The Pigeon Progress from Pigeon, Michigan on February 9, 1934 · 4
Get access to this page with a Free Trial

The Pigeon Progress from Pigeon, Michigan · 4

Publication:
Location:
Pigeon, Michigan
Issue Date:
Friday, February 9, 1934
Page:
4
Start Free Trial
Cancel

PAGE FOUR PIGEON PROGRESS, PIGEON, MICH., FRIDAY, FEBRUARY 9, 1984 ILDraiHir wW anillar It tarn mh Mm, af ml aaw. iui an it- WaMt. Mm in ! far Ma Dub anal tka mk n4 t aw mi ra uaMac OaaTta BaWla aai M n wan at Vital Mi Sakha aaa at Dacrak a mill acaaya ta. art at tktwark. Tka Ftaaaa lalkara laifaa All at wttk Ka AatM Ealkk Tsan-"aa, Kary Banan aa4 Umttj nan aa caa xaen tmibi Friary. Mlaa Mat On waa tka naat at Mm LaaOla BaDay f Can 0 arar. Kr. aai Hi Bar. K. W. Kaaaar aa aaaa I Friaarlik aai Latkar wan at Say- Kr. 4 Kra. Etwari Oaaiaa wan Frtaay. . BaUbfc Can Fara at Kaan Mia. Bay, Oraat uat lala CapHaa; af BWarkaa wan rlaftan at ta. kaaa af Hr. M OaaUac arar aaa-aay. Mr. aai Kra. Baary SrkBfnr aa-tarfilaai a in n at yasar aata at a aWac party kat Taaniay Kra. Banal Omar af Sktaa, waa a Thru at Ika aaaa af Hr. aa! Kra. a D. la Batkar ratal ayaat Aa waak aai at Datratt. B. I. Warn aa H JO. Paal an at Sarfaaw Kaaaar. an. cuflaa Man aai Mr. Laa aa wan at apaw aaaay. BawanV Arantnac aai II Mabkatk wan at Bar City M.atay. Kr. aa Kn. B. IL On aai fi-in wan la Oaaa Otty FtkJay ta Kn. Ckarln Bark aatartahai a law bibs at a aailtlat Taaaiay aft- Brrta Hartana af Datnit, aaaat naiay witk Ma aatarr Kn. Oaat Dan Batata wan at Datnit aw tka waak aai. Km Flay Lantt aai tally f Hr. aai Kn. Fni af Gaxa- la watt wita an. tawa, la aaaa aa Kn. TW Kr. aai Kra. Nawlaa Hilar af kaataaw. wannaata af Kr. aai Kn i. A. sunn avar taa waea aaa. laa. G. F. Waakar aai LM l at, Bay City Taaniay aai M- ry. Kn. Hani Quart af Bat Aaa waa a Tbuar at taa kan af Kr. a. BvakanaiaBr aai Ma af UaaaniUa, wan Tlaltan at taa aaaat af Bar. aa Jim a. l TW W. C T. W. will naat wtta Kn J. V. LalaaiaailL taaajM, Frktay. an Bran win aaaa raaraa at Ika praanah . Kin Agaaa Laakt aai Kbs Jaa-aaaa Kla. at aiaalaa. wan vlaltan at taa kaan af Hr. aa4 Kn. lalar Nat laNaftal, Nalaal aa taa Klaan Kr. aa4 Kra. Harm GaHaw ami laaatar Hanaarlta af Mania. wart alaltan at taa kaan af Kr. aai Kn. Ckarlaa Baak Inniir. Kr. aai Kn. B. L. Baraa af Bai Aaa wan caaata af Kr. aai Kn. J. K. Hattac aaaiar. Bar. A. K. Frlak. antrlat aaaaa- wiu jnaak taalM at taa caaaca. Khaln Cltr, waM laaata af Kra. Hairy LaHla Hailia. r. aai Kn. Art naltk aai aaa that leavt you EXTRA MONEY TIioai" poaWble fee how much you I iy I ni9. pent for food tat month. Hum trade hen for a month, watching the ada. YouH eat just ai well and hare money left over at the end of the month. We Girt! Valuel IGA MUX S cam 19c LIFE BUOY .SOAP Bar Ye IGA Health and Skin Soap 5c IGA COCOA lb. 16e IGA MINCE MEAT 1 Pkz. 9e JELLO Pkr. 6c IGA SYRUP V4 Gat 29c IGA LAUNDRY SOAP 7 Bare 20e BULK SPAGHETTI 4 me. 25e CATSUP 2 large1 bottle. 25c POWDERED SUGAR 2Pkg 17c TW i SMI HkU I Pita fm u ti loojg Wa kan a Baa af KaaX n ark to. taall Taa tai totter aany wHa tka i aj. aai Oirfa II BUwOi aanatkaai aaa that wa karaira-ki a nry akart Ubm. Men's Lace jShoea, former price from $3150 to SUM lainr at Men'i Oxfordi, former prise from sum to fun goinf at . Boya Lace Shoes, foimer price from suo to buw at . Meat Work Shoe, AH Leather - -fonmer price S2i50, at $19 .$148 $1.48 .$1.98 Wallace & Morley Co. Bay Port wttk Kr. aai Kn. Willlaai Utk. ra. Aaaakal Dnkar af Kaknav o. waa a aallar at tka kaaw at Hr. aai) Kn. WUUaai Dnkar ana-in- Kr. aai Kra. OUrtr Laiaarudt af rVm van Tlaltan at tka kaan af Kr. aai Kn. W. F. Uraanait Caa- DatraB ta araBi laaatj' wttk kki panaa, ar. aa an. nanaaa ur. Kr. aai Kn. Alaait Baaaa at Baaanw aa Pnak, Baaaa af Bay wraaaat aaaoay wru i Tka rarwaaw Ckua 1 tka Kataa-aUt Ckank arkaal nat whk Bar. aaKn. C B. Baarkla TanaiJ li' la a aattaat WHAT THIS BANK CAN DO FOR YOU Trust depoaiti acccpted. Theae per ceat available at all tinea. Bank drafti iesned. Collectioiia made. FayBMBta accepted en Botes. ! 100 Altraourh atfJl OoentmB' ratonhip we are extendi ng every poa-fible aceomBiodatioB to our depaaitori and getieral public. Pigeon State Bank DaUar Day, Karat aai Ml Xarrr Laalla waa at Datnit Tkiana Janrlana waa at Datnit am uw waax aaa. Kr. aai Kn. Ka. Balat wan Kka Daiar KlOar waa at Bay City w eaaaay. aula waa at Hart a nana at aaya tua Kr. aai Kn, Jal Tlaltan at Datnit wTuian Aaiinia at n a nllar la tawa Taaaiay. Kn. J. A. Katna aai Km Kar Palat wan at Bay Ctty Kaaiay. Kn. Frai Walfcar aai Km U Un wan la Bai Aaa fatariay. Tka Klaaaa naraaaa aai Jan WOay van la oaianu wi Ban ta ar. aa ara. Kaaat aa FrMay Paaraary t, a III far tka aaat swr waaka, la ra-parlai U ka ani la a aarlaaa aaaM-Uaa. Tka fay ta any aany at tka Kaa-aalc Teiapla Waaaniay anahMj wai aalla waU alliaiil Twain taaUa wan la alay. Briar arlaaa wan awariai U Km IMi "Walur aai J. B. Kattar aai aaara yrlan ta Kin aai Alt C inaa nam was a Tiariar m li.MMia lalaiiaj aai aaaiaj B. B. On atlaaiai a atata Baaall naatlaa- mt Datnit a raw aya tkia Hr. aai Km WUUaai lakanaikar aai aaa AraaU wan at DatraH arar Tka Bnaollaal LaaMj Ali. kai aa allaay aarlhn at ta aanaaaa Taanlay. Km Darii awartaaatrakar la a aattaat la Bakkari KmaHil Baa-altal. Bai Aaa. Taa Haaa aa luaiay win ka a m Mia at ItsM rM Fraak IBM. Itaa DtaM i Wallar Eartana wan la Bai Aaa aanaar af kiiaa at a aalttlac Waa- May anaraaaa. Km Jaaaak Oaaiaa atrtalaa af laawi at a taUUa. Waa (War i I Mr. n WaaxaaiBT. Faa. UkU WaaV Baaiay, tka kasnabw at tka kaly aaaa at uil Darn On kahr ana af Laat tka Way af Tka Ctan wlU ka ania BBBUaly aa WMaaaaay anaana ai tub aniaar, raw waa ay aniaia aftka lltnai aaanaiit aai i taniaBB far tkaw wka Barira ta aa. Tka ibbw aanian will aa kali la aaaawahur aa Irliay awalaia at tka Sanai aakn will ka ihtrlkaiai -ta tka faltkfal Waaanily aiaalaa alnr tka war at Tka Cram abb waaaaany la a ay at yan Quite a aankv af yaaae pnyla Ticlalty attiatii taa aaan BaBy at Ba Aaa MBTHODIBT aPUCOPAL Bar. C B. krkla, faatar Ckank atkaal iM a. m. Tka avaraaa' nraat la Tary bbk-laaa tkat tka akUana akaaw attaai ncalarlr tka aBklia nkaal aai arkw Bana paa iraflm bbbbm m saa ana iaataa ka la anry aaraat ksart armalai tka akaraB aaaaMT wa Ban a r. t. a. n aar n aantlia af tka aanaa tka aUll k aar adaBL aat kan all fataan aai BHtkan ta tka Bkarek arkaal far aybttaal to-aatlaa; WVy aat lira a faw kaan aa aaaiay ta IbIb bbmi iBnartaat faatar. Kan aat aany aaiata Olm naaaaalty akaahnaty BUaB, ka- nna nay Ban aaajiaaiaa but aat at all imtimm aai ari Kaka a aaw-ttart a taatay, IL at 110 a. m Wa kail yaa tka U kaai af falkraakla. Caan yaanalf aai kraaj tka Bays ai Itna. Harala BBrrlan 'at U9W a. m Tkaaw: "WBat la Man uT- T:ll a. Saarlff aai Km Jack OmkuB af Bai Aaa, wan Tlaltan at tka kaan af Kr. aai Km Wkltar XaLaaa laa- aay ararac. Hr. aai Km Bawari Arraati aai aaa wan TUtsn at tka Bana af Kr. aai Hm'San Oaalarcw af TOMB aaaiay. far twB Hr. bb Km Eawar Oatta aai aB-Daaas af Xllnuua wan Tlalt an at tka kaan af Hr. aai Km Haak Gataar Haaamy. am CBrlat wcBar aa BBBjluia Ikal aai Ban Tkaar aa ArasM apaat Sumaay at tka. kaan af Kr. aa am aaary bbbu. Hr. aai Km Jaaral aaa Oearga af TJUaarflla, wan can-n at tka kaaw af Kr. aai Km B. B. W Kn. O. J. Ajiainaa rilarail kaan aniar tran a tern lay rlatt at Ika kans af Kr. aai Hm W. H. ABaanaa af aaalnaj. BayaeBi eiknik af BagiaBW, waa a Tialtar at tka kaan af kla (raai-yanataj Hr. aai Hm WIDIaa TaaaiBai' arar tka waak aaa Hr. aai Km Mra Ban faulty Bad Km Ban Bn Tlattan at Ika kaan af Kr. aai Km Baialak HubBh, af PaJmara laa- '"Sr. aai Km Iraak TkU aai family aai Fnak TkU. N wan luaaay Tbitan at tka kaan af Kr. aai Km WUUaai iwaatla of Fart aaUa. A bbbbmi af ntatrna aai frnaia an Bakart Tkial a earprua aart abaay araalax hr Baaar mt ki klrtkiay. Tka araalac waa ayaat la Hr. aai Hm Van Haaat aai an Oaaa af Saglaaw, wan Tlaltan at tka kaan af Hr. aai Hm Oaarya naaay. Tkaw akaaMar aattl ratanai kaaw arltk tkaa afwr a tw rut kam friaaia BataraBr anakar. TI takln af aria wan n play.' Blah aaan wa kali ky Kka, Dantky B. Ii Tka Wartk WkO Cnk BNt ' Hm Artkar arkanaHiar Taaaiay rnla. Km A. 1. Bnun aai Kn aaai af Can CKy war. art af tka ahk. Hm Bbbbb, was la akarnaaa af mOim Utaratan af tka Onaral Fajtratiaa, aara a talk aa As a. Taataaaa af krkawlaa; ta tka Oia.nl aai lula Taairallna, A nun waa (rna ay Hm B. H. KaatfU. Bafnakaaata wan ami ky tka Qaarta tmi alata. ?. W. taa. CaanWta Da af Dr. laOaart tack aai Paaltry Finulatlaaa. aba Dr. Ban- prnanMaaa at tallarl II kalav Tknniay aMrala. r. nan waa ib ca iaya laat waak. Tka ftkialai payib auaa a BTaraaa aa tka Wlltir taatai Kary OratfT Daria Bntnikair, Darta a.aa aajariBa mmm. m AUaa PnU t Kaaiar attaa IfrVVkaar AMOK 3 1UUUK HOLIMBSa UUBCB Bar. T. K. rut, Plata lOBa a. at. Bdar Irknl. - BparJal Ml.iln.ry Brrln at UrM BIMa Btaay at TiU at aanaai 'Man? Tka Bar aalakai an Int laa aalta la MarawrUa Baakar aai Kflarai Dan wan aasnt aaaat af inaaaa. w kaaa a Bka lara ataynni nr array aa aaa aaya. Ta suub aian I anayia aalaaia an la arttkaaafa. Qanrlaa aa abrktk ania Warli nay: "Oha a ayaaayn tar kar- XTMla aarrlan at 140 a. a. aaatf TAb Oyaa Blkla BB A Bara- la Kaatt." TBm IM a. uu i ta aa. avAWcaiJCki. cbubcb Bar. O. a BT.rnrk, Ikani uaa a,., aiy BiknL Han Br. O. H. Kallaraaa. bbb- aaalal alnila af taa Mlaklna Caa- tanan wlU apaak a tka TdOTaa aai Ckank Barriaa will ka kali. Tka attar part af Acta T, will ka affarc ta ka armat. Tkarnay u aaai rrayar aaBoaa a tana arinaii Aamlta, Vaaac Ivx alaa, Jaalna. CBOaa BV. LDTHBBAN CXUBCxI H. W. Kaaaar, raatn MaN'Oaraaa anTlaa. fcaa a. m karjiak aarrlaa. main ivsBB BBBMB LUTHXIAM CHUBCH 0. T. Warkar, IWtn Ta aacU aarrin. Bar. A. F. Waalaawif af Bay Ctty, pat Tab. U. An Waaaanay. karm- alac at ual, awn um a. a. BAT FOBT L. D. a CHUBCH aaaay Mwal at MaM. FraaBkn aarrin at 11:11. Braalai aarrin at TML CHAHDLBB nmWtTWMUM CHUBCH MiahlawBJ B. P. CarBau, KMatar UM Ckank aarrin tRua?"" """ b H PI I I kill naaa aai Hall I llaaKM .tj. ll-aaaaaaaiaina-Tj jffl? rahOaaiiatO."at Ckftar aa Paul Baky wen av al ant waak aa at at aaaarUra, Bayaaa Baal, Waaar Taaakar, Baalrln B, larltk. Prlaary laa BMBrty aaaai wa. a Tialtar at ai taiay. Wa kai laaUaralBj akanna iaa ta taa asli waatkar bat waak. Daaiku ZJaa la kaak to arkaal wr mn tkaa a aaatfca akaaan a ta ntaan, aaBVaaaB faaTm arWmT. 84aTaW vkf TH VaVS wall ntlalai, atkan naaa tkay at amy Banar. Oar kaaiaaat b) a anar inn i akr aaw. tkat It la analalBl Tka akikhaa aartalary aajay It Tnikar, rhwaan Bnka Final Clean up On Overcoats Below we give tixei on hand 6 Hen'i Double Braaated, half belt J1 A QC Blue, regular $20.00, sale price at jlWV atata! 1. M; 1, M; 1. n; 1. , 1, aai 1, 44 8 Men'a Oxford Gray, Double Braaated tii QC reaular 120.00, tale price at tla7l il&50 an: 1, Hi 1, 44 aai 1. 41 Ninrerheada, D regular (27.60, tale ; 2 Blue . D. B. half belt ; price at Taackar: CBtkarlaa kTlalajkll "Tka flnt atap la irntani la ta Wa am all dai to kaaa Xakaa Pay nek U arkaal win aa. Tkan karla kaaa aaitaar toriy aar akaaat aarny, Ik naatk af Jaa-aary an: lata, Jaka, Jattaa aai Tkaaiar. Aakaan, Eaaa Bob, HBria Kartlai KUy Pataaa ,bb! hi. ' bar I anaaga aaaa lyfarknran. Vbttan in tkb waak war: Kbi atarba far baaaa. Tkne kanas 10 la aaaurar su KaMa Hartb, KMaiya OTUnrka. ujna pnaa a iraayia aaangaw Oar aaaaa aai anaa h ikatbf aa tka taa. KJw NBV, OmlWa, at Kkartnn ta Ika aaaai Want ana aaaa aartk i Banal Otter, wkan tka taa Daatatta, tanaha tka Data, ra BBnat ian tkan wan an ttaairualataaana,BataTa tar Kr taadaaa. kr air WD- aa Baaaakr, la wkaa laa kna at mm vm pnaa wm an aa waaa aaaa a at tar 6 Ken 'a Brown and Dark Gray Overcoats (fO CA 8 ixet 88 to 44, your choice at ajXJstJv February ia the month to dean house of all winter goods and this ia your chance to buy at the very lowest price. Our Stock of Suits, Footwear, Rubber Goods and Fumishinfi Ia Very Complete Wa Caa Sara Yaa Maar Aai Wk An Han Ta Bam Taa We Abo Received Our New Spring Line of Samples Come In And See Them IL. Staubus & Son Harrbaa. la lb aaaa af aa an kaakatar btka Irtaauk af kaaa arar aTMDf at scuuonErs AND BAVB HOMEY Ta I lS-PAOB COKIC BBCTION WTTK BBW rUffNIBB Pbak OeriBB. aaa af Ike aaw aaaba la Ik Mr U pasa Caab aa- an win la uairaw amaaay -ruaaa, iataib tka aaaatana af a aabrtal tbbb kan aai kb awaatkaart aa a wabi aw pbaaL mm aan ta gat saaiira sarmt ma win in aaw Ask for Tickets OK Aladdin Lamp to bb enrsJt mult -Dollar Day - Saturday, March 10 Tkkab Grraa WKk Bnry Fifty J. w. Wmft i Sn CALUKBT BAKING ' nwin, 1 Paaai apple Btrrram - 25c 18c HU8TABD I qaart CBBAH OF WHEAT 15c 23c GBOUND PI 1 Paaai . FANCY NIB .25c .20c .19c J3c Jfie .18c .10c BFASHBTTI Twa Paaaia KACABONI NOODLES Oaa Paaai OATMEAL Tana Paaaia GRANULATED SUOAS AQ. Hbklsaa BaaL IS Paaaaa .49C WKOLa BKS - 1 7 1-kna FaaaaB A I C CAMAY TOILET SOAP C- tfC TOILET SOAP Tkrn Ban .10c DOJTT GET UP HWHTI Uaa Baraa Aai Gta Haaa Tkb an Tast K fa aa Tabakb la laa UaAlar aa aaatar all I tka kawakj. Dnna at nan tka trrltiHaa til aaruaajlrab1 aai kacyacka, Oa awaaai ax ta. aaaaa an Jttaraar au . wBtak an. la aaaa. Aak far 'llaiiir talahar kaaka Invai. ata. Attar faar amlf aat pliini yaar iraaxut WW ntam yaar Ha. Taa an kani uata aatni a to ak Orr raaxaltDnut Mara, iaya ant nlbr. tlnaamg. yi Bakaia PkTteerSi Are Ad v ainoixtat Guv Now Watch Repairing raw Yaar BapaWa la Far LOOK OVBB OUB LOO ua BLOIN WALTFAH C H. BPENCE Gem Theatre FFJDAY BATUBDAY iakari Arba b BBLL AND HIOK WrkTSBT A I Wa Us SUNDAY HONDAY owvawnoH crrr WMk immm BbaaMI aai Dbk PawaU aai aurkt aoar atan Haaa B.lljaaii Oa Paraa com Ufa Karba Dartaa -. Ka Craaky is -eoiNO Buunmotr Raisins, 2-lb Pkg . 15c Cocoa QL Jar 15c Calumet Baking Powder, 1-Ib. can 25c P & G Soap, 10 bars 25c FLOUR Nibs Tea M-Th. pkg 19c Oxrdol, re. pkg. 19e Oranges, large size, Dos. S2e Soaghetti, 2-lbs. ISc mam mm 7Qp -8 femd . . h tori . . DRY QOODB Stevena linen Crash, yd. 18c KOTKX 2 Fkgs 28c 42 In. PeqiNt Tubing, yd. 80c 45 In. Pequot Tubing yd. 85c Geo. & Jennie Dunn Percales 11 19c Naw aprbf Fallan Uskt aai Dark Ik. an ta atxls OurGreatAnnual 1 SALE win Saturday Evening of this week. If you ha vent taken advantage of this raoney aaving 'event you still have time. DON'T MISS IT! Our Next Offering of Sensational Bargains Will Be On Dollar Days March 9 and 10 DOEPKER & DAMN Dnaj Ian.

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 19,400+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free