St. Paul Tidende from Saint Paul, Minnesota on July 18, 1913 · 6
Get access to this page with a Free Trial

St. Paul Tidende from Saint Paul, Minnesota · 6

Publication:
Location:
Saint Paul, Minnesota
Issue Date:
Friday, July 18, 1913
Page:
6
Start Free Trial
Cancel

ip, •il1 v V/ ¥4Jffl'- f«' rS! •$ W1' tåL'1• |'f ém fe' 1 rP If f'l l}ij" f-v" Drabsmanden Peter Bik idømtes 'af Lagnmndsretten i TrondhjemIL Aars Fængsel for at have dræbt Gaardbruger Ole 9?jø§. Drabet foregik paa en Kjøretur fra Byen til Njøs's Hjenr i Strinden. Vik fjørte sammen med ham, og da de A s var kommet et Stykke op i Nyvejen, kastede han sig over NjM og forsøgte at røbe hans Pengebog. Og r-' under den Kamp, som paafulgte, blev Njøs dræbt.! Lagmandsretten fandt, at der forelaa baade Drab og Ran, begge Dele udført med y,, Overlag, og Straffen blev derfor 'i" forholdsvis hoard. 1 tb W Gammel Altertavle. Ramnes Kirke i Jarlsberg fndes en. gammel Altertavle antagelig fra Aar 1656. Den har i de senere Aar været an bragt i Kirkens Skib paa den sydlige Vceg. Den er helt overmalet med en simpel, brun Farve. Ifølge Kaldsbogen og ældre Folks Udstedelser skulde de 17 Felter, hvoraf Tavlen bestaar, have havt Billeder fra den hellige Historie. I Midt feltet et Billede af Nadveren og de 16 mindre Fetter Personer. Bed at fjerne Overmalingen. den har vævet overmalet to Gange —, fra ct af de mindre Felter kom for Dage,: et godt og vel vedligeholdt Billede af en Person. Det viser sig saaledes, ot Billederne er bevaret, og Kirketilsynet hat indsendt Andragende om at faa restaurere Altertavlen og bringe den tilbage til sin gamle Plads. Ligkjcrldercn under Tangens Kirke. Da man ifjor skulde Lægge Gas ind i Tangens Kirke i Drammen, stødte man paa en stor Ligkjælder, som ingen vidste noget om. Der stod en hel Del Kister, nogle lige fra Aar 1700. Paa Henvendelse har Kirkedepartementet nu ifølge „Fremtiden" befluttet, at man faar Lov at begrave Ligene i en Fællesgrav, og a Norsk Folkemuseum for Drammens Museum skal faa Lov at benytte det som maatte være af kulturhistorie' Interesse, saasom Ligkistebeflag etc Man tror Fundet vil have stor Be tydning for Museet. Udgravningen vil dog ikke finde Sted før ud Paa Høsten, mor det bliver koldere i Vejret. 100-Aaringcr er der alligevel ik ke fem faa af, som man kimde tro Vi har omtalt den 100-aarige Tøri Toks i Hetkmd, og nu melder en Korrespondent i Søndhordland, a man førborte ogsaa har en Kone. som netop i disse Dage gaar ind det andet Aarhundrede. Det er en Enke paa Gaarden Ertnes paa Reksteren. Hun er Enke efter Zaardbruger Endre Ertsnes. Nu ligger hun for det meste tilsengs men er aandssrisk, har en brillion Hukommelse og kan fortælle rnege fm gamle Dage. Tørt er født paa Gaarden Drang eid. Næs pr. Flekkefjord, 14. Juni 1813. Hun blev gift i 22 Aars Alderen med Gaardbruger Jacob Toks i Sogndal, og boede paa den ne Gaard lige til hun for 7—i Aar siden flyttede til Stokke i He: land, hpor hun nu bor hos sin Da ter. Tøri hører lidt daarligt nu, men er fremdeles aandsfrisk. Hun har ført et strævsomt Liv og har gjen nemgaaet mange haarde Prøvelser Fifferne i Finmarken har havt ei meget godt Aar. Lotten, udgjør mellem 300 og 700 Kroner men der er ogsaa Fiskere, som kommer hjem med 1,000 Kroner i Udbytte Det gode Resultat skyldes væsentlig Bra Fiskepriser. Landsskytterstlevne har være holdt i Distesø i Hardanger. Der har deltaget 450 Skyttere fra alle Kanter af Landet, og der er opnaaede udmærkede Resultater. Skytterkonge blev N. Bolstad, Har danger, med 20 Points. Resultatet af Samlagsskydninger blev, Merdalens Skyttersamlag blev Nr. 1, Hardanger Nr. 2, Smaalenenes Nr. 3 og Kristtorns Nr. 4, mens *7 Oplandenes, Sogns og Nordfjords •jrJ Skyttersamlag havde samme Points i'. antal. V, Tønnesen fri. De fleste vil end nu huske de mange Meriter, Elias Tønnesen for nogle Aar siden gjor de og som gav ham Navnet „Mester tyven". Han Brød sig ud af Skiens Fængsel og slakkede en Tid om A indtil han efter mange Eventyr en v delig blev grebet og fik sin velfor tjente StrafMFor kort Tid siden flop han ud af Fængflet, og famti P:- dig sendtes der rundt til Landets Politikamre e^|fpecielt Cirkulære SI? om den ^celebve^ Wtørrelse., Der fliøttS i dette Cirkuloere apWoerkont paa, at Tønnesen nu befinder lg paa/ Frrfod igjen Politiet hør derfor ikke føle sig for trygt. Smn« digt meldes, at Elias efter Mediemaldirektørens Oplysning er paa Vej til at blive sindssyg. V Der er nu forøvet Indbrud hos Sølvyerksdirektøren paa A Kongsberg, og Politiet deroppe har en Mistanke otti, at Tyveriet kan være udført af TønnesenW Der er opboget nogle Fingeraftryk, menMde er for daarlige til at kunne danne noget fast Holdepunkt.' V Ogsaa i Drammen blev der forleden forøvet et Jirdbrud, som øjen'ynlig var udført med øvet Haand og som Tønnesen for den Sags Skyld godt kan være Manden for, fortæller „Drammens Tidende Harald Haarfagres Gaard. I idste Hefte af „Maal og Mtnne" har Professor Magnus Olsen behandlet Spørgsnmalet om Harald Haarsagers Kongsgaard og foreta ger i det gamle Haraldskvad en Tekstrettelse, som kaster Lys over historiske Forhold det første Norge. I Kvadet hedder det, ot Kong Ha raid boede paa Kvimte, men det er ikke flaaet fast, hvad der menes med dette Navn. Der kjendes ingen norsk Gaard eller norsk Sted, om hedder faa, og en Formodning om, at det skulde være Kvinherred, har ikke stor Grund for sig. Processor Olsen mener, at Kvinne er en Skrivefejl af den ganile Afffri ver, faa meget mer som der i en anden Variant af Kvadet staar Kymme men heller ikke dette Navn er kjendt. Professoren kommer af orskjellige Grunde, hvorfor han gjør nærmere Rede for, til det Reultat, at Kvinne er en Forveksling af Kormt, det gamle Ord for Karmøt, og at Avaldsnes har været Harald Haarfagres egentlige Residents. Der er ogsaa vægtige historiske Grunde, som taler for denne Antagelse. Joh. Sverdrup og Landsmaalet. Støvland udtaler ifølge „Aftenpo 'ten": „Den største Tingmand, Nor ge har havt, Joh. Sverdrup, har sastflaaet, at de to Sprog er lige stillet." Joh. Sverdrup var Rigsmaals mand lige saa god som nogen anden. Bgjennem mange Aar Kamptiden fro 1879—84 havde jeg rig Anledning til sammen med Joh. Sverdrup at drøfte forstjellige Sager, som var oppe, deriblandt ogsaa Maalsagen. Han var ingen Beundrer af denne. Men det gjaldt ben Gang fer Venstre at stille sig velvllig tit alt, som i større eller mindre Grad opfattedes som nationalt, for at det ved alle forhaandenværende Midler kunde tilkjendegive, at Venstre er det nationale, det norske Parti i Molsætning til Højre, som havde Ord paa sig for at have en Ludning mod Sverige. Og for at samle alle, som mente at 'have hejst den nationale Fane, ind under Venstre, saa dette kunde blive stærkt nok i Kampen mod Højre, derfor stillede han sig ve' villig mod Maalmændene. Men han var og vedblev at være Rigs maalsmand. „Ligestillethed" ja. Naar man undtager Hr. Løvland og Statsraad Blix og nogle faa til, var der ingen, font i 86 tænkte sig Mulig heden af, at StortingsVeslutningen af 86 skulde blive udnyttet flig, som Maalmændene nu gjør. Havde Tingmændene den Gang tænkt sig det, vilde den aldrig blevet vedtage Den havde kanske opnoaet i Højden 20 Stemmer. Det, man den Gang særlig tænk te paa, var, at Vidner og Parter kunde faa afgive sine Forklaringer i det Miacrl, de kunde, og at Børn og andre, som ikke var Herrer over Rigsmaalet, havde fuld Frihed til at bruge sin Dialekt. Vistnok var der Talere, som i Tinget profeterede over den nu anvendte Ligestillet, hed men der var ingen som troede paa Profetien undtagen Forudsiger ne selv. Mange stemte trods Rigs maalsmænd for Forslaget om Ligestillethed men havde de tænkt sig Muligheden af, at Maalmæn dene havde kunnet mod det norske Folks overvejende Flertal drevet det did, hvor de nu er kom met, havde Forslaget aldrig faae deres Stemme. Dødsfald. Fhv. Stortingsmand B. Tandberg, Nes, Mallingdal, er afgaaet ved Døden i Kristiania ef ter en Operation. Han bar født 1856 og var Stortingsmand fra 1900—1903 og 1910—12. Missionspræst Rosaos er a mer sme Hader paa Grund af store Smerter. KW i" 'MK- 6 ww Be vidner^«: at hendes Helbred gjenoprettedes ved Lydia E. Pinkham's Vegetable Compound. li 'Z Malone, N. Y.—"Lydia E. Pinkham'a Vegetable Compound har i Sandhed gjort mig stort Gavn. Jeg hørte først dette omtale da jeg var Pige og jeg sagde altid, at jeg vilde bruge dette i Tilfælde af en Kvindesygdom. "Jeg led af organisk Betændelse og fik undertden saa store Smerter, at jeg rev mine Klæder itu. En Dag hentede min Mand Naboerne for at se, hvad jeg fejlede, men de kunde ikke hjælpe mig. Min første Tanke faldt paa Lydia E. Pinkham's Vegetable Compound og jeg sendte min Mand efter dette og brugte det indtil jeg blev rask. Jeg er nu fuldstændig helbre det, og min Sundhed og Lykke fik jeg ved Lydia E. Pinkham's Medicin. De kan være forvisset om, at jeg gjør alt for at anbefale Deres vidunderlige Medicin. blandt mine Ven ner."—Mrs. FRED STONE, Route No. 3, Malone, N. Y. De heldige Resultater ved Lydia E. Pinkham's Vegetable Compound, som er lavet af Rødder og Urter, er aldeles enesta aende. Det kan med Tryghed benyttes af Kvinder som plages med Forflytninger, Betændelse, Saardannelser, Hævelser, Uregelmæssighed,' periodiske Smerter, Rygsmerter, nedadtrykkende Fornemmelser, Mathed, daarlig Fordøjelse, Svimmelhed, eller Nervøsitet. Lydia E. Pinkham's Vegetable Compound er det ledende Middel for kvindelige Sygdomme. Rekreationshjem ved Tønsberg, 72 Aar gammel. I 28 Aars Alderen kom han til Madagaskar, hvor han har nedlagt et stort og opofrende Arbejde i Missionens Tjeneste. Han har saaledes virket meget for de stakkels Spedalske paa Madagaskar og har oprettet en egen By der for disse Syge. Skibskaptejn Wilhelm Reichboru er afgaaet ved Døden i Kristiania, 60 Aar gammel. Han var fFdt Paa Ringsaker, gik 14 Aar gammel tilsøs og har siden stadig faret i Firmaet Fearnley & Egers Tjeneste. Under den russisk-japanske Krig gik han med Dampskib i de østasiatiske Farvande. For Fortjenester, han indlagde sig i det hele under Farten i Østasien, modtog han ved Hjemkomsten specielle Anerkjen delfer. Senere gik han oftere i Fart paa russisk Østersøen. Fhv. Gaardbruger Kirsten Eik i Stjernerøj er vandret bort en Alder af omkring 78 Aar. Han var vel Ryfylkes ældste Gaardbruger, idet han efter Sønnen Mandius Død i Vinter atter overtog Bestyrelsen af Gaarden, som han havde drevet i mindst 50 Aar. sine yngre Dage deltog Kirsten Eik adskillig i kommunaLe GWremaal og indehavde en Række Tillidshverv. Fhv. Distriktslæge paa Søndmør A. P. Birck er pludselig afgaaet ved Døden, 67 Aar gammel. Afdøde var født i K'ristianssand 1846, blev Student 1864 og tog medicinsk Embedseksamen 1874 Hmt praktiserede fra 1875 som Pirivatlæge dels i Sandnes og dels i Stavanger. Vaaren .1886 udnævnts han til Distriktslæge i Lødingen og i 1892 til Distriktslæge i Vestre Søndmør, hvor han virke de til han ifjor søgte Afffed. Han deltog i sine yngre Dage ivrig Studenterlivet og var et skatte Medlem af Studentersangforeningen. Redaktør Rasmus Steinsvik er Nat til Søndag den 22. Juni afgaaet ved Døden paa Lovifenberg Sygehus i Kristiania. Han blev for en Maaneds Tid siden underkastet en Blindtarmsopevation og hatode i det sidste været i god Bedring, men saa indtraf der den Nat en Blodprop, font medførte Døden. Steinsvik var Søn af Gaardbruger R. Steinsvik i Bol den paa Søndmør og født den 22. September 1863. Han iblev Student 1885 og fatte Høsten 1887 igang en Folkehøjskole i Volden, men Skolen gik ind Aairet ester. Derefter var Steinsvik en Stund Huslærer og begyndte Udgivelsen af Bladet „Vestmannen". 1889 flyttede han til Tønset og overtog „Fedraheimen" efter Ivar Mortensen. Bliadet gik ind 1891. Saa bar han en Tid--Z Redaktør as „Fjeld-Ljonr", stod i Boghandel og begyndte saa Arbejdet for det Blad, han til sin Død redigerede „Ten 17de Maj": Han samlede selv den nødvendige, Kapital og .. begyndte Udgivelsen fra 1ste Januar 1894. Gteinsviks politiske Anskuelser skistede med Aarene, men hans varme, trofaste Kjærlighed til Landsmaalet skiftede ikke. Og det skyldes ikke „Den 17be Moj" *o(F derigjennem Lansmvalet har ftitetVdn Plads, det nu har. Personlig var han en befleden, stilfærdig Arbejdets Mand, som levede for sit Blad. & c# 1—i-Mv Paa Udstillingen i Beltrami County den 10., 11. 12. sep­ tember vil der blivs Huddelt. som Præmie $5 i Guld for den bedste Bushel med Dentmajs, som er dyrket i Countyet, $5 i Guld for de bedste 10 Kløverneg, som er dyrket i Countyet, og en Pvkal til $50 for de tre bedste Holstein-, Guernsey- og Jerseykvigekalve. Sølvpokålen skial opstiles hvert. Aar, og hvis nogen vinder den i tre paa hinanden følgende Ucir, bliver de« hans Ejermand. Jacob Austen, eit Farmer og B^giungsjsnedker, boende i NewBurg, i Nærheden af Mtoel, forlod forrige lige fit Hjem med den Bested, at han agtede sig til Mitchell, S. Dak., hvorfra, han vilde fortsætte Rejsen til Norge. Siden har man ikke hørt noget fra ham, indtil han i Søndags kom ind i City Hall i Philadelphia og fortalte, at Medemmer af en eller anden hemmelig Forening var paa Jagt efter ham. De havde forfulgt ham hele Tiden ?aa hans Rejse østover, sagde han, og han havde steget af Toget ved est Philadelphia Station for at 1 tømme væk fra dem. Han fortalte videre, at bemeldte hemmelligé Foretttiig havde holdt Bagt ved hans Hus i Newburg, og at man havde truet med at tage hans Liv. Efter hvad der berettes fra Miabel, er Mandens Historie om hans Efter stræbere helt og holdent grebet ud af Luften, og det er aabenbart, at der er noget ivejen med hans Forftmtid. Forøvrigt var han fuldstændig norm«!, da han forlod sit Hjem, faa det hele er lidt vanskeligt at forstaa for hans bamle Niaboer. WtsroiMttt. George Bye, en populær ung Mand i Mellen. omkom fornylig i Tylvr Falls River der i Nærheden, mens han var ude for at fiske. Den Forulykkede omtales meget rosende i „The Mellen Weekly", hvor han var ansat font Typograf, og hans pludselige, og uventede Død vakte stor Beklagelse i Byen og ligeledes i Ashland, hvor han tidli gere boede og havde mange Venner Ten unge Mand var SM af Mr. og Mrs. Martin Bye i Ashland og født 1888. Han var forlovet med en ung Pige i Mellen, og Brylluppet skulde fundet Sted i denne Maaned. Ulykken hændte derved, at hans Fiffefnøre havde fæstet sig til en eller anden Gjenstand i Elven, og fra sin Stilling paa en fremspringende Knaus over Elvelejet forsøgte han at faa det løft igjen. Herunder tabte han Balancen og faldt og har sandsynligvis flaaet sig bevidstløs mod Stenene nedenunder, in den han faldt i Vandet. Begravelsen fandt under stor Deltagelse Stod fra Nidaros Kirke, Alfhland, •den 18. Juni. Pastor Halvorsen Ashland og Rev. Merritt fra Mellen forrettede. Guvernør Geo. Clark blev forleden Dag pludselig syg og maatte indlægges paa et Hospital i Des Moines. Han lider af et Leveron de. Han er dog nu i god Bedring, og der er Haab om, at han inden faa Dage igjen vil være fuldstændig restaureret. En Petition er sendt til Præ­ sident Wilson om Benaadning for Bankier Chas. 2f. Isaacs i Forest City, som af den føderale Grandjury blev beordret tiltalt for ulovlig Fremgangsmaade i Forbindelse med sin Bankforretning. Han blev, Dr. A. F. Christian's s-v PMVATE HJEMME. :®§i HOSPITAL 401 Marlkomgl St., Bostoc, Miss. (Nær Massachusetts Ave.) ,.v Telefon 807 Back Bay. v W A K 1 8 9 0 Wdetyret med alle moderni medicinske, kirurgiske og elektriske Apparater, og medicinsk og hygiejnisk Gymnaetik.o. s. v. Patienter faar individuel og personlig Betjening. Brfarne Læger, uddannede Sygepleiere og Betjening. Ør. Niels P.'Pinsen's,medicinske Lysapparat og Méthode for Hudsygdomme, somjcr en smertefri og aldeles silker Behandling. Lægens Princip er først at undersøge Patienterne før ae tages under Behandling for at kunne flnde,-hvorvidt dé kan foroedree eller helbredes. Alter gjort for at lindre og helbrede saa hurtigt som muligt, og for den mindst mulige Bekostning. -.!, om bekjendt, sendt til Fængflet Stillwater, Minn., for fem Aar. Advokterne i Sagen og mange andre har interesseret sig for Isaacs og beder nu Præsidenten om at benaade bam. •SV .jy-y », »MM V »S. i .rK'W/wrii/^TY i|-— Fra Boone meddeles, at det 'venske Gamlehjem, som ttylig blev ndviet dersteds, nu er sri for Gjæld. Byens Handelsforening og Pastor I. H. Hedstrøm har indlagt 'ig stor Fortjeneste af dette Foretagende. Handelsforeningen skjænkede $5,000 til dets Restauration, og Pastor Hedstrøm har ofret Indsamlingen meget af,sin Tid og Kraft. Der hvilede endnu en Gjæld paa Hjemmet, men ved Augustanasynoens nylig afholdte Aarsmøde lykkedes det ham at tilvejebringe det manglende. Hmrfc Sakota, 41,000 Acres Land, som Morton County har undgaaet Jligning af Skat, er nu blevet anbragt paa Skatterullerne. Meget af Landet er paa Standing Rock Refervationen. Den eneste Skat, som dette Land kan ilignes, er Statsskat. Matt. Holum, den Farmer i Nærheden af Langdon, som er anklaget for at have myrdet sin Hustru, skulde forleden fremstilles til foreløbig Forhør. Ester Holums Udsagn var hans Kone blevet dræbt af en Hest, men da Liget viste, at der var tilføjet hende flere Slag i Hovedet med en eller anden fkarp Gjenstand, som ikke kunde være en Hestesko, fæstnedes Mistanken paa Manden. Der er Folk, som kan vidne, at Mrs. Holum havde udtalt, at hendes Mand havde truet hende paa Livet, og der er andre stemme Indicier saaledes har man fundet en liden Øks, som ester Konens Død bar Mærke efter nylig at bære vasket, en Skjorte med Blodpletter paa og ligeledes Blodpletter paa Gulv og Vægge i Stalden, hvor Liget blev sundet. Sgb lekstiL Statens Skattekommission har forhøjet Ekspresbolagenes Skattetakst fra $661,219, som den var ifjor, til $2,779,319. American Express Co. og Wells-Fargo Express Co. er begge blevet skattelagt for otier en Million Dollars. Pullmanvognene i Staten er bleven skattelagt for $282,000 ifjor var Skattetaksten $60,000. Lemmon er for Tiden uden Salooner, og eftersom det ser ud, vil der kanske ogsaa hengaa nogen Tid, før Byen faar nogen. Den nye Statslov tillader kun to KUeiper i Lemmon, men de to foreliggende Ansøgninger er blevet afvist af CountyFommté) ærerne, da Ansøgernes Bonds ikke ansees for akceptable. Saloonfolkene har dog ikke isinde at lade det bero hermed, og der vil blive gjort nyt Forsøg Paa at saa Bevilling for de to Salooner, som Loven har muliggjort. En nkjendt Mand blev sorle- den overkjørt og dræbt paa Milwankee Banen i Nærheden af Sioux Falls. Paa Liget fandtes en Bankbog tilhørende Lawrence Jensen fra Ruthton, Minn., hvorfor man naturlig sluttede sig til, at den Forulykkede var ham. Dette har senere vist sig ikke at være Tilfældet. Jensen er ilive og i bedste Velgaaeitde. Derimod meddeles, at han har mstet sin Bankbog, som en Tyv har bemægtiget sig, og den dræbte Mand er derfor aabenbart identisk med Tyven, hvem nu denne kan bære. Sit og Bat. Amerikanst Humor. Nogle New Worker Drenge sad og fortalte hinanden morsomme Historier, skriver Ludvig Rosenberg i „Verden og Bi". „Har I hørt," begyndte den ene, „at den nye Woolworth-Bygning er Verdens højeste Hus. Ved I, hvor høj den er?" „Nej." „Den er saa høj, at Værten hver Aften maa kravle op og tage de to øverste Lag Mursten af, for at Miaanen kan passere forbi!" Latter Pause. „Jamen jeg kan en anden Historie om en Ko den kom ud at sejle paa en Isflage i Mississippifloden, og den blev saa kold af den Svømmetur, at den efter den Tid kun malkede Vanille-Is." „Pyh," sagde den tredie, „ved I, hvor distræt min Skolebestyrer er? -Etableret 1861. fl '/-S rs Notar 178 South Clark Street SEND FOR KATALOG. The Thomsen Massage and Hydrlatlc Institute er udstyret med de bedste Apparater for Sygegymnastlk og Vand kar-Behandling. Dr. Th. I. Thomsen har mere end 10 Aars Erfaring som Masseur og har stadig hos sig en Stab af dygtige mandlige og kvindelige Assistenter, For nærmere Oplysning skriv til The Thomsen Massage and Hydriatic Institute 122 da en af Lærerne bød ham en Cigar, stak han Læreren i Munden i Stedet for Cigaren. Og han spyttede ikke ud, før han. opdagede, at Læreren ikke „trak". „Men vi har en Lærerinde," overtrumfede Nr. 4, „i Gaar satte Er et Menneskes Tommeltot let, kun meget let tilbagebøjet naar den rettes ud, tyder det paa Takt og Hensynsfuldhed. Er den derimod mere tilbagebøjet, tyder det paa Saml, re Der er blevet gjort større Forretninger med Napoleon Boiiaparies Haar.. end med nogen anden Monarks) En Lok, klipPet af Napoteons Hoved efter hans Død, blev solgt i London for 30 L. Men ogsaa andre Steder er ægte CFH.S Han80i#Sfi Gravør- og Stempelfabrik. X/ og Korporations-Segl, Staal-, Messing- og Rubber Stamps, Messing og Aluminium. A E E K S Baggage Checks, Husnumre og Dørplader. Chicago, III. vinder mere og mere Anseelse som de kraftigste Midler til Hjælp i Sygdomstilfælde. 6th Street Minneapolis, Minn HBHsaiiaiigWignanaiiaiiaiBinaiiaiiaiiaiiaiiainaiiariiianaiKiiiaiiaiia TIL, DANMARKS ÅRE! I Battmarka-lygmttgH Mærket. Sælges til Indtægt for 'V •. .vlfj /•_ Derfor Danmarks-Bygningen paa Til Salg 1 alle Danske Foreninger og Menigheder »amt paa dette Blads Kontor. Pris 1 Cent. illglllHi!llBiigpiHllliBiiiaiiaiiaiiaiaiidnfliiaiiaiiaiaifiaiiai Alle disse Spørgsmaal, skriver „Daily Mail", kan man faa besvarede ved at se Paa- deres Tommeltot, der, som man Paastaar, giver paa- med 200 Kroner paa en Auktion lidelige Oplysninger om Menneskets Karakter. Tet cr bestemt, at aandssvage og sløve- Børns Tommelfingre er meget smaa, svage og kraftløse, og deraf drager man den Slutning, at defekte Tommelfingre er Tegn paa daarligt udviklede Aandsevner Velproportionerede Tommelfingre derimod tyder paa Intelligens. Naar man dømmer et Menneskes Karakter efter dets Tommeltot, skal man trykke den let ind i Haanden. Naar den omkring en Fjerdedels Tontine nedenfor andet Led af Pegefingeren, er Længden normal. En normal Tommeltot tyder gjerne paa et elskværdigt og godt Sind. Et Menneske med en tyk, kort Tommelfinger er som Regel brutal. Er det yderste af Fingeren rund som en Halvkugle, kan det tyde paa forbryderske Instinkter. I Llverensftemmelse med Bertillons Maalesystem er det en meget udpræget Form for Morderes Tommelfingre. i •h Verdensudstillingen i San Francisco 1915. Ved Kjøb af dette Mærke vil enhver Dansker, uden at føle nogen Byrde derved, kunne yde sin Skjarv til det største dansk-amerikanske Nationalforetagende, vore udvandrede Landsmænd endnu er opfordrede til at slaa Kreds om. Lad intet Brev, Postkort eller andre Postsager afgaa fra et dansk Hjem uden dette Mærke.. BEMÆRK: Opmdrksomhedeti henledes faa, at Danmarks-Bygnings-Mærket altid maa klabes paa BAGSIDEN af Breve, Postkort og andre Postsager. I modsat Fald vil de blive returnerede eller sendt til "the Dead Letter Office". Dette bedes bekjendtgjort i Foreningerne og paatalt ved Salg af Market. leons Haar blevne solgte til ret høje Priser. Næst efter Napoleons Haar staar Lord Nelsons i højeste Pris. For nylig blev en Tot af den udødelige Admirals Haar solgt for 10,000 Kroner hvilket kan forekomme hun sine Lorgnetter paa gSrct i Ste- almindelige Dødelige for lige stramt det for Næsen, og hun opdagede nok. havde ikke Fejltagelsen, før hun spadseret tre Mil sidelæns/ Røber Tommeltotten Karakteren? Er ens Venner sande eller falfle? Er de elskværdige og hjertevarme, eller cr de kolde og hjerteløse Egoister? Kan man stole paa, at de hol der,hvad de lover, eller kan man frygte for, at de svigter den Tillid, man nærer til dem? Det var lige det dobbelte af, hvad der i sin Tid blev betalt -for nogle Haar, der en Gang havde siddet paa Napoleon den førstes Besejrer, den store Hertug af Wellington. Man synes at sætte større Pris Paa store Krigeres end paa store Forfatteres Hovedhaar. Fornylig blev der saaledes betalt 180 Kroner for en Lok af WMer Scotts Haar. En Tot eller det lyder vel Pænere at sige en Lok af Oliver Goldsmiths Haar blev betalt i London. Og det er heller ikke længe siden, at en af Byrons Lokker blev falbudt paa en Auktion og solgt for 2,800 Kroner. Om det er ægte eller uægte er jo svært at bestemme. I hvert Fald er man dog ikke begyndt at aflbyde en Shakespeares eller en Dantes Haar Paa Auktioner faa vilde Falskneriet vel ogsaa blive for tydeligt. Forstjellig Mening. A.: „Det er dog et nederdrægtigt Vejr det regner og regner Dag ud og Dag ind!" B.: „Det kalder jeg et brillant Vejr, jeg sælger en Mængde Paraplyer!" SPECIELT TILJjKVINDER Br De viiende om, at Tusinder af Kvinder nu bruger et 6 Upaalidelighed og Taktløshed. binderne, saa som Strubebetændelse, Luftrørs- og Næse Katarrh, og kvindelige Betændelses-Onder? Helbrede* de Kvinder siger "det er værd sin- opløseligt antiseptisk Pulver om et Middel for Betændelse 1 siim- Vægt i Guld". Opløs det i Vand for lokal Behandling. I ti Aar bar Lydia» E. Pinkham Medicine Go. anbefalet^ Paxtine i privat Korrespondance Kvinder. Dets Lige findes ikke i sanitær Toilette. Blot 60c for en stor hos Apotbekere, .eller sendt portofrit ved Modtagelsen af Prisén. Theft Paxton .Toilet,'i. iBoeton^ \f 1 "'if7 i'dii i ,4. (•V VUlt:-

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 20,900+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free