The Times from London,  on December 28, 1876 · Page 2
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

The Times from London, · Page 2

Publication:
Location:
London, England
Issue Date:
Thursday, December 28, 1876
Page:
Page 2
Cancel
Start Free Trial

Page 2 article text (OCR)

THE TIMES, THURSDAY, DECEMBER 28, 1876. OTICK to MARINERS. BUOYAGE of the . tflAFE of GOOD HOPE. - OoloaJU Mail Line, fcAl Wim. - UHM iTTTUty aneaon. nnnpn mu ; - aUtotahnrejra, that dating the U norm, tlx Ooqon 1 inort and lb Whitby Rack Buoy ban dttn from Mr porf. INtMM tana UN riaatlry roin wnnnw two. near, ann Jw rmu Mam ban rrotra adrift from thwa - ration Ttonbawtf torernnd ta Um rrTIUcillliMllttU enlay a raembU, hfwW, OUiBH XZJJlZ.mrt. BOMBAY frU Can!. Mail itnrarr TEUEKAN. TMorH IW. eeMe on tr1r. Xh Ifcemtor. Apr MnH HmknM 10 - . lReJMi - nnn, R.C. )OMiUYiTli Sues Oanl) from LlVKimMlL. JT TV waO - know, fen, m4 UtautM HTRlTHLtVES, E& , TSSSiTiJo ai m Ltara. a w, fkajuox. One iJZd bVrarnpoal. finrtueirr. oa tb Utk juwr. Tbl MMMM l HI. M" 111 II n n wwaanrcm lliaioa.e n thTttA.Wa bU hi W nlona Ud MAt at hn COMB Ml - ' wl nearly ttAt and Is mlad wttk ewery naary aad jJoXDOJ XDOX I erery alien. nuf, u4 Cap IWi loc rlravMtk mry ellTu fwetday. wilk pamengm end good to and from Cap Ton. Mono! TbBn - nr. ' Ptna loadoa. Trron Iettnnata. , Apply la lb owncmi rooburch - irwt, London, KC. Ur and Ov. ii NtHMUMiml, . W. ; or to the Itrokrt Miauy. FanrSw.lL end Co - U. lvS - Baalf. W or 10H. LndnihaU. Mr AO, London. orMaanootnjcrj. PinwVh - , Lrwryonl. TsOMRAY ANOHOK LINtw Direct routt to I ladin - Partolrktly rJeahn - rVil - cnn tmr fitted ei - in Mil frw IMlrill IfnllM Mini I tranlUnetsw. . Pren Ijrerpool. Trlancrt Indu Betareay . D 20 raarday. Jan.Hh.lCT hMw, Jee. 29 Helarday, Fen. I HeMrday, P. IT hetnrdar. March I buardny. Mink IT Metnrday . March 11 J IturW Ju. 11 .. aanront, Jen. ii J eterr. rk. I !J Mkr. rk. I hMdd. Mank M Mamdoklk nmHM$. Artt T .. ttetanUr. AfU II rMtmpoM. had caCi aa kdnruaaa. Avtij for . - a naaArraoav Motkan. Vnkm 111 d Olaaaov. a4 IL Wiw ilri. Uranool ; J. W. Jobm, C.a(wl - U. Maa U; &ilar 0u fci. S.W. ; aa4 UoMlataoa, laotkm, LaaaaiihaltNiirnt. U - lam. . 11 BAT. Ha Kaa OaaaU annrt yaaiita tS dart. Tha aiafait . aaikac J as. H 1I7T. avroaUj kaavtod ladlaa tela. Omlf . kraW lor oaarr. Ckwla'Haa la foikw. A4j w Hoar? i. Kka al Va,l OamklU. aa4 aA,rallall. Loa WM : or M Alaiaavsar aa4 SadaUSa. a..is Uiatyaolakd laalli ehaattl. tlrtim Lrraraoal. OVKRLAXD ItOUTK kod SUKZ CANAU - fh; rUiUlaCLAX aa4 OUKMTAl. COMFAKrB RKAKXKa aau rroat aaaiaMaaaa aialkaoaaa Oaaai aa Miova filXaiT - ' Uadli t,tu OtGa. Ilj lllcj KOjJak.15 "ZZSTEomSSl MadikKTaaaaa, Adas, Corloa, Udraa,CaioaUa.lHraAa,Citsa, Jaaao, aad Akatralla. - Madttamaoaa, Adoa, Domkaa i MUlinaana. inaa. uariaav Madraa, Caloima, IHraUa, 1 vaaa,aaa Iakta ataaajn far Boakafalao V Waaak waanarfw Mas. A VE ilLAJH) lUOfSWirATTKTPKSll?. kCLAJC aad OUEXTAL OUXPAVT daapawk tkab taaaaan 4tk ika mailiat omam ot kao aaalla aad iaan ta aoaaaxjaa arnktbadaparutaa tnai gpaiikaaaalao. akovm akoaa, aa lollowa rroaa 1 aa - trta. l Tasaa to Atatkkdrla. aarf mdaf ; treaa BnadW to AiI - PASSEKOKR ROUTE to INDIA, tU 8ms CknXt - Tba BOTAL ITALIAN MAIL TKAkUKS (KakaMiaa Oa raorltaM GUi'UA to HOMBAX aakndar, aad Kacloi IkraadAja axiOTOkroa, TMMWtrainn ynninitj r Aaattalf .. Jaaaarr i I atar1a M M M taM .. raknarj I . . , Oaiakaay akaaj aaj, 4 aaaat anaaMa tta to Baaanaf. auaiTuim faraa. teeladiu waaa aad baar aa kabta. CM; aaaoadclaaa. XM. Zarty aaoHoiiVai lor barlka la ranaaalad, AMtr M aka Uoaaral Aaasta of Iba Ooaaoaa. Alfrad Laaaiai and ivjlia KlaMroM. Miirhiar, aJ 1 Uakallaaiaat LoodM. IJblllillTbOM kod Oo.i INDfA, CHINA, tad a.li jmiaJUIIaUIMaUUuatun a. - nrxa.. Daa. a I - aaoa.BM(a - SarvMakb tt K. IHakoi Maaafrn . Boaaaoaf M .. fMai , S.W.LD... Witkdaa. Hoaakoac M Amn Urdl LU., 8.W.IJX.. WHk oak. uorakiu, LPauy, .u. AVIOATION COM , romrdtUI Aaotr at , a 1 RitLSH 1.SD1A XJrANT 0BJUd LUCSS of BTXAMXta. aaOlac rnaaj LOJTDOJI tteCoaaUaoaiTWaaUdlnot la OUUJ MACaAA ad Korraakaa aad Iwa UmM Una. I Ooloaiba, atadVaa. OtlaaWa Una. AieokWakirWlkJaaokrr I Cfcraai.W aaO la TakraarV tm Karraaaaa aad Ik IMralia UaK, Ik AroM, LW kJaa, T. K Sort tlaiailM. U1 aafl oa M Jaaaarr, aad la kaaad M aunaaiioad aa Adaa wa itaa twiin avau lor OolaaihD, Madna, aad Uataalaa, taa Oaaaaaa. 1U9 fcaaa. r 1 1 ii l. O aiiailar. wU aaii la rafcraara. kOla awio aad ii.M.aTaalUraaaraaMlarwiaaataaiiiillarw ha nana )! aad Banaak aoaata laaakad a mf ,aa Oasaaar't vaakil toaa 1 atau vtttrrTarcnraraauuaaaTaa. Tar traijrkl aad r at Oamr. Daoaa. aad Oot.U, faab KoTaL PaltaaaU. aad IW. laadaat ii ilful j EXaUULX LCTEac (TSAMKUTla Baal Oaaal to BOMBAY, JAVA, k AIOUM, CHlXA. JAPAN, AUSTaULlAADU IPO RA JAVA, liAIOOK, CUIXA. JAPAN, IX, MAC RITICB. I AJCZ1 KAR, k U M.AACU IX. aad FMrW ra Ua UAlAJi uOUT. AJUj AA. j OaaMaaMea. I AlaaXajHafria. adronlaaOaj i yokakaaaa, aad faaaa. Jipaa. - Maiaainaa, aad aaraat Ilait WU 1 T - a - aa - ..309 Al j Mouaad M,UA1 El Dorado ..100 Ai J uijinaa ..HUB A4 . .Uorandk .JIM At. Aragu .:( At. Ca.1l mXJJ.tpaa. n Tia.UIXUaa.ia aipJ.k. ti IBS H EuiUrekM i.inlThun.jjaa. a TavXJX.tfak. U rVta.LA.tDaa. 3 ma.UDJjaa! U ir ia i niJaa. ii TlajUXlcailrJaa. taaaaar Ipaaataraaa Alrnt414 I Jam. tt Hnajkar.. tfaacror .. 1 130 Al IaM llarfeao. aaoudaar at taa aaara ilaiaiii ba I aaOtafc atkaiiwUI a raaMlllnl. aod Iba aaUam rayalarly anlatalaad. fw frMtU iuum i. 1a iLai.lU HukM n.aaH ml fin JUfcaTMaara, M lartiaatar ; 1. Paarlai - atraaL Lrrarpeot ! u PaU. aaaB. 8. W or 10H Laaoaiibail all ail. UwdoaTk.0 AbiUaiTi CwO). - AUd 8taaer aCsTJULIT. Tieiona uoaaa, aacaaj oa uaaaraar. tu Jaaaarr. Apply to aba. Brealxaa, and Oa, a, Kaa ladlaoai f lAlUuTTA (m CasalK V TKAUA, Tleaona Dock. Casall. Mkil 8Ukmar"AirS - na. aaniaa aa lliln In Ummh Aaplr aa Emaita, aaolkara. and Oa. t Xaat India aiaaua. fXALCTJTTA, Colombo, and Mkdrk. Th fkroont TL amaiar DDCX OP A&OTLL. ltll louHihU aokAa. aacwIilUaratha aouikVaat tadlk Dank, loadoa. lor taa abora aa.na.oatk Cih Jaaaarr. bar aahta ara amaliblpa. akaltpra. tUalwilbbattmaiuad aiiiinr.aa for Ika aoamfort of aiaira nrv aad aamaa a aarraon aavt a akrwardaa. Abprjr ta Orladlar aad Oa,ta, fartlaaioal atiaat. AW tar.OraaaadUa,lU. raackoraV aratt, taadoa. AU. : or to MeDUmkL ClraanahUlni. aad Oa, '. 2. Drarr - aiaa. Urarpool. and lUPraa hutUi lUULooAoa.g.Ur ClAAAJUirA direec J1T X AilAA. Xba BJKlers. miniiaaatJUPlwffltaliajilLtil froai tba teat India Bkiaa. eiaila Iakaa a. Claat. Taa. 0l J Ail I K M.raar. Taak 'a. Tax ,. ..I Mb Jan. UalM, .J ihfcJaa. ToUIaa. AtrJo Abe Boola aad Co, a eiraMa - laaa. iiTKAM to CALCUTTA (tU Sues Cankl). Tt O MOTALITAUAJI MAIL TXAXSA (KCBATTLbO OOM - JTAJIII iaaouaaaaiaruAa;urrA faiiinaiiij' a iiiimaia aj !. am jaaaarr. U7I ; iroaia. uu Marek t takkac fnoaa at aaedarata Uaroaak raaaa, Paraa: tlaaaad - olaaa. AM ; tab - j. 3k. Pat aralakt or aaana bo? ta tb Oaaaral Aaaala of ika Oanuanr. abx aad 0o 1U AUaa - anrai, incharlar. and 1 Leadaa - Laoaaa. Alfrad Lai Uatiaa. Ooaaty ofBalaorlaad7 vaaoa aurtam oaaVbrl ... OUT.ES LIN K CALCUTTA direct. Til th Ucex OanaLTka faOowtac STKAKXSS kaloofJnf la tkja Urn Q ta oaajaxebad tram Loadoa aoaataaltr oa taa daiaaaaawdr - Teaaaia.fH.P.K.1 Olaaa.; Ta aafl. J.T0B I Mo n 00 ATI J i.ZJ9 I M0 1100 uaa i m uuo 173(1 I Xd IUX) Ai Ta foUow KaoMTBC oarto ta BoattvWaat ladla Doak aotU aooa of Ik ar. atWaaWrTTHT Par teatrkt or aiaain rai k fYaltT aaii ta I ailialn Iba il UU - atroat, K.g aad J. aad fc. Oaaal. LL. Landom. kaMaaima.IL aad J. and HaasLk. laCLaadaa. anbU - aw. aU . inOLOMlUX Tb PKNIN8ULAK ud ORIENTAL V j OUMPAXT book Hum n loOploaihoal Ik aajaarara MktOaUa. Aaoradia; laadoalull aum. or li. Cottoaor - atraa. f XJLOMBO, MADUAS, aad CALCUTTA, tU Sues f Oanal Maaara. CAKLTLXTS DCOAL XJ!IE aa4 Miiaa, OUXXI EICkVrAXJ.UKlTloUoaialaTAAMZEsalUba HaajalehU troaalk kamtk Waal lam Xtoct. Looaoa. XbT bar aur oa aaoooaaa lan aa inwira. ana ara sua, oMaania aadallaaiiaailbllbcatorlot a aaraaoo and a afaaraaaw. Waaaf ! Kaiaaf 1 Dak of Dvaaaablr Ml mi at BaiiMriaad .. "solrTiirvaOa and Uv. ILL Paack kl nVDlnkia ZtaUJaa. Xtt AMardaak a. ..'Xk Jan. in J. kaaaaU .. oJlbth Pak. JM B. K Tr .. ..bstk Pak 409 J. Wkltti M i.StkMai. M Joaba S. On. ..SSU Mar. HO W. P.Ooaa fTofnlk ii flillmaal llnat 1 Tf In P.Oraaa i awon. Londoo. cut to MaDtenald, . nad do,!. I'l il naa. liaarpaoL aad 1U. Paaabnrck HESPEHIa, aa, tortkXAKG, koac aad tniBcbal (harlnt rooaa foe hilird amatrtf at caraaooln. nklppor aw maaaiiid to bar all aarao aloanaaa by tb 2Maaavaaka naattiaaiy aaii traaa Iba Baulk Waal India Dac oa tboXkkTliiaatai. Par baarbl. 4a, apply t Xokartaoa aad Oo, a. Kaaaa aoaart. Onrnua, lCcT TEAM to 8THA.1 lSEWLEiJKNTsJ ko.1 Ofl Wa, O n vttkoal cbanra of rianL - Tba OCKAJf BTEAMSBIP rmbfl - l WTdoaiiuk a ITiriMMI nan 1(1 ilin fima T tTPtrirnf vttb aaod ainaiaifiilirlnn tor antoMa niniil only. Ayoty to ra. Jabo awlraand aao,u. Itmiiai all na, I ana cl iatf Altrol I Inlla liiilllliaa I luiaiiij ' H STEAM I vtt U Saei OrnBtS) to CHINA ad JAPAN, takian - nara tar trajahtio ail UJara. AaaliiT1a.ta.at throaik ralaa, at aklaoatl rirt. - Th foUoaia flk tin, ill tXAH and tuLuia klilfk wfll bt Hatniiki too, oomlk Waal JadM aaoaaj - a. ITana fcouc. Yfikobaaii, ana juoya Huso . .Ik. Eniraorablr. ) ) Oonnbanint Ktotoi. t Van Wtk . XMtr'tm l oaBuaandar laaa bar wan at and aaawnaara. for franjkl or aa am fa ykbiii uilrnraat nala. All ym at OoniaUU. - XAPBof GOOD HOPE, NATAL, and ZANZIBAR V KUTAX. MAIL aTtAMinA - TVi CX10N aTKAMABlP JArfAATBaaa.aaronoa.aaniaaMan1ry - I rramnjaniia. naay. wan, ir WFoHTlraibalb " "I Tblnljnvll'd Aaotma M tbandayJa.U l Pi . Tki A - alto ffl aoaatao Ika Daraoa Mnta 111 k.rl - - - Ulialaiain - aiaal tllTl iakil rta T - lja Ih. For firkt ar paaaM Arty l U Op anny - iadVankii iltiilnT taP.J. If anal aa TOa. U. loadoa. Mill taa ay KT ELIZABETH (ALQOA SAT DIRECT KXTTC3C amuia a Pliaiiiajlb lor Bnfl and lanwimi Tba OS ntZam&ooufAXTB packn AAIATIO fna aontn - Tanraday. Ja. Utk ; traoi yiyaasata, rruay, . ;u pro. ForPibTMaraanaaaaairniainaai nni mi iv AO LOBE rORBIGN EXPRBBS. - QBO. W.WHKAT. jkJT Wgit OMjatat a akaathiaay aa!!! BaolL'kjajnal'lndln Aajarjaa?rSrOy. jjitiWav Hmir. Oatd OpMt, landatr. B. Batnwv 7t rjttTRAXTANUlITPJiVTclV PKNlK. BULAR aad OIUEMTAL COM PAjrTB MntAMEES aoaltsa aa ni to 8TDS KY and mil at AdaUida rShmalil A 0 S T ilALI AN T V&li LXN DM A I LTEKVTClt, jrV nt AaMrwa. tb boat and ikiafiat root fat inmanyara. rbiTACiriU MAIL neAkUitlP OUMPAJHrolUdMpatckta apadkl na.ZEALA.DIAfraai SAN rBJLS CISCO an tkallat Janaary, antb lb Loadoa alalia of IXk Jaaaarr and naiianra. T b roUmd by tb City ot Sydary. oa lb aib rabraary. Bob. tanoat tallLaa mry I oar oaaka. Tbroadl bonblaa In all nana la AaatnlU and CnluJ . .1 U knilak OoiaaiUa. Jaoan. aad Cblaa. ' rori uroaya nia ana au aaruoaura anpir to La ! ma. CUrk. and Oa Winawrtiaiabara, rral Bt. Hakm a. rla AUSTRALIA. IIADuON IiaLL, for FOR PHILUP.SoaUi Waat India Dock, loaallitb Jaaaarr. Paa - aancon an torltad ba tanaaat th aonoimo1lloai of tbU aa abla. TiMaalooa aula toon an aaaaaally tarya aad airy, aad tb aKood caMaaadtekaanao ba J. Fan. tO. 43b, and 11 ISa, "arnjaaoiwn oranrraiplaiiroi, Annly ta John Oarla aad Oo. ha. 1J. Inadanhiil iliwl. E.0. AUSTRALIA. COLONIAL LINE of PACKETS. Tba fnltnainr ninalfliaiil aallln. ninrtl mtn 1 . rtMi.!.,l a aadari " Port PbflST'5iSr abla .. T.54J Zaat IiiUhjairir Brdaar .. CbrroaU .. ..I 1 I ID lula . I 1 u Sydney ..UUpvar ably ..' LUO tladu '..I Jan. Appiyiojou naojyruol lli Paabarrnrat, London. JUL ARERDKENLIPPISR - LlK - LONDON "to AUaTRAUA. - Tb attaaUoa ot tiaaim and abJpmr I raaactfaby dlraotad to tb toUooiay intsadbi TcUTPEK BUIfn. arbitfi kill b dntpatcbad tron tb t India Doeki a andar POKI PHII.I.IP. I SYDJIBY. CSlpwrtibla .. .. Jax 20 I Xoadaako .. .. Jan. IS Anoalon .. .. .. Pah. 20 I Jaraaalna .. .. Jaa. 19 Tbyaitr.. .. .. Mar. ,J I Baaraal rnaanO .. pan, IS balaam .. .. ..April) hatnanh Mar. 1 aHHlrH OHggyWAYhM onSALE A LADY ARTIST, Exhibitor is t2 RotaI XoAemy, I y M.A Dogblo Tint. Bcator BoboUf (Md.mHnMiBttnr.r - fifj I HOMM, foraO partcam Carrb bnraat wnh , AmLtMOMimVKkWJXa aad PAIXT1 bQ la OIL and I JjmZ BwB!!Mi - " rfB9?iyTSCar0hD. CUBATT. r i Urrl r - ft ," - t, OHorda. w rgu and AS an, ra.il.iT Hnjnknn - taqr? oSSVSj1 aaBrbnrC - fiif? I A LAUI, WUOOg to eoounn trrniMual I . ninaoaaaaa. aaaraa anaaj.W.Q. I tolnw.a - l'lal baa n " - J I J. atadle hi fnnilim .u TflrM Krim l i iw . I a TUm VtloTT ..11, lJ at - li t L I i 1 1 iTiTT niatia Blaabaai. rTrTm'' 1 I dm. eMabllahad Byla aVntorr. noaian, xaa. H0H8KU KOTtCK of RKMOVAln - EbrVARa POWLKK, Hta Daalaraod Job MiatnrllaU 49. omintbaaa. k MOM IBforai tb nobdlty and yaatry that for th atroet. IlaUbwL fuian bb bnalDaaa will b oarrtad oa tmt. XasalBctoa. W. pAliniitoW ObLblOa. t hxndi ; fair Lkclc at LA. ooranraatarraoa, lfl(b - oaabarlraa. Adarnm A U ta rnntinna hr mniu. x atadle km aau rfim ttrratn irmii. dw.tadaoiTarlraufaaailr. la rtan for banrd. Baanatary Piraek aad Gormaa aoold b laofnt B aaeaanvy. U!bat lafaroooa AWESclT m A. M - . poai ottoa. DalkoHA K.B. LADY (diplome of Foreign r a RaVESOAOCMEHT. KaonW JL Oaldlsr. U naa4:ral Bay Ocldlnf. II H band : akv tbn ratmMat. AddraM 0. A. MorWa. baaticaw. Ik7coadoranV Ibamor Malcb Hone. AaaoaadTvI? rairi oU. whk pand. bill. HP. VMJa PBR oALU, the property of1 . (nntleman bW n? nrtbi - S! lriiS?i5: ? ' bJacniTlAjna.aPAIRof SAT CARtUAOB HUBSIAUaad laoadry. TraraUlnc. UlItalaraoaI - D. rZIiiatTOrllt bb.awaandtraantdraaaotlraly, aoaad. and ipuatTa bar. torraea: WaatotiipVMan; - . Sos M? obbi'Ste XXnr Bupenor iCN'GLIaH OoVEK'Ess, witk u nni oanoiaoa. aio a not tun rDaeton. wiu kind aaat. la I iTni Jv ""J n aaooa awi cmuuioo. pnoa XL Arpiy to to Ootckmaa. at Ik owaar vard. TlSlIS or BaikaajnUaa. ZaUak. Pranoa. abyadatry. aad aatarU y.lU. Pbaaani l.na. W.C. COACHING forEJCCISAWONSCrSpKltl'ra or Paa.1. Carraraia. Bonool. At - A OaamA A A, Paaaliriiwu. U pkJloaopby. law. Attn. iiyritf iii W. ITVoTTsaHrsrf MAS HOLY. Ar.nl tA aiaaiaa. urantawooa - manalon. Uppor Koranun. H.E. ARBIOAirTtEH)alTORY - 8Al by Auction U rim IWlay and mdar. - To - morrow irrklari. aniainaaiii IMtk a KA - tSQAGIXEXT. A Iilllall T Baaat Fnock and Uonrma tabroadk Latin, aanartor i lt. all atyle ot dnaiac. bnlnry SO to 4LK. - C. H, U ararr IWlay and Priday. - To - aiorro irrkUyL i ll. vul b nULll apwnrdaot 160 HOAaEa. of rarlont ilanirlaliaua. , oak fuMlaaji, and asllnala for rMaaalonal laallaaiaa. tindaaaaan. oak wuwlaauia. otbn;elinyon(aart aad raa boraaa far toa and aarioaltarai pwpoaaa : alao a larn tajottment of now aad atieond - band oirrUfrn. eaba. nart. karnna. A. UBKBEKT BTM1LL. Proprlator. ARI1I0AN EEPOalTORY. EaeliAh Vod ReUiaa Cnrt Boraaa. Mr. RTMILL arOl SELL by AUCTION. anrkara. Wortbr tb aotlo of annua, aontraeaora. and aAneoltarM. jtREAT NORTUEkK RAILWAY OART - HORSfcl WJYJJNEY. Tha renowned, troo - btult Chins clipper iQ BLACKADDEK. AAL hmiadby Mann. Joaa Willi tad Mini awapaarnaa iroai aoau won India Dock a paatat lor Da oambar. U aadoabtadiy lb boat opportunity for fin and aaaaoa (ood. BpaetoMdock boan for naoadTaani panaacm ParficUM or p. aura apott V Jaka Pom a4 Oo - , UOraal Haloa'a, K.C. 1 iEViTT"5bTilOORESinffSTlL XJ STEAM aad CLIPPEB PAC BJETn, Tb foUowtnc bjafc. cliniiyKaariA and toreani fAMANUEA BHlfa vlll bad. raa a anoar 1 nat. (f OaHala. P - Hi A. H. Bloakl ..ta. WJ. E. Pilobor ..S.W.LI taAMorday ..i&W.Ll To SaO. Jaa. 10 Jaa. O Jan. lnaoau..HWttad .. ..U. haldock ..AW,l Jaa. 20 Poraanai of frajebt or paajat apply t DrrlM aad atoon, lit, to P. Uioaa and Oo.. lU Ki aalp OLAXDAAUEX. 1S0A1. LT60 loa ntia rd Um tkalhiatk WM India Dock oa SOU ""I - - . .ii.. ii. I i i. . ,t Lata rooaa and arory noarcaaaBe. aad. If ao amorad. arlll earn a 7 aa awaan, Anoaraon. ana itt, l. mmiar lottrv 3TKAM from LOnLmjK to MEL60UIiNk, uldni b3 mnri at tbronyb ratat for Taaauala and all A irtllin and Zaalaad porta Manan. MOXKY W1UKAM aad SONS' tat Ulaca - nltrard, Londonl LINK of 8TEAM and SAILUO SHIPAW Aamwlli. - Tb oalibralid atmiaiblp DURHAM. tiM ton.ii.IHny I. SOB bona aooor badloaaad. PRAUEA1UK Ooo aaaadar. wOl a daanaaobad from tb Boatb - wart India Do, wbor aba hi no lying for InipaoHaa, oa bntardAy, tb TIMt Jasanry, aaUlnf to AUport aad Morfaa, 1 Korean. 1 Tonianiiill aliaal STEAM from LONDON toTLELbUORKt esllinf at rTrnxwlh. taklac piaaaaiin at tknoyh latoi forTanmaain ana au Aaatraiiaa aad Brr zaalaad porta. Mean - . MOnBT W1GKAM and Boys' tot BleotvaiHard, London) L1K K of tTEA kt aad SAILUIU baiPS tor Anrinllt. - Th ilnniihlp SOMZKalT - BbUKEAtHtoa i Hbdifcljnlrkora power Boirrn,bUPAIIUU H AB HOLT. l)onarWt. wllliaan Ik baotb Wee India Doaka, iwbtn aba hi now Irtn for laai iiitia. oa rbnraday. tke gtk llabn. - Tb cnbaaa an aaaotona. wall rnakLaVad. and tarajahod with orary mal - alla, baalndini btHtdlnr. linaa. lonala. At, and apMlally arranradlor tb aaiort nod aoooiaodaUoa ot faaUllaa. lute ot i n Ubd aabin, II lo ratnaaa i opoa borlba. for bmo ooly, IS ralnaaa. applr to Allport and Marten. T, LaadoahaU meat KLJibUkiili. BYliilEV, t,UKitNtiUUbrK 1JA TAYLOA AETHXLI, and BOBnKTa L0SD05 UXZ. - lb lollowtad blyt i iliMilCLIPrPl BHIPgjelaiid lorgraat ipaad. and Buod pwraoaaly tot tk paenwyat arrloa, wUl raoeln rood u tb In - nbana BwaaJUtayKall tmiL Pan from 14 rulntna. r :jai u raSJ - inttwi. trsru Bydaay , btfEn.:: Melbima MMaaat Uoorr ., Ka.'lll Llrrrpool pan. i Eaat India pan. 1& London Una., t A UbkrlSON. ANDERSON. mnA Co.'. flklKNt XV,mHI nr AUbTAALLA. WAST OUAAT of A M ERICA, WEST KXTlEn. Ac. - Intandlny t imart atlrpan an Inionaad of lb rnuowin annaaaanaai laatjoaa. abtpt. !ToAi Okptala. . Doaka. Dapart. AAelalda P Adalald JjOayaaiaaashai IMniUanniCBdrfcal. .. Bydaay ..geotaor rn a ii em mill ar ina... IKOjJ.aralf J aQL - TflenaW'.. ji w. j.raara bM(o.Mair.. ., oauianooMoinriuaa i.rna l iwx ton. AWX baa. 1J AW.L. CD, B.W.L Sm. X AW.E Den. IWA. pan. U Una. IWi Bp AMLEf. for ACJiLAltiL Thi. PAtAieaal bin. LK7 tan rrw AA1 wOl bn il - i,.!, 1 .ilr. w. boaan - Weai Ibdl poek oa tk 12d Janaary nxa,aader lbonuaand o OapteU A PILCHXA riar eanToiodiuaa lor BraWaleaeTa - an. yn l of a rary nperVor abaraeter. BkaM arorkMd aiik balk end arary iaaial.nn to tb ojeafort ot pamamam and b wlU eerry na g,?hr n.JZr - apply t Dtritt aad Moore, . lit, Latilialiill eknt - DASSAOE to BRISBANE. Th sew Cards - bailt IT eOfpper OOKIVA W At HO lou rtrJetar. aalbnf troB tba Sooab Weet India Doek oa 20th Jaaaary. be very aaporior lotran lallim for Brat elm t in ia aooo, aad will aiao carry a law aaoood - Uaianaan(ri ibt rooaiT dWloun andahipa Apply to tndn - aoo. NEW ZEALAND. Notice to Shipper BOOQ1LLXT, tor OTAOO. - Tbla naoWarot troa alicpar M umm racaUy loadm ba Zaat India Dock, and wUl ba ibaAratahia. far abonpon. Apply t Maearm. nbnw, enrfll aad Oa, H Laadaa - ball - atnet. AO. - - . . EW ZKALAND. Th PASSENQEESt LINE. viauu dBaol. tba any nat aow Uppr able M1OKXI0S AL Uffltona ntinlUkia7 arfr7toL3 W4b5wZalarrrlabaonkJeamary tkMAnbib anbaaabnlltnjaelally lor tba fad, and if nan la tb ban oayor - anity odarlnt far pmntan prnimliat totUaolony, aaabaoorTl aol nai naiail amicnaai aad aa railway broa. rorfialharnnilbialin apply nBbaw.Barul. aad Oa, K LaadVnbnltatraat, Eg "T IaLsi EW ZEALAND. The P ASSEN0ER3 LINE. TV A aarpa. Too. , rorta. I TBu. Ataator .. .. XioO - laokland ,. - "T. ""Jaa. 1" Uadaoa .. .. .. 1400 Aaokland .. .. .. Jaa. 11 baladi. .. 1000 WUia(toaM . . Jan, 1 lUkaon.. .. LaOO Wauinttoa. ,. .. Jaa. iO MraratOaaraitk .. LM0 OanUroarx and abweu. Jan. JJara .. .. L Ctnrbarr - .. .. Jaa. 39 Boocly .. .. 2.000 LHnio.. ., .. Jaa. ( Marauona tnwi toOO uba.. " I 3ZT at anwaaa naaaannr naekata Unl iri artaa ea. - abaw,BeTUi, tnawl .J Marrarat Oalbnllb Tb llnili aimail eblna an! i aad eowipned apoa klaaa founded apea long I and On, H laaiinball etraal. Iadci. only, aad a JTA To . obtained troea tb akoT.tkUtbdJUoatMnbUnbad Ik Kw Zealand Handbook, poet traa, 1a EW ZEALAND. flrtt paateagtr thlp, talUnr Bth Jamauy. tk wvarnllbnt allppar ablpt BABOX BLAlR JBmUW kjoanarlatar. lor OTAQO. aad Opawa. L100 Vaaa for trlsc ta th koatkWnt leiiia Irnrli Ifnl aomiiniina) a fie ill of Mintaca, of akon onin BmiVad aoaUnr wlU ba taken, Tbroiark booklnzi M all parta U Iba cokmr. Ainytotba1wZako Eblppinc Oonpaay (Llcaltadi. H, Inabopaai lUiet wltbta, g.0. - HniH JL (LiaHtadl - Haad offloa. Cbrbacbanh. Xw eeland patok tb loUowiny ULU - fEJI Blllril lor XZW ZBALASD Port. I ' Voaaal. t Toa. . Mkatnr. Ti B NEW ZEALAND SHIPPING COMP1KY new zaalaad will oe - To Ball. AaekJaod .. , WalUactoa . WaUhutoa .. . aaraar, ri VTar - l baftoa .. J Oaatorbory .. . Oanlnrbory .. . uaaro.. .. . uao .. Vombardlaa ULBdnwBaU kPw .. Baroa BkatynJ natron ' La00 2.000 1.S00 2.000 1000 Z200 2.000 Cbapeaaa' wmdi H1U Pox HBI ' Dan - ..I Mlteanll., Jon Jaa72 Jaa. 2 Jan. 20 Jaa. Jaa. S izn Jaa. 20 tletoaiiri wM Bad tag If in wrM KinlLiuad. rienoad naeHra, and bberatly fanuabed ia mry raapaet. Tk bead oBUen of tba Oeenpany baia bt tb colony f anOabn a nftVcaant ywa. raamfortbUbrnlliiliiilot pmiineri tbrowyfawit tb royif. Por fralcbt, paaanya, or farther Inlonaauoa apply at lb OonpaBya hiiw iwwpfyrwim wnnin, imwif , awm. ONDON HoOnad to NEW Y0RK - - NATI0NAL LINE. .. A 147 ton.. 600 - h.p. ..Satnrday, Jaa.( ... ipian. wm.p. ..nnroar,4a. - .. . 157 tooa.. 100 - b.p. .. Wadamday, Jan. IT. ., .. 47S tone.. CI0 - k.n. .. Sntardar. Jan. rt. SaloortiQ, n u awJaeej Vaara. (. - nttb. Baaoint, aad Oa, Plyrnoath. BoatbaaiploB, and 11 Otaoauliarub - ttraet. laodoa, tjXRENOH GENERAL TRANSATLANTIC MAIL JL? BTElMftHlP OOMf AifT. - llAYAB to XKW YOEK.TM Ilj amiUi. rry ajiexaat oaMrday. Por traifbl aad pi am reapply ay. ana uo - u, nardoea : and la Prnano, Brotbera. J00, Ranot area itraai, U rnraWalh. to Loadoa to tb Wort aad Araaer. atr W a to Cbacaot and Papal. tS. BITE STAR LINE. - Notice. The steamer of thai Una take th Lena atnaaee imnaeiieiliil bn f ln.nail Miaiyaa both Inatward and boejiward rinneiA WrilTE STAB L1XZ UMTZD BTATEa" MAIL BTXAMXAB LIYXKPOOL to XKW YORK, anry Tkoradar gaiamto Pi, day. Tb aplandid naaak ot thai Ua an all of Ib butM bM. aab - fona ta nodal and atria f mm, and ariterpienii la tk BMapleti annof tbnir appolstaanata. Balooo aad aaat toon ataldabip. Apply tolnaay, laJa. aad Oa, H, Inadihaiiatnet, London, Z.C, and Id, water etnes Mnrpoot. ANCHOR LINE. LONDON to NEW YORK, BOSTOX and PfULADELTinA dlract r - - BraU .. .. ea .. Balaiilty. tab Jaaaary ' - Aacb n .. .. 8arday. 20U Jaaaary Uaopn .. .. naaaroAy, ranrnary nana .. .. .. mm na j. lata Batnrday Iharrlftar. i ii Una lot U rail ail ; tatetnitiil. ebrbt fmiaaat 1 lllaraaa. U clnnt Wnt aad ataatt, QlUaanu, krolbari. and Oa, 14. WilarWpiaea, PklLawll. AW.rHaadarwaa, nothri7i Ba aoriba. Parle, and at. It, urnornaaii' Oabbt U bt "VTATIONAL LINK to NEW YORE. - Laxxt Traat Ttti , proat LimiicoL rta Qnaaotown. TTnnenfl flitarmr fia I ifTT I Itnlr. Prfctar. Dee. BkfwlLkJa',n 40. IA and If mani leamllei la aoaUlan nf tarth, aablniiealoa ptMtoyaa, Botara Uakaai 24 aad 22 Caaiila, Wedaaedaa, Jan. 1 , aaiaraar. wan. ii. ran to. U Mara ta jirw York, Boataa, fblleonlnbK aad Ba JalSMd daad On. H. Obnran prow ot taHilloail BUfnlOan fcalVil'and1 aaay (lanitnll. ttWatatarat, Utwyonl. ACIFIO LINKof ROYAL MAIL STEAMEES AM KAVIOATKI? OOMAk'y ilfl oariarJon to eaU aaandarwmb Hiatr MnUa. frwai UVAEPOOL to BIO d JAAEIKQ, MOKTZY1DK1, rAXPAAAiaa, OltJ.lU and attttanala, Oapt. HaB, Du. tt, I Aaaca. Oapv Woeror. Jaa. nfalpanhn, OutBriiaAJa i(Blkik; Cam BA TA 1 i aooa. OalUa at BorajMaz. Baaarka aorU, and LMbotntMa. nad ynaat. enaaToactParan Mr. &Ykf II.L.H1 Ha T T. K A ITiTTTn nf akJk ItU ratlin n.. HoiUiZS. H Uea .Dap orwl ia rxllrin m1 diUlTtjBC good mUESDAY NEXT. 4Jai Hi A BaU. - Mr. BYMILL win BELL by AUCTION, at bU Bawar - lory. Babtean, ea Tvtaday Mil, Jaaaary 2d, at 11 a dock, wltbnat reiim. by ordor of tb Morteeynn, anfal UAK - tEoil HORSEa, 30Hknaonaa4ClarnnOaba,)0nUof Haraen, Brawn Pnry. Doe Oajt tad Uaraon, portnbi Bonn Eadaa. !bafl and Wai(bln( MnVjilanl, etabk alonaUa, k. Oa rlow tb Satorday prior. ALDRlDOlt, London. Eatablubed 174i ilATES by ACCTIOXof HORSES end CARRIAGES oa rrarr Wad - al oa boAarday will inolad 150 broacban end phaetoa boraaa from yobmailara, wiu baeu and birnm bona. oba. and ponk. traat boMbmb and mlbnn, aw and eat W. and A PkEEMAK. IWUm ballAl?i7tW61,nir!liItORY (ettobliAhed lo42 k3Tb BALE THIS DAYrThandayll Al2AaHUanprinBIDDra, DnrioA and Cart HUBSa, Oob. Poalat, aw nd bnaonoVanad Oar ita, and Harnoav Bnl - a aad raiaathM la ton or ooantry. IopMata - atraat witbout, Ulty. li lDlNO. Eadies and centlemen mar laarn to rid uuiinf - Poafe for ehUdna. W. RUSH Sidtai Meanw TTn3LN(i. - ;hrUtmA. HobdajA - ATEEN ROYAl JLV SCHOOL. Ta r)noor - plaoa. Brree - a - a e - ann, BydVpark, W. rnardiebed IT rann. - ' '.TSTT1. - - ' - i la lb afternoon. Clntuan arol oa appUoatloa at tb orb. A LDKRNEY, Jel Ooernaer COWS. L. or Perm. Uaaho. Harm, baa wlU a raryeaotr bTOCB oi WIMTKB ner. X P ABSOK POWLKK, Little juet ntomnirron tb lalandl auiiuwrkAooaanjiM cboloi la ooiour. warranted, and strand tn to tbeparnbiier. Tb tarn hi aaat Baahay Station. Loadoa aad Uortb - Wmtora Kail way. OaatUmoa net by appoimianb XJi. M eoaaetina with any otbay UAIPEilS AthleddreAad dnUrantn la ban boa brnlL Abo aaronl whole aoloand yonny Bain. Tk rvpoaUory H poalUraly oalytwaatast walk from tb Watford Bealioa. Train f and rraja Aaaio aonan t w tuord aoejiy. uaaerlpttoni lorwardrd ARKIAUE WANTEI) (bckt Victoria pierredJi V eultakl tar oak, U hand L Raply. eUUay tallan partioulan, B. W. IB. Dawaoetaaaa, Bayrwavar. IUH1' olos - ant LANDAU for on or pair of bdaU bargain 1011T. fAthionabl town - buUt LANDAU, wic 6J JLJ ralaaaa (kalf Ma orlrlnal prtoa), la Mrfact eondluoa, and wlU lintwainiiaporai, tor BALE, at the ViaarU Oarrty aHE Lrni ear A JEET - al LANDAUS. BrooirhamA YletonjuL 1 - ' - " - era nf th. I a matarlali and wortavanibip, and for (aponorily with eh papain cannot a aajTiiiil Ua rww at 22 aad W, Unat QneB.uooVW.Q. IJ ROCKKLRAN KS REUISTE RED HEVKKSfBLE JL WAOOUlf XTTE and BTAK HOPE PHAETON na be ebaayed Uamlnuu: abntkePawat lnrldlaf Proat Boat. Tb anatparwet rw. nwwwa.inniaatTwi. IJROUUHAM and T CART, bj Peteri ami SoaaT JL boU eoanl U aow, to b SOLD, totnr or aaoaratalr, a yraat Utyeia. owner wiaklac M raalba ajakly. - t, SoaU jiadkvtnV Victdi - Li. and MIU LaTUrE BrOUOSIH, Y ; forany and - ai enioa. nUor not oild. kton fkihlon, and wry llybv To b BOLD baryalnj, nrparataly U nqmredt - JI, Wall. ttrnt, Oiford - ctint. CsUxLL 6KE - H0RSB WioGONkTTB - oMyi - K3. BUB, WlU rnnrnbn toa. Urbt, rornpeet, and enltabl torearry. aim mrainiii. tieagnauamare work. TYBRELL'dPOl V CARRIAGES. An exwotir rariMystBA8KZT.Wln.aad rnatflsd PHAETOSS, Carta, An - n all tba moat f eahlonanl .l.U. mi iMjHla ti.Im.. A 1 took randy tor 1 a labia r to order, oa new at UooraMnn4ldi MenwDnwInairaaan 'LI ART, 79, New Bood - rtrret, beca to inform the ULaablbitbaiaaauoBBALB, al thla ttm of tb year, aoea ot whb. wiwiraw iiinamm. anrwraouoo. null at In nwn oi ane yaar. neea oat on anort im XMfcaWwlnrearraice an aa ml r - lAndaa with penal baada, rictarUa. doable and onrte paartoaA' iMPORtANt NOTimitAltOUOH, H and A undn rortnt. boiU by Pn - n and Bona, equal to ew. Tb lady to when a blonaMoaipeUd to nil, bene la Ul hnltb Intend bnrtatnaajaad. AaaartanatlMcalnM wUlbened Ion ba - "fcggg rf l.weU worthy of aotiot. Btaad - VMTWRTANT NOTICK - o those who require JL (rrt - etan CtrrUn at great - BaryatnA Mr. Harrte It InnlraoUd to BALL tb taUowintnU fully anrnatd.aadtaoridttieaUtBw aa nanlleiii WAGOoXinTK, aoorUbl lo btaobor. 46 ruin 1 ooettO. Vlatort. tbli yaar - i Jald. n rnln - aa ; root lil ; and tan Breath OrcnJar - froaud Broogbam. UgvlnneiaoetUO gains A Mlnlatan Tnntiin. for on or a pair. wlU patent nit acting anpa, tS ruinwaa ; eoat doable, and tbtt mien only. Jfoar - wbaal Dog - cart, and an roontb, j0 j eoet W fnn Oo ot lb IbAnt Btaabopn bt ZngbnkUawtfgsJ& Tan nrriagn ir ail tbudlag at TjlYCL - inttrucUon - la RldmA THOaLIS JL aAJW.nnoaa,nTAkn Uryntaad bnt aeeortad 8 TOO a. of tb moat appro - ad kind! la niat - nce.aU rndrfor deUrcry, aompriaiaf Onatry Maohlnleu' Oon - panjr Ao. Inat - actloa a 11 m Mitw - bblU, City, and Qoom'i taraarj, belwtaa 109 and 1U, firwpton - road. BinrX lnao balf - a. OVAL MAIL LINE to BRAZIL and RIVER PLATX frpa BOUTHAMrTOX - SoauMatkly Sarrtm. a mat (lonenieg uuenonlh - Mmbo, 2u riK, mi Tnru - .9lo.Maroh.lS77 Ouediana, MuTMnreb. 12Tf Pm - latOln Id Clan. MaMtpwdi X20 Am.. .. ;:iaMapwfoj (SO M hg X Unmet bilmen aoatawptoa end BlmPlnn. Urn - elaa ntam ticket for a tw and a ball. Pamlly abaiaoianla. Apply to J. A, I Init I 1 aontbnmptoa or to J.M Llord, Baora - ' tary,ablaoktOonp Loa Cbmnaar'i BT RAM AHA learn iier. n jaa, mi Mondrgo, 2th Ja ; UJT Blba, th Pao - UTT I ParnaaUwoo. Babia, and Bl pOTAL MAIL ROUTE to WEST INDIES, JLV Colon. Barnaul. Mailoo, BaUaa, Cantral Aroarieaa and Booth fa - li Port, baa Pnnaueo, Japan. Oblan. and Brltieh Oolamna. Tb BOTAL MAIL STEAM PACKJCT COMPAX Ya BTRAMA are Boatbamptoa wiU H. M. Mail ea the Id and 17 Ik of each mo bare oaroyiag pemiagtr apeen, good aad aanal at thronrb ran Tb Onmnaay aja dnaaiob a an oa tb HUot oaeh month. fnllnwrar norm n tba entwrd wlkiklM, a. Loola. bt. Vlnoarit, Oreuada, Trinidad. La Uaarra, Ouraoao, baraailla. aruagnaa, aaa wmos, inunat xietnu lor u wnU n Ion nioath Xintalaav bnnoadebtn. Tan to Wnt Indm tod OulcaO Zad A20 and llatbranof Fvoanal.. ..J apward nnward tra Tin ni niailTnroagb tiebobt to PaeUle and abor dntt. ItnBAi llialealeiil le fmiei il fi.illln Tf.0' - ""I. BoatkAmptoa : or to JJUloyd, aWatary. Boyal Mail Btnn Paekat Oenpaay. U, Miotraaa - rirae London. Ag tkwl 3TEAM to ITALY. ReaoUx Lin of Screw nr hndlae la tb Losdoa Doek. Tba faat imnnhm nf darpeaannl tar tlnnnab month with etrtn paaetaalit. ADBfA. aa.toaa ternaer. yoB - aone power. Be 20th. Ooodaarara - nrnd tor Uaaoa, I eg ma a. kaple Mnaai. and Palermo, yor freight epply to t - lokornell. Broth - M, PeeShanb - rlnov STEAM to ITALY. RngulAr Lin of Steamers,load - Ing ra tb London Dook. Tb apindld. fact ST AA MARS of thla will be deepatekad tkn tinn enek noatk fnUnUALegbora, naawn maeaina, nao raaormo, t Oaparton th Tall LTLt, Par treigbt applr to lb Agnl Alfred Laming and On, A Lendnv halUtmt, Lobdoe. and 110, Kter - atrwrt. Maooht - c. UTKAM to LISBON. GIBRALTAR, MALAGA, O and CAU1Z. - Tb a - aleraotod arM - daea, powerfal. eem ewnaaeri an appololad to aell Iron Um Loadoa DoaU Lmtioa.. .. LIU ton .. J. E.HaU .. .. 28tkDn Britanrd .. 22t too J. G. liamr .. 4th Jaa. Loadoa .. L2n tea .iJ Utrni. .. UUJan. i - looa BaiLjaaaar, aad oa - to Jalla ILIaanpeoa aad O. Par freight m I n apply Ka L New Invtoa - rtr. k".0. J Ko.iT. Lndeaball etreet. XXL tEAM. - LONDON to GOTHENBURO. - aaviia rutu Atuubu I inr Ttinillllm i TARI8 and BOULOGNE (Dinct LoAdori RnntaV JL Tb a EN ARAL 8TEAM XAViaAIIOM COMPAXTS PAn - SnMOAB BTBA MHH1PB Inn 1 ona tor Booiorna dally (Moadnn an, Al J ad: aeooad - bvraDabla for ? ?orJ'S" 'rek51 alP. tb Cbjnpaay. often. ya.71, Lombardiuiit.nr), Kwnl i wia Lcndon. pSARCirS DINN ER SERVICES, 2 2,I12pUeeA JL - 1178410, naaa't - road. Bayswanr, on door from Went - boom rrora. A tboroagb imnrlianl ot brnkfiit, dlnn - r, rtireiii tea, and telle atrlea ia Mutes' aad Warmiar biaa, lakl an m new ana nwanauu qnigni .1 lamiia and mtjollm anieary. Honltwi for pweene AUef the beet quality, at rary low prion. GARDNER'S NEW DINNER BERYICES. The OnaTtrwiMnri . 4 r - - . - TS.ni.rxna Birr m - biw.t - paw tor 12 ptinju I nn - and. Cbarlmt - cro - , riNTOira sad WORCESTER CHINA.. L PKLLATT and WOOD. Plan . Minefirtami to HJC n. jiew oengae xa tau gim i, uartlUn tojjoralan, Cam - Ian H.M. tba wr eenlna, tongtMned its. An ABikerotrtet, r OYAL WORCESTER CHINA, from the cele - JLXtwand Boyirpraalala WorUoan U obtained tronOICTZMAjrjr aJo, mnplin Hone iff Ht n Hiremnil mart, wbe an alao eote ne laiiaf ta ClopaaiToCt uniluei wwr. beam. Ac compWt. nlnpion fromlO ad. par art. Dncrfptrr prig tttuU tke earn na be and, port tree, on oppBntioa. ARDNERS TOUGHENED GLASS sad IN. Vamuiuuiit fiiuu WAKB, Ike (lan dlnal from Da iCUnat AdCklaa Mnnaf errgnn, 441 aad M tntBtrand; AR btBaatn - i LBLB GLASS, Chandelier, and Lottre Mannfae - - jgwya " am w, inniam won, nniaian ennt, OSLER'Sl TABLE GLASS, ChandIira laCrrttAL Broan, and Or - aaoor Karonrn aad otbarLaapa forladm and ben an. Men, etpnt, end fwraJeblnr erdrn promptly arenteO. ingb 1107. fOMESTIO .IRONMONGERY. Ctfrita frae. JlrydnrTlpt1oBof fiirakAinA - kad kttcbea rwquhabai taatock. Ttb beal iraaittT, anrk - d n plain Bgan a ant a prtnnnv Aablmbed ubj - Jl JR. AND1A wACa?Totnab.m eoil iueALmam ot Btot toirl j ndjT.jrnrlaliam njaij ue. aaarOiilti mee I'Vn"' TlTTTWWA TiTWTWn - jririr rtrirrmi WMadlawal dniga.wlth nnl bar. Caring trJLXDAEWR 8 - A I"1 "lll" "i'oaa, a Ooeilii ilin J. B. Andrrw Na. OS, TottrakaawoprWwad. aorrQba Btaea, IlbnRratoi arjeaa uniugmi ana a Arnraaoia ma, jf GOVERNESS, hiyily reoommnnlBd, dajhter"o7a V5 mnlliaiaa. Teach Raoii - h, goad meet, arnrng. reillilleiil of (YrooRnnadmwork. Oood dlrtwtanrma and wUUnc Bnbuy AXV IS DATA Aa aanrloand Artlm aa bn to epar ley LZABOTB LV SRAWnro and PAUrriXQ. Tarn avadarala. iTiTiVir nmo nnianoo. anuicn a. a, a, mmm gnai mil A.C T3IANO, Sinriotr, aad IlAraoar. ELEMENT AJIY IT end yrxinkiRa ixaaoss i cIibhical m MODR2UI MUSIC. School attndad. a I Anniwaa r. A.A an ncbMa. a a at it mi r. ikLL. w Vto prenara a bor, a 11, f o ambll icboeL. Addraea, wmb tarn and Imlrainaliw, B K tortabkn Pan, Lead A SSISTANT MA 8TZK - WAN TZD. i. a r - abll of rrrnob. tModlework. A. Mr WU - on'a IT. u . n.i, - ,i.i. w ORTllKimAirTROTESTAN tW Wanrhn - plao AW. Apply A.B.O. Mean a. Rrrtnrloa' i A SSISTANT MASTER - WANTSi), at and of ' XA Jaana - T. to a ena at nen lery ibonl tt til, - 'lertn Meat I ilemnteryirT'iiukn? ak, enoolworftbnay. Cj leu - acjTatLML C100L 80L nUn. aad InB - AAUO end 3B i Al .anperlor ind rperienon. Very rood man. Praob, nfegtjeh. , den A A, Priory bin Otorri ill tiOlUAU UUYCtUICSa, - ItEUULtVRLI. ta f rirlllk let n - anliir Trri - lar fin eim inblml r al JJJL Bbaol to lb eorratry, a LADY. oarntoat to tak ih eattr EWwwoWr LaUa w Pi nub (biLaailoal A U ifaajha end rarpooelbUltyof ta anal acrf no. Aadrwn nntlM an anbool Mnata, tJ6 ; Drawing Man A100. Many ather Taaaaabm nr Rwe. rpnrienoe, and eaury nxratrad. to O. O, Tk Una Wttnay. Oua. , lkkand Jraior Maaker Apply to Aakn and (nknte, K amakTRlo - AranaeytoratliTwaniPanU. Hrwat, W. TDAILY GOVERNESS WANTED, (or two little i QCHOLaSTIO. 4Utmaa Vacant - WaIITOJ, rPk - .f1 ,aa. nine and Ira ta In aairhboorbood of Hnraan. O RSOL1SH and JUBTOB MASTXRA tor graanaa aad attfato u,1? ,2od.! Mbiag and abtoto gir. tboroagh Innwnotionla naeek. Bnlarin 40 to ATM. Orer RTOrin Apply toBhnr Sfjk. JJaob. man and Beadlmrork. Addree Mating age, toa - , end Oralna. Xt Omgnun llnna ! W. ltorrbiw UIRKD, a FRENCH PROTEsTaST NU1U r UUVtMPW. Apply Mil TliniJ. Hlllllmil 1(11, L EQ UI KEb, in a midilo - clmttrirlt1 scEooT (coon try). maaia, and Iba neeral rootlaa of eboolwoon work. Modm - nto aalary. with laondrnw. Addrn X. ML pon - olS. Warmhnnr. flO GOVERMkssRs: kc)UlkED, mm. JL dlaUiy, a PIN1SU1SQ GZRMAJT. for Hertford. M to 1001 aa Engitab or TorrUa, for taajilyot rankfajwaL jCS) to ZWOsaa ",mn . xuiwnue ior weioau n AMiaj i lor a an lam SjJJfor Hnat XSO ; for YorkabJrr, AUOO ; aawtwonUwnaapnrior toon to Mr roan ebildron. Alexaadra, Lady - Manarflr, 4R RiiuulimuL W. Jtarajutxriua an baoa a nandi 1 pate tor naay roar pa k dbaJactir ml in apoa wbleh Miner P. A Oarten a enani apiina aaa ntel. On en SUBMARINE TELOkAl - liY. - WAiJTErjO.VS of GK5TLX3CR7T, to enallfr for nperlor nbmnrtn niignib aopotntaxnK RxoelWnt rjietifag for yoaaf nallnin nartos yoajag iiallemn llaaeiii naain, 1 ' ia the conntrr.hnrin IA a prartloal taowbrfe at the eoal aad Bros train. IbaryAU par month. PlinUnn teallmnnlili tompeanhn, AAdrao alatng; ago, to A. B, Mr. Sortpp IX Bowtk Molloa etin London, ASnBOOKKEKPER, or in any con&dmtiai poaition. A gootlimia nr 31 ywar eaeta aa AOAOAXRrT Uynr at Ma Addran r. P. an a iujuuiiujaisa, ijompaiuoni, UotueAMpen, a Tfiiin i flniMiiM.. A. Vltrtn rM a a. .J wttk bate enatoren. Hbrbenrwfi A, Hoimer - , 21. Pterantet tii, AO. A TJX ETRANGERES. TeuiUes rotu adrraaer cbes f Jan aWtion. OtanbaanltoiIlAatftoaanVcn,! aad 10. A A. not poor an J - UBiTIOa CUSTTTCTBICX. Pla 430 i w - ""nrwunnra, w, poaitMO a oirrtr. lamlUn rt pniinm. U y a toaioan araatng a - adtimn Jiuina aaetea baraan ; anlaoa afainn. toadn OVpnM 20 an Mr. Yanbraatn, 25, Ooldanaqnar W. fRS. AlANDRK7LvdyT4Anr of tha Britiah aia. ana romgn tinrenimer Inetlnnintitilulieil 12SBL4I . aagetonlltbatlwtioaat tba aobllltr. ob - Try. I m Intablubnd 1151.46. a - nonl tb aobinty. ltfy, aadfant. LIST of bnbly aanllAad aad Un naobrbu OOYERJCEaairn u wwltwnnmoaa bvlm who ara entln Miarnatn. AN KNGUSK LADY, 24. RTStJTJTllES ffAan RV QAOEMRXT hi t Pranck n Zogiiab fanuly. a OUM. l'AiIOH to on or two young ladla ew la tneb bar' own langwaga, wnA manle aad ringing, lo oo or two children, la a gnotWrnaa g family Salary XSO, wttoUaadrn and trareUlng axpeon Beta. faaon from tn clrtrnai taavUla Addran a O, 47. Cbetie - fat Mntlngbm Mewnt . - 7 OHOPWOMAV WANTED on Ky roagniy needy, eaabiem like hi rmerwnn to lan atknaiio. ImI tieulnr to R. and a, la, Oarabllt Oty. who il of tho - notta. eboal 2S yean of age. .Good r, by leoer only, atntmg tall par. A YOUNQ PERSON, Bee ii, of rood apwaranc A...Mafbtar ot a donaeal knvinaman). antra k STTUATIOS at nm nm I L la a inremei 1 11 botol or minareal. ta to wa n ooantry. Sot been (at hot or Woald ajr Un to loan. UiiTiiillaaiiii raferiaii AiVlten L. R, 12. Lannlinae rand. OUnnam. IW, DOMAN 0ATH0UU USEFUL hLXlD WaKT - JLV ED.latboouitry. An about 20. good bdgbt. Ta wail oak ndrBbjaan b a rary .good n.tliwnwia and andantaad dreer - J. maodad. wiabn to nbtarn iflMMt tniUKXi - tFikSl 1 ratnrn tor bar aenrlon n MAID or MCRaA Mi leiiliai irniiami tton raoxdrad. Apply to Rer. W. O, Ornni md, Brentwood. TlNE FRAN OAISE, depnl denx ana dans an Jacama AnrlafcM, dntre RXOAGRMZXT comma PREXIARS BoVSA AfTit an AAremi A B Wiltoa aart T RbntSST gmSEd WANTED, flpecU anxl (Jneral Hotpgal J.1 . Trained. - Tb Madloai Dnwctor of tb Owneral Xaratac iaAV k.a7vtoMKtaa' XURaUoatbTlnof J aary.lfn. Mat be and 25, abto to read aad writ eorreetir, and of good ibenatw tor eokrinr. A Tntlanalabi opln) to be forwarded Cj i i7ln S7 W M&wona, wjl.ua, k, llnriim meet. NUliSE WANTED, ia a mtUrna? mootb foar roan, end ntba iwraonal ebe TIPPER BJ faadly, for tkra ahildrna I II yean IA Uader mm res flnn1emlli.ii. i . raetor raomirad. WagnXJOto A2S.aU fewnd. Apply, morrow, at Oraiea boan, Uroooad, rMptoajpert" tguimiD, Wegnliban . .u. n . i. - i j Tv - j .i TTwnri ait a BRAD xubjme . n. njt liberal Apply to tba Matron, betweea 11 aad I laa!1 A Thoroosh nod N URSE WANTED, for thra AA. nM eblidraa. Abeal 10 yoan of an prafarrad. Good aoadle - ann.Wagn tit a year. Addrn VT. A, aonVeewa, Harm graea. ANURSK WaKTED. (or two joqng children. One XX who eta Ink baby. from lb mootb prafarrad. Apply, by U O U SElaJsEPER - OOOK WANTED, at orob, (or Xltht in - door aarraal BmaU dairy. Two la family. Oul wrr comfortable alnoa. Uaaral wagn. Meet ber. good bbartcur treat i w ttj - j, r wiwan, n, uoooran, rnmac ALiAEY wuhe. to BKC6liMENl7aodOT0K: MHfortMaaontnelak to tonra or eoantry. Tory rood SS2v Jif - Verrlndari library, Iligb. f lOOK and GENERAL. SERVANT WaNTED, for a amall famllr In Ik oontry : or motbar aad danrhter n Cook tral JROUGH toooi PBOi7Es8ED CooK WANT. aptietor, IS. Bryniatni atin PortoaQuera. LiwSrblTAAllita'm watoamtaTUaaaaB Bnonrde - bneb. : or motbar and deagbtor aa Cook Apply .to O, Ho. 1, ilotkn - rtlln No. a A ThoroughCOOJaTWAN til), in asmall houehoirt AA anperior ad braatwortby anraoa, ao aadbr 10. tCbrhabtada. atewl) Rrjiy .1 ooo by ilaiT nSoraTiSS MM I LPlAAINOOOlir A . Thoroazh rood j AA ranoar naid. who can wait wall at abb, elaen nlan. an. IKrananidkopt. Two U family. Oood wage kadaU fiind. Apnlr ocf Monday, Jaaaary lav before 1 o'clock - at Cndarndn. a. TJSXL mi rirl. ralaey. A Good PLAIN COOK WANIEb. Apply, but Urn to - day and to - morrow, at IT. Oral RaneOnriA. llamm Ao3 flvAlN 0OOK WANTED. Apply to - day AGoomN COOK WANTED, In a ratleiU1! maU family, wber k parlonraiald ta kept. At Iron 20 to 20. Adorn etating pnrtieolar toMin William tBoambklaaAQwyde thormlrh wrnri ftRWVk WIS! BfiWItDn i - JL , a gwallimeat famlrys Cook. HmwemaJl. and andar CM. iSoob UoUsEBndPAJUttMAllWATtTBD. VT tfcrae In famflj. Uonaamald kept. Liberal warn. Oood aba. raetor ledlop.nnbU. - Mrt. OanpbeU, Arrylnl.?r ATiwrwrh rood HOUSE and PaRLoURMATD lit ?5rf ag preferred. Wage All Addran W. A nnnwiavn Mai - u. - Tv PPER HOUSIiMAljr,WAl?TlIBrinijn "iS.Vtr0" roongUd,. Man b a rery good needi - - , - nnumwll OUSEMAID VV AN tJtb who can wait at table. Apply at 2. LrinrtCT - maar IUrwatr. W. f - 1 OUSEMAiD (thorough) WaNIjsD. three o'clock. ousEMaJD Want EE g? ,l,rtodlaianbto. Apply, bat warn 1 and I wesawa WwTtajBia, K UrMOHpimCm. 11 OUSEMAJD WANTED, Isiinediately. Uhe will i - jf - "i7awiieayiia, Dader bommnaid A Thoranc jC3l wait waU at labt Are about 2S. Onod warn. A ReipecutWMIDDLiiGEl) PJiRaolTwA!tT - XX. RD, to lake eberr of a eoaatry boon ta Yorkabln. aad to at eTTTpaar Uawnmaid wbea tb family an to bon AraW i 1 - ...K. a.i CTfT.T - wnowaotek - tara. bright gran a " i - Li tiiriilt nqiib.iLldi1i.iTr BwdbT.rVnork - A Ei'l'iJilENMAli) WAOTEl).irflXawLUtely. HSai nt&LSSannlT """S ?"!" aaetor n - ttljwd, Oaod ween glrr. Vo ecnilnrymeid kapu bililian Mie L iITatltobair Baker. Parkeaaat, Orojreaoraara. wT A eU foandj to oV bnnarnblnc AASrito. CoaAbTn kJT'"' " '"a" UAM a n uppExTTaunLrv mau WARfEir. firT: ykXTO STXrrSo TT3 HiilUK' ......i..ii. L TBAYRLLQQ BXBYABTS SOdXTT. 11 MttJn Un?WllJarHnM l u a tt pinxie - nanccd), orSeooad. oat of lrtwry. JL Are U Highly rnnmiiieii led. Poor rear - nod rTinrum arjaWnAo A GENTLEMAN, going abroad, wdahea to JLfcCdJf JCX. MASDbia WJUCwb7ba aaThtolprana itonatte. to Onliatna hmn Onnnann. ftwivaal aa Pnry to A. A, Bath, bnto waga A N efficient BUTLER WAN'l'ED, nnraBrrled, harinr Addran N. B. A Tb Hook, Xflrtaaw. BariM A S IN - DOOR SkRVANt. A ladr wishes to RE - I JJ:?E' SERVANT, thoronch. None need appry JLwbeniaiaroaan do aMbai th rlrictnt lnrwnlot: IN - DOOR X 1 tittle w.k.tB''lr' forankortthai n.i day. AA aakai fPaaonaJnhjraolwra. Apply, byawtor wli till pntl!eabto SERVANT aad nod COOK, aJso WAXTRD, at aaa Man - g - T bar hi wha Onnk mwr nd L. n. TST. "",TlT.U in A H UNDER FOOTMAK WANTED, la atl. ana', family, trontt toZOyeaneCagn. Oaa wtoaadnwand. &wcrt wag andean bane rood rkenrtn trommel T?Vn7lie lor4rannrtaroty. AppatBorna't UbrVrr: Kajghnbrklr. A Strong LAD WANTED, as STEWARD'S ROOM J. MOT. Apnfy kt 41 Imbnaaa en. A rSSrtmT?a5cJ?S!l. BlMJla5NI) Stan aad boa an ( Ibnoocbiy inlmelia.li hie daAnk Awr ta CvowlaBbryark U CkeaysaAlrVnw A GENTLEMAN, of serenl XA toraal E A' STLEMAN, of several years' experieno, wnhas aa EXGAQEXRXTm OVRRSZER. or Ptowkinir. aa a Hoa ta th Ooloalae. Addrne J. JAD. R.M.HIgk Halbarn, tlenun rwaioWntiji nriiah tlfm mi it Ad - 2. Oatlbaeiia rtrnt, AO. BTBt - claas harinocuooa brtaana. w L. W. ear t HaiUbl end GENT WANTED, by kawn a good eoonarloa among tb kad. Addran a a 468, pnto nun, Rltarwitbel. Barony. A GENT WANTEDTin a aooeeh bnwnwbnmaka A. On at praant talk trad preferred. Addrn Agent. to upreaaut B , ilii ilitienrfaa. lk(nmwaV WlnAtOaBi AGENCY aad GENERAL REPRESENTATION an OPyZRZD to leedmg na I Arm and nben by aa trill Ink It niioh.ol Inn I nil m.eilll ml m !.. mmmim. elaaaawneatBarila. On iiimtef nm aipmbian aad liaeirl in dnrtamrapMtoto b nbto to oTor the man rallanU and aTaa Mr nweminikn. Tb beet nteriein ea ta nnilni and ' ' eapcUywiU b gHnv Plan addrn J. T, ISA ear Andoa! A Good - BORDEAlTX in tha WIm and Spirit wTraaAwmbnto ban teeiHi AOEST! I wBan Bnbmto tha wboMot On Britain. Tory good nrm ecTerrd. Bittefietnry rw - fnwaon reqatnd. Addrn 0. P. ad Oa, 21, Ba aUadrea aroanaw "TV RAPE Ra. WANT NTED - Vrr JL BOPIRIRTXarDEXT. Apply, by Co? Afi.illeles Agent lie, O.ergi nr Edinbnrrh lrm.B HOSIERY. WANTED, a napectaU. YOTTTHT - take aaatge eta knelery liiiitotm toal iouL Men b tb ronrklr tmtwortky. Wrtn ba ant tnilieia, atnting eg and nlnry to A S, a Pad. twqalrad, toewtbrr with lertn auncton - eueii. aieryi WAITERS WANTED iwo rerp. pswaf ana. a Bwoad, and tb rthor a to attend to a billiard roc Apply at com to M ( respectable aingVe zaaw weiaar, an on, to Mr. Qua Cnrthi fnO PARENTSaad 00tS. - W ANTED, neptabte totS? X HEAD BOOTA Mart hare a Inowtolge f wna ' Akw, a t let, til, yoaaa ana a Iieaai Be oACi U ARlblAN U. - W aN TED. . to It niary tor fan ate nulla A L, ar f Lawlnrn, LI Pbilpot. YOUTH, for ai itoeva HiMHi. to . PARENT3 and" OLTAkDlAKa - A wnUVnrrwr, Brat ot eonnbrni earrtinra bar aVAOASOYnra PUPIL. qofrad end mail eamryaOowwA Addran G. B, ear el rracama n nwa. wiw man, neiw MaeoorkHaa, inqon. w.u. riW PARENTS aad GUARDIANS. An ajxhitectof JL'ianiltoa ba a VACANCY for a PUPIL, Wo aeatbiieea and ape wbebnnnedieldidteatofaTeyewiaA. Tli alim Itllilml Aanrr. ay Irtnr. to A. 4. Cfcran an. Ptonbwr. rtion nr. to A. 4. PARENTS and GUARDLaNs. - A firrtUa .Plrm of Toe Broken in the Crty ara wtlHng to ewnilfr a YOUSQ fnrn tkra .yaar Salary 40. 34. and 80 pnenasn. Inter, M. A, Mr. Chalb - aat'e2. Rua.l Hint, IT. ARj'TSanOUARDIiri An ailtnT Wring work to band axeeedlar to ralw R2SO,000. bn AWCY for aa OUT - DOOR ARTICLED rUPIXTwbo waM to amn a puna oa inmm muoid wore nemlem ao Mam, Addran, ta Arwt btani to X. X.. 1 Olfiwd - road. RllVaro, H.W. EAWWANTBb, In rltcWroAo. a COX YXTAJTCiaa CLZRK. X on wttk Un than UraarCez - fn"4 apply. Addran A. A. car of Mner WklM and Son, Ke. H. Pleotittert. X.O. - . EAW. An eAait sHOkTHAND CLERK WAXTXD. bl the nfltoeaf a am to a town ba SnnthWal. Applr, by brtur, eUUng ay nlary rwnlred, , ta Lex. WBAerbp T AW.. JUAXT Law BIaloir. Paean lie Cbnntd EW. - WATto7nrCAlJfflEll and LAW AO OOOirTAKT. Hon bat aama when toinattt wffl bear the Mrtetnt torertbjacjoa need appir. Addrn. mating aeo, niary n - aad, aad rafcraan to Mner W&kiaaoa aad OAUatpto, SoilnUor PARTNERSHIP, or Loan, lutnA bieycie manV taatorcr. working ea? al aakento, RZQUTRES 500 to n - arnaa hie Waal. Wenkl admit anabin) man. ot pay 1J0 pn lana bilerart C, 43, Tert md. 1 wtA London. ARTNER WANTED, irith ifiM capital, to Join arwatlanvaa ot erpetUnn wak a large eonnai loa, la a prodt - branch of annnjeetorlageatfneetlng. Apply A ZVSo. AaUr aarrao Tynnaoata. " O MAX ot el mini aad ilbonallnl .aniamnl. h BXQUIRAD U a eobonaoar London, fiaoiliim modwraee. Tlmil lainni. aanal abaraotproet Addme On 74. LoOrata - kia S a iMjnaif!i iln latrodnee paplla. - Beta, ear ot Una bnith THirilil wrnon. annn; Twlbimrt wTiawJtabnl m. Apply t lnglndww. Inn aad Onntag, B Ben chunk etui BoHeftora. "TakTOEe, BnWI nbimblwyPen. rpO SOLICITORS, Orocer Pnrririoa and Wins JL Deakw and other Trndara - RALAJTCR 8HEXTS tor mne - bc ot eradltor prfrata Compoaltioa Anaagwanata aSaoUd. Trad Velnalioaaof SVoak 2mn. aad PTrtorn ; Awianl. . rrcoai nr TWHf llaimn Aaaini ewiaaHA TECHANICAL MOTION. Plate of 100 mechanical rVA ." .wwaayaadewalarttofiiailua tor tana tor G: REAT CLEARANCE SALE. J - EBUILDING of PREMISES. lETZMANN and Cov, BAmpetesroad. o ETZMANN and Co. beg to annonnce that they alreedr arAanain SHOW RlJOtla mmA lifmi B rT - 1 . SlgrntbewSn Thm ntblmhnnm wM tk. a. ll"mrZrmTrw,ttcm taieea Rreryae Packad tm and ilminliih.il i i tor im noeim at niilii OKTZMAN.1 and C: rwow.pi n oron pn TURKEY CAKPirrS. Clearance SalA - Oetiaann aad O Aamaatltyat Tartar. Indian. Parema. Jnkkahma. neniiea. aaia, tialorda and MnenbHwtenvPa iuuiCARplrni VZrfLf - r? - 84 " r - A dnallod prioa ilrt. with Man aad deaalptloa nat port frn a aoecleallon. A wwutiar imiimm. .. mA . Tt - nlTin giiiii at 25 totS ORTZMAXH and Co. "" IVT dS,PI?!SKI) CURTAINS, Bit wool, 3 TBrds ate'wcrwSa TZZ. faidtWtoamel an roand wn.ilroinS - oi ' yt" 07 L Porwardod new day oa reentpt of erdn. Omaarml nedrtnd. Dnortptln tn eon trwa. - OZTxblAaaf and CaT' CARANCE SALE. FURNISHING IRON - i f.00 DrTARTXIXr. Swprrtor Xnetre - yiato Taa and SSnSf rail, a. atfia, 1 DA OaTZMAlOt aad On. E XHIBIT10N PATTERN COAL VA8E. UaTIAlfl aad. Ca.1 BZW BTECIAL DOIQX torta ' awnan anmoree. eanonaenry ajpaaani. and no faniil md imimiemiHa. wnk al kaadm. troa bmamtien eoenriarnn end nwiag to wear. Prtoa, nmplin, UA - rmtrmenn. rruiE JL nam bap no (Man Plato aad Table CLEOPATRA TOILET 8KRVICE. - Oeta - a aad Co.' KBIT SPECIAL DESTflX. n bmtlr.1 rr..l,. abp.anat th great lied dm tun at art maeaf.rlaie ra, tke ahP ban eptd for imtuinwf an rwrarred aemMnedwna tb mrilpllprlnnnaertfrwa. OCTZMAaX eodO. gPIHRISTMAS .PRESENTS. Uaafnl aad Artirtic tM J.'f? "" ' ' "J4 w n irt OZTZM Ajr X aa4 C. . rart DUPLAT et etoraat VAAER. Lartrn. Plmre CtonkA fbiiaen Pw. 11m iter win Tanhirr Ao, Rnetr ailnr - Catnry. ban onabty at brnwat pmftili art A ematobwmeHnnnnL fhneli ! ale nnliignraaayrapreerydaaidn.ufelieiiiili OETZilANN aad Co.. Coaoleto Honsa Fnr - alannr. Order in aaat m treated lor aabMooa rueln nronpt and fnRAtnl ettantam. Inarrlyarn alilreranlko ban far - anblag gaiaertea. peat rraa. - T. O, TUU TT. cndlX " I rnad. aearT.iliiliim iiiatt mt - IILMER and SON, UphoIrUren aad Decoralcra, A; ad a, awiantint, W,ninttrma tothrb? aWwtnai. and rnnarie the baton to the Cabled Ybiglin. Krerf artkna anrnad to pnHa trm and warraaaaA fnaknobed tm 11URKEY CARPET (nearly new) far' SALE, eat .aba 17 by MA .aarnbto toraiitlimi - i edna toitatkiei May be eem (tor aeat 1 ny - ) to la, Cork - wmrt. W. ENT YENTi; Pnliraliilii ml wfi - nVa rjBCrS PATENT VENTILATION WITHOUT - A 1 DAAtTUBT. a penyr ictiiiiT.U.T., wnieal Vaatod. "arentart lb Ur wia ew. 117? nW3 i - l n rniM'?nileii ! Ham and Blarkrn. IbrMMrALl rnttSfP, - "ton - ; 2" A OlUJeio the VATNA JGE1ILK - ..rZ - nm Ooorr and all booknli aamniee aeaTwrtna letoeanC CHRLrntA cmapictImai VoLilu!! !! ngmtg! - p - - ?SIr2S Tbann ; Brw Work to Rdtabwrrk : ginflT.V ? ,rW bw a, A Imea. 4S, CaAtorbn eWeetTaaa tlE' ana arTVw Vmnart wwn. " Oil DOUBLE NUMBER oi d IVtsrrnm - , MO.VniLT MAXTJ AL - Oe BnanaW BmxdlfJiy? wUl b aabtbmad a DOC BLR BruMARA" ntiTVfJi2r?ai MOXTKLY MAJTUAL, Zi lmmUmii'f ton anon et Monk nenaTaad etaJnemliT2!!,T tkenedo n11nJV tkrnycn. a Baa rnmwbTana tory ot Kb year 117A A1 1 1 brntTum nrnnil'Mal bin tobnaratonitloa.oar bnara Snato (Tar? a?" tha December Bomber wo tola4dTb7anVA I!?" errpttoal0 Qgo HO. BtrandL ntln, AnmaieaV iTO the PJAlNolPALfl of OULLMag j onwgaa laawa, any n bytorn ta bend to - - nn thai tbwr trT all SXR frrkpw mZjZLZ g? " eg SCHOOL BlAIIuOrRRYeB tkVanmue taa pninaUn nM ea apatieatna! Oo aadpnrjrtanllty. The SnrbAat Tor aotant AnnnSai2i Mtrallnbtotcrtaebjrnorobnl LATIXQ MTJB1CAL LTRRARY b the SmtvL wt aetelB. 100.030 dtaenn workaT itawL nwTIIli 25 toch am nUUn nbnrfb n iSt'i 1IX t lw"lfall aw)flaj PBIb1' I ball Mgl M - " m - VbfMVpn? awttoli.iiiarrneiaaMcmSbram? CHRISTMAS N UMBEk of CEOFfwtttfar nnnl 1 L Meenei to - rjewaTW a. Watt tmli, ITb. ab, r 1, tlkrt 7. anmT S, - . - ay - d Trial bp Jny Wblto, rAIbnrt. Ti iliiaaail WnidanafaT iwlniftorfae. CaarlM no d - AIbaw I ni. V - Trial by Jarp IVka, Ctmmtl MB. Iai to Jnry (nba, W. 2L 1 U pwatraetAM, ' 1 1 1 IB I. VI WALLrTEUyEJja new. wahavAU - t7t III; YALSAnr XmOe Waktmarw - " pepnlar, Pnn By nn Cbeewetl aad Cn, 10, SZwtoLZS WALDTEUFBIS raoeB POPU . XXTRR ROCS YAXAE. Par A W aaarnnw ran a) eanata VVaadLnwllJlXRAnan r T 111 'lllnllllerX wait wanb wUl a nndy ta a Iww . - 1T. Ircowwenin SS - atrwr - ArgyU mnet. M if I 1 1 1, W, end ot H ManwSaT 4w!to"rDn m am r a uan at ra) loailaa. By Heart Juain A 2lw - Tnri En ta rnwrb. I Ranto Jtotk - totoOrynA toib Ertra Bjjcl im nt V - H wa 1 1 a,2.l "wwo awa, eorenn, waa TilUBNISH YOUR HOUSE or APlRTMBarKB A' THROCGHOCT ea MOZDRR - S HIRZiSTTTXR. Tk erbjhwL bn, nedmort bberaL Cook print it a zr rnrr to ant r' lannrainwninaDn limaliilil mndl rrnv ji yn. eml 1 nrm, pan tree gin, m, eeai ra Tlllielew nm lull nX ISA DkNl3HorT the 17EW HIRE oYoTEjCrbt J - w hire lj ilin hi awJtodletlnrt ban nartbiagrmeeknetn. Hnaan and inertmnto aa aa taraieked urnnntnmab rnnd yearly upoadiura. The anbli Pma Almm tto canon at haae trader aad than wiu load ti wa 11 n mem atnir - ten 20 iknleml. bwan mm nlen itmI. ' - nm wnaen an tma. - . Tbn QtyrtiL puaaiaattoannav Pun I PAST. Oraea 1 Bmlhametea et FURNITURE, Caupeta, tat on Urm of Risk, A .knnmleg th proaorty oi the bine Bean atewytomken with wrary rwrelan, a eanh pi tee a enell And 1 beniri: nqalait. tad 4, 1 barged eaty tar the toebuwn mnellaili fn to eepartaneato Illarkmnd arlnd atntoran a HEWETSON and THEZTONS IIXrTEi? CATALOOUXcf CAB U XT rUASrnjRA wBaarkwAaal y poetea ippllntlon. Hnon imnylnili fm ill lit, raAnny ra Boawnoa aad Tbexna, Mfannw AR - B BA 1 marry eeeeane Ike amaaa, itytiiif Vr - - - CAR VXD OAX PCRZTTUAA Oak aeemV nan lor eniiemr ttirag vaau to tkMenTntrn eryi Andriaw inaaans a hbma coaaary far boancpeiatlng and ioontiog. - Uiiaiie etoTbarn MnaafnAaaer RtBL - BlO. XU lad 204.THI ilia 11 al Mil Beady awpoiit tk Cba oWV DRoIOjni to thnr epaeml RrrS cf PBRRrrTRX ra - m .1 mnllnTil llalo. limn fi I. - ' " toon turaltcr lil.awa amlnniX with btdtlnd en btodWlUi in. H. and T. mianf.mai to ponabad deal a ocU n la Wan nam ant oak. thnr act to tod tan fnrmntotottonriy Zn 11X Boiid A enrleaa eh art iBiat to ntgal, at AJ2 fl. m ill jm ran! rob wnk glan aoor, bn4 f erkamr Ac - B. and Tbaltaa. Mnaafaotnn R.lL - J30, XI. aad 4. 1. II ilia nil iillBiim nine vnepcii. AA laeeasernr nm neaMiiag, aa Borana aaa inmg yncna aakibH In tkaar akww nam paaetoeagtoe tnertnr den I EWJ - JsuN and THEITOJt'a uAUViyJOil BZT et AST1QCB DLS ISO - ROOM yCRXITCXA In miiiun. inn rr. aa tM. m wartay renu aiinnim. n.c. - n andAA Tillnlim nmt in I biietty ipem lb lanq CTORYrO. )d Jla tad 2, CoaesaAAytrwV AC aa m fccaiiBa can. au bSToara cabinet warettouoMi at, the IO bww.ntoleefetledca. JZORYS PATENT BIXJJAKD 111.111 lifiiia. SuCll SUITRi, Iron Bwlat 1 ee (.wnaiae. ST0R7. OTlAaaoH Uaedl Ciliein wnrl. RR C IDEBOARDS KJ Table 1 eer.mil t,nl Wtn.ananknandTrtrnreclea nnrya . alaFini JaUndoa to pdma.'l rbnan Wanaon J4Jliin.ili .ltiiBtrand, anrUuaiiiii hi ni T ITWIN CRAWCOUR and Co - Compkte HoBto LEWIN CRAWCOUR aad C lkr. cm lamrt Mock, et IROX nd BRASS RXTACTRAPS k. nertawa all Bied wttk nitekn beddlag. pndy tor haantoto .lit my. LEWIN CRAWCOUR and "0?! 'iiS TBATXD CATALOGUE, nrw and gXF2ZZl pom frn. coalala ooTXmtoot'uonKw eonnd taraitan, aad aUo ntanain ttotoayawajf laraWkWnew. L EWIN CRAWCOUR'and CoSti JOICJJS BIRCH BED - BOOM 8UIT1A lunl III"! lJrV2?S!LZ amn lor an mi.iellr innmted tod arom twanrato atn wmm pbue - glnm doorli pm ft gala n an MmNibje LEWIN CRAWCOUR and s1zFjL PARA SLR DISIXOROOSC BCrTt.. to TfL'mJSLZ aaiaml etyl and rapertor maawf aetnrajaoin r inn nr a dlamg raom. wnk raltnaajlll 1 "f - 7 3 amn to bn bmtfcer, b eococmlty la - Strnniw otner and enrtdered M to la PofrZX7tU - and Co. 71 n 5, br EAL and SON'S GOOSE W)W5 QCILT fr 12 tolto. I BVnr Down VfaCva. ben 3n w,SmSZ M cy pom ea appiKaiim Lwneaa W. HEAL an Uae Jet nan nat HEAL and SON, Tcnham - ceort - road. lb mrpnt bona, la Loadoa for tarinhtotod tJT nnd tonrtel and wood ; nddiar. - ,2,iTran oadin rarlety. for mry rwt of tod ni baton :naiarpan of enrr an atonal rT - ' ,aUty. iartaia and kwi fnraltwr maaerma. eery rnnw. aa ao - fi AL and SON'S CATALOGUE Ii eoateln prtn ito et toddUg a - iftSnrcfl drat aad arm f tod ran fantoar ?tUmZm QCEJ3 LA. ead m A rfrrr. ban aanr toaa to an. aad ware eI.eland eiprnnj nr ea - - . bnronl - kid krnilldT - In nSn - ritta 'trna' S,ao - irntT S: andnttonaaRtotoannbi, The "fJTnue linn HZu artlcin tar lb. nt - w ', 'ft.Z' baca main ttoetobiwl by "7 : - taraMI term aa aawienatimnl HIH l.taj''!! 'J a highnnn alaa tobantotogl ail thin only of no iikf il ran. T be an at - w. ewVwkj tew nwknawnt!" XI - PROVED VVTUOL JggTgfZ gtown, Intra, tf. a

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page