The Times from London,  on March 14, 1874 · Page 7
Get access to this page with a Free Trial

The Times from London, · Page 7

Publication:
Location:
London, England
Issue Date:
Saturday, March 14, 1874
Page:
Page 7
Start Free Trial
Cancel

ataxia BTt) baaorB aaa giirntoi at BrnaT tote 1 tna&t apna a Ktv York tamw aaaa - PT'w .asm Dr. &Wrr. aad WTHIa fVrJl - Tl! iSmfl far tzkl tt U AaiM, a4UU tekafc gait nywtujw, maw u aw. each aad two bw taW Meh. JUttittia.4 - taeCvBrt inlinhJ Coroyr aoriUd aa amp: lH, lady, I" awpbtetVtoire;;lul JTAM Dr. Baeehy, and WBlk Berry, local IMKt to tfa cotat. wereetarrwd with ionia aoW ib,hUJ'Mr.Brm,4 laotauNu lb, juarcy had Mr. Boucher! rauna aa oaa of tha baaa ia her toaae, Dr. ttheahy signed the eertlV atU. without ooamonirafang with Mr, Boucher. ffcUiaatliaiw waataainad,4n4 etaied that ha fcawwaaahiaf about hk fafe hariag, beea.iaeured tBtfl h raaatvad Miatantm - traai OaUia that a Warn a a hk pcJiay. Mrl Moftmj awora MahtaMradtalttTaeaaiar&DeaaSactadiath ,x&eory way. and wrote to tha effect to the local ipaa abaMdalaaaawith 4. itochert nam a ft. the BBtgatfratee daanaaad tha eaargae against Ub. Morony aad 11'AaUU, but took LeZrm. boo axaiaM Dr. Sheeny aad Bar?, la uother ainlr, weretakea ainst Dr. jlaaaaa, Itoaww DwUax, aad Patrick Carroll. A ertetiag of Of Tijlort aopportm 1 vd kit Breams ia tha Tewa - halL luthmir. jfc iktaadar Parkar, JJM occupied tha chaiaad laws wbb "TT elector. ir. ftttar tpoka earnestly la hvoaraf Colonel Taylor, aad k Um eoune of hk apcaah obaarrl thai than Berawa. tiesajeaaa there was rwaaerneed iwiaunn wan us numi 10 tha coo Ifaaet ol tBajparpk npoa doia what ni right be - ua a was nawwa not oecanae U Wat popular. jh. Maaaaaw vxprMcnur oonn fcajtaCUooalTTfcr - lU cmtrattad t nnn. afki t Ua to caoiidataa, aad rtmartedY with Maat la Beaaa &ak,Aatita ehaj - aterwoald be baat aaalf hadaaatibadtba prepoaad IriihFarlia tMBtaa aiarnexpaaaaoai aaa uabua Corporation, mfaaiTto frfa. rjoatrol of i Cardiaal Gulka. Ka, Seyle, f.r.. aba note ia .aajport of tha ' reeo - ktka. iftar U had paaaad, (iior T.tIot d - faldttaMlHtmf,, Ha rarkwed tha progrsaune ataajorreaant.aad ahaamd that with regard to iaa aa aa a imam ng. u aaa aaan avasaatad kl& fanaB j tbt DftWb Twuat TirW Oah. which propoaad to latndaaa lata thk' aaaaky tea awat amkiaa adttioai which had Paaaa f&Uibti f th' Ulatar Outonfi rat aha, tatfoo of baaafatriJ atkad iwaa tha fapaiater, t tha ocvautw - ta 0aV asMaaaliao aad ha did .aot aaa how aar awpoator ceaid awroTi that. - At to Horn llaaxwhkwMth'bk; caaar'Udaaoaaaad it laXfawar. JMaaroaaaadttataaiBtaf IrkhCtri. naaai aaoo tha aw foo&ar aa thoatiaKatdukL aad. rakrag to tha aooaaak vhioh hara haaa ataaa ayaa tha l laiiaaatratiiiaiaathaa that Kx. Daraah had haaa bkoad byaaraatwrtpanen lor tat offioa. aad takdkd. aadtft jokal - teoUoankil nan majumj, (KrxaxaoaiMj .Tsthar aadoaural hara haaa taada rajtarding ti - cooapoacyteaVraadtha Maw York Iifo Ia - wnaoa Cbmpaar hy tha iacarinr of liraa of Parma ratidiBt; in tha Ooaatr Ltkaariek withoat ttair fcttoaladt. Hi; Barm tha local a&t, .Mwnaio. aaa a warrant utaa Man tanao. Ukakaataiad that paraoaa who obtaiaad poUaka oathalilaofawaa - kaowB laadowoar wara aftar - ; Ptaaaat at aad took part ta pabik awatk Which ht WaahaldfintatmMlau&M ta hk anl tioa and ha waa matlr ahmad whaa U hoard It priratahr ruaoaiad that nan rara Dausr ' dona awiv vitk. li u .tM tkt of tha aanona whoaa li?aa wara loaarad wara aaat wiu atiatra aad aurfcata by paopk who mada thaa aaa uu boom ai taaci aava aiaaa dtacL MXTBOPOHTAX BOAHD or WORKS. - atutaoaain jn n. auarat - nx. Uii MiwulbMi. mNttad krtaOMMriMUanaf 8w"' taaClty ! Loatoa, ukU tk BMfd tanuk c, u um , laproraaHau aau winamtta aad aa :; aaaaoa loraottiaar aoi fttoair oaa who had haaa apscdatad. Tha Baa, Parid Pteakat apoka at ansa laarfhla aappart of tha ekJsat of Gbloaal laykeT Ba MtaaaawaaratTiatinaa totaa rataarha which had aaai aadt aboajt hk rakakea to tha QotanauaL tad aud that U tha caaaral aoopUiattht thara van too law. Iriitiman In thaaamni arft - t. - tkaha eoeaarrad, bat that ohjaetioa ahoaldaotba .Uadaakdthat hk aja.hoaoarabk otfoa ; at - ha waa. aoa'taa aaawl k - iCha ahaaaad k - adak litml. nn - r. act to tW"rhacaaradtt to hlaTBaawhathar aaaa aaa baat) irMtaaU Horn sambas af tha Iruh Gaaaarrattaa party oraoL ;k waa aot for tha aaka taaapea that thay wara kah Ooaaarratrras, Thaw vara OmaamtfMa Wnaai i thay fciM.tad b tha craat priBolplaa of tha tahaai timaai thaw Aaakad ta protact what ra. aaaaa ta tbata a: ctrfl aad ralkiooa fmdoaa; Ha niiilil tha aidalm ha had an J ta iHoarjof thalrkh ClTii aarraak, ad ttatad that m .an aaf gnaftaaa ta hut krhkaarriaaa ea hahah! taawd trka aa aroohto Ookoat aajaw. far H waa ltnaathar awfaaj to hk paraaaal nartiaiaaotofathafekTTOhadbaaa awai,. Ba ateoaaty In. l.apoa. tha . Onl ia i aik tha adraataga af a ; wpaaaaalaUfa who waa flaayltr in i itaAakaialyhowMaiaaiabar at all wamaal waiah waa faroarahk ta thaaa. la t 1 it ainTad a taaolatina ai laaaaiiiii a&tuao - haa at tta thtiat at OalaaalarTwd argad lh akaaaa to aaaaaa hk Ntan. Tha laatlaooa aawaaad by' Ml.QvrtxJ aai Vpaited k'to Mrnlapbaa ' kat aiaat at 'aha Bic Oca pahlkhaaaa. ..Jhavni a taryliaaltad attatufanoa. . Isaafea ;Xaaa&' ataaVlid. Saaaohaa WJ - t" Mr. JU aailiraa aad othata, aad a wa aaawd a4as4k( Mr. Paral M tbatr lliwililL'aaW'Tdwariok Oorpor - jaatarday vhkh ahowa tha' flnctoatow gyyVTd ;tk addraaaoa Waajiii, to tha DA of JLharaoraioaihk. aairal tjIiaatoaaaVaad atatod thaTtha taotioa Ji Jaaaa wkhaat aawraaaad tn mm. nrJitu. toi Jaiiiii I h iiltoak.iaflaianW "r; hatJU Pahba Oatpotaaka lutd aatjahi 5 - r, fc.iaaWad taTSaatiag thatTtha a a a.aatoora waa aaJjkhxaan. aad that faw g "L'a1awaf atraaoa tha iataraata of tha Ba. had aa doaht that hk Oraea woold - - - w niiniaaul to iaprora tha Madkka af 7T waaa, iaaaa, - ataia aha B tJS? awraaaatba w V aakahV faB aatokgaa af ataaaarat for tha aawTkaw to m u ki. id mora ia aot baaa ktar. ESaalfaioadffKp aaa to taa aaaaetar of tha Dnka Ma. thoat it wu tUht' thay 5 pnintaaat af a - Lord Iiaatanaat who had tpwrar ajtfit hara proeoia. JtMra aaata ,r ha had aPPat aaaaattoato roaaatnr hald thai offioa akwaair;id to tha parly whoa hk J! Mk of ihaiaom rapmaatad, but that ' - pwiaaa aua pato a trtimto to a waa wu daaply laiifartiJ fat tha proarx aoUa - daapJyialaiwtoJia tha prbaparity of g M;aai)to' aht troa btoraata of tha ' ia. aa adanaata at ' Hnaaa Hal. "W aMf pw, tha TorrOorara - fWa paiaral atW aatfca la Inkad. diaawlid to tha XkaV' Jzpraw. 3y: artMfcaaat aaid thayaad iS.aato lattaw aay aaaa, aMt. Aaahroaa haaaaafaaaraa4aaokrad hawonid SStS ha aapaad tha ha waald aot ha dk - aaa a UlS0u that ha waa pvtolaf aahaajad oi uTSfj" Baajaiaaaal, 3twai okxraeafal, "L. to hara taaat'.taaki faitteJTn U Bt. MArr - am U Ua OUt W LawiM. ur. iaaua mU b chMia lik to kao la waa Mitha UmJW4 itood with nfmaw to th OeamlaOMmoT wan W tka OUv af ' Tk ru. - f .w. Wty a Uwdoa aad tkairrrprtaanUtiTM at tha Baard, aad ajojjan efSawwa HaatoakraUa ttoaaartka,aa4atw. 7JH!wB aa aaonaoutiajM of awoay aaieh axkt to Uk mn tttt Ura waa vaUditT la tha MrHotun r. Sarra. tka aatWtor.aUd tha Am mSwSu jka rrtau io aj body that nirht naka aratitaSsa. Tha inamatUI wu tW nfimd to thaWerka aad ,i n i.naiawnaa, tbi avuimo Acra, la miMuuitflu i ft njt i mA vi tlw aooualttoa. tu Worka aad&aant Parnaaa Oaav atittaa.taaeamaad that 1K nv.l... irulj aeaa far .aaaaoBdatiac, wtth aaMaoaMata, Ua BaOdiax lykfaaata tha laatrepolb, t or rajalattar tha i famf "T" r - " aawwn aaa Mm at ua BamapaUa, Ht. flrvroa aaarai taa adopttoaaf tha npotV which r"." - iiwiawnj ami ia tzx aoTAL auaauox Mr. XrwTOV Mid ha tod mat alaaroia U awriac rzauala7alaa4daafal addraai ka ar aiaHail to Htt oatOiaakaalfakatr tka CaaH. JISZ.? ygai i of thja Board aa tha aowalia of ttoaarriata af (kuvt af tto Soml TTltbaaa tha Daka of aVBabarra.' aid, It la tha datr.aa wall aa aha i Bo toaaaiiataktaUa Qaaaa aa taa aatakku m, ikaaMtoaurrUMaf aaraaa,ttoDtWaV&akBca. ta a daacatar of thaSaral Earn af Baaaa. ISi I ahuSai 5 Har lUjmtft aaUaak aatartoia a liralr ktarart ia what. aoacarat taa aaapiawaaf tha JUnl faadly, ad aa - T."?" ktaraatiaitothaaaaWvlua tha TTTarl niailllil af aaa af lai 1 - n.k.i yaaaraUy aaawtatoat that tola aaiaa Ma 'aamto m. aMaWaad atraactaaa tha toada afaaa btt - W twaaa aad, aJUoaa wa dTaatnu a trimoclUV rta nT'wffl aortha aattUaaabyaf F t " J azaaas, aa wa aartaauy hopa. thU tail aaiaa but aarra to aahdaaan koataaa faaQac aad Iaa. aaa. U aai totally atadlaata. Zr.Tw li8'?? auy ha aa aaaHia that waatoa mU - MBniiHiNunn prorata aoi a aaat aava lad to harharU waa taa aVml aaaFraaa aaiaa a.l.i.. ... i . I ' aipptaaaa thtaatoat .tha whoU af thatr Uraa. which wt umnu aopa aur m iana U Ua Uwi. , ' KMA' "aiif tha attaa aad aaU that a aaawmj had aaaa a&kaa aa tha aaaaakM af tha aur riara of tha Frlaaa af VTalaa. Pt aad earrkd aaaah aU bvto ihaa fanaaOr awrad taaaaatoiaraaaaM ahornM ba pra...d ta tha Ikka aad DwAaaVaf TSS - - aw m iibuili aaa afraaa aa larftaaa waa thaa aanaiaW la tv. .j te"Ti?J!r,n thjyiwawatod taa T aaaw ta taaahaaaaaaf tto raparura, aad It wu latiautad aabaa - aaatlrthat Ua teat af . fc?Sda , . til BOTUi raoaraa. Tha flail LiUailiaa Arahlnal Ofx. Vallkai a report. Uwhkh ha atatod that, k aaanliaaaa r with tat Beard U toair lut Btaathic utiau todhaaa r T j - 1 Trtai ill rarniai aaaaajla. aaa that aOtaalrhato - uaa war Pm - rt j aaamd. aad that aa aaeMtat aaatarar had aaaarrad fram taair kaaaara oaaflUaa. - ABoraaa atCaariaana. kZTlJS ww ma aaaaiaarMaa ar miuauai u aha m.iLHm kid dava, wakh had a aaad affoat aaaa athar Banaaa waa kaBBiadaaautoaw afthab tokiakiaa tSTSZSZ aaaV aa ad.at aadjaawml Ihara UL.ZZZ?. J5 r frarfk aaatoriakanatod aaar Nauaaa Oakaia k Tnidiar.aqaara. wUah had ariaa wj, aad an Bra laa tapert war thaataaatradV TOLrnmia mm a .P'ri'H? rp rM,.??? frm thafiraW - ak faaimtttaa aa tha rnhjaat of anlaataa, lraaaaa hafaz raaaituaraar .Tocr anajailHaa haaa to iwaart thai tha f.. BBaaaaai caa mv owa aoo oaamaaa Of taa LaaMtoa Balraaa O raMhy.tha Board aa Ua eth teTofV maa aaa aaara ta bum lanlaaaat. rabtira .to aaa pr - maa u am ac aaaalaorlaad paneaa draaaad Ijrr2a tUXm . ttot aoafaaSca U aaaatd by vataataar IranMm ar' athaa aaanlhwlaal a ana la a aaifarm amBari aa that af taa aatrapolttaa Ttoa Biitada ar af taa Laadoa 5y??!.7 - ?m?? "PI"! T - r aoanuittaa asd fram tha abiof afaaaroftho hrlcaaa thahahaa oftaa CL!r'". w , taaaaraauaaa LTteafTS?!, .tLmr tmtU "aaiy ta kaaaaa ordar that ia futsra aa rolaatoar tiaMa will to allawai aHtaia apaaaaai wmnni tt Drat u taay aara aar htaat koa thair halatata. It tDaan to aa aanmlttla tl.t Ua Satan Oarca aninlilna Van aamlttaa hava - aa. aardodbwitodthMtoaa iaiamad af tha ardor which aaUOaTaaaMtlM SlnZk! aaaitoraf aralaataarlra bricada. wu waariaa tha Wi. atea ha had aa right to tova, " ' ' ' abb rrport waa laaatvaa aanadoptaa. rn xaxurxxTjrr itd ctsxb rutua woau, - Wartata ruuiii 8Utlo - . - .Tha fraadatkaa far tha Ptlaaiaai aaiiaa haaja aad ahlataraat ara aaalta aMaUa trtarwerk af taa Utter & broart u to tha Uratef thanofaeao Uaneoadaad UaTaf Uaaaxiaa. hoaat ta witkia twa tmt J too aarfaaa. Ttoaxaarattaa aaa art aua asapJata. Tto ithla ifL af tha anfa.af tha pMad. Tto laaia patta of tha two aatUa - paada aad W Ua aoal, h. ttoraa. ara oaamplato 'TtoraSworK of tha .f oar a - ttacta far tha warkaraa ta alto aalahad, aad tha raafa ara hi lliar Ma Ahaat Tftaft af tha aartiaa af Ua iaw iaaal aawrr 14ft. Ota, ta aUaMaterl to to MaaUaalad U aoaaaziea with tha works af thk,ttattoa,'ara aaaplata. Taa total attiaulad ralaa af thaohak af thaaa aarka kO,fma0X iaprMttactha frotauda k tha pact aiaat av . " ' taaatuakarthaf U39 faat aad a af tha araaaaatal uXw1i - tai awwaja aaaBa'W - taVtaTwa)11 U MarlaVa IM VaVf IBM nfal THIS TDECES, SATURDAY, ItTAROK 14, 1674. tOBD - OBST OH TJUt GOLD COAST 1 0air eoloan la' caaa of farmioo. la armad forea PMYMrrmrtirr 9f Qui (kacrhHlon would ba naeftil not ml fr tha daaerirHkn woold ba naaM aot ua. ooiodco aaa unproremant 01 tna Rotaetorata, but i n, v - . . ' n. . aIoaj aa iaatnuaeBt for (rradoally traiaiaz anddri - ' ,Z7t V T?1? toaka of thartrcr td aa Baraaa tar ridao bw. Thara to efficient aa thar oarht to hara haan trU. af - - "aaraaj yu - iadllMoa, ww oa wawaawin WimiW. UB irw - T WlLfl ta ..... " " oat Kxaaty, Lara been aometimta dnraa by tha L,YVTJ Zlr 7, Ufo tadiam of thair Brat into habik of kjacw .L7 '. boti kcfo". kiUt " and immorality. Thk haa ia formor tiavaa nvtaa. ' 7ZZ l aa, aeacao4 ar as, J. U. riallr iatorferJd with tha affidancr of tK CVbn.h!" thay atartod rtaaJilr p rfr - . wbUaitalaoacooaakforaart. at W rf tK - X! "V . auBatou farat CraT - a - wC aaaa aad morUlitr amon? than, .ht - l, I,.. - taga wbart Uwj aaaad. Thay thaw atortod acals, aad SUaarr ouata tmieruUy aaooa tha barbarooa I aUnbatad axduafralT to tha dimafa. That th f aaauj an aaui thay raacaaj Ua d - tjlW, a ft tribatof ainea. It U akTeryof a my different rril bu fonaerlr exuted ia rwtoriorit. aorcaatha haf1 J" HamamtaUth - hridta. Ttoy I .L.t tl i . ii k i l i J raaiac ia bat tar tiau th.a W I i ftaacaa ia which thay war. plaead. Tha hart way of .7." ' mind rwdiifagaiortit niBBawrorv woold bo to pro - 1 jf - B HMTO"U W tiaaad thair rida tham with plenty of actira aad tuaful amiAoT - 1 p"r"d, aa tar u tha bottom of Chiawkk ment. A. amaU force of tail doacriptioB would bo 7 !. d aUr f.w aua.t.' qiutaaamcioattoeaabla tboUhiaraaad thatr unl i . ' " laeraaaKi paea of atraka IV1T laakijaa! aratlBBMBbaBBBha iiwiii :oKBg tha baaV 'a had arrrwlrwitod itatawaiawafaakaf aaaaat atoaatwaa whe lrrMrrnniilla tniilum H k iailiaiBBTirhioaa rarrintiara. ttXhtoat! aaW - aav'araaffi aaMrlraaaaaawp. i - wad, itiarfikiid thaim: adaaaaaBvsBa aaid .aaat akriag i aaa vaaaa, aat twaaQwaaWahaw laahat Baf Mafaaty aaavwaotaaaaawd aaaCayBaaakBaaBof too - aaBBBBBB aTaaBBaBB aaaaaaaaaafL. 1 ' BWLal waaaav' aVVV wTaraaaaaa , oaaaTJ aV ' lH ftNMharawaratl BC ' 0 L aaaataV flail li ftS laaaaaal Zan; ahafBBBaBBaBBaa ' if 'nfffwfcaaai aaahantaBaa Ua tmait la - rw U"roadwm BVtftkX.raa .of (raaita aajb, LtoBfttaaaaaaL " fK!rway, m nmiiS pbatad. woaaaaai wavajtacAzaoBa. kaaT?' Uater.fraat taBaaa fajaa, abitfy that taa Boak lataan traai .ta lariahaiB lartrlat Baud, aaataf at - tfaaaa toaaraar af aha Mry Uoaaaaf atoilaf aottodaaaaat a ooatoatoaa obbbwb wiahto arttabwlf tad aT at ha aaiawk MkUn atatla ttoa aBahdaJlU la Miiisaaa aau any ara af optaiaB tto owaen of ttMkttat ttoartWaa aad Dwaakf'.OB wahaVaf TatoTkiJK t MVaaaaai PVtMCy wajk.ottaat whtoh - tha CiaaifiilniM aw aahaaj, aad raaaaaaBaT'ttot aaat' af Ua wawaatad to aawar wth atat aaft h tkw af aaaakf to aaaa aaaaaaaaa Iaaaaa. ..; - awttarfn iwaktaat: efaa. atoj - Jaaaatad. ta toriiiiiil waa a UiiiaTit'of aBtoaaBMaAaaakaB 4wawl aaBBaBaVaBaaa aCtto TO THX XDITOB Off TBX TDtR Tha firttjaad moat importaat qneatkm to ba daUrmiaad with rafaraaca to tha Gold Cbaat k at to tha aatara aad oxteat of tha aothority thk ooootry k to axareka ia tha Protactoraia. Oa thkpoiatl adhara to tha opinion I hara alraady exprBaaBdlthat it weald aot bo axpadkat to inolatlo tLa toxritory ia tha British Empire, aad that tha actual domi - nioa of tha Crown wghi to ba limited to tha forts aad tha jroaad aroaod then comaraadod by their aaaa. For thk thara ara aererat reasons, of which tha principal oaa k that to include tbo whok territory ia tha British Empire would cresU difficulties oa toe saajeet of aiarery lor whicb X aaa no eolation. deecriptioa from that which formerly existed ia all toe European ootoaiea, la tropical America and in tha United 8tetee ; it k mach mora like that which, at kast from the time of Abrahau, haa pre. railed amoa all natiooa ia the oanioat atarea of thair csnlisslioa, aad of which the ra maiat ware atitl to ba found arnon; ounetrea at no Tory remote period. It m a kind at akvary which haa many mitigations, and erea aoioe saca important adrantofaa that it may almoat ba doubted whether, in certain eircufat unoea, it k not a Daces eary atop ia the progress by which urigaa are raoaad iroot barbarisai. rjtill, eren thk milder kind of slaery eaunot by kw aad oobt aot to bo tolerated ia the dominioot of tha ueen ; if, therefora. the whok Protectorate were to be formaUr iocludad in tha Britkh Empire, tUrary ia any form moat be abolished thrwhout ik arteat Bat thk would intolvs bo total a change ia the whole organization of African eockty, and would be ao contrary to tha ouawma ana leaangi oi ue people, tail to promal rate aad eaforea auch a kw woold impose a task beyond their aa - erorth anon tha niffiuirilr limltad number af Kiropeaaa who aaa be esi ployed by ue utbwb in ui uoraTanuui, ot taa Uoid Ooaat. If wa were to insist boob at oaaa and completely aholitMug skrary ia tha Protoedoraie, wa matt ahaadoa all hope of baring tht wDliag aaiiiianaa oa too coiata ana rem in an.nnn it. and whhont thk I boliere it to bo afsmlv hnnrvti. aabk'to gorarn it at aU, Haaoa iTaMuTbaa wiser policy to toterato f or a tima aa aa aril wa eaaaosuaaaoaiatoly pim af the mtunuaos of aUrary m tha ProtectoraU, aad to coataot oar. aiTee with gradually introdocinf amendmenk ia tha cooditioa of tha alara. till tha lnata,t - .' luair aaoaia taaeaauriy eliaappear, aait did ia oar own ooawry Datwata taa Konaaa Uxxraaat 'aad tha ttauaof Oatoarto. ixidependoaUy of other reasons with which I need aot troabla yoa, seem to me eondaiira agaiatt tha formal iaocTporatioa of tha' Oold Ooaat ia tha British Empira bat I hold it to be equally dear tha;tra ought TirtaaHy (q usama tha go. raraataat of tha tribaa to whisk wa nut protoctioo. This opinion I dM aot diaiTiiaa ia ray ionnar ktten ; iodaed, the aaoarsiry of exarekiag authority ore all tha tribaa wa protected waa oaa of the potnU oa which I moat iasktad, sad I aUrhuy akatcbad the means by which thk abject mSchtVa aaMfflpUtbed. I wjli now add a aonie - kat fallarjiaaanptioa of the anaafaataat - I had in Tkw.' What I would propoee k that tha notion long ainaa aaUrUiaad of farauriga oonfaoaraey of tha Ghkfj withia, tha ltactorak ' should ' be adopted, and tha confederacy formally proclaimed aa a 8tate, under Bar Majeata protaotioa. Ik lautioa to tha Orowa woold ba tha aame aa that ia which tha loaiaa .Xalaada iurmari atood , ta it. Pfto aa it k well kaowa, wara aarerhald u ym iMm v mm oohu nnmmiofia, ant yet wara under taa oouiDlete control of tha Bntixh finrmJ Tha OooJederacT baias thaa formallreonatitotod. tha protection and farour of tha Croaa should be aoaaiataiy oaaua to aU Uiueis aad tribaa that daeliaad to becoma mambera of the new State. aw. ww. IMIIIH WW NHWIIT IB UO - tanuaaaL which aboold ba totrnstad; ta a amsll council of chiefs aDDointed with tha mi zbboboi. mb proiecaarj rower, latwa should bo maoe m taa asms i uu uaaacii aad by ik authority: but ia fact U would hare to ba guided by the Brttkh officer intrusted with the BOTarnraant rJ tha fork, and ripreaeuting the Queen as protector of w pswaaaracj. aa yjuatt aia at preaaQ( totaUy incapable of rarrrnu oa erea a tolerahLa nmn. aaatfothanulm: aad it woold ' U vorar thaa dk to eat up a mock rariiamaut. of aarroea. It could aot ba atada iM 'dtiacUy . .Tudmtoad that uuoo.oa iua tniun protecuoo would ba "naated''oold ' ba thai ' lha.fWnail totmatod - with th power o raakiog kwi lor tha aanfadaraey ahoold act andar. the !, 9T - fwT cf tha?fork appoiatod by tier Maksty. An ahk officer placed mthiaaitaa - tioa would hara no difficulty iapractically earryiag tha.Ghlefa with him i ia hat measures, ' aad thatr tuoseat would depand upoa.bk doiag aoj for, it mm mmn . WW HWWIH II IS aBOBStaiT to raauira from tha Chiefs thai thaw ahanld fiw ht gBidsoce of the Pritish Oorernor, that thair con - curreaoa ia ak raeasoxaa could ba' dispenaed with. In order to obtaia' lt 'thokwa toNastablishedia tha aoakderacy ought,' ia tha first iaataaea, to ba aa faw and u'timple as rcaribW'ThaT should hara toe thatr objeeta to rake a raranua. to ereata aa armed force, to prohibit attacks' upon' each other, by the ahkfs aad tribaa, to proride for the raf a transit of paaowai traoera aaa taetr goods, and for, opaaing. ana graauairy unprorag roads for their use. Other Bieaimui ior anoinningme moat paxfrarona Of tha praTaiuag custom, and for adoan: laiiW tha popuUttoa to a higher racial ocaditkm, especially aa regards alarary,' would follow; aa tha new autho - nty oacama mora nrauy aauuisned, but thu could oaly. be aafaly attomptod by rautious oagraaa. , la tribe aad of the district ocounkdhrt ahmiLt h. left, u at laaaant, to tha Chief or hang ; bat two aaioKBsraa acainss toe souse of taetr maw iIimM be adopted. Ia tha first plsca, the power of dis - pkeiag a bad Chief, which I balkra haa alrasdy WW HHiVN If tnUMU UOTBIUOtB IB B WW BX trama caaaa. should ba brought into, mora fraanant aaa by aaakiag it' a Uw af iha oafederation - that tha Counca (Tirtualrr.tba OoTeroor) should hara tha power of depoaiar aar Chief arainst whom a fisrge of aerious wrongdoiag shcd beeatabhsbed by hkaabjack ornaighboars.' Aad.iawediy, itahould aiso oa proTtaaa taat ua anas taruoted byChiefsoa wuauuon, inaioau va (mug ukuo tBBtr OWa poOKBtS, ahoold ba paid into tha cheat of the Probaatorata. thaChiei raceiring fixed salaries instead of the laea; thay, are aow too' apt to impose unjustly? Tha aawwtj a . mw viuais wyuto uut oeutue inter farad with ao Ions aa a Droner use was made of It. To secure thk than' conduct would " require 1 to be watched by the. Ooraraor, to whom ahoold beloaa: tha duty of anforctns obedience 'to tha lawi of tha OcnfedcTacyand of exercising tha axecutira poWr wiuw u. aa on a mo aua in penorm taat outy aa would require the aid of a few Britkh offieara ia ciril capacift'at. aad it would ba aacataary to rake and place uaderj hk' orders a disciplined aatira forea. - The titk of Ueaaral of tha Oooadaracy paigat ba eiraa to Itim, with, tha' raiUtary aommaaa m taa uasau jaaa of Utetr armed followart, snd tha; right of "calling them out whaa their 'aerrioaa wera required for the da - feaoe of that txxTatry. Thai Tery first akp to.be rshwa ought to ba.fe ereto - rha propoaoaxa - tuiaea aaata forea. out tt nooa not be a large ooe. The aeeroat ara tamilaT raadr to submit ta tha aaUtora of whita. vm It JudkaaaaV ' used j they feel their aaedof oar protoctioB aad attiittuaa and taa wueqaoa uetr louowars woma, in gaaertLbe both ahk aad aithnt' - to anforoa oadieaoa tntha ordwrafytapBritkhrfrOT sup. pun oi a.amaa vut wau - yaoimno lorca wouia oe aeeeaaary; for tha purpoamboth cJinterasipcJica aad of protooBon frcaiIforaiga.aDeauea.. Thara k Botraatof materisk for the fonoatkatof auah a toroa jmaay; aawplai' proTt that " negroes ' ara earaUJa of beoomiaff brsra aad axeaBeBt 'anldiara under good whik oaceri, JBat'thd aaccaaa - of ;tha auempt to create a bbutb loroa wouia aepraa upon rhaaiaaar' of earfdactirjg if, , "Ji. would ; ba t a raistaaa a forat a oorpa oc roore . aot - .wiihv "ao . dutkav' IxU.'taoaa of drill. aad of tWhaag - when raqakedi they 1 cW with" thslr ttricaT bW datka tacas of pulieamitn aad of ptoBaort, aad ba kept ia rmniiaut; ara employment . in matokaung order aaa aad: ta aitlrtin ia tha : c6tadTiettaa af aaaSoeaaa leetoaarke ia tha' lcinoaa. ahouhiUBa paidand b aahatad caly for short tow of.aafTice at iha end of .rtaayahouU ha awtakd wfllt' thatrjfa,mraa fa .yiHagM by aabVova labour f oe, rather, "they followers, prtialiy crganued beforehand, acting under tha direction uf Eagusk efScers, and backed by the ordinary garrisons of the forts, to set at defiance any fresh attacks oa the rTotactorata by ik barbarous neighbours. But though the proposed force need not be more thaa a small ooo, mil to maintain it aad to proride for the neoeaaary expenses of the Gorernment mutt con money, which, m my opinion, ought to be raised in the Protectorate, not drawn from the unusa ireasury. Altar taa loatet of the war the inhabitant could not, indtad, without aid, proride at brat for tha whok expense of establishing aa improved system of gorernment, and soma pecuniary aimmieo wouut jot a tune La indispensable. But thk ought aot to be Ionic wasted, and, aaaam - ing that the forts themselTea would be held aa heretofore by garrisons ia Britkh pay, I cannot doubt that a rerenue sufficient for til needful pur - aa w mau ia too semiory., iaa acqui sition of tha Dutch aad Danish fork has aow reraorea wnat wu lormeri aa fatarla to laiaing rack a rerenue by Customs' do ties, aad there k ao raaaoa for auppoaiag that any serious difficulty would arise in impoaing aad coUactisg nviderato uuuea huob imporm, aaa espeeaujy on tha tmpor - "mvT powoBr, aaa arms.; xmuea upon theea srtidea would yield a rarr cuuidarabla nraatu, and irould ba a moat unobjoctionsblo fomi of taxatioa. In addition to Customs' dutioa, the uaM wuea now lona a oonaiiarabht part ot tha income of the Chief might be made an item of raTanue, ana, ra aomo form or other, direct taxation to a moderate amount ought' ako to ba Imposed. I am aware it has been aaid that an attexaptto kry a direct tax ha ' already been made and prored a failora. Butif tha'sDaaa I gw Tninn w aaa ior ia your eoiamns would allow of ray entering iato tha question, it would not be difficult to show that tha alleged failure of the f armor attompt to lerr a corset tax is aaailr to ha accounted for, - that toch taxes hara been rucoess - faQy krkd elaawkera from a rude population under greater difflrtiltiee thaa would be mat with oa the Oold Coast, aad that it k safe to assume thata (rOYernraeni of the Protectorate, wisely directed by wiuw (uuoen, wouia nara ao aimcuity la raia - ing a zwraana sufficient for it neceaaarr ax. penae. A rareaua of thk aort, aad , a small disciplined KatiTe forea to support ik an - thortty, woold afford aQ tha means such a Gorsro - maot woaid need to maintain order throurhoot the tamtory, with security for Ufa and property. With order and security firmly established we may rest aseured that industry aad. trade would aot. fad graauauy to increase and to become tha best iartrn. aaeak for the emlixatioa of, thapeople. At the aame time br eautioua lUps the OoTemment would ba able tradusllT to put dowa tha most bataaraaa of the axktlntf Custom of tha inhsHtanta ot tha Coast and to promote the aducatioa of their ehil - aaa tt aucbt orobablr ba found inaxnadiAnt the OoTerameat to toterfere to cromoU it. axeaot by anabliaii tha mlttiontriaa to pursna thair lahnnra iaaafety. lamawarehat in attempting to latro - dnce auch a ayateatiof goreramaat on tha Oold Coast as I hara Just deecribed wa must expect to meet wita far more aanous diSeultiea than we should hara had to encounter before the wsr. StOl I see no reason for belie ring that thaaa "Vi)tiTi would prora inturmountabk, if a really abb officer wera employed aad wara armed with a large diacre ticaarypowe of aatingaanordina inhianam tnApwmw, on the apot, nor aaa I aaa what other course could bo taken which would ba mora likely to succeed. Before I conclude I would add a few words ra - tpectlnr our ratura aetUement with tha Athaatoar. From the latest despatches of 8ir O. Wokeky I ra - rret to taara taat taa downfall ot tha flih - nttt afoaarchr k - likely to' ensue from the war. If so, Ido Bothaaitato tosay 'that to my opinion it will oa no hisuh misiononsv xnouga . taa uorsrn - ment of tha Kla2 of the Ashanteea k a cruel aad barbarous oaa, it k yet batter thaa ao Ooreraaaeat at au,ana aaora mora hopa for the future im. prorement of the people subject to it. There k erideaoa that, with all ik faults, thk ; Corarnmeat b ahk to accomplish tome of the meat iarportaat purpoaaaof all Garerameak, and that' those who lire unaer it aara made mere progress towards ereaiing an' organised and orderly society thaa tha majority of African tribe. Judging from tha ap pairs TBa of tha towaa and rillagee oa tha two aidea of tha Prea. the inhabitants of the AshsnUe territory must hsTe baaa ia advance of thoaeof the Prwtactorato; la theie mode of liriag and in the coramoa ark of life. - Bat. if the OoToramaat which ha succeeded to thu extant should be OTerthrowa. the whok territory now ruled - by the ..King of the AahanUsa would pro - oaoiy isu ism a iLate oi anarcny ana coniu - aioa. Thk would be a Terr lamaatahk eon. aaqueaoaof tha war aad most embarrassing to our - aelrea. It was well shown by Sir Bartlo Frere, in hit "admirabk lecture a Kdinburgh, that wa should hara ao right 'to leare tha pooulstioa to UHunwaiuaai ,aKa uu aamaug H U authority would bring upon tham. But it would ba impraeticabk whaa once tha Ashantee Monarchy had bean overthrown, and ik power orer the minda of the peopk dastroyed, to set it up again aa a really ma pendent uorernment, aua to stand, br - its own etreagtiu The only moans we ahoold hare of prerent - iag utter coafosioa ia tha dominions of the fallen King would bo to aadartaka to ruk tham ouraalraa, citlkr direetlr. i by. British officers, or indirectly. throorh aome natire OoTerameat reitinsr anoo our aupcortj aad of which wa must therefore assume tha complak control, since wa could not accept tha re - apoamotuty ior wnas it migns oa u leu to act ae - cordiaa to.ik owa diacretion, I agree with 81r carua rrere in belie Tins t&a our OTerurowins taa Aahaataa Monarchy wooid impose upon us thk duty, but I look to the probability of our being called apoa to undertake it with far greater apprehension than he seem to entertain. The burden af rulina ao large a territory ia a daageroaa all. mate with a, targa aottua popuktioa would, I fear, prora too heavy far thk country lonar to aupnoft.and to call upon it to do ao would probably ea totaaeoUapaa of tha whok ayaiem of African lor wmca: i aara contanaea. to form a ati re Stato of atodarato dimanaions. , rirtoalhr ruled aa. arall aa. protected, by thk country, is, 1 am eonrinoed, panoctly oractieabk inl the actual circanutanceeof the Oold Coast, and k a task impoaed upon ua by thaaa drcumstsacea, and by tha raaponrihtttty wa hara iaeuxradby what we hara dona. Such a Stota. wisetr iaht laatlr exoeot to beecaie a. centre from wi oruxaoa aaa uaaauatry wouh graauauy spread through Africa; nor need wa coma to any roaoiutioa against tht future axkntfoa of ik authority, a wall as jta fa flue nop, beyond ita origiaal limits. Bat if thkk tooomoat alLitourht to ba oalr after oar power ia a raora tattrfcted ana. ahould aara baaa caoaoudaaL JI t7 a was) aad Tigorooa saauaiatra. tloa peace aad protpefity ahoold Ta eeenred to tha Prctoctortk, it would nstaraUy by degrees axtead ita dominion orer tha barbarous tabaa around it. They would aot ba uawuuag to be iaciaded ia it ia caller to partaka in tha; adraataM' thay saw ita ia aabitaata eajoying, aad with tha osaargeatoai of a tanitory there would follow a oairesponding trirTiaaa ia taa laaoarcaa of the Ooraraataat, aad in taa aomber of men caMbk 'fzom trainiar aad axpe. rkocaotaatlatiBg tothaworkof aarryn To axtead aar powar orer too large a dktnc4 atoaca womq Da to ntaxa mtara prowioia. xat' cocotaxtou to hadrawB front theea consideraiiona k that if tha Athtntoa Mnnarchy. k siiU staadtoz wa ahould ba careful to take ao atop by which ita authority may ba ahakaa, and ahould, abaraforr faaoklly bawara adBaajkadaaaaaaaBBteifatar BnwwaWnrahu ,a a - ooaBaant aarraat, abora Banaa raawsy brithje. Tbrra tbej taraad, aad. orutiag cows, prraaml to raw hard to HaMaanauth. Tk7 aUrtad mj ail at S4 rtraba, par miaate. aad rod ia (aad fane aad Ua dowa Ua ant reach, bat wBaeamrta(ChBmiok.hBrehUay baceaw a httW abort, owlaa, parhapa, to tbo iaeraaaa U Ua nabjrtf atrakaa parouaatsaaUaywaroUartdoiacal Tharawuacaad oaa. af ipaaaanaf, aMro oa the atraho aide thaa oa Ua bow ceased by eao or two of the craw earryiag back tbo kfadea of UairaaraaafaaUarad. IWi( Ua Wwar oad of Chia. wioh tjpt they iarprored, sad kropiaa a aoed esano reached UiaiaonratU - bridfo wall toiathor aad lewiaff rarj stroar. Uriag am the diaaaaoo is (oad tiMa. Thar than aaaad for a fe arfaaUa, aad eootiaead thaw toarary to Pataar at ihrraunar pad, bat ihtre waa, aarartho - mbs, aoaaaM - raalo aaBaaas af aplaahiac. alU - aak aotM a ae whoa thay wore rowiac baidar. At Ua aaathoaia thoy - iBkaBed ap to M rtakaa par bUbbh, aad rowed bowb aa taa xaaaosat at thaa aaaa, their baat anmlhag raayfaat. Ihia waa the baat Biaeo of iwaiac that Ua hara rat sdowb. Xbay may he exBactad eat k the faroaoaa hadar. hat praoaorr aw ao aay work ta tbo af toraeoB. OZTOBn Xiao, 11 Oxford hu baaa rUted by bat tar waaUar tda. and k eoasoocnee taara wu a lam crowd of aadargradaaUa nwiinuui UBirernty aaat. The eraw hara baaa SBbjeetes to yat f anker ehtace. Ifeawa Darhiihlra sad kUtoMioa hara both rrthti fraa tha boat, aad thaa - place ' aaoo nppuaa ey Mr.aaarwood, of Christ Chares, aad aar. MBsaa, oc ualrenity CoOacs. Mr. fOjcnrood rowed a talutyesra erar, sad Mr. Banket hutoea rowinala the fMirri four aearly all the tarn. Taa ktkrr raaOamaa wu at No. 4 to - day. sad ffflad that Bkaa rarr waTL Itouk to toahtatar weight thaa thoaa wke aara baaa there to. loreana. Oa the aaeoad jouraay le - dart thay rawed us fraas Ifflay to the Barrae at a sharp Uraly atraka, sad aa ry fairly. thoBth aoar the aad oaa ar twa af tha raw looked u though a mlU aoum weald he BMrata thair aatte tasa a Iar - caUa row erar the Pstaay watan. The wrww antiairaa or toe I ODOWlsg f Bow. H.W. BoMoa. an ma I i.J. ' s J. a. aaaaaw, OrJat S. H. WITWaaa. Oaiaa. X Baakaa, Vatawattf. LAWS RELATING TO LABOUR. I i, WJtaVwaaatcaaMChojah L&Xaawaovaa.Maa, awahaJLli.Was.aiiiiiii O. laalart, Waeaaay aaa. TO TES KDITOR Off TBI TTaTM. Sir. 8ome of your ooaUmDorariee - - a. an intention on the part of. the Gorar&me&t to refer t&eae questions to a navoysl fvmitaiftn. If thk ba really tha ease, it k'tfbad beginning for a aaw Adauaistration. It wiU ba r - gsjdad as a mere excuse for delay ; a mode of ersding many pledgee : aad, altar alL a sun of weaknoaa. It oary tae otaar aay taat a tfoyal Oocamiasion, nominated by the party bow ia power, .sifted erery quettion of law sad of fact rslsting to employers ana employed, punusaed a maaa of eyideaoc ia II Blue - books, aad finally, dioariag amoag thcmsalTes, prodaoad three or four aaparata aad ekborato Ba - Porta. If thk pro C Its V to" ha raraW ft U true the aattkmant of theea quaatioaa aiay Jba ad. Joaxaad for aoava yean, but tha Coaaarratire Oo - temment WIU OB COnTlCtad of atranaparant tp'ft 7 T - - T aaata, uu wbjbb, U U WSS forstTsn to a weak Oorernmont, will hardly add to tha reputation of a strong one. What k thara tor a Commission to dot Tha ouaa erf awidaaaaant - kcted by the late Tradea Dnioa Comntktioa ara still trash aad oaly jut aatimihtad by tha euricu lorers of Hue - book. The Master and Serrants Act of 1867 waa praoeded by a roost elaborate h inquiry before a Parliamentary Committee. The Law of Oonrpirmcy k a matter of kw, not of fact, one which a few competent lawyers could dear, up ia a week, aad k a matter oa which tha lata House of Commons aasaed a Bill with. out opposition. The whole of these matters ara afiain of rjahlia nalia and .nMK.T i on which a Oorammant of any character k bound to hara a definite opinion aad aa Browed nolier. WhateTsr matter of fact remain to ba aaeartainad about the workiar of the kw ara alraadr in m. aaaaiwi ua uutua unOB,or CBO 08 estljy OOUinod. Of eouno. lf the now Oorwrnment or Ha fnllAwara eo deeply pledged aa many of them are, ara aot quite at one upon thaaa Butters, a new Royal Com - Buauoa aoorua a oonreaienteacape from a dilemma. Bat it k an eacape a little too obrioos. aad cava which for ao strong a party k a strsnge sign of waakneaa. If tha new Gorernmeat intend to resist all attempt toimprore the existing defects of tha kw, thay ahould aaaooaea iropanly, aad aot lido off with tha dilatory plea of a Boyal Com. M V NT ISO ATF0LVTMIST3. OCUTA axaoBoeBB. - v Bsa VaJTSTra - raav. ami naa:at. rtara. HawtaaraaCI XaaiMroj - a.aU - raawWahia naai r - . - "ai - .n w.ttwm Xsms - a, aU. TaoAa. - B - aC Xa aWt taad. Blurt iB ta. Biao - a aU at. r aiiniaia.aaaf Tf iniaitooiM aaiiw II. WArsaxr - Jh ha Tnlial - Tmt Tltal IT foxaocaaa.! - ' , ixatjaaro. - JTav, Cbrttaa i IW, WW Iaa. WoriaU ; Tiara, arasaaraaalaaa,Ta Ttoa, Ywm. I Wat - llirrli .Hrt H. amaan.,... f,t,t, ,,u, jtA. - ., BAloTa. - B - a. Batsraia: Jmmu ti ttaan ; lhri, Barnaa. toa:5at. BrtarKT - ll. Baacroei'a Paha at - faa. UrVlMt,!! eali (Orawa oaMWr W knttaliaB - ll J: af, TJaalili tiaai ; irl aaaa, Xorth WimHl S - L. AJanu. U. BasauL - araa. w mii; Wat. taRaraaj JVi. rfliidl - UI XL Bauaataa. Ota aaa. Ctonay ; An. rnttard; IH. ikd. u - u. Baaaa, aunia. afav. Illiiaum nlin; atCBarsa. - . linna aiaaana; Tmmx. aUfauM TaObor: nat.GBOMs: a. waawrtta wltaia ai IV" ' ' BLAcaaana i u - .Ja wmWiCam; Tmmx. Ifailaat. anJaa; fWa. Tto Tuaila; fn HaUaa raaa4 - U. BUVCirtr. - Slaa, tfalfwar - Bnaaa Xvt - a4 ; Wat, 'Caaa. aaa ; taara, uaaa au ; aat. akuatipa - tX Ba - JiAJI Baoa. - jaya;. atalJ - oai : Bat. ftraaclaB I , frU WhBtaiftaaa - M & CaaaaiMB.Biss. - Baa. Wwaaai Ttoa. Wataaaj t frC Tad Ifylia li. .. CArrtaroca. ha, raaRT - Cta - ta : FK. B,i11,bU U IX CBxaaiaa - a Twtmltm r. CtrM4 Tton. Wraatwr: rl, Caota - oalalrr: Aat. Ttfpnrhy Taa a Mil - lU CurttASBaaa. ClaW - fart 1 rUra. Biaadira - U XL Oanaoao Baa, CnihUki ; rwa. aiiiii: M. Waifiaaa Oerranaaa - - sra toalia I.TI? fn. BanaTnrtao - aO ; JVL. t raaH'iMn faala. a. Sirtarltiwi IX. Coramrx Sart at Twm. Baa - l a VarMrft Backlaj; Taara. riaiawj auajaa, Mm ngl - iw - u Jai OBAaoe - ra, Wt T l TtariaaiBI tan. BiaaaliM . flai i CUBa 1 Sat. rastoaaa Baa Tar ai 3CL , Cbatcbv aiaa. WaaaaaD : Tmmx. Uldmwkma IData af BMfWb HaialiftrawWirlaan Wat. lHni i Brtca - aQaa aat. aaa. aaawllaci UU GSAWtST aad'BoaaaAH. Jfaa. Baw Boat: taat. tUntaa: CraSUta. - lW. Bailntnl H. Mattiia iMa - t3 XL Dsrox. BocTB. Bay OwWxt aoal ; Thara. DMaaiMio - a - U. Dcasat. lArrtfai .Tftrh ton; rat, htaaoty AVto fH.HasV Pgy xa. VwmLM. n i itiU, i ; Wml WmM BamaaM ; t. PaaBAJt SacTB. - Jtaa.WiiifaiM, raf, Orlailna t JVC WaaV taa 10 aV ''T TV. toa a WI i T mn Wat. WBBaaata: SaU in aad ayrtytJC - aTaa. Wotr8 Waf, TlWiipfai WMN flosMt rt. aaaaaU.' Baaaa. I - 1W, taiatougtrakoat JH. lairh Hit i ia n QaxwatH. tart. - jr. Owartaa j TW. Iiaflmh urt 1 TWa. awJaaTarBBBBap - aaaaa J M99X - . . BMaL&Ta?: liSLwwtZJ '"i OaArrowaD - Ba of. - Baa. ft OM - u Waf, Bartaal7V. H. - taaaUa ByMaM t tVaa. Onaiinfa, iaiw1h; ncMMthm. IfcuiBkM I Wat, BfaaWvaJ ToB - Waf.Tlaiiliilti It 1 Bat. Ortailaa hatail 1 aaaa jaaoaa iaa. BoeTa - Waa, atiaVlia may Ji'Biai Wat.TMijTt.saa;aai. Hotaaaaa. - Br. ratal Twrn, Oaa ar - til, aaartor! flat. Alttaaraaft; JX. W.rf miMa Ilia . Byy."BM.Biaiaiti i rt. rjBa teal arai .at sBwoaaaJtoa. Xatahlaa sat, CaataoaM - atoV lata oa wtoax - raa. aaaak I a - t, iaaua - a. Joajraaraaw Bianarrao, TWy, Biaaat JH.Ti illn LbaWs, Ma. - aa BwaVwaa4 Thara, Waratartaalalaa. BV tBoenmauX Wa TW. tore.T. - aaA.Oijaaaaraaaa t r tbt - Joffl iH, sUsV tSajtA - aiaa, Ti . ja .aaa Waa. TaaoawaTat Jrt, i twsaaw - rw. 1 Li 1W - Tafwi iai Mar. rtr - M Ma. - - Tw.caiaj.Bi liajil Jrt. Oi mail BaaaV rra" - B. limn iBte t TW, Taara, atatto 1 Sat. Bllltitaii It r Ttora. Law atUrAf7 Vig u7''', - ''k'l,,bBW, - - abiia B llUBat. 'ttZEi0 - WoarivBassaAJTB aai Baaoa - eseraa. TW. IfTTTlai ,ni t Wat,rtarMiaJ;H.r - liniMni way - fwitaaiiB, - rw.tMneiiitit.ria,iMi II ta. . . CVmm KM. waaasotua, at aar - alar j Jrt, Mom tcIi - - r Nbaat Wat, Baaaa Lmi Jaf, One word aa to tha opinion which working - men. anwni'tk oraoa - uaioaist. skilled or tmkilfd a - ill form on the proposal. I cannot doubt that they will look oa it aa a store eraaioa. It k true that louowars of ue prssont Uorerament didracerro support from aectiona of working men ia rarious parts of tha country. But if they received aup - pqrt, they gara pledges, aad thk k hardly wa war mar wars exDeczea to radaara tham. The other day yoa quoted ma aa admitting how much of tha CoaeerTatire ekment may be found ia certain el tiara of tha workmen. I cannot accept your reading of my words, for it teemed to me that you oreriooked tha qualifications 1 had made of time, place, aad manner. But aot to dispute with "you on thk, I venture to say that tha Proposal . of a aaw Commission k a rarr fair afan to open the oyea of tha Ooeaerratire working man. Ue will aaa ia it a aaw way to pay old debts and will fiad hktaelf treated aa ha waa treated bw athar nar. ties who had used him. The new Commission will aa oa tuet at ita constitution, aad will inspire no conadeocs in any one, unleat it contains member! thoroughly repreeeatrag tha workman, aad anises the workman am aaa aetiralv ta . Ma inquiries thay ill be perfectly ahortire. I will aa - oanaxe to aay taat taara is small chaaca of either. Tha working men. Liberal or (Tooaarratira, akHled aad anakilled, hare aaked for oortiiii altaaatioaa ia the kw. If tha new OoTcrnment refusa this, thar Will know what to think of it. Thar hara ana aaBBo,aaawiuaotacoeptttao adjournment of all raforat for year daring tha rambling inquiries of a hetarogeneoua Commission which will aerer agree to anythiaa: ia tha aad. So ona who has thai one. hdanoe will tit on auch a Ctmintiatioc, Or if a weak - kneed brother wara aattorad into doisa - ao. ha would loeotaekoyilVlaacBtoawoeaLaatry.taayw look oa tha Oaaaaaaaioa aa aatara Baaaaara of oppev ptkm aad Will simply Ignrm, fta a - rttnM, Ja short. Sir, tha aaw Cocnatiauorvf Goamaaaoa thara k to be, wmbea fareaa fsroaasturtleooogh to tha adrott chiefs of a atruaKnr - Partr. hat littla eraditabk to a Psrty which hope to hare a future, aad .wall fitted to dkafnata what fl aaaintaiat ia fttP,7 OotBrarratkm afaayaaetioo of worn wiwsmeu, Aara,vC - . . . rejapzauo I raaotaa aaa, ataraa ix I HAMWOX. LOST MOMASTZO CSMSIOtMS TO THX XOITOB or THX Tnraa. fa - TaalBairta latter te - dsr arakka kairrfar tha If". B iBjatat of fark Imoo. Hay I seeks a ataaaw bwatrr for the aj ettan OaathridaB IPriTw. it JWaaVhBakhwMkttoaoaBM. taaaflaaaeBarrawtolCeO! Xstrsoas fzaaa tt earn to the garfaa (Va - fieaa, OL T. BXO stX. BOataariBe0aBat,0bahBUA Taa aBrrrnr Ji 1 1 1 Mi Hawkins. O CL. haa haaa rotataed to akdaTaraet ateatiaa pabUaa, with a leBdakg fee k each aata af eWgsaBaa, aad W gskeaa lahaahae eaBty day. ata ClBata, QXL, hoiia ole - aa ax. ovjaaaa aatoaBSBB asaa, aaa jar. JL JL a,lTa. fteea ahk hfarant - Bt It waaht aapeai ewggeeTl ah - , toe mur. - rw. ABBara - U ar Wat, T I Hull JVC aaat Haaaaotaai. Anta. laia ua - - i B!B Ofa. WaraiMrilL - Jf - a. OrikuWr - UI TWa. OaT BABCtrrrra Ma, - aaw m lartca Thara. liaa - ah, hB II. aaraa amlj Wml. ntatiwaaf 73Szf2r ' ;rw. Iaanfaia, n - . awjawasaaraaa, WaDaaf fw. Taaalaa IS at, aaaaawwas. Baara - iaa. If aaaoi tiff; Waf, n' jlmj Tlf. oraV - TW, faWba t.at t M firawi - t nib stasia w - BtArrianaaiaa abviav - raa, fill 1 JK. Baak slaash tS. B - Akmlur U BaUaBaaa WBlat OMSX. BASa - TW. aMIaaaaaa I tn. aWla - l . "SSUSx - " - " - WraajSM. TSB ai a. Baa, aiaalMB , Wat - Wiaam ' Tt n Tarataa - aaiai a, rMaaaaoi - tl7 - 3a ' Tscxasa, TW. taaaaCaatla; H. BaaabaaaaBwa M SL aaroaBaa, BJdaaoaaa 1 TWa. Oaa " itnl 1 TT. - "2JjJf BaataUaa Bat Biai iUi Balrai TWa. Vrm rACB. - TW. TWaj ; fw. rars CaaCi art - la. '"' - I" r - finibiiiiM Tu1 - Tmm, rw.m haa J Wat. Badlaa - aaa j Ba, Waliaitaa. Wat, Baaaaaaaa : In wqmi tl BL atrasav - TW, tawaabaad i JVt, BaMavtrhtaa - M BL WeaAiia - IW.eiii lie t , Paaaa rrim Woa '1 IBara, BlaOii tiliUl 1 m, l.aaiailia, CarU WgTCflr , i I Bat Uaa. Baat MrVL2LZ5.lrMimt - JH.aii. Tiaaaaaairs, BaB afaaa. fcatlar ft WaC Maac lira iaitai,taaa ftaamli U ML im wwm ajarrr. o - aa llaL Bit hioji I j sooTUxn. . aoaaeoBaa, BaaoKaAauaa. Kaara. Sa. r li tt ri i.Tiaan tt' ' 1rrlmtfnaTm' Mmm ' r - "'pai.OaC ""imnVTTw rnra aa. latunaa j Mi Bonn HIBai am aaaaaa pf ara,aM;Saa,rBaaUi u. - . .. '9H2'n - . - Xr - l" n - U Banwaa aarajWalh tra, tiMiti ai a ii ai mi rry. aaiatibuM u. Laatasaaraa aad BrrraaTaamrB TW Banaaa aaaa. Sa,CaaaaaU. vms LatiA - a.ata; TWa, WaB CMfcJJaB, JaaaBaUXta - TTTT.tTa. W4B - Mar - aBM : 'Yw - rW. " J Oarv Oaatr - araaj JH.' PaWAttaw jmt, , - raf, laptraax a Owra - aaiWAT Cwbbt. - Baa. CwSaTlaa TWa, Jahl all aat, Xfl. llraaTl"if '''y" ainaataajiet aat. aJraa. - BBa, BafcaoBaBtlWit Waf. Brraitil; Jtf, Trrmnr Ccsra Taa.rbihaa aii JV,TaaUat tt.i f aaia. Waf.CaBaal Jrt. fflna ia It, BTaaaw. Ba. Qaaaa Wa t TW. Iaawwr TWa. BaaV art; Bay. CM il iBaHjaw U. r" Wraaaax - - rw. Oras i m. thml a at, Qaaaa I Ml riaal OOBBTX. - TW, BaaaB - O B) t Sara, CBa aw - Ba, aiaraaaaa U. . - . " Catsajra CawsTTpBVa, IBiaiaB; ar m.m.i,. - -

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 8,600+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free