The Courier-Journal from Louisville, Kentucky on May 18, 1875 · Page 4
Get access to this page with a Free Trial

The Courier-Journal from Louisville, Kentucky · Page 4

Publication:
Location:
Louisville, Kentucky
Issue Date:
Tuesday, May 18, 1875
Page:
Page 4
Start Free Trial
Cancel

ui u, im. Tka Cwihiwml al Baaa-llli, lltCRtat-wiucii itj - sa sricl mt ( -a j t w. B. Dvcsvom a c a -r eii i "d CM-nr aiaia.- Vstvlx. teat-aaar. aT. -mm imw, m. u. inauni, re- ta vtt im. aaat a. w. Bt-rcaiMx. or act Cmm ' l sad Tk, pi aar ttiraal la OMlma LICAL BlfTITTES. Tax tow Hm at Waw tlberr xad jet 1- B. T. Baiuui. mm imi at th ixtto I bp Mi WW. MWk) rrniMMk raMdaw oa rininaih tea a He tMtr tti - m t MrM. mwfcr. J B I.IUI aad Wl On. af LnMk. nu l M Laaa tlw MnM Tl nlm of tk Cot IttA MCUil odW ran u -atari tkHr thuu t Mrs. Cea mom. ij pa aha- )iai h n a rVorr ai mi mr partita la wear tha traa Hie. Tat ant yr i in mm af tk Lstdartraar orwxy im ami wai tak preea At Wooaiahd cantr Thara Atahx. A 1 ihiimi fcM a irrwi. i4 i are nnaMji ii n rx partr Tat iaaa.ii of ik imam Oawar, oa Cort laM u FuMta atklUMS Ml U H ror tte LkM alarra t mjm tk rrru a aav a at Ifnia f JT MlTM cklJ-trta- ar Mi Ik rr at 'jiakllt'l rrf. M M4 -nal tk Alarm mm nf i aiiMjia A aavrai (m mi a. Tk m i ao4k -ai M tnaia. T ir PalBMr lM. CklAa, am fooui- a laaKMoai ladlrtaa la tM Clrratt Oaan tar alamai r. u4 arM lalkM l eaaja t uaM lla ata trial vu ran, ilaal two mm aav. m I ta RraaarUl. wkara D-ixrtm rnurl -alia rar Mm rilMy. rararaaia wnk Mai ) Mill klT ajarntaa. W niaif val lo4al w ail la avail im titai 'in aaii. A 'oorw, u T. LadT WAAalsgnoa t partr wfcie wUl laaa ana At Tamim au t-aiaA will a ta mam nuaaw aaair mi to war at aiiai raiaraaia-mia ' mi Ma iwcajiaa tkM anaaa. TM rami Uaa am taala a 4 ia na anaaa aalli 11 A'ajark r a. TM kim m lk nrtaaa lakaM laacaaaal a tka lUAra at tM Jammt raaajWIc am aaaaar a tikiaaai at I'tatl araaaaalr. SirXKirr Q. T Pajoa, at liaaa aM. alaaM aa u rraaaJan: J "TIW, 0. lakkl. Tartar BaU. r Daaraa. aaek laa aaara tm aria I aw- aar aad Toai mo, oaa fw lor grual uvea'. D i. ncavm )aTr ot Ikalkf eaamty, am latri IWT KaiMa la akV la M aakaa I IkafIT cocatr mi lm oaaxaaat raa4 Mriaaj. PtIXllAU 'oa. HaadYMta. at laakMM i ai tka uaII 1mm FMIiiair. la-r A- B- Slaja at im Ckfalaal atral raikanaa raarca. artn am la cttj for CVmiaaa, nkao, uairm, Than M toaa k n unaaal tka LiaMaaia Prai kftarr la9Meaa-l I mat ma at dm Uaaaat n MM. wkaea wtu eaa- a oa Tkanaai aaat. at 1.1. Ctas Ma, aa at tka aaiiM fraai tatt eit to im ikaual cuVMUe ot im Tmai Maa i Chnauaa AawcUtkia, aktck atu aaaaaau ai Blciatoaa, ta.. oa tM aatk mataat, Ian Mr tMti aicat. emtraat tar tkal pliM Ta-ai-t M am "hi p lira r ll inaia ."! Caaa, ihwa aa Tbaraaaf aaxi. M all! tak aaaa kta ml i irar tf.am caaiaaaiaa aaa apanaar fear IU. . ml faw-lai. Jmi B. Back. Laztactaa Jadaa Wav. UadMT. PraaUarl; Oaa. W. B. lactaua. KaafcxUl: aa. aaaa. tliaiUna, Maaa-rUi; a WatarMa. Maankli-, . t- aaaa. 0M-caac. B. M ajaiaiaai kw On Maa; Alaart Ba- tar. Jam. P. BarMaoa. riiMllaiail rf, - B. alalx. WoodlMa. LoMiMaMa ran- B B. Paraat, TuiiMarf-. Haarr iwt. ? Tare Boat. Maa. atraaaaMai A .a . a. HIMna. Naaamia. Caa, J. W. Haa( Kay aia. rraaafart; iaka Bakar. at. Lua; B. B. f i la. A lla Ma. Jaa. E. Tar-r. HealcoMar;. a4 Dr lr.aA, Naakrlll. a Bkara Eaaa 1 Jtua. Oaraaloa . . B B. la. a: J A iMIalaa aa4 1. I lanatar. B. m. Watt. Btrkainal; Mi. B. a. CUlaal. Baaittaas Baa. J. B. IMar. TaiMr CC OAI? CITY BUHNEM. Datr la la aVaca. Bur oa ' 1 1 laiaa! 1 (Taaar lAAtan at iaaw SroJ A 0a aa4 M JaaTaTMa. Miaaaa Tmlr4 aa4 ravna. tar- taw laalari. aaaa tuatati. met taatna, Jaawl liriili Oa. ataaa la Or art At 1 r (irUBa k kaaa' aral eaatk aa ' a nr. No. '. coraarat airiat Aal fl at iumii Ta taala ka4 IU1 C tau eMltara ara aaaaraaaaM. aa I A aar - ' i aaariaiiB Call aa rx taiia tktr avl akark eoaariaM rrarr raiiatf Mill l oaa laTk u U It iai GKvxra. arl aadrira. t Mttaar. av ataa aa Y. t aattMjr. Ar. I MMaaa. Ail raiars. fl i aaAf-aa. Sa. ta autck aatt. SI 10. Wat Kzam lk innil i ilan. ti tit ta t tauaaa. oaark matrA, 1: I Malaa. aaara, (t M aa"' ka arMvt rroas. it tka ritrar a! If a art la tataaj Rrv. UiMr a ,'oal lAtraCa taig a a aav a.aat ale Uira. ai4k MJa aa4 Mlaral. m Maulltal m a a waa -aaaMl la tM taca. Bi earrlM raa. a "ara a a1 lo tM aaKA ta wiml Ba -irrkMl kaj fcaau at tomootrt. wum arMarraa aaj aaaaia. Ala faavi as4 ' foank ajrm a Oraaal aM ataa1. tt la alia im 0-mx-a1 .tua malait at raa Catraraal I Mill Bar aar i. TM caaaata Jkwait JaB Baaaa roraka) aaa ipmi. PBiai. at taaiin artcaa. mull Ti tan ha lumi iitUM it im L- Blx Bw etmtm Jki rTil I mt aat r "STI" be , ap aw. A a. rWi nn jmm 4daAf m M 1 1 a I ftrCV a aaaa' hm ooim-ion At SB Mad B aA a A J. MM d- mm, tm aa . mm a atm-i tssi - B. BTaX. X IMJIIIII, L oeBaty. U4 w Otiumm; at imb mit, im Mr east Hon iTaWBttrvpftvy abasAbba Bo. Ww r fin in, milt , tar 'M Omwim a Tin aie. pmM iinm imj rary I WMTII JMIaraa a IM H at Ik kllfM L.HH f (abrba af rjthta. iimji 1. i twem. pnadMi. mj Pul dm '" I ll lilt I BAH ' Arty, wee " praaMed wai paid bads) BT Ik mlMH M Atlaettr UM fcl MM BBxwA- kM lainini M tmrm tk oalaMa. Ik a iaaal ia4 anal ! finaliail baal la ik van. Ma aaaai a a aiikil raiaeflia ta Ik ar- at kor. nam trim Ikraa I rr oikara par i r. arcovoia; tu tk ' 1 1 liaa ot M rooat Jaa rraaa aVaatkaa. Vkaa a'aara. ra-k kMMMa, (aiaara akta traa kaaaa. iaaaaa takaa kajaaai aaaauaa aa aaaa y-alai a Ctatkiac. I. r ortata I laa kaaa alaaaa aa Ma a Bmjm a am Umtm maai. Maaa taaio aai rata, aaara jmt aaa mmf aaa nil at tM tevaat aa araar k bmbi aaa) aw WTM A M. XX aaa-aMMtaar aataav naaar-rraaa aaa aaa tiaiaia ataal aartaaa. at s. QBarVi Traa Bian, aa BVaki anaat. Bat aaaa raartk aaa rrrh- 9imn k aa na aaaa aaaaar rar at tali a'doca aaara air 'II Ik l - 141 Mail! aaal arAai!trB?aa''TTaaa,?i Tiarr. aa akaai miil, Maataaa liarai aaaraaav M laa aaa kava aaaa aaaa M B. VBara'i wL BaalBk?aM aaa. riaai a Uta Iimii. Prac Ibji ai lam Baal laai Ml AaaarMaaaaat. aaa-gavaaaaaaaalaaMaaM aaatraaal at k CTaMMOi aaaataT aaata Tl m aaaataaAiar7. aa aaj alran. M laai flat kl bbCRbVi CEE3Y DAY. A Mlimat iBBBrtrBiiM af lh lmiaTtriw Jaekay Oaa A-aaxistiaa. TVa Day a Oraa PtaM, aatal tka at of tka afc3ratli"a AHatldaa thm Wlnaar of tha Oraatt Tnt, Taatarcaay. Taktac Doao tha Darby PMraa. Bonavaatara, Fatrplar anl Aaron Pan-ningtan thi Othar aWacastfal CortaatBrta Amn(Tnt far To-da' Raeat- Mriafy Ma aacaral ar at IM La arrfll Jo-kf Clak Aaaa iatraM traa taa Im apaarac u Aaarft tM rraat oatfl tM ia ikiuaiMal ail tM laa am at laataca. aa a-nk rraraa aLAUrr ma aar ttaM a IM Calaa. ai Ma aaaar tara Maa aaaa At a akaMar ar niipi aay ifi ulna ta IM Waa. rata ik akaai at tkH Brat AT 8 Ma Maa tk a lal at Mir aaaala to r at mmmtf wajak tmt- gnm4 al IM craax lnr Caata-Waaaar roairai ot laMU Baa aran aaa. It aaata Maa ikat aa HaaaM Ma. a tM laaa taaarraj aaaa. m arrrr ta Iraw triarknr tM piipla at A Marty; aat w aam Maa lanlir mal traa waaeh to air aa ana to (aaaara araat taOMrtaci at tk waaMk. fMkfca aad liairil ' i im ot tM rnlailMj TM aw m aaa in I ail 1 1 aaa m artoaaiT aartaaaard rroa taa ihniiMail aiwi It waa a ada aa u( irarT a lata at. aat pac aa lnii at lian nil ii aaaar tM arn akail traat al aaatarr faalar. n M aiark, latfM. rai aaaa tm aaa aaaxJnttaaa aair M drawn fro at u 1 1 Ma aral akaaa Ma talkarad a araat aaaaa-Win triMr. Mf aat tM Darky rtaalr vita lu ill iaiat raiaTMi aad rxettaaiMl. an l nam aa ktaa a IM bmboi ot :ma an 'am- ikara. M tk wmhAM Array, arraaaad la lutoif groor aad llaaa, rroa tM aaaMrmaaaat Maa at tM aaaa fall aa naaarad fM ta tM Atari aaax Mat ad. a I VI aaarktd tM half atom aat AsArt kr tM xa aid ta a arrrird panllala tcratckiaa ia raaaty '-tan aaek to tM oaaar a"lrc Win art fa aad braaM thr vara. ataxalT Maafcaa aaa artaav ajairoaa aad aald ia aara Mvar-raa Bavrkar aa to cum tk aya, cxeral iaai to la a JtiM M aaty aal ka aaaa twv n a I Mai la ia Wi car aaaart ilu i M am aiawtaa atrnalM flraa ta ikai taalara ot aiataraaya M'liiH aaa aol M loa axtraTaaaai to Aa-qoaArry paatara IM MBorama. raaalaatly aMtttna wau na ranrd aad amttaal saaara dina Ira hoan ot iti day. TMr vara a mnaaid nan lam, rack rxBltryiBa la Mr ova larkiauar av aaar ra aima. vkirk aataa Baaax aao, ami aaaa. bara aad aoar Urfa irrfai warajrtii aa a Imb aaa to taa eiaai, I raa tk Ik IM rraraJcCaot of tkM rroaa. tka anal :y rva roiora vara by ar roaaa lata, an iraat wall bar baaa can la to a iiMlar lactaa. la oaavoaaa rV-fc roaon u bm plmaal; ll a lara raiaariaa, im ifert la Adaxrrakut. Hrra ia7 akrad ai fa aarai baxajoay. ta waieh ao oe color M m proataaat Aa itaatt MakajMaaa IM eya Paa aaa m aural a aatara tvaaM Mr aria t a lookM oa at tk laot of tM ataad. or. aatxar. arroM tM ooaraa aad -n-"nf aciaa tM HrrM- la tka ratr 51. bad tM Artaraoo raa puuad tall aaaa aaay ealar rd allki aad nunaa ot a uaaaaad kaaa, mini ot rtftratlaa oaly fraa Maa aad ahaoat aoaaar raalBBa. Tbaa. adlil. Baarkt Mtaaaaca rt- MM rtaatt ta liaikt. m baat it auckt. tM roa drova linn af lm rial it ra it to aaa la tka -Darky Day ' oa af tk rraal aacaai a rail at IM year, ll Iki mil railMB iimi in ladtti fe ta I riua IBraraa. autrtd m tar a (raad taatiia aaf lot aat mm akc al Mi, rat, a ika aaaa at aatcr aar aiaa ar aaar a la bora aw a kraal rariaa csmraaA. Attrr tM MalM what' rarary tM gmm lad Maaty ( IM aaaradM aanaaja whs ruin tha axt aaaata ot adalralha. yMraaa.diaaB da. Ma. tM or 1 1 i ara at tk rkraaMfar 'a paa. Aad aard IM aaat M fiaaartad al tM m l ml i r Wr ara raaadad of a roapJttaaBt aao DJd to a hlfk arrd Krclurky drt. al aaaaa raraa rraal. roo irara aaaa. wkaok aM rrar Attar- aaard ralcrrad to aa LAa awal faaa-lee ltd aaaraclaltd trIMI lllcl bad kaaa pal Mr. bald a roaak boraa-triliir. aa aM aaaaad Maroltl to tha rraadatakd: "By uaorwr. aM koaa lib a tk ii i a aaad mini Illy;'' aad aa bam IM autkoruy of a natlaaaa la tkat rary etty. aoud far km raJaalrla aaaatrauoa tar im fair mx a (aaaral. Aad aartlianrty tar tkat ot Kaaiaray- iwm aid la tM Gab Hmm tkal. ait to a loxaly viiaan. a rael&a feorae tj ta kcal k Aautul tbtaa la tM aBrraraa. TMM kACxa- n iu proatat io tka oatat ot tM MAt boor aTtar two thai im ar aal raa tar ika trat rar eaa nllopiBa ap betora IM ciaad ataad. Bkaakaiad tkvy war at lm, aad axariaia-a wm ra ttptoa lor IM taal atari- Aad. aOr tM rernaaa war raaorad. ruaaly uakl thay aadil TBara waa Boaaraatara, im ad a trad at ail okaarrara. a pa act aaeta ot .qaio baaaty. vua araaad aaek. a-auartaa aya. nal a aaai, aad iia aaara aroraad IM aall aarvk M at fikad tka uack waa lariactac nkv Tbsra war four Ma li i main aaat a tM aaaa tarty I TM draa fcmaa. bad thay an away. an la a rroa a ar thay. mm IM lm at tM at oa iMoaaaatu aaaa at IM taara; u brtabt aad atxarr eoaa ot Qrtr r-wtara raa a loaaar ahtiatnuaa lk ana baatrtadaa. a la bat a av It aMBia aa Mar latara lky at lavMd LAa till thy caAkaat aa tM .aat roarvr . M IM Caaataut attk rad aad waa aaa be 4 rurr. VM Mad by a aact. or M taa alact htna ahaad. ar ialy liynaa ha itiarta f A aaainf mora aad tM CMataot aaaaa aaowr tM atnaa tM a tsaa-a. aaaM taa plaiidaa ot tbauaasdr. laa waataa af Maaaari klafa. tM Mara ot tM aaatl. TMa tkar M a rraal aaa ot roacM. Iwaatr kala-titcaof lA-i Aad alary, ot aiaA, laAaartad akeat tM alaada aa4 a aaay era ad aad Motaa al iM boal Mllar'i boack- Tha btl naai afAla aadviMMHi BK-r tknrwkrida. klaakwad u U rara. aad tadkMladTiaaahii. aaU rroa tbatr tkM aad up aad aa a a tk caarw . Aftar a a-kAav tat) ar la two uaa aafura IM atarvar a taad. TM ward: IM drua Uaa; tkar wm aaah atat aa aaaar barara wm wRaaaaad oa aa Aaarbraa roaraa. tt M bat a anaial. katuri tky abaad by tM (raad ataad. aad a bat a abaat waat B (Ml ivaacd to fa oat M aa rote at aaaar to ika aoU cotiiMIUi trari II a lk raCaal A-raudaa. bar ta a aaxhty Maa. that aa mm a wtth a avaaataa aaiiav brward raaviry. Thay ara aaata raaMaaaa rroa tM crowd . tbaa tkers M araialaaa aMamabaa aaaB CM bm tara M aaa raikiil ; B M kta at IM harole tala that M a tM lad, TNiim, iaraaalna. Watiw. 1 1 Mil ill Inialrlaf Mava Taa kraaca. raaaoad. fakanr. thay atrala liv j ibii, hat Ua Braraa aaa barBad raa itataa. aad tM aar r araaa a mm kaillad k-daf la arary prbat A laai laa, for aaar baraa bat a krW aad truiiai. who laaJly Toalaad by taw araapt. abarp aad darbara ankra af Baaaaal Ctart Bat, mt hmm. im borer ar ; tay ihwaaar araaad tM cavna; PaaarBanoa rb had Maa paa1af Mat tk Ira artr. bapatbaat at IM aaaar. avka tM Mad mt tM atart. kaaaa tt mt ary axdat, aaal iiakii aadar tba atryaar aa aaay w-raatr. Tara ibr a faaaral aaa. Ia aa hH-ndral abaci mil, taa ci Btattat Paar taaark rasa. Ml ara Ira tka lw. aaka aaa ll in Wat at amy aaa Mnaa aartMaaaaf) laa iMaaiititalini aa tM rraaaaa: aartK ar-mr. aaajk-ian arrauiMiaai. aa aaek a at m im raaaaat a if at at lk aMtaaaraaaaal mm aam a ma. a Maa M ajaM taa la- rBMIna at IM tmtM laraaaa ta iMlalia i. tka iilnMlia Ml at ai araaaaa. waaa aarai aaa aliMIr taUaa. Tkara warn rata-ara iaMr ta iM Sraaa Btaaal aaaa aaarrarat iaTrtrana. Ciaa traai aabffi arva aaa BvaB-aaaaa trea-aoara aad afaraAM aaata wtth tha rkhfaaay Lbaai that laaVaaraa. k tkar mil aad aaatt-aaaat a tha hawiacMal kalaavl' Bha arby bat tfaaailAff aya, aad puiadlj areata aaak, aad aaaar IM Ji lli' phbsaf B M raa rata? at taa aar. ha Bua aaa, aad Ma aaaa ti ai at Md tka Ihaaaaal afla aaaata ua rf 'I'll" al aaraaar. Ba kiain BBba; aat ha, aa iiaBBlfa. aaaad to tatt aaaaaty cm- hraaatay at aa aadu raa. Aad aa, aOar aa lam rat, tkar raa aaa leah-baa ana a Maa halvaaa tha laa iiainnali, arart aara aba Baal raak lilam tha law aam aara. aad fbjt fary fnaivi Mara aaT taa Maori. eBBBPaaBMVhA, at KM aarvaaa nitkj Mini aaaa aai arara par rk atart. Taara vara aar- Baa aTaba ai i aa ti war aaar laaa an t. Mart aad aoal. Baa thay a tha dhtatli aad raaa a ( aial at ma abh aaaa Twv kat laaaMMi aaaHBkktata. Thar aaa aaa partlraMr haraa.amk a tky a IkjM Maa, apaa vhiai iibaaiat aara Ikara war kiap'l taaikiaii M ar-rrn aa aCaary imb uaa'l ha aakaa. Dava aaaoaa tha aa a bawl rM faaria, tha raa p'aari vara oobjm tanagtl traaaa aad araaaaa laav tM baay crovd aa aara: ihrr a a wbtrl baak a taa Maa.itbitravwBaltaBMafitaa Lilm MTIi Joekay Oak laarbattoa a mt aa cad - i ill T r---" aaaralMliat. a ait Bi aaaahaaaaak, ahaa avakl Ma taaa aaat mm-piral Taa aark cradat aaa aw M bar rrraa a Fi a hi lit Qart aal tb aat Baa aaaraal wWh lk fauaat aat "itn Par tha'pa'a'aa) at laarta aba aaat tt tat brat imaja mtrnttt Im at Vktck vt BTtta, VUMm mil uat mxj saw Tlaa atf la Vrtank - aa tM card ra a aaC aad a aU tMad Oat. lakMna, at akaBaafcTfDa at IM aav alak la MaVJ Blraad aat B- aarawtara, Caat. Catrrttra Bw-ry at ta Wm tar laaa. aat. Mvaaar. aBBiai a atravta. WkaBitaiMMiiRTf tardl kana Krtaara laakil I am aaal U a M I aanr Lakrl aad. nanr tM aaat tka (caaa aad triajany arr aaa taa an ayuiii ' kaca aad Baaiaaiaia aad Orakaa Ctrl raa aaaa aad alda ta tk kalf-aUl aat. wkk Haarkiaaaa aad TiadarkiM ctaa afiar aaaaaa tM Mtl brO ia tM Caataa ad tM C i bbm i rlur a dim oa tM fBnrti aad raa vua Mr araaad IM tara. tMrta- u koBM atrairk Taadaratlt aad aialtkaaaaa vara artttaa tM vatB, tkf laaatA aal mmj ts thea. kat trw TMatki traa koaa lakataad had a aaB Ifoa kM aar to ataar of Beaky Nwlaj'f raak vna Batrkiaaoa. aad rb vaat ladar tM traa a la mi kya mat Waatfe m tM ralkar aaaa ttaaaflrMV: TaBdrrk ikad. tM uikari nai ot Baaaaaatara oM aot look MBirnaad aa Mr fara at Mat aarta. vkaa amm aaaa p tor aaa a a aad krat tkat aary nad Birr. BaaardlMi. la l aa. At Loa Braark . aM leaM varaad oartad I a ittila laa TM rrar maa il lam aaaa a tM fraakar or CM ill afiar tM ran, tkoaak M raa rat a kat fraa lata 'a vua all a way aaara tka atratek raaai rant I Ml aot abov M wall aa kM raa kl KaakrllM) tad 14 kM trtaada lo hoaja M woald. raaitr. AajirattMi ovra faJO. Daak ot I , atUaa. Wat. Cottraii ra t. Voaaraatnra, aaara old. ar Barry of t M araat, aat at Baca c Wax. Laaalaad 1 F. Uoyd a a. ff cbba. BatekrBaoa. aaad. ay caraar, aaa by Lav. Bobky fata 1 B B. Okialkia'i brk. c Tiadarant, lyaan aad. ay vtadai. aaa BalroM B. wnilABa I Gra. A. BarsM'i a. . IIIMra. tyaara aM. ky ffmiaiaii r. aaa oaiana. J. araaa . .0 A. B Lwj I Co- a b- bl ilaa, I aaara old. by Raaarr'a Lcxtaarto. ay aoawwi ... e E- l trtntt'i b a iH-abaa (rfrt. . yaan old. by ntm. lav by waraa. Ball Vblta .. 0 rat kTtwr o r hit Tb ar-oad rar wm tM ml of tba say -tM Aaa oar y Drw?. a daak of l , all, for tar raar oMa. tfty dallara aatrAaaa, p t . tM Aaaa cMnaa ivdiaa l TtanelBira elocad o tM lal af laai MArf-e. aad ot 13 forty two aatrtM Sftaaa raa lo tha my. MeCatk a aatnr aall-Uf aa faaorll orav IM field la tM poota. Vol-caro, bob Woobry, Taa Bn ark. b archer ill isr lira bad tbatr adalrar aad baaaari. aad Ara aloa. raat Coa I l l t'ly. cvrbd tM aoaay of la Saw itrtaaaf dabiarlua. Tba ranmac or ChaMrlall aad Arlatld. at LallBftoo .t waal ladaMd Ihaar war to a a at. falto -a too Laa laaua. bat ArlMldM bait ba iua -unpaalofl tat at Mlbt. tfeltoat Jobaaoa ot ia -avalry tiAaba.ad In twa raatl at 'b balf-atB) an'a. aad ara i bra away loa rood atari. ArialldM. AlrCraary aad Tobraa aaaa. i to tat off In Yoaf. Cbaa-pMla. aba la a tlcaaua atarlar, oat a -aa of t&a Imi away. UrCrmmy fot 'la f--ra baror T.-adtaa tM tura. aad waa trot -tiiar tac atrtrf . with ArlauOM ami aad t ok-aaa lk ird 'b raat la a baarb roM babiDd tbvaj. Bfor r aara la tai tara. BaCi aal f raura-l. a. 1 u u a aar 1 1 pad, fx b had hot raooa-arad fro a mm i Attars 4 -Itataa par rxatraoaad vaua i HMfcTlll. Tali atrCraary. LUaali ma laquiran ' Ml kara i a arad, poaMaaaa r raat ape 1. tba Mat-at a na raa ib h. rttl 100 poaaoa up AilaAld waat oa Arllk tha rad anr M riarl rrtk-ad witk Ta BMaet.ioariaa.Bob Wootry an1 t ardarrb, wko kid brcai to eloaa up, aot rar la aa raar: tM Hlal aaaad t M ti lip anil, for Artataara WM Ian la aat CM raaaaa at aa aamal tail, a aula back to tM ball mum moat ta tM aabikbarbood of 1 al Bara ' alraai drum I caask. ba rtdrr. a aa road latfa ia. laarlac a pull o bla. Lrwa oa ArvAdra. uo. aaaaard a taka a pall oa CM toraa, mir nai ChMaaaaka lo roa la aad MM wp tka raaalaa, bat ilai, oh wbara. waa ct mill It away baak ta IM rare aad aot aaalo o aaytanar for bH acabaa; rortaaa'rlr for II r raaora, MatiralA waa aaar tM baad of tM atrarrt. iad taklaf la tM poalUoa ot al Jr. at a a abc. aaiad fcM aaad frr LawM bo ro oa wMk IM r"l llttl rad bona aad wla it ha could ad aioaa. Rhjrbt lallaatly du tM raaa aad apaady aoa of Iaaalactoa aad Sanaa aaawar tk rail oa kM Inraaa. lor b baM UM owa all dowa tM aBrtcfc la aaaaa af aal data all IM part of t oiaao Aad t rrjlarla, aal -l andar to wtra tM wlasar of oa at tb raa rar aaar aaaa oa a track Tk tx. M tM baat tar tM ' run by a tkrr yaar old wltk l'U Ika. up. Afivilit loroad IM pac. an tM way. tor kM aiaba, CBiapali, aad ao had no All. wkk-k uta kM paa-loraAae a 'kaaa aa Toaeaaa raa a rood bora. waa AXaroua ap im laa InaAaaL. mm wm Varatarat, wm bad lima kia at .NaaorUi Bo Wankay raa la taank aad Taa Broet link, katk wall ap TM aaaady tcackar did aot bhaa a taa traat a aay part ot tM raaa. 1 iriaalia UaMUilBlid bar ta.lail aoaavaat; ah look. Ttrworrad. aad IM aot aoa ta to bar aay ipaad Woo4y baa fraatly Itiproyed oa bM two Taax id fora. T a Broeck raa a cod horar. Bill Brar dkl not abov aaywMn la tbla raca th aaaad ba ax hll-ttcd taat rail at LrilBftou, la Loa roll atak. Tb Brat Cratocky Derby, bovrcr. wax au b a faal rar that tt took . oat about a a rat : law auU to tat aaywhrr aar tb abulrra, ao iboaa iaai wria baalaa war Bot alkaTBocd. TM xaUiai worth I'.M to tM wlDBer. I IrataVl 1 I I VaxduirM.. TIB a- . Tit raiKO kA I waa far aa AaaarAaiua aana of $'-. aacoad hataa lo Ma au; all Mill, Mat two la Care. 1. B- ttarBky aatarad War Ji. 'a OotirBI. Barry faalar; WUUabi A Owtaa-a. ratr-puy; B. Q. THaia, vlckaMra . aad T Uo-rd. Bary L. TM atart wm aa rx eat loot am. War laAIb tM wad. Wbaa thay mill aM ara gjArtar pale tha IBlaili Machad, each praaaloa larvara ar aM para aad all tt iatbar. TMtr ralaure poal tlaaa war aaaialaaad aatu tbay cauarad aia tka koat irate. laailatilT yttr aa rtcaakBra atruck wl far IMiiaalrn Mil B lad tMtr aasti to tartr caapatuara. aa tM two aaaad tM dtataac pokv r altar b kl La la Ml f, bat riclibarf waa aa vua bla la a baar'a teaadla. Bin Jb.ily araa la taalr aaaa aad Mfaa aboatlrt 'aad beat dead baa ' It acaacd rar-taia ikat aaak waald raa-ly M ta r amM, rar im twa wars Mad to Mad, vttkta taa yard af Lea acrta. Mt HrtahBra oa tM ! oat aat aiiliati reaped fa laid ly tor tM traat. aad crvaa d taa faal taa a laa ii by aaak. ta 1 H TM npliMi waatarrlAc. FaUar had baaa IM Urer It by kaary oddi la IM pooIa, aad IM tame waa taenia aurprlM to all. After ttM rrtabu-r'l et-Kk atom roaaldr-. biy. tbiUib Feller wai itui tb Taro; itc Tba Mjroad bcAl waa oot ao siacvtnalT roatctl War Jbt acala lad Al IM tar' tboaerh ' trkabarf aaar tor tM fret pLare After rouodlaa the trat qaar'ar poap, iad Mid It t CM arcoad. run yatrblay At ba Baak aad F altar to im rear. War Jld tralllaa Wktxd Aa I bay caaaa oVwa the boom a teres, ratrpuy aad Failar thraw thalr aauM I A to T balr baala aavl au uck for t:ory. TAlrplay drew qalrkiy away traa Fe.trr, aad wet eadr tk atrtof a wlaacr ky a Moa-tk. In 1 Wm,. tar IM third Mat yalrpiay aad i lcawbarf aloa aalaird wBk tM latter tM tarant. ray ful away toaetacT. faATplay took tbi lead mt the Irat-saartar boi. aad trad o. Ally wtdaawl Lb 111 Uar fcatvMa ktaaalt aavl rtarkAaarw. aatu M eaa boa IM vtanar by aaarly -.Ara laa-tkA. ta 1 4a. tM faetaa third are brat oo record. Tb taUawbAC M Tak acBTrLaAT War Jtt. a. f .. t yra . Ill IM Harry F aaaar. tkt.l yra.. MM Iba ratrp'aj. h. a. 4 yra , KM la VHttaaara, eh. e , t yra . a) im Mary L . ra. a. aaad. Ill lb TBB -AAJ I Mkf, I lt TBI rortTB kACI waa a buB aaak tar ara at HM S dr I llr 1 1 I I l I i dr hora is Mri fba. TB PMlrtaa vera tac aatraa. WVaaaa aad Ovtn i nay H. iom I Lad tx i kan itcTPt rm Tbbrbl. InlifHII m OmT' A . B. LsaraV Tin gum, B. Clhaia'a m Draa a rraa;, J. W. Wat aaa. Uula rrjrt aad Wartara. la iHkaiif ao kat tbaa IcVraa all aaaa Mdar thl fcorara tarsal aaata a fair part. Tka .WMya vara B m Mate a tar tba aad that B araaad aa ax- lata a tatr atari re be area a to ertac aadtaa IMUliI at hat ba- He. Mwearr. ATOM flaw ha aaat ptaxriry sdcrad aa paaxadada teUBkaa of Ik Bob re. atatMf thai pat ardrr aoakt aad voaid M praar-yd aa tM frsaada Thai pat a Maavary riiMuakr ea BiaiTary. BataritM atart wm kaavny aaa tk aaaaaa Maaaa tM xrwoad by haav fraa tM Maa at aaa the. Waaa they at atat buna, tt vae aKharsehlrtsthsttahl at aa iiliail vain-arad. raaalaftoa awa lAowad aayaa-hl ta da ara hatvaa hacaalt aad taa raat aad taa aa wm aat ekassd all BM way a a aal At thay faai t tha weuaf aaanar pals, thay vara BMArtbeaad aM tm hadaa Ba. aad B la irllitl that HcCrak i am wwaid has a eaBwaity MM rar ta vaata tM rhea raafry. Thai m m Bi nd Thi itrmi la T nti 'hi narn at BWF. wha by aaraa Faatartoa. ar. .. 4 yaar. tbA Icypt. el- I . a rear. Bjl laV a ii. eh t. yaara, tat Fka- ar. e. 4 yaara, Wra 1 , . . . w tni ta ah MBAbar aaaa. Mrak'i Aaaa reeaaaraa. Bafeari aaoa'a riawraai. Baaatt lastt'i Lady nniililf, whafi aad Br ara Biaia Baaaaa, bbs aay eort of rraa. Oaa or tvo aasasd Bin nit a pa raaa. y aaavy PM eeart ka mlinliaf a art eft wak ua raet- TMaill arww Hiaanai M taa Belay, aad wbaa rYeataaal Ckark paralaAa is ka raraaal M atlav PM raaa a a rat ec aara mm) imti aaa Baaly. aaat aha aaaa vara tm af neBBBtw i atu aiaara a n if ht hart taarr baatraMat at taa aad at aaa lyars. An aal aba BBaaaBra Baaaraaa tar a -Taa aMaa." aMaa patrpkl VdB a at na f at BM aa araa- I mt wax taat m a ttaaa af arlat at nary baaaaa la ammtr aaptf aaaa. TM faabtrra iad ibui nuaa not praall la aay tore. OseaataBaliy im abaca ot a aiaaai WaAtaj fJMala or IB abtaadr ot a waat aiMlaa at tM trat axaaTanaaa. ettraotad a par-sal aaaaaa a oa at tbM tli bat nipiia-bfltty waa taa orwer of taa day abawt tra raola. m It kjaaradly wm cary wheta lm. la tict tkr vat aot hi af ikaaraialt a tM aattr caalani a tea xcrclera af tM day. tba cud aot rraaet rradw apoa IM aaaaa kwacat af iM Aaakea Ckah. I ara tM nora dbaBBaaed Al tM tar war ot nab a px-amaa llaulini aa a tba Meaeeaa crowd a drankai aaai wm rarary a M ara. Ibim aoaaj opaa tM Ira rar tbr bora tM feMlow-taar Irwf atire' (al r ilowraa Ifara: arbtlt t Orptaa i-itn 1 3 raa ... r ol. oa tM "lirrby" Bold aa totloara aniralk a entry lim A"--aava ara cber ai t waayiu lev Wookry a BH Brara n ttaahtsrd'l l FMad n Id im ebb-d rac. an baaa.. brat twa l ara. ua kllna wm IM pool aat I ai ara of thl horaM part arl patrar' Rarry Falter. He yiid Warjtf Ilk Jikt A rar tM Ira Aaat. tiaAoMiik araurbl Ma, raltar a. aad im baM FA la tM laa baat FBbraaay Md Vlrl aaara alaa naiMlii aa Ika track, taa aja mm braoaM ftrt aad tM latar l la tM but r"C aixtaciaatrba. povdiaald im-ikihf aftar tM rWlowtar oraar AAToa raabataa ua larrai - laiiii en riaki .XCTtMtWTAA Tba uaick iuaa.at. iwai iaii. aad ai radad arquarBraor wuk turf toraxlAI dlapAarad ay ci. wuilaa jobnao. p Mldaat at IM Meek Tllta Blood Hora AaaoraxUoa. aad oIB 111 eta -tar yeatardar. ara iuaa ally aoaaavaad uaoa ta rM aaaat r BlBiiaMellr larae ar all 'ibi aud. Val H-aa tbaa tM aralaaiaa botm owarn ' iiimii i a aaj tM fraai AaK-cre todVbtad rli iroapt aad ad afraan bAadllef ot tM bona. Ia IM Darby, for I tax. oca Barer wee aara a atart atAAe aaaa f a ataay borwa. t'. tM I rat tap tbwywar c or r aad aT. aabowl tha bait af a an aaal UM aJai lata waa to M aaprAtd tm rlew ot tba rrxef deAaye ot IM baat raoa. a wbtoa Be waa o-t abl to aara. Tbar M aot aa IDlerruptaua of '. oa pari ret rood oraar wTta; tM cattr day. :tb ura ike oolara Iotm waa atrfa, tkar wm hardly ecaaaa for uarlr arl I Maa rr ao-dey a aary Inlrrratlax proaraaa la aa ooaaaad. iM datalla at vbleb wUl br fuaad lm oar adrrtiatiT estaaAai. lb aj raaaraaaeaAll fur lraaBrtsAAsB Is Ua t iiiiadai, ar bora aad ataaa pwwwr. ware rery boroaerb aad coapata, aad to Ir ar atx toaa aaad awreoae wMaaatMal IBaaBalrM af Baaeaee-ayacra ta tM ffaaoi war takaa Ibarra bad ra-lurard a txcaiaait oraar aad atu rraal rap aat ly Mr. Jabms aki, of Laalaatoa. Ky.. tha idai turfaaa a UM I'Blta aiaiM, ara aa, wm wrs aot aad lutiaptod a acat la tM pf aalaal a alaod Proa AM laaataaa era LAa bad at lb creak ba-tar vaaieff oatwwra tM froaa aad tba railroad ba cxcMktat brtdaw Ma barB aarbad tar tb e raaacakBtaa mt paaxatraa ilaatufi. TM cltlzau at UM taat tad will Ind ta abort Ira ooaraalaai lor tbatr traaaa. u- taa cnaiaoai thi araic. At Ira LM aaaa. pataarl at tM -lb booa. waa lao far aeray to M Mard. Aftavard ft aaa aaoTrd lo lm Uraod staad. aad IMr It ahoaM r mil TM If Ilea laa M tM pO'tTiaae f bumbc taat rl ba raaoarad to daybyckaiBrr'a aaad 1 Oaattara RoaMottoiir. Kat Baaa. x. Waltr Pataai af Praoe- . Iko . i. Arte rroa mraluli rto o a March d HaLaoaaM B-raae. FwtpoBlia I.IUM laiM Baeaar it larararl PwJka Mi a-eali. : Ouadrllal of All WatioM Paraaw. t iu (or I' Ctrl t Warn BOeaaa aid raaa xidatkx. followtaa am vtU M foaadof raa ti r. wav LalalAad . Catxaaa aaa. Bo wbtb: TaBMralU, at WhUaaa, La. Booatoa, KUbura. J. Wlaa; Orpaa l.lrt. Ball Wblta. Dcrba ArtetldM, otrrar Lnk; voloaao, Bow ara. r.T(lLrb. Dirk ilaarari; Bob VoolMry. ia. Waifcei . Baywoud rou. Jam Carter . Tea Brosra. ear, Aa Mai a. Wa lakaaad; lariMT, B CeaauB r aaal aat, Hsaatoa : Ookt-iki, Concaaa; Meuraary. Dtca Joaaa: Waraav. llotkrwAi; But BiBua. ; iBtkrla. klaaaaia . aaaau-Mr Play, H. ktartoa; Tatabarf . . loci . Harry Fettor, Wa Lakrlazd. War J ik, Iarl I'Mawri; alary L., MeCratb. atUa ''11 Aeroa rnafacofl, Otlrrr Lawla: Fe-ypA. wav a Alia Ti aarw, Mian Ony; haynaia, H Mcaiva, Lady Oraiaaald, aiciaaoa; l aultrra. tl. LAiad. aora trrau. P Mutecaaa; Naila Kaarbt, Boa roa: Biraaaa. A. Teraar Mtllreaatro. B Col.toa. Lttuc Urn. Malralfr: Wartara, Coearaaa: taDaT, J. Oaap-ball. aiafort. Jet? Bcoderaoe. Tha Firr Vrataraay ".aaa. A frw alDBtl attar iwatM yailerday aooo IM re o 11. aoucsad aa .bra tna a 11. A tre had aara dlacorcrad to tb traa MOdtac S3 lm ouik ad ot Bat MA. bat wwaa Teat aad E aaaata etraaiA, partly occapeed by t. M. I Mjah aa a III raaa aad BtAAatactarpat Aaaaaa Wewaaea, And partly aa a iseoad aaad laroitar aura by A. Batlcr aal aV tt. Ma BM. twa ciliri 1 aaa. Tha ttr arlalBauad ia tM rnr of tM bruab tar lory aBwaaj aoea riaap aad MA ta i ra aaad a aaklaf LM braaaee. ft coaaniBlratad to a bulMlaa la IM back ot UxM aeed M a doatlaeT broa raotory aad tor a Uava looked rahar thraAtsaiBC, bararBf rapidly o aecoxtBt of CM wnaaBakl aa t are ot tM tall fat TM rear peartaea of tba aalMtlajr. oa bou iMaaf tba buOaxaa eauibt Ira. bat wv ra aaaaaawd smty to a trtniar cxlrBt. TM fraaaraltataa. bavirrr. waa totally atraf d rr tb Ira waa extlBaTalabed If wal aa aad katldlBC. proMal t ataaaaf taara arty yaan. aad tti loaa. tMratara. deaa aot raaae aaeb daa-aav It tm uaacd ba tlra. A. Irrtary. a vldo lady, and wm worth aboat t"i b attk ao taaur lad TM lore, oe Lba aork of Mr loAlto aad tM two colored aQ. loaaber with LM influx loaare to tM adjacaat batldlBara. will aot exoaad aTGB. Thar a ao laaaraac la ro-rar tbM loaa, aad tb la: Maa without Inmraacl ti- tberatore, absat ll.ano. a cccner la be Apyalatel. Judfe Ballad yeataday orrrrulad IM mutloa lo.ppolat a K'rceltrr for '.be Luularl-U. Padueai and tou lb western RaaIti ad Cuenpany. aa Lb boad b- Idem bad) falid to nala arraatainwli to amr the caapioyaa at tM road, and derHaed to do ao C aara aacb anttaareacal u Bad. It ll prooaeae ' bat lm BMrtraaa oa Lba road will abortly M tor ' Icasd, aad IM road Mid to aatlafy the las oa tt t vw ripeetad Lba! afTaajTeaianta would or flaade i o pay tb back wage of th aployn of tba road and Judf BallArd aal indicated xi voald M ax rotated Baral rer ta laxt caac. ba'.de atnog to protect tM rroplnraj. be took :b kbora aetata oa laa rat ax tM faif a-B of Lbc boodbalita -io ccapiy Bitk Ala daalra. aaWaal A (ika atly Jake. Many trhrnda ot Dr. 1. B. Leall. a popular Toner pkjaarhvD. wer rery aaek rrrMrrad laaday laa lo okaarra crape tied as aM stoss doa. Kaaa af tbaa bad baaa lafiraed mt aay DlaaM at tb aoctor, aad vrc. Lberefore, tb fraaAar sarprkaxd. ' ma aftar aaoUar ibay aeorataily yet cartsaely easroarbed Lba tint aajnal, aad raad wxLh faal laaa of larsraa yat aatMraeUoa. "He ilitpuh. Mi M lot daad: Dr. I Mia Ma m pa exTsrad a raa art ar Ua ipprikuaana ot fcla eel ara, hat m prohakly pan tad pa tha tallsv waaa eaHata. ba cemtrthaa fraarr to a aaa a .all aUea. m waa alwxvyx ehewa riwaaiaa. aaat V bop t&at Ua leBaetan Par aad MMAltitLoa arm aaary-WBarl M raaataad vna Ikara, at aaat taa iialniiraat la aid at aar i alia axy ta aafrraau ar tbatr eaawrt. Fay h. - r:.. t. PWT . a a aaMaaaaA- thatriMiiii GKO a. s PC xrrra abb. ry. lAa-Al the ml Ma I sf bar aoa. F. C. Wei- itru p2-Bi-JiTwTaffi 2 aaa im wmmmr mt mwtr tmrnm. vm t h f Mm I nn ra k0' KKSTAUttAMT. 141 Jefferson Stt, weaartl aaad nftk. CLIAIUBC, aml I a aaar VjU-rum CCkwAfci. mLrM tLtMTXULMJi dkea tsmm -wTairta. McttftlwwM X -a 'I ivefl Mr mMM m m rrm txtwm mW tM tM Mi w mm B.HII I I la. XT Tw ntl a-r-llla-al M S -aIl ?i tin ft iir tMract(.'8 araBBkl Bat Warn baal aaali aaal apti fltalha BI.tmX WTtk taa ix taat liaaf ikatbk-d raja, axB taa baa tare a tbrsa. wwaa Bam rarer. War Jt. Tutahin. ktary U aat FaB-aMy vara aaaaraa, taa fiinaa waa tar kaar hack a a Tha tiaisaraul mm av altaaar tka aaaaa vara atekad ta eaaxaaal Maa, the raaBraaat at tM kaialat aa wm easl. batliTi. nfiaaid tar tk aaat part traa aal-Jae reaMaaaa aaaa M piabMUw at baa. Taa aattara. bawwrar. war aapiaii at ikaaaa tat rartotbri ottMatMrvx. Cayara. faaaaaaTaa. au kaa aad aavaara vara laa aad laawtam. MbBBtalbttabtr aaaat aimed aaay ot tka a ml"" tar aaaaad tM boaada at pi aaaaa i. aad war a tha taa ana sear. bii III mi I pi Mil bnka Bt Jaaaah Oryhaa All laa. TM yearly asAMataa a ato at LM elm aarplaB tar tha aaoxaf yaar wxU naaiall aa-ty tM wsak. tt m wall taova tkal B aoaa aat aaal pawral eeaaanaaaaat a tM aaata to a aaat B CX at oil i ii tdTav m mm r m mm m CITY FffATURES fjF-0a ta Fabti'i Tiapli at Fiiklia. aaat I iraaaxt atoeC f Fartt ma. farTM Bvyaa ha at faaiiMiu aiMa-y raa M ib mt Mr. Friaka'A rar U Oat a yoa raa My batata at Oary Baa nlifai. anl pAralf by Or. Ft. Cbvry. at Faata araav twLat l at Mr aaa klvaya baat Mil laaa kM baaa mt tM baat qavBty. Maad for raat aad Ixtaiaa tar ah). Jaa fWri calnac aa Mra rrsaksL tM bm ta.tlc-Vatii eaa M aavcad aayhwMvaU m brae. at rtrtrta a th Keataeky htaae aaa Hi aaav kar louar-y rar Ika Maakt at ua Vmtamrmtj of Padaoa. to Marawaat OrtBaiaa. ly . lataf aay. May tt, 175, raa M had mt Cham. T. Daartsa'a am ara. lie, balM aarura fa pa. tar-All of tka aiaa aad at IkiMr'i. Far Baaa Ckaay, at im broker e ecaas. M. Ill Faara stroet. M twwaa ktaraet aad Jiaaaaa. Una rary la la K faad H areal a a ly baea Uaa waxoba a Ms, a tara aaeurtaeai of di nan, ptaa. Bride mm4 Dndlaaraaan. Attaattaal Doa t that that yoa wUl M aaaa to ewyay tM fall dalujha af a weddlaa tear wabaat oaa of D U HArax BrWhU Traakx, Ma 111 ktala ivraat, ba-tweea Foarth aad twu. taTHAtr aaaaa, list Ball brnikn, akaTtac a a rxtrarta, ib.rtaf aad laust vapa, at Jaaaay A Pern A aaxTTr you waal a trank that yoa eaa Ikraw eat mt a hair -story wladaw vlMaat lalary, call oa l. O'tlara. al kM Traak kaa aaal aaa. mm Maa Ml taciMk aoaHeetksr ltvbxx. Thar M ao due at Ba by Bc(ir, Kcrrraihte Haadlea. rery atyUak, mt Jeaaey A Ferry'a. so to ua arHMAt ti ikr, ai d. O'Hare'a branai tore. IM atara auiea. TM taaiaii aaJa af uunka of kM oara a Aataea ta Laadlarale. iiatMi ts ft Fuarthl tTlok A AAadxay. aa. rwTa) tilikraind 1111111 Ala traat. that aaaiiaa at ua : aiBafajtaarad aad aoad by IX O'Bara. oa Mala a traat, baaaa Foartk aad rtrta. IfCrt i an arte ri Sacad a Jaaasy t Psrry'h fm- n p. , ii ali that LbBrrM aat tkrooah aad aaar' traa aa at O'Baree . bat M M Call ml Ka. Ml roatk aaa of Bala, Mia I Foartk aaal kaa a ra raa I la tarei by Botha aiaaa aaaa ba a aal a pay ua am at a tha paWK aafcx. AU tba taaaata loa eaa M brtdded ky tb bm at Mrtar tnati warexvaaa aad fur aaek ma D O Here u aa taratac eat by CM Ibnaiiail rroa bu Lb raa kvraa varhahoae. aad aatttai iwaoiy par eaat. bassv ua aaartat prtea ax Bo. lt. laaU ad. Kaa araat. LuBlsTillc, Kl., Joctcy Cli. OL DRIY1NG PAXX ASSDDAT10H ObaiabUia J uaa, im. laiacanl tvtlmf Baj 17, 14, 1, 30, tl B4 ttt 187S. Louisville Jockey Club. a tAOM I AV V . TwXaJ4T. KAT lm. Il7t. f . r -r kU' a TM AMtaada kJ at i tor two rear-oak aaaa, tab, Uj ar pay, taarlinna to add A0 . VLl x hhZLVth wyU w3 aTl,.. ktoraaa . MaUrarr M Hill I ' BareBBaa- By ar laao. oa af aaratipi waa. A. B atari a TaaaaaL by Ka'iatrar. oot ar aTaaa fl aaaaa; etraeaell A tnay. Brar CoaA. by Jack Maoaa, SaA ot aaara Bl Aiokaat n V Vtaaaaaa a bay aUt be La B'BaTlaa. sol af Ml u Kaaanrar. Ma : Uoy Valcb'a cue. UmAaaai F a rarpar'aM r.9rAaaiwa O. w. sASWArt a CO. c Maiaaaaua: A. h tbebar' b tftrli A A eare aa. a. Baaar. Wax. Ma bhr eh. a. Ban Batiaa . Jar - A brtto'ead'i a a MaiMi Jaa. AV ( rtMTaWlf t- " Will. wTUiiaMah. 4k irWlAr dk. trewiaar. . WtlJI BUD I A 0ntam' k. C. MaUtaOUC , JolW i Wl e u by TlrTiTT 5 lflclBta.' t. frtkftt A-mV I 90 O. H. t rto ; A B LbTWi m c BrtM Dwti. bvtffcrt Ur. c Brllta ; Tm. tdT-rV. . &mwUm.im W. DVwVM'a c. -t-ra,t,-ri . ft G Ta 1 . Mbw -. Wttv. ( vuriira r .i MaUjur. tss'-s. Hub rar' on. mita korM t baM lo-UL. iU. Lk u- !l'-f f . i. Thmmt Hu- rm. KutM ttf-'l Taawfa- FrMK U aWllOU, Wll Owla4l. . r Trl.tlr tXm M-r") tm - (? lfUa-4rM .tobteB AlUA.r U-a't taHtiB-fli r.lOa UmrJ I L A H llr - , Cjm.bd-r. t- t I umtm t Ncl j KllaV. Mub-n -kU.' LdirtT (ir-mm myj, P. fsTArwrn - AM-rrjkt.5 B Llamm'a cuiuu VM. H t! IM.ruli t CM-IB. tA-A WM A tit.) EattaMfr. taWmM tfna'a li - v,mm. irfirm. Racm will hn-u. proicty IJ0f . laalwaa aaatl TwaUmn tbJul4 rCDCUm aalr t4 a IB -hm CU. M) M tt) V(M4 aVaaaVJ rTWlofai Wf th rrd mt the mtrtmU jmta. Tt cm rtacc ,iutmc t u CABt4v t .Ni u lTufi tM mrtrmvt of- vhm Bnk id of Um oosrM. Batr-ac umm Qtrnm Mmm4 M fTtk. llwtaM tdrlV WmMm Will M ftfMlftlKl4 ttmm tlM IwraMft PaVHaTlaM I H aat CVM W Al. TIaS DlT. WnraTVaBataT. M aVT lt. FTfata BBaTst. t Va. V Atataae-arw tbaaw. . alM-WWraT -Oaal lllatM . IN mitmi.mx aWJhll lrTiT. ; m "dbrjar Wfl to apOaB aaVV , aaaa W bm-rm 1100. dwL wf lv. mUei , eimmA ffllB iBaTaT 1mtc Iooawtlp LtlM' Itefta for tfl- OCA L bTM U TrttA 5T7 aVJtt itc4o4 Km r-mr cakl bu wb ; PK, pmj or fmr AaTBtxaooB bo aaa aEr ; tyt-rOaptl aTaW K BmWr 9 IUV ; VI .waBU -Kllifl VILA lit B atatl I B B tl 0B A. lBlr ltaaOB AT-Clat0 I'virBB Of 300 . MC044 bMTM lal B-B tkAt, das f Bid. rryr-Tl DlT. TirtaPaT. MaT -ritwI RfaCdk, wmmntd 1 Mblw: iwrttrf to jBABavry. 30 mm- llaWr. lUTatf tDrTatU Al omd txTm wo bbBtb 100. m oty mfMine b. scOAd Bbvm.-TIw lriar C". rmtmm tl 00, tat if ikM . tKbUs prVu or Pf . 4mm ot N axlXm . WtTk W$ WmmiMmmUOmm. ZlMrm g ' Bar.raJUB Pm of My . bUb twrnt; 9 IB I. TrrTW DT. F BTT AT. MaT H. -FTrwt laBaTAV ThB rtttt tec - rrm ot ttBTwUw rmcm, ntim wcigu . -w-t-t ml nr -. trrr tytcat aonlsVA, $ ft. 6 ST AMkf.: eooBd to ItarBieO. mmmoma iWe 1 bi-b.tmb MMA for two-rwavf mi Am Bvf. dIbt or pavv rwtnar-ri of Uta LonlmUim Laallrjai or Am-&er ttmhm m mm B b. jnx ; M.mwxiMmam ID Brill . BBCtMtt IB 1M.VB '00 . AaWB ml UaTCt- gtjAnar of B muf7, mommimmh so BomjjaUou. Tbirtl Kbcs TM (rMtaMl'l Ca. raiva ; mtmbmn at UUa or Mf aMaMr c1b lo lido , 130 a. IttBtA WwaW . dm of J 1 9 tntc Stxra Dat, attjicdat. Mat rtrm tLmmm. Ttxat CbATba awtAaCBa J ' J1 190 bmlS f urtvtt : AbMAJm W fflOO . -hrO4 tt tawrTB '00. BBAB AVjatudLtmCMM PmrBS of r4JU tKMI tbtrf B1BB; BTl Ba.gr of the LovlBvTL. Hm Cop to TlUrtl aVCk CoBwxiltatloB I'ww of $100. for ommtmm tone- om bUbbbA- T Ihrn. twl. It Ir. . ihr-- i.tDfj, it. , mum hi- , IHBI.BI. want u amy iu. Ualrd koi aa icy. trbtmMUwei nu mmtnm tor ttam rmrm nrnm ot Mmmmj wtU Hom mt flM tTBm' 9tMm4, on tb rtyormm. al I o'eloe Mot oa mLmrHmW, Um 19a. tCmtrrtm for xXmpmrmm of Uta otAdr timjrt .rm etoaa 30 AHtaa BiUr Um ckm of tAw rmmvtm am Tb Aavr fmwhtmm. A VBUt mrnhf BAtf AaOTBS BBSU-M UA1 tt MtT 04M laaatl UkB BVnBB Coinra aitast ba iipanB- a Avtarmm mil framaWioM to Mm bliwait. can imm aaUvaaa. ltBBAtMtOa. Kf rvwar Ab i in: for Uta wMk I8 . is . I M Ormm4 Btm Lmmr rtotti riaM mxmma. Tlcesll wal M far aal M t , MtM WAtt Mol. . 1 lt 1 a ra.. rraaaaaa TO TBS RACES! QUICKEST ROUTE. rpr?-Jeaa?-r M teUewe: m. m. , Tit, f aad I a a. i fraa I M at a. Iial OM FREE EXIIIDITION. FOB A FBW BAT OBIT. ' j. ritCOTT ate bbVOM. UMAt'tra faacat Acauo aaa a I la all tba liea laai eatartaafa. ti am ax. abamjm aad MaMaWaiMrtalM iVTb r "xT.'lT f ' iiia'ibaaiiiiaiiiiaiMiiiiiMrwaiiai ba' aaasva Moty Mkkxa i mm inpnai faaaa baat a wax at Lba Terser!. Baattaiaatfaafa bl --- - Aaaaa. aara bate r.biMiad a taa ai try. BMaa1 vara af laliaiaal. lany ' leyst. alS a liwiraa iiiai a. atr .taa Haaaaaaa, TUB rt PIIjH ot THE Keitidj lijlw Jot t.t IM EXHIBITION Daara spaa a Tt a'doca r a. rvtinaMiii a bean M a Aiaiiana aa aaa. ataCAl7tXTB THSATEB, -BaaMaM kMaaBa. Tbr Farorta Actraae, Mrs. HACiHEU MACAUUEY, Fee ra eral aary. Taaa ay rraw, aar til. aaa ap' taara aw btbbxb. arwsjaees wia aaa eas aaaaacaceaa. vuwa a a r baa wBi aaraly M aaa d by eaJJtae mi Urn. taa Mark! alrart. aFAll wM ar oaBBaraaaat paalMaBB) Maratry, all i a aar aad ababad ni at aaaar ewa artaa MraaMI call a leMaMejaaar I Baa', ran-th ai aal TbM eatata M a laMBaarp Ceart, aat aaa M MttbMl aad bow M tha kaaa a aat real iiraaba Maaa w aaaaa 1 1 iialltataMIBra FfjuTuTst. cii ''faaBAaaT raa wuaai. ate. Baraiaii iailaa Minaaf. NraYittSte. S. BARKED & CO., ltt ax4 IU Ttmrtk htrrtt, Utvb mummOom m imsir mvaiAaajt Btiayaiair at FreshSpring and SumierGccds, Wak-r Uy km ut rclr. oaartalaf aaay saw aa aaauaaa aarta and ayta at rrcaat taa rot j Silks, IB MW tPaBlAi, CAlawH aAWl twMTra DIM Ootof-J Mow toiila Km TMtm BUACk. WUTAAt - I Vimim KkTaoA Umw atrus i ta Macs . kV.o riBlA wm4 toJ.Btj a lAaef Cotort. 1W naXB BUacA Or-jaaitlBU i; UM C amaUf tM at to io 76c. Laiwvni. NdF-B FYaawrA OrtaHIM. LABTBa. ii aAI tai Bat ti Par-oaiaa. WO jlii ii mmm vry DreM Coods. " an raa inaia AfBBlra. MitBaito fcrtixgi Abbo 100 BBacaa Jmm rvfptm m bJf rK;a. i piaen ttmy 1pUbs mt loc KmtroldriM, luios. and Fancy Goods. 1 .000 pwaardj MaabarrB TlaaMlaAB. AA i L . eK tbi Lam Q-ooba for ttrraawiBa. iui Trtm- Bb-BX IO BBS.. FV ItaaBlB UaawAB akavA jaaaT JvkMft. oo Aooaa LaA i TtaB to WIbL Lads bb4 MbiUb. LATO trlBBtMA. AlAO laa Aobbb Nw A(.irc r rcaacA r a rD B Ttt Bil bfr (it HUT irXl. tUtladBllAy u4 to rwaaiaBB mur mmt trntm ari oob u NEW YORK STORE. TB. RISTORI At PubUc Library Hall fRlfAAV. Maa It- laTi X-AVJt 1 k.IV'X,ll 1 XSSJmmfi VflT n r i Bf Bf rllJO). XJ ow oa Itrr imravali tear mfibm VOTU. AM 8A- i fone ay Mr owa cotowM rai Bile com9mi. vlU bA her tmmwmk, af i larai 1 1 im lAtlA mixj mm Fn AatA ABBB4BBAIU.Qaeai f Frai bxm KlaBBil. .. . Maria A ai ato bb kTJ ta tWrBj WU TaA Bf BxBT SAaBaBwaB. AA- BiiBBiaw. ibc-arr v awl hbu Ai bxltba. amM tmr mm a l P Ftsjai BDBJtrc utrm. oaiBatBUBrj Tvw4j, Btay IN at 4 m. PROF. WiSTELL'S rntiTi SIMM kmi ji tpili bill nu iml! riaawcx oa TlMAT, III 36, W mimiiXi IML 111 BlatQ Ota aTaaiM Mito Mbatua WaatU wUl mxm-f tJDta L-B ras TTToltoa, AoafxaAfaAlB4 by trmt. aatoiiBiB. CaTM Bbwi;i,bb4 Paa bVbb. frotB AraBaml. o- firwalt tm Ac y fot. Waaitn. bIAvb H-rriaa lar 1B babAbib UtV CaaatthaBlr mKmwmHtm, Arraapfii rzraBiF tar At t PtbI. waaiaBl- roa aaara aA at TV o'ctocA r a. PtooAiBlBB at A a'tacA. ITof. itVjWrA't raa WLihtaira. TlekBtA, 1. to ba mmm mr rrmt. w aaaaa mr aa or mm ataaiai. HO! FOR TUB RICES. 8PECIAL TRAINS Dt llVfl tba IMOICT L fnarto aa4 JmSm BiBBta Far obp ar, Ad eta; rov. tart. 90 ot. TO-tfiV' aWOTIbX Ata.IaV, MKDPIS k SOUTHVICK WiXia AliLi, IHOBtt BtoAAJAt ou rBta&afB bajbI CVoaAt, ta Aa oM taf fratoaa, al . 4 TNr BioeA. J-ffar aoa i. . to. Tatt, aa4 rovrtJti, tu 11 a. m. mad ' I0 mo Bail t feaM rai-a awa IMP1TAT BaAawJM AT ADCTMN THIA -vKb. BT mm bUsWaTbV TmDAT. Ma- La. at 10 a etocA. 1 4O0 tOt. BSOrtdtSl A-UM3A WaOAA " St emm Voattd a wul ta't htimw &xX t ta -9 mt mmrmd Kodm tm4 TfmmAMmt WJiraDAT. Mar I, at lo'mo. LOCA) ABABA BAA ABrUBAA BABto BAXl Wb9 ftBMBl ItAB Of BOW BKhtla tO BTTtTa Ttr mm4 ua 11 1 aajrara wlU AaA a aar rjas-BB mill T11 tv aaat .vUy or aoaB.irr me mmm. A. a ti. HENMT CO. BT S. T. MOORE A CO. Groceries and Furniture. TCUDAT BonlAMf.. MaWT IA. Al LO cmc. a onr actlto tvftmomvm -aasAAas atora m wrVJlBaaii pectrt AbmIbiiIWw. rn in ibtf itotf. TrttBiTaa waaa watoAi 0vK T-tu. a4 ta Waiaal, MajkoaiifivdUIl WtUtt: tflU AFAAU-A. WOOL, A A L rTAlii CARPET. OAA tdto 1 OCAATB 1 1AAA THf A AT AUCTION. GrvCArlra aad Carpata am ba eotd La leta to aall. peurbaxara. bam peaiuxe. Teraa caak. rai t da vt it not. vari . 00. BaaAaa, riilMlakji aa aa Bu eapriaaa raaBf aact re ha taxi aiaaaerere. It, Btr K kBDA t. May 1 y Dry OoM aad Botlaaa la treat Pa IBM 4a I nibrallAA, CatocU. NoUooi, tbadea, Ac . Ac 1'IILkAUAT, May TC A aaraa atock ar araa&AAbia raaey.BiAaa dattilae tar maa ami. Bare, aaurta. l Mtr.rar. Dry awe da. Haaa. lu. Ac. LRIOAI. Mar 11. A Hoa ladBboMlxcluxttelf . Taraw caaa. TUOa. AJIDKKBUa k (XI. MEDDIS t SOUTHWICK, fltuotloneers, W IU.VI1. waaaaH Taai lay , May lb. a 11 . X t a Ai d 7 r a at o I Trat BaacA. Jcfatauk. k.L Taird aad raarth, laaaa aarfAAt Oil Pail Uar bb4 Caraakaa a tsr -old Mat rrasiei. Doat fan to call eel ex -aaua ua baaattral pkrrarse KOW uK KXIItBiriOM. STBABiaOATB. btal7aa!aBai an aat 'aVSaaaaa FAJAAjAroa. data raaat. kbaaw, Mara a ant aa Tail Day. aaiBM aad OAjaa Brrar tlnlM On my. TalilltW- raiaieti Laaa yartAML Maai Bw iJebBAM raeaal Ca. mi nrrunaM, BATBa, aasur. Btba-x- a.ruatxi-1.-. - aMBk. Wat a ua, rasa eery waarf . . - TT!7r' m Man a aaara aa Teraar ax. Bl I iS .atax to, at Ir a. . rraa dry waarf. brrtatttrana aam . H HOTIU. aat. last Aa Ital Urn) IwaMlt, I Ib 4cr ta) Btact Um T3r wftlatjRawi tnTtliaar UfaaiBBltya tka) 6U Mdatta . wUl Bi Fatay) wsdr Bkfii tka lUtfcp I'aMrrU aTBttMrt naaars Tk I aa IrBaJLaxB aer Aar. IB atajLlBbj tUs na ay tkat It ikavU aot la aar war laiBaiz tka TtTwB W lba aartaiav Tie halt -aaaUUam af Uat Hi will ka failr kaatBtalaeal ta arerr aar tlcaiavr, wktla la lla afaiataxta aa aaYaateBMjalB Wt BlaXBl tAaBl It Bl BaM ib vm warjoa ta Ta JOBJSUJ, , MVl. gpaSa-aS aaa. raaa aiisid aaaaMBra kaakat MAHAfaaM 'BTiyTej 3t aad areaai C. CAFXJxTO liilli C. r lAiir J toliatWMalataBai aa ax aartat iP' "mm Mi DI KTV) tba raapA. comaiariaA May IT. l Bmjirr LIKI BAILROAD wi l-ua aaati trvAaVfl to aival froeai UkB rmcm eouraB Aallr Trala vt trt troat ioai-LlBa PF-BatA. Ai-rfaar Iatbba ba. atotf ttorwa-a. at It af .1 u aa4 i .90 r. . n-ttiraia taiM raom. Foarth baA MaIa. aaA ai jiaaybBBear.FaBjB. aaaiif par linn. IT OOOOB. LADIES' READY-MADE GARMENTS MO Eabroilerel I Eraiiei Liiei Dresses NEW PATTERNS. ALWO lOO Batiste Polonaise t Oveniresses Jk.1Z0 too New French Suits, TiaUktlc, f Ciliel Stjles, T u M X. o a 1 w a ci, AU aeTarM at ar ! kav BrlsM, S. 2A&&Q & CO. 10 Bara 111 FatlFlB StrwfU 500 New Sill Sun Umbrellas, Maw aya BaaelM. WUl be Opened on MondayMorsiag S. BARKER te CO. OIR REMNANT T1BLE V ILL BA lornJAUl On Monday Morning WITH 1,000 Eeiiaiti aid Short Lea.iis KaBbATlAAT Irota t ymr4 to IM jr-vrda. T. be Soli at 60 Cents e tie Dollar. S. BARKER da. OO., FuurUt aatraat. Special Sale of 500 hi Priits. Best Mad arr talari at fe-Mpra;B't Bolt riprUa: pitrle at tt. Ia AdaBJea to Ike arxrre, we Malt offer a pactal Bleached and Brown Cottons. May leadlaa braaae a mm tbaa New "York Quotations. S. BARKER & CO., FOURTH STREET. WALL PAFIR. I0W fj E V E ES! THIS WALL Onticafy and Eitraordiflary. S Brawa BaaJtBA, Bar Bla aaa. m Whitr Blaakj, 11 Satia, t rlUat t xtaaaaaki, ti TtaU, Fla; S TiaU, Cwaaa aa; S Tiata, StMackt j TlaU, 404ek) tl Ttata Fli-mrra; it TLata, WaaUBAei St Braaxra. 4 StB-BHtJaa, ti Ftaaaaaaa CataU, 5 Frrar (yaMi, 3 ABAda-ieBB (raicH It Trlrrtd, 3 BarblM, It Bata, Taftra, 5 ata.ral Waoda, t rarliiJl WaaBls, S ABttriCaJI FiawAU. TaVatVB4 Bait hjalccttdl Wall Papers, fBarrlsaBf a Greater Taiiely tku cai r4 tLMikin la la Sbbib r Wtst. QUKKWaWABK, eVa. WI1ITB AND B1NB C H I MA, QliiiTire. Himim, TtVW CiUrry, Ratrif traUr-s Water toter,' lee Croat rrwxn,IBiaA Saiecicn, TU TaUet Sets Table Mat-, Plat. $fwmm,rrky KaIvbs, Natiamal Caffea Tt, far saJe at rery law prices kj HE1TEY iL ZXA0ILL. ifo. r Tylay juieaoit-. Jefferaon -Street. OIQABBa aVC. DIRECT IMPORTERS TBBOCm ACISTllaLK CtWAM-MAIaUB Havana-Cigars, CUrct, Baxxaaa, Tart r't iMitc, fvaacata, Br-iaiaBU, Blbbaa. Ac.' , a. roAPA a BoaSp tot rtvrtrtii ia Brotb e-f aaiaai ,uamlmj J7 WAATCB. r t l wrM-MT.iBigg7.r', ta- rj-a mmmmmmm-m WB-rBj-AiwF mwmntmm aAJf. tt-ummm m ymUmi. tjmmX M ? iBBBtwBwawr to-"- a-. a aaV, n m -? bbba4 m4 y. -i Umm mm., Ta7h "fcaaaakra- Tha "Gentleman's Cup" (KB aasM M dan. Ta ke aaar.ei laa "UabrlU) Jackey Wak" 4 aria laa caaiaff racra. Faralile4 ky KITTg A WEB.'B, Jawalarts If Bala tt. Hydraulic & Steam Elevators, With Meikle's Paftent Safety-Catcll. THOS. raEIKLE d OOm Monroe and Tenth Streets. Nacaiaery af all klatla; Bolts, riaw ClerlMa, Iraa laaMa Sbarcl riawB, Ac. Acaalra anrxs lataa i Km OTJR ki A. A: A I U I i i jj KmJ liJ LJ .VjL ILLUSTRATED PRICE LIST Oft, aid Prat, P-m HaUert, Feby-IIt, Taatk Plrka, Bkerwlatr rl aaa haaarrd altr-at atrlr-a. arat frt ta aar lad rraa. f. P. BAKAES A BAU. Uaicl Pra Jlakert, tti UHm ttrret, Lawriylli), kt. Gold Pens Repaired for 50c Hydraulic & Steam Elevators a ITI ILL TIE LATEST IXFlOTEaBEITSa AINSL1E,C0CHRAN&C0 Tenth and JiTain Streets. LOUISVILLIC, KY- Repair aa Elryatan aiw la lie PrwatBtly Attra4l ta. Iwltyllbt FoaaacrT Baa Aacklao haaa. mf7 fUt9a3ta J. B. WILDER a CO, Wholesale Druggists. LOUIS VILL.E, KY., Ara aaw Ib rrcoiat af Ika lanaat aad Bt.1 ritaaalya ataek af AAOOH, ABDI CIKES, DBrir'aUTS' ."OTlOSrl, aVtv, eter Iaartr4 lata tka t'aittal Htataa.aU af wkk-k tkar ara eaeriac at aaaaaally law Brlroa ta araBt. biib aaal m liable ra taaa era. Ap-rata far PBAZIEB8 BAEXi,TlC0 CAIALnlC, tar taa aara af Kheaaatliai aaa Rewntra-la. It la the aaal rraarkaJaa rajaar ia tka warU. D011ESTBAD ASSOCIATION OP LOUISVIILB, k) , Buy a Home Now, when it is in Your Power to do so. LOT 55x160 EEET. COSTS ONLY $300, aa aaaa. aaabMaaa Aa vjaahrr aavl ly aaraaaaa mt at whalaear. AbjUaaM lanilikil traa. atewet aa fraa t a. a. io 11 r. a. laacial ananaian n lb prroviade ta? tha aanrailea at Twsaty-etxtk YOU CJSuS HAVE And Pay for the House F BO BBBATZB AB0VWT THAB TB M eeafi airl lie to aaaaa tkM alaa. Oall at., aadar aarau baaauaa Beat, ana art aaai W. A-MUlWrrBAB. rrea'a. feEUA pJaTarrtAaaka ruTuat AUOTioa a a lb a. SPOXAX BALE. Oaa SareaelU 7-aetara Bairwaaal (.raaa Plaaa aa 4 aaa Uta' mailt. OB Tivatatt hNMtwIJaa), a 11 WlIiiI. a aec Boa rsoax. A.ao far cm, aaa Fasba a Oarabdar'l raxaat r Tab La Pear aerkai S. O. BuauiT a Oo. . aa GREAT AUCTION SALE or New And 0ookclUttjnA Carriafes. Rockaways, Barouches, and Buggies At tkc Iadailrial Ex aaal Uaa Bailalaci Oa Tkaratlay, Day 20, at 9: IA. H. r a CM V arr t avika raoai far b mmw atoeA af aiaAa- ac ptabalc aact loa. u laa blcAaai BiAdrr. wll aout rt? -aarra. Ufcs (odaartaAT mmm mm4 BaaaAa-aaaA atBAa, eiaTiBiAC Ia pan. aoaaa of Ua. fBuat AaairaBai vac. eaa . NEW OOOTS. X uwa jaraer ft Rufttg torn 9 V9mm mini Jmmmj Uaa 1 lrk-StAr JMbCAT. Second-hand Wagons, nearly new. fara 'axeBaBahawxe a 1 e-borMraaea tarrian: f iKpBnaTiury. aaarly ar ; a aaxAAaa - aaa aaa AU raiai eaai.e a aaaata daraba raaiala at ttM-ir swa prtca abaajal ua thu amta wukDat IaII rrr wasaa Mreaa wtu ma aall. The aa-a arts b-eaaAa.f trea day ts say aaAU twa shore avaak b Tiiail "frnar acatke it; Bola antk food a-e eaxta aa nanlialiM tm baak. with I par eaat aar v,IMean.al loa cash. Wa. BUBI. CAtv ALraixiD, Aaptloaaa. ayli.ia.uaa Jkactiaa Bala. OB TUBBOAT. May a, a tt rtrBsaa. at rdock. fwtn ami. At fabric aaftiea, ex Ike oartk side af BiakiiMil at-. lima knar) way aa MasM bl. . tb tobewtsa aroparti ; 3l lead sf Mara aTlr.A Oara jad aaraaXA Ja aarr kahTiai ilea waak mmm. aaa bM rallptMl aiai mtbTa ucr- Ij Ikftf 4 Itag aai L C. lrtaraT SYCAMORE GROVE CTTBTAVIXUra iti Aerets aa4 camBraclBf 21 HafalBAtAt 8aA araaa Baila-iwg Sites, accewiiWe ky Rall-raaa ba4 lj TarBplke, JimJJO AUCTIOIV. Caab? k4aSl-aaTTSlbaar,ro HofaiaaJtta a rwa aaaa fraa tm atty n aa iaa aaa at na r-,a?-xIja15S aw OMsrfra. lbs fraat (battr.ra Brja. Jea aaTtiM, as aWarreaawni aaaarry. Taa tai uaa Mill at MaiaWapl lal Miltlal two- Ar-.i-r-aThSJ Sa. ABAaraibar ykki baaaroel ,eprtaai aad rXaa. bata attaaall.hj by HIBIM aad tw rraiaaV. m7 poaa. m a al tb MvMteaM.e tb b. tnnqij , mm a. StwUtf AaT, MAX 32, JI8TA CHAT ASCTICdi SaIX 14 Tint. Ut-L Mtm C-ai ftiftua, ar ea a. mam, a paau ear oaa. ad axxractloa tm in taa i n I Melal trata wli Mar the sepal :S'ammKirar4 prrrBrrP JvSa. z.;mix i-i-u At vm.v" I .mm i arataaily ataaa44 ta. i " i i1 lit NEW bbi. Ma BUM M Bar. raa direr m tb pnaiite troa rim aad Marka aruMaks aaaad am rwabaa ta tha hi Mil aiailaa A. HOUSE BUILT, in Monthly Installments iwb tov aow rax roa xoota but. mt ra aAae. aortkwaa soraar ot rtra sad Markst a, ptaa ki-MTwa aaa aay lataraaitea aiadid, IXAUA, Traaa. rHaCI C hlWMjAH, . a w,. i.m ,i- i Ii eioealal WKb aesd Iaaal aad linai, by tba day or wha, at 177 vreea at. , aau run aa I TraaauaM baaaaa. ft par aay l aad Vain, TMA-BAUI a a I ii ia ay, sm a bad ta a an-1 aa liairlp. remabat ll I III tram U aaar. oa taa rBlaroa. aa a aaa tarBAtka. MilirMM a-aatra. ILdaraaa "Caeatry. ' UiM edaoa. TyiABTrriiB riiiaat laa raaa it hoax, a i) a prrraa fa ally, raa be krerarnaridalej amh isrp. eiry llialTieait ataaja r SB Mia Tba raa roe aa aaa lialllllil M aary BMta. aad Mej ererpn rteeeara. Taa mamm, mm a-earrXUe. oall a M Jaaaaaoaat.. aaaaa AVAa. aaar ktaTail IVABIttBanaasaat traa tajaeaa, raieiait m I MtaraMhM, with boardTaiM tad aaxi g raaa a tor aratkrsaaa. a BM rort at. aaa cm "boairMa" Sai lea jaCefal . estTBt!ithi HAWOlPtOB, aV. Wi IxrU itlaariril a aay rary aval SPRINGJMPORTATION "Wall Papers, FatBJtACIxa all tha eaantMa traa tka Mrwwx a ailMiai pun tax Baa at FRESCO PAPERS fa rary kinilltil. tka raraty fB aad I aad a waa I yaw a aarry aat tha apa at Mural Decoration OKE-TTAT.F Ot aa eaiay luialil a tha aaa at lastly aaa- a at mm t aaaa aa tec an aal a ear a an Th ariea it an raaa aan aara a aw a thM af.V.ESCOTTSOriS, 68ZlAin-St. BUtaKICB, TRACK WAOOgg, Side-spar Bajrclesa Ww 1 f. B. BAAakiik a 0h.l rATarr Braraaa, PTJIkXXOOOCIIa aPAb 1'aW I'wa'aat Aa. d) ABBBtBBBBtMBBBB atatwoa ataaotdABTa. mmjutimmm I u, wa i i 1 1 ii i mmm A. ni Baaeaoy ahtaaad a Bara, OaaiiasaM aAaat, wai MIMlia Ilia iiy mt aaar. Th aaata eMbaaak a aa tbaa V' AkTI " pi 1. " 4i ia lu tut mm acre waaa Baa a PtT'.;"i"""' lraa.aBl.ral. Aaaa I M- Ut t. taa aam Mabel ara. t -Al kl-lTl-ITtox la an. aaa r aaaar. a ' - ifi' ""M- acre a t C. AV. V.. W.1!"1' "WI BIBJ -ra-ard'a air. M BM ,1' . ' at . baa. rawaaaB aad ' him ayta ait WatrrBB raatak -7 .BkABAabeaanAi at k-.eue. i .najaaa eaanal mt K, Ml. a a he, 1 e AAA rraa (ll . tmmiZLm mZmT Tirah WHSmmmBS WaibaA eta. TaV aTxja,iaaa an-,, , I " faersl koaa wart. Wa. Apply a axa laaaxat WT r AWTxtTX ao an--a rare aaat aa. -a m a Baarp.- V wta aaraaaaa Ua l aa. - im wa pares yoa. aura. rial r Arrxr ool t r a a ra rwetwe aarp Tt l aaaad back ruai. W1M tra-eAe w BaBaABa aiaBlr. Ataraa a AoafUat aa a aaaiaaarF. kA mm.y. aaa a at aaBBBjaarB, Baa Bat aa aBtaaaAA-, ar arm tavAa a prtTBf a Aiaaa ta bwBwBpB aAsaaal ViaUA, W m faiaiaA tAta I HI i I i uli. Ca4 At iaas aaW. AAAa-aaAAI. L W.. IAvA iTa. aiAB-wAla WAaJITaU) IAA HAM A CAaAtBAB a ABABA BBaA r i pair or LiaM aaaiw A araaiaWf. twUM BrthNVaTia' " mmw "u- HlklltiW taa m i tMAXAJrvkUA CAtAAM htaAtjr) I XLTtwTmP im a Mn ia tt.h Trbwbiai k atABTaa AoaBTa, YfmlmJiSrmjrmm' aSTalX-? au. I Tim, By. aaa aa pob Rim a LXMaVba'yaiaaiPabi a ibaaaaiaaaaraaax. r a aii aaal raaleaaia. aa tba aaal aaaa si PuM at-, ba. ka.Xaebara aaaVCaax. in I an I W rasaat aj A&ll m, a. IllAtrtf Utao. tleavraoa K. r rsrth aya reraaaaaj LM airr a ma bakiiai 1 1 iiiai l ra fjaua tti r taara at third pxra BxryT-a Y, 'iy , ',7, ," ",trt , ajxra Itirt-u Huim-ifte a a. it. a r a-Maaa. ta U M ttwoaCea. Ia Ot riltk i. a- ia FwjH KAkT UWXXJ-lKIa Twa aearj aad aua la a II I lai.he Bad said ereber Sao arFeT esaBavatAaraa T eaablsAli sad aWdaass. aaa. bsht prrpaar. aasdasalL BtWAh A . afTLYOB A di . Mal aaaaxa lania is Man a. . ba taad aad foarth. IVOa BBBT ATOA1XA- Taa Mt I tM aaast a tre r ft a. rauhc Aa.Aia Bl ri a ' Iai aaa. Eeaaa BUOtfaAAB. MILTxba B CO., Ba. Id aaa a , bat. Tardea teari. )JM BKBT aarUBB X raaaa. Ba iaa aaaa araaa. a aa, in aa-mama a aba Ataaa- aal. aswer asAaaal aad i.pMii a. Amp, oa arHieaa m fort Ma rsyaaas, be. am. Ap-PlraAB. tea fill I a. bay. Waaaaal Ubiiait. TXrB BIHT CWajaXraa B. tan inn I araat, r waal aaa. bat, ttraf aad biil.al.aav4 t eaery brtc tee a ' oMlaaIA PlCSAbA: m iatxbx a exx . aa. a kaa, ha. laerd aad ro Jwjb KxnT-enwi-Mwi -" PAaivt bma-UXBCA- Taaalre at k IT BLAAO; enraar at TraiA aa aaaai am. area aaast tB BKBT oaklXlB- Ba. aa I 1 1 1 f a, A Ml. Unaaal taa liialsa m mtmt aaa aam. aaa ea sat-, aa U chimb nsreakA. Sd -sWat-Wkyaaa, Ft'B BBST KAalDBscB A aaa aary raat. race, aa waal Maa I rl a . ra. Malaa aad rsiaaa. was paa aad waaa saaaasAaaaaa sad a t'rAlr Aisif is CM a III la M. tAlltl.ld aaa aaa at- -rl' stt tyaya prjrr-aBicB BTufta abb owbaXiBw aaaaa av,, r aoatk. fat pa Iee4i a lll yaatlhat. ayadtt cvi BAvaT itumb aot.aa A UM Hill amd P laaiae. aad s..t dwalnai a I art, i i. am ar. aaaaaa aaa. ea IMlaaglia b PlI'eiVotV.'eTBl atraaa. batweas yMarth a laaa a. Aaaar a TOa - BLBAta. aa riaaa ex.. a aoa ar-A ear t rnaai a Ml aaaar. Apply to mo BMOa. , PoartA a. arat t,t)M BABT AUH'BB A B M1 SB eSMskl III r attk larae yar eaa aU Bkrrs lapraraB.aaia. Fa MB m sJaaaw n.. k. Bvehik aad fmmm. oaeraaas srrM Ma 1- Assll a C O. TACHaD. eaaaaaa cor, at Maa esdBfaAh. aaat It poll TWT Beaa Ba. IM Bast (.biani at .M. fiBila . Kl Waxt I aaatAAt'aATaAVrlb aaTTaai bw ats., esaaabaaay I mtaa i ams kaMtaaM-BaaM Md ralaoa aoaxh aaaa at Mar Aaaaa aaa faar bi rmiKA Apsy a J. u. wujHaB. im Wast FVraatoa'ai "eaaiVee. Vl "x aTeal'aaa' laav " nTS a l Li us a j.tTtunAa cuJZaL ls etf 1,-Hai atBWT wood a-TAU-t aws, cAiua P UtKM iiaaalslaldMa BiaMiti All CAItafl aaa- Mai ia esA Miilalia-Znai a. aa l ear at ewaaaad. BaBl arl par aioalt . altaaAad aar Twrelf M.lA rt I lara aaa. Aaa a aaa I aary bates aaa sa am m . bac Jerkaea aad B.aaai-k. ba. mm B. aA pro jaw aaaatb- mman babf b I IkXfc. Osari -baa, a cT . y lkXJ.Tit a eat JiaariM ai ayaibt X-OI BJIBTUBCMBAJI BBBIOBBUB Of JeaBM P . Brw1e II roasae so arn anabail. aaaa. aaa aaraas- aa tare waiiibal a aiieajyilia ate, atatk ada. aaa n.irt at a aaa keaaaa mumm kiraa. Waaad eBaaaa baaa waa saa banaa A sxllsa -al la IwaAUaa, a part at Iks eaaaAaer. stasa. arl au V9 "SiSmli "JrrL2S af fas. bM OsMaa BAkHMlall wbabt. IWl a bC 1. 1 ajahaV. I roa BAia-dJiTT. P a Ira eaa UlaaTkaT bqo ealsee. wai ka-axred as Aaaa a ka aaaleai. r ataw Aaaaar, lea. tlaa, bxriabiLriwoMsiiBr.b Via eaa1af Laarx e aara. .1. twaar Sa liatlw buala.M ' wUah AeeaaasJ bla waaa in all a. A lare aaaaaa rbxt-ra a umuM,upin i taiiMi,!!, tboreav' taaTBaa'aa' hiraia alaat Brar aL' B. WbUIhBk. eaykk T-f-BtiiB r tt ABaairtwit-aaa raxr. I tBTt-rwrxeae alabtaa a kawi Iwallaaa, lAjr area ar aaah. wiu raaaai ibarr aaa ava-ii ay ead-bx mm mi air.il lee sum aar aaai BBrwaar te aba SiAleAl.lefu. aa r..aa pI Fa! At ApWlL-fiin a Co Taa. a atia ax aat. Tanea rwarxh. cua till raaa aaaa area aaaaa e mm if P a baas by the yaar. mr tut a (asa at ibii. eaa lad a ear eaa aartpBaa ea Iral ahm eliy pra- ana tla will aaix 1 bsb.. acwaABSsta-axAjratra m at , MA. Third eaa oarLA. ou.. as. tm mau tX BA1-B-BuaalBa. er.-Opa sad twa ba-P e'ax. saw sad aaaaad Baa ; a aa. aaraBclaM aad mVarSi. Sa mXtff, JStSaxmi "bT " Tot ptJt-a Aetna Jest wea at laa a Bd P irwirMaaT'BAataraaeB.. raa.aa. aw. aaa SimXm. t.ri1 a A W. Yiaiaaii ia i rr ear. rkVM aa Part- FtsSaMTtisa Tti 1 TitTiI Maeae. H vWAJtB a Ti tmmailmZTm at isa iaVa. ayil da) r-a a.i a iKirwa Oa aa?Liaka axraaar .2 a .a-a'Wil.r aaak aad Twaens aaa. rix ctir aa. aor -art aa Jsawaea. tm a . ffirxaait-a arriaATLAaam 1 wai otk Pa mn I ill m 4 (Vtaiai mtm, Tm apaaaaBA. Bbqwit-bbca) pBw-SaiSr L-r?aiarf arrawJ -r?CS tr.x iiAi-TorBUaT ArtirHriBat a.ay . A Halt a ajsTV't- Ml araaa. aaaest ,nr,a2gal-; !gS-1 -faaaalVaaia-. -WJv LTJtlrW ra BAXaV-BUIDB-aCB-Bew ewaa rraal reet-fTraav ea wan elds Psanii a.Tha. Brae la. rtlalaaTKMta.ky tllh MlliM aaxbrrhaad sad aary aalabta arpan. Hoaaa h- aajry aadrra eoeVrsMaoa. Tii iUaKAI. llttul I CJ , la. lee mmm M . baa TBI' aa roew'B- xS!:5H mai fiaaiia aaaxber aaJiaaael jtKaaa . poa BA-aa-oiaTBT. . l:--ltWr mi ' .BTBATaBJgBJ5? . aJ'1- m9mMmmmmwm LOmJa - - -. a'' lm.

Clipped articles people have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 22,900+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free