Galesburg Register-Mail from Galesburg, Illinois on August 30, 1963 · Page 8
Get access to this page with a Free Trial

Galesburg Register-Mail from Galesburg, Illinois · Page 8

Publication:
Location:
Galesburg, Illinois
Issue Date:
Friday, August 30, 1963
Page:
Page 8
Start Free Trial
Cancel

oq [pM wu fls v 's«8 »i8 tWop e pus sjdjesjs jsaq s.pprM et|) jo 1[ TM 'JIB^ mi aqi UI<MJ Smutrjui H .10A M^N aqx 'Xegtaj ptej .id -ugjSdp-Jddiipojd d8 «js ptre (hump tic 'B^uegeABJ^ddi s .uoung jpttf JOfBUI V (Wfl) MUOA M3N fit :0t 00:01 00^6* Off 9 00:9 ')sedJotor> sajouarj—* o* (union,, :9WTtuaJd OEIQI •s;jodg 03= Ot •SMON em pue JOUUOO •^adM jo Moyg iuo ^na itnox OJV e«MAV 'W -*eo tnpapuo^v s,Aaus?a 118M •jjoclaij 'epfUfMfinfl OS:>. #( -neqaJ!i, t teeunvra Xepuns «MI :WT am SI situ OE^Ot •jfacns aqx O0 :ot *moH V"*aH pajoes g*:6 •pug s.Xsa *V 0C:tl ( ;XOJX UIBPV jo teux» •asipBjBd u] saan ;uaApv 0S:0l •piJOM pua^aaM WOT •BJauiBo PTPUBO 00:6 •aJlBatix arux OfrS •sXooow teoH at(X 00=8 •Moqs uBAinns P3 aqx WL •aaeuaw am Sfuuaa n^O aissBq 00-'9 MnoH anajBuiy 0G-"» •atu^x IBAWsaj Off* 'tunqtv taaasMaM s ,BD |jautv S^S »B A A\3N :iIBqasBg gg^t •Moqs ueao A*zzfa aqx gt^St •iBpuaiBp qsmag oE^Zt •auioH JnoA HujdBosptiBT o&zi 'spodaH uo^umsBM OE^tT ,,-iCuifqtsuodsaH jo asuos » mnoA •ATO,. :sjoildo;spqo aqx 00= tt •sci^noa JoiBuas OS:0T aoaqx BJatuso 00: OX •aApr P«B dn JiooT 0E=6 •^aaj Xjv own duiBT 00:6 •TBUonciidsui iuiuaAa q&zi „-aj B;UBS 0; SUBJX OAVX ,, :auuaA*aqo 00=01 4 /U 3 AT 3 JOJUXI 9HX« :aTAow »M *TN Aupuns OCiL M nauctd apna.t :suos;ar aqx 0E^9 ,,'UIBS aiaun. pu^ aa>I lues., :;saM SITBJX 00 =9 M aa8uBa ^oj 9upfooi„ sXog AlaaMog 00: S «'Xao ^s uauuBx A "uuaf aqx» „^«It»A ssatMBi., :ajj8at|x tioway oiaisaM •sjaMfiuv pw» sanssi :aiAow uBitlodoa »aw tBATAaa «attV •Xtiumj iaqsT,a aqx •V*sn 'BtJoadf apisui 00:1 OS :0t wot 08:8 OR: 8 6 t t* um *H7~HA±A wo uf ?s •uattV *A «is •«U|5| H^*^ iWM s^Jods •puouiqoiit sto ?a H^TM s^^N 'WM^BBM 'fitBfddds SMdK •atAow •UBUIXM auBf •suos^ar •^MB <1 A^ndaa l( '8aae ^ttaoiad atn )Baa ^.UBp no At i maiMAtiw 'jaiseuinBJX SIUBPV ^ofBjv ^notnTM adojna., ,,-saAn J^o jo auiix,, ./pooqaaq ^oaa uouituoo ui„ saaAVsuy pu* sanssi uja^Bj jsax 00: tx 0S:0t 08: Ot so:ot 00: Ot 0E:6 0(Vi 08:9* 00:9 00: S 00:» 08:8 00:8 0E:S 00: Z OEM OO: t *>H 3- Q yds •sauupsaH JJO "StS [( *suaanb jnoj PUB 3utM BttX» :aouBLUjojaad aaatuiajd •s;jodg Uaq^BaM ' SMBM 'MaaM aqj jo Moqs 'BZUBU03 inoA aiy a ^aqAV f ^g JBO •Jotoo jo PUOM tnjJapuoM •atoox ,0 u»tsug Xspuns e.jaiaqos ABH ssaij ^ )a^W •ai^Baqx 9 puuBqo •sa^Baid q8anqsnTd )B span ttBUupuio cttBqasBa ^rlaBa^ JO(BIV •uoilBJauao ajn Maw aqx •©PBJBJ no A\nsnpui aunsMaN ABpuns ajn aq* si sjqx •Xppaa u.Jjna •XBA|UJB0 UOOWBD s.afuaa apun uaMsuy aqx •uotiBUUOjui anoA JO^j •uo u8is gt:zt oe=ot 00: Ot 00:6 00:8* OKI 0E:9« 00:9 0S;fi <K:E # 00: t 0E :Zt gt :2t 00: St Offtt 00: tt 0E:0t 0S:0 00=6 0E:8 9 puumij-jOA .,•088 'JWr., :^ anwaqx BjaujBO PIPUBO sAooow tBa« aqx •UBAnins PE 'aDBuavj aq; s;uuaa •3?SSBT •pa msm •Xaniuao qiauuaMx , -aqojd •saunx AX ajouzfUBd )B JIJOA A \aM :3taaM *o auiBO tlBqassg ..'saasiBK ^uauudjnba 3ujtA \og„ :siJOAV * B suBOpaiuy •^JO^S aq> P"B JB^S •jjodaa uoj3ujqsBA\ ajH aqi si sjqx i ,TS 'SBtut SIOUBJJ 'AaHi. :UIBj30Jd +JB3H P3J3BS „'iusiunui«too jo ^pn;s V.. :saaqdo;srjqo aqx e BaauiBO 'BAtT pUB dfl MOOT naa.3'^W o^ u n duicq g^ot 00: ot 0E:6 00=6 0S :8 00 =8 00'L o?:-9 00:9 os:g 00: s 00: g^E g*zt OE:ZX 00: st OE:U 00: tx 0S:0X 00:01 0C:6 00=6 •ttomdA %M)(^i UOIJOUJ oqi ut ©pew djoj ©ifl jo itt£e.q»iod i^tjtui 8 ( ^)}i)e p«}ou &n) oq ntM stqx jo n «H VWWIWI «t» t» ..stowntl ut tqoDttn »qv», s .pooMJdqg -3 jjaqoM ttt J»?s J|TM if $|Msqoa uosef - (Mf\) MUOA M3N )BBdiotop iajouaa—• •ttottBtipaw StifUdAa 00:8t •/3 »M |o ®snoH„ :ajtaruiajd ofi:ot •s^ods uo jduXof uopjoo 08:01 •jaqjB3A\ fit:ot 'SM3N aq* PUB UOSJWBH 00= Ot ,,'UtainBJU,, :saiAow aqj IB u?8|M rtepJtnBs 00= 8» (l *asjnN Aqsg aqx,, :Moqs doqsig 7aof Maw aqx 0E= U ON PB3H., UO^pauag UIBS OE:9 *«Uods uo tauAof uopjoo gt :9 Jaq^BoM 0t:9 •Maw aqt pus UOSUJBH 00:9 •)jnd3H -<Bpjn ^BS moouBA lapuss s^S 'A'anjuao oqi jo sauoisa|tpM OE^S •SuitMog >xn%s dox 0S:fr *Sunisa.tM 0E:E 'V '9 'X 00:8 •q8.inqsmd IB HRUttpuio itt^qasBg anSBa^ JOCBIM 0E :?It •Btioaqs 00: 5t •qnio OILUOO ogrtt ,,-asnoH aqt punoiy XuotJpaia OUB»S„ •pjBziM 'm 00:Tt •Appsa aoj UXOOH a^BjAT OE:ot •Xanj 00: Ot •sioafqns uoqs stH PUB opiBuoai 3 UJM OE :6« •Moqg s^Mai PBqg oo:6» A-ppsH PUB jjna OBIS. (l 'X8A\pB0jg \ia„ laameai aiqnoa :A \oqs 3)Bq aqx (l *uaw pamooa jo pustsi,, :ajBUiiq3 }N/A ^oqs a ^BT aqx •>iS3a sjjoag adoosj3q )BdA\ •SAVON aawM difotusurio •I3ABJX tTTiW—uno 3ABH sjapuajaa aqx •anon iCpauioo jsaa-A 'om *^S3a s ^aods Maputo J3qiB3M uonipg KBPJH^BS PIIAVM :A \oqs aqx M uadaa "M s.aaq ^ojg SIH,. • • • ISA'BCI A'anBA qiBaa •Xepox UBdBf • * Jaded jo jaMoj aqx •uinqtv taasJMaN s .BOfjauiv •B3S aqi A*q 8uf;unH Bog 'BiqdtapBnqd IB stnont ';s :UBqasBg •Moqs uBaa A*zzia aqx sMaN sao *SJO 8 OH A^oa *uix u ^x uja •asnoqABtd asnojM A ;qSiw •siiunuid|qo oq; puB UJAJV •OOJBSUBH u |B ;deo •qiBiioo pus ^3ABQ 0E:S St:zt OEiOt 0Z-0X fit:0l 00:6 08=8 OE:/, 0E:9 03:9 gt=9 00:9 OE:^ 00: t 0E:E gt:s 00: s gz:2T St:3t 00: Zl OS; It 0E:OI 00:01 0E=6 00=6 00:8 GV-L l£ Iwumip-QQfji£ *XBUO|;Bi|dsui 8u;u3Aa oo :8I ;tsaufj s.pooMAnoH 0E:0t (( A*og B Xtuo s,3H.. •laqaa aqx 00: ot :3JBds ;sqx ailBIAI •q;jius A'uuqof * SA uo^uag aSaoao :>iaaAV aq^jo ^qSld: 00=6 •A\oqs MPM aouaaMBT 00-8 : jfiraotra^OH oc:i. ..•aiqpnjip aqX„ mew nj ?UBD ©MX 0&:$ uelu^ox JW 00:9 ..•UMOX aqi jo fjjodg + OTV «DJ» 'JtumsaiM oPTsHOTtt 00:8 ittnil Bag flfBig ssptM aqt <Uo^J sPtfl 0E:t •BuiBiapuoM OP t •BitatW PgWl^lW 00:81 •UiBzBStttV J° P «*1 o?*«W 08: tt •Xtiung sang 00: tt ipao ptte XuBag OS Ot •atuoojieo wot 6t no «<TS „*quioX f /uiumw,, ./anoiy »»UBtdt UIOJJ ujBjg aqx., :amaqx MltlMO aj*dg jsqx WW •JtaaM »m J° W»M Mt^M aauajMei A*UUBUd)OOH e^ods *ufM ui?f *8AvaN puouiqata Mo ?a iaqi»3M ,/ujioqafst Jo »sanbuoo„ .a^muaApv atux •siaodg jo PtJOM «PTM «'00S uapioo,, :Ma?A3a s^aods •suoidiusqo 8unisaJM t ,'s |a8uv ania,. :^aaM a ^U Jo suqu XABN ( ,ou ;qa B qo^BO ox,. ,/auxoH aoBtd ON 'BOjBtUBf,, ..•IBAiA ^ns aAnoafqo.. 'BMatl.4 PUaM ^1AI •UIBZBMBtlV JO PUB! 0J8BJAT Auung s3ng Ttaao PUB XuBsg •sajuoo ^BO •uo USJS —uja^Bd isax 00! tt m we 00:6 00:0 08=9 OZ-9 60:9 00:9 oc:g» 00'f 08= B* 0E:8 00:2. 08=1* 0E:2t 00: St ostt 00: tt 08:0t 00:01 08=6 8 •saurtPBdH JJO u3 ?s ,/UBUIOAV Jo PUJM STH„ ;aouButjojjad 3J3iui3Ja •s^aods 'aaq ^BaAV. * SA \3 N ,,'UfainBjj,, :sa ?Aoitf oq^ IB ^q3 |N A*Bpjn^BS ( ,-inH doqo M^od, t MBAnsaj uitij jauituns •auiix UOOVIBO •^uriH Bas 'aneaqx 9 tauuBqa sa^BJid qaanqswid ye spag UBUupuio •.TiBqasBg an8B3q jofBW uoqBT o; a^ntBs -anSoiaABJX •pjBZf M JW •Xppaa -xoj tuoog 3M&W •Moqs opjBUoaq 3 U?M •Moqs s ;M3T |JBqs •;unH Bas uo u3js fit:8t 03= Ot 00: Ot (W8* 0E:9 00=9 0E:g 00: E 0E; 08= 00: 0E= 00: 0E: 00: 08= gs* 8t St It' tt Ot ot 6* 6« 8 8 9 lauumij-joA ,/jaoueq tBSuag B jo 83An„ :f aa;B3qx 4( jaaj ?S JaH03[g uo cnspuaA,, :s.os 3uiJBoa •3noujsuno •taABJX UhA 'uno aABH •sjapuojsa aqx , Jrt0H Xpaiuoo fssa-Aorn aqx ,,'pra OS BJ ia,. lasnoqA'Bid uja^saM ( /AJO?S OOSJOUBJ^ UBS„ •.ajisaqx aau^epi S3unx AX 'aanpid 3ig •Biqdiapenqd W sjnoT '%s :naaAV jo auiBO IIBqasBg saunx AX •SA \3 N S9D *sja3oa ^ou 'u;x ujx Ufa •asnoq^Btd asno^v A ;q8fiM Moqs UTAIV aqx •OOJB3UB}J U|BldBO 00: tt 00:01 00:6 0E:8 0E:L 08:9 0E:g 00: r ere grst 00: st OEUt 00: tt OE'Ol 00: ot 0£:6 00=6 00:8 f fnnnnijr-jifillA 1 SdV ANVM StHA 0V3« fl '8uwn>ui|fj *TOJ utoo.t jo X^Udtd qi |Av ouo - aoBjd *q8u Qqi ptuj m mm 8uttp .Wds n .°M •p|!iOM siqi jo )no o.m so{d8ttv SOT puiuue sddpd oqi jnfl n 'SXGS MOi .tow ,/osnoq A\OU ietjj .toj Sut -3|00i spu ^adM .too pu^ds ©M., *3|.tOA MOM jo jno sMoqs Xuedtttoo peoj jo soaue •uttojJtdd pudjje moxstyi d Ml ^W! s -sod J^AdudqM pue 'poojq .ttoqj uj Xj8u0i)S sutw nn s Jd}«aq» oqj, •oAUp 8uoi e Joj 08 pun .teo Xnuiej oqi ojut sja?q8nep iwq) Jioed (Jduinx ejeqjeg si dtueu fcuOTSsdjojd aaq) eaeqjeg pue aq 'MOJ40W wo Xiuuaq oo? sassaJd 3t.toM jo puuS otfj uaq^v sjuoAa s ^jods )t? ao^pads B Sutaq q ^tM JUOJUOD st aq MOM XBMOOJ ^ pooMXnoH 9q? uo jnoq -.tad-sonui -S9 }u Illds psq B pa -jsjjns aq uaqAv O3B sjeaX OAV) JIJ -un jjnq opXoaotoui e SBAV OIA l( 'uwp -jtqD aqi jo tpnui aas 0} }o8 5 ( uop I' pue jpop.o 8 s ( ?| jauutp I atun aq) Xg *duioq XBM aq; uo aaaqAvatuos 5|uup B JOJ do?s 1 ^eq] suodsaM auytj pus sinq Sutquup jo >f.toM s .XBp B ja ?|B paafj os UI.I puy„ SXBS aq l( '8upMOUi 9qi ut 08:g ?B otpms aqroj jjo UIJ sau -as oq^ ut SupjJOM UIJ uaqM,, •3J40AV ?B pjBq st OIA dn ?t saAtj PAVOJD anouiBiS am ajiqAV san -jBd pus siq8q iqstaq aq^ ( UIIA\S fetoos s ,pooA\XipH ^oj auu; jo |Bap ^Baa8 B OABOJ jou saop uotjtq -uiB stq IHJPJ 0; 9Aup S 4 MOJJOIV •jaqpSo^ atAOiu B Sut) -^nd JO ssauisnq aq^ q^tM 3ut )uaui -tJddxa puB Hupqds 'auioq uqtj jo sjaaa ?q8no.iq aq aouanadxa IBDH -DBJd aoj 'BtuaojFiBO tuaq^nos jo £}tsjaAtun oq; ;B 8ui ;ipa uqtj ut asanoD B ^OOJ aq qof aqj JOJ jps -tuiq aiBdaad ox 'aopa^tp B OUIOO -aq oj sadoq AVOJJOK XjiBn^uaAg ,/paAtaaaj ipM ^t ^as 01 XddBq SBM \ ^ng <*P Bc l U9 ! -JBfl[ Ut JB9A ^SBl, UO XpOJBd B aq 0^ pasoddns SP./A JI„ *suiBid -xa aq // SBS B SB ?t apeui i„ •asnoq ;JB sai -aSuy soq B ut ssjaaM xis iBUOftip -pe UB JOJ UBJ uaq; pus 's ^aaM (B -aaAas JOJ qnp }q8tu dujs l^suns B ut UMoqs SBM }t 'XiSuistJdjns ^oafqns *unj JOJ apeui aq qotqM ^aoqs a^nutui-2t B , ( 'nq 4 'Moqs jq*|Uox 0E.0T» TSVtods tauxof uop.100 08:01 'iaqiffdAK, grot •8M3N aqi PUB UOS|J.IBH 00: Ot ..asnofi anqM qKlH « «ro.tj ajquinx,, :^noH t (>uaAaT3 aqx (W:fl „'ss3u>t .iea ur teapiOn jajlBaqj .lais^w ijBjJi on: 8 ./uns aq^ jo tt|B »unow„ :u8ttijfitA »MX 0E:9» iaqteaAA 0t9 •MdN IB30T 00:9 ,,'OS^BO snotaajei,, usoaadns oo:g 'snutf ujBjdBO 00: t 'XppBd 10J Uioog a ^ew OB-S 'SM3N 03N 98-8 •auiBO qojBiAi 00:8 •Xes M T 0Ct ttOA 0E:8« *8upoA B ^ajOT 00: Z •«jo )odd aqx 08: * SMBN DSN 58: t •HtSX tt?M aidoad 00: t l^lJJ^J_LJL_Li_IlrfULLJJ^r^\ - - ~ ' • ' 1 jdonpojd B SB ytojp ^sJtj s$n (( nBqutoo„ jo saposfdo s f uosBas stq; sa)a |duioa oq uaqM 8uuds jxau ^t aanpojd o; sodoq an *a8Bjs 3|JOA A\ON aq; uo apj SutpBai B paXB{d aq qotqM ut ,/qoiBMq ^Baa., o? sjqStJ uaajos aq; pasBqojnd seq an -.tajuMadX) B punod puB uqtj )}pz o) aiuoq s]q puiq -aq ojpnjs HBUIS B UI Jiastutq s^ooj aq s^ttujad auit) uaqM *8upnp -ojd puB 3ut )t,iM uaajos ;B SSJJOM MOJJOJV 'SUTpB 0} UOtllPpB UI "JOpB UB 0} aouBiJoduit ^unouiBJBd jo st saAaqaq aq luaui -aAatqoB UB 'saaMatAopi puB saao8 -atAOtu UBouauiv MJfA Xwuapi UB ;(tnq suq MO^JOJM (AX-D3V) <( ilBqtuoo„ jo j^s aqj SB puy 'XfiuiBj stq JOJ XiiJnaas paptAOJd sBq jaajBD stq Xitpsa ^s 'XJMOJS "\no dpq 0; aotnf aSuBJO p]os .BjBqjBg 'doqs ^oAV sjopy S.UUBJV inBd 8utpua ^B jo asuadxa aq; Xed 0} X^JQ IJJOA MG^ ut qBDtxB; B aAOjp aq O 3 B sjsaX 01 UBq; ssa r i 'tuo ^oq aq; aeau pa;jB]s oqM OJA Joj JappB[ SU;B;S aq; dn da;s aaq^ouB aq \\m 11 aiuoq Mau B putj saop aq uaqM •;uauiqsfiqB; -sa jaouooj B spaau DJA puB 'aa^ jajtuuap 'MOJJOJV 9IHH Jaq ;ouB si ajaq; 'jaAaAwq 4 MOM 'auoXja -Aa JOJ UIOOJ jo X^uaid SBM ajaq; 'uuy OUJBO Ua^SnBp auo Xpo qi !A\ 'XoiIBA opuBUJaj UBS aq; ut auioq ajX ^s-qouBj 'tuoojpaq-aajq; B o ;ut paAoui 'BJBqjBg 'ojtM sjq puB JO;OB aq; O§B SJB^X OMX F B ^oj Suiddoqs si 'sauas UOISJA - (Idll) aOOMAHOH ULODS N0NH3A ^3 S -Al £961 '0C -8nv 'HJ 'III '3JmqsaiBO 'HBW-aa^iSaH 8Jnqsa |BO 12 -Sny 6 iBpjinB§ .to l^o.i [Q SB qof saXg veamoy jo MOJJOJ\[ di\ j«jq t L *aAA oi 81 •uooN IB S'MC . 00 8t SMON )0N CS tt *saaudnb3KUoj 10 qin.ix 08 tt •uoissajduij \S.I \A >noA 00= tT • uonttJiuoattoD 08- Ot iqS'iy si aajJd rot* qaunn *inoA Anid 08 6* Xtodaa Autujow SMON ^flN S8-6 •uaqM ABS 00:6 •^Bpox 00=t *pU3 B.ABCI IV :Moqs a ;Bi aqx •SJJodS UO JJB^S adoasiameoM SMdN CI9WM *8u |uo^oaa •Moqg 9i\Ka U«A Moid *ux '•antwmlt XtqaAag aqx . 't6 3tTJ •9;jods •jaq ;BaM 'SMdN CttfWM SMON sao (( -sjauuts noA 8ujs., Moqs AtJBa aqx •auaos )aaj)s •Moqs dinmd 3«T OUX •uiioig ^ajoas aqx •;q8 |N jo 98P3 aqx SMdN sao *q;nJX am tt «X ox •^JBdasnoH pjOAVSSBd •sujnx Pt^M aq; sy •a^Bja ajqqaa •fi^aM ^BW '.taqiBaAV 'SM3N •;q«n 8ufpino aU. •AVOJJOUIOX Joj qoJBas •sMaN sao •sXpBto PUB aiad •sAooow tBaa aqx 'AOni 3A0T I *6M3N sao— aoBUBM »MIW OOJB3UBH UJBldBO •aaq;6aM s.Aspox 3UIJX Ja^utX 'PJOM ^ttsa 9 UX *uo u8?S WZ\ 08: Ot 08: Ot fit'Ot 00=0t 00:0 08:9 00' 8 0VL 00] L 08:9 00:9 08: fi 00: f 6^:8 06: E 00:8 08=8 gs:s 00:8 est 00: t 0B:8t St:St OO: 8t g >:tt OB-It gs :tt OE=0t 00: Ot 0B:6 00:8 00:9 gg:& SZ'L WL 1. T gt:8t 06:0t to:ot :0t 00=6 •iBUonBJjdsui 8u|uaAa ,,'aaB.i ^noqy,. Usauu <J ,pooA \AnoH ,/uosBas pasoto,, :pBnbs W '09= SAvaN ,/atqBX punoa aq| jo eiqSluv aqi PUB SHBISJUB^S 3 UIM „ :A*MO pa^BN ./dfl PUB^s asBatd 3Aoa3a «H '^W IBaa au^ WM» : SUI 38 IH ™o ,,'unu 'utqoa 'una,, '•A'BM A ^w 3uioo 1( -A\IO*S Aspsanx uiox aUX,. : U;BJX UOSBAA UBUIAOX JW SM3N ucjqooo uoa •61 iBaqsA \3N •;unH B3S „'j3iunooua aqx.» : UBUIA\BT 3qx ,/ntM 01 SjnoH AjjrqXn : UBX 3 X aqx •puBisMaN usouauiv •AjaAOos ?a „AJO;S ttmaJnu.0 jajjuusr 3qx,» ua ^SBUiUBJX iisnix HOA oa oqM Aea 8 JOJ U33n© 'S ;U3S3id UBUlAM 3UBf •^inoo u? Asa •s!»aod3a »3^JBW UIJBJ •s^jodoa ^a>lJBW UIJB^ ;sag SMOUM Jaq;Bj •Moqs PJO^ 3|uja aassauuax •sAaM uaAas •tuooa Jaduioa •SUOOVIBO 8 MBQ A^ndaa •saanpaq Biquinioo •uon ^J ^dsui SUIUJOW 61 l^ UD H3-HAIA 06:8 0E:t 0S:9 00=9 g^:g 0E :g 00: s 08:* 00: f gg :E 08: B 00: E 0E:8 00:t 0E:t OO: t 0E:St 00:81 0E:tt 00: It 0E:0t OS'6 00:5 0E:8 •ujanBd ^sax JJO u3ts 00:St U3HV aAa ^s OE 'Ot suods 3u ?H ^ir gs :0t 'SM3N U|;JB^I AqdanjAl gt:ot •til ir 0 .MAT if 1 BlJiddS puB * A\QN G0> 9 rt -ifj«W \««a„ : ! HStJ6ABW (Wig ..•uB >!*qs jo MJBIAI ,, „:puatJ-UBag aqx„ :Moqg ABf atSunf 00^ AidAoaftfd 08-6 •Duuispusa uB3 |iaxuv 00-6 •HrtiJl. no A o, oqM 06:8 Xen B JO) u#an Z UBUlAM 9X1%t iioday ABPPIW S8't lift } U| 00: t 'Moqg auiofi 'ttUBj 06:8t tt;fl*oM tBiattao OD'Ct •|tad BMOUM JaqiBj tt pjoj afttja 00; tt •BAa)f U#A*S 08* ot 8 m^o^arOM \\inu tag •sauitPBdH ;qrtUMW Moqs )U3?uox 9 B3JV °^ Modaa •jnoH q ;uaAdta aqx •ajjeaqx Aja^sAw l|BJM •UBtU |8JTA «UX •jBaa I«OA •Wodaa XdiMutJa-A'artunH .iaqisaM •BM3N •ttaa floods 1 tsoqMoqs UOOWBO s.iftaA u ,;dBo •AppBcl JOJ uiooa a ^B^ SM3N 03N •auiBO UO^BW attX A«s ^.uoa UOA *8tmoA Bnajoi ,,'UMOX uj taqaa,, :aautlBW B?AOK *auiix uOO^IBO •jaq ;B3M tuodaa laatiBW PUB BMaN '•M3N OflN ••aouanbasuoo JO q;tux 'uotssaiduii jnoA uoj ;Bj ;uaauoo •;qfm «i aaiJd •noA JOJ AnBtoadsa •SM3N 09X uaqyw ABS 'f M3N IBOoq •ABpox *«A\aN JBOOI ABPOX pjoAv ^ttBa ayx uo U8?s TO: 2ft 0&Ot« 00: Ot 00:8 00:8 oe:g* 00:9 o»;g 08:9 88:9 00: f 08=8 gs :8 00=8 08:8* 00:8 0*8t fit:8t 0t:8t 00:8t sg:tt 0B:tt 08:0t 00:0t* oe:a 00:« gs:s OE^t SZ'L 00'L gg:9 og:9 9 taumrHj-jOsft *a;Buntaaqo 'IBU|^ 8 ;iods Moqs Jaq ;B3AV 'SM3N qaox tun* •aj;Baqx aiojfo KUOJ;SUXJV •Moqs anAQ UBA M a tCI •samtaniH AiJaAag *«vtod3H sao *SA \3N IBOOT •SMaN Sao— aj|3|UOJO I sag oaspuBj^ UBS •Moqs AddBH BdpuBJO 'apua J3qui33aa uiaois ^3J3as •;q3tN JO a8pa SM3N sao •q ;tux aq; nax ox *A;jBd3snoH •pjOMSSBd 'sujnx PtJOM aq; sy oqonojo jo ;saa *jq3n SoiPino aqx •MOJJOUXOX JOJ qajsas *SA\3N sao •aJIT jo aAOT •sApeiD pue a;ad sAooow aqx 'MBajg A;nB3g •SA \3 N 3UJUJOK SaO 00JB8UBX u ;B ;dBO •ABQ siqx u?33a »M 00: It 08- Ot SPOt Ot:ot 00: Ot OO: 6 0B:B 00: 8 OB:!. 08:9 00:9 0B:fi g 0E:E 00:8 0E:8 08:8 00: Z 00:t 0E:St 00: SI g»:n 08: It es:it 00: It 08:01 00:01 OC-6 00:6 00:8 99-L f Iduumij-jfiH C96t '0C 3nv "Mi "HI 'SinqsaiBQ 'HBW-jajsfaaH SanqsaiBO »-Al TV—2 Galesburg Register-Mail, Galesburg, 111., Fri., Aug, 30, 1963 Weekend TV Highlights By United Press International FRIDAY Portrait, CBS. Gov. Mark Hatfield of Oregon, mentioned as a possible entry for the Republican presidential nomination, is interviewed for a half-hour by Charles Collingwood. Hatfield, at his home in Salem, Ore., discusses his life, career and political philosophy. Governor since 1959, he taught at Stanford and Willamette universities before entering politics. 9:30 p.m. CDT. 1:1 Today, NBC. An American dress manufacturer who recently returned from the Soviet Union talks about Russian fashions. 6 a.m. CDT. Discovery, ABC. C h i 1 d r e n's show. A look at unusual music ixes. Repeat. 4:30 p.m. CDT. International Showtime, NBC, "Circus from Copenhagen." Repeat. 6:30 p.m. CDT. I 'm Dickens .. . He's Fenster, ABC. "The Bet." Fenster and a painter wager on which of them will be successful in dating a beauty. Repeat. 8 p.m. CDT. Alfred Hitchcock, CBS. "Dear 1 An advice-to-the with the Concrete Thumb." Repeat. 7:30 p.m. CDT. Hootnenanny, ABC. Folksinging with the Chad Mitchell Trio, Josh White Jr., Jo Mapes and Bud and Travis. Repeat. 7:30 p.m. CDT. Saturday Night Movie, NBC. "Fraulein." Repeat, (color). 8 p.m.- CDT, Fight Night, ABC Middleweights George Benton and Johnny Smith in a scheduled 10 -rounder. 9 p.m. CDT. Sunday: "Crucial Summer," ABC. Program examines controversial provisions in President Kennedy's civil rights bill. 9:30 p.m. CDT. Uncle George." lovelorn columnist (Gene Barry) murders his wife because of her affair with an unknown man. Repeat. 8:30 p.m. CDT. Jack Paar, NBC Guests include Zsa Zsa Gabor, Jayne Mansfield and Senor Wences. Repeat, (color). 9 p.m. CDT. Saturday: Lucy-Desi Comedy Hour, CBS. "Lucy Goes to Sun Valley." Guest star Fernando Lamas agrees to romance headliner Lucille Ball at a winter resort to make her husband jealous. Repeat. 6:30 p.m. CDT. Baseball Game of the Week, CBS. St. Louis Cardinals at Philadelphia Phillies. 12:15 p.m. CDT. Major League Baseball, NBC Cincinnati Reds at Pittsburgh Pirates. 12:30 p.m. CDT. Wide World of Sports, ABC. John Fennel's world record pole vault at Miami; women's swimming and diving championships at High Point, N.C; and the National Jeep Derby at Boulder, Colo. 4 p.m. CDT. The Defenders, CBS. "The Man Lamp Unto My Feet, CBS. Drama about an ambitious wife and her idealistic husband. 9 a.m. CDT. Look Up and Live, CBS. A look at the art of Rubens, Rembrandt, Tintoretto, El Greco, Velasquez and others. 9:30 a.m. CDT. Issues and Answers, ABC Secretary of Labor W. Willard Wirtz. 1:30 p.m. CDT. Meet the Press, NBC. Dr. Edward Teller, foe of the nuclear test ban treaty, is interviewed (color). 5 p.m. CDT. Walt Disney, NBC. "Little Dog Lost." Repeat, (color). 6:30 p.m. CDT. Ed Sullivan, CBS. Sophie Tucker, Robert Goulet, Brenda Lee and Jackie Mason. Repeat. 7 p.m. CDT. Sunday Night Movie, ABC "The Unforgiven." Repeat. 7 p.m. CDT. Car 54, Where Are You? NBC. "The Puncher and Judy." Repeat. 7:30 p.m. CDT. Bonanza, NBC. "A Woman Lost." Repeat, (color). 8 p.m. CDT. True, CBS. "Security Risk." Repeat 8:30 p.m. CDT. Mollie Signed HOLLYWOOD Mollie Urquhart, the Scottish actress who made her Hollywood movie debut in "The Nun's Story," has been signed by Fred Zinneman for a featured role in "Behold a Pale Horse" starring Gregory Peck. READ THE WANT ADS! Friday, Aug. 30 WHRF-Chtmnel 4 5:i 5:30 5:45 6:00 6:30 7:30 8:30 9:30 10:00 10:10 10:15 10:30 11:00 San Francisco Beat: "Samuel McCutchen Case." Local News. Walter Cronkite News. Playhouse 4: "FUght for Life." Rawhide. Route 66. Alfred Hitchcock Hour. Portrait. Jim Koch News. Weather Show Sports Pinal. Meet McGraw: "The Island." Theatre 4: "The Happy Time." 8:00 I'm Dickens, He's Fenster: "The Bet." 8:30 77 Sunset Strip: "Walk Among Tigers." 9:30 Checkmate: "Phantom Lover." 10:30 Hollywood's Finest: "Paula." 32:05 The Late Movie; "Gambling House." 1:30 Evening Inspirational. WMnn-Channel 31 WOC-Channel 6 5:25 5:30 5:40 5:45 6:00 6:30 •7:30 *8r30 •9:00 10:00 *10:30 12:00 Sports Reel. News. Weather. Huntley-Brinkley Report. Huckleberry Hound. International Snowtime. Sing Along With Mitch. The Price Is Right. Jack Paar Program. Report to Area 6. Tonight Show. Sign Off News. 6:00 6:10 6:15 6:30 7:30 8:30 9:30 10:00 10:15 10:20 10:30 12:15 WQAD-Channel 8 5:00 6:00 6:05 6:15 6:30 7:30 8:00 8:30 9:30 10:00 10:05 10:15 10:25 10:30 12:00 Maverick: "Cure for Johnny Rain." Weather News and Sports. Ron Coc.iran News. Cheyenne. FUntstones Color I'm Dickens^—He's Fenster. 77 Sunset Strip True Adventure. "Surfing Round the World " Weather. Dick Richmond News. Murphy Martin News. Jim King News. Million Dollar Movie*. "Time Running Out." Sign Off—Test Pattern. WMBD News. Weather Window CBS News. Rawhide. Route 66. Alfred Hitchcock Hour. Portrait. WMBD News, Weatherscope. Starr on Sports. ' The Late Show At Day's End. WEEK-Channel 43 5:30 YOGI Bear. 6:00 Local Ne* s. 6:15 Weather. 6:15 Huntley-Brinkley 6:30 International Showtime: "Circus from Copenhagen." *7:30 Sing Along With Mitch. 8:30 Shannon: "Desert Crossroads." •9:00 The J. ck Paar Show: "Plaza Nine Revue." 10:00 Harrison and the News, 10:15 Weather. 10:20 Gordon Joyner on Sport*. • 10:30 Tonight Show. 12:00 Evening Meditation. •—Denotes Colorcast Audie Cowboy Auclie HOLLYWOOD (UPD Murphy may have sold his ranch to Bob Hope, but he's still playing cowboy on the screen. The World War II hero will star next in "Gunfight At Comanche Creek." 5:00 Sea Hunt. 5:30 Newsbeat 19. 5:45 Ron Cochran News. 6:00 Mr. Toyman. 6:30 The Outlaws: "No Luck on Friday." 7:30 The FUntstones in-Law's Visit." Mother- Comedienne Nancy Walker has been signed for four appearances on Garry Moore's CBS hour for 1963-64. BROTHERS Thursday, Sept. 5 Galesburg Register-Mail, Galesburg, III., Fri., Aug. 30, 1963 TV— 7 WHBF-Channel 4 7'55 8:00 9:00 9:30 10:00 10:30 11.00 11:25 11:30 11:45 12:00 12:30 1:00 1:30 2:00 2:20 2:30 3:00 3:30 4:00 5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 8:00 9:00 10:00 10:10 10:15 10:30 11:00 We Begin This Day. -aptain Kangaroo. CBS Morning News. Beauty Break. The McCoys. Pete and Gladys. Love of Life. CBS News. Search for Tomorrow. The Guiding Light. Best of Groucho As the World Turns. Password. Houseparty. To Tell the Truth. CBS News. Edge of Night. Secret Storm December Bride. Grandpa Happy Show. San Francisco Beat Cronkite—CBS News. Local News. Fair Exchange. Perry Mason. Twilight Zone. The Nurses. Jim Koch News. Weather Show Sports Final. Tightrope: "The Model and the Mob." Theatre 4: "Secret of Convict Lake." WOC-CJuinnel 6 6 6 7 7 7 8 9 9 9 •10 10 10 11 11 12 12 1 n :50 :55 :00 :25 :30 :25 00 :25 :30 :00 :30 :30 :30 :55 :00 :10 15 12:40 2:00 •2:30 3 00 3:25 3:30 4:00 5:25 5:30 5:40 5:45 6 00 6:30 7:30 •8:30 n:00 10:0" • 10:30 12:00 12:05 Sign On. The Daily Word Today. Local News. Today. Local News. Say When. NBC News. Especially for You. Price Is Right. Concentration. Concentration. Truth or Consequences. NBC News News and Market Reports. Weather t Cartoon Time. Movie Matinee: "Five Steps to Danger." Loretta Young. You Don't Say The Match Game. NBC Afternoon Report. Make Room for Daddy. Capt'n Vern's Cartoon Showboat Sports Reel. News. Weather. Huntley-Brinkley Report. Cartoon Time. Wide Country Dr Kildare The Lively Ones. The Circus. Report to Area 6 Tonight Show Midnight Headlines. Sea Hunt. WQ4D-Channel 8 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:25 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 3:55 4:00 MAIN cind SEMINARY 5:00 6:UU 6:05 6:15 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 10 HO 10:05 Seven Keys. Ernie Ford. Fath :r Knows Best. General Hospital Farm-Home Show Day in Court Midday Report Jane Wyman Queen for a Day Who Do You Trust. American Bandstand. Discovery American Newsstand. Jungle Jay Show: "Voodoo Vengeance;" "The Eyes of Manabo." Maverick: "Full House." W-atl.ej News. Sports. Ron Cochran News. Ozzie id Harriet. Donna Reed Leave It to Beaver. My Three Sons McHale's Navy Alcoa Premiere Weather Richmond 10:15 Murphy Martin News. 10:25 Jim King Sports. 10:30 Steve Alien. 12:00 Sign Off. WTVH-Channel 19 8:25 8:30 9:00 9:30 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 1:00 2:30 3:00 3:30 3:55 4:00 4:30 5:00 5:30 5:45 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 10:00 10:01 10:30 12:05 Morning Inspiration. Columbia Lectures. Deputy Dawg Cartoons. Romper Room. Seven Keys. Tennessee Ernie Ford Show. Father Knows Best. General Hospital Farm Market Reports. Day in Court. Jane Wyman Presents. Queen for a Day. Who Do You Trust? Trailmaster: "The Horace Best Story." Discovery. American Newstand. The Texan: "Stampede." The Lawman: "The Hardcase." Sea Hunt. Newsbeat 19. Ron Cochran News. Mr. Toyman Ozzie and Harriet: "Dave and the Fraternity Lease." The Donna Reed Show: "All Those Dreams." Leave It to Beaver: "Beaver Sees America." My Three Sons- "The Dream Book." McHale's Navy: "The Captain's Mission." Premiere: Presented by Fred Astaire: "Whatever Happened to Miss Illinois." News 60. M Squad: "Bad Apples." Hollywood s Finest "Man Behind the Gun." Evening Inspirational. WMRU-Channel 31 7:25 7:25 7:30 7:55 8:00 9:00 9:30 10:00 10:30 11:25 U:30 11.45 12:00 12:15 12:30 1:00 1:30 2:00 2:25 2:30 3:00 3:30 3:45 4:00 5:30 6:00 6:30 7:00 8:00 9.00 10:00 10:16 10:20 10:30 12:15 Sign On. The Daily Word. Tinker Time. Today's Weather. Captain Kangaroo Mike Wallace—CBS News. I Love Lucy The Real McCoys Pete and Gladys. CBS News. Search for Tomorrow. The Guiding Light. News, Weather Markets. Debbie Drake. As the World Turns. Password. Houseparty. To Tell the Truth. CBS News The Edge of Night. The Secret Storm The Lee Phillip Show. Street Scene. The Early Show: "Calcutta." CBS News. WMBD News.Weother, Sports. Fair Exchange. Perry Mastn. Twilight Zone. The Nurses. WMBD News. \Veatherscope Starr on Sports. The Late Show: "I Was Monty's Double." At Day's End WEEK-Channel 43 7;i 9:00 9:25 •9-30 • 10:00 10:30 • 11:00 11:30 11:55 12:00 12:10 12:20 12:30 1:00 1:25 1:30 2:00 Today. Say When. NBC News Morning Report Play Your Hunch- Price Is Right. Concentration. Your First Impression. Truth or Consequences. NBC News. News at Noon. Weather. Milestone ot the Century. King and Odie. People Will Talk. NBC News. The Doctors. Loretta Young. TV In Sight BELLE OP " BONANZA First r«9iil«r fmmh m«mb#r of th« "Bonanza" cat* i« cwto Kothia Browne. Sh# will proyldo for Adam Cortwright (Parntll Roberts), with marriage after several • n icfwi«i if nublic accepts the idea. *2:30 3:00 You Don't Say. Match Game. 3:25 NBC News. 3:30 Make Room for Daddy. 4:00 Captain Jinks. 5:30 Supercar: "Operation Stork." 6:00 Locai News. 6:10 Weather 6:15 Huntley-Brinkley. 6:30 The Wide Country. "The Girl from Nob Hill." 7:30 Dr. Kildare: "What's God to Julius?" *8:30 The Lively Ones 9:00 The Circus: "On-and-off- Stage." 10:00 Harrison and the News. 10:15 Weather. 10:20 Gordon Joyner on Sports. * 10:20 Tonight Show 12:00 Evening Meditation. •—Denotes Colorcast. DUNN JULIEN MAGNAVOX MOTOROLA Soles Service 343-1516 1

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 7,800+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free