The Titusville Herald from Titusville, Pennsylvania on September 8, 1992 · 2
Get access to this page with a Free Trial

The Titusville Herald from Titusville, Pennsylvania · 2

Publication:
Location:
Titusville, Pennsylvania
Issue Date:
Tuesday, September 8, 1992
Page:
2
Start Free Trial
Cancel

Tin mvfmui hsiauji TUnum h Nationallnternational NEWS BRIEFS Brazilians Boo President MU M CAT) — "ntfil ptagiiail h P-wtalEHiyaad wyAtafr aM ta Unpuri kaad af w2rieStlSW£5itSStai5IHLe Hangings Resume in Afghanistan a CAP) — At ten 10000 paoplapackad tea a I rtaktacriki oadriy UMtalMr Ma ata ptaadc tap Tajikistan President Resigns DUSHANBE TljWltaa (API — Tka I NaHyar aa Aa AM paaridra af a applad ta Aatandl fcHntatailPl cMatrfta Una taadan af ka hp confldaaca hi hta i Seek Peace in Northern Ireland i(AP) — Tferaal aa ni vaaanca- Mteftigrlniiaidldaaappaal rtiiitngaratai ISA'SSSl't ooMd mworii 1 13 Die in Skydiving Plane Crash Mhaflavidtobaanyhigtt I Maaday ktatag aa dmaa te wan awaMag a mat af tea Oaten auari tea laBaf teaa ' aafa 1 20 Drown in Bits Accident NBW DELHI tadta (AP) -- At late H rala prapterategatateaMra rEWSraSate tea teB ta I Snake Bites Man at Church Service FDKrWAYNaidtAW— AmaawaatBlaBbyapalteatflBila wtea haadltag k during a ckuate aai - Boy WVa33Awai attack on ooa In 1 i — "‘““T Cod iiiamriailnn affioar Dun JaiWai arid Vaaial aa la aariaaa tari akdila naartilaa Monday U Biriaitaw Iteald Hoapiri Ilaialunrlinar"-- — — i -rlr- AppriacMabritavateaBBriadliaaHtttelakaadtapakoaraaadas aaavMaaoaof teak fakhTtaqrdlaktaritCkiptarUc'IhqrikaS taka aaiwpwria aadifawililidr any itaaiHytttaallatelaUtaa tera lsrte rarid ba ta vfatadna of Uabiad arwmaat I Vaatai kranaaa la 24 Killed in South Africa JOHANNESBURG South Africa (API— Ttoooata tea Mark hnwa hadof Ckhri ill 1 1 1 flu Mnariay aa aa ANC awrte agatau tea tewtaadk adfltaurarateaai tt late M paoyta aad tajur- kw riuoU Ml TkaSouteAfikaaguvanunaundiia srsrssKSSr OutetedteaSaateA&fcaBpuaraMaavIngklackateBvala XhaAN jaldflaUBitga could Mwr pwp7 canary V tela k a teta of Ihingi lo John TtaH kaad of tea Hattaarinna Sacteuiri ariu waa oa flu anna Tka Material aariaa poBdcri a jji — 1 Mini tiUna-M aaWteNakAI hfahaa appanvd a vow af aa- iteBwaa tetagillahaBa buljadriiii mid W-Ww Hotera aritaifi ' “ “ teHaa af teak tell HI Autopsy Results Awaited in Death Of Baboon Liver Transplant Patient By CLAUDIA COATES riuaritaad Tmm Write RTimnCH — Dbckaa M an Miifay ate W la infagyaaroH mtaad tar ID afi Iwt bii tar ID daya wkk a MMjKMtagr imaM paaaHaa HaaaatadtatayiMataa Maataiw teida da Dr John (te driaf a I taaaa-pte nutty aaid auknwy raaitaa nteM mam WttaMtayhulaartyWUcariOfU pfllrlahl tnatkalinipacladTUaiday Kamtao — varhadaataote'M catkin ribatriwu tea taaaanrlt union paapla fated ram tewa Bay Tteactaalatipnywnirwliiiaiad f4R3s5rtetaMnknta tt&x'ssr- sr-" list Black Woman in Space Taking One Small Step for Equality I an Ha Has and I naMKboikaed ta Chkra Jaadaon at MaaritaaWiGriipiL AP Write CAPI CANAVERAL Ha CAP)— iaa Janlany a dactaraamad- ha wtflba taking i k ariia- IhrirappariUka datad to back Sunday ariUfea tha ta na tew fltebiaifcwBBuakapateaihaBar aateteu teaaacmawiteanmgafllfaaBaia da alao aril tel ta pawn af 'Tnvaniwaafthatactaua podrbatetalfegaibiafaadbad'ta aariaWateiriatelktal aika k prana apaaa r— — Akten Amartraa wain whn had rittaaa flw Mdtedia kite Iteiteha taka tec aten n aaabnad I aatenaiairi Itatowthulkappaaln Spaoafab ttrialin a fate a kataa fata aaadar NASA aafarlad buwaui NASA and fapaafa right now tea only ona")aiainwS apaqr Aaratfcaaa an fta fa can daaa Mack AaMrisra )Pna to fly aa a IU apacaridpL awrihavn flown hi ratal Tha flnt lantaoavtawa terpnaaacaaaa waa Guinn Btadtaidjr on tka alghHl hjfhar axial plana ikatda BUM ki HA BtatepailnriaotairipfaraBMla Of NASAIi craaal W aatcooauta MacfcgMgiawkigiiFtokaawyaah isLteSssrrs ln teat amwyaah1 want paarie kaportanl tat ohferWMta rate wte la know -Jemima lalri nfailapn anwallmu taalra riairinaa aa tera garan af tera Brita Made glrtn“ I KIMMSMSMe tank tat wtet taa drawback! am wte tea pteU arti an ha U Tka Ihtaoto af Hate tiairteteaflylumUtetefte iv TVirAnaM iHI wteaiHrmtyDacteadKMy kia mm aflalriuteyaa w CD- Iv an aanteat aa — vy a ttnaptata Brail pkamr bom HaMlkaaanM pamtelo know tenant Mu lad thay'na aaaL” Owing teawuridoag Ogl Jaati- raurifltek team tt four fanali taytkn aria baladacad la gaum 7MJ-TEST pRce nouma 988! “DEUCES ARE W£D‘ ‘ SAVE OP! 2 (jAl PMS aid A Cate Aftak r iwrltting Ma privacy aaktar flwpaflcatanrhta kafir had la faei atlricd rincutaaiMaM ky uteri u 'i' a htaparar tkaul m dn'l tka dank oi aay panna WarwalteritaHnaal ipolaa i teTha Find for Aaimala lae id InSUwar Soring kid “Moat panda tala would ba a faflmyu tiny rad akaad wfcfc k Mtfway- Fung aald tka wan Ynrw lHa drill IMAnaHtamaim ariaghaaiiteramtefaaa Agate tern l l aaa MmaHaaali 1 fUM cm teat can tfita Urfwrtiiy and Aumtauinghw cSpo raffed aftaMor Bans LraenMLtanta Bte ate wnridag aa a paawl pivuitaratetlatenltaggaatliite Ariataairi Croup No 12 Iawfoa win aaaaka foul taata teEte?Lc Jm Baboon liver Transplant Chronology PlTTSBUtaGH — Hra ta a hgtaadSte Sunday vigil af ikawarid’aawuiaaapteritifa tear hi a tatnaa- JuaaSOEltepaHaaikl pa tkavaUiiaui andlaa atihtaowaHataribtaloritkiB July S: Tka paHawtta allow ad la au far tte BtU Han liana wpmUwar ftaarrina ia MPVfllft JidyMiTtei y la And tea aaraa of a arianr tara Tka paHaal mate ta fair aa dpi af Aug 17: Tha favar Aug 2 Tka pattanc ta la ipiaaiUiifiiiliaiHatahadra a raMlamr Aug 11: Abfapayriiawaaa Sapt 1: Uvar fuactlan kagiai n dadiaa Tha pattaal latetadtacriHcaL Ipt It AalMalka teaa aiailari la walk Dactaaaay teay Mill kava no alga of ocgaa Ttep-tedta-U Open Line: Tonight Phone 827-9442 Between 6 end 10 pm ? i J i V I i ft id l 3 1 k Ok rt :-i s 9: ri el fe A 4 ft ‘V f i H ha tU k :3 iA Ma Of 0 11 1

Clipped articles people have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 21,900+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free