Skip to main content
The largest online newspaper archive

Morning Post-Telegram from Camden, New Jersey • 2

Location:
Camden, New Jersey
Issue Date:
Page:
2
Extracted Article Text (OCR)

i. Vtil Stmt Ltt 3 SMALL SLK DDK UK face court today sa I I I lis'- a Kith iUn TO PAt me. if no al aa. I to I i. a.

4 4., li.K-ul Uf-t'it tvJ H.t lU-s f-'if- t-t a) a. -1 9 a I I a 'T, I t. 4 r-at to-4 to i -a atoto a- H- 4 a a-a a ato-at -'-4 to-a-e 4.4 1 Wa a -Ba-. "T4" to to- 4.aa -'laT to 4 to ta-t tot e.aa f-to- a a-to atto 4 -i- t- fS" 4-tol1! a a th, -a "to a a t- to toa.aw, -to a to "'TT to a-4 i to. fa a.

4, i.a a- -4 r.aS.. a. 4, a. a to. 1 -a- t-J ato a to.

to- .7 aTaTtto' w-to A.to,' 'Ato ai. a-to- M- a. e1-- uva a a ta a-to a to a -t i a-H. -a. at 9 M.t.iit3' iai to a to a a-a ti-to -to .4 to to a-iM.

to a a a-- -lia a. I- a-. -t mmi. ii-a a n. a a a4 a.u a a -tttoa t.a -f to to a ana 4.ta aa.

I M.to to -a-awe a at, ato ta.tw ata an. a at ItM4 4 t4 a-a ito a-a-a 4 aaa-- e- it rrrj. ttr to I I i f.iTriTrrn i1 mji wfaacif ivu '4a ft VIM. a4 k.rt... 4 .,,14 4" e.aaN.

MI aal fat 4-Waaa, ft a at a. et-ay a. 4 a 41.4 4 4M4aMa a a 4i.toi,. a-. atoto a.

a4.a Aw, 4 n.toiiia4 a g-wato Art. at. kaa 4 eitc-a-a-d 4iVt 44rtaa.tou 4 4ia4 aanto a- aaMa4 a. a tto .4 faa-t n.ien Waa tV to a- to ftotot 4to aa tl. aaiaF ta.

a-ato riia tat tatta I I n4 aj. 4S, Many Hot Fight' Mark Schoot Board Elections 4. WJ 4 4-v--t ws ae f' t.a 4'vaa -a a- aaa 4 (fa, ei--ta-V tiBU to IfataHij, a a J'5 I 1 I I I I a a. a a I .1 .) I AJI Ml aM, ,4 MM '4 4.1 Uliuiuppi ArJi'Eniition KerJeciy May FoUoxS Mj Wmm wf Kmw ii 9 WUiMtMW ciT ChM 1 1 mm I a mll" at tIM nii. SHU Mii to y- H.

IM ft HVMiX'O I I I 114 WW lolljiilt Dthjxtif UfhlalKTet Work iniii all in 4 Wax 4 vt Mvt mr MWM I -v i tl M. I4 In to (W txf Itow llipf- Uf Ml fj4 mm rnw CVUmr Mt lwtoa www. Imi tmmtf mf ir vw a4 to to MM, "IT IWf 4 M4 tM r4t I tM 4) ml 4r MttrtM tlMT xw la tio III w.t mraJ M) wkhrk 4 UMl I H1. (B(it ti tmr for t4 tavU mil.4. Tto) ttlM yotr Mr m44 9r ttwn I tu4 ntxkla mm IM tM toCkMX to to Jr4r TV mil tolxtr vtM4 rMca itlMnto4 lt.4.4 Ia4 M4 Um tU Wry for tuim mt Otm mmm.

Imm tar aaa4 Uj br llu JUT mwt hmm TM x-nor ttvlaH tk allarMr (octal. nKM laa ailantor vaaoraL Um ta mmnlmfnmm ta Ik Wlflallr oaliBlttM laxiwar at aatata Caa aa Otlfta aaa Aataaj Mra Kmrht, of Caaa aaaairi kii Co(rollr Haaaoa; rtrcy aiav art. auu klihtrnf raaaalatlenar. anl atatar WlUlam 0. 81oa, aula all way milaoar.

Mora a4karmnaat taaWy Ika Um llitara aathorlMMl tka aaaetataMal of a eonmltlta la aa arlia Oarataar llaora ana ntmbara ef tha aat4 ol rommra aa naviiratlaa to Hobakaa haturiay to conrtatalata tha otAoar and ara ef lha Htaamatilp Praaldant Rsoaaralt. who faced eaaU raartaaalf a aaa tare warkt a (a to raacaa tha trtw at twanty-fsar. of lha llt-fatad TJrttlih Fralirhtar Antlaoa. Kenirick's Beaten I In Bridge Fight (Conttnaal tram rata Oaa.) Keaariak i Word of lha deftat of tha amani' IB ant irai aalaphonad to Mayor Kan i I to ..7. ft 3 1 U-i rtjn tv toK pto Impeachment Locm At Gottrnor Small It Store! Court 9-Cmm va iMif to hi lf I 4M a toAM-a aij aw4 a-t a I aft bua a Mitoto a toaM4HM ah a1" aitoa to; aiv a 4tontto 9 a ia to ato avM-a feuaaat.4.

to a to a-4 i inn a MMRMiMa 9-tttiv a-.) toa a tto to 9t W. Mfia 4A.fM'a aa a aa aoawkm to atu tt uh 'ktoj Ounatma a4 Om i aouMt to to aa toau. aba ai't I toM (toj to toa t.v aHanto, mi.ui4 awx.j aw a a- a4 to to4 liiif hi atoM u.pM ixtoaaj Mto 4 uto IHual to to atova 4 toaa4 to frl ifn to a a 'a to waawi a to Prettied Refuet Ccl Strike Talk aii.to ftoa to I mmtmtomm laaana kaaa aaa tka fto-tajata aaUNaaa 4l Mto a4 to lua to a aa aataaaaa aaa4 a axaaaaa a aawi aa Iva 4Mto ka to aaanaaa ptaannaa a axaato Mit ate a Hto a4 to toaa a4 axtoto. kva TVe raMfltaai aaaaaMy at "v- ta UM in a -4 aatoa. aaaa faa.aia iaa Ut IM at.iia rVaaa aa.

Itaia aaa tat wV la (to Haa ate aa aaw faat mt tolni-! aWaal tojt tail la fatoa aaaa lae an.rl lainoaOta Itaaajwniaai aita ta ta aaajaHy tmrm la aaala) aaj Ito aa iiwiwito ta raaa IkiMta aaai tWawxitoa- Tka amu waamw a toaaaltoa aM ktaaa Will aaaH Wa. mmr aa Tka la MMttf lha ata.aaaai aiv l4 mr Ika aaatif lae, aaa-4 aaW-laa rvaaal la lataaa raarai atoattoiaaa la atrika ianianu Wraaal Heaee a aaa to re kaaa lalta- Ike Raatatoa kill Uare. Tka aja, aaiiaitoa kara la ak-a-ataaj Vy keak-aaaalag aa awtltka. Tka aaaat tkataaak tiniy nana la Va tkat aauia4 la ike Oa4a kill erkWi toararma atoaaty la (a a tar. aaaaaalbaaa ef tka tola V.

real CaaMiaatee far ract-aatlaa a-tklnaty. atriiary af Caaaiate Naaaar 4a a laa ut kla dalay la aaaklaf a re. aart mm Ike mariu of thtt kill It 4rUla4 kr aaal aeeralera. Cadtrgraaad taJk aaeat the In do eaee ef eearalar aad taaadal to areeia waa breaght amt la the Iteeae ky Bepreoeatallro laaylan. Kaar Tark.

Peaienat. Ma aaJd gnaaetal Intaraata bare pledged aid to aaai oeeratere la a deaUi war wliB er gaalaad One arell-knoarn Kear Vork banker. tdaallRaal with antbra-tlte Snanclng and eeal-baullng rail- roada, la aald to kavt brought togath a group of baakera ta aupport the aparatara during the tuepenalon. On the ether hadd tome aeeert the eparatora and minora are ready to cult and only want eomeon to bring theta together, and that tha real In-dueneea dleeouraglng action are the bltumlnou and rok Intaraata, who era profiting enormoualr by the an thracite ahortaga. The bltumlnou Induatry axte-nde Into a large num ber ef State.

Including Penneylvanla Ohio. Indian. Jlllnol. Kentucky, Tenne, Weat Virginia and Vir ginia, and influence la the State are agalnat white Houa action. Tha Prealdent alio probably wtaha to avoid being connected with the price Incraaea that I alroott certain to follow any Battlement.

Perhap the real Influence It the Prealdent' averalon to government meddling In private buelnet. HI native caution make him healtate whenever there la doubt. ATLANTA FALLS 1ST LINB ntol to. Atlanta, I. resolution de- lgnd to prohibit the teaching of evolution in Atlanta public echooU waa pad let Toeader by th board of education.

The vote waa to I. Dr. Fred Morrla, a member of th board, ln- troduced'the reeolution. In an addrea ortceedlng th vot. Morrl decried the "promulgating In choola of Atlanta of tuch a Ood-de-ttroylnc theory," PIRIB GOES TO PltlSOlT Kaw York.

Feb. t. Gordon PIrie. 11-year-old elayer of George Nye. hi wt taken to Slnr Gin nrlaan today to bearln aervlnr hi tentenc of from year ta life.

Detroit John i7AiiHa. Ji. An A Detroit policeman, probably alweyt will feel at horn In a Uxleab. He wa bora la en airly Tueiday, wto- 1 .3 aa a to mw LIUI 4 a) IM. a -X .4 a a-.

a-- 4 to ara to to- 4" a ay- ,44 a a. a a a aa --a -to trf 44- aj a- to aaa. -t. 4 (rta tw a to a- to't a a a'-a a- a a -a 4 -a a a 4-a-a -a -w -to 4.. a to trto aaa a.ttw a aa-t .4 aa a a-1 a to-a-a a f-to -W a -v at v.J at itw tta to -t a a tMatw alfcv too aaa to r.H a Va- v.a 4-totito MHaa4 Kit I -v r- i eat t-a aaa tt 4 t-a wa i am Vto.

ww sa yrt (Aa.to aw a ia -toa a. aar-awaii aaitoa, to a-to't. ail 4tti to. te M4W a toaat to I'Htoa a 4 a Matxa 4to. to.t Wmm-d, atn aato aato fto totoaj eto4 r.aa 4 ai.Anrw el nnnaja C4toi jtoW a-f a-a -l Ilto44t faw SUS Ike-f arauaaaaj w.a a.

at 44 e-to a-to to aa aaa a torato -4) lam i i daato fmai i. wto to. A Sawe aoaa4 i Itoa aM tr 1 ktda at to TVe a rWaa tmin I4 9U W't at at aiaiw tr lwa taMg. Hi aWr.toa lie It taw, W. F.

Baatty, III. 114 VH-a no eatowto. aa f4teie atal Metato, 441 Mt toaa e4 aatl Me, IW vtrrae AV arlrTtAA "Kk to. to I aato aa aH a4aia 4 tk aad aaaV TVato V- eel aiaila av4 tto) lairam ew kto TVto toatod $, rtar- tVeak Maattr a4 (V to-l lAaas Tk eatised 4 ttoe re (ton! IH.U4. if eeeaaana HM etad al lt4t-IM Ilea.

ri4trataTk cmwrmmr Tkea AAa'iad e44 fc ftoaaakaai taai) Fearr td aetHkaae rear taaae It l'l a tkeegk Uare wweld a k4 Tkaae Wa4 war I trak Weed. tlL Barry A Wit- aM Fraak W. 4t. Cktrtae Oaa. Jr.

we 4v raaiadj wka) be eetg fvi-Bka tetae aal ml Ik til eaat, Tka raiinag setter wka rfas4 le tmm eia tka aeetoia4 weret serge W. C4. tV Marry a) ad Ckarka tr Alt tkra taad earved taawe I aaa Mmmm yaata. A aatrtaaa) t-aaraw 1)4. fee Ike rk eel ban 4 tag pregraaa waa Tk a4ttrea.rUtaae ef It.kH fer kaDdlag aad rawairtag aad $1-144 fer kvaaaej tralalag wt alee) paatit TAktsj at rrrA)r Pltaua, Fak.

la tewlraat tk kt kattta ef rWe the eel ekol eteetleai Fitavaa boreal, wa tajat afftlf. Tkra tketa. ber ef tk beard ef deetlei were alerted wlthowt any feaiaMA Oearge Swytr. preaildeeit ef tk beard, and Freak W. Mve.

were retearlad for term fkre year eaak. Welur ta Slack, a pool a lad year age whew there wa a tie vet far ea director. ltd rv tare raavainlog year th tarn. Volar pprvd budgM ef l4t.a $44, apportioned a follow! Current lpeatee, rapalre and re-plaoamenta. $MI: tnaaual tralalnk library, 1131.

BERLIN TOTES OJT SCHOOtS Do th Inert cboellng condition la Berlin tewathlp, wa th trm named for the building program when th board of 4uatloe met for th eaauel election. A foor-roem building will be erected at Berlin and Wet Berlin and two kew (choola wtU have te be built In th (outbara. (action of th town. Three an am bar ware re-elected to th board for three year. They were: William Heine.

Harry Davenport and Ephratm Toy. Thr wa no op-poalttoa la th (lection. KO CONTEST AT flAMMONTOW'' Hammonton. Fb. Three mm-bars ef the Hammonton board of education war re-elected for three year term.

Prealdent Clarence Llttl-field. Jama Cottrelt and George M. Strou. Th $12,000 budget wa approved, atAHBINOTON FiOHT KEatN Barrlngton. Feb.

$-Ther a keen achool lction fight thlt borough, evn candidate being In th fleld. George Baxter, Edward M. 011vr and Joph B. Taylor wt4 elected for. three year term.

Thorn Dillon and Mr. Anna M. Bolton wre choten for two year. The roU waa at follow: Baxttr, 71: Oeorge Ktllan, $0: Edward M. Oliver, Taylor, 74; Dillon, 11; Bolton, 54, and WHllajn PUrce, 14.

I DEPTFORD HAS CONTEST Woodbury, Feb. $, Deptford town-4hlp tagd a hot elactloa battl on achool director with th mult that th candidate apportd by th Koh-ler faction wnt down to dfeat. Th tntl-Kohler ticket MrA ht SUlnrook, Jot do CU8 and WU- Iwm F. Riddle. Kobler supported A.

Brneet Nlchol- a to z-m In i I- Frm Ftit fin 44 MM 1. i i 9 w.a aH.a.to to4 a 'i ftLAU0 Ct CCvRT a ato4 a ailta a. ra xjaat in. a aato to) a aaf to U4 to iw, aa to tiwit-fel a a.a,aaa at-" a. aaaa.

atom eitoamt mrm liai'i 4 to eto toiwd ii i aa totoxtoe im Ma mm a tt-mf a a4 a a a I i aa tail a 'kaamia iy a- cafe ninn cm md BIRTHDAY PARTY k-ai kto-e a a to a aut a- kVto- ftoa liii to Vaitiiin aa Oto to f-' Va a to f't aaaawto A 4 a afaatee at aaa a atmaa 4w 1 1 hi ia a auak.aa (toad aaaa at 4 kl t. ftonkaa IVaMMa) a n(ia a 4 ataa o-a a r-vaav a a4 kt at to k- a-. av a- Ca4 A.IIH III l4to Ta.a., Mt L-- Ala a4 4 IA a ANOTHER POST-WORTEU CH DIETRICH BODY ASKCO A ktofuvd) in to m4 ka4e iea ttawata A. tMtaa a raulA4 to- aatoata. aaj ad t4 t.

O. taieaUag a il vt; ed ta toa to r4 toa)r aa A kUf paaeawka wkaa eee atarkn) kaa aaf nail. AXakeaa kamka, mini fa ktatatttolt, CU) Ike ptoHtoa faa aa. baa mi ad Ika kaaty ltef artnai i a. tie ifl le giWaa kM Bwilaae.

kaal to Wttoa) eaake aa ferae tMaatwd Altaar Foe le rate! ad Ike Ma a ka aaanw Matakail eat a 14 la da tha akrikit eart ef Ike tm I PRISONERS RIOT WHEN SMALLPOX KILLS ONE fr raatod (4a. rat laarelrg ef tk eVelk mt a tall BMIa free Be fart fraalVad krlaaaare la Ikt aaar aamaty alt kar rtatod and at' eaataa) a dieperale ail krtok lata Tea ad y. The prlaite aaarad tkreagk tare bar mm eoe wtadew of tkair alntk tear toll aad Jerked barred gret-lag weichlag lae aaiat rata Ik well af the eelL Guard dualled the I at ark are after ffcrealaatng le aheel. I Tie all wee ajiaraatleed. Believe It or Not taatad Xaa Cepenhigan A huge now Ve-donna and child, th work of twa Danlak tculptora, following a raoant heavy anoafall, ha proved A boon to the poor ef Copenhagen, A boa placed In the atatu eaare a reminder la the paaaarby that peor people eerier from enow and cold, and It la kept well filled by tboee wb touched by the anlqu appeal.

Kew Kvn, Conq.hrltophr Rrmer. wltneae for hie friend. Jem T. Kelly, committed palpable perjury at Kelly' trial on a charge of etaal- Ina chicken. "Ha evd any life In No Land once, ludge'explained Errter.

"I'd II for film anywhere." But Kelly got three month In jail, and Ermtr a impended (entence for perjury. Kew Tork Four liner which started from quarantine, Tueeday morning, found th amok vail In New York harborveo thick that only two could reach their dock. The other nchord near th Statu of Deny. Chicago -The Flh Fan Club I tne ariett ergeniaation or it Kind I belonr to. formtr Mayor William Hal Tbompon teetlfled for the Ue-tenne In the government' ult to padlook the club aa a "common tippling place." Havana, Cub Alfredo Harrera, a poor lottery ticket vendor, wa rob bed of hit Cuban lottery ticket laat week.

Today when th drawing waa held on of the etolen ticket drew th $100,000 -capital prist. Th gov ernment Keep tn money. PERSHING NOT SERIOUS By United New Key Wet, Feb. Th condition of General John J. Pershing, who returned her Tuesday from South America, where he ha been aerving a chairman or the Taona Arlca Plebiscite Commission, la not alarming, and proper medical treat ment win restore mm to tnyici health, hi personal ithvetclan.

Ma jor Gen. Glen R. Jon, ld Tuday mgni Deiore xne reran ing party leu by train for r- 4 Ito, a tiatoto a-am 1 1 t4a- akailw. paax4 Baaatoe Store--, fkanua, It. Wto r-e d-at 4 to kyaV.

e-toijiw lii ft eat -m4 4 44a). aarwae w- .) at'wialt tul I at t4it a teaw a--. a 4a.ato.1a.it, art-a 4. wTuaj a I- attot ml a aa -) nito lnd tei4 e-e ei-4 4-to 4a 4 -aa S4 4 at 4-Ma eaaa at. at.

a ato waa, fi.ai-aai a- aM 44e ejaa a a.aAM.4 a ifaaa vr'to m9 4a- 4wa aaaa ia at 'aaaa 4 gt Jet aato 41 i a t4na. Caat. 4 4 4to-i fwiaato IWT 4fVl4tUl -kaatn 44. f. k-a S.

toaM4. all a ajw I Wa-wa aaa to aua Wa wato ta-a 4.. toa 4 fHlaaatala to ,4, II to Kto ea 4-aa kaae e-M Saittotk era 4va4 )ato 4toHto4 Mt toe' ton. I4' I ftl trf I', a--' 4tJ( i4aaaai)ie ad I 4YeAr4, $aia AT kTtkaArw Tta aael Fata 444 SatoHifv aeetoa-a, Aao a at at aad tarn S-to fate at tralJ- Cato etfaawa er tj Cetw 44-t ht-a hwvaa, tk ktarna ear eaaar Cafto 14.4. atarrt, It4.

ittoal tt: RaiaHket. Mt rw a a Twr Rttkrr Bwe4 toatoMl ataatot. fa) 4 tto4- rd iaB4V 4iae4 'tan 1 kUaa. ta aa4 Cat waa. 4axaw a Baa, lit It (aato $aay Tto wto a atla a a Mk to a 4l.4 tktea tajavt tr tUm, IM Ivawta, IM; ktcia.

HI $adna ll Ca in. fatvaa fcu-ar MUaar xe 4 -) tk nsTfurr i kttrtTA r. kletowa 4kt4 k4 ka teei la Ike a) I ra II. rrt. )a Rif- ttartA Tka aaaeal 4tt tea) LS ktniii Aig stnss Mtoi.t Itttoaiaa.

Tea. lawaatktp la-aiaetad Ikree ta Ute ewkwai kaard alVt far tkteav rae lataie aad ear far eave year fitotdaat Jek Kmul (asalaed 144 wie Oaetg Celer. Ilk Eaat. raaal Suit, III- Tkay were fat Ikiae year lira a. te tka eatya tr-at eaalaat tori Rail palaad 144 aiBt fer aVtajaaal Wei-laa.

Mra. Peart Oik, af taken-14. sailed 41 vattae. Tk kadget ef III. 114 wa Mrrevad.

rw) or BsrxATmo Blaatkareed. Fak. la ike aaaeei aabaal elacttea here rkllllp It Pater. Jaeenk B. Raddarew gad Martin Skat-art, were re-aleeted faetaker mt tk beard ef detti at Oleetr tewnaklp ever Mr.

Jaaet Ball and Mra. Delta A Coraon. The vele wa Peters, 117: Ro 4 da raw IMl eThsbert, 111; Mra. Ball, 114, and Mr. Cartoa, Altbmgk tkere are tore tkaa $.444 reglatarad voter ta tka towniblp tk e.lTket rot wa 117.

The ma ef llt.Olt fer carrot pen for tk yr ale voted oaon and wa eerrtad to An appropriation of $1,441 far repair and replacement waa alae to the budget A motion te Borrow fer echool repair) wa accepted. BIO TOTSJ AT MOORMTOWTf oorettown, Feb. On of th Itrgatt attended ehoot board elea-tlon ever held In Moor tow wa wltnd when Ttaoh! R. Cadbury, J. Hanael Llpplncott and Bat ram M.

Thoma war 1 1 acted far three year aad Harold E. Pag, for one year te the Mooraatown board of education. Th rot wer eaat without any oppoattlos whatever. Tn high school auditorium wt crowded to th door -akak 44. Mavar eataaiiit (-.

-llto tllll. 4aaWta 444 aa ar. ri-e ata-ava, 44 to. ato 4, g.u ataa, 4to B) T41 a 4to -4 4a-4v, 44 a a. j-aato a.Ha I I g-tt-to, 4k-, aat k( I.

a 4-4)11, 41 4 to a. aa4.aat r-im. gto i i71 -a '--a a4 .) I at-av a aaaa Bond Mtiii llCmi'i9 I kit aawaa a fi ato aa to a. 4 a-. to at a at.

4 i i.t a-a Ret it.nl aato a I to 1 Hid i ate ra, at I'M fi-to, 4) .1 we a aa ka 41 i-it ia aatmii a 4 tvr-ie. a. 'aa -a) a III "a a at ft 4-, bat at. ii rv-a Clcnln. S.odc fx 4 ska) Ckito ato Aaa Xto r.t.V a to aaaat toir4 Vaattar to 04 k-to I.

to r4 a trttia TMe a.ato Ft ra Aaaer r4 ftortoa a- B-r4 f-alak t. gas) Ftaarftsme 4444- T.ato rtedtoat tf A tt S. 4 4a4ttoJ 44 It aato I tk Vegewr Well Street T.lVaw Tail at-p-eia fj Ttofc, atoltata rar 4d t'att I mt III 4.441 aft fcwaJ aewal 4 44 a 114 44 akavrto af aaeatarae with I4ll w. in IliA Janaary elwt ef rvkj 4e tUatt Kataac rsT" ef Afrit, wa 44jat 11.414 I4 t-to- evara taaaerikly ef Ik-rJ'- Cklld Caaapaay lilt. I a j.i a MaSaata Ctanitonr.

tal4lBg pto-tt for avtaar II 11.441 114 afwr mterael, lar tleaUota ef sauau, eta III la 14I4. Intareut lre 4 laat year had Ineoet after' taxe. deprecl'' "i ele. egulvalant 4rned ea $1,414,144 pareaat prafarrad toek. with $4ltllT.

on 1 1.444. 109 pr4f4rrd etutn ranaeer 4r gave approval to 04 1.I40.404 no-p4r of from l.flrO.OOg hr4. tw" tlon will cflr en hr of priarr t- ef oomnvoa for $J4 wlll be uead te rUr llaWj Ing debt. wf Vnloa Oil Company. had set prSt el 4ftr all oherg4 nd lent to 4hf4 4 4tock, agalnat J4.4.4 rj lilt a ihAra.jJ'!.,, compared with 4 before.

DapreeUUo 4 charge were ir Olilett Safety IA. yT) rporU tax, reaerv. tto- 4 to $4.04 A kiusiii rliW and In 1111 4. ISUWlBU ay viui in itv. gtofjt American -Druggli eluding 'TOttf net profit of tgslnst 1171.31 In "V'teiii VI.

T. Orant chandlee store, rapor in 11.70 prcnt ovtr 4 PubllO tjarvioa ea iija.tnw a-UDIlO BifTI i Company' otitpui --tail totaled 0.114.J largeet nd out for on hl4tory of th MSV'mbrt i gh marK waa XT. Vt ti wh4 $1,190,000 ubl 4 I eut. Ttrfta n' pr traa In December. IHJ ltt 104.404 ton, oompared wW aaa.

B.tL. 4aW ft la III avgaiaat 4LI.1."' llli, an laareaa Th taker of A lalll, a I 41 1 t.aw.a. Wt.a aqra at aiiimi a to awto aaa aa aa, aax. toa a. eiato attaaaa 4-, ad iii'ai4 tH at rf ar Tt-a ad ataaa-toaav.

enema a liatotoA ua-aav aa Iai etoata toj.at4i to a-t. a a- taxMt -m eaa datta4 (1 a 4a--a a-. ta-aa) to aatod aam-to ft a to -aa to Wato (Bat attotoaal, 1 aaa a aaa aaiat avtaa T- to to Hato itto 4 hi 4 141' tat at lit kt IMs at ato, ttt, aat g. Ht)l to- to ar.a. at aiataua I at a-! 4taed Vwta)t a owrad 4 amai aanMa mt to taw a-4 vaf ta HX a4a aaatod tod-a, ca.aaaj a a4 aaM tod la-t.

4a at to 4) to a tarattoAa to a4 waa ad I-a to to aaaa anntaMK 1 1 41 aaaaa) 4 144 la a-. wto ato4 eatw 4aa ee ta'e at a Ktot aw to-e4 M4 awea It, eaat IM ara4 ato, tot til IM) aw a eat Htl- a HI to M. at 44art a itoaataaaa ef lla, ta vto mi irf it. 4aaaBa wgarrru stTe strrr tot i-aat le I- kaaat-l aaaatu Taa Maa ate llli rt.aluk IH. a4 laaaa rMaaa, III tVMWt -a aa4 fat e-r" a areas to lit.

1-aat Wa. a aa't. FraeJ teBaar aavl Owf W. rwk warea aareS la katag eWteead Imt eea yir Tto laa toal tmr lH IU- ILktd fc baae e4 fee rlr. LAtaatt.

rire ttrfwr Thfa-a ef ktotd t-ltola4 te Lae-tad Slatiace laaata ef to a I to at lke a a I ktid la Ik kal ka. Ow latitd far tenaj af ee tot. Tkaaw kjavf fee tk lkre-r taraaa vr! Mal HtKtar. Ptor A. Relkaffatd aad MlllAej A.

WetherliL wwrd C. THaainn en toH4 tar Ike mtxt-rr eseieiaa Tka baadret ef l. waa egeree ad. It laetaaad lU.tIS for eerraat epa III far kaiutag aad aealpaaewt. 4 far rplr and re- taeeaaeau aad lie fer traiatng.

Aa latreaae mt IMtt wer 114' kedaal wa plalaad kr tk taralag af th beard raoaa late si argnr.it at rrnATToaji Tk allre Sla avamkar mt a board mt edat-aUe ware eleeted Strata ford. Tk board I nw i and tk ceadldate war aanad kr th Bounty ruparintaodent ef Behaol, aaveral dart age. Tboaa elect td ts th board warei Mra. A. Mae Jaffa rd.

Harry F. RUd ad Itaymond Winter for the three- fear term. Mr. Almtda Llpplndott, William S. Martin and Joeeob W.

Levaaaoa for th twe-yeer tarma and F. Stewart Joalln, Joaeph F. Oliver and Sarah A. Pattlt for the ane-yeaf term. Mra.

BllMbelh Kar lay wa deratted far th three-year term and Joeeph W. Cheatman beaten fpr th two-year una. Th currant rpnee on th budget war llltl.lt. th repair and re placement, lit, and property provementa, fltt. OLD RTVEItllDB BOARD WINS Rlvariide, Feb.

-A hot eontaat waa waged In Rlverald when eeven candidate applied for tha appolnt-H ment to nu three vacant term a mam Bare ef th board or education. Th eld member of th board were elected. They re. William H. Hutchison.

170: J. Taylor Neal. and Mra George w. Raesly, 145. Th urate.

CMirul candidate and their vote were. Benjamin R. Faunea, 1ST: Fran-ele Orogan. 114; Mr. Bettle Hlne.

II, and Cbarlet J. Krug, Jr tit. Th budget approved with 177.015.15 for current azpente and tor repair. 5, PALMTRA DEFEATS WOMAS 'i Three oandldate wsr elected for three year tn Palmyra. Four petition were filed but Mr.

Julia Abbell wa Thoee named were Evelyn Glberion, Georg vz. Roger ana George Spin-eer. 1 Th currant txpane were $44,100: building program, 13.500, and manual training, $1,150. DELANCO HAS CONTEST Three 1-year term and en 1-veer term wa filled at Delanoo. Francl A.

Shaw, Herbert 0. CattreU and Joseph Graemlnnger won out over Eugene RoberUon. who polled 113.. Th winner' rote wera 170, 1(0 and 139 ep ec lively, Fred Mek wa the I i.a rtoa 4 4toM toJ in to tit ta) iiu fit. ir'at-.

aa. Vm.w4 r-aat fd aaa aat a 't a- ian a ta 4 i to aa- aaoai tiaMato cat 4fe ltt a 4 Pf F.EPCRT UTS la f-t (Wtte a ato-a t-" aa atoala 4ato 4 aaH.ato a ,4 Ml aa.ia, at. 4 ytavA. 4a4Mt t. a' 4 a-r 'ara a ajiiaw-4 MiMe aae aaavaar toe a atoato-a- 4a aa .4 4 nwttoae paar ad aai-uto'T toe 4tota ad mat -W ka rtoat toto-at -aato a tto 4 aa4t.

a 4 4- aa a to, aa l.a i. a) toi it. aa Foreign Exchange ktoet Ta a ea) Fa BteatM a. eaatt-to ttitaii a- 444 4-i ij faeaaaw r. 4.1.1 1 tj, t) 41 1 tW, 4 a 41 44 raal ea.f, kitotttok 4ttt Hk TV Wl Wtotto 4 btoaaa ad a a aaa atotog Ik aaa era Ftktt nrnr wittgn w-nA a ga far atok.44$ tat aa 4 kaattd ad eda laa.

r.tot Cevtaa, (kJtag ad laat Waat gre li lai lr. eVfaalad wito ad.wiaa. eg lae Ta-la Aaaaawa l-'toi fto kr a eete ef It kw. k4 44 pe.iiaei le (ain Latot Teka. a a aw to af Ik iagla.

wt wto le raaw ftaan tk ktofd but akaetag Ik La'4 0aa. era a I Ik krd ka fke pe af R'4 Aattaaer ee iliawr, wka eatttaad ff r. tag fag 0et 4B ,44 WUleaa Wtava. era taHaat far kM Iwtrir-Sr rar a taer Ik b-aatd. If BA -a-rtod lanea Tka kafi-rt gf IHt.lltrt wa ea- H4DDO TwWk IN tF HAS FTOtTT TkC feed kata-) Tat Ctllaa-wead H.it kU ad OfaeaBiar Heitkt waa rarrvad ta Ike gelt Ut aigkt tk aal arkeal elawtaee), wklrk reaalted In Ckartto a yfkarwr.

pwbllea) leader af Waat Celltaga-weed tight, d.ftottd Wllltam F. MaKtABar. ef Gataeaaur UalfklA, fat r-itiv Rarry F. Data, ef Went CetHeg-waed Etleeuuoa, wd r-l acted. Fred H.

Egltng, a fonaar maaskar ef tke kcard. wa to defaatad. Ftatherwr, ttalna aad looting win arva three-year larva. Marry M. Fit ta, ef Bt-tlewoed.

wag elacttd fer a twe-raar term. The vet wa ae fellow: Dalaea, 1141 Pealkerer, McKl. ny. 114: 114, The kadget, M1.II4, waa approved. CONTEST AT PkUntaOROTE PeBntgrov.

Pb. $-Thl borough had tke blttrt achool letton ta 1U httto ry. Tbr W4r 444 votH cast, th 1rrt on racord. Councilman Thoma H. Aaderaon, Ptr B.

Hon. aUrk of th Balm County Board of Freeholder, and Dr. Char-lee R. Leonard, dupont powder work pbylclan, war elected for three-yur term. Th tot wa at follow! Anderson.

IM; Hoff. Ill: Leonard. Mil-ford T. Cummin, 11: Howard Del-bow, 49: Vandever Homan, 111; Edward Townaend, 111. Th.

budgdt wa apprevad aa fol-lowi Current wpan, re pair and replacement, Jl.flO; land and building. $104. In th 1914 and 19J8 appropriation, John W. Regan, who hag been A very active member Of th board for many year, wa defeated by Thoma Flndll, who won on both three and one-ytar term. Th on-year term, however, I atlll vacant, a Flnelll I untblt to All both term, according to the rule of tha board.

Other members re-elected and their votts were: Thru year, Leon Bal-derman $1, and Frank Bchram, 111. William Goodall wt elected to a two-year term by a vote of i DRY REFERENDUM AsKBD ny Valted Newe Wathtngton, Feb. 4 a referendum on Federal prohibition at the fall election; 1 pronoetd In A reeolution rtouM by Reprenu-tlv Cllr, Mtf York Democrat. l.A a 4 drlck lata Uili afternoon. Tha mayor 'I axaraaaad rraal aurprlaa at the torn- mlttaa a action and tndlcatad that ha would attempt to meka tha Phlladal-, fhl nambari bring- up tha amand- 1 want for debate on tha floor af the come, although hie power to do ee and many wtrt unabl to obtain U.

WATERFORD BEATS BCDOET Waiur Caron. prt.ldent of th board xtco. Fb. $. At th annual achool tnwrd numeroue guattlone of to-I bokti mlmttlen In Wkterford town-ten tynd xpllned every pproprl.j (hP th budget of wo d-tloa on th ll! budget, eattd by a rot ef TT to Net tp-The flgnrea for the year art: R.

pKTtnt tMtt)B e0dtd be determined by pair to ehool. payment of. th board except of a deficit of SS.tTO Oueetlonable and the reeulfct of euen a procedure, aa far aa putting the amendment over, would certainly be noallglbla. aollcltor Oaffney tonight held a' long dletanc coneeraatlon with itftpraaentatWe Sterling. of.Phlladel-I phi.

In whlea he 1 eald to hay In-, tonned Sterling that tha edmlnUtra-tloii would aentlnua lu tight for the amendment until tha "last dog le dead." Sterling waa told to Impart 1 that Information to other member the Philadelphia delegation. GAaCLIKB BIBJIS rATAL "Union City, Feb. I. When Wra. Nora Lornatl tried to atlmultt the fire In the kitchen atove at her Ijpme here today by the une of go-, ttn.

the can exploded In her hand. Vt the waa badly burned, on the face, arm and body that ahe died a echoole, payment of tntrt $9,175: mangel training and vocation-al expense. current expense. buying of Routes and lot, 130,000, -and recreation, commute $1,000. T.i.' i BADDONFIELD RE-ELECTS A quiet election of the Htddonfleld board of education wa held with three membere re-elected.

They are W. Gentry Hodgeon, president; Mr. Bertha Wilton, clerk, and Robert T. Wood. The vote wa 45; and 45 rapotlvly Irving Relgel Wa elected to th unexpired term, of Edward War.

HI rot Wa 44. Tha budget of 4107.104 era pted with only two rot agalnat Thl year aald to bt the gmallatt rtr held la Haddonfleld. lew nour utar la the MorU Hudaon BoapltaL i i.

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 300+ newspapers from the 1700's - 2000's
  • Millions of additional pages added every month

About Morning Post-Telegram Archive

Pages Available:
456
Years Available:
1926-1926