Skip to main content
The largest online newspaper archiveNewspapers.com by Ancestryprint logo
The Indiana Gazette from Indiana, Pennsylvania • Page 9
A Publisher Extra® Newspaper

The Indiana Gazette from Indiana, Pennsylvania • Page 9

Location:
Indiana, Pennsylvania
Issue Date:
Page:
9
Extracted Article Text (OCR)

Local Talent To Be Featured Weekend Telethon Set For CIUP-TV the ampul Mevtdon itation which can be lean on Channel on local cahlo TV In addition to the local talent the telethon win Include appeenncee tar heart incrtallati bom Jahntomi and Una bom the heart association A heeth will be aet an at the Regency Wl bom 1 to I pm gaturdsy aad the panes ar group donollaf tbc mast money will reeeira a MbaD autographed by the PUAburgh Steal era ef the Regency Mall appeer-ba rideotaped far replay later la Tilot bom tbo local community and thi campus o( IiuttoM Uciveriity of Penmyluinla canpu UUP) will be fMtuiwd in gMour tdetnon ikied tor thli weekend Tbc trietbrn nw bam 1 1 Wdw la midaJfht Sabuday la beiag conducted by tba lUPCJrcie CUh ttia aollga4aai Klwaata mghitfM AD proeaada boa the telethon taUl poto the American Heart AaaoriaHon to support the filter! in cardiopulmonary rcwcttatkai (CPR) The teietlioa wtll'be televtaed over CHIP Acting head muter of ceramoolea during the telethon wUl be Big Elmer of Hurl Neighbor! Omni dim Jockey Mike young will make a special appearance Saturday afternoon Three phone wiS be act up at Kelly Realty to take call lor donation Tba number to call wiU be S4MH0 AmatlngwHh the telethon wlllbe the Bail-den Chib mm the local Junior him the Key Club bom the Malar high and the local Kt-wanb Chib Abo helping wUl be Gamma Sigma Sigma an IUP tervice aorority Meets March 12 Group Studies Operations Of Local Schools sas hi on three memhen ef Ac (Me CM I Oaeeiee RlWdewin ef log up mund equipment it Beth Amoroeo while Sudre GiartL Jim Mary Aaaa an Mated I whfle CSrdr CM i Plader whe I peuident of the CIUP I Oaoeiee BHolriewIcx af dUP (ride the vote Sited are Circle deb aad Mary Aane ftl MMR tSBSMfh I pwn 9 i tor Mm abajy i Miss IUP Oriwridealiri in the tool icM tokkl to tM to 1 itoM hi factor ifatoMn femeam At to mates Hit fapftf a mm aa to apt toa bath ptorato tmehUMt- Where's That Money? County GOP Men Oppose Gas Tax Hike The Jatieai Cbaaty epefcd- Mart wfc tww hanua caa UmT Clab weal aa Inbtona Eurnituj (Sssrttr jSaspttflanb TODAY TODAY TODAY TODAY TODAY Monday Modi 5 1979 12 Girls Compete For Title The 11 Mari ifia IUP to heU a TJi juy Martin hi FhtorAtot- aa flm a pf irmuMih 0M apa af IS aad tl la a jntatowy Mtiani nrpaaa th too toN aal ha to htfeMta titdi i af Mgr a aw Ml itaahi vehicle haiaaw fa aacb ef to 17 CkMaawahb vaaatlcL Thaac rntiaim caaair tone maU praMc Maha laaiaaaa Ac Mate aaA aka lo awppart vchkirtan 13 Mishaps Reported Three Hospitalized 1 A Kmc tmTamau In Weekend Traffic KSsEES m- IK a pMattaa Wat ka- A boar will ke brwardad la Im aad aaaai ta ml aaaai a aaopart die Malar i Mekr boamaOMr CUy CMe Had ladoanatailir heUetaMn harii Kadic Jaaier Ite-Aen nMoa tar alafaltahMaat af dw YKW Cnany Ctak tUartlve aa Sryt 1 ad Ueerfe Habey WiUlam tafa: hdn Lama a ja- alor crla 1 Biasloar aad pay- McMIllta Oliea Daaald Hun Mike (iwyne A A Ml Saitk Altar Bad twyna Abrraatkr Daaald lya Mayraad Aid Crime Report Police Probing Area Incidents Arae psUce'ceaUaaed fa '(mnteM- ns? lifted uked te niUel a lakatlbbaiM my-Aaiaaa aaM faiaria SSTITTL'S itoaTta bTlriri tMt eeridata aiaa ride ha aid cara at ta DIXOXVILLE Edward efatlcgy major fraai Honor nada am ta waafatad ie- arena aad dwa trantpqrtrd ta Hliiinnr ML af Mat Center utaaal Igftl a palar riadlaa awd whaae la la HI 1 fc la fair i uuiniii at Ttal away Ike dab aid aaale adacattoa Malar Fraa Yrtday MfW aad aartjr tear Utairavllta pellet My ta nmumn Ana Haaalul a aaad a rapairtng LawtabM day Meraieg aat reported Pena vehicle aad aaedMaa okanilf natadiidMdtolew- p04-0 md anwkni atid DdaMLiailaMR Motnaae ama dlatrttt by Dcaait Haarocfc ol tag a aaawaklele naak at t-JI fam aarviea MMauaMM aa- tari Mairavllle RD 1 callldad ml Swatay ataa Rale un I- kad a mPlJSSrSdd jy-ajlami Daaiaae mvhc ad aaad- a SdfSf' riSJSircS Wa edamat aaSrSmiMimit- taaaddat Mpamd a yarn Mwa: laraa idwfiald a ta- Ta awi tnry- bnaibb rtrta rtoe rcpaitad MvaMiaaUna Damae mvhc ad Mad- a artkef WW a AaMaara Sante pan- wu warn mnqjw aniiM py WClPrt llUMd 1 Be IMTMIllfll pCMM PfHMrc'ir Film Ibwm IctalWi i Thciwimry KCV ALEXANDRIA Am me dmi taMMcd him to Ac iewmui riar kaabb aad pkyilul nUui tnan alaW a h- taiawlwbaiiadiL BMnmWIU-fRtaarR ar- rape mi BaawlirbaM BaOar BLAIWVnXK WiMr ad aad admbtad Lama aaa ay lranoui yoia- POXXHYAWXKY Fhw- naa fna Pauaati aoa i real pauaatawacy a CaMial aad Lbdiqy nanpaWei mpaibdiaatawcanM Mtahcllc Taraar a aepb- JNna 71 a Banda RD 1 Am Itayai taaaw a twa- "a Iinairntailed ikarf aaayrihe Maa aada adamtaa attar bta tab eadMa Mia Writ- ittadt era wToZai Sa Mpef Scheduled rrardurk yrapuml SSReibXJaSaeu 0111111 1W Nm hm Ubm'i CltUf Uuj Hcipital Gracnv- mdajr aloaf Kcnlc Ml he- Aa 2 MhlMMcaMiiclMS KiiMSaSafiSltai pdfcama La arumy auaem SajttSZLStTS At Homer-Center Umb a ar 4 Daaaae tatatad paatd Lapiaakr af Oak- tab: aad ia WdmTa apM awSKiMk fit- mi wa hbad- a Writ bod Anaaata todtaa taid aaaa aantaa adaaadaaMa ydaae dd node Ban af riad aaJiBMe Kale af hbad Ward wM aid oflirn la Mlatoce volt UtUlH VALLCY A HUbad law awbe Jar baa IbiaHadia Vaday KMarA Aramari Ha wa Uaatad at a mnlar iarttiiia at 7 ya uaiad ear tartker tuakaa rbria-idtakaaa VSteSF' a 1 ranaid a lk piopaeil (Ha da BROTH VALLEY I RD ALLRY A fribe a Hiiiibad aa Mda a baa Itaanaadm Yatey Anaaora Ha wa Jnatad i anli andim 25 ealffffStilSffiE "1- by a me rwMMi mu amtf mm cumcm AnsaMcc Hnfn MMilwiy i fwiw Dhrid Kerr Kim ie Thrhh IW fin Tkrrr a a iwddaaea a Braabaalky bmHiiaS a mrawr bniihmsiihaiisii wmMmA by tkm jwir IUP Im lrrk ta- BUrwHIc Melt tbca itmm- dlaaa Canola HaraaM a far- parted la miwa bowed hjr iniiiia im fccfMak TWiceHml ItahsllaM bMhida m- mm ajL nJccA baffd Mbd SUM: mApm mk dim doact mM a Sens WT Kccbwk Ce- bcUHe Slab w' flrihMm born tom a bod fcmaar mined at SMb Tkttl tamnaa ad at J3X ga STtrraS1' SibSrita2K5 wygwlaHggit Eligibility Benefits Change New Food Stamp Plan fietm HriBfv C1FMm 9 Begins Here March 7 bH Ihc hlavrar mMdc hnid an Damatt aa aevara la 1 1 1 1 1 1 1 Had FMollba Mrabrbp abb eawaie ar MU btoriba err a taper i dtdbb far toad MMiqa Mrdmt irpoiw a a SM North ear Beg) at i eg Mareb I aad nmlteulrg boa Joa mar aolba tael Pm Ntacta af law panad by BopM wMbr twa ynn apt At Fond laop Art ad IHT Anordbf la Sid -Apanae-mr la a ee-drtew be UaMB Ihteuw wi bwbaa Estate Meetiitf Speakers Nameil ebplbb br At Cboeqr Beard af Mom tbe waifaei I tglwb ail of Aa oow dpIMa tar Pw pMpraa lb 177 an ba rrtalid wbab aew A pcfaa boar ba to law caeb-tap bnblita be dip Mr br barftu bdr aid ULAaM lea waa Mriplrota Ar eaoaiy al ba aatHM by i aad otw haeb of btotRu Mr aald "Tbb ba raehcd tamabt taaety udiiacr arttea warton nbca Artr tar At pnpnM be re- la latfam KaapKal laWawhn a ana cahida cwb at fcja a fa tody aketj hd i tf-11! i jHflMmsisiMStnMvjaamanm memna a aaraan walaiiaAatjai ad Leyl -g A uMjtaWBl1 CTIIini(3g3EEBI tMKartblttbiimlla- arrtr Dyrtawa wfll ba I awaallMag jagaESBwga da He wa traatad it I by caa- a WadaaMn Itodi 7 IfTt If I SLL- ta epea Is eUMlMM taffiSMr Jk ajme- Cyaty larm a tan MPgUnlYfll aTwbdTgTatdgd a ta roh the erab MUM Bt Rowe na wtare Rebut McCenweSil ef dabahug ZiSH JuTTSa Ferawa end Ua lodleni RD 1 waa fatally tqjared See alary pose aoe (Goaatte pfeote by Wakefield) ma-lbMiei i lean tap appb Iba ow rtriaa ta our com ta ladlaa Catty ketwara Mart I i rtadd raujaw a prt aad aw Aab rtaaae awaL Tbata rarawaihtr aob-Iff ibem wbra Acb caw iebwnL Bbb aid -Haeb taadly wH be aatdbd wTUta af IK (baape ia ellfibilHy ar aaroM af kiaihu" BUt added Art awnppbmtliM br At prapna cm be road at any Aw MkJar Tba ohm af art bald ta bm aad ati be prepnM rdat Far aaaple a af taartaUM bate att awaAbbawaaf lari ader tba eld apMaai ba only SMI coder Ibe otw nbi.

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 300+ newspapers from the 1700's - 2000's
  • Millions of additional pages added every month

Publisher Extra® Newspapers

  • Exclusive licensed content from premium publishers like the The Indiana Gazette
  • Archives through last month
  • Continually updated

About The Indiana Gazette Archive

Pages Available:
396,923
Years Available:
1868-2006