The Ottawa Journal from Ottawa,  on August 18, 1964 · Page 26
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

The Ottawa Journal from Ottawa, · Page 26

Publication:
Location:
Ottawa, Canada
Issue Date:
Tuesday, August 18, 1964
Page:
Page 26
Cancel
Start Free Trial

Page 26 article text (OCR)

e-fayetiet V n a HJH V umiiiiw,iinjiiiij U I, "i 1 1' iiyuiji IHUI t l.ei.'o..,p,,a.ia t" .'"I" Jul," I" I . e u JH1P Jl Ji Wi J . .1 (I Mini iiiiiiiipiiij (i mi p a ipiwia.pasi ( '' - ' TUESDAY, AOTUST 18, 19M. ! 'I 1 l ' - -' THE OTTAWA- JOURNAL 28 lot &m.iunn in (Cool, tram preening Cohuaal 201 onfunwin (Coat, from Preceding Colume) 301 uiiaanisAU (Cant from Pinaaindj Caluaui) 301 iinao m-w u joi siiKin w uii (Cont. from Preoedlng Column 303 MAD US MUSa (Cont from preeedloc Cehuanl net umr BILL lfs The Kavey U I la aad Leek Ue treat . . . IVV . A . WAMWMM wwm as nwwT ana nur. WIM MANY NIW FEATURES recently metalled, tocludlng BACHELORS rBOM (7ST UNB-B-UKOOM TROM 11 IS. TWMiDDOOU rnnw inn TWO . BEDROOM. TWO BATH M trrm atva STEWART STREET. PRONE by Aull-Kl- Mr Realty TBS SUMMIT. 1M WILBROD ULTRA MODERN AIR CONDI-tloosd S-bodroam auiUL a hath. rootae, eleveUr, lau-tk? faeU-rtlee. perking. Apply Superintendent, ar sar-auo. TUB EXECUTIVE I tilt ... HERB IB A BACHELOR A WO bedroom suit that U eaeaaalled m etyie and swim. Located an Metcalfe ml Lew la Eta. lust off Elgla. only ntlnutea away from anopping ana transpnctauoa. En joy tha autat atmosphere e ana 01 ottaanva ' Equipped far your eomlort with autooiaiie wnwi, i laundry and a penth. yaw rawxanaa. - CBNTBB TOWN . Reserved far Adalta rtaai till TOR A COUPLE WISHING sulci, plaaiaat living with cloee proximity sum at. anon tad transportation, plus tha en joyment oc taa Mini ran eree You arUI appreciate tha comfort and convenience or true ih room autta with a fully equipped Kitchen, apactoua cleeeta i expansive balcony. SU-7lt. tttJt ATTRACTIVE PRICE LARGE , bedroom and large Irving to electrically equipped, resMontlai area. Route ll taxee yoa ao town In 1-4 mlnulea. Inloreetad Phone T4t-iea. j '. "THESE ARE THE NICEST -WE'VE SEEN" This remark is often made by people viewing the display ... 1- BEDROOM snd BACHELOR SUITES in the Brand New Extension of .' The Algonquin " aSStisGAR , Pbscb Tower Proximity. MANOR PARK BESrOENTIAL AREA. 1 . SB i duplex apartment, living i wwa tuoptnce. a a I pud. riBST MONTB) TBBB ATATLABLX. CENTRAL. STOVE. vmnajaraior, aaaariana. aarwins. BAB OTTAWA trjtnrBBSITT. MODERN 1 BEDROOM APART- aaaat. kaatad, alaotrtcaUy aauip-pad. nawly daeoratad. EST Laa- nar saat. ar asi-aw. - BatONSON APT M BBONBON. MODERN SPA-eknaj bachalor.- 1 and S bad- aaufppad. WUola aaay araiklna inea - at ranaunaara nut. ad from SSS. By appotnt-t, tsa-eitS ar apply aaj mm mrHim SM-tl. FRANKDAlf APTS. IM tnnk St off Banic ana a aaNvoaaaa. aaaaaiiaaanaa. r arapaa, aaxatar. parkaas . : 1 BEDROOM '.. 1105 ' 3 BEDROOMS $125 TURNER REAL ESTATE REALTOR 72MU7 MANOR PABK BEDROOMS. FUEL PI REPLACE, prrnta drtra. aatraaai aad laanv Siao. Ta-eee. IrTTEBESTED IN BATWO BXNTt anrUr daoacalad. olaccrlcaUy aaulppad aad haatad, aa a laaitar . aatakad kollaUng. Praa aarklaaj. Dtraat aua to downtowa. It aala- Nil arTaWtMl I"al"BaBej. BOCBXBOB TERRA CS 1 BEDROOMS. UVINO. DUflNO , Riiaaia aiaiiiiaairy aaatp. charehaa Uoaa ay. BUt BriUaajr Mm. laa-aaai CSMTBA. LOCAlaON BACHELOR APARTMEKTS, MOD. era aad eoaafortabla. laraa SU to BBS. Would fuv TRB LBXINBTOM EST BTVXKDALX AVB, 1 AND S . Many TaB-TSSA. WABBBN ABM S. tM MACLARXM BACHELOR. I BEDROOM. EQDIP- paa. araahar, dryar. Taiabiliad optioaal. Bit Hit. aiealnsa, BM- . NBWLT WEKS m FOR SMBS. SEPABATBl . lam llvmc r aaaa kltohaa. alauanually aajutp- paa. inaviaataa aaaaa paapiaa. WEST BNB 8-BCDROOM DUPLEX. SPACIOUS . fcMcaaa, ahoaoa -of racraatwa room or aaparata baaamaat. aits naaaaa. aaa aaia. THE Acadian 153 NEPEAN ST. Just twit of Bsnk St MoAflCsl BWVMajHrtOfaxyt tWsaS'Vwa - -aalOT Buudlns faatartas bal drapad epta. aad many athar laaturaa. Sana) ant badroom. . aaa lilmin. tara g7 Kf tidraiiia from .- 0.3V Opaa) for InaparHoa daily. Mra. Basarta. Ul-laad, ST7 THE Du.Barrv . 860 ST. PATRICK ST. si CHARLOTTB iBBonred ..$80. i rut Furabnod .. ....... .. I W AU aanrlaea bartadoa at real. ' "Oaail and KASSEUR REALTY ITO. Al Kssouf, F. ElUs ) ad. aaramw tua aataraam Prtaata tinmial arttk laaadry tuba, kaaiad faraaa. Baat, bat TUB BNPtBLB til saaaaar Caaaaalaatly tualid Naar Bank SI DC QUIET SUaaOQNDJ-MOS. Brand aaw buUdln'arlth parkins ana Micoaiaa, au autiaa drapad. alavator. laundry roam. Janitor ate. Ran tl atfwa aa anmlaaa. ar prtaaa aja-Taaa. t-11 LXNORE PLACE I BEDROOM, Slias. MODERN, alactrleally aaulppad. laundry facilitlaa. laaltor aaratea. fraa plua-m narklna. alaa partly fur- nbhad. StTJO. SSS-1MS aftar a. 7a.ToeT. BRITTANT TBBBACB LTD. BACHELORS. UVINO BOOM. arritnaa an aaaraom ai hllcaaa. aanmw Wad bathnx atava. rafrlctrator. baat. bat araaar ana aMctrwtty auppllad. Fraa car phif-la at yaur door. Modorn laundry rooaaa. SSI Brittany Drlaa, TtMsSl. 202 ilTi. WAJTO MOTHER, a. TEAR-OLD, III). aoia to provioa . ...II I. WWJMHUW WBUa ar arorka. SM-lsosT S-BEDROOM APARTMENT. EAST r" ara unn, canaaruant to Carllns- SSB-ltPS aftar S. 203 RIHQII3 km AVAILABLE. SEPT. 1. OCT. 1. cantrai. modorn. nawly turruare aaoorataa apartmaata. Unaa. aryar. parklrur: SSS-dltS; AVAILABLE. FRESH room apartmaat, alctly appouit- AVAILABUt IMMEDIATELY. It yarooroa. rarnlanaa. Sandy Rill. Ttackara prafarrad. SUB. SU- AVATLABLE, BASEMENT. HULL. LiZz oral room, aitcnan. .. mum. aaa. iTf-aaaa. VAIL ABLE IMMEDIATELY, aquippaa' parkins. ItS-isei, BACHELOR. FURNISHED. CRN. ra Taara. kaatad, SM-aJTl, ara- rasa ast-ttrfs, . SEDSITTING. WITH KITCHEN ana and annraam. comptataly fumUkad. stak. rafrlaarator. ransana. ;-SS FalrmaaL TB CENTRAL.. FRONT, . SMALL aqulppad. tataakuoa. U4-47M. ' COMPLETELY FURNISHED 5- EASTVIBW. COMFORT ABLX. f room, kaatad, .llchtad. araahlaf racaiiuaa. pnaata aaaranea. 1 Stt. UBNISHED APARTMENT kS-,?i,-r,- GaMOUB NEAR ELGIN, CONVE- rouad floor prua baaamaat. Mima mai tart If park, eantra aaU plan. Iratna foomst m 14. foal (traataoa. roam 14 a IS. badraamt IS a 14. 41 11. IS x a. Kltchaa and ptaea batkroam. SITS. BBS-Bast. OLEBB, ' FURNISHED, BACHE- Mr, taumtoa. rrauad . floor, paHtlns: ass. TSS-TtSS. - D MEDIATELY- CENTRAL MBW. iy furalakad. dacarato dryar. SSa-T4l BANDY HILL. BACHELOB aTJanaaaatn. UMJuainiy turntaaaa. sat. laaaa optional. St-1T. WEEKLY. MONTHLY. BBAUTI- ruity raratahad apartmaata la l-BEDBOOM APARTMENT, SBC. oaa noar. alio. aaa. 1 art, naar O'Canoor. SSS-SOSt. -BBDBOOM APARTMXNT, par Inc. ao aktktraat aaa. Laaraace St, aftar S. SM-SSIS. MaKBLLAR PABK APABTMENTS IStl Caraac Aaoaaa t-u? . . , ata-iMl , OFFERS FULLY FURNISHED J, 8 it, an laaiaa. i v aaa maia avauaua a Oaraana. awanmtnf pool, ara. Iy. mnalhly. raalala wltka aaaa. THE FOUR WINDS APTS. Laxary Uatas AS A Pram Yoa Caa BO LEASES REQUIRED FOR OUR tuny turnianad bachelor. 1. and aarcaptloaal affar. OCAfED AT 17BS BVA Road at Navaha Drtra. na-ltss. NO LEASES REQUIRED , Ottawa's Loading : , Apartment Hotel . THE SAVOY 140 Slater St CO tm OFFERS: ' : Fully farakdud baatMbjra. ! rally aaulppad BM DAILY ar WEEKLY , f S-ACf TOWf R - ' nOXIMITT Bpartoua kipkilor. 1 and B-oaroam aattaa. Attraettva rataa far ahart and -The Algonquin METCALFE at UBOAB . 333-0581 ANYTIME 203A S8ASE LADY. OtTTTJOOB TYPE. SNARE aaa conata, aaaa aomnniUiwj, any duration, llkaa faattoMim. TBB BBABINB) SUMIUTBY SPBCIALBES IN MATCHING quality ara ralnlad people ta aaara uvtns aaaaauaodatioaa aa aordlna ta their Individual ra ealramaata Ma aharra ar afclt. Satkaa aalam aa atnamiat to anara at reacnee. rraa rasiarra. uoa ar aonruieatiai taiarmauoa. 301 UTiaa fci w ACCORDION, NOHNXR, 1st BASS, btaek, aaoallanl conrltttaa, SIM. Caae btelaaad. Tis-tiaa. ALMATEX FOB ALL TOUR aaratlas rranlrianala why no Bay at arhilieila arleaaf Wa aarry Baaat Waaa, Bar aatortor pamta oat. lata BO-ltTl. rcontlaoad aa Next Cola in a I ALUMINUM WINDOWS. 14. variaua aaaaa. pa aaca. iza-zaia. ANTIQUE GRANDFATHER axaapuactal condltioa. ATTRACTIVE, INDIVIDUAL knltwaar. farmala, aulta. aock pramliaa for autd a-to-aiaaaura By appotntavnt. IMfctaoa. AUTO PABTB. USEO. ANY MAKE 1t-1SaT. BAMFOBD BEG IS LTD. WUEE1 analia. aralkar. conunedaa. artb-rtttt chair. Raotal ar aaU. SIM , axaat Btraat. CES-tlie. BASSINET. NEW. NO MATTRESS. SI 3: rood rafrlaarator. tdO: Xroahlar ehaatarftald: (lrl-boy a btcyclaa. aaulppad; double bad. aampiata.. cn-au?. BEAUTIFUL WEDD1NO DRESS. aampiata. tun S-ia. T4-U7 BEATTT WASHER GOOD CONOl- BED. SOFA. CHESTERFIELD, cbaal of draarara. SIS aaaa. aar-- pat aaraapar. lawnmowar. SIS aacn, otnar arueiaa. iM-aaaa. BEDROOM AND DINING ROOM rurattura. aaaa auala. ruaaaca. I clMatarftaM chatra.' Toaa. al. I W-atot. aaaainat. BICYCLES. NEW Top quality at Byaba, Roa and AND USED 121 ak. 1 BOX STOVES. BRAND NEW, Idaal far eampa. atartlna S1SSC. a rurnitura, ill Murray. CASH FOR HOUSEHOLD. OFFICE , lurnitur. oompiaia aatataa. Tou aama u. Jortnaoaa rurattura, 111 Murray. CHESTERFIELD SET. 1 . PIECE. walnut dtnirui roam autta. TU- CHESTERFIELD SET. CARPET ana aioar ouaanoid rarnttura. MoTlaa. maat aaU. PAS-M41 attar CHROME KITCHEN BET. TSB-40M. CHROME TABLE. S CHAIRS. BED. ' racord cabinet, lamp, su"l vanity. Tte-aata. " CLOTHES TO FIT -BABBIE rv.il - an - - - -'- : ... Buiaaa. COAT. TBENAGEB-B, WINTER, alaa IB and othar rJotklns. TU-S01S. - COLLIERS ENCYCLOPEDIA. St voluraaa. IS child rana volumaa. guaJhookMaa. asoe ar baat affar. COMBINATION STEREO AND TV, laal Damoat. SJOt.' BM-MOS. COMB IN AND BBS OUR LAROE aataetloa of laara and aardaa auppllaa. B. F. Goodrich, tat Bank. SSS-TBM. COTTAOE TOILETS. COMPLETE arlth otatla lank, a taw left to claar at S11S. rafalar tits. Ot- . tawaa largaat aaloctloB af plumhtnt- WUliaa-a PlamMns and HaathtsLietS MarWaia aataraay. DAN ELECTRO AMPLIFIER twin i j-tnea I aaat aaiar, DININO BET. S-PIXCE, BRAND aaw. vaaiaaa. DININO ROOM SET. STUDIO couca. Inotorl Ins. TSS-S434. DININO TABUL CHArM SSI. SJactrlc - alauaia - aaaapoaaata. STAS. Flaar laaap, as. HI tltt. DOUBLE BED AND DRESSER. mahogany! traaar. mlxaaaatar: aeout antform. Tta-ioaa. DOUBLBBED SPRINGS, aaltlon. sss. Bnattraaa. rood TU-4TIS. T DRESSER. KITCHEN BET, BE iriaarator irrtg taaarai, atngia ooia. away vaniaa. I llanaar aot era- HOSE WATER." ADt, FIRE AND 1 STEAM HOSE,' V ! HOSE FITTINGS, ETC.' , PLASTIC PIPE . i AU mm Tiitaxm. M. ZAGERAAAN , & CO LTD. IBS BAYTIEW ROAD. OTTAWA. ONT. Talapkoaa PAS111 S MUST -CLEAR .: : . AT DISCOUNT ' v PRICES Qmrdtn Tractor ' , " . B Xotor Tilltn . Lasm Mown Snow Blowers x SAVE 15 ON ALL ITEMS'- - '. CATHCART REPAIR ' -SERVICE 370 Msln 836-1231 STITTSVILLE ZAGM0R j BAR JOISTS SlCtUtaakBrftp BBaBMafaffVaffnaW IAOKK MAN'S avra) Mrahilty BBrtffTigfJ faS mmT ttW MMtBff M.ZAGERMANI; & COWAN LIMITED' IBB BAYVTBW BOAD OTTAWA ONT FAS-SI II . CARPETLAND ' 731 Richmond Road ' ,729-1469. B00 Colon ' WOOLS ACRILANS NYLONS TRILANS BLENDS x 'i ALL GOODS DtaCOUNTYO 1 TEAMS AT BANK BATES Batter Oeada far Laac, CaU Ua par Home Sarrtaa. ; 1 729-1469 - ' Opaa I a.m. to p.at ' Monday to Friday A 1 - DOUBLE BILL TORMILL f v Municipal Affslrs Minister Pierre Lsporte is show, ss be inaugurated two phases of a $3,000,000 program -r at the Kipawa mill of Canadian International Paper Company at Temiacaming, Que. The program aims at subsuntuily reducing the possibilities of pollution : in this northwettem sector of tha Ottawa River. Mr. : Lsporte is seen turning the first sod for the construe. Hon of a crude alcohol plant on the mill site with an ' annual capacity of 3,000,000 gallons. Ori his left .are ' Dr. Gilbert Theoerge, MLA for Temiscaming, arid Jim Cbantler, mill manager. Prior to this, the minister hsd fired for the first time a new bark-burning plant built at a cost of $300,000. 301 ttlKLamSJlE (Cont Baaa Procodlns Calamal ELECTRIC EXERCYCLB, A GUIDE to pkyatcal llinam Boa: E-471. Journal. FLOOR LENGTH WEDDING PAB47TS. F RIDGES. STOVES, WASHERS, dryere. raoondltloned. auaraa- eaa. appiianca aarnica contra, Someraet and , Bockaatar. SIS- rVR JACKETS, COATS. STOLES. OAS LIGHTS ON SALE. SPSS: , sat rafrlaaiatw. s-yoar war-- raaty. bay aaw. Manlon Pvopana Gaa Barvtca. BM Montreal Band. OENTLSM A NB BUTTS, et. St. I fact ooodlUaa. Baaanaahla. 1 GOOD USED BUILDING matarlala for aala. Call ssa-tsoa. GUITAR AMPLIFIER. USED. ED. 14" ParJaiaa cpeeker. ruUM lanca, SHt-7071. HAMMOND OBGAN. 4 MODEL M-101, with built-ta rerorb, -aptaat. Stt-tltl.- HAY FOR SALE. - ALFALFA. Tlmotky. ekrrer. atraw. Tts- lau. - HOUSEHOLD FURNITURE, DIN rtte aulta, eheaterfkekt. atora. INSTALL WALL. TO .WALL broad loom. Price bwludaa rag. pad and laetallamn. S campleta reina, oinms ana aaa for only slot. (Baaed oa avarasa te aa. yardal. Dial fta Sldl. local SIT. tor aamplot brought ta your own home. No obligation Renumber Sunpeone-Beara famoua guarantee, "Satln- f ad Ion Guaranteed or Money ia oot RtAirrrruL iit. aeoeod aamed aerial lea. Pleat now. raa-raoa. JACKET. PASTEL, MUSKBAT. aaw, aaa. auntie cage, an-oiui KITCHEN CHROME SET. W ASH- ms mecnine. arte aaaa. LADY S BOX COAT. BXIOB. flaaa al. alaa St. su-Taxa. LEAK TL-lt MONO AMPLIFIER. Sat. Poaa eei-aaoT, affica koura to t: Tit aaat emarawt, MISCELLANEOUS FURNITURE and kaaaiheld appnancaa. Laatf lag country, gaa-tasa. alter t. MICROCORDER TBAHSISTOB tape taaoidan by Webcor. while they laat. saeso. Valley Audio. VHual. IBM Welnngtoa Street. MODEL RACINO SCALEX. at feat, s lanee. plauarm. T4S-1S4T. MOVINO, MUST SELL STOVE. waaher. dryer. Being room eofa and taairt, uaepa. I an lea, drapae, bed. plana, baby dream, carpet. Accept orTera, Phone katwaaa S ana a. Ttt-igse. MUST SELL INDUSTRIAL SEW. ng maahlaa, erealnga CEt- aoat. OFFICB FURNITVBE. NEW AND aaaa. pnoaamx 1SS.ISS Albert Btreet, aar-iais. OIL PAINTINGS OF TOUR cnorea, vanauaa artttt. t,Ea- eiar. TiT WL "ear inenr at -non rwana a-nuea aiuoioa. aua TB7I. SALE v:. ;:;";' TEAK. FURNITURE SB- FIOOR ' .!'." '-Q ' BOOKCASES .i -POy COFFEE , ' K tie . TABLCa .. p I 3 END TABLES ..v DINING TABLES T..; r$6S; DININO I " SUA . CHAIRS IU MATINEE FURNITURE ": 397A MONTREAL ROAD . . , 749-8288 NOTE: Opaa Every Weekday -; Evening Until 940 p.m. , ; 30f MllCUSrWSU! ; (Cont from Preceding Columal OWNER BOUGHT NEW KEN- mora, baa tor aala Hatpalat range, (air condition, only aie. OWNER BOUGHT NEW KEN, mora, kaa for aala Ranch ma. mch range, good condition. Aftar a p.m., Tta-jaaT. PIANO SPECIALS. OTTAWA'S aarawn eeieciione. aparrment aua. uprighta, sranda, player planoa and erolla. . Soma naar raodela ""w ewe. vonn vrrenv nni Parauaa Planoa. lots St. Laurent aouievaru naar tna wuaanaway. SHS-TOTl. t PIANOS) APARTMENT BIBB. S45a up. tanre. Lautont Piano and Organ Centre, lass Wel lington a treat. 721-143a. PIANO, sise; frlgoratar. I STOVB. tmOi RB- PIANOSI COMPLETELY BBCON, dltloned and tuned, from Sits up. tarma. Lawrna Piano and Or fan Centra, I3M Welling Ion troat, JIS-l tat. Opaa. Friday uii a. Dt.ini araiiii.v . un n n a a. an teed. Buy er rant with oeUoa to aurebaaa. Bentala from M par month. Boberteon, P I a 1 1 a and TlUay Ltd, SS Iparki Street and Carllndwood Flaaa, SSS-1SS1 ar ISaSEU. POOL TABLES. S M ttk t. 771-7144. IS. a 10. REFRIGERATOR. PLATE ry taba, like grllL s ae new. kitchen cabinet, table chair, dreeaar. ' Morlng. CEa- StOl. REFRIGERATOR. STOVE, TELE vuuon. General Bledrts, modern. ail intra, umiu. BBFRIGERATORS. VARIETY OF ataea ana majtea. . traaa in oa combination (i eater . refrig erator, uoaneaue rooa aniut, TSS-lMl. RENTAL CHAIRS. TABLES. OUT- aoera atotora. letevwiona. rarn garatara, erme. Office, 'banquet . home furnlahinga. Johnson a Fur-allure, ill Murray. Ml Bank. RENTAL. VACUUM CLEANERS. ai monthly. Free dallrery. PAS- BENTAL OF VACU'iM CLEANERS St monthly, day ar sight, TAS-j BBUPHOLSTERINO: GIVE YOUR rurnitura a new look. Workman-thla guaranteed. Fraa eatimatee. S-pleea aat, davenport and chair tram 171 a Cadleua and Tttt- ley. SIT Montreal Bead. . T4S- BIFLB. MOBSBERG. Si. BOLT action, clip magarlne. SSB ,TSS- aea r RUGS. CHINESE. ALL WOOU hooked. Aabuaaoa eealgn, S a It, tat: Sarukhaa ft a It. I 7xa-eBa. SECTIONAL SOFA. GREEN BRO cade, with gold aaota, aooa o dltion. Tas-lsat. SENDEB PRECISION BASS AND ampea amplifier vary raatea- aote. aaa-aeua. - SEWINO MACHINE. AUTOMATIC Big-Zag. buttonnoiaa, man But tons, etc., balance owing taa.aa. Pay for H be tha month. CaU Sat-Tpoe anytima. SHOTGUN U-OAUQE I" MAO. num tilde action. Brand a t w, Stats, tit kura It away till hunllag eaaaon. The B a a 1 1 r f supply company, are irurooner Beatvlaw. TtS-eulS. SHOWER STALL, tlJ: LEATHER top. manogany eoflee taoie, pie; and table, tic- playpen. IT. Ml Manor, RockclUle. flNOER SEWINO MACHINE, AU tomatla, fancy atllohea. but tone. button hotee, regular ttte-te, ra- piiianl, waianea sae.1T. Taaa over payment, call sea-rate anytima. -, " EXHIBITION " J :SALE . . TV21'' -COIONIAL 4 r FURNITUkE CO. LTD. " Treae-tn Da pal line ut - 03 BANK Dial 23941 1 7 . BPACB HEATER. OIL. COMPLETE with aruma, fan. plpat and Una. Good aondlllon, roaaonablt. all- eooa... STEBUNO SILVER. FOUR COM-pteta place aettlnm mahogany " cheat, four extra plecea. Aftar u, aae-eaea. TELEVISION RENTAL, til DE-, livert, oaUon to purchaaa. fM- BVB. TELEVISIONB. NEW. 'USED, weekly, no eaah, wttk trade, tlt- iru. aacei. TENT IS a IS. StTS. REAL BAB-gala. 1B. TJ1-4JI7. TRANSISTORIZED TAPS RB aorder. Mayfalr, brand new. won at bingo, ate or beat offer. Tt 17t0 TYPEWRITER. STANDARD, telling feat at a low price. Vaahlca camera, reflex, antra Knaea. Private. tSt-tttT. TWIN CARRIAGE. LIKE NEW. Ttt-lttl. USED FURNITURE. DESKS AND enairt at Bread ana aen ua. isa Vacuum cleaner, excellent oonaiuon. ita-vtM. VISIT OTTAWA'S LARGEST FUR. allure and appliance trade-in department. Alwaya aa mtareatlng tour. - JoBatoa'a Furnlturer 111 - aturray. VOIGTLANDER BBSSMATIC, SS aa, aampiata with 134 mm. telenhotn earrvma eaae. altera. ' almoat new. Value tato: aacrt- sct saas. 744-471, after t. WANTED. SOMEONE TO TAKE over balance of pa-men ta of ' Singer automatto aig-taR rawing machine Original I14t. You may have machine- far tel ar as monthly. Dealer anile Box E-tB3. Journal. WASHER. AND DRYER. KBN-more toe, brand aaw. owaer tranaf erred. eaa-tTtl. WASHER. CONNOB, GOOD CON. anion, maKpenaiva. raa-eia after a. - , WASHERS, ' STOVES, TBLB-vlalons, trade-ins. fully reeondl-- tloned West End Appllancea, ioip Wellington. Taa-tiaa WASHINO MAOHIKBB AND stoves, reoutlt, gusrarrteed, rrom a aa. Tna aerviee uepot I im tied, sat aaaeerer. can-oata. YELLOW AND CHROME KITCH- aa tat, araorne top. arsatni . -. I BABY CABRIAOB AND PLAY Pea. good condition. TTl.TOtS. S FULL DISCS. HUB CAPS FOB par cadiiiae. Beat orrer accepi- aa. Tej-B7p arter a ju p.ra. a noirooiR and bed lam acta, St-t; rndoor TV antenna, Sise. Robert tUeetrte. lis auV - aeau -inoae. B ROOMS OF BEAUTIFUL FUB- ntture. siaa. Never ueea. must Uetaa room tat, and matching tafa eatv. Ganntna walnut oof fee a e a d . taoieaTiampa and pleturet Rich Scandinevlsa style walnut finish dinette table and 4 chairs. Bed-. room sat, white and gold pre : vfaaelal aaeurn. eonalBtB of double dreeaar and framed mirror, tingle eouDie ible bed. eprlnt Sea it newt t3J Convenient terms t7A Meat- reel Road. To-oex7 SS OFF IStt LAWNBOT POWER ajMawerev eraaa vauey svarai SOS Montreal Road. TtS-t4M. l.OOt MATURE SCOTCH PINE Chrteunaa treet for ealt oa the ttump, Hodgson, rr a. Jaepar, BRADLEY PIANO AND OBGAN HAMMOND CHORD ORGAN WITH aanea, tone caoinev leveiueia-tloa unit, aompleto. SMS; Hammond aplaet Ml. reverberation unit and presets, save . $194: Baldwin tamurtelrator. save tjot. Taa-itts. HOBBY TOOLS BAND SAWS. . BENCH SAWS,1 radial aaws. jmeiera, ng aawa. Bench drtla. ports bid aleetrte aaws and arUla. ate, M. tagirmta end Co. Ltd, tot Bayrlew Bead, PAP-Blll. MOFFAT DRYER "r $139.95 BAVBBtB' J R & A. COHEN j, BANK at LAURIER 1 336.7431' j FIRE SALE j - SMOKE AND WATER DAMAGE . CONTINUES WITH S OUTSTANDINO VALUES , AT BOTH 1 LOCATIONS Aroerrte Cerlae or d7 QC Slap Tablet :.. 'J I Bullet Pett CO 0- uj r r $4.95 $17.95 SO- Matti St1 Filled S-Pleot, Maltreat : $84.95 Odd Chrome ., CA Chairs, each T-v MANY OTHER ITEMS AT EQUALLY LOW PRICES Take Advantagt ol Our Loss - - and SAVE J K . ROTHMAN'S ) Pumiture and TV Centres 330 Bank St Open dally e-S B.m. ' J. Frtdave til t B.m. rW Nrrs sHQPPiNO BARir Comer Lower Ayhnor aad PaaoheaM Boad V Opea BvejaJast T to IS m. Demolisher ' Clearing Lumber Yard ALL MATERIALS FOR SALE ., . - i Forced air maces, nO ttriksv blowers, btrniera, arises heaters, floor furnaces, doon, windows, stsirs, bath tubs, sinks,, bsatns, toilets, -beating, plywood, l.OOCg of feet Of 2x4, 26, 3x8, 3x10, wood-en bssms, steal basms, alo minora doors and windows, bricks and blocks. ' - f Many Other Items Too: Numerous to Mention, j Osflobde Lumber Co. Ltd, Located st the end of the Albion Road. I mile touts of Rldeaa Carleton Raceway. , PAINT -'-. ' EXTERIOB ... AMD DfTEBlOB apaclil list per gal- tntorlar Latmt SISS par eaL Bruahea. t lab. ate. M. Eaaerman and Ca. Ltd. lot Bayvtaw Bead, Ottawa. wni. raa-aiii. -. WILMS AND COt LTD. - PIANOS: ALL CANADIAN WILUB planoa at oonaMerabla aaelngt. uaad and rooandltloned pianos from 7S up. Ottawa'i largeat piano and organ dealer. IStl weuuigton. TSS-lttS- BICYCLES see. new. eases up. bbcond nana, via up. nrlee ana ce, go . SOT Bank, between MecLarea a aomartai. IM-Plll. opaa Friday tin a pat. LEAVING TOWN HOUSEHOLD FURNITURE AT proreesional redng bicycle, alec, attar S a ja. only' 3011 IU11IJ0 OLBNDALB. 1 BEDROOMa. COM. pletaly luralahod, clean. In aa aeiiont condition, neu reaaon. , able. Bob a Oaa House. Hlgk-waya It-It. 1 mile aoutk High way i, saxatiaa rwoa. HOLIDAY TRAVEL TRAILER Company, anise and rentale. laat Carllns Avenue. 7H-47K4. E V e-nlnaa. Tll7te. ' 13-QH9. 718- HOUSE TRAILER. NEWLY DEO orated, completely f u r n I a bed. reaaonable. Apply Btllevlew Trail st .Park, Orlaana avenlnga. MOBILE HOMB St k S. REASON. ; ably priced. Apply Bellwood Trailer Perk. It Dait BeUt ' Cemera. ON DISPLAY- AT - OUR LOT. fully equipped travel trailers for rent and sale. Make your reaarva. none mow aa passings are going last. . Also to-essayist. Mtchea. Ma mirrors. Blocker lacks, ate. TU-tTM. avealraaj TSS-TSaS, S. eaao. . TENT TBAILBRBAPACHB HBt Ute. Tag -1 - Long. Sllverilner. aaiea ana ranis a. arerytBini far aha camper at ABC Camp in tiulpmeni, Auaraale. Opaa daily hh ,se pvea. TRAILER,-stNOLE WHEEL WITH - tarpauilla, Ugbla. Isa-Mlt. SU eieei. TRAILER EOUIPKEWT AND AC ceaaonot. aeuaoaer hi tehee, ttdt mirrors, extension cord, stacker Jacka. ate. Ittt CarUag. Tli-t7t4. TRAVEL TRAILERS. GET MORE ; for lees, feet nnanctng; S eutllty llaee to rhoose from. Boaaa aala hltohtt. awnings, anirrora. Cora plete pant eepertmeni. i Travel Mor Trailer Salea. mUat aoutk at ally on Highway ai. TRAVEL TRAILER, SLEEPS equipped, 7ZS-S77S. It FT. SHASTA. GOOD CONDI. tioa, tiaapa a. airoe. aae.iiet. 41 B S. I-BEDROOM MOBTLB home, rony rumisneo. winter tsea, excellent cxmaiiior. sneo- aaa-aava. ' WEEK EN B SPECIAL - Twa.VKL.h1oa DID IT AGAIN, new eaieeper sens kihw, wmj tt 54. with canopy. Boa It aaw at Travel-Mor Trailer Salea. S mllet aoutk ol elty aa SI High way. NO Boone araera pieaaa 102- unanwAirti CAMERAS. ENLARGERS. MICRO- aoepea. Mnoeuuira. pwsnograpwje eejulpovaat. OoaMt, SS Beak auoat. ' HIGHEST PRICES PAID, USED efflee fnraltura, typeawnwra, eteel altoig eeMnets. dupllcslors, ssa-i-ee. PIANO. GRAND OB UPRIOHT. urgently atitaa.. oeaa . T7T-tooi, PIANO WANTED, IMMEDIATELY Cash TISltlS. PIANOS. ANT MAKE. ANT SIZE, er eaah. BHS-reri, .,- BALPri'S FURNITURB PAYS rata lor household rurafture. aa xiancee rje-eisi WANTED. OLD CABS FOB JUNK. will tow away, ao coot, aao-aaia, USED , . PlANpS WANTED - ' We Will Boy Your Piano FOR CASH v accept it In trade, against any tierchsndiiS in our stores. Call Today, 232-1581 ROBERTSON, PINGLE ? and TIILEY LTD. ' 88 SPARKS ST. ' ' CARUNGWOOD PLAZA 303 lOASOrUUiE CABJN CRUISER. FT. IS FT, i hmi Pfuiraw wnn in mch Chev. V-t motor, euto- mstlc bilge llge puma, blowers, etc. priced i StT-StTt, OET FREE It' PBINCBC BAFT. fibragiem runabout, convertible top, with purchaaa at tort et to a.p. eiecma mart ueie and trail. , ar. the packets. lets. ai.aea. aa-4Mt. HETLITB CAR TOPPER. USED. Meal far aleeelna a famllv at t. Ilia ears ar atadonwagona. . Tha answer to She boat owner who wants to have Bis tJeepaas ac commodatloa arlth blm. ABC Campi ."I.! Aimei te OUTBOARD MOTORB FOB SALS. jonneen't Faraitai, 111 Murray. asa-eier. SAILBOAT. ir, USED VERT mile ay preeant owner, mid-aeeeon bargam tier. T4-ea7. YOUR TRAVrLLXR BOAT AND jonaaoa outboard amtor dee I era aelee and aerviee. always a goad atock at aaed motors on kand. Tommy and Lefaavre. tat Bank Btreet. CE447SI. ir CEOAB STRIP, WtNDSHIELO. ateertng wheel, nyioa cover, laat to h p. electric Gale and trailer. SMS. Oreea Valley Lumbar LUL, S00 Montreal Road. IS FT. CABIN CRUISER, BLEEPS St Ayuna Mi It. itts. run galley elnk heed depth-eounder alternator an aafety oeuip. atent. ideal family boat. May Be Inspected at Meeettck Merbia. Far Informetioa call Araprtar eaa-avea, aner a.- leet BHEPHBBD CRUItER, SS hp. Itt hp. (aaadl) 1IM4 : She. nera aun nner cruieer, at t. 110 Bp. (newl. Holiday Mi Selet Ltd. Exclusive deakrra for Shepherd Cru-era to the Ottawa Valley. Merrlckvllle. tep-tttt. Itei TMj H P. OUTBOARD tfOTOR, sooa eandiiiea. a las. aas-eeje. IStl 14 FT. PETBRBOROUOH . malar Boat, completely eaulpped. te h p. alettrlt atari Jebaaea, Taa Net traUer. Owner leeving country. Best etTer aver 1400. Tll-44tt. ' LEO BULMAOB Carlataa Placa Pheae let ar ttt U-FOOT PACBSHIf. PLYWOOD.' with wbtdahleldaew steering system, padded teal, centre deck, newly ref tniahed, powered by IS fleraapowar. tlectna start a vary good Mat, 4-FOOT MASON MAHOGANY lapetreke boat, wlndahleld, hardwara, tuU rear aeat and spill Back, front aaat. vinyl deck, boat la new. power ad by st horsepower Evtnrude electric, tat excellent abase. Cash, trade. 303A IWMI!ltft-UJtDSal TOP BOIL FILL. HALF-LOADS available. tM-4UT. j-.: .'. . 304 FUN MPUKOni COCKBHUTT POTTER ORAIN binder, s, IL, sood aaadtuea. SHS-tTSt. l- COCKSHUT SO TRACTOR, AND mower, aew eonoitMa, ana atner farm machinery. Reaaonable JL Juneau. Hawthorne Road. : . COMBINE WITH MOTOR. PICK UP ana BUI, risen, reeaoneaie.. David son t. SOtS Beat! S trtt t. Tts-itta. JOHN DEERE 4S S B COMBINE cora it tan, Mattnewa aoo. tlnuoua flaw grata dryar and moisture meter. MakvUle. BIT (tts. Write Maxvtlle, Box StS. 30i KAfiSTUSn .STEINBERG, VrORBB TO SERVE TOO BiMngd Bridge Plaa , Wtttgtta Shopping Centra Eattvtew Sbopptng Centra .;' N 1 (,,., it- ....... . Elmvtle Shopping Caaba 855 Montreal Road , ' ; IS Ladue Street. HuO SMART PEOPLE TODAY ' SHOP THE ALLIED WAY ' ; ALLIED FOOD- ' : : AAARKETS . A&P' ' ,. ' FOOD STORE . AAp . - 1 FANCY SLICED' strawberries; ' . IS et. perkaga J . BPBCIAL 277'"" ENJOY ONTARIO FRUITS.i.. and VEGETABLES . . "ARRIVINO FRESH DAILY AT LOBLAW5" . , domino r GINGER ALE .: 230 bx. Bottles 3C,, .' Plus Deposit , DOMINION STORES : ; t limited ' . r" i EXCEL : -'STORES., , iJapie uaf' . ,'. smoked cottage roll INSTANT . A -: COFFEE " RED andWHlfr 1 POOD STORES ADOBABLB FBXNCIt POOB, "i ?rtto ty. It wd BASSET HOUND PVPPIEB. TOP ta end Amertcen blood Bnoe. By appointment Htmls- aoi " -MhPtttrtB, SM. BLACK LABRADORS. Rx5l. Ur-.Sam.tk.steilaJ'Sa: aUOQIXS. ASSORTED COLOR rr vJBii"..r,- "tree. urrv Krrr--rs to orvi " ' n. rso BJIB., FOX TERBIKR Uppie. otnere. S ArllMton. Phane r U-Uiigvm. OERMAN . SHEPHERD PUpjl anarlea. TTI-etlT. ' "

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page