The Ottawa Journal from Ottawa,  on August 27, 1964 · Page 39
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

The Ottawa Journal from Ottawa, · Page 39

Publication:
Location:
Ottawa, Canada
Issue Date:
Thursday, August 27, 1964
Page:
Page 39
Cancel
Start Free Trial

Page 39 article text (OCR)

i j i in i;i m g , 4 ! ' t at jujn n jvwmwj fpJt.W'l, J i. THUMDAY. AUOUST, 37. IIM THI OTTAWA JOURNAL 37 '201'iwi.iuuToin (Can. mm fNMui euiM 2fit tflLIUntltt? tCaat. Mm Mitfal CaMUl ioi iWwiuntiur ia.iuT.nin 281 .aJISwIUnTlUT 211 lift. RIB TOUT ict Maa Pi aa 1 1 UK faftoial tlrtl ram Prlilum Catwani rant rraaa pifiinag OakaM) aat tra llliaia Calatall arawaaaawwaaataatwti ', ASTVISW. IAIIMINT. I imw, ktata aarktag. II La-lata strati m-iati. V BAITVH.W, .aEDaO0M APART- T ipnn, rraaniy aaraataa, UN BAATVItW, I BEDBOOM. MA, iuai. IMf-HM iiu-aou. ECHO oaivt. a hound ruool trlpM. I btdrotm, IbJauj mat. - MlWI'rt W ahtca. iMiUlliMT- . SiMMr. tfrMaulaaag, id, it. ELECTRIC SHt-ai. mm II. aauiaa avAiAa. Mult. ELOIN AREA. IPACIOIJ l-.ED- rN IMTtflMnt. htlrHlJ, SBt- t. 111. IJA-Attl nam and ukai, new sbc- tlMV 1-taai AAat aaartaaat- 114- Sm bl01n. vicinity army mead- Sutrtin, 1 HIIIMI. M IX-1M EMBASSY ABBA. SPACIOUS toar ktl- . a mux. M-IMm' IIM. cLebe 1 BEDROOMS. HEATED, Uikwa. aaaa, OUIt rmsT ploor. i bed- tlaetrleally aautaaa. arvir oxers, s bedrooms, mbatrd. ItfUlaa, taut; HI. Ml- The Sandringhom I ww itru ft atutotlty aa ! i Mm t whra I traito" BaMriMMn W U af ut Ilk tat Ml mnu af th Him la whtth w Uo tot la Mr at Batot anaa my frtaat w tray aua aw Jtuaa at Ik aaaartaatty to vtttt aim. Aa I wat ttf ant thar I . kaat (Making what aaa ha a iritl hma aa fialant. Ihay ara all th aaa. lurt a ateca U Uv What I aurarIM I M aaalfl ta a. If jraa Nn k IM antra af vttjp yMl hsnwKA taTtjutrttpriMs to raw aaa r la tact I Wit aaaaat It aa aart af llrtn Vat aa I wa ntn awty rraa M rantra af towa I In aa air ar aaaut aa. I aiaam I af nrim a, than au-aaat? . . . auW. I wat rural". aa to Bnt Bawl. Mill fa rh Irv hut Uw haghinlng of aa nttrly Mat warM. Tha rhant aa aa rtK that I thought 11 haa auraly ham tMi tha Wtan lraetttM aa that ' MMratrr HtMi anuM aavar ha aa alaat to tha atty Than t tha laMlrtntham. - alUUiA auiafttcallt aa tha hUl . aumjrlu tha autraan4ln haaaty. I hafan to aMmtinJ Vw arlar to aiy frta4t vatra .1 liVa at th laaArtaihaia." t ataaaa th car taa ataaaaA tot to a tt arhtrh M totally U I -BED BOOM. OROITNS , . Cr. aalaii aaaihatat. bv atu4tat vrhW. aryar. !. Btlaaar. jraarta LtBX. .1 BEDMOOMB Et.EC- . trtaally MutoaaS. aarkma. Ml I SM-SaM . avaatoaK aaa-iaaa. yt. IU1L SBBftOOMB. SUM . , aarrh. . aianu . aarfetaj. a: I anlaatS inf r I If? I. raaat. aautaaaa t bed boo Ms, wvr? I M l BEDROOMS. MniTMins, 1 11. 1M-IIU OUCSE. s bbdboomb. living tatot utto. haleairy. , aura aim. , tatitaihla. I. TIl-aaM ar ill n MOLL. K S-BEDBOOat AfART- ' T1T-41 OiHX CBBACEKT. t . Bedroom I iiar a a art aaartowat K. aaulaaa. Baat. . parawf- LABftt, BBIOMT. UVUfO BOOM. S aaaVawn. Bttartta to talt taaaat. lit. SM-MTa. BM-IU1. MAN On CX. f BED BOOM At- trarttra. kaatka. fiiar. 1-Uil. ftANOTICK" B-BEDBOOM OPBR MOBEBN 1 -BED BOOM A ART - Mant, aatorral hath raara. waah- ar, Sryaa. aarklaf torladM. 1 atraav ua . BRITANNIA PARK APARTMENTS Whf'W Offer MOKE ft)k LESS Nw 1. BBtf 3-twtlreAM srt-mtots rdy ff SBBtsmMr tVcciiBSBcy. . Win to waB Utaat - Caaifartaat atola taw Lar hataraoM wtth yaalty - la axtra eaaaMr aaae Ltaaa claaata ftiU U ciathat etotat . Pravtoatal talM kttchant .. , with aaaat Maltrs BaanS Brf hutMlaS CtraatM Mill Chawa f en tar. DIM aaaur taa ttolakat Pra aMatnelty a4 farktos M.totrat : ih-MPWH ( $109 'ft "UPHYt AVENUE ' AT ERITANNIA PARK 1141 Oaa tall PraM -r . i .m. to s pm. "l2-214 ItODIRN HEATte t BEDROOM untilt. aarktni. a air aay. aahar a A fatUltM. aioa. a- air III Strhaltaa ar MOfctKN. OROUND PL Op atlf taatolrttS l kailianiw 1M I Aaunr. Ottawa, li-!. veAb Mines builbino. mod- Haiaata. aarhtos: ll. CBI- MEAB ORLEANS. MODERN garaji. haatoS, aaaatotat NEAR VPUNDS AIRPORT AND Rlvarataa. Oavaraamnt BiUMImi. 1 hturaam. Mtrlrally auia. ao. traa aarklwj na-iaaa. ' JTEW. ts S-BEDROOM APART' ara toUMbu. haatat I ua. Lauia Titla Eta . "Raaltor. 1U-mil ' tUutt. TI1-4TII. MEWLV DECORATED. ELECTBI' tally aawtopa. I haSraarn I Ckar!a. iaarvtaw. TtHotl KEW aniKhtlAOH LA ROE I torn apartmanl. tauinaS parkin, ajul-aa, W. U Ivy f-tni ON - BtDBOOM APtRIMtNl itifu (ip1. . "Sf 1 UA.H11. to;) U I H to I Ih AAKTMBMT. aiaaartsauy OlaAttoaa. ( Ell OTTAWA SOUTH. I-BEDBOOM haalM aaanatiat to trtows, aarhlai, Matur tollai ar aaufla anly. CBMOU. . . OTTAWA SOUTH. I BKDBOOM. li y aautaaaa aaai UMHI. lil-lUt a OVBBBBOOK. AV AlkAB LE, iaria 1 . tllrna. Slawa, IIM 171-uas. T tWNB UX-MM FOB BBTAOB l fciarMia aaanauat la Caatra Tawa. Baal. MM aarkiM iala4aA to Jan raal. UEEN MABV APABTMBNT. 411 Eilta. Muaataa araa Ur a. aiirtiw aaaraauat. HTta rata, aiaiai nam. aaator, aryar. . aiaa BBABONABLS BINT, BUTXT. aaaifartaaia aaehtlar laaiaaiai. uaayalaa lllim Aat- aM. Ul Ustar. Baa Maaaar Waat- Plaia. BICKMONO BO AD, I BEDROOM, aiaaara. aiulmtt. M; aadular, rarkUia. f2lliai, IM-lila. avaalaft, lia-ai. SANDY MILL. 1- S-BBDBOOM tojB.rkto.. SANDY MILL AfABTMBNTa. ww. param. aiavaiar,. uuaara mat. ua uurlar But. XU- IANDV MILL BACHELOR, I SrD-raara. iiSwMtUna liMlM. I aaulS a th rlvar flawlnc lalauraly halaw wtiB Oto aratar Uaaia th aaUaata taairurt af traa-HnM aaak. Aa I fuU atrala aiy tha aaaa- af th tolMUU aur- rauaaaua aurary tahS ta aa aillaa aat to th aaahtry. Th ualaa haauty- af tha Saaataham altttot aa aajy ha aiwrlaa at grariaua. Mar araa a tolktlaf whiah. arU rn temporary u eaaatat, aral llShtfully nmlntaaaat af th . lag af aaathar an. By toll llaM 1 aJ axiav to vtaw th aultai. aaaaat tlut Wk HaubM HnaaraS ajaw that May wauM aat aa to kaaata' with th orrauaaina. I araa aaw laak-ln far all th Ktra Hatimi I ka baaa tharavfhly aaaila hafar I attar tha aiMinf. Thay ra lhara. to kawaao. rar atart a haatta aa aaat-toa aaatral to aach raaat af vary uiiu. Larf t ihaaal llrlni-auiaj raaml. avarala kadraama, anala laaMa, atta halaaay, haautMul kath raaat flxturaa ... an aaB aa. . , faatur aftar faatura I aatoyaa1 My vlalt u tha Saaartnthaat wtth vaiaria-twa. I 4Ua't Hva thara. But - will aay "I H l ih Sanartot-hM." M4. THE -SANDRINGHAM M RANGE IOAO 2344377- ml hUaaaaS to th Oraat Waal Lift taauraBat C. BANDY HILL. SPACIOUS t-BIO- aiatanaaiiy laiia. 1M SANDY MILL. 1 - BEBBOOM Mtnahi ltrttny aautatoS, araiUaU hantataly. aal. ju- m. SANDY fllLL. t BEOBOOM aaailMiiitaltl. aa4 ft, tu- iaa. . NDY RILL. SUBLET, i BOOMS. I mtautat' tralkml Slrtan Caatr Toara. Slatra. nmi a oar, w haatM. elaan. U Ttmal- ax. . in-m . araamaa- BELT COMTAINEO I BEDROOM aaartataat, ta. IT raurtfc At I. I -BEDROOM AABT maat. ITI, Chaaal aaar BMa. KU-U4J is. tjppeb" art at ami. M TIM avaium SOMBBSrr AND BOOTH. I BED- Baar. SM-I1M. STACTOUS t-BEDBOOM AfAl atlnt. an aim varaaaak. rtt. NaMantuI SPACIOUS t - BEOBOOM VtW Sualaa. Baekriiil .araa. avail- abt ot. t. Taa-iara. A Ntw Apirtmtnt Addrttt Univiersity Arms" 41 MANN AVK, . (SaaaV KM LaaaHoal It Mm.'tat wlk to Caatr tS 204 MORI VAIUE v Than Companbli Suitsi LAM I- B S-BBDBOOM surras flUtt KESEXVIB r At KINO lutLBT. bedbMU. -;i Blatar St i tat. Apt. S. SM-atM, SUBLET. MOV. I. 1 BEDROOM. alartrlaany ul4. Ma. TSS- SVSLET. OCT. t BEDROOM. aauigpta lautt, aarktn sublet one-Bed Boom aPat- m haatta. aautaaaa, warh-int fMllitla. aaA'M Wlittr aiu.lni. pkMt 1U-41II, ftr a a p.iu. SUBLET t BEDROOM. IBUtP- aa. uuMry, aaa taa. iido. zn. aaat TWO . SEOKftOM APARTMENT. ataawMtryMuiaaa. aaai RKaau Tarraet. Apt. I UPPER DUPLEX f I a1 a Aug. li. 11. HI iH-IIU, avanlriM UPPER DCPLtX. S PLOORS. ? .raara. Octahar 1, aa,utypaa IM-tlM. SM-SMS. to S I at UPPER DUPLEX. I BtDB OoTT ciaaa. naataa, ajntrir antraaaa, Ml.. ?M-1U UPPER DUPLEX. I BEO ROOMS. ana, i Mutual, raa-tiaa. VBBV LABOR, ONB BEOBOOM aatliatat Maaavtt rwhaa. le trtatllr toulpaM. aarhMi , aiaaa A VEBY . CLBA N. t BBDBOOM IMrtrhtat. clat ta traiuaarta-jaj ahaaptas, r4ararM4. III- WEST END. . MODERN S-BCD- raoM tewar a aart mam. riaa ta rhoal. trmaartttoa. Mata IM lla-413 ' tt tut ' : FAIRCREST ' -OltSWsVUrtBM SAw tuM- Bvlry tattltat titjoy IK' MrvrMt af aur fr taurtaay tot, to In tram tHaaln Of etiifwftwtoltoR. , Smyth k4ttrwrslaf'tHivl MlnarM by MoAtratl tnH , OMB . BEPBOOM WEST END. VACANT I " S IB- roaaa aaaramaat. ail. tult aauai. var claan. Caatral. fn-it!. avaajaja iimih WEST END. AND I BEDROOMS, uaaar AuaUa. Tla-MM l-BEDROOM APABTMBMT IN asat a Art asaaara toltolal. Caaw Tawa, rhiaf. haal. urkl laaUMM la tow raal. MS KuU UwarS 1-SEDBOOM APABTMBNT. atav. trUMMr. atrklnl. a rhllaraa. Ml. M Laaitat ' Slraat! aftar I, MI-MI I. i . Bedroom apartment, m avauaala tmraaitatalv. raal rraa atanth Saataaatr. Aplly Suaar- At. I. IIM kllllas- iEDBOOMA. 1 OB J IAII Braaaa. alaa. HI aiia. nira naar r VOYAGEUR Yaar Warl Bai aaSraal aajy MMatat fraat CtrUnswaaS caawa. Crayaaa at RHahaMaW) Baa Taur IWuit f.utot an atatrtn raa at m yag aaaur. ' LaaaUS an hath aal jU Cart-taf Ava. .aaa Uaiaal pat. FEATUlttNGi " . Prutitrixti eerrUfi . OrajM in SMry tuit . BtoUImmU hfU$ . BafhSBWrJMfla' kabBT shot . Chttirttfi wttn$ 9061 . lntom AaU4 Bftsi c JltSBBf fBBBJI . EMPBSflOR PBSBI . MmhnnU ft BarUI . Ittttt-to ottu , Counttr top stout . . ft Ttiriimtar . tu ntutU rip, wit ascB BBSrtnUiU . Wtthtrt cntf irf bps of) toary floor . InUrior-tzttrior parking . Dsoorttor tfpotntti lobby -. itstful MBiw in main ittbb . Cototsnt sxcABRff ef fruit mir - - , . Afwirtir sstrn . Tntk thep . CtOM fa tektiU, eHhreRM, thojptnt . trtnth Mtlkl ihoor weorreit 1 UflrwaM flMNdBf Bt $102.50 S BBorMat txMr-BMneiat st $125 a'sdroAms. I ttatV t rto ctmmmdtt it OPEN HOURS: f .. to J, Maa. tBr TM. I pJa. to avSav ka Btai. lMmj RsSrBsBnutlPB MM. J. JtAMSAY 1214117 .; Unaar Naw JmbbbSbbibbI. OwrrM an4 art4 by SEKIAL JUMITIES LTD. iCoatlmaS aa iti Bawxnai t BEDROOM. MBLBOSB ' NEAR tanaaiaaa. ara. ni-iu. t BEDROOM. BALCONY, MEAT- aa. mat, aaa i Bedroom laa tlwlna I til Bt. Aaaraw APABTMBNT aiPPa, 7. oat, i, k-t. S BED BOOM APABTMENT.'Mt- , Artttur ruaa. aiartrtaaUjr -' aaa. haata. t-iM. S-BBDBOOM APARTMENT. BEAT 4.. parking. M Bkl-llM. S BEDROOMS. KITCMJtN. BATM- raam. airaa flaar. II sapaaa cbatBH. - - ; FRANKDALE APTS. Mo FtANX ST. Sink I ana 2 baarooms, brosd-leom4. tnpH, slmter, SBrtriB. 1 UDROOM .. S10S 2 BEDROOM .. S12S Daily 2 ta t 23a-M7 tURNER REAL ESTATE REALTOR 72MII7 s-be&room apartmbnts. su. Ilvutf roaan. kltchan. hathraaM. I BEDROOMS BEN. STOVE. RE- mjvratar. aiatta. parktag. Cja- art. Mrai S BED BOOMS, vtnrrhrjir ROOM kltahaa. taa wiuaw. S-BEDBOOM APARTMJufrT OCT- i. can lu-sirt. S BED BOOM. NEWLY MOOB- aautapaa. irg ainmg i. irg auuni Blgto. 11 wvr. nar toy. I S LARGE BOOKS, , KITCHEN hth tui aaalick. al Palnnaat booms .witm Bath, nice, nHt. icwMIiy aatupa, WauW auM aauail. SM-IUt. tjf-llll. s-bbdroOm' M APABTMBNT. SEPT. uMtar. tiav7a tim-II at. Lauraat Bauhv 1. iftllarli Ov ana. to vtr. EM.UM. AVARTMBr'sUc. 4-BO0M tnaaiir Satoata. Augaata St.. a: aaalw. Ml. ' 1- S - BOOM APARTMENT, KEATE& tutoauipaaf. ITS. ZM-aiM 9 SEPT. 1. CENTRAL. LABOR. Iilint, aauiaail. SM-1MS avanmg. m wooDBorrc, si larg. aautaaaa. tfl EPT I. S4. -m 201 McLeod IS WAITINO FOR YOU 0arl8ktt th NstisfMl Miuauai Pirk bji4 clM ta IU aarvicM tkii Uliut 12-flsr AsaxtaMflt baltllai tart you All of tat liBSat la afartAtflt lrrin. SPA06US ONE-BEDROOM APARTMENTS $105 . laMl tNsRIs AsaftBtaBh) Ar DSuftwl 2 p.Bt. tt) t pM. TEIEPHONt 23S4221 Articles for Sl Artltla far Stl mmV9B WaUlwBaj Baal tag Maria aat Mtat a 1 1 at MS PaaMrT-Unnihr . MS TrMtag Pa Ptrsonals Ml Empldyrtvlnt . , Ml . ,Ml Balp WiatoS aaiA 1 aOAl AMAH Ut MR Vtaul Mtto WUta ana maiayawit wtataa fat aaaat Wtatol. - Ut,1:: INlTFMFNT ( M wii aTourat "mT'T ' - - aaa aa aaaat aaa aw am. ... r u "... - . I, aa aa alaa Aaavnlk ORDER YOUR JOURNAL WANT AD 4 OR 7 TIME3 AND RECEIVE ONE DAY'S ADVERTISING FREE! AnnounCrrntJ 1M ' ktrMa IM BttM im to Maa an tan . IMA Ajutliawlrv Mtar IM Carat f TMak IMA StaaHM a IaMM IM Pttaanl Bt I a taa I IM eatttar MawtrliM IMA tax to CBatrah 1Mb PUrtoVj -. ... . IM tattt - -IMA rua It Wkar to " Ul AMhalaaM arM Artmeflts MlM.hl, H W aaajaniaw waia raaatoaS ApaihaMt 8Y rH0Nr! 235-751? : 5 - At-itr trti M tty aar t la. to t pm. rtYarraM Ml M a.l awtotaap 1 aa. t 1 pm, Suaay I mm. to I la. AT THE COUNTER P I I II XaW I w I lJ W i AfvJlMO) ta par wrC eirttohxiaiMiMhavn rr ' . ' . Raatamata - aa Atrial aaa. t . - - . taai M.aaka nra as 1 Wlra. TSiaaiiaaa URl MT, a 6rS. cat ST auunil oa Ntaia, AaatM tM Taaiaiiaat Nambar (ar bartsr f ..i V'.l ma aaIi ta'aJi 'aL' ia hx AM I.....;", taal , aa iw .......... waja, raaaaa aaa aaaoaawa aia- "';: ' '.aaAaaa Bar tan MaaM aarilMl BUI bk Ortat OAa CLAtsTrtES ADS, ' Tatt 01TAWA lOURIALi BIT Oaaat BtHal, " , . ' ' ' ..' I li k Ai SIJB Eras ( S2.7B ftat . ' . ' " . " II M iM 1 traa ) tW frta " ' " ", '' ' tt Jj ' li4 , Bras lMWtm? 'r ) " ,' - " ' U' 3T lis fras Ml Eras ..' ' ' '!.;r-T-i-r-tl a ( iij . !! 1 fiat S.7B f iat" . ' '...j ' ' ' " '. " Jjk ' "TT 1U Braa AAB faa" I " " ' ' is 11 3T 2-tt f raa 442 Bita j ' ' ' V ' " li HST tM Brat j 4JB j KaT ' '".I 'I ...."""' .m"' -". '. ' ' 'l 4S Ul' I f MB I AM frZi4 K .I l" ; j.- '.4tl' iM Fa HlrM - I j' ' ' ' ' I 8 I ijr)''a''t traa j AMV!mT: Wtra HtfllMUM wVSBNMBNT (MPLwtEB I AT SMA. YOV CANT (BEAT thia. ApartoHmt with ataarli haaraaav larga Uvtai. aaaartta kttraaa with atava aaa friai ta. laiaranaa, aaana arlAB MTNSS BUtLMNBI M B BLLA BLINOTON . OBOUNO r Aaar.. at ara Mima MuiS- aa. bat. I. AAaltt. Irt vU- akt. Miat part, ninaa. ' CNfll ITBBBT ' itrWBBN O CONNOR AND MET- aua. far Oat. I atauataay. 1 ktltliat with Barah. tM MS-SMI. Altar 1 ta. aaU SIMM TBS SXICOTttS Ml I traa lit! LOCATED AT TMB CORNER 0 Mttaallt aaa Ltwl atraata. taat a law ttopt away rraaa Btgut ahtipiag taa UaauarhM tor uto tlanaaa uaaawtuaa lulltil far yur aairtri with auiftwa atava- toia, t aat ta tautory aa aaat- hauM Mitniiat rauat, Bhtoy tha aulat al ar aaa r otuwa t Dint At LA ' TOURAInE THE R0XB0R0UQH DAILY " WEEKLY MONTHLY an 2M-SS24 CernV LAURtER ELGIN . li cmaPbl stmst BACHELOR AND t SEDBOOMS ltrleUy auraaa. jaaltar ara BulMUig. SM-M1I. NABOB PARR. Ills I-BEDROOM APABTMBNT. SEP- arato atatag ruat. aautaaaa la TBS lat7R WtNBI APYI. Laaar uag At a Prla faa Caa AffarS MO LEA BBS RB)UntED POB 00 nuiy luraith aarhaitr. i- taa S t a ratal aulta LtataA aithat aa tra aarfctitg. alv trakly maul atnrU kUlu ki au aaeaaManll ritr. bOCATBD AT IttS RASBUNB aaa at luvtaa onva. tis-iii. iff fcaAvaAtaatty Laaata Naar Baal Sh Dt SjVttT S0BBOOMD-INOS. Bra4 aaw hatlatag wtth parktag Aaa hi main. AU atttt araaa. atovatat. ItuaAry raaat. laattar1 atrvlc. TV aaarttr lataaaa aaa . tothlil. nwm wa wmv. riwa M. Rtntal aftlM aa BiiMltla. ar rbab RiYBRiraa aaiva, tt CON V IN KNUa OP A thl wU aaaaiauMj aulta. Tk alartrtcally aautoaai kltrhta w aatlgn tar yaur wark Mvlng . aaavaaltrtt an at his hrlght rtimt will aaUght yau. wttkla walking aittanea r EMtvttw Shaaamg. Can tra a OTC hut aarvta It yu Saartup. TtS-TJII. S SSTa-, MT Pariata aa, . RoOrnS aaaa aaa aaar Rail Estat tM tf tA Apt, far I Apto-far aktjt Btiiahi waato M ;a 1 au Mtiall WaAM to BAM M Km tasa Pit WW ' rap P"aVWBu rfftfyTayrtbaarl i Mr Sab) aat Bra) a. BY MAIL CUaanat Aa aury M atoraS araar rant tiinrtog aa aat DEADLINES W BaPfaaT aaPta I I SSISLaltMMr CORRECTIONS AND M til THA Tilt tllA tia Til tt a iiLrw.ui jLVH tir ZTS uw r raarlvM aaraa S pa Maaatt to PrWay, 1 aat. Saturaar aaa a p a. to a pa. auaaay. aaraaa win aa aa uauaaa ar aaaaaua ttuatUaaa. Waia aaaainnt "A wiM rUU uaar.' NaTllaataa aa Mtua Manila a lata R. Maiiratl to Arauiaa. Aark Initial amwwatoUfJfa. aim Must Bar KapiM, IW awt raun-auaa. u a awrraaa tw rtaults, Rstat aptly ta arrvsti tdianistn aaly. wihiaa'aaikaiaaMfA Pttast aSttt BW , i . t....v..... aMtr BAIaai Ita. a. 1 "v J.'.:. Bh Na.af aa I sa I Warasl tHSTmbsb) ltWURD AD I CBNTBB MVS BEDROOM OUPLBXBD APART mam, raaaara. tautaaa a. SKMlll. BBltTANT tSJUUCS tdT BACHELOBB. UVIN anaaa afr klltiia art. tuthaa. aartau nuvj Mntraaat, am, irrKaralar. kau. Ml watar laa alararlatty aupaia. rra car alu-ia t yawr aaar MaAara lauaary raaaaa. Ml britlaay Prl. TM-Mll. MiM - llt.M PRICED BIOHTt WB ARB SUBE that taia i mrttM aarur.a4 aawly aaoarito. Jtmtar aarvu artnraUy aau tpaaa. 'T P- uvi tuj Alrart rpuuVtl hui. aaa IttUHl raaa THE SAVILLE TERRACE APARTMENTS Adjacent to Carlingwood Shopping) Csntrt but Only minutei from Downtown PIATURINO: MtttM lMor A 0M4M Swunmuif Posii Privsta aUteeaiss Multi-CJuaaat TV DrSpariaS Kitehatii CnstMi Dtitnt4 Autofaiile Will Ovarii Cauatar Cook Tsm , Su High-Spaad Eltvators 12 cu. ft. Rhfrittrttan Lsuaary FtcilittM -Quist RMidantitl Arat Assitaad PsiWn Spacs Public. SApsrsts and Hlfb Schaoii O.T.C. Bui Sarvrcat ChurchM Carliniwood Shapain Csntra Folly URasesaM FurriUht4 Labbiai Carridart; Luxuriauily Careataa' Wilk-ia CiMbM ClaaatJ Wt OFFER: BACHBLoR fraat I aBDBOoM traa t BEDROOM . $9b $11250 $130 RENTAL OFfieE OPEN bii a t PM- atotaraty I ta I pit auaaay II M t PM. Laurti rUpraMBUtipa 0. R MOttATT UnSr Naw MiMtSmtnt Owntd irvf aaarttM by SERIAL REALTIES LTD. tara Waaws eathujto tar BU CMtoga Mr BAM fthajt to) Mr 8M PtittMial . Wat to tutt Sbm . UsH Qrs aaat u taaapj MlSCBlliraSOUl WAR - - 5 CANCELLATIONS ......... - -- - ala, OMawa. 4 I4a ttb Twm TawttTMas MINT0 rUU Mtar MAhwa BuiUtr Ortaiea'i OPrtm Ctrnmunttp PARKW00D HILLS bfFERS MORE COMFORT AT LESS COST APARTMENTS ' raoMttt Li rioataiul S BtOBOOM PROM SIM I ffVSa'uT HtP Mmninp Pool COM Kttehttu Ctrtmte baihraaau a Bit bright roomt ' fMU-ltnpth bsleoftio CprpttH Ami CenAUionoA-atr eorrid&rt kftUO-ektnnml ft aarial Mpirkllnt Utunirit Autommtie tltaatori t Inioor and plvp-in parktnt afowaft ttntalt TOWN HOUSES from $118 ntay ttaitiiitnitt af rta-' rmaat anvtia autaaar aSf""1 Muant OTC aua aarvia. ax-tanavt parkltaa tanlaai UVM. Maaaiag Ilia aaaa ll ah. hahli tag aarM AMI, tag Maahto auU toJ larlaa taatuaitr ar yaa. PARKVV00D HILLS AYR TOT BvLOW SAawLOr BB TBKTMS viim ta? ftujBM alUM aa' iaMy avavy naiag luwl. BtturSApi tu . SuaAay ai S. , MIMT0 Mt Mtaana Ballaa In Ottaft PopxUv watt n PARKWAY APARTMENTS ENQUIRE MONEY SUMMER AI0UT SAVING SPECIALS esMfartaMs aarltlsiMl turrounoinrt Co-vpruant ta Shopptn City. CirltnrAo4 Sheattiaft Cantra. anf atw Trtoat sehaai Public ana Staarata School!, tnd ChurchM frta aiuj-ia aarkini tMtnltkt a Ataptit inaar SAapaan cnyi .OTC BUS AT BOO RAHrENT MANAaSS . A. BOTBSCBJLD aUtsi - t2i-2tri Vint aur taahPa ataplay avar t.wtliyj Saturaayit TU I Saaaaor MINT0 UMUI Matt Mthrt atMr Just Off Riditu St. tnd : Cummings Iridgi U Blocks from . Ptrlitmtnt lirildings . THE SELKIRK APARTMENTS $75 $82 $112 tACMBLOR. tra t BBDBOOM. S BaDROOM" rutnUhat an Apppph Enjoy wanaarfui cemrart ant eanvanlanat, with moeast aallsr-airlni raatsls m tha ... Salktrk Aati. BAJLrtM IM T 70-T7M Crrr Mtrllmry n BNMrk Bto. an htork taut , at BXaaa at, raal aaat ' Cumaiaal BrMia aar . BhMVtoW Saafalal Caatr MINT0 CAM t MMt aaa tauarr Ml MSBSBaiLL 1 BEDROOM PBOM ri M. PVB- ataaa tvaUahl AytHy Apt lit. laa-ao.i IN IANBY BILL I It-t Tha la-ray Ca la aa Lath Ut brtt . . ITEP INTO A WONDEBPTJL wart af luvurv an Mlaa SEE TMB MANY NEW FEATURES raaaatly MMalla. uwluatag twlnunlnf aal an aaaa. BACHELORS PBOM ITI ONE-BEDROOM PROM 111! TWO-BEDROOM PROM IIM TWO . BEDROOM. TWO - SATM- r froa till III STEWART STREET PMONE D4-V71 Maaaiaa ay Ault-Kut- ny RaaJty Lt MODBRN I B ED BOOM APART-, aant. watt En 111 lla-uil aUMimPVL S-BEDROOM. RENT .raaucag. aawly aataatog. aark' In tA-iu. BAONION APTS MS B BONBON, MODERN SPA-ra hacal. i tM I aa-rtta aaaiiiitaaia. aUrwieaUy aa, iiiU, wtOua aaay wdkuig Akruwta ar Faruaawat riut- tram MS. By aaaaiat- raant. 1M-A1M ar taaiy a aulMmg auaarmtaaaaat aa praaa- M. I3-TM EASTVIEW I:and2-Bedroom Apartments PwAitkil mr tarunutluj. aawly aaaaatol. ParMaa. aang. $78 a $100 74-7896 ILslsl UMLmtl rtttArt I BBDBOOMB. UVINS. OINDiS ttta, auaaa aiactriMuy aaaia. pas. aaaat til Mthraaa Privat kiiawtat with lauaau-y tuka. haata aartaa a aat wtta appUasTarhaala. tk, rhurehM iJttt ay. Ml Bntaap Drive. 1IMUI TBS UXINSTON StT BJVEftSALB AVE. I AND t oat. Many i 1SS-TSM WARREN AtMI. tt MACLABtN BACMBLOB. I BEDROOM. EwOTP- aaa. waaaar. arya. rarntaaa aariaaal 4-M. avaala. SM- ALTA VISTA I a I Baraa BTRS BVBRVTMtNo YOD aava haaa itaklag far aa Batoy Uvtag to aaa ChurchM. hthg aa OTC aa tarvw. nrtuAa faatura ar partou raaat. tally aaappa kltthaaa. ta aaay ataa aaa-'aliatw far nailtiliklt Hv- rrtos. m-SMS. . THE ELEGANT EDGEWORTH IN OTTAWA'S DESIRABLE WEST END SuparMy Bultt ami DttijAal I-. 2- aa4 J-Badroata Suitga. .Aa- aaaatnaal toaWat aj-, MtAtog tha watt aaA'a aa Maugtaua rlaHaalltl aaa. -BaaaUaat ahaai alaa ar AA wluiia aaay walktA lataaaa. ulrk araa to th Tfm wy aat taa aaly aiaato to Aawntawa. O.T. hut aaly a hi a way. . Taur hkuini will! lava tha toAatr twMimuuj aaal. raaftop aua ham. THE EDGEWORTH SIS Edgawftrth at Carilat Just Wast at WfJOdraffa. T22-SS7B 23403 Opan ta 13 Waakaaya , 1 ta S J0 WaaktRds Mtaaaa ay Maataal TruM ABCMITECT BBIMNBB ,; Wra Taa - la Maa M1ALL LOCATED Dt aaaly Mill. BM atawart atraat totaa an aat aamtiuaat ati hamt IrrNig M rattalt yaw aaa aftar Tata-fa Ut aai'kito Buhka araa ara palaaly aaaa Swaauag aaal. aatta aal aalanaa aaaarh vatlahla al aa aaatra Aail IMMEDIATBLV AVAaLABLS BA- aaaiara rraa ar. tiatua tram 1111 aa a-ktataa rraa I1MM. yau rait Ara to aa aaa. Cat ira raua. m-tm SANBT MILL. IM AVAILABLE OCT. I. Till! fktor. wall toaultt. I aaav raara. artfkl. ulat. aaaarat autlns. kaleaay. artvau a-traac. Malta- SM-M4I. l-BEBRaaM APARtMENt. M" NBWLT DRCOBATE9. MODERN JtoMrlaliy aautaaaa ala ta Ottawa Uatvaratty a Parllaavmt tall nun. gar Laurtor E- a U1- WSIt BNB l-SrBOOM DITPLBX. gPAOMj annual, rnaia a racraatlaA raara a aaa rata Itilaial llll M-Mll. UIA i MUST BB SEEN AT TMIt PRICE' urg trttih. nving r m. Aillnwa hliebaa. atav an rrMga. raat It hut toka yau Aawntowa I U atlaua. Phaai taiM riRT AtrtNCB SIM SPACIOUS, S BEDROOMS. LIVINO aaa atatag, att many aaipt. rtaa ta ahaaM. wtitoyarutaa. rza-aaai. ana a. T - Eastwood j Park Estates OTTAWA S BBBT BBNTAL VALUE IN TAMTLT TTPi. svrraa 2 BEDROOMS Irara $92.50 S BEDROOMS lrm $110 SM MaABTMOB ROAD tvat to tha artvato rum Park . Suparlfltartdant an PramiMt ' 74?-2332 ' : IERT KATZ - ' REAL BSTATB LTD 1 , -224-B1S2 ' icattwaa aa riaat Caiuwai " ' ii22.AttlXjttt ifljZitJtJtl At? tAiM -4 t JL a-r--- -va U-a 1 f 1 t I tftl"-"' lAA4 akuka

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page