2ft+ V, IndianHd wt. 2 5'/» 5 5'A . Inflight Svc . 20 1'A IV, 1V4+ Vt Instron Co 8 10 4'A S'/, 4 . Inslrum Sys 7 49 IV, 1'A 1'A- V, InlegRe .19t 5 4 4*i 4'A 4'A- A Intrmedco 19 23 3 1ft !'/,+ V, Inll Banknol 20 *i 11-14 *4 + l-U Int Foodsvc 5 9 • SVj 5*. 5ft- Vt InFunerol S 5 3 3*4 3'A 3'A . IntGenln .70 5 4 10'A 10'A 10ft + Vt InlProl .10 4846 4 . . Int Stretch . 11 2V, 2 2 - V ( IntSysl .04*1 11 10 ?3V3 23 23 . Inlerpholo . 4 S'A S'A, S'A+V Inlerpool M 3 IS M'A 15 + V Invetlm Flo S 14 S'A S'/t 3V, . InDiv A 1.80 5 73 22V, 21'/« 22'A . InvDIvB .45 $84 Sft 4 . . InvRIT 1.38e 14 3 U'A U'A U'A+ * Iroquois Bd U 14 7*4 7'A 7V, + V Irvin Indust 7 2 4', 4'A 4'A . ISC Ind .30 8 2 4'A 4'A 4'A+ '/ Del Corp 13 14 .5 4',. 4'.+ '. ITI Corp 13 1'A IV, IV,- V J Jaclyn .266 6 1 5 5 5 . Jacobs Eng 8 5 8'A 81, 6'A . ; Jomiwy .Ut 4 9 . Sft SU 5*,+ v Jeanoe.1te 9 3 4V, 4V, 4V, Jervls 1.301 5 9 U 11*4 11*4- V • Jetrgnlc Ind n 4 1*4 IV, 1*4+ ' . Jewelcor 7 ll 8*4 8'A 8*i+ V [ JOhnPd -08n 27 41 23*. 23 U 23*i K , *T _ SOlM Nit I PEM« Mitt LOW CI9II Chf . Kfl&t- »t4.SO ttW l»Vl «TV> , Sf <ft . (ant »rd wt 71 11V, 11*4 U - vt <avonou . . i tvt 1*4 1'A- v. (ay Corp \9 It 10'A 10'A 10'A+ 'A <«nt6A Corp 4 \Vt 1'A 1'A— 'A <«tcfium CO IS * 1J4 3}» J*4+ 'A KCW0MO .41 1 27 13V4 13*4 13V. + V4 Ktyitlfl .15* 13 1 4'A 5*4 4V4+ V4 Klltmb .15* 41 I'/i 2 2'A- Vt Kllleorn Pr S 15 5Vt 5'A 5*4+ V. Kin Ark Crp 17 i'/i 1 1'A . KlntRd .090 9 S 15*4 I5V« 15V,- Vt Kllt9»lm .11 41 6*4 4*4 4*4+ Vt Klrbylnd .44 4 S 15'/i 15',4 15V. + Vt Kit Mf9 9 3 4'/4 4'/4 4'/4- 'A KieerVu Ind 19 1 I'/i 2'A 1V4+ 'A Klelnertl . 4 7V. 7 7'/4+ V, KfllCktr Toy 1 11 14*4 14'A 14V4- *4 KollHOfft •40 11 12 HMl 14vi 14% *f W Kuhnstr .10 S 1 1 ( I . L LaBora* . 10 2 I J . . Lafay Radio S 19 9'A 8*i 8*4+ V4 Lak« Shore 315 27 3V< 3'A 3V.+ Vi LaneW ,4lt 6 17 4 3>4 5'/,+ H Lhdrrtrk Ld .37 1 2*4 2V4 IVt- Vi LOrwR 1.14« 9 5 12V. ll'A UV. + Vi LorwInR wi. 10 13-1« Vi Vi . • LCA Cp .11* 7 39 14V, 13V. 14V, + Vt LCA Cp wt . 17 1 1 2 . . Leoran .14 4 20 SVi 5V. 5*4+ Vi Lea Ronl ,14 9 3 10Vi 10*4 lOVi . Leodr Hdus 4 8 4V. 4Vi 4*4- Vi Lease Cp wt. 137 IV, 1*4 2V, + Vt Leath Co .44 5 3 9*4 9'/4 9'/4- '/• Lee Entr .30 10 3 14V* 14 14 + V. Lee Natl 19 5 4*4 4*4 4V. . LelohPr.4» 5 4 9'/4 »'/. 9'/4+ Vt Leisure Tec 4 16 7'A 4*4 7V.+ 1/4 LernerSt .94' 4 17 37 36V4 36'A- V, LernerSt wt. 143 24 23V, 23'A . LesFay .31b 4 1 9'A 9'/4 9'/4— Vi LewlsBF .20 4 2 7'A 7*4 7*4+ 'A Liberty Fab. 14 2V. 2Vi 3V. . Llbrty Leas, '7 IVi I'/i 1'A— 'A LllyLVnn A 5 ll 3 w* 3 + V, Lincoln Am 27 12 3 2*4 3 + '/« Lloyds Elec 5 3 12V, ll'A 12V4— *4 Lodges .OSe 87 1 I'/i 1*4 1*4+ Vt Lohmn ,31a 6 4 7*4 7V, 7*4+ V, LoewThe wt. 149 4*4 6'/i 4Vi— Vl Logistic Ind 8 2 1'A I'/i I'/i . LaOenSv .40 7 4 9V. 9'/4 9V. + Vt LOUlsCe 1.08 6 1 21*4 22*4 22*4+ Vi LSB In ,46t 7 2 3Vl 3'A 3V,— 'A LTVCorp Wt. 19 2*4 2Vl 2V. . Lutay Corp 7 6 2V. 2V, IV, . ' ' M Macro Chat. 15 IV. 'I'/i ' 1'A . Me PbS 1 28 9 1 16Vi 16'A 16Vi + Vi Mallry Ran . 7 *4 Vi Vi . Mansf^T* .5"' 4 'l «'/J 6v! 6v5+''A MarindUqe • 12 41 16 7 A 16'/4 14'A+ Vi Mark Conlrl. ' 14 4V. 5V, 4'A + 1 Marlene Ind 82 3Vi 3V. 31/4 + 'A Marshal Ind 8 13 5 4'A 4*i— Vt Masland .40 7-3 7*4 7*4 7*4+ Vt Mttsnelln .30 5 4 7% 7*4 7*4- Vi MaterR '.10e 11 4 8V, '8*4 8*4 . MaulBro .20 91 4V, 4V, 4'/» . Maule 1 60e 7 3 13V. 13V. 13V4— V. McCrow'tn. '« 7 6*4 6'/4— 1/4 McCull Oil . 211 S'A 5*4 5'A . McDonh .40 4 3 M'A 14 14 .. McKeon Cn 43 3'A 3'A 3V4 . . MDC Corp . 3 I'/i • 1*4 1'A . Means FW 1 7 3 11Vn ll'A ll'A+V. Medalst .32 4 7 9'/. 9'/. 9'/. . Medco JwlV 4 5 4*4 4V, 4V,+ Vt Medenco .08 7 2 5V. S'A 5V. + Vi MediaGn 54 13 1 31V, 31V, 31V, . Megolntl'ln. s 2V. 2 2 — 'A MEM Co .44 5 6 12*4 11 12 .. Mercant Ind 7 1 8V. BV. 8V.- V. MerleN .20a 6 15 8 7*4 8 + A Metrocare 4 12 4V> 4 4'A+ Vi Mich Genl 4 11 3'A 3 3 . . MichSua 10 33 3 3 3 3 MdRub.32e. 6 1 10*4 10V. 10*4 . MidFinl .36b 8X17 11 Vi 10'A lOVi- Vi MMgo Elect 8 42 15'A 14V, 14V.- 'A Mil Roy ,10e 14 5 ll'A 21'A 22'A + V, MoBeef Pkr ' 4 8 12V. llVi ll'A+ *4 MoKanTx Ct. S 3'A 3 3 — Vi Mitchell En 14 1 17*4 17% 17*4 . Mite Corp 12 S 4'A 4'A 4'/4 . MoAmCo Cp 4 6 3Vi 2'A 1*4— 'A Mlybden wt . 5 6*4 6'A «*i- Vt Moog Ine 4 5 8*4 8'A S'A— Vt MtgGr 1.29e 9 2 10*4 10*4 10'A+ 'A Mouldings . 10 2V 2V, 2V,— V, MtVernM 1 4 2 16 16 16 + Vt Mov Star .36 5 JO S'A 4V, 5V. + Vi Movielab . 11 1*4 1'A 1*4 . MPB Cp .40 5 JC4 9 8V. 8V.— Vt MPO Video . *2 2*4 2*4 2*4+ '/• MPS Intl Cp 16 20 2'A 2 I'/,— Vi MultiA .04h 12 1 10*4 10*4 10*4— 'A V n Napco Ind 7 2 3'A 3'A 3'A . Narda Mlcr 5 2 4V. 4V« 4'A . Nat Allalta 10 5 3*4 3*4 3*4 . NalBellas H. 16 1'A 1 1 — Vi Not Gen wt . 29 13*4 13V. 13*4— Vi Nat Gn wt n. 25 4V. 3*4 4 . . NatHllh Ent 8 14 2*4 2'A 2'/4- Vt Natlnd wt 6 Vi V. V.-1-16 NKInnev Cp 5 24 5 4*4 4*4— V. NMedEn .10 6 26 9'A 9 9'A— Vt Nat Paragn 8 5 10 9'/i 10 + V. Not System 17 19 2V. l'/. 1'A— Vt NOtinwH .20 6 5 6*4 6*4 6*4— '/< NedhmP .30 3 20 8'A 8V. 8V. + Vi NellDon .351 37 1 3 3 3 . NelsonL .501 6 4 S'A S'A S'A+ Vt NEng Nuclr 22 45 34'A 34 34*4 + 1% NHamp .OSe 9 10 4'A 4'A 4'A+ Vt Newldria M 16 18 Hi 1 1 — 'A NMexA .841 38 2 14V, 14'A 14'/j . Newpark Ri 12 10 2 1*4 2 . . N Proc .35e 11 24 8V. ' R 8 . . NYTimes .60 9 10 11V, 11V. ll'/j+ V, NlagFS .20a 4 1 S'A S'A 5V. . Nichols SE 5 3 4 3'/> 4 + Vt NJBPI l.lle 8508 20V. 20V. 20'A— 'A Noel Indust 3 27 5*4 4'A 4'/i— *4 Nort So Ry 593 3 23*4 23V, '23*4+ Vi Nortek Inc . 5 3V4 3 3 . . Nor Am Roy 9 10 8V. 8 8V. + Vt NorCdn Oils 20 19 7*4 7 9-16 7 9-16— Vi N IPS pf4.25; Z30 57V, S7V, 57V, . NNGMob Wt. 46 21V. 20'A 20V,— Vt Novo Corp 5 8 5'A 5V. 5V.— 'A Nuclear Dot. 23 5*4 5V. 5*4+ V, NumacO Gs 27 1 16'A UVi 14V.+ 'A 0 Offshore Co 10 1 21'A ll'A. 21'A- 'A OhioBross 1 10 3 16V, 16'A 16V, OKC Crp .80 5 13 17 16*4 16*4- *4 OnanCp ,30e 7 1 18'A 18V4 1BV4+ i/4 OpenRd Ind 6 124 11 10'A lO'/i- •). Orlflinala 31 1 2V. 2V. 2V. . OriOlHO ,10h 4 6 8*4 BV, BV, . 'Ormand Ind 40 1 IV, IV. . IV.— V. Outdr Sprt 1 7 8 9V, 9'/4 9'A . OverhDr .32 9 21 13 12*4 13 + Vi Over Sh ,10e 12 45 33'A 33V, 32V«— Vi OxfdFst .30r 12 8 6V, 6'/, 6V,— V. Ozork Airlin 13 35 4'A 4V. 4'A+ V. . PQ P4F Indust. 1 I'/i I'/i IV, + Vi PGE6PI 1.50. 3 20'A 20'A 20V4— Vt PGE pf 1.37. ' 5 18V,. IB'/z 18V,+ Vt PGRd pfl.25. 4 16'A 16*4 16'A— Vt PG 9.2ptl.32 . 40 30V, 29*4 30V, + Vt PG 8.1pt2.04. 6 27V, 17V, 27V, . PGE 8pt 2 . 1 27'A 27'A 27'/4 . P Holdg .34 8 1 7Vi 7Vi 7V. . PNwTel 1.04 10 13 14V4 14V. 14*4+ V§ Pac PL pf 5. ISO 66V, 65V, 66'/j . PacSV L .18 4 10 9*4 .9V. 9*4 . Pall Corp 12 9 11 .10V. 11 + '/4 PalomF ,10e 4 10 4'A 4*4 UVt . PaloM 1.70e 8 7 14*4 14V. 14V. + Vt PalmrMI wt. 4 IV, IV. IV. . Pandl Bradf IS 3 6V, 6V, 6V, + 'A ParaPkg .10 6 3 4*4 4«/i 4Vi— Vt Parsons 33e 23 24 34'A 32 32 2*4 Patagonl'cp 8 10 13*4 13V. 13*4+ *i PatoCG .200 13 54 8V, 8'A 8V, + Vi Peel Elder 22 7 20V, 20'A 20'A— 'A Pemcor Inc 9 2 3 3 3 . . PenEng .40a. 6 2 9'A 9*4 9*4— 'A PenRIE 1.10 9 12 ll'A 12'A 12'A+ Vl Penob Shoe , 1 2V, 2'/i 2'A Pentron Ind 18 29 13*14 *4 *4— 1<14 PftnRnuc 1 A 1 lfl,jfe 1DU IflU F^epDOVS 1 O.I 10/4 IB'/4 I0v4 PPPI Inr 19 49 91*b 9fl,A 91,A^1 rCrl Inc 14 vt 4I*V4 *U"/4 41 ,4+1 Perlnl .10t 3 8 4*4 4V, 4Vi Permaner 16 33 5V, 5 5'A— ' Vi Pertec Corp 9 5 5'A 5 5 — *4 Phil LD .Sir 5154 5 4'A 4'A+ Vi Phoenix 511 . 9 2*4 2'A 2'A . Pic n Pay St 9 20 5 4'A 5 + Vt Pledlnd 24 49 4*4 4*4 4*4 Ploner Plas 10 8 7'A 7Vi 7Vi ', Pioneer Sys 7 13 • 2*4 2'A 2*4— '/• Pioneer Tex 5 13 4'A 4*4 4*4+ 'A PitDMo 1.20 9 5 31*4 30V, 31*4+ *i PitWVT .570 9 7 4V, 4*i 4*4— Vl Pittway .40b 14 1 34 34 34 + 'A PiZZOCp Am 11 2 7*i 7V, 7V.+ V, Placer Dev 20 1 28V, 28Vi 28V, + V, Plant Ind 12 14 4'A 4V. 4>A+ Vi Planlrnics 11 2 19*4 19V. 19'A- Vi Plaza Group 4 2 1'A 1'A IV.+ Vt PlyGem .231 5 8 4*4 4*4 4*4 . PNBM 2.136 9 11 21*4 21*4 !!'/>+ V. PNB MR Wt. 7 l'/4 2Vi 2'A+ V. Pneumo Dy . 4 4V. 4 4V.+ 'A Poloron Pd . 4 2V, ivi 2V, + V, Polychr .451 7 11 9'A 9 9 + >A Polymr .451 11 2350 8 8 8 . . Potter Inst . 4 3V, 3V. 3V. . -Prairie Oil 23 1 4*4 4*4 4*4 . Pratt Lmb 1 7 3 ll'A 11*4 11*4+ V. Prel Corp 4 34 5V. 4'A 5'/,- Vi PrenHall .84 11 21 19'A 19>< 19'A+ >A PresRI B .84 41 3 10*, 10*i 10*4— Vt Presley Cos 3 78 4*4 4*4 4*4+ Vt Preston .54 9 9 1H, 11*. 1U4— V, Prime Eauit 6 58 7V. 7. 7',,+ '/, Proler Stl 1 7 1 19V, 19V, 19V, + Vt PrpCT 1.81e 8 14 15'A 15 15 PrdRIE 5 .24e 14 4 I'A IV, 2V, ', PrudBdg .24 10 3 11V, 11V, 11V.+ Vt Prud Fund . 1 1Vi IV, iv, . PSA Inc Wl . 23 SV, SV, 5V, . PSCOl PI4.15. Z175 56V4 54V, 56'/,— 'A Pulle Hmes 4 1 3'/z 3V, 3'/i- V, PuntaGrd Is 5 4 4'A 4V, 6'A . PuritFsh .28 4 17 7*. 6*4 7 PulnamS .40 4 2 ll'/« ll'/« ll'A— Vt i> RangrO Can 91 4 31V, 31'.i 31V4— 'A Ransbra .52 8 14 21 *• 20*< 20*4- *4 RopdAm wt. 8 4V, 4 4Vi+ Vi Rath Pack . 49 4'/i 4Vi 4'/4- Vi Ray Resrcs 12 2 4*4 4->i 4*4 . RaymPr .40 7 1 7*» 7H 7J4 . HB Indust 7 32 SVi 5'i 5'A+ Vt RSOlEsI 1.40 12 1 I4*i 14*1 14'/.- Vi Rlt RT 2.146 8 8 19 18Vi 18'A— *i Recrion Crp 4109 22'A 20'A 22V4 + 2 Reeves Tele 9 2 !*« Ui iv, . RelrlgTr .12 71 9V» 9'/t 9Vi . ReltlFd .398. 20 8Vi 8*» 8->i- V. ReltF PI4.38. 1 48 48 48 - Vi RlpNot NY 7 22 28*4 28V,. 28V,- Vt ReschCtl .08 35 31 47*i 47V, 47V,- ",i Reserve 05 15 30 4V4 4'4 4V, . Resrtslntl A 12 34 IV, 2*4 2*4+ Vi 1 Rest ASJOC . 5 I'/i 1*4 1*1+ 4 1 Rex Nor .141 4 2*1 2V, IV,— V, RH Med Svc 4 4 4*4 4*4 4*4 . > Riblet Prod 3 15 5*4 5 5*4— V i Richtord In . 7 3'/i 3*4 1*4— V i Richlon .20 5 10 3 3 3 + Vi Riker Maxs 5 13-14 13-14 13-14 Riker MX pf 1 14 *4 -Vi + l-N Rilev Co 13 31 U lOVi 10*,+ * RioAljm .40 14 7 27*4 27V| 27*i— V i RioAIg In. 40 2 27 Vi 17>A 27'A . RisdonM .34 5 1 8'/i 8'A 8vi . , RltlFinB .20 10 5 7*4 7V, 7*4+ V 4 Roblnlech 15 17 17 14V, 14*i- '/ > Roblin Ind 3 7 3'A 3'/i 3'A . Rockway .80 4 2 IO'/> 10V, 10V, . Rockw Cmp is i', i'/i i'/i • Roland Inll 4 i 4'-i 4Vi ^4',, . Rollins Inll 8 14 4V4 5'i $4Vt t Ronco Telep 411 2 )'• 3 * v Rossmor Cp 3 4 4V, 4V. 4*1+ ', i Rossmor wl. ] 1*4 l*i 1*1+ V i*i*i NO! Fi IWl Hlitl L«W CIMO CM. ROWlflM P* 44 7 SH IVt §*4 * V. toval Am*r 44 11 9V, 9Vt »**+ * toy BUI ,10t 4 IS J'A 1V» 3V4- 'A (oyBCh Col 1 4 Vft IVt 3<A . IPS PtOd . S3 3 3 + VI ISC llMUIt 11 1 l*t Wt \Vt . luieo ind 16 4 Wt m IVi . tUIKkl Ine J 94 1*4 1*4 3*4- Vt (USIl Cp .40 S 1 10'A lO'/i IOV4 . <Ult Cft .40 6 4 IS'A 15 IS - V, tyanHo .10t U 4 IS'A ISMi 1SV, . lydr Syl wt. 4 M'A 20*4 20*4- Vt lyirsn nev. , . l. Mi,. JW !'/»..„.. lBbt«y.4« 11 » M • »\Vt Jttt . , iflftronSV A 3 4 3'A 3 A 1'A- Vi itJ«MllT ,4» S U 13 »2'A 11 4- V* Inltm Corn 2? 5 5*4 5*i 5'A . iambo "ilf 2417J 17'A 17'A 17'A- 'A IDgo pf9.64 . 1 114 114 114 . Sanltas .11 14 77 3*4 3'A 3'A . sargent Ind. s 3 V/t 3 . . Saundr L .10 S 13 9V, 9'A 9 A- »A iavoy Ind . 21 4". 4Vi 4V. . • UmeVirfc J is 8*4 ivt 8'A+ vt Sclent Allan 10 9 7'A 4*i 7 — Vt Scope Ind 31 1 IV, 8V, IV, + A iCOttvHO .05 17 9 14 14 14 — V, Scurry°R<iln 10 IIS M'A 15'A 16 +'v» Sea contoin 7 11 ll'A 11*4 11*i + '*4 sealeetr Cp 10 11 3V, 3*4 3*4 . season All 4 14 5'A s s - A SBCMt 1.14* 7 31 9'A 8V, 9 + V, SecMtln wf 17 Vi • Vi % + 1-lf Sec Plastics 7 1 4*4 4'A 4'A- *4 sellgm Also, 4 3 3V. 3'A 3V.+ A Sells Liz .40 4 1 9Vi »*4 9*4- Vl Semtec .461 71 9*4 f*t 9'A . seauoyah In 57 Vi '/, Vt . Service Cp l' 5 59 5'/4 S S'A + Vt ServlSCO 130 511 4V, 4'A 4'A- A Servo Corp 7 1 3*4 3*4 3*4- Vt Servotr .10r 4 ,3 I'A 8 8 . Shaer Shoe . • 5 2Vi 2'A 2'A + Vt Shawln ,27h 7104 11*4 ll'A 11A-*4 SheltrR .OSe 4 4 5*4 S'A 5*4+ Vi ShndCp .711 4 S 8*4 8*4 8*4- V, Shnandh Oil 19212 9*4 9V, 9'/,- 'A Shnadh O pf. 4 15'A 15'A 15*4 . Sherwd Med 7 3 13*4 13V, 13'/,- /, Shopwll .246 10 3 3Vi 3V, 3V, + Vt Showbt ,40a 7 20 12*4 ll'A 11*4+ V, SierrPac .11 4 3 8'/i S'A 8'A- '/• Sierrocln Cp 17 12 8'A 7'A 8'A+ 'A Sigma Inst 5 2 5*4 5V. 5*4 + A SignetCp .40 9 7 13»A 13'A 13'A+ A SlkesCp .20 7 8 7*4 7'A 7*4+ 'A SmcSt 20b 7 3 S'A 3V. 3'A- 'A Slmkins .50 8 1 4'A 6*4 6'A . Simplex Ind 43 sv, 5V, svt . Clmnlav UUIr- 9 17'A 17'A 17*4+ Vl simplex wir. * if /i if /• *' jt-r /* SMDInd .281 4 4 2'A 2V, 2V, . Solltron .04 17 184 3*4 3'/4 3*4— V, Sbnder Brdc 7 11 11 10'A 10V. . Sorg Paper 11 3 4'A 6'A 4*4+ Vl Soundsn .40 5 S 12to ll'A 12'A- V, SoestCa .800 10 7 . 9'A 9'A 9'A . SC S.Spf 1.45. . 15 19'A 19'A 19*4— ,V4 SC S.lpf 1.30. 2 18 18 18 + V. SC 4.7pt 1.19. 6 M'A 16 16 — Vi SC 4.3pf 1.08 2 14V, 14V, 14V, . SC 4.2pf 1.06. 7 14V, 14*i 14*4- V. Sou Roy 1.20 33 6 57'A 57V, 57*4+ *4 Swsllnv .700 14 10 35V, 35V, 35V, + Vt SpecllV Rest 6 17 9'A 8*4 9'A + l Spector Ind 8 5 5'A 5 SVi . Spectra .24 5 13 7 6*4 4*4+ Vt SpedOP .19t 40 8 4V. 4 4 . .• Speizmn Ind 3 7 4'A 4V, 4*4— 'A Spencer .321 445 4'A 4'A— Vi StdAMian .80 5 1 13 13 13 + Vi Std Contalnr 6 2 2'A 2'A 2*4+ V. Std Dredge . 4 2V, 2V, IVi— Vt StdDredg pf. z200 -8'/4 IVt 8*4+ 'A StdMotA .42 6 IB 8'/i 8*t 8Vi . StdPOC Corp 7 4 2'A 2'A 2'A . StdProd 1 4 10 28'A 28V, 28'/,— 'A StThoms .36 6 14 IS'A M'A 15'A+l'A StanlvA .40t 43 6 SVi S'A S'A— 'A StorSmk .40 ' 4 1 8 8 8—'A StoteSL ,l<lh 4 12 10'A 10 10'A . Statham Ins 10 10 ll'A 11V, 11 S A+ V, Stelmet Inc 10 2 • 3V. 3*i 3Vi+ Vt Stelber Ind 10 21 6'A 6 6 . . Slepn Ch .28 11 2 14V. 16V, 16V,- Vt Sterl Electr 27 7 1*4 1'A l'A+ Vt Sterl Extru 8 3 2V, 2V, 2V, . SterlPre .281 5 36 3'A 3'A .3V.+ Vt Sterndent 768. 7'A 7 7 A . Stevcoknit 43 3'A 3*4 3*4+ Vt StopShop .90 6 5 IS v IS 15 . . STP Cp .60 6 31 7'A 7V, 7V. + V. Struth Wells 15 4 4V, 4*4 4*4- Vi SunCltyl .25 6 4 5 5 5 . . Sun Elec .40 15 7 19'A 19'A 19'A- V, SupFdSv .10 6 6 S'A 5'A S'A— 'A Supercr .10e 4 ' 2 2'A 2 2 — 'A Sup Ind Intl 888 7'A 8 + '/. Sup Surg Mf 8 2 8*4 8V. B/i**- Vi Superscop 6 31 20Vi 20 20'A— V, Susauhana . 43 3V, 3/, 3/i Susau Pf 75k 11 9'A 9'A 9*4+ Vt SutrMlg wt . 14 IV, IV. 1'A— V. Synalloy 8 5 3*4 3>/« 3*4+ Vi Svsco X Cp .10 12 1 18'A 18'A 1B'A+ '/' System Eng 14 11. 3^A. 3 3'A . T Tech Svm . 5 1'A I'/i 1'A . Techcl Oper 12 8 : 7'A 7V. 7*4+ '/. Techcl tape 7 10 I'/,. l*i 1'A . Tchnicolfr 6 36 7 7 7 — V. Technitrol . 1 2V, 2V, 2V, . Teleflx 1.2W 5 1 14V. 14V. 14V. . Telprompt 17 185 16*4 ISVi 15'A— 1 Telex Cp wt. 1 IVi IV. 1V.+ Vt Tenna Corp . 6 2'A 2V. 2*4 + V. Tenneco wt . 10 4'A 4 4V. + V. Tensor Cp 5 13 3'A 3 3V.+ 'A TesoroPt wt. 48 13Vi 12V. 131/4+ Vt Texaslnt Co 97 4 3'A 4 . . Texstar 4 8 3*4 3'A 3'A . Textron wt . 1 ll'A ll'A 11V4+ 'A TFI Co Inc 4 9 2*4 2'A 2'A— V. Tldwell .30 4 35 4V. 4*4 4Vi— Vt Tiffany! .lor 4 7 5*4 5'A SVi— *4 Timple Ind 4 19 IVt 7'A 7'A— V. Tokheim .35 7 19 8 7V. 8 +1 Tolchln Inst 5 13 3'A 3V, 3*4— V. TolEd Pf4.25. ZlOO 55 55 55 .. TonkaCp .40 10.9 17'A 17 U'A + Vt ToppsG .206 -8 13. S'A 7'A B'/«+ -Vt Torln .40b 71 14*4-14*4 14*4—i/i TownCnt M 5 7 S'A 3*4 S'A— V. TranLux .35 20 14 7V. 6'A 7'/i+ 'A Trnsoir .Ole. 1 1'A 1'A 1'A . TWA wt . 329 6'A SVi 5V.— Vi Tconrtuj lit ATI C C 1 iGuQW .JIT O J 3 3 3 . TrlStMt .096 5 156 5'A 5^/4 5%+ Vn TubosM .13e B 3215-16 2'A l*i + 1-16 TtirhnHuno 1 1 ID 5 5 5 + V« 1 UrDDuVnc M IU 3 3 3 T VI Turner C la 6 5 18*4 18'A 18*4+ 'A TuiinPnlr* In •! 01 /!/• <S/« A'/« 4. 3/« i winrQir in 3 1,3 ,o '/p j /• ov( T •?• Tyco Labs 7 19 7*4 7'A 7*4— V. U • UIP Corp 882 2 2 + /• UnoTr 2,3f>6 9 23 21 /t 20*/8 21/4 + Vt Unom Tr wt. 4 2 3 /a . 2 3 /i 2 3 /a . UnAirPr .40 5 1 6'/i 6% 6 7 /s— V« UnAsb In wi. • 1 2Vi 2 s /i 2 S /B— V» UnBrand wt, 29 !'/• IVa !'/• . Un Dollar St 4 6 6 6 6 . . HtiltPnnric A 14 1 VM TA 1% Uflll rOOQS o 33 1 '• 1/4 1/4 . UnNat Corp. 17 4*s 4 4Vi+ Vi Un Nat wt n. 15 11-16 11-16 11-16 . Un Nat pl.70. 3 10*4 10'A 10'A— V. UnP Dy .60a 4 9 10 • 9*4 10 + V, USBnT 1.976 16 17 27V. 27V, 27Vi . US Cer .10e 8 2 5V, 5V, 5V, . US Filter 10 49 8*4 8 8*4+ Vt USLSR 1.72e 13 11 17'A 17*4 17*4+ Vt USLsg R wt. 25 1*4 1*4 1*4 . USNat Rsrc 100 19 2'A 2 2 . US Radium 665 4'A 5 + 'A US Reducln 9 15 9'A 9V. 9*4+ *4 USRubR .54 7 3 9*4 9'/i 9*4+ V, Unitek Corp 12 3 ISVi ISVi 15*4— Vi Unity Buy s 13-2 17'A 17'A 17'A+ 'A UnlvClg .osr 6 2 3V. 3'A 3V. . Univ Resrcs 72 36 4V, 4'A 4*4 . UnivSaV.26 S 16 7*i 7V, 7*4+ Vt UrlsBldg wt. 2 15'A 15 15 -1*4 Bt R a S h?d y s" m 45 IS 1 ik iS'A !?'/.+' V, UVInd wt . _9 4Vi. 4'A '4'A . V ' Val DOr Ind 4 7 I*t 3V, 3V>+ 'A Voiles SlkH 11 8 10'A 9'A 10'A + 'A Valley Mtal 36 31 SVi SV, 5V, . Valmac .40b 3 8 10 9Vi 10 + *4 ValueLIn D . 53 3 3 . . VanDorn .28 7 4 9*4 9'A 9'A- V, Voro Inc 9 2 2*i 2V, 2Vi- 'A Veecolns ,24 8 5 13 13 13 + Vi Venicln ,20b 518 8 8 . . Verlt Indust 17 2 1*4 1*4 1*4 . Vernltron 7 17 2V» 2Vi 2Vi+ Vi Vertipil Inc 8 20 2 2 2 - Vi Vesely Co is 1 4V4 4'A 4'A . VetCO Offlh 35 55 20'A 19*i 10'A+ V, Viewlex . 18 1'A IV, 1*4 . Viking Genl 1 2 7'A 4'A 7'A+ Vt Vikoa.lnc 32 5 4'A 4'A 4'A . Vintage Ent 4 2 4'A 4'A 4'A+ 'A VLN Corp 4 7 5*4 S'A S'A + V, Voplex ,40 S 2 10 10 10 — V, Vulc Inc .3* 4 2 S'A 5 S - ',4 W WabMag .10 14 9 5*4 5V, 5*4+ 'A Wacknht .28 9 3 8 8 8 — V4 WagnrEI .48 4 1 lOVi lOVi 10*i . WdrdCR Dg 19 7 M'A 14 14'A+ Vt WardFds wt. 4 *i *i *i— V. WarC pfC.05. 91 3*4 3V, 3V, . WasRIT 1.04 7 2 13'A 13Vi 13V,- Vi Welman Co 5 4 4 3*i 4 . . Weld Tu Am 14 2 3Vi 3V, 3V>- V. WellCO Enl 4 2 4*4 4*4 4*4- 'A WellsNat Sv 14 7 20*4 20'/« 20'A— V4 Weslals Ptl . ' 17 1'A I'/i I'/i . Weslby Fsh . 4 1'A 1 1 - V, Westn Decal 19 7 JS-14 Si- '4 5 5-14 . Wejln FinI $ 4 14'A 14V, 16V. + V. Wstrn Orbis ' . 11 'A Vt 'A . WslPac 1 wt. 312 IVi 1'A 1*4- 'A Westran Ind 8 5 4'A 4V4 4'A . Whlppny .40 43 1 I'A 8V4 S'A— Vi Whitaker .34 5 4 4V, 4Vi 4V, . Whilehal Cp 5 2 2V, 2V. 2V, . Whiting 1.10 9 xl 14H 14*i 14*4— V4 Whltlakr wt 17 1 'A *i-H4 Wichita Ind. 13 1'A IVt l',i+ '/ Willcx G.bb 4 7 3V, 3V, 3V| . Wmhous .20 4 4 8Vi 8'/, 8*i+ '/ WilshrO 'lot 14 4 4'A 4' 1 , 4'/i+ V WllsonBr°.30 5 7 3V, 3*4 3V, . WlsonPh .12 14 Xl 2*< 2*4 2'/,+ V Winklmn .40 5 1 8 8 8 + V Winston Mil 4 U 4 3*4 4 + V WIS P PI4.50. zlO $9 5.9 59 —1 WollHB .24 4 35 4*4 4V, 4*4- V Wolv Ind .32 4 2 4*4 4*i 4V,— V Wood In .721 S 24 9 8*4 9 + * Woodmoor 434 S'/i S'/i- *i Worces Cont 7 14 7V, 7V4 7Vi+ * Work Wr .60 5 2 ?*» 9*i 9*i + V Wrolher Cp SS 21 7*i 7V4 714- * 'Wright Har . 24 1V4 1 3-14 1 3-16 . WrghHor fn 10 1 3-14 1 3-14 1 3-16 . WTC Air .10 9 1 4V. 4Vi 4'i . WUI In .10e 8 22 15*4 15 15*4+ * Wyle Labs 9 2 3V, 3 3', . Wynn Oil 5 10 8V, 8V, 8V, + V WymBon .40 9911 11 11 - V Wyomiilng 24 4 4 4 4 + .V X V Z Yates Ind 10 17 11*4 11*4 11*4 . Zero Mlg 13 48 4*i 4V, 4'4 + ' IlmHom .14 11 7 JV« .»*| .Hi ... ! BONPS •AlIsM 4*4591 4 98 97Vi 91 +1 AlleflA 4s93 3 40 40 40 , AlArt 1*4190 IS Mi 83Vi 83*,+ Altec «*4iM 2 48 46 48+4 AMoll 5Vi91 7 47 46 47+1 ASOE f*4i83 10 88 88 88+1 BorIM 4'/,8l 11 41 41 41 —3 Bell In 4*484 4 44V, 44V, 44V, + 1 Benet 4'-is91 S 79V, 79V, 79V, + 3 , Soothe 5*488 57 21 Vi 20'/, 11 +1 , Built SV,S88 155 119 115 117 -1 1 CoCmp 7192 If tfVt 41 49Vi-l Car makers praised on safety steps DETROIT (AP) - The captains of Detroit's auto industry, grown accustomed lately to ducking government safety charges, came in for some words of praise .Friday in a speech by Frederick B. Dent, Secretary of Commerce. Speaking to a Motor Vehicle Manufacturers Association meeting at the Detroit Athletic Club, Dent praised the industry's commitment to safety, saying automakers were spending almost $2 billion this year to meet safety and emission standards. The Commerce Secretary said automakers were building increased safety into cars "long before safety became a headline word." "Stop lights, all - steel bodies, safety glass, sealed beam headlamps, hydraulic brakes, turn indicators, automatic back - up lights and long wearing, puncture - resistant tires all are among the advances steadily developed over the years by your industry," Dent told the auto manufacturers. "Many of these advances have become government standards," he said. "They have contributed mightily to U.S. highway safety, giving the United States the lowest auto fatality rate among the major nations of the world," he said. ''With all this, one wonders how the critics of the car and the automobile industry come .by their negativism," Dent concluded. Rail thievery increasing fast WASHINGTON (A P) — Freight thievery at railroad sidings and switchyards is one of the fastest growing crimes nationally, Sen. Alan Bible, D-Nev., said Friday. P'W is phairman of the Senate Small Business Committee which conducted a three-year probe into railroad cargo theft. He estimated 1971 cargo losses at $250 million, twice the estimate for the previous year. Bible urged legislation to streamline transportation cargo loss-reporting procedures and to beef up industry and federal law enforcement. Bond prices dip; municipals flat NEW YORK (AP) — Bond market prices drifted lower Friday, the investment banking firm of Salomon Brothers reported. Corporates dropped Vs in al sectors, while governments were down 5-32 in all sectors Treasury bills fell 15 basis points in price. Municipals were flat, while federal funds were 8% bid and 9 asked. The Associated Press sur vey of 60 select bonds was irregular. Government bonds NEW YORK (AP)— Closing Over-the Counter U.S. Treasury Bonds Friday. Rate AAat. datd Bio ASKficl jpiu tnfl TI' 4s AUP ViyiL ^oij on oa OA 1 7 si ,*v e: h 107J 07 90 Ml "~~3 7 Il2 4 yes iVly Io7i 9710 9714 8*2 73 3%s Nov 1974 95 21 95 29 —.4 7.0' 4s Feb 1980 84il2 8<l!28 t.&> 3Vss Nov 1980 80.12 80.28 —.4 6.8^ 7s Auq 1981 101.12 102.28 -.4 4.7( 4%s Feb 1982 94.14 96.22 —.6 6.8 3'/4S Jun 1978-83 74.2 75.2 —.6 6.7: 6%s AUH 1984 95.20 95.28 A.9 3'/4S May 1985 74,2 75,5 —.6 6.J 4Vis May 1975-85 78.12 79.12 —.6 4.8 K M-ilw 1C II So i 3VjS Nov 1998 >3.24 74.'24 — .10 5.3 Bid and asked prices quoted In dollar, and thirty seconds. Subject to federa taxes but not to state Income taxes. Sales Net PE nds High Low Close Chg. CaCmp 4S87 S 37'/i 37'/j 37'/2 . CitlzM 8V]80 i 98Y, 98^4 98',4+ V, Condc 7*«96 20 4S 42 64 .. Condc Ss93 1 34 34 36+1 DProd 5>,4»5 4 51 SI 51 + Vi Dearb 5V.88 105 82V4 80 80 —4 FidMs 7*485 9 140 138 140 +2 Frnt A SVl87 10 St 58 58 . . GrantM 4s87 • 9 44 44 44 .. GrowC 5'/487 5 41 41 41 —2 Heitm 7'/a9J 5 60Va 80'/a 80Vi— IVi HiO 6588 8 SI 51 51 -1 HusKO 4'/497 58 Ul'/i 119 111 +3H InvDiv 4V>91 15 77 77 77 Del 8S94 19 71V4 69 Vj 69Vj— IVi LTV A 6>,<88 4 57 57 57 Lib Le 8V290 4 39Vi 38 39Vj + J LTVW 4'/a88 1 44'/a 44'/2 44V»— Vi LundE 4V>88 2 4SV| 45Vi 45 s /i+ '/t Morind 4S88 53 49 47 Vj 68*4 + 1*4 McCull 5s97 35 54'^ 54 54 - Vj NolGen 4S93 147 41'/4 41V 4 41'/4+ '/» NotGen 5184 4 41V'a 63V; 43Va-3'/> N Hllh »Vj»4 11 79 77 79 . . NMdE < ] .494 3 48 48 48+1 Noeost 4'/i84 21 8C*4 80''i 80'/>— '4 Otfshre 5S92 5 71 71 71 —2 OKC 5 3 /4S!JS 1 MVi 82',^ 81tt+ Vi Omgo 4V4V2 10 31 31 31+1 Otork 4*488 20 47Vi 67 i 47Vi— '/i Permr 5V.59 1 50V4 50V 4 50'/« . Plessy 4Va93 10 53 53 J3 . . PSvEG 4S98 1 80 80 SO . . PunoGI 4>92 4*2 53V, 52 53Vi+ '/i Purtn 4WS81 2 78Vi 78V, 78'/2 . RepN 5*4597 5 88 '/j 88Vi 88V>+ Vi Rest As 9?93 4 45^, 45'/ t 45'/i-l'.» Riker 7Vas92 74 14 25 25'/j+ H Roblin 4'/i84 5 41 41 41 RockW 7s83 2 45'/i 45 Vi 45V>+ </4 Rollln 4V.97 2 59 59 59+2 Ryun H 6S91 8 82 82 81 —2 Sanitos 9s90 7 80 80 80 . Ckw U/ Ccfl4 90 19 4AIA A9 5uu W 3SB« *' 4r 49v] 97 • SondB 5W8S 31 48*4 48*« 4844- '4 SCE8S94 AA 10 101 101 101 + H SCE 4Vis90S 5 70Vi 70Vi 70'/i— '/• SCE 4Vi89 R S 4944 49*4 49*4-1', SCE 4' 4870 10 71*4 71*4 71*4 + Hi SCE 3*178 E 1 81V, 82V, 82Vi+ Vi SCE ""Ml G 5 74'/> 76V, 74'/i US Bon 7*92 15 104 103 103 —1 Vjrnln 54481 5 41 Vi 41 41 + Vl WvlLS 5V488 7 47V| 47 47 — ',• Copyrighted by Tb* Associated Press 1973 SAI FS w/>4-<4H^ . Aoprc* total 'lock soles . . 2,120,000 Sloe, 1 ; sales year ago . . 3.413,145 Appita total bond sal«» . . s 1,140,000 toad soles y«ar ago ... i 1,54.3/000 NY bond market MBA* YORK (*(•) • frMay'i comiMt* »w Vork Stock Enchant* bond prlcel: Salts Not , (11000) Hlih LOW CIOM Cht. ' 1 ' WOULD **NK < (•k 4'/!l77 5 9t M »0 . . tlk 4Vi»ll { 81.14 81.14 81.14 4-1.14 J tlk IMS 10 79.14 79.14 79.14 —1 j C ..CMTtOH .OHO, , be» Cp «>.»77 S 101'/4 101V4 181V. + 1/4 ( OPdW fllOOO 5 104</i 104'/i 104V1+ Vl ( OIK In CV4I94 7 111 111'.* 111%- Vl ( txnd CV5V194 2 48 48 48 .. ( UnMH 8'A79 1 100VJ lOOVl 10014 . ( nenor c»4»87 4 71 71 71 . . ( IlledCh 3ViS78 10 89*4 M',4 89*4+ »4 1 lledPd 7t84 3 80 80 10 .. I ildSt CV4VH91 19 44 44 44 41 < lldSu CV5V.87 14 11 M 55 I Icon 4s*l 11 M li'/t I5'/1— Vi I Icon CV5V491 43 8JVi 88 MVi . l ICOO H79 11 78'/« 78'/i 78'/i- Vi < mrHts 4V.S94 N 88Vi 8I>4 88V) 4 Vi ( m»lrF CV4SW 1 91V> M'/a .«'/i-1 < mAlr In llsll 31 110M 110 110 — Vt < mAlri WMM 34 107 1M*4 104H . < mAirlln 10S89 5 lOSVi 101 105 — '/• < Alrl CV4V4S91 117 50'/4 49 49 -1 ( Brand 8'/is75 38 101Va 101 »/4 lOl'/a . < m Olst 4HS84 5 47VJ 47'/a 47'/a+'/i < EXP CV5V493I 27 11 llVi 12 +1 1 EKpCr 7.80» . 2 99'/4 W/4 »9'A-1'/4 1 ForPw 1S2010 1 SOVi SO'/i 50'/i . ( ForPw SS30T 10 47 Vl 49Vl 49V4 . MFd CV4V481 3 80 79 79 +1, ( MtlCIX 8</iS94 1 104 104 104 — Vt mMot CV4I88 15 77'A 77 77'/4 . mSut S.30S93 10 711* 71'/t 7l'/i- Vi ftSug 1.30s93r 4 71'/t 71'/4 71 Vi . AmT*\T 8»/4XW 157 108 107*4 I07'/.- Vl ATT 8.70S1002 18 107V> 107V» 107Vi . ATftT 7.75177 2» 102'A 101 1MW* Vl ATAT 7ViS03 81 94*4 94*4 94 Vi— 1/4 ATftT 7*1001 119 93Vt 93Vi 93Vi— Vi ATftT 4V»»7» 47 »4'/a 94'/i 94'/a+ Vt ATftT 444S8S 52 7« 75'A 75»A+ Vt AT&T 3'/iS90 101 44H 45>/4 45>/4 . AT&T 3'/4S84 11 48*4 UVt UVt+ Vt ATftT 2V4S7S 42 91 Vi 90»/t 90'/«- Vl ATftT 1V4S80 20 75'A 75 75 — Vt ATftT 2VIS84 10 41 M',4 40>,4- Vl Ampex cv5'/j94 19 45Vi 45 45 .. Anheusr 4ViS89 10 77Va 77'/4 77'/4-.'/4 Ann Arbor 4S95 1 30*4 30'/4 30*4 + l'/4 APCOOII CVSS88 4 41 42 »2 + Vi APL CVS*4S88 3 49'/i 49Va 4?'/i + 1'/a AppalP 8 s /iS76 4 101 Vi 101'/4 101'A— Vl ARASv CV4VI94 25 97 97 97 -1 Armour 5S84 10 48Vi 48</« 48'/i+ Vl Armour ss84r 3 49'/4 49'/4 «9'/4 . ArmR CV4V2S87 15 44Va «4Va «4'/» . AshIO CV4V4S93 15 75 73*4 73>/4— 1'A AssoCp 9V. 590 36 10«*4 107V> 107Vi— *4 ASSOCp 8ViS77 5 102 102 101 + Vl ASSOlnV 4*484 2 71 71 71 — Vl AtchTftSF 4s9S 2 ' 61% «2*4 42% . AIICstL 4580 1 81 81 81+1 AtlRiCh 7.70S 3 10fl'/4 100'/4 100>/4— Vt ATO CV4%S87 10 55Va SS'/a S5'/i— Vl Aurora cv4Vi80 10 80 80 80 .. Avco CV5VJS93 37 59 58 59 +1'A AvcoFin 9'As90 10 103*4 102% lOlVi . AvcoFin l'/i$77 10101 101 101+1 AvcoFin 7'/is89 4 97 94Va 97 +2 AvcoFin 4V4S87 10 83'/i 83'/i 83ft . B ' Bait GE «>/4S7! IS 101'A 102Vt 10l'/a— Va Bolt GE 8'/as74 6 101 101 lul - Vi BftO CV4V4S97 10 78 78 78 - Vl B&O CV4V1S10A 3 45 44Vi 44/i . B&O 4S80 4 74'/2 74'/a 74'A . BangP cv8'/494 9 81 81 81 .. Bk Cal CV4J/294 2 97 ( 97 97 . . lax Lb CV4WO 8 130 * 129»/4 129*4 + 2'A BOX Lb CV4*491 a 129'/j 117'/4 128Vi— Vl Beaunt ev4'/490 14 40Va 40Vi 40'/j . Becton CVSS89 S 81*4 81% 81% + 1'A Becton CV4'/i88 15 90 89 90 . . Belden CV8S90, 52 lOOVi 100 s 100V4+ Vt BellTPa 7ViSl3 35 97*4 97Vi 97*4 BellTPa 7'/ss S 93'/i 93'/i 937. . BellTPa 7580 12 100 100 100 . . Benel 9*4s75-78 10 105'/i 10S'/« 105'/i+ Vt Berkey cv5V484 3 74'/4 74'A 74'/4+ Vi BetiSI 1 5.40S92 10 81>/i 81'/i 81%+ % BethStl 4'/a»90 2 72V. 72% 72Vi . BelhSII 3V4S80 14 77'/i 74% 74V.+ Vt BoisCas 10575 74 99'/j 99 99 - Vt BorgWAc »Va75 . 4 104 104 104 . . Branill 11'/u87 2 103'/i 103Vi 103'/a— I'/j BdwyHa 8'/4»94 33 102 102 102 -1 BrkUnG 9'/is95 5 108Vi 108'/a 108'A +'Vt BrkUnG 4%S88 S 70Vi 70'/» 70'/i— 1 Budd cv5'/is94 5 80 80 80 . . BulOVO CV6S90 24 80 79 80 + Vi Burl Ind 9S95 IB 108'/i 10B'/i 108'/i + 1'/z Burl In CV5S91 8 85 flV. 82V.-2J4 BurINo CV5'A92 20 83 81Va 82Vj— I'/a Burroughs 9s75 ...5 103% 103 103% + 1*4 CabCobF 8'/!81 10 100% 100 100 . . CarTT 9VaslOOO 3 107*4 107*4 107*4 + T/4 CarTT cv5*488 2 97 97 97+1 Case 5VlS90 2 70 70 70 + Vl CaStCk CV5%94 2 6B'/2 «8Va 68Va + Vl CaterTr 5s77 5 90Vi 90'/i 90'/i . CavghC CV9S91 B 7S'/i 7S'/i 75'/i . Colanes cv4S90 11 41 'A M'/a 61V.+ % Cencoln cv5s96 111 67 66 46% + lft Cenco CV4*497 18 61 61 61 —2 VJCRNJ 3V.B7I 1 25 25 25 +3 CentTel 9'/4S»5 15 107Vj 107Vi !07'/i . CenTeleph 8S96 5 100'A 100'A 100'A— Vt CenTelUI 8.10 3 lOOVa lOOVa lOO'/a . Cessna cv3'/i92 5 45'/a 65'/a «5'/a— 1'A ChOdb CV«'/a89 28 34 33 Vi 34 + Vi Champ cv4Vi84 2 SOVi 80Va BO'/j— 2 ChOS B CV4'/l93 37 87 86V4 87 + 1 Chas C CV6V296 39 98 97 98 + I'/i ChseMtg 7 '/s78 49 lOOVi 100% 100% . Chelse CV5'A93 7 57 M 56 .. Ch NY cv5'/a94 16 8PA B1V4 81Vi+ % ChmNY CV5S93 15 77'A 77 77'A+ Vi ChePotVa 7'As 5 94Va 94'/i 94'/a . ChEIII 5520541 2 53 53 53 —V/t ChiGW 4S88 2 44 43V| 43'A— % CMStPP. 5s55f 10 13'/a 13'A 13'A— 'A ChrisCIt CV6589 8 55 '/• 55 55 + '/a Chryslr 8'/is95 10 107Va 107% 107% + l'/i Chryslr 8*4S75 17 102'A 102'A 102V. . ChrvsFcn 9s76 40 103% 103% 103%' . ChryslrF 8.35s 54 101 Vi 101 Vi lOl'/a— Vi .ChrvFIn 7%S74 19 99% 99Vl 99Vl . . ChryFin 7%s84 50 90 90 90 . . ChryFin 7S79 30 96*4 96% 96%— '/• CIC Ind 11S75 5 99 99 99 — Vi CitiesSvc 7$78 20 99*4 99'A 99'A— 'A CltlesSVC «'/i97 15 85 84*4 84*4— Vt Cltvlnv 8'/is91 103 81 Vi 81'/i 81'A . City In cv7'/a90 4 94 93'/i 94 +1 CCC&SL 4'/a77f 27 17'A U l«'/a— '/a ClevEIII 3%S86 4 66*4 M*4 66*4 . Cluett CV4'AS84 3 72'/i 72'/i 72'A+ Vi Coll R CV4'/BS87 1 59',4 59'A 59'A . ColuGas 9ViS95 5 107% 107% 107*4— Vi ColumGas 9s94 5 108 108 108 —1 ColuGas 8*4s95 7 104Va 104 104 —IVi ColuGas 5V.S85 2 80*4 80*4 80*4 . ColuGas 3s75A 2 91*4 91*4 91*4 . ColuGas 3S75B 10 91Vi 91</a 91 Vi . ColPict cv5*494 20 42 Vi 41% 42 + 'A ComlCr 7'/iS78 30 101% 101 101%— % ComlCr 7*4s92 5 99% 99% 99% . ComSo cv4'/a91 9 59 58% 58% . ComEd 8%S75 6 103'/a 102'/a lOl'/a— Vi ComwEd 8575 47 101% 100% 101'A— 1'A ComwEd 7*474 20 101% 101*4 101%+ 'A ComwEd 7%03 16 99% 99% 99*4+ Vi ComwEd 3s99 1 Sl'A 51V. 51'A . Coin O CV4'A92 1 S8Vi 58Va 58'/a . CompSc CV6S94 53 42'/a 41 41Va+ Va Conn M CV6S96 28 72*4 72'A 72'A— Vi ConEd 9%1000 9 110 110 110 . . ConEd 7.90501 28 97 Vi 96'/i 97%+ % ConEd 7.90S02 20 97% 97'A 97'A— % ConEdis 7%S03 65 95V| 95Va 95Va— Vl ConE 4%S92W 10 64V. 64V. 64V. . ConEdis 4V.S86 6 68V. 68V. 68V. . ConEdis 4S88 5 «% 63 63 — % ConEdis 31,585 4 63 Vi 42*4 41% . ConEdis 3V4SB1 1 71'A 71'A 71'A+ Vt ConEdis 3579 1 80 80 80+3 ConEdis I*4s82 20 66V. 66V. 66','.- Vi ConNGos 5582 6 84 84 84 ., ConNG 45,4586 5 78 78 78 .. ConNG 4%S83 1 78 '/i 78Vj 78Va . ConsP 8V.52001 8 102'/a 102', lOl'/a— V. ConPw 4Vas90 5 71'/i 71'/i 71'/i— % ConPw l'/is75 3 91 91 91 .. ConAir CV3'/a91 10 49 49 49 — Vt ContMt CV6'A90 30 66Vi 66 66 Vi— % Cont Tel 9Vis7S 21103 102*4101% . CoopL cv7Va91 3 86 85Va 85 Va . CoopL cv4'/a91 58 54 50 51 —3 COPWSII CV5S79 1 93 93 93+1 > Corn Pd 4VisB3 3 79 79 79 + Vj CouslnM 4.50s 25 84'A 84'A 84'A— V. Crane Co 7S94 3 74 74 76+1 Cresct cv5'/a80 4 49 4» 49 — Va D Darlln CV4V497 28 108%' 108 I08H+ Vt Dayco CV4'A94 6 81 Vi 81 81'/i+ Va Davco CV6S94 7 70% 70% 70%+ Vl t Davco CV5%94 4 64 46 66 .. DayHud 9%s95 5 I10'/i llO'/i 110'A— % VlDelLW 5S73I 1 17 17 17 +3 V DLW Inc93t 28 8 8 + % v DLW 4S-6S42I 10 6'A 5*4 5*4-1 DelEdis 9.1SS 39 110*4 109*4 110*. + Hi DetEdiS 8.15S 10 103 lOl'/i 103 + % DelEdis B'/isOl 11 102 lOl'/a 101 + Va DelEdis 7Vas03 11 99 99 99 +1 DelEdis 7574 5 99V. 99% 99 Vi . DetEd 4.40598 10 85'/a 85/a 85/j . DetEd 3V4S80 33 77'A 74Va 74Va-l DtTollr 2%s74 10 85% 85'/4 85%+ '/< Diverln 9V.S91 1 54 56 54 . . DOW 8.9051000 10 110% 110% 110% . DowCh 7.75599 50 100% 100% 100*4- f DPF cv5VasB7 37 48 47Va 47Va— V Dresser 9%s9S S 108V» 108Va lOS'/a- '/ DukeP 7%1001 »5 99 98 99 + V Duplan cv5'/a94 1 53 S3 53 +1 DuqsnLI 8'A$74 25 103 102'/4 103 -I 1 / f*f EastALcv5s92 108 50'4 50'/i 50'/i . East A CV4*493 130 51 Vi 51 Vi Sl'/i- V EG&G Cv3Va87 1 41 41 61 + * EIPOSO cvBVa95 2 104'/a 104Va 104Va+ '/ EIPoso cv4$93 3 Sl'A Sl'A 81V 4 - '/ Essexlnt 9'A75 4 102 102 102 . . EvonP CV4V494 10 90 90 90 .. .Exxon 4Va$98 15 90*4 90 90 - '/ Exxon 4S97 35 8S'/a 85 85 .. Folrch CV4%92 47 44 44 44. . Farah CV5S94 10 55'A 55'A 55)- V Fedders cv5»94 40 43Va 43 63 Vi . FdNMt CV4%94 219 88'/j 87V» 88'A + V FdPac cv5'/a87 3 89 89 89+1 Flbrbd cv4*49J 10 43% 43% 43%- ' FslComBk 7*4 1 97 97 »7 -1 FSINBOS 4%80 25 94V> 94 94'/»- 1 FstWiSC 8'/a96 14 104 103 104 . FlexlV c*4%97 5 75 75 75 + V F flPLI 8V4S75 7 lOl'/j 101 Va 101 '/» . FMC cvS'/'Ul U ttVt 45Va 45Va-lV Ford Ml 8V4I74 24 101 100'A 101 . . Ford Mt 7'A$77 15 lOO'/i 100'/i 100'/i+ ' FordMt 4Vas79 19 »4'/i 94'/a 94'/a- ^ FordC 8°.Apr 15 107 104'/i 107 - ' FordCrd 8%s75 3 102'/i 102'/a lOl'/a + IV FordCrd 8Vi»91 1 103Vi 103'/a 103'/a- ' FordCrd 8%s74 17 102Va lOlVa lOl'/a — ' FordCrd 7s80 8 97'/i 97'/a 97'/a— ? FordCrd 4^iS78 2 97 97 97 • FordCr cv4 ,498 21^ 81Vi 81% Sl/i 9 ™ : FordCr cv4'/a94 91 75 73Vi 74 •- 3 ForeDol 4'/as80 1 74% 74*4 74*4 FoMcK CV4S94 25 75 74V| 74Va- ' Fruehl cvSVa94 4 72 71 71 — F?u?hFin 8.70i 4 102V, lOlVa 101Va + l Fuqgqlnd 7sM 3 72'/i 70 71V, + 1 G GACCP CV5'/|94 108 38 V. 34 34 —1 GAC PCr 11S75 161 11 80 W> + GAC PCr 11S77 116 73 71 »% + l GAC Fin lO'ii 31 101 100 lOO'/i— GAC F n 8'/a74 10 94'/> 9»t 94V, . GeqClg SV,sl» 1 73'/| 73',i 73'/»— GinEIIC 7Vas»4 3 101 101 102 CenElecJVjS^4 7 WjA 90J4 90|4— (I10M) Hllh LOW Latt CD*. lenEICr 7i7t IS 9»V> 91V. AVt- Vt inFdl I',4t90' 20 101% IM'/a 108% • nFdl 8**S75 11 101'/> 101VI 101'A 4- 1'A enlrtlt CV1I91 M MVi M'A 40'A- 'A nMOtACC 8193 7 103% 101*4 103%+ Vt MttAC 7*»«94 54 101 Vi 100% |01V.+ ',1 MMAC r/ttn 20 MVi »4Vi '«4%- Va mMotAce 1»77 4 91 'A »1 »1V»- '/< InMotAcc 1S80 14 14*4 85*4 UVt- Vl (nMotAcc 5S81 1 14% 84% 84% . )MOtAC 4'/.»87 21 74% 74 74 — Vt IMOtAc 4%t82 7 10% 80H N%+ % IMOtAc 4VH83 11 79". 79 Vl 79%+ 'A IMOtAc 4V.IM 1 71% 71% 75J4+ % IhMotACC 4S79 4 81% 13*4 83*4+ <A IMolAC 3VH71 »3 91V» fl 91 - 'A lenPU 10V.I74 1 101*A 103 103'A + 'A JenPU 10'AIIO 1 101% 108 108 . . JTCal f%tlOOO 10 111% 111% 111*4 . lenT El 9%S91 10 113'A IIJ'A 113'A . lent El 8%S74 5 103 102Vi 102'/i— Vl InTICI CV4'A96 10 98'A 91V. 98'A . JnTIEI CV5S91 11 74 75Va 74 — Va }enesco 9'Al74 10 98'A 98'A 9B'A+ % JoPdC CVl%94 41 91'A 90'A 91V. + Vt JoPae CV5'A94 54 79'A • 78'A 79'A . 30POW I'AlOM 4 104Vi 1051/4 105'A— 1'A loPow 8'A1001 3 101'A 101'A 101'A . JaPw 7Va01JIV 4 97 97 97 .. Joodyeor 8.40s 15107 107 107. . iroce cvt'/>l9t 11 88'A 88'A 8I'A- 'A Jrac« CV4'A»90 12 44'A 44 M'A + 'A Irani ev4%94 134 41% 41 41 - % 3NRV 1VH90N 4 55V. ll'A 55'A- 'A JtNRy 2V.S81 1 48'A 68'A M'A . Breyh cv4'A90 41 84 81'A 84 . . Broiler CV4V.87 30 54 55'A 54 + Va BuardMt 7'A79 3 »7 97 97+1 BullMO 4S44B 1 41 'A 41 Vl 41V4 . SulfWn 7S03A 44 44 45 44 + Vt SllWn 7S03BW) 235 44 65 44 + 'A Suit Wind 4s87 S 47 44'A 44'A . UullWIInd 4S88 1 44>A «4% 44>A— 'A OltWn CV5V193 If 45% 41 65V. + 'A SltWn CVS'AB? 1 71'A 71'A 71Vi+ 'A OlWn CV5V.87A 4 72 71'A 72 +1 H HackWat 1V.74 10 88'A M'A M'A . lalllbtn CV4S97 * llj/i 117 «7'/a-2'A HomPO CV5S94 49 63V. 63 43 — 'A UllerW 9'AS89 S 105'A 105'A 105'A + Vl HellerW 9V.S91 5 103 103 103+1 •leubln CV4'A97 33 81 80 Va 80'A+ 'A SiltnH cv5ya95 10 49'A 49'A 49'A + 'A Hostlnt CV5V.94 30 53'A 53 !3Va + 3 HOUsFIn 4'AS81 90 84V. 84 84 — Vt HousLt CVSViSS 15 100 100 100 —2 Howmt CV4'A92 3 55% 55% 55% , I Jl IIIBell 7V.S2004 SS"99'/i"99'A 99%'- Vi InHeod CV5'A9J 10 70 70 70 .. IndBeMT 8'As 5 103 103 103 IntHorv 8%95 10 105 105 105 -3 InlHarC Bv t s9t 10 108 107>A 108 +2% IntHorC 4%S79 1 84'/4 84'A B4V4 . InlMIn CV4S91 57 43 63 43 .. IntNICk 6.85593 15 91% 90 Vl 91 . . IntPop CV4V.96 4 86 86 84 .. IntSliv CV5S93 28 64 42Va 44 +l'/a InlerSIr CV4S92 . 1 19 29 29 J K . JimW" evSV.9! 5 '78 78 78 — Va JoneLau 9'/,s95 4 105% 105% 105% . JoneLau *',4S94 ' 11 75 74'A 75 — Va XoneMII 9'AS90 9 95% 95% 95%+ % Kennecot 7'As 8 100'A 100'A lOOVa- 'A KeystStl 7'AS93 1 87'A 87'A 87'A— 2'A KimbCI 'S'AS91 10 84 84 84 .. L viLVHT 5s84f 3 24'A 24'A 24'/i . ViLeV 4VasE03f 5 5'A 5V. SVi— % LiggMver 6s92 33 8SVa 85% 85*4- '/• Litton 8%S76 25 98*4 98% 98*1 . Litton CV3VaSB7 2 52'A Sl'A Sl'A— 'A Lockh CV4'AS92 44 3S'/a 35'A 35'A— 'A Loews 4'As93 24 74 5 A 74'A 74'A + 'A LomN CV5'A91 5 70 70 70 +4% LoneSG 7.45S98 4 97 Va 97'A 97'/a+ Vi LonSIn CV5V.93 35 70'A 70'A 70'A+2'A Lorillrd 6%S93 3 75 75 75 .. LTV Cp 5S8» 134 45'A 45 45'A— 'A LuckySt CV5S93 10 110 110 110 —S'A LykY 7Vas94old 23 68% 47% 48% . M . ModSq CV4V.87 10 *3V« 41 Vi 43%+ 'A MarO 8'As2000 2 102 102 102 -3'A Marcor 6'As88 3 84'A 84'A 84 A + 'A Marcor CVSS96 12 70'A 69*4 70'A + l MartM CV6S94 3 77'A 76'A 76'A . MdCUP CV5V.84 5 «9 49 69 .. MassM CV6%90 2 100 100 100 . MassM CV6'A91 10 74'A 74V. 74'/8— % MavDCr 8%S74 5 102'A 102'A 102'A . McCror 7%S97 13 68'A 68'A 48'A . McCror 7'AS94 23 47 67 67 .. McCro 7'A594n 1 66'A 66'/a 66V.+ 'A McCror S'As74 15 89'A 89V4 89'A . McCrory SsBI 5 70 70 70 .. McDD CV4%91 B 81 82 81 — Vt Memrx cv5'A90 225 24 23 23%- V, MelEdis 2'/.s74 1 94 94 94 — 'A MichB 7%S2011 30 100V. 99V. 100 . MichBT 7S2011 S 93Va 93Va 93'A . MldldMtg 8s80 10 94'A 94'A 94'A- % MilLob CV5'A94 6 85 85 85 —1 MSPSSM 4S91I 1 48 48 48 . . MKT inc5'A33f 7 5 4% 5 + Vl MoKanT 4S90 3 34'A 34'/2 34Vi . MoPOC 5sl045t 84 49% 48'A 49% . MOP 4%S2020I 1 50 50 50 . MoP 4%S2030I 1 48'A 48'A 48'A- /. MoPac 4'AS90 5 59'A 59'A 59'A+ Vi MoPa 41/452005 7 51 51 51 .. Mobil Oil 7*45 1 99% 99% 99%+ % MohkD CVSVI94 25 35 35 35. . Mongrm 10'At 23 101 100'A 101 + V. Monsanto 9'AS 10 109'A 109% 109'A + % MtWdCr 6'As87 10 87 87 87+1 viMoE 3'A2000f " 1 13'/a 13'/a 13'A . MtStTT 9S2010 5 109'A 109'A 109'A + 'A MtStTT 7%S 10 97'A 97'A 97'A + l'A MSL CV4Va$84 8 49 . 49 49 .. NalBisc 4%87 10 76'A' 75V4 75'A— IV. NCashR CV6S95 108 87'A 86'A 87 — 'A NalDairv 3'A76 2 89'A 89'A 89V. . NDist CV4'A92 41 65'A 65 45'A- Vt NHom CV4%96 11 45 45 45 .. Natlnd cv5%88 23 51 51 51 .. Nat Lead 4%B8 15 71% 71*4 7P/4+V. NatSteel 4Vas89 2 74'A 74Va 74Va — 'A NCNB 8.40595 5 104 104 104 . . NEngTel 8.20S 45 103V, 102V. 102V,-1*4 NEngTT 7%07 13 95Va 95% 95*4- 'A Newhall CV6S91 5 71 Vi 71'A 71V. . NJ BellT 9.35S 2 111 111 111 + 'A NJ Bell 7V4511 5 94% 94% 94%+ 'A ViNYC 5s2013t 17 7V. 7 7V4 + Vt ViNYC 5s2013r 2 6'A 6'A 6V 2 . ViNYC 4'A2013f S 6'/ 4 6% 6*4 . ViNY 4'AS2013r 1 5*4 5*4 5% . ViNYCen 4S98I 5 S'A S'A S'A— % V NYLS 3'A98I 3 ll'A ll'A ll'A + IVi V NYMC 3Va9BI 15 14'A M'A 14'A+ 'A NYChStL 3SB6 5 59'A 59'A 59V.+ % viNYLW 4Va73t 10 14 13'A 13'A+ % NYPaLt 2%75 1 91'A 91'A 91'A . ViNYPUt 4S93I 18 8 8 + *4 NYTel 9'As2010 44 lll'A 110'A 110%— Vt NYTel 852008 46 103'A 102 102 -IV. NYTel 7%s2006. 45 100% 100 100. . NYTel 7%S1011 10 96'A 96Vl 96'A- 'A NYTel 4'/as91 7 70 70 70—1 NYTel 4V.S93 2 44% 64V. 64%+ V. Norlk&Wn 4596 10 58% 58% 58%- V. Norlin Ind 9sBB 7 95 95 95 +1 NoAMIg S'As79 5 81% 81% 81*4- V. NorAPh CV4S92 5 59 58 58 -1 NorNG 9'/a$90 4 108 108 108 - 'A Nor Not G Bs91 5 101 101 101 . . NorNG 4%S7B 1 87% 87% 87%- % NorPOC 4597 * 57 54'A 56'A— V. Northp CV4%87 10 71'A 71'A 71 Vi- Vt NWStlnd 7'AS94 52 85 84% 85 NwnBell 7'AS 10 101 Vi 101'A 101Va + l/a NwnMu CV6S91 8 114 114 114 +2'/a 0 Oaklnd cv4*.87 11 53'A 52 51 —1'A OccidP CV7W96 44 83'A 82 s /b 83 + Vt Ogden CV5S93 11 43'A 63 43 -1% OhBelT 7'A2011 10 98 98 98 .. Ohio Ed 2*/4S75 2 92 91 92 + Vi Okla G 4Vis95 3 67 66'A 66'A— 1 OtlsEI CV6'A95 16 95'A 94% 94%— Vi Outlet cv5Vas86 5 75 75 75 . . P *i Q PacGE 7'A2004 2 97'A 97'A 97'A . PacGE 7 ; A2003 9 98'A 98'A 98>,i . PacGE 852003 5 102'A 101V4 102U + 'A PacG&E 5589 5 75V. 75'A 75',,+ 'A PacG&E 5591 5 75 75 75 .. PGE 311584 X 7 46Vi 66V. 66'A— 1'A POC 1 95 21-31 95 11-31 95 21-32—11-32 Pac GAE 3579 25 77 77 77 .. PacNwTel 8V.S s 107V. 107V. 107% . PacNwTel 7S79 18 100 99'A 99'A— Va Pac SwA 6s87 3 77'A 77'A 77'A+ % PacT&T 9V«S 15 110 109'A 110 +1 PacT&T 8%S 1 107 107 107 + Vt PacTftT -8.65s 41 104'A 106'A 1061-2- 'A PacT&T 7.80s 30 100% 100 100*4+ % PaCT&T 7ViS09 50 98'A 98'A 98*4— Vl PacT&T 7V4S80 131 99'A 99V4 99*4+ 'A PacT&T 4%S88 24 72'A 71V, 72'A + 'A PAA 11 ',.586 14 101'A 102 101'A + 'A PAA 11V.S86 10 101 101 101 . . PAA CV7'AS98 59 83% 83 63 — 'A PAACV5'ASB9 13S Sl'A SO SO'A— % PAA CV 4V«84 193 44 44'A 45 — 'A Paprct cv5'A94 4 48 47*4 67V4- 'A Park H CV4S91 45 57 57 57 — 2Va PennDX CV5S82 5 79'A 79V, 79Va . Penney 8',.s95 1 110 110 110 . . PennCo CV9>94 10 90Va 90 90 — Va Pen PwLt 3575 1 90 90 90 — % Pennzoll 8%s76 9 101'A 101 101 — Vi Pennzoil 8%S96 18 99 98'A 98'A . Pennzl cvS'496 1 76 74 74 .. Pep'si CV4%94 35 137 137 137 — Vt Pfizer cv4s97 80 H4 113 in — i Phelps D 8.10S S 103*4 103*4 103*4+ 'A Phil BW 4'A77f 1 31 31 31 — 'A 1 Phila El 8'/i>74 4 103'A 103'A 103V|— % PhilEI 7%slOOO 5 100'A 100 100 — 'A 1 PhilEI 7%S2001 10 96'A 96'A 96'A+ Vt Phila El 4'AS93 11 86 Vi 84'A 84Va . Phila El 6V.S97 4 84% 83'A 83'A . 1 Phila El 5569 8 75% 75% 75%+ Vi Pittston CV4S97 44 56'A SS'A 54Vi— 'A PolEI 9 Vi 52005 7 110 109Vi 109'A- Vj PPG Ind 9s95 10 112 112 111 . . ProclG 751002 10 98 98 98 + 'A l PubSEG 5S1037 5 47 47 47 —1 PubSEG 3Vis75 5 90'/i 90'/i 90'A a PubSvIn 8V4S74 10 100% 100 100V.-M4 PuerRTel 8.70s 15 100 99Vi 100 + Vi 4 Pur«x CV4'AS94 a 71Va 71'A 71V,+ 44 * B ........ RCA 9'As90 10 110 110 110 . . 2 RCACV4'/"«91 44 7JV, 71 72'A+V . Romod cv8$9S 42120 117 117 -4 4 Romad cv5s94 • 45 42'A 42 62 - V •, RapAm 7Vas85 19 74 73% 73*4- V ' RapAm49 7s94 33 43'/« 41'/, 42'/i- V 1 RapAm72 7S94 8 42'A 41 Vj 41 Vi- V i RapidAm 4s88 70 57'/i 57 57 - *. 1 Riy M 10 "s75 28 102 102 102 . . i RdgBO CVS'ASS 4 94 , 94 94 .. ' Rep Stl 8.90S91 28104 104 104 -1 ' Rep Sll 4*is85 5 76V, 74'A 74',, . f. River evSVi»»2 4 54 54 54 . ! ReyM CV4V.S91 J4 59'A S9 59 - V 4 Rev Tab 8'.ns74 4 101'A 101'A 10H4+ t RodlT ' CV4%94 14 108' 2 108 108 +1V ,? RoSlnt 7.3S77 25 9»'4 99Vi 99V4+ V U Ro* 0 ev4'49l 22 65', 45 45 -2V Rohr cv S'.U6 11 72 71 71 " RyderS HVisJO 24 ll|Vi 117'/, 118'A+ '/ S '., StLowAd 5S94I 10 37V, 37V, 37%-l* *, SLSF 5S1004I 1 54Va 54V, 54'., 'A SILOUSF 4197 1 54 54 54 - V SoFeln CV4V498 34 1^ 81V4 M^ +1 ( % ISS'iH . 5 !oiiiS''S:i S«q?» R |V,S95 10 101 101 108 - ' The Arizona Republic Did 'hoenix, Sat., June SO, 1973 ; Soviets buy Harvester gas turbines CHICAGO (AP) -International Harvester Go's Solar Division has signed contracts to sell more than $25 million worth of gas turbine-powered gas compressor sets to the U.S.S.R. : Brooks McCormick, Harvester president and chief executive officer, announced the deal Friday. The contracts call for Solar with headquarters in San Diego, Calif., to ship more than 35 Centaur gas turbine gas comprssor sets and spare parts and related installation equipment to the Soviet Union by the middle of 1974. Solar already has stepped up manufacturing on its gas turbine packages as part of a planned increase in production to meet expanded international sales requirements. The gas turbine gas compressor units will be used as part of the Soviet Union's rapidly expanding natural gas system. The Soviet government announced last week that International Harvester would: be permitted to open offices in Moscow. ^ .... "We are moving ahead with our plans to open this new office and look forward to the development o f additonal trade with the U.S.S.R'.," McCormick said. ". Solar turbines already are in service in the major 'oil fields throughout the world. " Stocks in the spotlight NEW YORK (API— Sales, closna'prlcft and net change of the fifteen most ac- llve stocks traded on the NY Stock Ex- chanoe. .....,',., Gen Food 233,400 25'/i . ' — IV* He iz HJ 181700 40 '/•>—% Gulf Oil 120,700 22V4 T-- % NatCashR • B«!oOO 35 ' — 1J> CLC Am 8^,500 6 ' .+ '/» Travelers 78,800 27W ,+ V- Arr? e Tel&Tel 74l|00 Sl'/i '; Am Medical 67,500 7Vt "•*•* Vi Larwln M 67,000 23'/i — Vi Sole* Net (S1000) High Low Lost Cho. Sears R 8'/is74 40 l02'/4 lOl'/i lOl'/i <. Soars R 4*isS3 17 82*4 81*4 82*4—1 SeorsR AC 5582 5 81V| BIVi 81Vl— Vi S(*arsAC 4V§577 2 89Vj 89Vi 89V, - . SeotrnL cv«s94 34 14'/4 26 24 . . Shell Oil 4ViS84 7 78Vi 78Vi 78Vi— • >,'• SherW CV6V.95 4 93 93 93 +l*t Signal 8.85s94 4 lOl'/i 101'A 101'A— '*4 Sinclair 4.60568 24 76*4 74*4 74*4 n Sinclr CV4*4SB4 3 133 133 133 +2 Singer 8V<s76 6 101 Vi 101 Vi 101 Vj+. Vi SkellvO 8.15S74 40 101 101 101. — 2'/4 Soconv 4V4S93 10 49*4 49*4 69*4'. SoCnBTel B'/is 1 104 104 104 — ''/, SoCenBI 7*4s11 10 97 97 97 . ." SoesBk CV4*i97 5 lOl'/j 101'A lOl'/j— "/, SoBell TT 905s 48 108*4 108Vi 108'/l — ' -Vt SflBellT 7ViSl3 33 99*4 99'/4 9»'/4 — Vi SoBeMTel 7.60S 13 98'/i 98*4 98*4 — Vl SoBell 7US2010 5 97V, 97V, 97V, +. V, SoBell TT 3S79 6 79V, 78V, 78V,— 1 SoCalGas 8.85s 1 107'/4 107'/4.107'/4 + l'/4 SoNGas 9Vis7« 10 104 103*4 104 . .' SoNEngT 8'/is 2 103 103 103 —Hi SoPac 4Vis81 5 79V, 79*4 79*4 .' S PacOr 4V,s77 8 90V. 90Vi 90Vi i SoPac 2*4586 19 60*4 60 Vi 60*4 + 1 SollthRv 5594 1 70V. 70'/B 70V> • Sw BelTel 8*'4S 15 107*1 107'/4 107^4+ *• SwBellT 7*«sl2 16 97V 2 97V. 97Vi+ Vi SwBellT t'/ti 10 90'/i 90'/i 90'/i— *4 Sprag cv4'.j92 IS 51 50 51+1 StdOIICal 7596 11 9S'/i 94*4 9S*4+''/4 St O Cal 4*4SB3 5 80'/i SO',4 80'/i .' Std Olllnd 6591 20 B7'/4 87'/4 87'/4— 1 StOillnd CVSS96 25116 116 116 +• Vl SldO NJ 2*4574 11 95V, 95V, 95V, f StOOh 8V,S2000 1 107 107 107 . . StPkg CV5V4S90 10 54Vj 53V, 53'/,— 1 Staufl CV4V,S91 10 88*4 88*4 88*4 + . *4 Steven CV4S90 13 61 61 41 —I'/i SuavSh cv5s97 31 43 43 43 —1 Sundst CV5593 4 62 62 62 —1 Sunray 4".s87 10 73*4 73*4 73*4— "Vt • SunsM CV6VJ89 • 1 91 93 93+1 SulroMlg 6*482 1 78V, 78V, 78V, r SwIttCo 7*4578 7 100 99V, 100 +.*i T TalCotN CV6S94 20 65V. 45V, 45V, + .Vi Teledyne 7s99 12 76V. 76 76Vi + ,V. Telex Cp 9s96 55 53V. 53 53 . . Tennec 10V4S78 S 107V, 107 107'/,— 1/4 Tenneco 8*is7S 17 100V, lOOU/IOOViVVi Tenneco 8Vjs9l 2 103** 103*i 103*.+'!'. Tenneco 7S93 29 87V4 87Vi 87Vi+"*4 Tennco cv6'A92 6 92 92 92 . . Tenneco 6s79 7 B8'/i 88*4 88*4 TennV Au 9'/4$ 6 111V, 111 111'/,— .Vi TennV Au 8*45 16 101 101 102 —1 TVA 7.40S97D 82 97*4 97*4 97>A— Vi TVA 7.40s97Dr IS 99 98*4 98'/. V TVA 7.35S97B 87 96*4 96V, 96*4— V4 TVA 7.35S97C 101 96'/i 96V. 96'/i V. TVA 7.35S98A 10 97 97 97 +''V4 TVA 7.3SS98B 20 97 97 97 . TennVaAu 7'/ 4 s 105 100V, lOO'/i 100'/,+ V, TennVaAu 7597 12 93V, 92 92 —I'/i Tesoro CV5V489 1 91Vi 91V. 91V. ,' Texaco 7*42001 4 101V4 102'/4 102V4 ,, Texaco 5*4597 23 82V4 81V, 81*4— .j*4 TideM cv5*it91 23 92V, 91V, 91W+ '/• Trane CV4S92 45 70 69'/. 70 -r*. TWA 11586 13 108V, 107*4 108V, + 'Vi TWA 10S85 20 103V, 103Vi 103V, + 71 TUUA AVicTflf 97 tf\ BT fll 1 WA OV15/BF a OJ 9i OJ . . TWA CV5S94 21 64 43V, 63'/,— Vi TWA CV4S92 33 49 48V, 48*4-' '/4 TRWInc 8*4575 5 101 102 101 +1 TRWInc 5V,S92 30 80V, 80V, »OVj + '*i u "<• UGI CR 8*4575 25 101 V, 101V| lOl'/i— • 4' 4 llnlnnRk 7 1^( 10 9$ 95 95 ' UnlOnPK /. J3» IU *J *3 r3 , UnCarb 5.30597 20 78V, 78V4 7B'/4— »4 Un OCal 8' 4574 30 102*4 101V, 101V,— V. UnOCal 4'/.584 1 79'/4 79V4 79V4— V, UPOCC CV4*'.99 11 103'/4 103V4 103'/4— ' Vi Unlroy CV5V,96 22 73V. 73 73 . '. UnAlrL CV5S91 7 67V, 47 47V, + 'V, U AirL CV4V492 88 53V, 5!*i S2'/i + 'Vi UAirc cvS*.s91 8 49V, 49 49'/i+V, UAirc CV4V1S92 9 41V4 61V4 41V4+ '/, UnBrnd 9V.S98 13 86 85V4 85'4- *4 U Bran cvS'/i94 13 55*4 SS*i 55*4— *l UnGas Cp 5s80 2 85V. 85V| 85V.- V, UnGasC 4V.S82 4 81 81 81 -IV, UnGasC 4V4S7B 4 87 87 87 ! UnGasP 8V.S89 5 100'/i 100*4 lOO'/i + '',•• U Nuclr CV5S88 10 S4V 4 56 54 . US Gyp 4'/is91 1 7S'/i 7SV, 75V, ' US Hm cv5'/i94 14 41 61 .41 -Hi US Plvwd 8s94 10 101V, 101 101V, + lVi US Rlt CV5*<89 5 49 49 69+1 US Stl 7*452001 7 101 101V, 101V, US Steel 4VI596 71 66V, 64V4 44V.-' Vi US Steel 4V,S84 14 77V, 77V, 77V,—' Vi US Steel 4583 5 77V, 77Vi 77'/,-^ '/, Unit Ut 9V.S75 8 101 102 102 .,; UV Ind CV5V493 8 4.9 «9 , 49 + '/, V U7 W VerYNuc 9V.98 14 109 108V, Wi- Vi VaE Pw 2*4575 1 91'/i 9V/t Wt , ViroRV Inc6s08 1 74Vi 74V4 74V4 f ',» Wag El 4*.sJ4 7 81 80 80 r-1 WeanU cv5?i93 15 42*4 42 41 . ViWShr 4513611 7 10V, 10V, lO'/i + ll. vlWShr 4s2341r 3 10 10 10 ... Wn Md 3'/)S79 1 70 70 70 .. WU Cp CVSV.97 170 40'.. 59V, S9'/i— *. WnUnTel 4Vi89 10 85 85 85 +, '-« WestgCre 7.20s 57 Wi 98 98 — , *4 WeslgEI 6*1595 34 106' . 104 104 + '/• W«yrh IV.slOOO 15 107*4 107*4 107*4 . Weyerh 7.45594 10 100*. 100*4 100*i . . Weyerh s.20s9! 10 80V> 80V, to\ir- Vt Whirl 3VJS80 1 78 78 78 — V, Whiten cv5V,92 10 71 71 71 . , Whittkr 10S88 3 84 83*4 83*i-t, Vi Wickes CV5V|94 44 64V, 43*i 64*,-.+, WilIRs CVS'489 5 71 71 71 .. Wnu Cos 11S81 20 105V, 10SV, lOSVi- V« Womet cv5'/,94 15 73 73 73 +J Wyly CV7V4S95 41 3444 34 34 -1 X Y Z ^ 1 Xerox CV4S95 38 177V| 175V4 174V,^-J . YnaSh lOVilOOO 10 111 111 111 r Zapata cv4*.88 5 45 v, 45V, 65',,- '4 FOREIGN BONOS) Aust InSVisJan 88 88 II AUS fn5ViS820c 85V, 85Vi UV, a ItalPUt 3S77 98 98 96 , Mexico 4'/iS8l 95*4 95*i 95*4- '-'4 , MtxiCO 4*4576 1 94V, 91 91 —4 1 Pel OS4V,$48I 30V, 33', 30V4+ Vt t POIAs 4V,t 56x1 30 30 30 • ' . SALES • ' .' NEW YORK (AP) -N Y |oild Mill Approx llnal lolol . SI4.I70.0M » Previous day . • $14,717,000 Wok 090 . S15.403.000 , Month ago Sl7,441,oo* Ytor 09 c il4,40f,OM i Two y«ors ago ,117,447.001 < Jon 1 to dolt s 1.244,111,000 i 1971 to dale ' S 3,095,117,000 > 1971 to doll S 1,519,411,000

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page