The Times-Picayune from New Orleans, Louisiana on November 19, 1863 · Page 1
Get access to this page with a Free Trial

The Times-Picayune from New Orleans, Louisiana · Page 1

Publication:
Location:
New Orleans, Louisiana
Issue Date:
Thursday, November 19, 1863
Page:
Page 1
Start Free Trial
Cancel

f i 70LUIIE XXVII. NEW ORLEANS, THDBSDAY MORNING, NOVEMBER 19, 1863. -NUUBEB 53 J- EDUCATION. " iITMX'T a tbe MIku rec Baptist aiifbf , corner Cams snd Termkchan etraete-Tse tcholastio . -rf thltlnst katloa iBt in March, Candidates for kii to th lantor Cntw woeld da well to Jeia th , .nurr Cum e are. Hew ciM at in Break. Lotto fc , r r.utm exclejayely, wiH Be formed. j.iiiia aVpetatntaanartk charge of : MRS. A. r. OLHITEDiad ' aihS-tf wat C. C WILSOH, . - Jefferson Academy . C3.............liooaaoa 8TaBBT..............43 I II II III laeiie. - rofnccTro ar 7j. torn, V to.Waaio. t-aaoad la issa. Baa lw kail i .! po.ruo a aabUc ealniea aa ana ef taa leading T I iwiui in u niu at in unite siaer. piaa cnmpiaxa a general aa4 axtanalra ayatiM at ., uoo. rmpiia ara adamtttoi a ala ar aaa jaara af mmi rontinvk uul tuay ara ptpan fat tbalr total , -ma la Hi. . -f ara acrilMrta4 lata cl accaratM taalr a r. ,rt aa4 acaairaaaana. , ibIm ara aarhaaa tba feaat ta to fend la the tnpwtaK fur axateiaa an4 racraattaa, aad , cmmniua far aa inatttaUea a Uarnin. , . frofraaara ara raatUnaaa af talent, caoara wtth r e4 arAtt nlni la tha aatabUakaiant, aad atrtct ujonlaaaU to Uta Bvorat caadar a4 iiapraTinn M waaapiia. ;; B 1 . "- baarlaia aar aitb aayaavat a adraaf ...Ha oo . ( laailai, pm aaaatbi I 00 -f araaiaia, far Bioata. aadartiy rara af tft.. oo ; f arooiara, aa' - Mm It, knt andar la... 10 00 i f acbatara. " M abora It Tafa.M...M. 1 M i tractton t tha EnrUih aad lraacb Uiium (, r.thimUc, 6oraty, HIatory, Btati . ia mm matrtriii tM a way toraam. ftaaajaucaj aa fcKwipf lanaaJa aad arraaapHahianta ara a' tat, kat taa caargaa ara arparaaa, aad ara to . Laua, rak, BpaaJaaar Baraiaa, far ann . 4 00 d 00 ata. It 00 1 MaUiaol b!n 'taim lii UUa, aad )SaVa 4)4 tflll a'dacK. an ai-ty Ma Darayavaixa Iastlttta JOB TBI KDUCATIOH or sODR LaSm, - OaJUXK AND SAT VCHOIuVBa to apaaPHDT nirr a .... hrtwaaa Caata aad Btaarrllla atraato. V J . . Onaafaay lraa Caaal auaat; .... asT-tf - -' ':. : r WawOrlaand. .: Th IaaUtataa 4N7 DAT SCHOOL .W0M Ji' - TOUNO LADIKS, - v 1 3m...........Cmr Itmit. ......199 Bctwaaa daua aad Jaaapa itraata. T ET FTtlNCTTAL af thte aatabBaaawBl aaa fh -O.W to laiona to aaiaato af Bar aaptla aad theaa faaai-I a oa waaid coal da tlwir afailrfrra to brcai that aba I traiMttrrrcd aar Inatitata to Ha. 1W Caatp, aataaaa t aod 8k ioaaaa atraata. i bw loratiaa jamiaain Urfa play-fraanda aad . - .a. and anoroa ait lha aaal raaat ad rataa f aaalta k "v'i?tar learl a thla Inatitata wflt caramaaca am 5 .oD AT, Sapraaaaar Brat. . . or forthar InforBaUaa apptj a taa laatttato, trfaara aTaapactaaaacaaaa atiataad. - aaa W If 1 HL RlirlM faatltaitA. BQJ.B.VISG AND DAY 8CB0OL, lOB. TO0N UUtKf, - Booasoa" Stkbbt.... ...... ....18 e i)AMX MACS kaaa tar aaaaaaca to laamlUaataat .' baa dectOi d to keep aamnaaantly aar Scaaal ba - ci-t, and that taa atadtoi wlUbaraiaaiailaa Tata lay, i --.totfor, HadaaM MACS arid aeftact Bothrn for . r of hrr pap i Ml Tba kaat profeeaara are attached eiao'ttatot M. Unaetr fer aha aaaertar Enallaei MaMMacdaadaLaRaafwtarlicBrraaca i a. !'' ,e prlneii)a ara taaaat by vary able teachere, aad (reateat car ia gtraa to bagiaaar, aa wall aa Baatnra. t Mtoaat ara to Vt bad attaclnatltato. - t Ifnie al. caa to coaanitad daily, froaj II to 1 . jcka.lt. .'. .. .-aaata-ly . Acadeasy tmr Taac IavaUaa, . .... A IT. MART'S DOaiKIOlH C0WVBBTT, Pryaaaa atiaat, Haw Orlaaoa, -'t tha parrmrava af taa Meet Key. Arcaatahop Odfam. I ISTITDTIOH. incorporated by Act af taa Lrrlalatura, a pr pared to racalre a Haaltad aaal bar n . , aa boardars. e coarac of edararjoa rempnaea BTnrQah flraaimar, ynr, uterory, i nronoioaT veoarapo. aiasTDnamy, aeogTapay. a.atronmya Ihraetkv Alnbra. B JCany, ant paaiaa liaamagaa, icaaaary to caatalitalaa) i te v nunc, ant . r, IMt reurn, 1 te aecTuia.nmei . i a V tmi9. aca.in. c t .ar cumliU of twa Waaanrai, af Bva i u f taa ant ceinawnciuf oa tna ant Monday - ari tba aecond an tb tret atandayof ft- i .a tare Baino arlU to cloeed aach year artta iiDu.lwa and OMUlbattoaa . af . rnaUaau, la tba trny part of July - ' - Taraia w Braaioo par ablet aalf-yearry, teaarlabtyfaB aranca-Vorfleard aad Xaitiaa per aailnii, I1N, . Hay Hchaal fer tf aya. - 1 . er at 1 BIS aatabilrmant smbraeaa twa eapartraaata, T&s an ia wblcb art Uf ht taa anal rohjects la Acadnaiaa. to whlck a attacked a Cpramercial PapartmaBt, wkara yeaac men ara prepared tar taa dattaa of tb coanUnf boaaa. Terms Boederata. , na-ia ' M. B. afcCABTHT. 8t. Wary' AeavdeaiTt . Cndar tbs Diracttoa af TH3 CUUI8T1AN BUOTDJBB. Corner af raaytocra aad Faacbar ttraeta, . ww obxeahb; THIS ACADEMT ww lacorparatod by aa Act LMiiuur, la taa pear laM, wita prlrileye ataa, caaier ltccraea, and bestow aU Utorary i Act at th i to trans i usararr m"i it mtkbiui a to fartaer tao naoraL. toto- - -a i pomcal daelopaato of acadaatai tt la and wall TeaHiated. sltaatad la a aaiet aad r , t of tb dtp. Owtaa to tb adraataf af ..ii, . .1 pradrnt nuinatsl It pre Tee ts ba ea af t proreaMT tnatttauoaa af tha Boot a. - um coraprlara Baadlaf. WrlUa, French Bad h bnunmar. Latin and Greek Leaf aajraa, Logie tvrafiniiLar. Lawtn hi uibh MafHaa, lagic cirtc. Ancient aad Btodera flternry, UaueiaphT, c Baaa-kep(B- Alaetoa. Menearattoa, Ooonte aneesetry, aurrryinaV Eninartnc Hatarai u made. TruoawMirr. aurrevLa. rienDtiv. AetraaoraTi Maalc Tecai aad lastrnaMatai. ams, and to aaaar braatbat aaatlly toof at ia " sad Tanloa par V aabin aud Maltdiaf r'.l aoantera l'af tcba(ara. i enartariy -ti axcap ja a cted arHk th Iaatltattoa la a Cwaatetclal Claea. " exdoaiTaiy to prepar yana BBaa far lataMidl . ' "aar anon the actira datic af Aocaaatooto. . " i-ri af aH daamiaatiana ara admitted, aad - rr tfioos aptnlsna ar no inter farad wtf tot r.arraa tha .aU coaleraB wlta, aariiram to CIVtif UlfckNt I ' in oeaaiaa camnwaeaa aa th Sat day at Brp- t ai d nut ahont too I6tk of Jaly. - . -km wi I be racairad aa Boardtrt aaltat thty odec a caruacat of goad conduct, im - aaXtlHCA IdAXAH. IHractor. - LOtlSIAMA BUBWBBiY, , . :;o . 7a and ,ta orm. btkcet. : D. OUT?, otMnf beea atiiaad for aeraral year, on not of ill-health, aad hart! tot racntly retarnad -26 dry, has th BtoBaara af aaaoaacl&d ta ala aaraaaT -omrrs, and tha pabba in aaaaral, taat ha ha J oat reed hie old artoblisbaaeat, aa long sad fayarafar jwh, while under hla personal coatrbl, a - - THE LOUISLAJSA BKEWEKT, - -. Tt and T4 Contt ttrat, .'. - - !tig formd a copartnenhlp artth C. M TIBUEB, Uiihm wlU be cond acted ander tba Brat of - - ' 6EO. arUTH CO. T't. ent be!n dcttzou at r-eatablishln( tb farmer -a af hit Ercwery, wiU dtrott tb wttola of alt "itioa to tha BUu.Biaetar of th very beat ansiity at -i-SL, and doabta aa bat that hla hang axperteaee tn ie beaineas wlU ba a sore gaaranto to the pahlle taat wia always be prepared to aapply hi caatoanara wita a ime article. - . ? . ..;:..t.icB-icE. ... ;QQ TOWS. In Ice nooaa. Far sato by SHAIWOH SIBBALD, nT tf 4 Uatoa abrast ' -J OLDL(TiiiTiiir.93 Ols Ltrii rruiT. r-er-'" r-Tif?tiowery aa Paatry. "P--i an.: id mrcuuily calia th attoatbm af tua p" " f t ei rn.'.f aeenrtatcnt of tnnerna - i. f bC i, CAKUiZ i, Ac., Ate, "nx'-vrtarad by mmm procea at his SBtabHehatonk, aiuuawiug article ara onered at aholaaai and retail. Barer Almond par excellence. Cardial Alatonds, Heana, rm, Cream t: a, c,'r CUocoNfe, Violet Chocolat 1 "imjiiii iB.., ( vta .ted t mu hem, rears, rura, ucea, . so-it i fi.rnQi bir CanilT, t.:rearn Cnnair, " 1 Vauiixaj Uiairope,Aaluo i a.( aud mmtk ow Dm . , r o ,..vis ts r of the p' ' "e tot M j r i;. i otl. , vf. -R.u)j tna of arvi i compe , t i. jtrr cauas. La u reaav ta ' t'f rW r ta trie . - gve i ) ft -i frrmh v -ie 1 Alrnondi lmu... nit. uaai. a- O .i a I'lcaotlnii t -.ir.a i in fare - : ' L.oaet Oilaed i1 - i.S, ' l ; -et, .- '" . i ..u-i treats. 1 '1 and r-.er. . r i n t a - . ' . '. M 00 - . . IU flA a -J I adraac. N dadacttoa Sat bm af preWactad lllneea a dia- Jfc. . I, A - a A u.a4.trf V BOHNEIDER & ZDBERBIEB, t 33 aaal 33 TehaaplUalaa Streets WnOLIBALB GKOCEB COMaUSSION MAC HANTS, . ROW IM T0M AID BECIITIXe, BT DAI IT AKBITALIi 75 TXZmCCS CHOICE BAWtOH'f B. C. BAMS. . . .. ' Fhlpp'a M . IM " to M . aa rTala HAM8. dlfferant brand. , H i ImialwUIHUU, caaka Bmekad 8H0ULDEEJ. Haroaa Iraalald'a S. C HAataV, bla. Ckoica Hew Terk City Cared HAMi: tteFYCrM ' ave e) kkla. M . BREAKFAST BACON, ball bbla. Balated Cbambarlaia'B V. M. BEEP. . mm'- .. FIS POBH. n Bawklna dt CaM Chotca Family BEEF. mm riaroneDEa. m. ... nckted BEEF TORQUES, titrcaa Cbatc LEAF LAID. fiiklna .. . . M ' ' ' i , M eOSHHI BUTTER. .. a7 art era M ' bexaa ' eoaaaa CbxESB. n ts 100 ion M its to ISO 600 196 XM US to tola. . EstraFaaally FXOUB. . M .. Fraah Qroaad COBH KEAX, 76 sacks Choko EI0 COFFEE. M c beats Baa Imperial TEA. - M .. Gas powder TEA. to .. Taanf Hyaoa TEA. M ' raacaaaw TEA. 60 . i Oalaog TEA. - T6 lt-poaad bazaa Cboica Oolong TEA. 60 lS-ponad baxea Chotca eaapowdar TEA. 100 a-poand basal Chafe 0aapawdf TEA. M caaat HUTafEOS. MO mata CIHHAMOH. - 60 tacks BLACK FEFFEB. SOS boxes CLABXT WINE. 10 too 100 . Haldtiect: CHA1CFAOHE. Colgata't SOAP. . Fancy SOAF. 600 M BTAKCa. U90 M Ihuryeat MAIXCHA. I Tto M FBXSEBVED FB.UITSL BBAHDT CHEEBIES. . COH9EHSBO SULK. BABJDIHES. to bbla. FICEXES - ; nWtt i - - ' " SO CASTILE SOAP. t dotea BKOOMB - ISO. M .PAILS. .. . - ISO . WASHBOAKDS. 3000 reama WBAFFINQ PAFEB, aatortod aUea. ." too tackt Coarse SALT. .-' 400 .- Flat . too box at SWEET OtL.' too aaaaa fr Baton a MarrfUt TEAST POWPEBS : IM bazas PBESE'BTED HEATS. I ' . Layer BAUtOTS. : ' I . ' tot bote, POTATOEK - ; ' - as'- w: OHIOHS. ... .'- ' , ; ;" ' IMtwttCODTUB. ' 1 '" W0 babt aad aartr barraid BTBW BIACBEBEI4 , -, to bbla. BTtW BEAKS. -r.JVUM.r V.';-,;.' to :" .. : BUCKWHEAT rXOUBV '' i 100 baxas Hew BUCKWHEAT FLOfJB. And STerjtbiag else in the Groeory line. . . a - .. aS-latptf . - ' . . " PBSFUaXBRT. dee ' J TJ B X BEOEIVED, rp Stedtatsfclye (3e CreaiweU Oeele, ... ' : . - - ' - AH1 OTHU LATE ABJLT7ALS. , 200 FOUHBS CALOMEL: . Mt . m. BLUB MASK-' a mm . IODIDE rOTAtaiDat. MO - aa 'CHLOBOFOBIC. 1 IM TAHHIIf, 100 ftonds TTJKKET KHUBAEB; 600 . BALSAM COPAIBA. : ' " . 600 eamca QUIHIHE. a M mm MOBPHIHK : M aai POWDERED PXCAC, . ' M . D0TBK1 POWDERS I fM ' TARTARI0 ACID. M caaaa CASTOB OIL, E. I -' t 4 CALABBIA LIQDORICB. J S .. MAHILLA IHDiaO. ; . M " mm - fjOHCEHTBATEB LTBV . 10 aa CHLORIDE SODA SOL . it ' BDRHBTrS COC0AUTBL B - aa CUM ARABIC - . tot feaadt HUTMEBK ' SOO - EXTRACT LO WOOD. SW ' "L BERMUDA ARROW BOOT. 100 i .m , PERUYIAH BARK. M CARS. MAaHESXA. . M mm ' CALCI9ED BUaKESLij J M ' OXAUC ACID. -' IM card ADHESTTE PLaJTEB ' M aaaad OIL CASSIA. ...... . ' tt mm OIL LEMOtf. V k M .m OIL BER0AMOT. r' . IS -' mm OIL WIHTEROREBHa - - - tO mm OIL FfFEBJtnTT. a graas PERRT BATH'S PAW KILLER, : S aa BADWAT'S RXADT KELUKFi . . , , BARAT'STRICOFHKROUS. . 10 mm COHeRESS WATER, pianvi . :? jo ' "a ?" LILT WHITE. . . V . 4 . mm OSaOOD'S INDIA CHOLASOOUBt . BURJirrr's cod liter oil. s Cttst CAKBOHATB AMMOBtlAa " ,. i- - S bbav CKEAM TARTAR, para. . M kaga M-CARBOHATB SODA. . - " M bbav BFSOM SALTS. rK":."-. t , JAMAICA eiHBEK 4 S toga BACK BIHOEaV ' ' -' '.i.- S bbav BORAX... . ' -- - ff 4JUBCUMA. . - - '-' tt mm ALOK. ' -- St ALUM, srana. r -v .. bubvcamphob; V ft) ; PLAX1EEB. - . to kaat WASH BLUB, I - A M casks SAL SODA . " ,, -, : :: . . , s bbla. MADDEKf .I: : -.v:-. i . te MPiriAS, . v. . : IiAMPBL ACK-' - - - . M TEHETIAIf BED. -' : . '. It m. SFAHISH BROWH. ' : tV ii ,.' TELLOW OCHJUSj , -V.' ''i' IS WKITQia. :v :-:y-r'"'---KiV..-: a. PUTTT.- ' v ..- froM O.DM OH, tatarttd pot ny apraaily Vaxmynaa,- ::; ' EXERT and SARD PAFEB assartti.' v. - ? ' LETTER. FOOLSCAP, BOTE PAPER ' "' . E3TZLOFEK . ....... : t PTJBJB FTATT'T,- WHTSXET, WnfES, BITTERS FA1 . ..T luZDICU-fES, PEarOkUIRT, c - Kh i.oe B'-'-1' tosThr witk a well salectod stock of u;d tixricixu, .j. : For 1 f - ja::i: co:ii:aAiv Curur Lumaioa and I-agaa ttraats . '.-v ' ' . rew Orleana. rT Orders tor Drn;?1iU, Crocrtv E.-ers, Traders: t&4 t eoofitry yroicptiy tttendtd tov' 04--litptl &jt JDaxlB Jpitaiune. ataakaapVAjr'b t Fron ooz Xrenlni Edition of Yetterdsy.J C" We woold reftr oar readers to the naDaarona ndyrtiamnta ander the head of " Want, and many wants me be sapplled by rssding the sdrtrtisemtnU- aadsr that head. ' Uotimiiti or 8TCAMSHirs. Th wlaffant and fast-ranniog steamship George Washington, CapW E. C. Gtger, lret for New York direct at 8 o'clock Sstarday morning. A. Uoolton, sgent, 31 Nateher. street. The new and elegant tteamthfp Perit, Cap. E. A. Delanoy, tails for New York direot tomorrow, at 8 A. MV Wm, J. Raid, agent, 33 Magaxlne street The Perit is one of the moat elegant crafts pljing between this port and New York, while In boild, engines and general tee worthiness she will beer comparison with mochmore formidable riT&lt. The first outward trip of the Perit, we are snored by those who know her qualities best, Is no criterion of her speed. Tne machinery being new. was necessarily stiff, and In addition to this, b part of It gave way when the was bnt b few days from New York. We know for oortelwet that the New York journals spoke Tery farorably of her running qualities on the occasion of her trial trip. Indeed, it Is impossible that so taat a loosing craft, with such fine lines and elegant com tMtctneet, should not proye of. great speed Ctpt Deianoy is a popular and experienced, commander, and wo donbt not be will make his steamer a great faTorits with the trartling public In the matter of accommodations, the Perit is inrparaed by none in elegance and complete nets ; aad from our knowledge of Capt. Deianoy, we are ore the officers and others serring ander him are in erery way fitted to their daties. , . jr Variitiks Theatre. A large and well conducted audience witnessed the performance of Bulwers popular play of Richelieu at the Varieties last night The representation of the play-was on the whole quite effective, bat this was owing to the really good acting of the principal performers. Mr, Laurence Barrett as Richelieu furnished additional evidence that he possesses the qualifications which, with proper care, study, and ealtare, will raise him to great eminence in his profession. There were inequalities in his performance last evening, but he gave some passages with great dramatic power ; and, on the whole, his Richelieu was a performance of much more than ordinary merit Mr. Baker's De fMau-prat was excellent, and so was air. BetoheU'a DeMeringheUy and especially Viola Barrett's Francois. There is room for improvement ls Mr. Joseph Barrett's Louis XIII, and particularly In Mr. KingtlanrVs De. Baradaa. - We hope to sco the play repeated. It. is always attracilrs.' " ; The Acadbxt. of Music To all who wish to enjoy a pUeveant 'evening's entertain, men, to drive dull cere away, to laugh and gro-w fat, we recommend a Yiait to this cozy and well conducted place of amusement while the Sanford troupe are performing there, and the "Doomed Bride," with the "Ghost" make their nightly appearance. The new drama Is decidedly Interesting j net the thing to pleats the lovers of the sensational. To onr thinking, there is considerable lmproTement in the perfoimances of the Sanford troupe since thslr first appearance here. Tha ballad tinging ie Tery good, and so alto are the eho-roses and concerted muiio. Villiers and Kelly, the dancers, have deservedly become great faToritcs, white Myers and Sanford by their Jokes, witticisms, and hamoroos sayings and doinge, nightly set the bouse, in a roar. Last night, when the curtain rose, there was a per. formance not set down In the bills. A large party . of jolly men-of-war men in the par-qoette rose, swung their caps, and gsre three rousing cheers for the minstrels, to the great amusement of the remaindtr of the audience and the evident gratification of the troupe. . The yellow fevtr. is reported to have disappeared at Pensaoola. . i . i i - t?Married, on the 17th Inst, by the Bot. J. Monahan, Mr. John C. Buck to Miss Maggie H. Grace, both of this city, . ; We desire to make oar acknowledgments to the happy twain forwedding favors received and to wish them continued grace la all their fntarolio. ; Capture or Six op Capt. Duke's Her. The U. 8. gunboat Bermuda arrived yester dayand reports the recapture of a schooner, which bad been taken by six of Capt Duke's men, oft Pensaoola. Capt. Duke and six others had taken another schooner, then ia sight, and carried It ashore, but the Bermuda could not follow both. "The men taken by the Bermuda were Alex. White, J. W. O'Neil, I T. Belk, Oliver Bowen, Samuel Potman and A. G. Bird. . The captain of the schooner and his men were '. discharged. Boats have been sent from the squadron with tba hope of cap taring Cspt Duke and tha rest of his men. , t3 We published yesterday a Washington (Not. 8) dispatch in which It was said that hereafter the Interest on certificates of indebtedness, which Is payable In gold, will not be paid until maturity. On the 1st of September of this year tneee eertificatae of indebtedness amounted to $158,436,437, and the interest thereon to U5,365r53 : . ,,.1 j,:..y; ' . Roncran was tn Peril. The New York Tribune, since the reported tu cotes of Hooker at Lookout, or, as the (nfHentes say,-at Raccoon Mountain, now saysK ' ' ..: The national eaate in East Tenneseee has escaped a great periL - Yet until the recent seizure of Lookont Mountain, the army was almost destitute' of communication with its base of supplies, and if Its condition had been known to the. rebels, and if they had obeti-natelT held the advantage ihej potsewtd, we could have had no right to expect anything but an appalling disaster. Little as the public seem to have expected it. Gen. Roseerans was beeieged at Chattanooga. .- - .; ., 'H. The BreatU Plate of Riekieoutiuss.--A. soldier belonging to one of the Illinois regi- moots was miraculously preservea zrom aeatn at ChickamauRa, through the instrumentality of a pocket bible, into which a minis ball entered, which other wiee woold have pierced kit breast. He save he wi'l never fo Intv tattle without a tills hcreafr. Another caa ia tie tame re-'r t wai ea n'ricilowJy raved by having a.icf earlj ia t'j rc-'-ei. lie ewears he will c-rrj a eachre d;:x tj 1-r at he lives. ;..Ttsccrrefpe--S " '' i CI;. 1'i C:r ceic:! U its-izz'.l'. 3 f.r t: 3 f . : ' -. tSoQtbem Newt Brevities. IfToea aar Mobil Fllaa.1 ' Tba Watson Battery is now reorganising for doty ImMifsiMippl. It bss jut received a complete battery of thirty-two pounder Par- roue. A writer in the- Montgomery Advertiser glvee the following summary of what Gen. John Morgan has done. Morgan's command, he sayr, never exceeded 5000 men " Morpan's career may ba sommed np with truth at followt Be bae fought sixty-three battles, aid hat been tuccessfulin fifty-seven: look 50.000 prieoBers. killed and wonnded 20,0(10, end oeetroyed $50,000,000 worth of property, lesen ou.iAiu stand or email arm , and 50 ptecee of artillery,1 20,000 horses, and traveled 12,000 mil." . The last retnroa of the banks of Geonria how an increase in their operations of $19,. 274,784, nearly all of which consists of Coa-Jedeikte Treatary notes. In support of the public credit. The Richmond correspondent of the Charles. ton Mercury says the office of Attorney General, made vacant by the resignation of Mr. Watts, wse offered to Senator Henry, of Ten. neeeee, who declined it, and that it is now at the disposal of Judge Charles J. Jenkins, of the-Georgia Supreme Court The impression prevails that Sarannth, Pocotaligo and Charleston will be simultaneously assailed. Beauregard, the man born under a lucky star, is confident of his ability to bold each point The Wilmington Journal says: "From what we have teen of the arrivals at a Confederate port, said to be on Government account, we must be permitted to donbt many of the stories we read of the, alarming defect of shoes, blankets, clothes, etc , in our army." The Berne Courier, of the 31tt. ult., says we are credibly informed that Lieut CoL Bounds, of the 11th Texas, was killed a few nights ago by a private in his regiment. We understand that the difficulty arose at the card table in camp, near Guntersville. Major B. W. T. Daniels, formerly of Jackson. Mississippi, and Secretary of the Grand Lodge of Free and Accepted Masons, and also Secretary of the Grand Chapter, died about a week ago near Brandon, Mies. In Richmond bachelors are forming clubs la order to cook for themselves and cheat the innocent hotel keepers. The Richmond Examiner announces the ar rival there of CoL F. W. Sotheron, of Maryland, who killed the Federal lieutenant for intruding upon his plantation. There ie a great revival of religion In some parts of Richmond. Gen. H. A. Wise, of Virginia, ia on duty at Charleston. DtterUrt.Tht Fayetteville (N. C) Observer says that about 1500 desertere have been returned to duty from that State. It adds that about ten per day have been arriving at Raleigh, voluntarily reportiotr to the Governor, and begging for letters to their officers asking pardon for their offence. These swell the number elready returned daring this month to near 2000, by far the greater part toIob-tarily. -- Among the killed and wounded in the late battles before Chattanooga there are thirty, printers and editors. . F. M. Shields has been elected Brigadier General of the 4th Brigade Mississippi-Militia. . - ' ' ; v , . Bob. Alfred Ivereon having been appointed a brigadier general, has been assigned to the command of the 1st division of the Georgia State forces. The earnings of the State Railroad of Georgia fer the year ending the 1st of September were $2,186,869. : Of this Taat sum the Confederate Government paid In $1,291,890. The expense of working the road wee $683,171. The amount that went to the State Treatary ie $1 ,650,000, with a reserve in the Treasurer's bands of $158,248. The Richmond prisons being fall, and there being no immediate prospect of an exchange, Federal prisoners are being tent into the interior. Tie Newman (0a.) Bulletin is down on the disciples of King Crispin in Augusta for charging $75 for the bare making of a pair of boots. A Cork Leg for Gen. Hood. The Atlanta Confederacy's correspondent says As coon as he was pronounced eonvaleeoent by bis Surg eon, that portion of his old brigade that still remained with him, Tis : the lit, 4th, and 5th Texas Regiments, started a subscription through the camps to provide the sergeant a cork leg. A limit of $20 wasplaoea on it, and in one day the handsome, sum of $3,100 was subeeribed and paid in. Liberty and Liquor. Tbe batvrooms of the city, closed for some months past by the military authorities, have been re-opened f "g the week by the intervention of the ci vi t-er. An issue haTing been made, Gen. aWury did not see proper to meet it, and thereby, create a conflict between the military and civil law. We presume his course would have been different if Mobile had been in an actual state of siege. But when the neceettty was not ovtrrullug, be was wisely, in deference to the laws of the State, quietly reeduded his order. Mobile Register. How the " Thing is Worked." Tuu most successful blockade ranner between Baltimore aad Richmond is a young man, a nephew of the Provost Marshal of Baltimore. He has made the "run" at least thirty times within tbe last two years, bringing a handful of quinine for tbe Govern aent and a wagon load of dry goods for himself. In all that time he has been apprehended but once by the Lincoln authorities, and then he was taken along with a batch of other blockaders, and confined in Fort MeHenry for a day or two, and then released. WebelioTO that it is the interest of this Baltimore ProTOst Marshal and the Federal Government that this man should continue his shuttle-cock movements between Baltimore and Richmond, protected by that Government for the information he is enabled to impart, and tolerated by this. GoTernment for the few ounce of medicine he brings it. . Rfcrhmond Exflaer. A Fighting aet?. Moeee Padgott,aa old veteran of tbe second war of independence in 1812, now living in Macon county, Ala., is the father of sixteen children, ten of whom are sons, and are now, or have been for some time daring the present war, in the military service, three of them being dieabled. They have sons fifteen in number, now in the aer-Tice. Mr. Padgott has also four sone-ln-Law in the military service. Tha old gentleman is 77-years of age, and although too feeble for the hardships of camp life, expresses a desire to be permitted to .accompany the army, and allowed to shoot as occasion may offer without being subject to military role. Two of bis brawaltova hava faced the foe for the last time, and their remains now lie in a neighbor, fag State, bnt the name of the noble old patriarch is still represented in Virginia, Mississippi and Texas. --r.: m Magnifiicent Charitf.Th wealthy ettl-sens of Selma have taken a step' in the right direction, to aid the poor and the mechanics. At a late meeting a Mr. Weaver contributed seyenteen seres of land and $3,00tt to build houses. -A large additional amount in. cash was also subscribed, end tlx thousand pound of bacon offered at one dollar per pound, and' a largo quantity 01 wiu at uuu vuouo- Hard Hit One fJay Ia:t wet, a rrirate lathe Virginia Cava' ry vris wilklrj alon? cne of tie street of tl.J c'ry v: i tia i-ft f ra ia a s!:pt. I aa -v" X ii ens oft s rrt si.irr:.. nT t - :-.I.;a. Vt.. r.-rc:-.rTC" l.j a 1 ..'overtook t pi : 3 t:L EC.ta . - sse riTs.i i. and his lame arm " one or two sinister looks, which be waa uncertain whether to construe as demonstratione-of pity or incredulity. The lady, however, interpreted ber own meaning, by Resuming a limping gait, which she kept up for several steps, as much as to say, " if you ere wonnaea A m lam." in young eoiaier observed the intended rebnke, and avere that it made bim feci so " mean " that he would have buried back to the army next morning, if be could bare recovered the use of his arm. If the ladies woold exert, tbeir powerful influence over tbe other eex, there would Boon be few abeenteeo from onr army. Rfohaiond Whig. - Sovtfiem ' Meant and 1 Resources The census of 1860 gives the following valuations of property f9 the Confederate States t Virginia $793,249,681 ; North Carolina, $358,-739,399 ; South Carolina, $448,138,754 t Geor- g, $645,895,237; Florida, $73,101,500; Ala-bama, $495,237,078 ; MiMissippi, $007,324,. 911 ; Louisiana, $602,118,558 ; Tsxas, $365,. 200,614; Arkaneas, $219,256,473; Tennessee, $493,903,892; Kentucky. $558,212,693; Mis. eonri, $501,214,398. Thete sums make in the aggregate $6,231,-593,193. It .would be moderate to say that the valuations of 1860, averaged and aggregated to cuit the enhanced prices of the present time, should be multiplied five fold, which would produce the sum of $31,151,965,990. From this deduct what may be supposed to have been destroyed by the war, including runaway and stolen slaves, and the proportion of property inaceeeaible and unavailable by reason Of the presence of the enemy, and aa approximate estimate may be formed of the taxable means andcapacity of the country. - Richmond Whig. Beeches la Liverpool. From the LWerpool Mercury (Editorial) Oct IT. ; The ecene witnessed In the Philharmonic Bali last niht wss, according to one of W" closing speakers, " a disgrace to Liverpool. Perhaps this assertion is too sweeping, bf cause it ie beyond all doubt that aveonaidarable majority of the meeting was in favor of girlog Mr. Heecner a fair and impartial Bearing, lne interrupters were decidedly in a minority ; and though they made np for lack of numbers by a continuous and determined exercise of their powers for producing discordant noises, the voice of the majority was occasionally expressed so firmly as to leave no doubt about the general feeling of tbe meeting. In several senses Mr. Beeeher merited a fairer reception and a more impartial hearing. As a stranger in a strange land, as a sincere advocate of what he believes to be a just and a righteous cause, and aa a speaker of undoubted ability and bonhomie, he ought to have commanded an indulgent consideration. This, however, wss sternly, and to a certain extent success, roily, denied. - For several days before the meeting it was understood that efforts would be made to create a disturbance. Its projectors appear to have obtained hints of the. movements in tbe enemy's camp ; for we heard i Mr. John Patterson say last night (hat the authorities of tbe t wn had departed oa this occasion, from their ataal coarse of preserving order at pub-lie mi slings. The fact that pUvoarde were issued balling upon the people of Liverpool to give Mr. Beeeher an uncivil reception, conclusively proved that influences were being ex-ercised to produce a scene " last night, and the xetolt has probably satisfied the leaders of the fTsifsfc. : v - .-: . - As soon as the doors were' opened, large erowde of apparently orderly persons flocked into the banatome edifice, and nearly all the' seats were appropriated long before the business of the meeting oommenoed. - It was soon evident, however, that " all that glitters is not gold," snd that some of the apparently respectable auditors were bent upon conducting themselves in an equivocal manner. Amongst tbeandienee we recognised several gentlemen whose features ere famiiliar at the Liverpool Southern Club Room ; bnt it is only fair to state that these members of tbe audience, so far as we could detect, offered not the slightest opposition. " . For some moments before the time fixed for the' commencement of the prootedinge, catcalls, groans, cheers, biases, etc, were freely indulged ia, and it was evident that a strong force of the pro-Southem lor at least of the anti Beeeher) party had congregated in front of the galleries and at the lower end of the body of the halL Several clergymen and laymen were recognised as they took their seals upon the platform, and .were greeted with mingled cheers and biases. The entrance of a negro, who was conducted to a conspicuous seat on the platform, was the signal for a violent outburst of party feeling, cries of " Sambo," bootings, yells and cheers, being intermingled. The debat of the Rev. Mr. Beeeher was, judging from 'the frequently manifested impatience ef the audience, awaited with intense interest Several occupants of seats in the upper gallery loudly insisted upon somebody bringing bim oat ; and when the reverend gentleman did step on the platform the enthusiasm of bis friends and the indignation of his opponents were almost indescribable. Cheer rolled after cheer with deafening effeeV and, in the brief pauses between each hurrah, hisses fell upon the ear with a sound like that of a falling torrent The uproar was maintained so long that the chairman, Mr. Robertson, determined not to await the abate-, ment of tbe storm, bat to try to subdue it by b few judicious words. He was Smly partly sueeeesiul until be appealed to the audience as Englishmen to stand np for fair play aad not to withhold justice from a stranger. Mr. Robertson was repeatedly requested to " shut np " by parties 'who, judging by their pro oeedings, woold have made a similar request to anybody else who stood forward as a friend of the North. When Mr. Robertson said that be believed the present action of the Federal States would result ia tbe eiMUkrfr-tion of the slave he caused a terrible rowNo, no," Yes, yes," groans, cheers, and other expression! of approval and dissent, being freely Indulged in. .During the rest of the chairman's remarks - similar disorder prevailed,' eheers being given for the North, for the South, for the negro, for President Davis, for President Lincoln, for Gen, Los, for Mr. Beesher, and others. - Mr. Beeeher'e introduction surprised though it did not disconcert that gentemaau ( He wis evidently prepared for some opposition ; bat he could hardly have expected that his appearance at tbe front cf the platform would rouse one portion of the audience to a high state of enthusiasm and cans the ether portioa to armroech almost a state ef freucy. For some time it waa doubtful whether the celebrated Abolitionist would ba allowed to speak ; but those who sat oear the reverend gentleman and obeerved hie firmly com pre seed lips and imperturbable demeanor saw at once that it would require something mora than noise and spasmodic hisses to cause Mr. Beeeher to lose heart He stood calmly at .e adse of th platform, a representation -f Patience smiling, at grief," end a siinile oT nnoemy oaxwing taoiuy one uuvi ? opposition. One of the two must sooner or later give way, and no one whp scrutinised XXr. Beeehers features could imagine that he would be the first to become tired. At last there waa a lull clergyman and ladies ceased to wsts their umbrellas and handkerchiefs, the torrent of hisses became less perceptible, snd the chairman made another eppeal to the meeting for 'fair play to Ur. Beeeher. Bis aseuranee that an opportunity would be aS'orded after Mr. Beeeher had conceded tis adire-j, to tenons who wished to SBk the reverer I gentleman quesUons, was rot very favorably received, and a eer-1" cf csturls s er"ed. Cries of " Tc 't out" we; - . ' " J U Tarious parti oft. ., sad eScrtJ j tads to eject ec-j c; .--3 of the unruly party. , When the scuffling had pertly subsided, the chairman expreaoed hie deiermineAion to preserve order by calling in, if necessary, the aid of tha police. This announcement produced something like order, and Mr. Beeeher took np the adrantaga snd commenced hie addrese. To not the ranoatnd interruptions made to the reverend gentleman would not only be tedious bat unnecessary, as they are mainly recorded in our extended report of tbe proceedings. These interruptions were lueeerent an Irish gentleman (who stood near the platform) and a mmbr or the legal profession being two of the chief aetors. The native of tbe sister isle was exceedingly "inktbns" to kndw all about "Prieideut Liokfn's" policy and other matters; but having a voice very unlike that which 8ten-tor ie reputed to have poeseeted, his inter-rogatoiiea did not cease much, annoyance. Tbe ease of tbe legal gentleman was lees excusable, and be , produced much disturb ance. Several "lovers of liberty and free speech" at last ejected this obnoxious individual, and whsn he reappeared at a later period of the evening be was again thrust oat of the room, while a scene prevailed the tqual of which has seldom been wit. nested in Lirtrpool. " Three cheers for Jff. Davis" was a proposal which once more met with a hearty response from a portion of the audience ; and as the admirers of the Confederate President were loth to eease their expressions of approval. Mr. Beeeher composedly sat down on the low. parapet of the platform and awaited a calm, at the same time apologizing to the reporters for causing tbem to be so long detained. At one time about a core of ' persons were speaking in various parts of the hail, and Mr. Beeeher, ae a last resource, said that if tbe meeting would not bear htm he would address the reporters. From the gal lerv were suspended placards on which tba , words, "Who la Henry Ward Beeeher I", vera 'eontpicous ; and, taken all In all, the . j: i . . . jwuw waa wn wi wuiwm uiavravr. aar. teacher reneatedlv declared that it waa not new to him ; out it wae plain that towards tne close of bis address the reverend gentleman was losing his setf-poesesilon, aad he admitted that his struggle for an hoar aad a half against tbe prevailing disorder bed caused his voice to fail. So far, indeed, bad bis voice suffered, that he was compelled, In concluding, to declare that be could not answer any qaestions unless perfect order prevailed. He did reply, in comparative peace, to one or two written interrogatories ; but the disturbances being re newed, Mr. Beeeher tat down, - - Amidst a continued uproar a vote of thanks wss passed to Mr. Beeeher, and the meeting broke np in a disorder quite as great as that which marked Its commencement . r . , , ., ; Frees Central and Be a tit America. The Ariel, from Panama Oct 27, arrived at New York on (he 4th last By this arrival we have tbe following advices from Central and Sooth America t Central AmericcLThs latest news from Central America Is very interesting and im mm . a. a - .a. - portant..' - Nicaragua papers aay that Col. Thomas (an American), formerly commander of the Salva- dorian brig Experiments, and who at last as- counts waa surrounded o Tiger lsiana ia Torsega Bay, has been defeated and killed by the Nfearagaan Gsn. Katurch. . Amongst the documents captured on the oe-easioa were some which shewed, the intention ef Gen. Barrios to retreat to the Salvadoriaa Archipelago Conehagua in ease he should be Obliged to give up the capital. .- From Salvador we learn that Carre ra bad commenced bombarding the city. . Several bootee bad been destroyed, and many women and children killed by tbe projectiles.- The. only hope left tha Salvadorians was that Barrios woold make a successful sortie, bat that be is not likely to do. He appears 4o lack the. character requisite for a man in his position. Tbe next advices will no doubt ;bring the news of bis overthrow. X '';-'- ' - Columbia and the South Pacific Som war excitement continues in Ecuador. - Congress in a law published on the 10th of September, declared the " republic in a state of defence." calling all Ecuadorians over 16 years of age under arms. - ' " Politicians ssy that Mosqaera bad another object in view besides a war with Ecuador, when he called for 8000 troops some weeks sgo ; that be Intends, if defeated for the presidency, to declare the eonstitntion void, and to keep himself ia offlee by force. He will first bava to raise the troopa, which ia rather slow work. - " -.' It is mora than probable that Msnusl Man-rillo, the present New Granadian Minister at Washington, will be the choice for the next President, to go into offlee about the 1st of April nsxt. The intelligence of tha establishment of a monarchy in Mexico baa been received with profound Indignation in Chill, both by the people and by Congress, "d although the Chilian Minister-in Mexiov has reserved a strict reserve, the inference to be drawn from actual administrative measures is that the Chilian Government will never i-eoogaise that forced tapon Mexico, nor any other that may tend to overthrow the domoeratio institutions common to all America. - " " Tbe Chilian Secretary Of Legation to Mexico, Mr. OrtJs, immediately returns to Mexico, bearing instructions to the Chilian Minister in accordance with the above. '- The troubles between tha GoTernment and Bolivia are not yet settled. ..- - Daring the election In Call so on the 11th nit, there was sevare street fighting between the opposing parties, one of whom tried to keep the other from the polls. , Mr. Laird's Bepltto Earl'Bumell--The Alabama and the Florida. Oa October 24 Mr. John Laird took advantage of a gathering held at Musio Hall, Birkenhead, with the object of presenting prise to pncceesfal competitors at the annual meeting of, the Cheshire VcJonteere, tb expreet his views on the defences of the country. In the eocrs cf bis remarks ba !. ': . -" Referred to tba tpeooh dellTered within tha last few dsys by Mr. Cobdeu, in which that gentleman had been pleased to make us of some complimentary terms about tbe late firm at Birkenhead, He did not agree with all the remarks of Mr. Cobdsn that Government vessels should ba constructed by private builders. On tbe contrary, be thought it was desirable that the Government should retain the dockyards ; at the tame time they should have a portion of tha work dona at private establishments, so that ia ease of war they woold not only hava the private yards to fall back upon, bat tee re-soureee of private y ard. He urged that both in engineering and shipbuilding, as well as in other matters, com petition -was beneficial, and brought out the talent and ability of the eonv petitora. In support of this view, be referred to two ships which bad been built Ja this neighborhood, tbe Alabama and the Florida. He was not afraid or ashamed to own that his sons built and designed the Alabama, nor, he was sure, was the builder of .the i Florida ashamed to ssy that he designed and built that ship ; but the testimony borne to the character of these vessels was not tbe testimony cf Birkenhesd or Liverpool, or this constry bet of America.' These two vessels tad been built a long time, and they had defied the efforts of four hundred tbipt of vrar ta capture them. Toeee scir-a, be r-t t' J.trei-e datirmei by private fcidivi;i!a, t i I f:r pri?s.te iod-viiuali; trt ia t'-'i c.riuy t v'jstsrn was for ces toe rrythe tr. s of the Whole telent i r tt.'..: :.rg- sb!?- i eferr-; sj-sin to tbe i, te contraa: "si varijii iiate-cz'.J n: ; 3 tiOit ter d??artir L-oatl said that the waa lying ia tha dosk !v for -aaa forsome time, and waa viaited by numbers of curious people, that ahe went into the river in the night, but stopped there until, it or vt o'clock ce fcovrir' aiy. Lord Palmaraton had inraawi hla rfaabta whether the Goverxrment would not have rendered Itself nabte to great wasges if taey bad i seised the AUbma,bnt the recant reeoh rnada by Earl Ensseli at Elairjowris did est seem to agree with that delivered by tia Premier. Earl Roseell had undertaken to say BOxoethinir which he would not be able to ear ry on, lit laid it down that it they found the law not sufficient they could go to Pariis msnt for an indemnity. He (Ur. Laird) believed Parliament would not indemnify an act &iL,,r" !ppo,,, traaegreee the law. Cheers. Up to the date aa act ef indemnity was Passed, there wae a law by wt'oh ail were bound. . Laws were not atade for an administration, - but for the country, and thev were ovuna to ooay toe taw as tnev 10 on a li, and they were not bound to obey la we mude hereafter, f" Heer, hear." aad applause air Laird concluded by alieding to the speech recently made by Sir Roand! Palmer, Attorney General, pointing out the inconsistency of that gentleman, contradicting In October state ments which were made by himself la Il&rcli last ' - -H;.- . -v- :s f. port ready Letter Jrom Gen. ; Rotter ant' on .kit -Re . tnoea-The Washington correspondent of the Cincinnati Gesette eayt the following is an v ' extract from a strictly private letter received in Washington from Gen. Boeecraatto-dsy ; I : l bare no right to make it public, bnt I ventura :e to take the responsibility t : - i -A'i n As to mv removal' from the eommand of the' Army of the Cnmberlend, I have only to say that I prey God that the country may be as ' well and better served by another. As for tha ' infamous lies which are put forth through tha -press to blast my reputation, such as disablis' mental disease, the use of oplam, disobedience , of orders, in not advancing when ordered, in , waiting for reinforcements, etc., if I thought they came from oar Government I would de-4 pair of a nation headed by such a Govern- - ment That the people will accept them, or that God will prosper their authors, I do not believe. Personally, I commend myself to tha lust snd merciful One, who knows what ia best forma. ?.-?'- . TLataTheJIndoncoiTetpond-ent of the New York Times says : . .1;-; As to the rams, I think- there Is no more to be apprehended. ' It is morally certain tbat they were built for the Confederates.' We have tbe official declaration of the naval au thorities at Richmond that such vessels hava been contracted for. expressly to break tha blockade.. This may not . be legal proof as against tbe rams building by Mr. Laird, bat it i ..njMMi ...i ii tin am ainMn in.arn. ---- merit aan ant if 1k haa althav the rliirroi tion'or" necessity.- I question very much the disposi- -tion, but I have explained tne neceesity. Eng ;v , land cannot .risk a war, not even for cotton. ; 8b has counted the cost and it won't pay... Jthe operatives untila enpply comes from other ; 'f ' sooreeo. A good deal leaks through the block- ?. ade. Small, lots are coming from a hundred ' "i placet not all of tbe beet quality, but better Cl i . than none. So, aa a mer question f economy, v. the English have decided against intervention, , or any act that might involve a war. ' ,' 1 ' -- A. Colored Chaplain -The Central Pros 2r byUrian gives the following curious itemT -A Ty '- A . correspondent of the Soldier's Friend v mentiona a Tennessee regiment, of the Con- r - j. federate army, which has no chaplaia ; but . an old negro, " Uncle Lewis," preaches t wo -s " or three times a week at night .He is heard with respectful attention; and for earnest-', ucjbw, avemi, uu aiaoertty, a ww aurpaeewa DJ t none. Two or three revivals have followed " : ' hit preaching in the regiment. , '- - -: ' , Death of M'me Bazaine.Th9 eommander L inhief of tha Frsneo-Mtxlesn army has met J ' .. with a most tad bereavement in the death of - bis young and beautiful wife, to whom he was deeply attached : . - t ..? Gen. Bszaine's wife, died near Paris oa tha' eve of ber departure 'for Mexico. Parisian . roseip says that she wae formerly a poor Jewish girl, of great beauty, bat as Ignorant ts beauUrul, living in one or toe poorest wards :. or Algiers, wnen sue was mti oy uen. ua-saine. then an offieer in the Zoaav d'Afrique. Struck by ber beauty and the air of candor andJanoeenee spread upon her countenance, Bazaine fell in love with her i bat, as the was too illiterate to become the wife of a French officer, he provided her with teach art. At the end of two veers the uneducated slrl had made suck progrete in literature and all the arts be-;- ' . coming to a woman that all ths objections to - an alliance were removed, and Bazaine mar-ried her. He then took , his wife to Paris, V iT wbere the soon became one ef the ornaments ,T of fashionable, society. Her death has left deep regret in the hearts of all those who ,. have known Jter, and cannot fail to affect pro- -" ' 5 -foundly the command er-in-ehif of the French . - army, by whom she waa tenderly beloved. . r-; tST The Chattanooga correspondsnLof the J v i New York Times writes r , Gen. Crook, on the evening of the 21st ult, v , succeeded L, capturing Capt Genley, near Hantsville, Ala. He is a notorious guerrilla.- chiefly noted for the murder of Brig. General " Robert McCook, a year ago He soon got hi ' deeBrtfa. . . ... -....j THE CITY. " ' Wabtbd to Rsttjxji. We war forcibly struck a i. eay or tare since by the eafrewfoi arraaaraae of a ra- . awntant xsanal eoptrtband, who waa enxiowe to retui to th oocniortahto boena which, In a enocoent of an bitiont folly, she had abandoned, feha had brU t-plisd to her mittreaa for perxalaeion to retcrn, but Was " rwfrisad. She then soUoitad sad obtalnad an advocate . . In tb parson et a rapetabl aoloe eiuuiai, who was , . aeorjaintod wnh hr xaiatraas. . " ' ' . at atara a a Botnaa matron, th tadr refbead to b ' apersn. --4- IM firt aa oaotarao, naa provwa ma- IWfi.il tei DM Wit an wiuiout awn, ' now U. corjeertnenees of bar set and euioy, as i beatt -wiiJ.t" i-jertysbe bad elaatlD:y b- , ., taiscd r- tut r- d of that sor girt when bf at oond L. w reiuaed, waa aot only tooo- tng aasht, tat cowiwiantory oa xiaung fact. . ' Baroas Eat. Vvwa0. Tbe Srat Brtsoowr miuj h. k. w...... - a f.r oojQ BirL who ha 1 ' " kwoaa wnllntd li j of fcu John tl'-' - t i r...... A k-ilvmi . 'ns art m word. sorrow than In anger, tue iveooroer talced to t frail. ftUlaa oraatora, ga to watfe-n. ajdiet bar oS oa pejxaamt of a fjne of i- . An aafortocBt tar, who b -nc- dronkennoM thin three v eon t eoawerfor his oond act. bathe r 1 1 to soak ; ala only plea waa a lov of 1 was aenlanond to unpriaonment in th Vo .u a month, aabjoot. boworer, to tae; eraor i-.a ; !xt came e poor, totter- fem' s .'1 11 Dempaey, trembLlEg with et - and ferer. I . Beared to be mock non fami :mr with i whu-r t ?''- wtth PrfcwmTaloao raxaaioal which wo. ' "'"--ber in a week. Laroeoy wa tH.HM ir r t-VlS" was called npon to a- .war. tut t-a i "r,tmr that to was rot la a tt w t"'i.J r i 12T '"5"5P tion end or -r-t her to t f-nt to t-a Cir.. A-oe ; piua lor I"" ta, aoB-cto, to extrar ' - An aasauii 11 tea 6--w --. . .... .. S ttle lioensa Irom a t.aa to t,o timoD, 1 1 -aa .fCv; ?' Id- -ted.: A'-'"' ' K , r .j ta wou.j eai at U.e o. .oe . , woufd Jot ' o, and takicf the shopman by t Tj.LJLh a dow and twor h wild Uiuef a'-'. It i an- , " .3tioa ' '-.. :.v ill. aa void th demand at one, srss notcooipJeted wm owr - -v 1 A snan name jonn cn B euarra of bair i wlik-h colored ci.il stroked It fire t few I ' by Conor il it ia eoeoecy torch to th boiiaioe. . haa iatiaace paat L -eharges....- i: " . ' ' - . . 'Ill 1 1 '. ' ft 'i, - - . f. -i'. v' st'-

Clipped articles people have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 21,900+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free