Sunday Gazette-Mail from Charleston, West Virginia on July 6, 1975 · Page 40
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

Sunday Gazette-Mail from Charleston, West Virginia · Page 40

Publication:
Location:
Charleston, West Virginia
Issue Date:
Sunday, July 6, 1975
Page:
Page 40
Cancel
Start Free Trial

Page 40 article text (OCR)

4P Julv 6,197$ S**4*\ G***l*-M*ii t ^"'iS^^f^^^^^'^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^fe^ "; · ^*3MA^ J^'-£^;|^^;I^^^B|^^^^^8^^MpB^^^^^^^^^^^^l^^fe^? 1 !-v; " i '»^«^- t ^''.'; ·· : '^H "-:.·· ' ··'^·^^H Jt^r^^'^^'v^^^V'^^ j ^ £ · ' · ^ : ^iflU ·:; : '^liV^V*V^ii^il§^ Cd : S .* · "·^··fc -JJBI^V 1 ··"'·' : '^f^^B : :'- : ^^^^ AJ ~ '· : : - : '^^fc'^J^^B'K · "- -^ .' : "^-' : ^'': ; A V ' : '^B'': : .\'i'-- v V4';'w^'^lfc; : ' : ' ^---j:'';^^*/:;^.^'-^^^ rg ;··--: v ·'; 1 ;B^/ ; :^B? ^I'iv'^iijjjjMjjiK.''^v s* · « A« At · ; N.Y. Si NEW YORK (AP; - New York Stecfc Exchange tracing to-- 'he week (selected i · (hd»! Hiflh L»w L»Jt dig. |J*j. ! Har J Hec i ^^/1"^~ Her ' Het. '' ^tt'Lae 1 44 178 78 75'.* 7614 - 1*8 He* £CF n 2.60 189 44 42ii 43*6 + Vt Hoe · ftdrr.s M.llis 87 3'4 3 V/t * VB Hot AdSressog 525 B^n 7 8'4 * Vb Hoi : ce'iaLf 1 08 144) 28 26 27"4 -1 Hoi Ai'Prd .20b 333 76'a 75 76'/8 -2'/a Hor " · Air co inc .90 737 20*4 19^4 20'/z + '.i Hor An«ma '.20 139 17',4 16'-'j 17 - 'A Hoi ', aicanAlu .80 953 25H 24'.'j 244* - ^ Hoi AitegCp 45e 95 10*9 99» "/« - VB Ho\ AliSLud l.bO 174 W*i 24Vs 24U - '/8 A'lgP* 1 52 631 I7!e )7'.'j 17?* + Vs Ho\ : A;'3Cn 1 SO 580 3«Ve 37 1 .': 37'A -14s ICI A.iflStr I j O 787 30-4 38H 38'/i - Vj Ida ·," rChal 26 418 ll'.-i \pt \\'.t - '/4 Ide ti o a 134 206! 49 46Vj 47 - 'A m .-·:-ax ! 75 1182 55*4 53'V S4i» -We IN ~MBAC .60 795 15 13^ 14'A +1 ng ' A Hess .30b 690 20M 19*4 193i - '.'e Inl ATI Airlin 2911 81e 7'4 8'/4 - Vs Int i' A BrndiJ.oB 475 4 Ps 40''2 41'/u +1U IB ;· ,*T-Bdcst .80 1173 27** 25'.i 26 - % Int A Can 2.20a 311 32'.» 31'.» 3Pi - 'A nt .; A C van 1.50 934 27^ 27*s 27H * Vs n ·.' AmEIPw 2 3008 20Ve 19% 19'/j - 'A n : A Home 88 2913 42'/e 39'/a 40'A -2 In AmHosp .30 702 34'/e 33Vj 34^ - V* lo A"i Motors 2313 6*a 6'-9 6'/4 t Va | 0 :· ANdtG 2.54b 345 35'A 345.4 3*/i - *t |t« ;. AtnStand .80 1098 14'A W* 14 + Vs j e A"iTS.7 3.40 5010 513s 50! 8 51*6 + Ml Jh AM.F In 1.24 550 20'A 20Vs 20'/4 + Vt J 0 i.l A.WP Inc .37 396 37/B 36^fe 37'/B + }8 Jo t'i iT'pex Corn 392 6*8 6'/s 6'/4 j c 'i\ inacond .60 1407 U'/4 17Vj 17'/s + Va j c !'' '-P^coCorp 451 3''3 3 3*» \f f ArcnrD .25b 761 34'A 32V'2 33^4 +1% t., Armco 1.60a 613 28 3 /a 2Ai 27'/8 - *S !/· J.mstCk .80 675 23 26'/8 26V, + 4* i.'l '.sarco 1.50 1469 19'/4 18'A 18 5 * - 5« K. j.! AsulOil 1.50 599 23*i 2KB 23 - Vt K H A^dDrG 1.40 226 31 30'/» 30'/2 - '.'4 K K A'IRich 2.50 1493 105% 102 3 '4 lOS'-i 4 2V4 K. h" Atias Corp 3438 4*4 3^4 4'A - '/2 K !. : : A J C O Corp 1608 7'/2 6V* 7'/4 + '/a K Avnetlnc .40 753 9*6 8'/j 9'/8 + '/i K i AvonPd 1.48 1808 48'/« 45'A 45** -2'/4 K ''. K 1; - -- B-- ' K f, ·'. * \'i EabckW 80 635 :7U 25'/4 263* - ^ K if. BalGE 1.96 538 21Vj 20*S 20^'a - % K Ba'uSChL .60 "47 38!'8 35*s 37'A - '/j L ·*' BeatFds 72 1415 23»6 22'/2 2214 - ^a L : Beckmn .50 129 38ia 36'A 36'A -PA L .; Be'echA .70 292 14*8 13W 1PA - H L ·J Bsll How .84 423 19VS IBVs 18'/2 - VB L V Bchdix 1.80 308 39Ts 38 'A 39'A + Vs L i; Be'^flCp 1.25 1035 2Ki I'IB 20'/4 - Va L j BenqtD .07e 291 2'/s T/2 2'A - "A L * fefliStl 2a 1522 37 35V 3P'4 - % L 1 BJoc^HR .40 598 14 13 13'/2,- Ve L v. BoSing .80 1298 30*8 29% 29*. + 'A L U aolseCas .65 2975 24^s 22'/2 24Vj +l'A L i.i BOTden 1 30 782 24^1 23'/9 24'A + IVa L BorWar 1.35 363 18?'a 18 18% + VB L '. ' BristMy 1 60' 779 69 67'/2 67?a + Va 1 ·5 BritPet .40e 1101 11% 10% ll'A 1 ·f Ba'nswk 40 903 15'/J 14^ 14*3 - Vt 1 '·' BucyErie 1 1062 50 7 /a 46'A 47'/a -2^s 1 BuddCo .60 298 9'/a 9% 9^ + \i 1 '·(. BulovaVV .20 144 74s 7'A 7^8 + '/'a ! BunkrSa .40 206 7% 7 7 - 'A / j Burllnd 1.20 500 27'/i 25'/4 27% +2 \ BurlNor 1.70 345 39'A 37'A 38% + Ve 1 Burrghs .60 * .! xllOO 110^/4 105 108'A +4% · · · C 1 * ^^"^ VJ^^"TM* : Cadence Ind 1'29 2% 2'/s 2Va - 'A ; Cal Finanl 303 3 7 A 3'A 3% + Ve ' ! CarnRL .60a 549 34% 3ff=/4 31Vj -1% :« Cam5pl.24 x607 33% 32'A 32'A ; CaroPw 1.60 908 18% 17% 17TM - Vt 1; CarrCp .52 1127 11% 10 10'A + 'A ; - ; CartWall .40 248 9 8'A 87s U CastICk .80b 1447 1658 16 16V; .{;· CaterTr 1.80 1326 67% 65VB 65'A - % :;· .CBS 1.46 931 53 51% 53 + ¥4 -'-·; Celanse 2.80 216 37 36 36'/4 - Vj K "'-CenSoW 1.16 1750 17'/3 i6% 16'/8 - 'A t'-i Cerro 1.20 99 16% 16 16'A 3s .-Cert-teed .60 274 12'A 11% 12'A + 'A 1 1 ' CessnaAir 1 557 20 18 3 /j 18 7 /e - 'A !·! -Champlnt 1 1092 17'A 16'A 16'A - % Kf -· ChaseM 2.20 1351 37% 36^ 37% + 'A j') ,Chessie2.10 439 37 35'A 36'A - 'A i ChiPneuT 2 50 30Vs .29% 30 : .C-hcis Craft 225 5% 5 5'A - Vs ' ': Chrysler 3250 12% 11% 12'/e + '/4 ·i : CIT Fin 2.20 429 36 Vs 35 3 5 % - % ",-i Citicorp .83 2936 38'/8 37'A 38'A + % '·i "'Ci'iiesSv 2.40 483 48% 47Va 47Va - ?B CiarkE 1.60 435 33Vi 31Ms 32'/j + Vt CIvEIIII 2.48 315 28% 27 27'/9 - Vt -- QocaCol 2.30 654 91% 88 'A 91%+1% · f; ColgPal .68 2195 32% 31% 3Bi - 'A ! ; ! ' 'ColSas 2.06 354 28'/a 2R4 27% + Vt '': ' 'CombE 1.90 442 55 52 52 -2'A !· OornwE 2.30 1727 28'A 27'A 27% -1'A ! · - 'Gornsat 1 633 44'A 42% 43% -1'A t» ConEdis le 1199 14Va 12 7 /e 13% - % ' li 'ConFds 1 35 1869 16% 15% 16'A + 'A ]·: 'ConNGs 2.18 177 26V'a 25% 25'A - % i ConsuPow 2 553 IS'A 17% IBVs + Vs "5 Cont Air Lin 431 5'A 5Vs 5% ; i ConCan l.SO 892 25 24'A 24'/4 - 'A ContCp 2.60 411 41% 33'A 39% -1% i Cor.tOil I 1568 68'A 66Ve 67'A + 'A '1 Cor.iTele 1 802 14% 132/i U - Vt . 'i Control Dat 2J79 22 19% 20'A. -1'A - 3 CDo'oInd 1.44 432 53'A 50% 51% -1'A - '·'. CornG 1.12a 508 51'A 49% 50'A - ' A '; CowlesC .3C 62 8'A 8 8 CoxBdct .40 108 26% 25 25 -i?A '! · CPC Int 2.14 676 467a 44% 45% - % t Cro'jHin-.70 x!04 !9'A 18% 19 +1 . i- Crown Cork 811 23Vs 21% 2 2 ' A - A 1? . CrwZII 1.80a 488 393/4 3776 38'A - Ve H CurtisWr .40 481 14 127s 13% + 7 /e , jS --DEF-- i': ' -. ' ' ·i ' Danind .60b 814 26 24% 25A + * i ' DavcoCp .50 x36 11% ll'/8 ll'A + V is DaytPL 1.66 413 I7'A 16'A 16% - * 1 \' Ceero 1 .80 957 42'A 4158 i]Vj - V ·· · - " DelMon 1 30 643 26Vs 25'A 2P/4 + '/ ! · DeitaAir .60 872 37'A 35% 36'A - V "'.. ,, Denr.ys .20 404 18 17'A 17% + V . "V DetEdis 1.45 1144 13 12 12'A - ? . '': i DiamSh 1.60 1875 48% 44% 48% +4' : ;i '· Dillon 1.20U 11 36% 36'A 36'A - ' i : - Disney .12b P - ' ·' X1273 5'V 3 50 51 Vj +1' . . li - Diversfd In 128 2 3 i 2'A 2% . i : - DrPeppr .30 693 12% li'A 12 : ·· U -.''BowCh 1.40 1927 93'A 88% 90 + ' .'. -· .Dr.e'ser 1 4 0 1477 65'A 60% 6iVs -3 ·' -3 - ' O u k P w I . 4 0 1846 16 15Ve IKi . ;'- ·- du'Pont 5.25e 1060129 125',i 126 -1 i.; .-^OugLt 1.72 59? 17% 17% 17% ··' IT · biastAir Lin 774 5'A 4 7/ B 4 7 /e - · |! ' ' EasKd 1.56a 2166 104'A 101% 103% +' '· I 1 - -.' Eaton 1.80 468 25% 25 2 5 ' A * ·· i'. ', Ernlin .42 x230 12% 21!'a 22 - tock Exch SCar IJJJ SoCa flLJ Sout SoNI Ibtn 1.32 594 189 178'/j 183'/e -4% Sou ris I.2C 387 28Vs 26'A 27% - VB Sou teHk .30 214 17% 15'A 17% +1* Sper laM .371 546 23% 2:!n ISVi'+Va Squa cules .80 1016 32'/2 31»» 32Vi + 'A Squi bin 1.10 370 46'A 447e 46H stdB ItPk .20 462 119V8 115'A 116'A - '/» stdO rnW .72 733 15'/s 13 13'/s -1% StdC t Elctrn 82 8'A 8 8'/s + 'A StOi day .35 1574 13'A 12% 12'/e + Va Stau ySug 3a 137 30 29'/e 29% - VB Ster nestk 1a 1044 55'A 52'A 53% - H Stev ywll 1.40 1556 40Va 37 37% -17. stuV seFin 1 612 1778 17'/» 17'A - 'A Sun SLP 1.56 856 26'A 24'A 25 -1 Syst vJohn .24 X1486 14'/e I2'A 13 - H vmet 1 X174 15'A 14V« 15%+1% nds 1.30 540 16'A 15'A 15'/s + Vt hoP 1 96 70 27*a 27'/4 27% _ alBasic 1 129 17 16 17 + '/a I°" pICpA .20 721 11 10'A 10% I" * C p 2 . 1 0 403 40% 38% 38'A - '/a i'J erR 2.48 935 827» 81% 82'/4 + 'A I e ; dStl 2.40a 441 42'A 40'A 40% .-IVa i!" erlake 2a 135 34% 32% 34% +1% I*" i\A 7 1861 211 205'A 206'A -2'A |" Harv 1.7C 742 28 27 27% - % '" MinCh 2 111? 42% 41'A 42 +1'A _ Mick 1.40a 1221 29 27% 28'A + Vt j" Paper 2 t17 52 50'A 50'A -1 7 A T " TT 1.52 1902 23 7 A 23'A 23% + Vt ';* *a Beef 192 29'A 27'A 28% -l'/a 15; waPS 1.52 96 16'A 16'A 16% - Vt TO' k Corp 288 14% 13% 13'A - % Th weIC 1.20 197 24 22% 23'A + Vi Jh nMan 1.20 2152 26% 23% 26% +27s Tj r hnJn .80a 860 97'A 94'A 94% -2'A Ti r nLogn .40 105 11% ll'A 11% + % To . stens 1 37 23'A 22% 23 - Vt t yMtg 1.60 260 83'/a 81'A 83'A +1% Tr Tr --KLM-- IS u* disrAI 1.20 797 32'A 31 32 + 7 A HJ anGcl 1.60 369 18% 17'A 17'A -I'/s ,,' anPLt 1.52 86 18Vi 17% 18 + Vt ?.' aty Ind 111 4 3% 3?A \\, ayserR .60 127 12'A 12 12'A + Va ,,! ellogg .70 411 20% 19'A 19% + Vt r.\ ennecoM 2 1368 40% 38'A 39 -1'A HJ errMcGe 1 1181 92% 90 91% +1'A H' imbCI 1.60 549 29% 27'A 29% +1% ".' nigtRid .54 226 33'/4 32 32% +1'A ,. opprs 2.40 155 68 65'A 66'A +1% H raftco 1.92 1100 39'A 38'A 38'A ,, resgeS .24 3174 32% 31% 32% + 'A " roger 1.36 732 23% 21 7 A 23'A +1'A ., earSieg .28 468 8'A 8 8 - '/« ,. ehPCt .80 78 12 ll'A ll'A - Vt u ehVal Ind 130 1'A 1% 1'A + 'A ., ehmn .72e ·'368 ll'A ll'A ll'A - 'A r. evitz Furn 2957 5 4% 5 + % w OF 80 434 I9'A 18'/4 18'A - ' A w ibbMcNL 88 7'A 7% 7% y iggMy 2.50 111 33 31% 32 - % y ittonln .131 547 8% 8% 8% ockhd Airc 620 11% 10% 11 - Vt oews 1.20 757 25% 24% 25% +1'A oneStlnd 1 363 16% 15% 16% +1 .oneSG 1.60 352 27'/4 25% 26'/4 - % .nglsLt 1.50 522 16 14% 14% -1'A ... .aPacif .20 660 15 14'A 14% + Vt JJ .TV Corp 621 147a 14% 14'A - 'A JJ .uckStr .64b 743 14'A UVs 14'A ·[ .ukenSt 1.60 176 27% 25'A ' 25% -1'A Jj .ykeYng le 265 15'A 14'A 15 + Vi ,, v\acke .30 193 5'/a 4'A 5 + Vi J Wacmill .25 1185 5 7 A 5'A 5'/8 + Va [J v\acy 1.10 538 20'A 19% 20 - 'A J, v\adisFd .60 285 9'A 9% 9'A ' J Viegnavox 57 8'A 8% 8% ·; VlaraO I.SOa 1585 50% 48% 50 +1'A JJ Viarcor 1 195 26'A 25'A 26 - % J MarMid 1.80 596 20 18% 20 +1'A J MartMa 1.30 685 18% 18 18 - '.'4 J, MayDSt 1.60 387 46% 44% 45% - 'A JC Maytg 1.30a 170 31'A 30% 30% - 'A ^ McDonalds 2339 57'A 54% 55% -l'/a ? McDonD .40 711 16'A 14% 15 -1 ^ McGrwH .56 446 12'A 10'A 10'A - 'A f MeadCp 1.20 579 15% 14% 15 - 'A l MelvilSh .48 493 15ft 15'A 15'A - % Merck 1.40 743 85% 83% 84% - Va MGM 1 2091 17'A 15'A 17'A +1'A Microdot .60 112 14 13% 13% - Vi MidSUtl.26 1116 15% 14 7 A 147a - 'A MinMM 1.35 1261 67'A 65% 65'A - % MinnPL 1.56 32 18% .lTy4"V7% - % MobilOl 3.40 2485 47'A 46% 46'A - % Mohasco .60 104 14 13 ' 13'A - % Monsan 2.60 1158 73 70% 70% -1'A MonDU 2.08 36 27% 27 27'A - Vi MonPw 1.80 127 27'A 26% 26% - Vt MorNor .88 524 !4'A 13% 13% - Vt Motorola .70 897 51'/2 49% 50'A +1 MIFuel 1.20 181 42 39% 40 -1'A MtStTel 1.52 85 197s 19Vi 19'/3 + VB -JVO-- Nabisco 2.30 378 40 39'A 39'A + % NatAirl .50 360 13% 12'A 12% - Vt NatCan .53 299 12 11% 12 +1 NatDisi 1.20 672 16% 15% 16Va +. 'A NatFueIG 2 70 22Va 21% 22 - % NatGyp 1.05 872 14Va 13'A 13'A + % Natlnd .25 215 6'A 6 6 . - 'A Nat Semicn 1706 45% 42 44% +1'A NatStl 2 50a 181 38'A 37% 37% - % Nal Tea 127 7Va 6% 7'/a + Vt Natoma 1.20 431 337s 31% 32 NCR Cp .72 3860 37'/B 32% 34'/a -2'/4 NevPw 1.50 69 20% 19Va 19Va - '/a NEngEI 1.78 870 19Vi 18 7 /e 187s - Vi Newmt 1.60 427 24 23% 23% - 'A NiaMP 1.18 967 12Va 11% :11% - Va NL Ind 1 1090 !5'A 14 7 A 15% + Vt NorflkWn 5 215 68 7 /i 66'A 67'A -1'A NoTis 1.12 157 19'/j 17'A 18'A + % NoAPhl 1 20 182 23'A 21'A 22 - % NNGs 3.10a 302 68'A 66Va 67T'a +1% NoSiPw 1.84 699 26 25'A 25% + Ve Northrp 1.60' 433 27'A 25% 27%+..% NwstAirl .45 1645 20% 19% 19% -1'A NwtBnc 1.60 327 47'A 46 46% + % Norton 1.70 124 27'A 26% 27 + % NortSim .40 1693 22 21'/a 21'A - % OcciPet .75e- 3168 19'A 18% 19Va + V- OhioEd 1.66 1122 16% 15% 16 '-- V* f OklaGE 1.40 x254 25 24'A 24% + V OklaNG 1.60 104 247A 24'A 24'A + V ? OlinCp 1.20 339 27'/4 26% .-27'A + V I Omark .50 102 12% 12'A 12% - V * OtisElv2.20 X1015 30'A 29'A 29% + 3 OutMar 1.20 175 25% 25 25'A - V OwenCn 88 x531 38'A 37 38'A +1 J Owenlll 1.72 305 42'A 41A 42'A + V ;; -PQR- % PacGas 1.38 1151 21'A 20'A 20% - 3 'i PacLtg 1.68 353 18'A 17'A 17'A - a ft PacPetrl .80 259 25'A 22% 22% -2 : A PacPw 1.70 450 20'A 20Vs 20Vs - tl P3CTT- 1.20 111 14% 14'A 14'A - PanAm Air 1462 4'A 3 7 A 4 ' PanhEP 2 801 34 31% 34 +2 % Pasco Inc 397 36% 35'A 35% + A Penn Cent 365 1'A 1% 1% It PennDix .24 127 6'A 5% 57a 'A Penney 1.16 x927 583/4 57 58'A + ·' '- · 'ElPaso 1 10 8H 12% 12% 12'A - Ve PaPwLM.80 611 195% 19% 19% 1 : . · '." 'E'traCo 1.60 564 3S3* 34'A 35 + i ·:- ' EmerEl .75 666 ifl'A 39 39'A - 1 !r , ' Eimark 1.40 639 38 35 7 /5 37% +1 ' \. * Ethyl 1.30 491 33 31 'A 32'A \ ' . Evans Prod 1988 6''4 5% 6Vs + i; ' E x x o n 5.30e 3347 92'A 91V« 91%- !:· - r a i r C a m . 8 0 1940 61% 57 59% -1 ! : r a r, s teel 40 62 9% 1"- 9'A + : · Ffdd»r5 Cp 784 6% 5% 57s '· ; cpdNMt .30 1956 17 16'A 16% - ! : - ' ' x!492 495e .49 493/4 + - ' : FntrolCp .60 28 H'/e 10% 10 7 /8 i: =i'ei!n 1.10 x428 197? 18% 19% + · '.' Fi'Char .371 327 15 14V4 14'A i FsllnBn 1 10 601 45% 44 V« 45% J ' ;. Fiinttsot 1.16 «4 20% 197s 20'A + ':' FlaPow 1.95 434 25% Wt 24;? - FiaPwL 1.46 1238 '/t'/' 24Vj 25'/9 ' ; i . S W C 92 808 Wi 173/4 18 '· '· Fd Fair .20 58 5 4? 8 5 J - · :' ' FordM 2 40 2127 41% 39% 40'A :. . · ^orMcK .88 395 1K'4 '3'A 13% * . :'' Crr.klnM .40 706 29% 23'A 29 . .'· ' Fre»DM 1.60 615 27-.i 26% 27% + T 1; Fruehf 1.8C 401 205s !? : « 19'/4 i ·; -· -- °-- Vt Hennzoi i.zu iju itTM tvn a % PepsiCo 1.40 390 67% 64Vs 64% -2 Vt Pfizer .76a 2271 34 32 32'A -1 Vt PhelpD 2.20 261 393A 377s 38% % PhilaEI 1.64 998 15 14'A 14% Va PhilMorr .90 2438 54'A 51'A 51'A -1 PhillPet 1.60 1105 59% 58'A 58% % PitneyB .60 .1409 18% 17'A 18% + 'A ! Polaroid 32 3194 37% 35'A 36% % PortGE 1,58 161 17 16% 16% - PPGInd 170 290 307s 30 30% % ProctGam 2 931 99 953/4 96'A - PSvCol 1 20 594 16 15'A 15% VB PSvEG 1.72 1158 163A 16 16'A - Publckr .19t 422 5 3 A 5 5 'A Puebioln .30 85 3% 3'A 3'A + 'A PugSdP 2.16 180 27 26% 26% Vt Pullmn 1.70 304 56% 54 55 Vt Puritp Fash 431 3'A 2'A 3'A + % QwakStO .64 856 26'A 23 25% + 1'A Questor .12r 39 L 5'A 6 Ra'.stonP .90 1110 45Vi 44 44'A 'A Rancoln .40 80 8'A 8 8'A - '··'} RapdAm .50 141 6'A 5'A 6'/a + % Raytheon 1 1619 58 55 56'A RCA 1 2345 20% 19% 19vs % vjReadg Co 65 3% 3 3'A + 1'A RdgBate .35 482 24% 23'A 24 - ReichCh .60 206 13 12'A 12% ReoStl 1.603 623 33'A 32 32% i ResrvOil .12 623 9'A 9'A 9% + Djsulnn 1 in CflR 70 7? 77ly^ - ' . · ! n«..i_j n oa i "JIB Lff.u CO1A. SQl'. _ · ' " 0 " F C 0 . 5 2 558 11% 1C 7 A y'/, - GanS"! 1 4ff 34 2l'/4 2J".i 24'A + i ''-^n,., 52 331 37 36 3«i . - ^^« Dyia'^ 357 54 5'' 1 '' -2 · ·'' . -G»'nE! l'60 3244 52% 51 'i 52' i · · ': ' Or Food '.40 2527 26% 25'vi Wrt - i'; o^Ivfin l'*20 x497 52'A 49"4 52 » ,. 5PuSj»'l.6B 850 i6?» 16'4 16'-i - '·'· G T »'EM.80 2840 25'A 25 : '» 25'A - -.· t\ ~-fo i 133 501 16'A 15'/s 16 I\**yli»U 4.OC I t t J ow/o J7IO JI~:» * ReynW.et 'la 1205 24'A 22% 23 ." RocKwIlnS 2 661 24% 22Va 24'/a 4. ':' Rchrlrd-,40 125 10% 9% 9?e - A A ange \ EG 1.48 524 16'A 14fs 15'/4 -1 IE 1.68 1587 21 19% 19% -1 -.Co 1.40 4645 13% 12% I2h - H ?es 1.65 289 56Vi 54% 55% 'ac 2.24 449 29% 28*» 28% - % A Ry 2.12 720 55Vj 54 55'A + ft ryR .76 1290 4*Vi 46* 46?A -1'A rD 1.10 706 20'A 19'A 19?i - % bb .14 676 39% 37% 38% + Vt rands 2 436 72 68% 69% -1% ilCal 2 2690 32% 30'A 31 -1 illnd 2 1760 50% 49'A 50% +1A Oh 1.36 1121 78 75% 78 +1 (Ch 2.20 965 78% 77'A 78 Drug .70 1980 20'A 19'A 19% - H ensJ .80 915 19'A 18'A 18'A - % Vor 1.32 182 37% 34% 37% +1* 3il Ir 797 35'A 34'A 34% - % ron Don 54 6% 6% 6% - V» -- TUV-- ipaE 96 798 17 16'A 16'A + Vt tronx '.20 181 39'A 37% 38'A - % ·dyn .321 394 22'A 19% 21'A -1% prmpt 2996 9'A 8% 8% ·x Cp 657 3'A 2% 2% - 'A nco 1.60 3149 27'A 24'A 26'A +1% 3roP .40 841 20'A 19 19'A - Vt aco 2a 11154 26% 26 26'A - Va ETr 1.70 662 39% 36'A 36'A -1% sglt 120 1378 33% 32'A 33'A +1'A In jt 1 637 113% 109% 110% + 'A PLd 70e 7 31'A 30% 30ft + Vi PLd n 17 16 15'A 16 tron 1 10 425 25'A 24Va 24% okol 70 x258 17 16% 16'A + Vi ·ittOg 40 253 6'A 5% 5% - 'A neMir .50 290 18'A 18 ll'A - 'A nkn I.SOa 78 35'A 35'A 35% + Vi id Shipyd 694 8'A 5% 73A +2 ins W Air 589 8'A 7% 7ft - 'A ansam .59 1548 10 9 9% - % Con 1 25e 338 21% 20% 21'A + 'A W In 1.20 1029 ' 26'A 25'A 26'A + 'A enCen .40 3190 15Vi 13'/s 147a +lft L In 60a 897 2I'A 19'A 19% -1'A AC Ind 1 178 11 10'A 10 7 A Carb 240 1372 62'A 60 61'/a - % Elec 1 28 1552 13'A 12'A 12% - % OCal 1.98 739 47% 44% 47% +2% 3 acCp 2.80 596 78 76 76% -1'A iroyal 70 2326 9 8% 8 D A - Vt it Brands 252 5% 5% 5% + 'A itCp .70e 178 8 7% 7'A + 'A litMM .80 118 137a 13'A 13ft + V iGypS 160 1140 19% 17'A 19H +.VA 5 Ind .33r 1217 4'A i 4% 4'A - Vi 5 S1I 2 80 1026 61% 59'A 59'A -1% lit Tech 2 1851 59'A 55Va 57% +2'A liTel 1 08 2323 15% 14'A 14ft - % OP .90 2523 16'A 14'A 15ft +1'A )iohn 96 x2093 43% 403/4 41% -H ahlntl 1 470 72'A 69% 71* - V V Ind Ib 454 25'A 24 24ft - 'A arian .20 6601 18'A 15 17% +2V endo Co 94 4% 4% 4'A + V etco Offsh 756 34% 33ft 34'A aEPw 1.18 2524 13 12% 12'A - 'A 1 ·' ' II 1 !··!! N " TM : " -- " __-- -- -· , Mutual Funds Ups and Downs i | KEA vOi«.lAP)-Tte SoWwias tot: «*£» ,XR'.AP-The W,o»fBa *s ', ; ' ! mjir aad Oi»o We most oaswS oe iv HfKLY UtVCfTUW COMTMHES 1 iKO« 7.33 ?j!4 IX - K jMSSFcoo 13.77 13.60 »!«--« g 4EW YORK IAP) - WtMy tamfcoo S»c* Fund 7.» 7.04 7.06 - XI M«x*l eoet* 8.to 6,72 *.7a - .09 ^. fc«ot o* c^uoge oa fee Owr-The- ^ x^nw loovjtfial SJocKs fec^C^SA oJ ' st' « we VJiCM "«' n*w; 9«He w i-nr a! and x*» vt cr»it oa«d on JU^v^iewKr^WtiFirs^toiDdo 7.W 7J3 U t - j K M I F F w w 1* 7.61 W3 ,. ^^ M ^ MtM rnM « ^ ,^ L^' J^ ^^^.^^1^ *^J^ «es*w the «»ek «a* the act daaoje jFtemins fiercer: jw m tbe pf«vioos *»*'s l»t* price, i Ftemiog B*fg 7.64 7.61 7.64 » .94 ;M quotations, suppHcd br *e ftofioral '-W Fund 7.41 7.36 7.41 * .04 MCWtign of StcurititS Deaitf*. tot- 0' Fund 7 41 7.37 7.38 - .02 led net 4SSM vatyti, pricti *i which ] Forty Four Wail 11.65 11.41 11.65 f .39 :uriti*s could h*v« teen sold. i Found Gro«th 3.85 3.84 3.64 + .01 M High Low Uit Chg Fwn ,E Fund 4.49 4J3 4.37 - .12 Gr miratty G4-*t 3.78 3.73 3.74 - .03 me miriJty Inc 133 3.30 3JO - .06 Mi miratty Ins 6.95 *.79 4.11 - .14 Sp. vii«fs Fund 3.40 3.3» 3.40 + .02 Four Ma Fund 7.06 7.00 7.02 - .02 Fran 'tnalncom Shr 1U6 11.75 11.76 + .01 Dfi uture Fd n »J6 1^2 1.36 + .24 Gr 1 Amer Fund .42 .41 .41 Ut Istate Stk Fd 10.10 9.96 10.01 - .04 In pha Fund 10.51 10.43 10.51 - .02 US TiBirthrght Tr 10.69 10.57 10.59 - -05 "« ^Equity Fd 4.60 4.57 4.60 + .01 R« mer Express: Frar Capital 6.24 6.16 6.17 - .04 FdF Incom* 1.03 7.99 7.99 - .03 Fum Investment 7.05 7.02 7.02 - .02 Co Special 6.14 6.06 6.10 - .02 In Stock 6.66 6.61 6.61 - .09 In merican Funds: Pi Amcap Fund 4.95 4.19 4.94 + .02 Gen AmMutualFd 8.35 1.19 8.20 - .11 Gen BondFdAm 14.01 13.98 13.98 Gro GrowthFd Am 4.39 4.34 4.36 + .02 Gua IncomeFdAm 13.53 13.44 13.45 - .06 Hap InvCoA 12.76 12.6) 12.61 - .11 F NewPerspFd 1587 15.64 15.76 - .03 0 WashMutl Inv 11.86 11.81 11.61 - .02 ln mGrowth Fd 4.67 4.62 4.62 - .03 Har m Inslnd 4.67 4.63 4.63 + .04 Har mlnvestor n 5.07 4.97 5.00 - .01 Har mNat Growth 2.28 2.26 2.27 + .02 Hed ichor Group: Her Daily Income 1.00 1.00 1.00 Hor Growth Fund 6.79 6.71 6.73 - .02 ISI Income 6.54 6.52 6.54 G Reserve 10.32 10.32 10.32 + .01 Ir Spectrum 4.45 4.41 4.44 + .02 T Fundm Invest 6.62 6.57 6.58 - .02 T Washing Nat 9.83 9.72 9.73 - .06 Im udax Fund 7.18 7.09 7.18 + .07 Im xe Houghton: Inc Fund A 4.45 4.42 4.43 - .01 Ind Fund B 6.74 6.61 6.61 - .11 INI Stock Fund 5.86 5.81 5.83 - .02 Int LC GrowthFd 9.93 9.77 9.86 - .01 Inv JabsonDav n 10.22 10.09 10.14 - .05 Inv 3ayrock Fund 5.56 5.52 5.54 - .05 Inv 3ayrock Grwth 4.73 4.68 4.73 nv 3eaconHillMt n 8.34 8.25 8.30 - .14 Inv Beacon Inv n 9.35 9.23 9.23 - .12 C BerkshireCap 6.93 6.87 6.93 + .10 C Bondstock Cp 4.28 4.24 4.25 - .02 Inv BostFound Fd 8.86 8.79 8.82 - .02 1 BrwnFd Hawaii 3.18 3.14 3.18 1 Calvin Bullock: 1 Bullock Fund 12.03 11.89 11.94 - .06 A Canadian Fnd 9.01 8.97 8.97 - .03 1 Dividend Shrs 3.05 3.02 3.03 - .02 ! Nation WideS 9.03 8.96 8.97 - .06 NY Venture 10.72 10.55 10.63 - .02 \ CG Fund 9.71 9.57 9.64 - .05 In CG ncomeFd 7.90 7.89 7.90 - .01 Is' CapitPresrv Fd 95.13 93.73 93.74 -1.37 'Iv Century Shr Tr 10.36 10.10 10.16 - .21 JP Challenger Inv 9.34 9.27 9.31 + .01 Ja Channing Funds: Jo American 1.14 1.14 1.14 Balance 8.81 8.74 8.76 - .02 Bond 7.99 7.97 7.99 + .01 Equity Grth 6.79 6.72 6.77 + .01 Equity Prog 2.82 2.77 2.82 + .03 Fund of Am 636 6 3 2 6.36 + .02 Growth 4.31 4.27 4.29 - .01 -3 Income 6.01 6.00 6.01 + .02 K Provident Fd 3.39 3.38 3.38 + .01 Special 1.59 1.57 1.58 Venture 9.51 9.12 9.51 + .12 Charter Fd Inc 11.19 11.07 11.19 + .21 Chase Gr Bos: .. Fund 6.87 6.78 6.81 - .02 Frontier Cap 4.23 4.13 4.18 - .03 Sharehold 6.62 6.58 6.58 Special 5.56 5.47 5.52 - .01 Chemical Fund 8.71 8.57 8.61 - .08 CNA Mgemt Fds: Knickrbkr Fd 5.67 5.62 5.63 - .10 L Kniricrhkrfirt A 15 5.98 6.04 -.12 L -- WXYZ-- achova .76 238 23% 22% 23 + Ve arnerL 92 968 38'A 37 37% - 'A asWal 1.52 119 19% 19 I9'A - % nAirL 40a 1547 8% 7ft 8'A nBnc 1.40 293 27% 263A 263/4 - Vt Union 1.40 434 14'A 14'A 14Va - 'A estgEI .97 2691 18 3 A 18 18% - Vt eyerhr -80 1333 41'A 39% 39% -2% helFry .40 x45fl 19% 18% 19'A +1 hirlpol 80 868 26Va 25'A 26 + % /hiteM .'lOp 1529 12'A 10'A 12 +1% hittaker 629 3ft 3% 3% · (llmsCo .60 1999 35'A 34 34'A - % /innDx 1.44 242 39 37'A 37'A + % rfinnebago 601 5ft 5'/s 5'A - 'A Kolwth 1.20 665 16% 153/4 16'A - 'A eroxCp 1 2847 70'A 68'« 69% + % aleCorp .76 86 17'A 163A 17'A enithRad 1 943 28% 27% 28'A - 'A ;opyrighted by The Associated Press 1975 Wttkly Croup Avtrigts 'NEW YORK (AP) - The following Ms jives the weekly average net change to he common stocks traded in each group Aerospace, Aircraft - '/ Air Transport - '/ Auto, Truck unc Auto Parts Accessories - '/ Banks, Savings Loan + V Beverage (Soft Drinks) - V Brewing, Distilling - ' Building . + 1 Chemicals · + ' Communication - ' Conglomerates, Diversified + Containers, Packaging Drugs', Medical. Supplies unc Electronics, Electric Products unc Finance : unc Foods, Commodities + Food Markets 8, Vendors- + ' Gold, Silver · · Hotels, Motels, Tourism House Furnishings Insurance . . · Investment Companies + Machine Tools » Accessories ' un Machinery Metal Fabricating + Mining (non metallic) . + Motor Transport Leasing + Non-ferrous Metals Otfice Equipment Services + Paper, Pulp V . Petroleum. + Photo Products Services Precision Instruments, Watches Printing, Publishing -Railroads, Rail Equipment + Real Estate . . . · u r Recreation, Leisure ' + Restaurants Retail Trade u Rubber, Tires u Shipping, Shipbuilding + Shoes, Leather Products + Soaps, Cosmetics, Toiletries Steel, Iron . u Textiles; Apparel + Tobacco ' . u i Utilities (Electric) Utilities (Gas) u fe B Liberty Fund 4.02 3.95 3.95 - .06 L Manhattan Fd 3.04 2.99 3.01 - .03 L Schuster Fd 6.85 6.73 6.76 - .02 "olonial: Convertible 8.46 8.44 8.44 + .02 Equity 2.53 2.45 2.53 Fund 9.48 9.42 9.43 - .02 L Grwth Shr 5.17 5.11 5.13 - .01 L Income 8.05 8.04 8.04 Ventures 2.31 2.28 2.28 - .02 ColumbGrth n 13.00 12.80 12.87 - .06 Columbine Fd 6.59 6.59 6.59 ComwthTr A8.B .95 .92 .93 - .02 L ComwIthTr C 1.39 1.36 1.37 - .02 Compass Grwth 5.47 5.39 5.41 - .02 Compet Cap Fd 4.29 . 4.23 4.25 - .01 L Composite BS 8.03 7.92 8.02 + .05 Composite Fd 7.93 7.86 7.89 - .02 Concord Fd n 8.64 8.73 8.77 + .04 Consolidat Inv 9.87 9.87 9.87 + .12 L ConstellnGth n 5.66 5.57 5.65 ContMutlnv n . 6.55 6.54 6.54+ .01 CountryCapIn 12.07 11.92 11.94 - .08 DavldgeFund n 6.63 6.52 6.61 + .06 / deVeght Mut n 31.29 30.84 31.03 - .18 Delaware Group: Decatur Inc 9.80 9.75 9.78 + .04 Delaware Fd 9.47 9.34 9.40 -'. ,02 ·Delta Trend 4,32 4.24 4.32 +' .09 Directors Cap 3.85 3.82 3.85 + .06 Dodgei.Cox n 14.92 14.76 14.82 - .03 ' Drexel Burnhm 9.22 9.13 9.16 - .02 ' Dreyfus Grp- 1 Dreyfus 10.90 10.82 10.85 - .04 8 Equity 4.02' 4.00 4.00 + .04 8 Leverage 13.61 13.53 13.61 + .02 1 · Liquid Assets 9.99 9.99 9.99 - .01 J Special Incom 6.60 · 6.57 6.58 - .03 r Third Century 10.72 10.63 10.67 - .02 1/8 EE MutFd n 3 16 3 14 3 16 + 02 * EagleGrth Shr s'.ffi 8'.12 s'.12 + !04 '" Balance Fund 8.36 8.16 8.16 - .19 I Growth Fund 9.62 9.52 9.58 + .02 2 Income Fund 5.48 5.35 5.35 - .12 ? Special Fund 6.09 5.97 6.02 - .04 '' Stock Fund 9.68 9.54 9.54 - .09 B Edie SplGth n . 18.57 18.26 18.40 - .03 * Egret Fund ' 10.57 10.45 10.47 - .08 ' B Elfun Trusts 13 72 13 67 13 71 + 06 ^S EnergyFd n 12'.84 '12.69 12.77 - .01 Fairfield Fund 8.14 8.07 8.13 + .03 ft Farm Bur Mut 8.10 7.91 8.01 - .08 ,, Federated Funds: /' Am Leaders 8.42 8.35 8.35 - .06 7 Empire Fd 18.38 18.21 18.31 + .01 Fourth Emoir 1703 1685 1688 -- 05 ,, Fidelity Group: Bond Deb 825 824 8 2 4 -- 0 1 J? Capital , 9'.08 . 8^98 9M - .02 w Contrafund 10.91 10.84 10.90 + .05 ,? Conv8.Snr Sec 7.49 7.35 7,35 - .04 j* Daily Income 1.00 1.00 1.00 * Destiny 7.79 7.57 7.57 - .16 ,7 Essex 7.95 7.86 7.93 + .03 TM Everest 11.69 11.65 11.67 C .V Fidelity 14.55 14.42 14.45 - .04 *J Puritan 9.73 9.48 9.48 - .24 * Salem 3.98 3.92 3.96 . K £ Trend 20.78 20.51 20.56 - .13 1C " Financial Prog: ?° Dynam Fd n 4.29 4.24 4.28 .+ .04 'f ndust Fd n 3.84 3.81 3.82 /; Income Fd n ' 6.38 6.32 6.35 - .0? n S · Venture Fd n 4.46 4.41 4.46 + .0 j? FirstFundVa 11.28 11.15 11.21 - .0 n " Fst Investors: TM Discovery 4.98 4.88 4.98 + .1 ncn FundGrowth 6.69 6.59 6.63 - .0 8 . , Most Active Stocks ' NEW YORK (AP)-Week's twenty most active stocks. - , *? High Low Sales High Low Last Chg ' 27% 21'A Texaco Inc 1,115,400 263/4 26 26'/4 - V ',' 18'A 6'A VarianAsso 660,100 18'A 15 17% +2' '1 8'A 3% · Ryder Sys . 618,200 8'A 7% 7% + ' 2 163/j 9% DamonCp 505,000 15'A 12ft 15'A +2 3 ** 52 44% AmTelTel · 501,000 51% 50ft 51%. + ? £ 13% 8% Southern Co '464,500 13% 12% 12'A - 3 (' 48ft 31'A 'Gen Motors 444,700 48ft 47% 48% + = A jjy° j Sony Corp 439,900 13'A 12% 12% - ' 8% 5 SrwngFer 402,800 83A 7'A 8% +1,, 39% 14'A NCRCorp 386,000 37'A 32% 34% -2 7? 63A 13A AMedicorp 362,400 6% 5'A 6% +1 i 12% 6Vs CloroxCo 350,600 12% 10% 12% +1 if 5Va 1'A Atlas Corp 343,800 4% 33/4 4'A /J 92'A 65 Exx9nCp 334,700 92'A 91Ve 913/4 ,,, 15'A 7'A Tiger Int 331,200 15'A 13'A 15 +1 % 12'A 7% Chrysler 325,000 12% 11% 12Ve + /( 52ft 32% Gen Elec 324,400 52% 51 JA 52V4 38 15 Polaroid 319,400 37% 35'A 36% TV/a 5'A Twpnt Tpnt 319,000 'A * 8 weni *_em ** ii 1A . i.w. .1 32 3 A 20% KresQe SS ISA 13A 1478 + 'A ' Vi | American Exchange m NEW YORK (AP) - American Stock Kaisrlnd .26 1634 10% 9'/ 8 10'A ,/, Exchange trading for the week (selected KanebSv .90 165 25ft 2tti 24ft it issues)' KinArkCrp 271 2'A 1ft 1ft- 2 ' S*ltt Nft LafRad .06e 327 8% 7% 8'A + ,£ (hd».) High Uw Ult-On- LaMaur .20 18 3'A 3% 3% v! Aegis Corp 98 IVfe 1 1 - 'A Lee Entr .52 38 18'A 17% 18 + v. AmPstrof2 18 32'A 31'A 31% -1'A LoewThe wt 781 8'A 7'A 8 + is Asamera .25 201 10% 10 10'A - Vi LTVCorp wt 127 2ft 2% 2% BanstrCtl U 133 9 8'A 8% - Ve Marinduq B 159 2 7-16 2% 2 7-16+ v, Barnes Eng 21 4% 4V» 4'A + Vt Marshal Ind 40 7'A 6ft 7 ./* Brad Ragan 888 23% 18% 22'A +2'/a McCull Oil 786 5'A 4ft 5 + v, BrascnAlb 215 12'A lift 12 Medenco .12 118 6'A 6V» 6'A !/. Brewer 1.20 84 19% 17% 18'A + % MichSug la 142 14'A 13% 14'A + IA Buttes G Oil 316 21ft 20'A 21'A - Vt Milgo Elect 406 19% 18 18'A - ,vt CaChbA.25e 144 4'A 3 15-16 4 + Vt Newldria M 78 ft % 13-1 62 Certron Cp 101 13-16 % %+3-14 Newpark Rs 325 4 3% 3% it Chamo Horn 1854 4'A 3ft 4'A + Vt N Proc .356 215 8'A 7Va 7ft 4 §S y Pn°i-^ ifm H* 3» S % ~ % Cin'eraW 11 2% T/, 2'A NorCdn Oils 159 5'A 4'A 4% ',, R°/d'e" Y f iis % ^ "»*a 85-?:% ft SL \ 8 £-* assfjs % ? R i,r -- s-- , ij '* Safewy 1.80 402 47% 46% 47% - «;neM 740 258 65'A 62% 65'A 1 ':' ---('-vs"co Ir.c W S 4% 5 * 't istjoeMin wi 26 33'A 31% 32% - GdPac SOS *'8 453* di',4 14^ ·» % ' ^ i v F ? « 67 2S«i 24% 26 1 ! -"' ' .V|i"e i SO" 574 3"' 31 3? : '« - · G : ctoa'"'/a r 368 '*'* '^ 1i * ' i -' -«Jr? 1 '2 307 !B% "7% 1S'.» .: icodyr ) '0 1595 l?;* « '«* V) C'On^iD 1 tn Wl "*PV-» "77'A Tfl ·* 11 3~nG5' * .*U ** 1 £0*2 *' ~ tfl · -4 Sandrs Asso 304 lOVi 9% ?% - '·A ! jcjind 1 80 !0fl 28% 27'A 27% · · '^ SanFelnt .30 753 33'A 31 ! A 3J'/4 - H SchergPI .CO 2881 59% 56'A 59 - * iSCMCp .50 453 ;2?, 12'A W - t t V a t e / - r » A i « ^ 4A 11 7T. Tl/. 7Tfe ^ ''· rl-sct^SO oi3 ITh 24% 26% : A Iscoirpas .68 2464 15'A 1«i iS'A 1'"' 'fjnTwT 322 4''4 * *'* '-SeaoCL '.« 85! 23'A 22'A 13*t ' ; rj6"'p»c 253 10 s * '0 'O'A * 'ft |s»arleG 52 257* 2J% 19li ;9?» 3 a-Wien u * 17» ** 1 « 3 * ~ '·* ' ; S*a'S '.60« 1128 73% 71% 72% - : * ' GrGiantlOe '!7 1«« WA W'A 1 '·" iSheilO.I 2.60 439 56% 54*i 56 ' I C-reytxJ 1 04 877 14% U'A 1*» x ** \St\f'~ 1.10? 34 27 26»* 27 .^ ' 6rvmm 60 33 ll'A !7V» i^A -1'A jSherwW 2 20 154 45?» «% « - · . "| ' l«S?Ut I'.lL, »'S 1«;A 'P» '» - 'A Sir^oJo W 15f* 15 Hrt J r ' J "5 :«Wln( 'K» '3* 6Vl 5? * 4 ~ '"* iSo-yCo Pt 4399 13'4 12» IS* L * 2 ·% » DillardSt 40 12 13% 13'A 13% PanOcean O 1002 12'A 11 11 - Dixilyn Cor 158 9ft 9'A 9ft + Vt Permaner 113 VA 1H 1H - Dynlctn 05e 715 4Vi 3'A 3% + ft Phoenix Sti 124 5'A 4ft 4ft 'A EarthRes 1 352 15'A 14% 15'A + H Rath Pack 64 3*8 3'A 3'A Vt Esp»y Mfg 2 6'A 6'A 6'A - % ReschCJI .08 1414 23% 20'A 23'A J 'A ESSCtCh 20 73 6% 6'A 6'A - 'A Resrfslntl A 67 2'A 2'A 2'A 1 FalconS .40 187 31'A 30 30'A + 'A Ryan Ho .20 314 20'A 19'A 20'A % Fed Res-'ces 737 4% 4 4Vi : A Sambos .10$ 378 19'A 18% 19 3fc Fly Dia O-l 357 20ft 19'A 20% +1 Scurry Rain 23 15'A 14'A 15'A 'A Frontier Air 40 4% 4'A 4'A - Vt SheltRes .06 253 5'A 4% 5 % Gearhart 40 710 37 31% 36 +4% Synte* .40 1992 41'A 39 39H Vi Gen Sesrcs 20 15-16 % % TerraC .40e 540 14 13% 13% Vi Giant Y 40a 318 ll'A 1B» 10H - % TewroW wt 197 9ft 9% 9% ·A GoWftekJCo 374 m 1'A 13* T«HCO ,106 8 3* 3'A 3V. - v. G»8asinPet 393 3'A 3'A 3?* "2?T». nJ « !21 ,£ .^ Qt · H Horm«!G.92 7 16Vi 16'A J6'A 4 Vt USFiltr.20 869 12% tH4 Wt . % KousfOil .4S 872 26=1* 25'A VH + H Val! In 3.40e 251 18A 17% 17% - '/i HustyO S 93 203* 19 » -m Valsoar .24 4 3% 3;A 3% ^1'* ImoOilA 80 160 29V» 27'A 27^-1^ ViltOS Inc 36 2 1ft 2 - 'A InjirumSys 1W VA Hi 1'A "f?**TM "I I* p* I* - % InOivA 1.80 )04 ITVi 16% 17 + 'A Wn*rO .0V 107 6'A 6 6'A Itel Corp 865 8'A 7Vi 8 ·· 7k Wy'«Lab .24 293 5'« 4ft 5 ^ V* J»mjwr,U» xl8 3% 3% 3ft + -A Xorritt Ine 118 20'A 1» 18;A - s * Jetroniclnd 33 »*·:*» 1% Zinmr Horn 30 3'A 3'A 3-Ai - * Jor.-p?r Pet 44 4^gl'A 4'A - 'A Copy ignittJ by The Associated Pr« ilers Group: * [»th 4.90 4.85 4.90 + .03 N ome 10.78 10.66 10.73 - .'.8 M tual 8.67 8.57 8.59 - .04 N eciai 8.99 8.92 8.% - .02 squarFd n 7.87 7.69 7.69 - .14 iklin Group: ITC 6.66 6.53 6.56 - .05 owth 5.87 5.80 5.81 - .06 lilies 4.04 3.93 3.93 - .11 romeStk 1.73 1.71 1.71 - .01 Govt Sec 9.49 9.30 9.30 - .20 N ·srch Capit 5.75 5.61 5.61 - .16 srch Eqyty 3.49 3.46 3.47 + .01 iKlnU Eqty 9.81 9.71 976 - .03 orMutD n 8.39 i.26 8.30 - .14 i Inc Grp: mmerce Fd 8.41 8.36 8.41 + .06 ipBCt Fund 6.96 6.91 6.96 + .07 duct Trend 10.69 10.56 10.61 - .06 lot Fund 8.23 8.14 8.20 + .02 ElSiSPr Fd 28.22 27.75 27.90 - .18 Securit n 7.17 7.11 7.11 - .07 wth Ind n 18.07 17.75 17.88 - .03 rdianMut n 24.18 24.05 24.16 + .11 lilton: jnd HDA 3.95 3.92 3.93 - .01 rowthFund 5.90 5.84 .5.87 come 7.09 6.99 7.03 twellGrth n 9.99 9.92 9.99 + .14 twIILever n 9.40 9.23 9.40 + .14 vest Fund 10.27 10.12 10.16 - .01 ge Fund 5.97 5.94 5.97 + .02 itage Fund 1.44 1.37 1.39 - .05 aceMann Fd 16.82 16.52 16.55 - .19 Group: rowth 4.92 4.89 4.89 + .01 come 3.82 3.81 3.81 - .01 rust Shares 12.77 12.67 12.67 - .12 rust Units 3.45 3.43 3.43 - .03 serial CapFd 8.00 7.88 7.92 - .05 jerial Grth 6.73 6.67 6.72 + .02 ome Bost 5.49 5.45 5.45 - .04 ustry Fund 2.99 2.89 2.90 - .07 fEGON Grwt 7.67 7.65 7.66 + .01 Investors 17.91 17.51 17.51 - .49 ernes Gth n 7.65 7.60 7.65 + .08 estGuil n 7.18 7.11 7.18 + .08 est Indicator 1.78 1.78 1.78 est Tr Bos 10.03 9.93 9.93 - .09 Counsel : apamerica 7.96 7.89 7.89 - .02 apitShrs Inc 4.95 4.86 4.86 - .07 estors Group: DSBond 5.37 5.36 5.36 DS Growth 5.45 5.35 5.39 - .02 OS New Dim 4.91 4.84 4.87 - .02 lAutual Inc 8.44 8.37 8.38 - .03 'regressive 3.14 3.11 3.11 - .02 tock 17.63 17.38 17.43 T- .12 elective 8.61 8.60 8.60 - .01 /artable Pay 6.72 6.63 6.66 - .02 /est Research 5.65 5.57 5.65 + .10 el Fund Inc 21.17 20.93 20.96 - .22 1 Fund n 6.30 6.25 6.29 + .02 GrowthFd 9.10 9.01 9.02 nusFund n 16.43 16.20 16.30 - .03 in Hancock: Bond 18.08 18.03 18.06 - .01 Srowth 6.39 6.30 6.34 - .02 Signature 7.82 7.76 7.76 -KL .tnMut n . 21.23 20.92 20.99 - .07 'ystone Funds: Apollo Fund 4.10 4.05 4.09 + .03 InvestBd Bl 17.02 16.90 16.91 - .09 MedGBd B2 17.66 17.24 17.25 - .40 DiscBdB4 7.34 7.33 7.34 IncomFd Kl 6.74 6.73 6.73 - .01 GrowthFd K2 5.43 5.37 5.39 + .01 HiGrComSl 19.25 18.96 19.06 - .11 ncomStkS2 9.10 8.91 8.94 - .16 Growth S-3 7.79 7.71 7.77 + .07 LoPrCom S4 3.33 3.26 3.31 + .02 Polaris 3.37 3.33 3.36 + .02 andmark Gth 6.86 6.81 6.84 + iOS D EdieCap Fd 13.54 13.40 13.43 - .07 D EdieRdyAs 1.00 1.00 1.00 exinglon Grp: Corp Leaders 14.01 13.86 13.88 - .11 Lexingtn Grth 6.54 6.43 6.50 + .0; Lexing Incom 10.03 10.01 10.01 - .02 Lexingtn Rsh 13.02 12.88 12.93 - .03 ite ns Inv 6.28 6.23 6.24 - .06 incoln Natl: Lincoln Capitl 6.25 6.14 6.16 - .03 Select Am n 6.63 6.57 6.61 - .06 Select Opp n 9.73 9.60 9.69 + .08 Select Spec n 13.66 13.45 13.49 - .06 oomis Sayles: Capital n 10.76 10.62 10.69 + .01 Mutual n 13.15 13.05 13.10 + .01 ord Abbett: Affiliated Fd 7.22 7.14 7.15 - .03 AmBusShr 2.95 2.93 2.93 Bond Deb 9.70 9.66 9.67 + .01 .utheran Bro: Fund 9.80 9.72 9.74 - .04 Income 8.43 8.42 8.42 - .K US Govt Sec 9.93 9.88 9.88 - .0 lAassachusett Co: Freedom Fd 7.06 7.02 7.03 - .0 Independ Fd 7.12 7.04 7.08 - .0 Mass Fd 9.88 9.82 9.84.- .0 v\ass Financl: MIT 10.32. 10.21 10.22 - .1 MIG · 10.33 10.18 10.23 - .0 MID .12.34 12.26 12.28 - .2 MFD 12.06 11.91 11.98 + .0 MCD 12.86 12.56 12.68 - .0 Mates Invst n 1.53 1.52 1.53 + .0 Mathers Fnd n 10.30 10.19 10.30 + .2 Mid Amer 4.82 4.78 4.78 - .0 MoneyMkMgt n 1.00 1.00 1.00 MONY Fund 9.67 9.56 9.59 -..C if- urowca 3 jfl i jj J.v * .v t · . -- -- . -- -~--^-r ~^ t ' . * : \* A^^a° maha: |lJ9 1156 11.26 - .M ** *'« ** M * * e *' s oosi "9 « * Grcotti 4.42 4 36 4.3* - .03 " Incon* 826 8.21 8.23 - .91 ytuai SJVS n 20.90 20.54 20.90 + .32 wtual Trust n 174 1.74 1.74 EAMutusI 5.Z6 S.14 S.14 - 10 atl Indust n 9.47 9.36 9.42 - .01 at Secw Ser: Balanced 7.93 7.87 7.87 - .17 Bond 4.09 4.06 4.01 - .08 ' Dividend 3.28 3.27 3.27 - .06 Growth 5.64 5.54 5.57 - .06 Preferred 5.61 5.56 5.61 + .02 Income 4.56 4.44 4.54 Stock 6.86 6.79 6.82 - -01 E Life Fund: Equity 15.24 15.05 15.16 Growth 8.94 8.82 8.87 - .03 ! Income 13.39 13.35 13.36 - .02 ! Side 14.00 13.79 13.87 - .06 euwirthFd n 8.15 8.05 8.08 - .06 ew World Fd 11.06 10.94 10.94 - .10 lewtonFund 11.68 11.49 11.49 - ,13 icholasFdln n 12.75 12.61 12.75 + .22 oreast Inv n 13.52 13.47 13.47 - .03 . mega Fund 8.23 8.09 8.11 + .06 * )ne William n 14.77 14.59 14.63 - .08 ; Jppenheimer Fd: ; Oppenhm Fd 6.25 6.19 6.21 - ,01 : Oppen Incom 7.23 7.16 7.20 - .02 i Oppen Monet 9.60 9.60 9.60 ', AIM 8.87 8.73 8.82 + .03 i Time 5.99 5.89 5.95 + .05 3ver Count Sec 10.12 10.07 10.11 + .08 ^aramt Mutual 6.94 6.85 6.85 - .08 3 artnersFd n 7.89 7.84 7.86 Saul Revere 5.51 5.45 5.45 - .05 3 esasus Fd 3.62 3.59 3.62 + .03 »enn Square n 7.19 7.04 7.06 - .10 Penn Mutual n 2.57 2.52 2.57 + .04 Phila Fund 6.91 6.81 6.63 - .03 PhoenixCap Fd 8.25 8.18 8.18 - .05 Pilgrim Gro: Pilgrim Form 12.37 12.26 12.34 + .03 Pilgrim Fd 7.03 6.97 7.01 + .03 Magna Cap n 3.12 3.06 3.08 - .03 Magna Incom 8.11 8.07 8.07 - .01 Pine Street n 10.30 10.21 10.21 - .07 Pioneer Fund: Fund 11.81 11.70 11.74 - .04 II 10.58 10.50 10.52 + .01 Planned Invest 10.54 10.48 10.54 + .11 Pligrowth Fnd 10.77 10.63 10.66 - .06 ' itrend Fnd 6.59 6.57 6.59 + .03 Price Funds: Growth Fd n 11.18 11.00 11.06 - .08 Income n 9.59 9.37 9.37 - .19 New Era n 11.50 11.34 11.37 - .10 NewHorizn n 7.62 7.49 7.57 + .01 Pro Fund n 6.11 6.01 6.05 - .05 Provider Grth 7.67 7.57 7.59 - .03 PrudentSys Inv 9.00 8.88 8.92 - .03 Putnam Funds: Convert 10.04 9.99 9.99 Equit 9.67 9.57 9.67 + .10 George 12.56 12.42 12.46 - .04 Growth 10.04 9.95 9.98 - .03 Income 7.26 7.22 7.23 - .03 Invest 7.76 7.65 7.68 - .03 Vista 10.17 10.01 10.17 + .10 Voyage 10.88 10.74 10.87 + .15 Reserve Fd n 1.00 1.00 1.00 Revere Fund 4.95 4.87 4.89 .- .04 Safeco Equit Fd 7.76 7.69 7.75 + .04 Safeco Growth 6.08 5.99 6.02 - .03 Scudder Funds: Intl Invest 13.14 12.99 13.07 + .13 Special n 22.09 21.82 21.90 - .09 Balanced n 13.91 13.78 13.80 - .02 CommonSt n 8.77 8.59 8.61 - .10 ManageRes n 10.03 10.03 10.03 Sbd Leverage 4.72 4.64 4.64 - .06 Security Funds: Equity 3.46 3.42 3.44 + .01 Invest . 5.98 5.97 5.98 + .01 Ultra 7.46 7.31 7.47 + .13 Sentinel Growth 9.25 9.04 9.14 - .05 Sentry Fund 12.20 12.08 12.20 + .03 Shareholders Gp: Comstock Fd 4.55 4.52 4.54 + .02 Enterprise Fd 5.29 5.23 5.27 Fletcher Fd 4.48 4.44 4.48 + .09 Harbor Fund 7.52 7.47 7.47 - .04 Legal List 6.53 6.45 6.47 - .04 Pace Fund 8.02 7.94 7.97 - .03 Shearson Funds: Appreciation 16.30 16.12 16.16 - .08 Income 16.17 16.13 16.16 Invesl 8.47 8.41 8.42 - .03 Shrmn Dean n 17.20 17.04 17.16 + .15 Sigma Funds: Capital 7.19 7.11 7.17 + .02 Invest .9.55 9.46 9,47 - .07 Trust Sh 7.09 7.07 7.07 Venture Shr 8.55 8.46 8.54 + .03 SmthBarEqt n 9.38 9.25 9.34 SmthBarl«.G n 9.70 9.62 9.64 SoGen Int 10.80 10.74 10.76 - .01 Southwstn Inv 6.99 6.86 6.86 - .07 Southwnlnv Gth' 4.88 4.78 4.81 - .06 Sovereign Inv 10.72 10.63 10.63 - .03 SpecfraFd n 4.13 4.06 4.11 + .02 S8.P Intcap n 5.83 5.78 5.81 + .04 State BondGr: Common Fd 4.17 4.10 4.12 - .03 Diversified F 4.44 4.40 4.41 Progress Fd 3.98 3.93 3.96 StatFarmGth n 4.74 4.70 4.72 + .05 ! StatFarmlnc n 8.45 8.42 8.42 - .0' i · Stale St Inv . 40.26 40.07 40.07 - .2 i Stead man Funds: 5 Amer Ind n 2.63 2.59 2.63 + .0 2 AssoFTrust n .97 .97 .97 9 Invest n 1.13 1.12 1.12 2 Oceanogra n 6.67 6.60 6.62 - .0 0 Stein Roe Fds': 1 Balance n 18.07 17.94 18.00 + .0 Cap Op n 8.07 8.02 8.07 + .0 4 Stock n 12.79 12.71 12.77 + .C ' ·^» ^»M_^ uc. m U L I t«j «»^-w» * w***««0 ice and ih : s u^ak's closing pnce. IIBC 'i i ^" · i-..~ ' N!^m0 1 A^t ("*M Pd ^'S ! i\a.rtv ^av V'iy ^^..- *-^s ^t^5 1 ] T a ^«^. ^.tA Ty» - 1 Mn A4 J '··' v. Name Ust Chg Pel. 2 Al!g Bev 2% + 1^« Up 1 10.0 3 Ocean Ex lift * 4u Up 58.6 4 ! Sensor 4% » IVj Up 48.0 5 1 MkroSe 3% + !'/· Up «.0 6 BKOnptr 5*4 -r 1*4 Up 43.8 ] i Coin Fos 5 + 1 % UP 37.9 ( 1 FalstaH 4 + 1 Up 33.3 ! 1 BaroGrn 21 + 5Ve Up 32.3 ]| ? RadOyn 5'A + !'.-» Up 31.3 i D ElkinSin 3*4 + it Up 30.4 13 1 InfoMag 3% + ?e Up 30.4 i; 2 Telesd 7 + 1'A Up 27.3 i SCmptAut 8% + 1% Up 25.0 i 4 HahnEW 6'D + 1% Up 25.0 ]( 5 Narag Cp 6'/e + 1 Vs Up 22.5 u 6 Cornwl E 5'A + 1 Up 22.2 i 7 FlaMng 8'A + 1'A Up 21.4 | 8 ElChico 6'A + IVe Up 20.9 2t 9 Fred He 4'A + 3 ,i Up 20.0 2 0 Ind Nuclr 4'A + % Up 20.0 2 1 1 MFY Ind 6 + 1 Up 20.0 2 7 Prochm 1'A + 'A Up 20.0 2 3 Un McGil 12'4 + 2 Up 19.5 ? 4 Rainb R 9% + 1'A UD 19 0 5 Adv Micr 14'A -t- 2'A Up 18 8 6 CPT CD 4% + % Up 18 8 7 Plantn A* ft 4. 3L'l 1 In tR S / uento /v\ vi -- ^4 up 10.0 DOWNS Name Last Chg Pet. 1 Altex Oil % - % Ott 50.0 2 TextPd 2% - 1'A Oft 35.3 3 PrnclCh 2% - 1 Oft 26.7 4 Loom is 6'A - 2 'A Off 26.5 5 Pott Ind 23'A - 7% Off 24.5 6 F u l l r H B ll'A - 2 % Otf 18.9 7 Stand Inc 5% - l'« Off 17.9 8 Lexitron 7'/j - IVA Off 16.7 9 Southl Eq % - Vi Off 16.7 10 Quantor 5'A - 1 Off 16.0 11 CmpMch 2 - % Off 15.8 12 WstnMtg 2 - % Otf 15.8 13 Ind Fuels 17 - 3 Off 15.0 USurvlTec 10'A - 1% Off 14.6 15 HNCMR 2'A - % Off 14.3 16 SiegelHI 6 - 1 Off 14.3 17 TrltnOG 2'A - % Off 14.3 18 Vikg In 13 - 2'/8 Off 14.0 19 Am Nuclr 5'A - 7e Off 13.7 20 LyndTr 19 - 3 Off 13.6 21 Welsbch 3'A - 'A Off 13.3 22 MCI Com 3% - 'A Off 12.9 23 Am Expt Vt - Vt Off 12.5 24 Sumit En 7a - Vt Off 12.5 25 Codex 30'A - 4'A Off 12.3 26 May Pet 6'A 7 /a Off 12.3 ToddShipyd 7 * 4 + 2 Up 34.8 Nat Homes 4% + 1 Up 26.7 Sdlant Cp 7Va + 1'A Up 26.7 WeUFar Ml 7'/» + 1V» Up 26.0 SanJUdn Ra IWs · 2'A Up 25.4 . * Unit Refing I5'i + 3V Up 25.3 ._-.;."! Beech Crk 5 » 1 Up 25.0 r -.-3 Citzns Mtg 2'A + Va Up 25.0 -.fes CNA Larwn I'A + 'A Up 250 *|J1 Brwng Per 8H f 1% Up 23.2 j Avco Cp wt 1% + 'A Up 22.2 JKJ Woods Cp 21fc + 3*i Up 21.5 m Collins Fd 5 + ft Up 21.2 BB Storge T«ch- I5'A + fn Up 20.8 ·» CaroFrgtC 6% + 1V« Up 20.5 Si Clark Oil 14 + 2% Up 20.4 « AMedicorp 6% + I'/e Up 20.0 Eg Eckerd NC 16% + 2% Up 18.6 S3 } Cook Unit 4 + % Up 18.5 M Saga Corp 6V, + 1 Up 16.2 M I Damon Cp 15'A + 2% Up 18.1 · 3 Caesar Worl Wt + V» Up 17.5 · 4 Fuqua Ind 6% + 1 Up 17.4 M 5 Waste Mgnt. lIVs + 1% Up 17.1 IB DOWNS · Name Last Chg Pet. · 1 Cadence Ind 2Vs - 'A Off 19.0 · 2 Cordura Cp 2'A - % Off 14.3 B 3 PNB Mtg Rl 4% - % Off 14.0 · 4 Sutro Mtg 5'A 7 A Off 13.7 · 5 Publick Ind 5 - % Off 13.0 · 6 TriSou Mtg 2% - % Off 12.0 · 7 HoernWald 13'A - 1% Off 11.8 · 8 Kysor Ind - 5 7 A - % Off .11.3 · 9 Cont Mtge 1 - 'A Cff 11.1 · 0 Atlas Corp 4'A - 'A Off 10.8 · 1 Un Nuclear 17'A - 2 Off 10.3 · 2 ElMemMg 2'A - Vt Off 10.0 · 3 Am Family 10'A - 1'A Off 9.9 · 4 Pac Petrol 22% - 2% Off 9.5 · 5 Simp Pat 15% - 1% Off 9.4 · 6 Benguet B 2'A - Vt Off 9.1 · 17 Carling OKe 2'A - Vt Off 9.1 · 18 Uniona Inc 2'A - Vt Oft 9.1 · 19 Ander Clayt 31'A - 3 Off 8.8 · 20 Winnebago 5'A - 'A Off 8.7 · 21 Un Fidelity 4 - % Off 8.6 · 22GrurrmnCp 17'A - 1'A Off 8.1 · 23 Soo Line 29'A - 2'A Off 7.8 · 24 Union Corp 7% - % Off 7.8 · 25 Borman 3 - 'A Off 7.7 · 26 Gultbn Ind 4'A - % Off 7.7 · 27 Hemisp Cap 1'A - 'A Otf 7.7 · · · ' UPS AND DOWNS · NEW YORK(AP)-The following list · shows the stocks that have gone up the H most and down the most based on · . , nar-rant nf rhannp nn the American · Supervisd Inv: Growth 6.04 5.96 6.02 + .02 Income 8.13 8.09 8.13 + .07 Kernper Incm 10.35 10.33 10.35 - .01 Summit 8.38 8.22 8.34 + .03 Technology 6.55 6.48 6.53 Surveyor Fd 9.02 8.94 8.97 - .04 Temp Gth Can 8.52 8.40 8.52 + .24 Tempi nvFd n 1.00 1.00 1.00 Transam Cap 7.40 7.33 7.34 - .05 Travelers EqFd 9.63 9.55 9.59 + .03 Tudor Hedge n 12.09 12.00 12.04 1- .09 20th Cent Grth 2.87 2.83 2.86 + .04 20th Cent Inc 4.75 4.68 4.75 + .09 TwentyFiveFd 4.32 4.32 4.32 USAACapGth n 8.44 8.33 8.38 - .03 US Govt Secur 9.45 9.40 9.42 + .02 USLIFE Funds: Apex Fund 4.07 4.01 4.02 - .05 Balanced Fd 7.21 7. 18 7.20 Common Slk 11.10 10.99 11.03 - .03 Uhif Mutual 7.69 7.62 7.64 - .03 Unifund 8.17 7.99 8.04 + .06 Union Svc Grp: Broad St Inv 11.55 11.43 11.47 - .03 Nat Invest 6.65 6.55 6.59 - .03 Union Capitol 9.30 9.24 9.28 + .03 Union Inc Fd 11.41 11.32 11.33 - .03 United Funds: Accumultiv 6.23 6.15 6.16 - .05 Bond 6.73 6.72 6.73 + .02 Cont Growth 9,03 8.93 8.98 - .02 Cont Income 8.19 8.15 8.17 - .01 Income 10.56 10.46 10.50 - .03 Science 6.19 6.10 6.13 - .02 Vanguard 5.28 5.19 5.23 - .03 UnitSvcsFd n 4.64 4.48 4.48 - .18 Value Line Fd: Value Line 5.92 5.87 5.90 Income ' 4.28 4.25 4.26 + .01 Levrged Grth 6.98 6.88 6.98 + .14 SpeclSIt 3.17 3.14 3.17 + .03 Vance Sanders: Invest 6.42 6.38 6.38 - .04 Common 6.20 6.13 6.14 - .06 Special 6.65" 6.54 . 6.58 - .11 Vanderbilt 2.78 2.74 2.74 - .03 Vanguard Group: Explorer Fnd 18.76 18.63 18.73 + .1C Ivest Fund 8.02 7.92 7.98 + .0' Morgan Fund 10.89 10.73 10.80 + .0 Trustees Eq 9.64 9.55 9.57 - .0 Wellesley Inc 10.61 10.57 10.58 - .0 Wellington Fd 9.51 · 9.42 9.45 - .0 WestminBd 9.10 9.07 9.07 - .1 0 Windsor Fund -7.93 7.88 7.91 + .0 Varied Indust 3.34 ,3.28 3.29 - .1 2 Viking Grth n 5^07 5.00 5.03 + .0 Wall St Growth 5.91 5.81 5.87 - .0 Weingrtn Eq n 10.72 10.57 10.66 + .0 6 Western Indust 2.55 '2.50 2.50 - .0 Westfield Grwth · 7.22 7.13 7.21 + .1 3 Wisconsin Fd 5.05 4.95 4.96. - .0 9 Ziegler Fund 9.60 9.47 9.49 - .0 5 n-No load fund. Stock Exchange regardless ol volume. · Net and percentage changes are the · difference between last week's closing H Drice and this week's closing price. Bj · UPS · Name Last Chg Pet. · 1 Tigerlntl wt 2 + % Up 60.0 · Trans Lux 3% + 1'A Up 58.8 · Alpha Ind 1% + % Up 55.6 · 4 BenStMg wt % + Vs Up 50.0 · 5 Colt Cp wt % + Vt ' Up 50.0 · 6 Logistic In 3 + 1 Up 50.0 H 7 U n N a t C p w l 3-16 +1-16 Up 50.0 · 1 Wards Co 1'A + % Up 50.0 · 9 Cellu Craft 1% + 'A Up 44.4 · i Adams Rus 2'A + % Up 42.9 1 Noel Indust 3'A + 1 Up 40.0 · ! McKeon Cn 3'A + 'A Up 38.9 1 13 Sitkin 5m R I'/B + 'A Up 36.4 · 4 Certron % +3-16 Up 33.3 · 5 Famly Reed 3 + % Up 33.3 · 6 Fst Denv wt Vt +1-16 Up 33.3 M 7 HornHar 8 + 2 Up 33.3 · i Pat Fashion 1'A + % Up 33.3 · 9 Burgess Ind 4'A + 1 Up 32.0 1 2 0 U R S C o r p 3% + 7s Up 31.8 · 21 A m R e c r G r 1% + % Up 30.0 · 22 Tenney Eng 1% + % Up 30.0 I 3 Tenneco wt 67a + 1'A Up 27.9 · 24 Intrmedco 3'A + % Up 27.3 I 25 Grand Centl 7% + 1% Up 26.5 I 1 DOWNS 1 Name Last Chg Pet. . I 1 AmCMtg wt 3-16 - . Va Off 40.0 I 2 NoNatGs wt 1'A -. 'A iOff 250 1 3 Plaza RH wt 3-16 -1-16 Off 25.0 1 4 Fst Va Mtg 1 7 A - 'A Off 21.1 1 5 A'mRltyT wt Vt -1-16 Off 20.0 1 6 Comput Inv 1 - 'A Off 20.0 1 7 Cont Mater 1 - Vt Off 20.0 1 8 Harvey Gr % -3-16 Off 20.0 1 9 WstPac 1 wt % -3-16 Off 200 1 10 Askin Svc 13-16 -3-16 Off 18.8 1 11 Gruen Ind 1'A - Vt Off 18.2 1 12Whittakwt 9-16 - 'A Off 18.2 ';. 1 13 Earl Scheib 5'A - l'/a Off 17.0 1 U C o n r o y l n c 1'A -. '/4 Off 16.7 1 I S N o A M t g w t % - '/a Off 16.7 1 16 Astrex Ino 1% -' '/4 Off 154 I 17 Ketchum 5 7 A - 1 Off 14.5 18 Appld Dat 2'A - % Off 14.3 J .19 AtlasCp.wt-'-p. 2'A - % Off 14.3 .i. 20 Seaport C p ' % · - VB Off 14.3 £· 21 BergEntlnc 4 - % Off 13.5 '.·:!, 22 Interpool 14% - 2'A Off 13.2 -J » 23 Altec Cp wt 7-16 -1-16 Off ' 12.5 i| 24 ATI Inc 1% - Vt Off 12.5 S 25 Diversf 1 wt "7-16 -1-16 Off 12.5 j .26 Eagle Cloth 1% - Vt Off 12.5 : 27 Fst Rlty Inv ' 7 /a - Vi Off 1Z5 v.v,%v.-,-.-.-.-.-.-,v. v.-.-.-.-.v.;.;*- vX-i'i-X'X'ivX'X'X'ttviV/Avv A V.VANVA^ *^'X'^Xv''**vX'''*v£"*tvX%*X*»''*-X'!*X*X'X*X .v.^r. "-*.-·---.*·*·· - - - - · " « * * · · » · « · · * · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · ·····.···-·- , · . - . . . . - - - - - - - . - . - '»*·*·"« i THE BANK OF DUNBAR I "·*'*·*' ' ' · · ·*·*·*·* ·Xvi ' - · ' . *X'X 1 DUNBAR, W.VA. ! Xv *'Xv 1 STATEMENT OF CONDITION . 1 ·Xv"' · i !*Xv $8 · . ' '§ m JUNE30,1975 m ·X'X" ' - !vX* i ' RESOURCES : ' '' · I H Cash and Due from Banks. $ 4,639,818.31 m !£ U. S. Government Bonds 6,621,313.84 m P U. S. Agency Bonds 1,202,916.67 m m State and Municipal Bonds 6,742,243.83 m W Loans and Discounts 14,567,837.70 ·%; i|: Banking House-- Furniture and Fixtures. .. 777,238.33 || 2 :·: Other Assets 348,733.49 m m $34,900,102.17 m ·X-X . · '' -X'ft 1. ' LIABIUJieS ' 1 j H Capital Stock $ 600,000.00 W. [ 5% Surplus Fund. . *. 1,100,000.00 gig * H Undivided Prof its 842,157.36 || * |p Reserve for Bad Debt Losses on Loans ..... 184,943.06 |f fe x*x- Reserves . « · · · · · · « « · · · « · · * . · · · · · ^^r * v9.// ;xx- /» Wi Unearned Discount 778,969.04 5;g .m Other Liabilities 266,257.86 || % £x Deposits 31,103,619.08 3£ * m $34,900,102.17 m ^««____-_^.^~__~~^^^^^^_^_ V. . .' .*·*·"·*· ft X : X : S5S * P OFFICERS I 1 Mason Crickard Larry Turley 1 SS Oitfrman off he Board ' Ass/sfonf Wee President g§ v , 1 Thomas A. McCarty George Oliver jj| v£ fg Pres/cfenf and Cashier Assistant Vice President gg * 1 A.GarnettThompson Loretta J. McLane 1 S m Vice President , Awd "° r 1 ·J* H B.R.Russell Bryan A. Pell m 'A :¥ Senior Vice President n i B e***Mic Assistant Cashier m y :-Xv DIRECTORS ?x : : 3/4 V.V. MHMMVMMHMMMMil X'X* i.* H Thomas A. McCarty m * m Paul M. Carney President and Cashier | | ·A W: President, Dunbar lumber Company A 1) M £ 1 k ^§ [\ ff Kelly L. Castieberry President, A. D. McCormicfc Company H ·:-:-: : : Member Konowha Counfy Court and Reaffor .. . , ..... Sxv '3% $ ' Morris L. miner xw - * ! f Mason Crickard Pharmacist || \\ H Chairman of fhe Board Campbell C. Sellers ^ ;'$ : i$x Community Relations Manager, C P Te/ephone Company :^ x : ·5 i* Jerry L. Goldberg , . . . ' m ~ '* ·'··-··· lACAvtn A SmiMi ··-···-· * * M Vice Presided, Dunbor Supply Sash Company, Im. JOSOpn *. amim ^ . . ·"·"·V ftA jj ' "·"/ - 'fa .V.V ***· *^~ *.V." :!;i Charles M.Mallory A. Garnett Thompson || ' 1* ?w PresJoVnf, S/oon'j Deportment Store, fnc. Attorney of low, Confay, Thompson end lomberf §§

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page