The Salina Journal from Salina, Kansas on January 18, 1986 · Page 10
Get access to this page with a Free Trial

The Salina Journal from Salina, Kansas · Page 10

Publication:
Location:
Salina, Kansas
Issue Date:
Saturday, January 18, 1986
Page:
Page 10
Start Free Trial
Cancel

The Salina Journal Saturday, January 18,1986 Page 10 (Continued from Page 9) ExCelO1.72 12 885 46% 44% Exclsrl.41b 79 r!8% 17% Exxon 3.60 9 52772 54 % 51 % FF FobCnA.28 80 593 10% 9% Facet Entrp 51 232 10% 10% Fairchdl.20 1626 10% 10V. FchlpfA3.60 57 32 31% Folrfleld.18 104097 12% r9% FamDSs.20 222594 22 20% Fansteel.60 16 145 16% 16V, ForWstFcl 7 54 47 46 Faroh.68 14 2552 r26% 23% FaysDrg.20 281147 9V, 8V, Fedder Mb 22 526 6 5% FedrlCo2.08 11 536 57 53V, Fedral Exp 23 14453 59% 55% FdHpf2.16b 1823 38V, 37V, FdMogll.60 12 352 40 38% FedNfMt.16 4096426V, 23 FdPBd.70 242663 21% 18% FdPpfA2.31 1072 30% 29V, FdPplB1.20 1 50 50 FedRllsl.04 15 335 16V, 16% FedlSig.80 161167 21V. 20% FedOSt2.54 109557 70V, 63% Ferrol.20 17 993 32 31 Fieldcrest 1 32 539 36V, 35 FncICA .05h 12121 10% 9V, FnCpApf.60 9 5'/> 5% FclApf6.24b 233 37% 37 FnclCpSB 596 8V, 7V, FiremFd .30 B384 33V, 31 V, Firstone .80 3937 23% 21 V, FsApfl.31d 524 54% 54 FslBkSl.60 86024r43'/, 40% FstBnkrssl 17 97 r39% 39% FslBostnsI 105480 43% 40% FstChil.32 106125 28% 27% 46% +1% 18% + % p52V, — IV, 10%+ % 10% 31% 11 -IV, 21% + lV. !6%— V. 47 — V. 24V.+ V. 9%+ % 5%+ V, 56% + IV, 59% +2% 38%— V, p40 + 1 V. p25V.+2'/i 21% +3 30% + 1 % 50 +2 16V, + V, p20%+ % p69V, +5 31 %— V, 35 — 1 V, 10%+ V, 5% — V. 37V, + V, p8% + % 32V,— V, 23 +1 g54V, + V. 43V. + IV. 39V,_ V, 42% + 1% 28% + % FChipfS. 13b 163) 50 49 XI + •/, FstCitylnd 266 7% 7V. 7V, + V, FsFidB3.12 8 1691 60% 56% 59%— % FFId pll 1.70 z3000 107% 107% gl07%— 3V, FlnstBc2.50 83409 55% 52% " " ~" FlnpfA2.37 816 33V. 32 FCitBTx.60 152369 14 12% FBTpf5.31b 6 67 38V. 36V, FBTpf5.06b 7 97 35% 34% FstMiss .24 11 1218 7% 7 First Pa 3947 8% 7% FstPapl2.62 924 30% 29% FsUnRI2.04 13 899 26% 25% FstVaBk .92 11 928 27 25% FsWochovo 93579 33V, 32V. FstWiscl.30 11 207 45% 44V, FWipfA6.25 z!320r57 56% Fschbch 311 26V, 25% Fisher .05b 79 12% 12% FleetEnt.44 125287 25 22 FltFnlsl.44 81491 39% 38V. Fleming 1 134175 38% 37 FlexVnl.6l 70 13% 12% FlghlSas.16 131667 24% 23% FloalPt Sys 20 2002 35% 31 V, FloEsC.16a 13 73 40V, 39% FlaPrg 2.28 9 4094 31 % 30% FlaSteel.52 15 910 19% 18V, FlowGenerl 651 7V. 6V, Flowers .48 18 x2361 21 % 20% FluorCp.40 6790 16V, 15 FMC2.20 331506 66% 65% FMCpl2.25 5 82V, 81% FooteC2.20 12 585 46V, r45V, FordM2.80 4 33522 r60V. 55V, FtDBrnl.36 197 13% 13V. FortHowP s 21 3343 48 45 FosterW.44 133670 13V. 12V. Foxboro 354 26 25V, Foxmeyer 12 5340 23% r20% FoxPhot .68 13 139 14V, 13% FPLsl.96 88725 27% 26% FrprtMc.60 105225 18% 17% FpMcG.OSd 171290213V. 11% FrpMP .55d 731579 16V, r!5% FrprtO .38d 1614 7V. 7V, Fridays 12 361 8 7V, Frigtron.60 35 481 30% 29% Fruehaf .70 7 1629 25V. 24V. Frehaufpf2 169 30 29V. Fuqua .40 11 395 36V. 34V. G G GAF.20 181897457% 51% Galvest Hou 276 3'/, 3 Gonnetl.68 198283 60V, 59V, Gaplnc s.72 34 2463 r39% 36% GATX1.20 152865 39V, 37% GATpf2.50 z 1000 50 49 GCA 2376 7 6 Gearht .20b 1843 8V, 7V, GEICO 1 19 611 85 82 Gelco .56 II 331 I8'/, 17V. Gmni 18.44d 1192 11% 10% Gemini .60b 1159 12% 12% Gencrpl.50 41 4033 71V, 69V, GAmll.54d x531 19 16% GenBncshl 12 467 63% 63 GenlCin.50 181093 40% 37% GnlCin pf.56 73 38% 36V, GnlDotcm 16 1444 11V, 11 GenlDevlp 53450 15% 15% GenlDevlwt 242 r6 5% GOynamic 1 7 x4284 66 64 V, GenlEI2.32 143166370V. 67% Gen Homes 18 260 6V» 6 GnHosts.30 B4387r24% 22% GnHouse .24 349 10% 9V, Genlnst.25 1623819V, 16 GnMills 2 24 6528 58V 57 GenlMotSe 63509771% 68% GMtEs 15b 9311 40 1/ * 36V. GenlMotH 7023 38V, r32% GnMtpl3.75 40 42% 41V, GnMotpf5 42 55V, 55 GNutrlln.)6 412 6 5V, GenPubUtil 109719M9V. 18% GenRel.56 1134384104 99V, GenRefrac 22 152 10V, 10 GSignall.BO 124015 46 44V. GTIFIpfl.30 xzl480 13V. 13% GTIFIpf8.16 xz3691083% 81% Genesco 444 3% 3V, Genrad.10 1594 13V. 12V, Genstarl.20 2853 25% 23% GstrplBl.68 31 23% 21V. GsnuPl.18 173179 37% 36 GEOIntl 2600 3V. 3% GoPac.BO 105 13VB1 26% 24% GaPpfA2.24 9 37V, 37 GaPplB2.24 4 36% 36 GPw1.65b 2225 26V, 25% GaPwpf7.80 Z200 71% 71 GaPw pf7.72 Z2420 68% 66% GoPwpf2.52 103 22V. 22% GaPwpf2.56 1B2 23 22% GoPwpf3.76 777 29V, 29 GaPwpf3.44 302 28V. 27% GoPwpt3 500 26V, 25V. GPwpl2.29b 144 26% 26 Gerberl.32 143999 38% 35% GerberS.I2 16 1070 20 18*/i GettyPet.16 57 597 r33V. 29% GFCorp 73 4% 4% Giant Grp 527 14% 12% GibroltrFcl 44221 10% 9% GifldHill.52 919 2197 18% 18 Gillette 2.60 143704 72% 70% Gleason 70 156 16 15V. Glendal Fed 7 4811 19 17% GlobalM .24 4392 1 V, 1 V. GlobalM pf 339 4V, 4V, GoldNuggt 285463 12V, 11% GoldNug wt 2061 2V, 2 GoldWs.16 54361 33% r30V, Gdrichl.56 2306 33V, 33 GrchpfB.97 z!90 9V, 9V, Goodyr 1 60 9 17871 30V, 30 Gordn 52 23 1 23 17V, 17 Gould .68 2234830V. 28% GroceW2.60 18 30614 r57V. 50% Groingrs.68 161605 39% 38% GrtAFst.48 8 1538 23% 22 GrtAP.lOd 151658 21V. 20 GNIrn3.25b 6 128 17V. 16% GrtNNl.lBb 245726 43% 41V, GMP1.76 9 100 20 19V. Green Tree 73037 36% 33% GtWstFnl 1 9 15071 36 V, 33V. Gryhndl.32 137438 33V, 31V* Gryhpf4.75 z780 47V, 46V, Grolier 183327 7 6V, GroGrs.30g 14 607 11% 11 GrubbEI.OB 19 682 9V. 9 Grumman 1 102826 29V. 28% Grum pf2.80 50 27V. 26% Gruntal .04d 22 528 7V. 6V. GTE 3. 16* 9 54152 r48% 45% GTEpl2.50 14 42V. 42V. GTEpf2.4B 173r25% 24V. GTE p(2 396 r28 27 GlfrdMil.68 14 531 27 26V, Gulf Resour 17 520 14V. 13V, GIIRpll.30 5 19 19 GulfStU1.64 61113414% 13% GSUpf4.40 z320 42 40V, GlfplM4.40 134 34% 34% GSUp(4.52 Il0r41% 41% GSU pf3.85 115 32 31V. GSUplaisO zBO 90 90 Gult»Ws.90 247276 53V. 51 GlfWspfS.75 1 r69V. 69% Gulton.60 123914r26% 24 H H HollFBIb 1224 27V, 26V, Halbrtnl.80 741538527% 26% HallwdG.08 237434 IV, IV. Hollwd pf.56 276 9V. 9V. HamPsl.36 154466 38% 36V. Handlms.56 152554 28% 26% HondyH.66 29 1244 r20% 19 Harcourtl 162050 69% 66% Harlnds.56 22 640 37% 34% Hornfgl.34 385560 13% 12% Hrn«fpl3.40 169 27V. 27 Hrnsfpf2.12 645 32% 31% HarpRs.60 13 77 20% 20V. HarrsCp.88 163532 26V, 25V, HarrisGrph 9 517 15V. 14 Har.col.38 101784 33% 31% Hartmxl.28 11 2158 40 36% Hatteral.BO 10 x49 17V, 17V, Hawaii 1.72 11 775 24% 24V, Haye.AI.40 7 389 10% 10% Hazeltne.40 14 223 25% 24V, HozlLab.32 29 413 15% 14% HlthCr.73b 34 657 21 20% Hlthamer 164901 11% 10 Hither US A 1233 10 8'/. Heck. .28 1575 15% 14V, HeclaMn.20 4532 16V. 14% Hellmn.48a 131911 21V. 20V. Heinzs.68 151442331 29V. HeleneCurt 8 640 23% 20 HeligM.40 19 x670 r37V. 33 HelmPa.36 274386 20% 19 Hercul. 1.60 145001 39V, 38% Hritge s 04b 401969 20V. 19V. HtgpfBI.50 56 35% 34% Hermans Sp 18 335 r25% 24V, Her.hyl.40 132155 49 46% Hei.ton 196 5% 5V, He.itonpl 14 9V. 9V. HewlttP .22 21 30892 r39V. 35% Hexcell.60 17 744 30% 29% HiShr.SOg 10 205 22 21% HiahVolt.18 12 390 13% 12V. HiHnbrd.54 17 561 28% 25V. HlltonHI.80 142023 64'/. 63 Hitachi .34b 146086 37V, 35% Holiday 1 132582 59% 58% HollySug 1 729 Z40700 1 1 6V. 1 06 Home Depot 323904 12V. 11% 54% +27. 33 +1 u!3%- V. 37 + V. 35 +1 7V. — V. 8V* + % 30V. + % 25% u26% + l% 33%+ V, 44V.— V. 57 +1V. 26 + V. 12% 24% +2% 39V. + V, 38V. — V, 13 + V. 24%+ % p35% +3% 39% — % 30%+ V. 19% +1% 6% 21V. 15V. + V, 66%+ V. 82V,— V. 46V.— V, p60V.+4V, 13%+ % 47% +2 p!2%+ % 26 23V. + 1V, 13%+ % p27 — V. 18%+ V. pi 2 16% 7% + V, 7% — % 30%+ % 25 + V, 30 + % p35%— % 56V. +4% 3% + V, 59%— % 39V, +1% 37%— % 49%+ '/, U6%+ V, u8V. + V. 82V. — 2 V, 17% — V, 1 1 V. + V. 12% 71 V, +1% 16% — IV. 63%+ % 40% +3% 38% + 1 % 1 1 V, + % 15% 5%+ V. 65%— V. p69%— V. 6 — V, 24% + i% 10% p!9V. +3 57 V» — 1 p7 \ + ', 38V, +2% 42%+ % 55 — V. 5%+ % 19V.+ V. 104 +3% 10%+ V. 44%— 1 V, 13V, + % g83V, +3% 3% b!2% 25 +1V, 23V. +2 37V. +1% 3V. - V. 26V. +1 37 - V. 36 26V.+ V, 71 + V. 67 + V. 22% 23 + % g29%— % 28V. + V, 26%+ V. 26%+ % u36%— V, 19% + 1% 33 +3% 4V.+ V, 13V. + 1V. plfl + V, 18% 71V. + % 15%+ V, 18V( + J '/» | y 4 v pi 2%+ '/', 9 '/ 4 4- '/. 32 7 /« +2Vi 33 Vi 4- % ifti/ TT i* JO /t T f't 29%— V, p57 +5% p39%+ V, 23 + V. P21V. + 1 1 7 V. + V, 43 +1 20 + V, 36V.+2V. 35 +1 31 V, 4£'/j y ( 6 7 /«+ V. 11V.+ V. n oy. pT /t 2917, y, 27 47/j y. 47 % + Vi 42%— V. 25% +1% 27%+ % 27 + V, 1 3 Vi */i 19 — V. UI4V.+ V. 40V, + V, 34%+ % 41% + 1'/. 90 —1 pSIV.-lV. 69% + V, 27 4 3 27 + Vi p26V,_ V, pl%+ V. p9%— V. 38% +2 26V,— 1% u20 + V. 68%- V, 37%+ 3V, p!3%+ % 27V. 32%+ % 20%+ V. 26%+ % 14%+ '/. 32 —1 36V.— 3V. 17% + V. 24%+ V, 10% 24%- V. 15%+ % 20V.— V, 10V.— 1% 15% + V. 15V, + V, 20%+ % 30V, — V, 21V,— 2V. 36% +4 V. 19%+ V. X39V. + V, 20V. 35V. 24%+ V, 48V.— Vi 5%— V. 9% x39% +3V. 21%— V. 13V.+ % 28V. + 1V. 64 +lVi 36%+ V, 11 6% +9% 11%— % HomeFdSL HoGrpll.10 Home.tk .20 HmstdF .40 Honda .44b Honeywell 2 HriznB 1 .28 HzBpl2.75b Horizon HospAm .60 Hotellnvs2 HougM1 1 .04 HousFob .48 Houslntl.Bl Hosl p!6.25 Hosl pf2.37 Hoslpf2.50 Houstln2.64 HOilR.lSd HowelCp .40 Hubbrd2.28 Huffy .40 HughesS .32 HughesT .48 Humano .66 HunlMfgs HuttonG.88 Hydraulic 2 1C 1 .44 ICMPr .88 ICN Pharm ICN pf2.70 ldahoP!.72 Ideal Basic IIIPwr2.64 IIIPw pf2.04 IIIPw pl2. 10 IIIPw pf2.13 IIIPw pf2.21 IIIPw pf2.35 IIIPw P M. 12 IIIPw p(3.7B IIIPw pU. 47 IIIPw pf4 IIIPw pf5.83 IIIPwpl5.87 IIIPpf2.21b IIITIWk .72 lmpCh2.28b ImprCp Am INAInvl.92 IncoLtd .20 IndGos 2.04 lndMicpf12 IndM pfB.68 lndMpf7.76 IndM pf 2. 15 lndMpf2.25 lndMpf2.75 lndMp(3.63 lndMp!7.08 InexcoOil lngRnd2.60 lngRpf2.35 IngreTec .54 Inland Steel InldSt p)4.75 Insilco la Inspirat Rs Intelogic Intlgcpfl.SO Intcpll 2.10o In1erco3.08 Intrcopf7.75 Integrt Res Intg pf A3.03 lntgpfD4.25 Interfrst .60 Intrlak2.60 Inlrmedics IntlAlum .72 103629 29% 27% 130 MO 9% 81 1160927% 25V. 5 54 19% 19V. 95899 60% 57% 121636578V, 72V, 12 284 37% 36 32 25% 25 131 6V. 5V. 9 10997 36% 35% 17 667 21 20% 15 356 45% 44V. 13 165 14% 13% 11 39254 r45% 43 168r88V. 84V, z700r98% 98% 3 64V, 64V, 7 13174 28V, 27% 187 8V. 7% 24 48 16 15V. 12 258 24% 23% 40 1594 12V. 10% 12 101 23% 23 493463 13V. 12% 147667 31% 30V, 22 213r24V, 22'/. 121204837% 35V, 11 201 32% 31V. 154786 38 36V, 536 15% 15 3316 13% 12% 40 30% 30% 10x435524 23V, 1317 5V. 4% 7 13130 25 23% Z1750 18% 18V, Z2270JO 19 Z423020V. 18V. z200 20% 20% 1119021% 20% Z334037V, 36% Z271034V, 33% z230 40% 40% 3 36% 36V, 3 52V, 52% 45 55% 55 40 50 50 15 1140 34% 33 11 8523 43% 42V, 44 3558 9 8% 117 18% 18% 12928 14% 13% 8 123 28% 27% Z250 102 101% z300 79V. 79 z!2930r72V, 70V, 137 20% 19% 112 21 20% 168 26% 26% 35 29% 29V. zl 1320 66% 65V. 8948 6V, 5% 17 2223 55% 52V. 53 38 35% 27 54 16% 16 2475 24% 23 114 47V. 46V, 144206 20V. 18% 3432 5% 5 13 19356 rlSV. 12 225 10% 10% 198 r20% 20V. 11 1570 69% 67 3 149% 149V. 151937r28V. 26V. 295 r31 29% 338 r39 37% 127250 10% 10% 9 508 50% 48% 1077 10 9V, 10 102 20% 20% 28%+ V. 9%+ V. 26% + 1 19V,— V. 60% +2% 76% +4% 37%— % g25V. + % 5V. - V. 36 — V. 20%+ V. 44V.— IV. p!3%— % 43%+ V. 86 —1 98% +2% 64% + V. p26V. + V. 8V. + V. 16 + % 24 — V. 12V. + 1V. 23V.- V. b31V.+ % 24V, + 1'/. 37% + 1% 32%— V, u36'/,_ 1 15 — % 12% 30% 23V, + V, 4%— V, 24%+ % 18% )9V,_ V, 16%+ V, 20%+ V. 21%_ V, 37V, 34V. + V. 40% +1V, g36%_ V, 52%— V, g55% + V, g50 - V, 34V, + V. 43 — V. p8%+ % TBV, 14%+ % 28% + 1 102 + V, 79%— V. 71% +1% 20%+ % 20%— % 26%- V, 29V, g65%— V, 5V. + V. p55%+2% 38 + 1 V, 16%+ % u23%+ V, 47 + % 19V.— % 5V.+ V, 14% +2V. 10% 20%+ % 67% -2V. 149% —4% 27%+ % 30 + V, 38%+ V, 10%+ V, 50 +1V. 9V. - V. 20%— V. I6M4.40 1579547 156% 147% pl50%+2% lntlCntrl.50 11 221 29% 28V. 28V,_ % lntFlavl.16 205276 38V. 36 36V._ % Int Harvest InHarv wtA InHorv wtB InHarv pfC InHarv pID lntMCh2.60 IntMSC pf4 InMultl 1 .76 lntPapr2.40 IntlRectfrs IT Corp ITT1 ITSTpfUV, IT8T pfJ4 IT&T plK4 ITST p(2.25 IT8T pfOS Intrnth2.46 Intnthpf6.40 Intnthpf6.84 IthpfHlO.SO lntrpbGI.08 Intr Region Intsl Bakers lntstPwl.90 InstP pf2.28 Inters! Sec lowoEl 1 .90 lowallG 2.74 lowaRs3.!6 IPTml.42b Ipalco3.04 Ipca .36 IRTsl.50 lrvBnkl.96 lUlntl .60 JameRiv .56 Jamswy .12 JpnFdl.43b JeHPIII.52 JCnP pfl 1 JCnP pf9.36 JCnPpf2.18 JCnP pf 8. 12 JCnP pIS.OO JCnPpf7.88 JCnPpf4.00 Jewelcorln JimWltl.40 JimW pll .00 JimW pll .60 JnHnll.47a JHnlv 1.84o JhnsnJl.30 JhsnCont 2 JhnCpl4.25 Jorgensen 1 Jostens .88 JoyMlg 1 .40 JWTG1.I2 KoiserAI .60 KaiAl pl4.75 KaiserC .20 KaisCpll.37 KanebSv .40 KSpfll.27b KCPLI2.36 KCPLplS.80 KCPLpf4.35 KCPLpl4.50 KCPLpl2.33 KCPLpf2.20 KCSthn 1 .08 KCSouth pfl KanGE1.18 KanPLI2.96 KPLt p!2.32 KPLt p!2.23 Katy Katypfl.46 KoufSBr .50 Kaulpfl.SO Kauf pf8.75 KOI .24 Kellogg 1.84 Kellogg wi Kellwds.68 Kennmtl .88 Kenner Prk KyUlil 2.44 KerrGIs .44 KerGlpfl.7C KerrMcl.10 Keycrpl.30 Keystn Ind Keysltls.48 Kiddel.20 KidpffM.OO KidpfD1.64 KidplCJ.OO KimClk2.32 KLMA.SIb Kmart 1.40 KNErg).48 KnightR.68 Knogo Koger2.50 Kolmrgn .32 Koppers .80 Kopper pf4 137375810 8% 6225 6V, 5V. 8550 r3% 2V. 351 59% 56V, 1663 31 26% 148312 36% 33% 21 37% 37V. 13 835 38% 35% 1743951% 49 15 597 9% 8V, 31 2267 28% 27 11 1726039 37% 76 75 73 5 70 69V, 74 72 71% 17 51 50 79 r72% 70% 102706 45% 45 zlO 83 83 ZlO 82 82 31 101% 101% 14 746 r44 42% 7 170 11% 11 V. 17 313 r26% 24V. 101342 21% 21% z382022% 21% 13 388 11% 11 12 762 21% 20 8 782 35V, 34% 11 374 35% 34% 1903 24V. 22% 10 1924 38 V, 37V, 35 B54 12V. 11 V, 7 364 16V. 16 7 1425 45 43V. 6367 15% 14% j i 134786r41 37% 11 404 20% 19% 772 13% 13V. 83041 49% 47% ZlOO 105V, 105 Z2270101V, 97% zlOO 63% 83 1375 r20% 20 z260 73V, 72 z600 73% 72% Z600 71% 71V. Z4250 36 35% 17 53 17% 16% 85874 43% 42% zlOOO 10% 9V, 5 56% 56% x442 15% 15% x264 22% 21V, 161976451% 49% 11 874 r52% 49% 171 r63% 59V. 20 39 25% 24V, 15 1245 27% 25% 30 1517 23% 22% IB 1210 32 30% KK 5352 17V, 16% 2 67% 67V. 1785 15% 15V, 100 16% 15V, 22 6019 6% r6V, Z17700 101 101 53761 24% 22% z250 34% 33 16460 MOV. 39 Z620 41% 40 z!700r21% 21V. 36 r21 20% 8 1633 50% 47% z600 12V, 12 69169 15% 14% 9 1806 40% 39'/, 27 24V, 24 38 22% 22V, 1060 15% 14% 5 43V. 43'4 7 635 IB 16% 33 17V. 16% 10 51 85 84 14 2571 rll'/i 10% 15 4644 66% 64V, 58 33% r32% 91101 24% 23% 18 276 21% 21 7175 17% 15% 11 1003 30% 30 114 11% 11% 1 34 20% 20V, 226747 33% 30% 10 663 37 36 56 3V, 3V, 172543 15V. 14V, 10 952 35 34% 2 81V. 81V. 6 54 54 2 79% 79V. 127353r70% 63% 11 5607 r21% 19% 11 3587235% 33% 101101 17V. 16% 193107 41% 38% 21 2124 r22% 19% 47 301 26% 26% 999 I3'/. 13 8683 24V. 23 z600 36% 36V, KopperpflO 17 105V. 104 KoreoF.53b 954 17% 16% Kroger 2 11 6526 45% 44% Kubota.31d 45 16 33% 32% Kuhlmns.40 14 345 19V. 18 Kyocro.31b 24 402 44% 39% Kysor.88 8 200 21V, 20% 1 L LNHs2.94b 10 189 32V. 31V. LI.SE.20d 2618 10!. 10V. LACMn.30 3368 29 26% Lacledel.90 9 488 30V. 28 LaForge.20 2148 8% 8% LaFgp12.44 639 26% 25V. Lamours.24 15 406 10 9% Lamsn.OSb 22 290 4V, 4 LaQuintaM 25 914 12V, 12V. lawterl.56 940 13 12 Leoronl.40 16 293 17V, 16% teorPel.20 1844 10% 9V. LrPtpf2.88 329 22 21V. LeorSiglr2 101435 51% 49 LearSpf2.25 10126 123 LeswTrl.50 "" '"" LeeEntl.04 Leggm .20 LeggttPI .52 LehighVall Lehm1.58b Leucadia s LOF1.40 LOF pf4.75 Liberty 72 Lilly£l!3.20 LillyEli wi limited s.16 LlncNt 1 .84 LncFnd 2.24 Litlon 2 LLC Lockhd -35b Loctlte .15b Loews .la Lagicon .24 LomiM ,50b LomiNll.40 Lom. .1 .53b LomaiNt wt LoneStr 1 .90 LoneS pf5.37 LonglsILt LILt pfK LILtplJ 12 620 34% 33% 19 963 44V. 42% 18 536 21V. 20% 14 1003 33V, 31% 1298 2% 2V, 12 441 13 '/i 1 2V* 1242 15% 15% 5 344 r25V. 24% 8 1544 49 46% 7 78 77 14 188 33V. 32V. 158081 107% 103% 86 54 '/4 r52 326828 32% 30% 135339r56V. 51% 106 24V, 23% 11 4376 61 V, 77% 4631 2V. 2 81408948% 45% 16 400 34V, 33% 9 10455 rS9% 54% 20 358 39V. 39 41 715 20V, 20V, 134011 37% 36 11 1170 28V, 27V, 892 3% 2% 1 1 2330 30V. 2B 235 58 55% 321870rlOV. 9% z550 56 54 Z1380 r54V, 52 b9% + ]% 6V. + 1V. 3% + 1 57%+ IV, 30V. +3% x35 +1% 37%+ V, 38%+ % 51% +2% 9V.+ V, 28% +1% b38V.+ V, 74% + V, 69%— % 71%+ % 50 -1 72V, + 1% p45'/,+ V, 83 +1 82 101% 42V. + V. 11%+ % 26% +2% 21%+ V, 21%— V, 11 V. + V. 21%+]% 35%+ % U35V.+ >/. 23% + IV. 38%+ % 12 — V. 16 — V. 44% +1% ul5V.+ % 40% +2% 20%+ V, 13% + V, 48%+ % 105 — V. 101% +3% 83 -2V, 20%+ % g72 - V. g73V, +1% 71V, + V, 35V. 17%+ V. 42%— V. 10%+ V. 56V. — V. 15V,_ V. 21%+ % c50%— V, 52% +3% 63V, +3% 25%+ % 26V._ V. u23V, + 1 31%+ V. p!7V._ V. 67%— 1% 15%+ V. 16 —1 p6%_ % 101 -1 p24V, + 1% 34% +1 40V. + V. 41 +1 21%+ % 21 + V. 49V. + 1 % 12 pi 5V, +1% 40V, + V, 24V, + V, 22%+ V, 15%— V. 43V, + V, 17%+ V. 17 + V, 85 - V, 11%+ % 65%— 1 33 — V. 24% + 1 2IV.+ V. P 30%+ % 11%+ V. 20V, + V. k31 —2V. 36V,- V. 3%— V. 15 + V, 34% 81% +3V, 54 + V, 68% +5% 21% + IV. 35%+ % 16% 41 +2V, 22V.+3V. 26V.+ V, 13V. + V, 23%+ % g36'/,+ V. 104 + V, I6%_ V. 45% + IV, 32%— % 18%+ % 44V, + 3V. 20%— % 32 + % lOVi— V. 27 — V. 29% + 1% 26%+ '/' 10 + V. 4%+ V, 12%+ V. 12%+ % 16% 10%— V. 21%+ V. 49%— IV, 123 -3V, 34 42%— 1% 21 + V, 33V, +1% 2%- V. I'll/ _j_ v 1 J /I T /* p!5%+ % 25% + % 46%— 2V. 77 —1 33V. 105 -2V, u53 — 1 32V. + 1V. p56V. +4% 24%— V. 78%— 2V. 2V. 45%—!% 34 V. + V. 56 +3 39 — V. 20V. 37 +1 2BV» + 1 Vi 3 29V. — V. 56%— 1% plOV. + V. 55V,— V, 52V, + V, LILI pll Z600 r76V. 72% LILtplB z600 34 33 LILt pfE zl 630 r31 30% LILtpIO 194 r21V, 19% LILtpfP 206M8V. 17% LlltpfS 16r71V. 70 LIltpfT 145r23% 23V. LILtplU 425 29 28% LILtpIV 428 24% 24% LlltpfW 553 25% 24% LILtpfX 1147 25 24V, LongOrs.72 16 757 31 29% Loral .52 18 1471800 35 33% LoGnSr.57 15x154 12% 12% LaLondEx 1 8 4066 32% 29% LaPoc.BOg 392515 22% 21 LaPwrLt pt x!075 26 24% LoPwltpfA x212 32V. 31% LouGas2.52 9 1812 30% 29 LowesCo.36 16x522227% 25V, LTV 15300 7 6% LTVpfC 226 38V. 37V. LTV pi 3 37 36% LTV A 31 2 10 10 LTV plfl 324 13% 13 LTVpID 236 10V, Ifl'/l lubrzll.16 168420 27% 26% LubyCft.60 23 707 39% 38% LuckyS1.16 127)03 25% 23% Lukens .48 13 147 12% 12 M M MACom .24 146936 14% 13% MAHnna .40 1368 20% 19% McMllns.55 173670 36V. 34% MacMMBIo 68 17% 16% Mocyl.16 162192563% 62% Mcy pf A4.25 z5460 r98 61 MagicC1.12 101248 53% 52% ManorCs.10 222273 19% 17V. Manhln.20g 185 15% 14% ManNatl .32 12 458 11% 10% MonHn3.24 68025 48V. 46% MnHpf4.47b 1611 53 52V, MnHpl5.40b 67 50% 49% qManvil 12840 6% 5V, Monvil pf 960 19V, 16% Mapcol 202352 38% 37% Morontz 162 4V, 3% MarcadeGr 1469 11-16 15-32 MrkCont .32 208 1 1 V. 11 V, MrkCpH,20 79 17% 17 MarMid 1 .80 7 4697 40% 39 Morpf4.86b 150 51% 51% Morion s.36 473013r51V. 44% Mariott .64 20 3872 109% 104 MrshMI2.70 203226 86% 81% Marshall 870 21% 20% MartinM si B3 7782 34 V. 33 Masco .64 186312 41V, 39% MasseyFrg 6805 2% 2 MsMtln2.96 169 r32% 31% Maslncl.32 262 13 12% Mat.uE.35e 122553 64 60 Mattel 11 9572 12% 11% Mattel wts 726 8V, •' 7V. Maxxam 300530 12 11% MayDS1.88 123370 63V, 60 Maytag 3a 151258 77% 75 Maytogwi 136 39% 37% MCAs.68 301060947% 45% MDtpfA2.20 157 23 22% MDtpfB2.60 1377 23% 23% McDerll.BO 1262817% 17% McDerlwts 330 2% 2% McDon.90 161387477V, 73% McDnD1.84 94932 75V, 72% McDllnv.20 19 59 12V. 11% McGrHlt.40 173052 49% 47% MclntyreM 149 30% 27V, McKess2.40 131260 51% 50% McKpfl.80 16 84 81% McLean Ind 132059 8V. 8% McNeil 1 13 180r30V. 28% Mcorpl.40 74771 22V, 21% Mcrppf3.50 32 38% 38V, MDUR2.72 10 154 39% 39% MDCHId.36 9 967 11% 11% Mead 1.20 143395 45% 42% Msurex.24 142058 27% 26% Medtron.BO 132761 45% 44% ME! .50 15 1516 38V, 38 Mellon 2. 68 84343 55% 54 MelplA2.80 74 29 2BV, Melville 1.44 14x424551% 49% Merabk .30b 7 2077 27V. 25% MercSt 1.30 12 312 76 73V, MerckC3.20 19 11821 138% 134% Meredith 1 151244 68V. 66% Merri.yn.80 204414839% 35'/. MesaOffshr 16909 2V. 2% MesoLtdPt 17244 r!4% 13% MesoPet.20 49587 2% 2% MesaT.50d 136 31V. 30V, Mesabi.78b 7 361 6V. 5V. Mestek 120217 6% 6 MetFncI .60 5 585 r22% 20% MGMUA.20 9362 22V. 19% MGMUAwt 796 7% 5V. MGMGr.44 35 204 17% 17V. MGMpf.44 79 13% 13% MfEpfH8.32 Z2490 r75V, 75V. MtEpfJ8.32 1 1 060 r 75V, 74 MtEpfFB.12 Z580 74 73V. MtEpflB.12 Z3050r75 72V, Mt£pf7.68G Z2I0069V. 69 MtEplC3.90 z!50 34V, 34 MexFd.29b 1099 2V, 2% MchCpl2.05 5 23% 23% Michinl.40 14 147 r20V, 18V, Micklby.06 116 67 4% 4% Midcon2.44 132669168% 68 MidSU1.33b 42851911% 10V, Midlands 1 291577 20V, 18% MdwsE2.76 12 463 31!'. 31V. MiltonR.44 16 694 12V. 11V. MlnMM3.50 151933291% 87% MinnPL2.76 8 970 39V, 38% Mitel 2034 6V. 6 MLCn.34d 1229 8 7V. MLCnvpf x!259 12 11 Mobil 2.20 144802232V, 29% qMobileHm 144 11-16 9-16 ModulrSysl 15 200 6% 6% Mohasco.4B 12 733 32V, 30% Mohawk Dl 1668 2% 2V. MonCl.OSb 12 712 55V. 54% MonarCp(3 21 53% 52% Monarch .80 23 252 15% 14% Monsan 2.50 131063347% 45V. MonPw2.40 121660 32% 31% MntgS 1.800 328 20% 19V. MonyRI.88 14 777 9V, 8V. MorMcl.04 14 585 26% 25V, MorMpf2.50 37 29V, 28% Moores.72 13 892 19V, 18% MrgnJs2.45 89083 64% 62% Morgan Kg 13 165 16V, 15% MorrKdl.48 101364 44% 41% MorseSh.BO 171205 24V, 23% MtgRll.SOb 9 1256 19% 18V, MortTh.70 146293 38% 35% Motrola .64 39 22449 38% 36V, Munfrd.54g 12 614 18% 17% Munsngwrs 50 67 18% 17% MurphyOill 103847 30% 29% MurryO.60 16 258 23V, 23 MutlO1.44b 200 15 14V, Myers LE 1611 3% 2% N N NalcoCl.20 152968 27'/. 26V. NafcoFndl 16 199 18% 18% Nashua 10 509 32 30% NtCnvS.36 21 13316 10'/. 9V. NCH.72 16 112 26 24V, NatDist2.20 25 1807 35% 34 NDistpfl.BS 263 20V, 20% NotlEduc 161711 20 18% NtFuels2.08 8 339 r31"/. 30 NFulpf2.30 65 25 24% NtGypsl.52 94217 46 45V. Noll Homes 437 5 4V, Nil .25 1096 27V. 27% NllpfS.OO 125 57% 57 NtlMdlE.52 11 1273623% 22% NtlMineSvc 133 6V. 6% NIPrsfol.06 13 464 29 28% NtlSemicon 2014413% 12V. NtlSemipf4 550 58V. 54% NatSrvsl.10 14 431 r40V, 39% NotlServ wi 221 r30V. r30 NatlStd.40 52 158 13% 13% NBDBsl.40 8 1396 39V, 37% NBI 115911 12% 11% NCNB1.32 92853 44V. 43 NCR s. 88 13 21618 r42% 38% Nerco.64 91154rl3% 12 NevPw2.84 101365 33V. 32% NvPwpl).95 14 18% 18V, NvPwpf2.30 1112021% 21V, NvPwpfl.74 zSlO 19 18% NvPwpfl.60 z710 15% 15V. NevSvU.50 9 244 r!3% 13% NEngEI3.60 8 757 51% 50% NEPpf2.76 17 26% 26% Newell .60 12 631 22% 21V. NwhllLs.40 272 33% 31% Nwhlvl.BOd x270 18% 15% NwhRs.20d x83 8V, 8 76% +6V. 33 31 +1 20%— V. 17%— V. 71% +2% 23%+ V. 28%+ V. 24%+ V. 25%+ V. 24%— V. 30% + % b34% + V. 12%— V, p29%— 2V. 22V, + % 25%— V. 32V.— 1 30% + 1 V. 25%— 1 ^i/, + i/. 38 — V. 37 + % 10 10 Vi + V. x27 + % 38%— V, 25 + % 12V, + Vi 14 + V, 19% 34V, j y t 17% +1 63% +1% 98 +38 53%+ V, 18V, + IV. 15% + ! 11%+ V, 47V, + % 52%+ % OSOV.+ V. 6V. + V. 19 +2 37%— 1 V. 4 V. + V. 11-16+3-16 1 ) v, + V, u40% + V. g51V.+ % 51% +5 109% +3% 85% +3% 20%+ % p33V, V, 40V, 2V. + V, 31 V. + 1 12V. + V, 63V, +2% 11%— V, 12 + V, u62V, +2% 77 V, + 2 u39 + % 47% + V, 22V, + % 23% + % pi 7% 2% p76%+2% 74 —1% 12V, + V, b48%+1% 30% +2% 50»/, '/ 4 81V, 1% 8% 30% +2 21% 38V, — V. 39% V. 11%+ V. U45V.+2V, 27% +1% 44%— 1 V. 38%+ V. 55% +1% 29 + V, 50 — V, 26V.— V, 75 +1 C137 +1% 67% + 1 p38% + l% x2V, p!3%— % p2V. 31 + V. 5V.+ V. 6 — V, 21%+ V. p22 '/, + !% 7V.+1V. 17%— V, 13%— V, 75V. + V, 75% +1% g73V.- V. 73%+ % 69% + 1 V, 34 — V, 2% 23% 20 + 1 '/, 4V.+ % 68 V,— V. 11%+ V, 20V, +1% 31%+ V, ll%— V. p90% +2 39V.- V. 6% 7% 11%— V, u30%— 1% 11-16+1-16 6% + Vi p31V.+ % 2V. 54V. + V. 52V.— V. 15%+ V, 47 +1% U 20 ' + % 8% 26 + % 29%+ % 19% p63%+ % 15%+ V, 42 —3 24%+ V, pi 9 + % p37% + l% p38V, +2 17%— % 17%— % 29%- V. 23 14%+ V. 3V.+ % 27% + IV. IB'A— V. 31V.+1V. plOV.+ % 25V. + IV. 35 +1 20V. 19 —1 31 V. + 1 % 24%- % p46 + % p5 + V, 27V.+ V. 57 — V, 22%- V. 6V. 29 + % 13V.+ V. 57% +2% 40%+ V, 30V, 13%+ V. 39V, +1% 11V,— V. 43V,— V, 42V.+3V, 13V. + IV. U33V.+ % 18V, 21%- V. 18%— % 15%— V. 13%— % 50% V. 26%- V. 22V,+1% 32V. + 1V. 15%+ V. 8 — V, NJRes2.20 10 155 27% 25% 26%+ % NewmntMl 66 4284 r53% 48V. 52% +2% NewparkRs 2006 IV, IV. 1V,+ % NYStEI2.56 8x2058828% 27% 27%- V. NYSpl3.75 z470 34% 34% 34% NYSpll.23d 96 28 27% a27%- V. NYSplfl.BO z990 78 76% NYSpl2.l2 67r21V. 20V. NYSplD3% 48 32 30% NiagMo2.08 89394 20% 19% NiMpll.B4b 10 25V, 25V. NioMpf3.40 12100 31V. 30% NioMpf3.60 zBBO 32V. 31% NiaMpf3.90 z!87035V, 34V, NioMpU.10 z7700r41 38% NiaMpU.BS 1197045 44% NiaMpf5.25 zl20048V. 48V. NiaMpl6.10 Z636057 56% NiaMpf7.72 z!50 71% 71% NiMpflO.60 Z50104 104 NiMpll.98b 256 28 27% NiagSI.SSb 300 16% 16 Nicole!. 12 16 800 14V, 13% Nicor3.04 4180 23V. 22V. NL.20 8220 14% 13% NobleAII.12 1192901 13% 13% NordResrc 61932 14% 13% NorllkS3.40 11 2784 79% 76V, Norlin 311 5V, 4% Nor.tr .1 .26 11 1292 r29% 25V. Nsf r oi4 I9b 502 51 50 Nortek.08 6 733 15 14V. NACooll.10 8 189 68 63% NoAPhilsl 11 791 37% 36% Noe.IUtl.58 68162 18% 17V. NoEurl 90b 9 352 18% 18 NolnPS1.56 101394810% 10% Nln of4 45b 304 34 Vi 33 V« No5IPw3.52 93016 51 50 NoSPp(3.60 z850 37 35 NoSPpU.08 zlO 39 39 NoSPpf4.10 z700 41% 40 NoSPpf7.84 zlO 80 80 NoSPpfe.BO zlOO 87% 87% NoSpf10.36 z70 102 102 NoTelcm.50 6417 33% 32% NlhgateEx 1522 4 3% Norlhrp!.20 88349 43% 40% NWA.90 24 13131 46% 43 NwCpf).12d z7500 50 49V. NwPlpf2.50 1 24% 24% NwPlpl2.36 463 24 22% Nwltn Steel 838 14% 13% Norton 2 164625 38V. 37V. 76%— V, 21% +1% 32 + V. 20V. + V. 25%+ V. 31%+ V. 31%+ V. 34%— V, 40 +2 45 + V, 48% + 1% g56V.+ V. 71%— 1 104 — % 2B + V. 16%+ V. 13V.+ V. 22% — V, 14 - % 13%— V. 13% 78% + 1% 5V, + V, 28% +3% gSOVi + V* 15 + V. 64%— 3V. 37% + % u!8%+ V. 18V. — % plO%+ % L<vjjy y 35 — V, 39 40 — V, 80 87V, 102 — IV. p32V._ V. 3%+ V. 40%— 3 45% + 1 24V,_ V. 24 + 1 V, 14 + V. 37V._ % Norw.tl.80 95762 31% 26% NwspM.ISb 152 52V, 52 Nwspl5.39b x!09 53 51% Novo.22b 9 1985 28% 25% Nucor.40 131079 53V, 51 29%— 2V. g52V,+!% g52% + V. 28%+ V. 53V.+2V. NUI2.32 10 56 32V, 32 32V, + V. NutriS.oeh 1282168 5% 5 5%— % NVF 2968 11-16 % plM6+3-lt Nynex6.40 95757 96 93% 96 +1% OO Oak Z3746002 IV. 2 + V. OoklleP1.52 12 72 29% 29% 29%— % OccdPt 2.50 9 27653 29% 28% p29 — V, OccdPetwt 222 12 11% )l%— V. OcPpf5.75b 585 55% 54% 54%— % OcPtpfl4.62 Z7900107 106% 106%— % OcPlpH4 zlOO 121 121 121 OcPtpf3.60 3 95 95 95 -1% OcPtpf2.50 107 24% 24V. 24%— V. OcPtpl2.30 10 23V. 23 23 — V. OcPtpl2.16 2 46% 46% 46% OcP!pl2.12 23 22% 22 OceanDrlll 221250 20V. 19% Ogdenl.BO 192157 31% 29% OhloEd1.B8 718421 r!7 16 OhEpf.71d 558 26% 25V. OhEpfl.BO 33 17 16V. OhEpf3.90 1137032% 32V. OhEpf4.40 z200 36% 36 OhEpl4.44 Zll90r37% 36 OhEpl4.56 Z750r39 37% OhEpl3.92 231 31% 30% OhEpf7.24 z7160r62 59 OhEpf7.36 z2380r64 61% OhEpfB.20 z820 67% 66 OhEpf8.64 Z370071V. 69% OhEpl3.50 113 26% 27% OhE 10.76 z219095 93% OhEpl10.48 z330 94 92% OhloMot.40 33x218813% 13% OhPwpfUA 1180110% 110 OhPwplUF Z280 109V, 108% OhPwpl8.48 Z830 81 BO OhPwpf8.04 Z102073 71V. OhPwpf7.76 zBOO 74% 73% OhPplG2.27 36 22 21% OhPpfH3.75 19 33 32V. OklcGE2.08 124095 26% 26% OkGEpf.BO Z1730 9 8V, Olinl.50 1782 38% 35 Omnicare 809 8% 7V, Oneido.BO 51 174 15% 14% Oneokl2.56 12 651 32% 31V. OrangeCo 1941 9V, 8% OrRcM2.U 10x526 27 26% OrlonCa.76 3138 r32V, 28% OrnCpl2.12 204 30 28% Orion Pict 8221 11% 10% OriPtpl2.75 XI32930V. 28V. OriPpfC.50 x61 8% 7V. OutbrM.64 192773 27% 26% OvrShph.50 171624 19% 18% OvrnTrn.80 161743 43V. 39% OwnCF1.40 94531 37% 36% Owonllll.BO 11 5371 r56V. 51% Oxford .46 27 470 15% 15 — — P P PacAlnl.54 10 192 14% 14V. Pacifcp2.40 9x594530% 30% Pocrppl4.07 xlOl 35V, 34V, PacGE1.84 71403919V, 18V, Pocltg3.48 13x463249% 47% Pac Resour 12 521 12% 11% PacResrpl2 356 21V, 20V, PLumbl.20 25 413 39 38V, PcSc!en.40 13 245 15V. 14V. PTeles5.72 91084479% 78% PacifTln.40 8 52 14% 12% PoineWb.60 21 3364 35V, 34% PWbrpf2.25 570 30% 30% PanAmCp 20298 8% 7% PanAmwts 1200 3 2V. Ponhdl2.30 13 10380 40V. 37% Pondick.20 18 558 19 17% Ponsphlc 181604r27% 24% Pantry Pde 7574 10 9V. Porodyne 2335 7% 6V. ParkEI.OSd 16 413 17% 16% ParkerD.OB 3538 5V. 4V. ParkrHl.12 123998 38 36 Porker Pen 6133 r28% 24% Patrick Pet 9 222 3V. 3% PayPok .60 16 835 13V. 12V. PoylCsh.16 145618 16 14% Pengo 3765 V. V. PennCentrl 154055 54% 51% Penney2.36 111126557V. 54% PennPL2.56 104176 28% 26V. PPLpl3.42 121 29% 29 PPLpllS.OO Z340107 105 PPLplll.OO 13750104 103V, PPL p!9.24 z6870 99% 99 PPLpl3.25 38 28% 28% PPLpfB.70 z500 77% 77 PPLpf8.60 z380 79 77V. PPL pf8.40 z3960 r76 74 PPLpfB.OO Z430 71 69 PPLpl4.40 z230 41V, 40% PPLpf4.50 z490 41 39V, PPLpf3.75 42 30V. 29% PPLpf2.90 96r27V, 26% Pnwalt2.20 50 569 43% 41% Pnwlpfl.60 89 26 24% Pennzol2.20 191291372% 67V, PplEgyl.20 81638 19% 19 PepBoys.20 20 898 26% 25% Peps!Col.7B 121587270% 68% Permn.OSd 55059 7V, 7% PerkinEI .60 19 10475 r33V. 29V. PerryDs.22 16 852 16% 15% PelriStrl.40 152220 46% 45 Petllnv .80b 246 2V. 2V. PtrolR2.91d 9 51B r28% 27% PetR.pfl.57 183 17% 16% Pfizer 1.48 152429350 48% Phibro.54 221941743% 40% PhelpsDge 6229 r27V. 25% PhelpsDpfS 1735r60V. 58 PHHGrpl 15 972 39% 37% PhlloEI2.20 7 20817 rlBV. 17 PhElpfl7.13 Z4950 125% 123% PhElpl15.25 Z4520113 105% PhEl pfl .41 254 11% 11% PhEl pf9.50 Z6600 75 74 PhElpf8.75 zl 2900 71 69 PhEl pf9.52 Z29750 r89% 87 PhElpf7.85 Z738063V, 61% PhEl pf7.80 Z33290 r64% 60% PhElpl7.75 z!40 61 60% PhElpf7 1180059V, 58% PhElpf4.40 z460 37 35% PhElpl4.30 zlOOO 35% 33% PhElpl3.80 z350 31% 31 PhEl pH. 68 zSOO 39 36 'PhEl pll .33 660rll% 10V, PhEl pll .28 456 11% 10% PhilSubl.32 131381 21% 21 PhilipMo4 102402693V, 91% Phllpsln.60 131114 27 24% Philplndpll 5 66 64% PhilPetsl 43991912V, 11% Phil pll .04b 4664 24% 23% PhilVan.40 15 558 33% 32 PiedAvs.28 85487 35V, 32% PiedG.2.32 15 110 36% 36 Plerl IB 727 20V, r!9% Pill.bryl.72 145261 60% 58% PionCpl.24 122641 22% 22% PlonrEl.lOd 180 17 16 PitneyB1.20 132)60 49% 47V, Plttston 2423 13 11% PloinsPt.07 41 805 18 16% PlanRes.20 13x41015% 14% Plantron.16 131145 15 14V, Playboy 370 9V. 8% Plessey.23b 16 74 25% 22% PogoPd.60 136685 11V, 10% Polaroid 1 691171548% 45% Pondrsa.40 108390413 12V. PopeTal.80 771235 17% 17V. Portec.60 25 118 18% 18% PortrpfS.SO zlOO 83 83 Por1GE1.90 104817 24 22% PGEpt4.40 204 34% 33% PGEpl4.32 102 34% 33% PGEpl2.60 21 25% 24% Polllchl.56 14 1598 36V, 36 PotmEI2.16 102467 34% 33% PotElpf2.44 2 99V. 99V, PotElpf4.50 Z221049V, 48% PotElpf4.04 z!617043V«42 PotElpf4.23 2794 50% 49% PPG 1.76 11 5570 46% 45% Premier .40 21 318 27% 27 Prime Cmp 21 1BB58 r25% 20% Prlmrkl.10 9 503 r24V, 23V, PrmMts.09 305853 41% 37V, ProctGI2.60 17 X16630 67% 64V, ProdRes.28 23 737 15% IS Prolerl.40 64 85 42% 42 PrudRllTr 671 1% 1% PrudRTpf 464 7% 7% PS A .60 201154 29 26V. PSA pll .90 330 22% 21 PubSrvCol 2 9 5764 21 V, 20% PSColpl2.10 104 21% 21V. PSColpf7.15 Z1I1069V, 69% PSESG2.84 88778 31V, 30% PSEGpfl.40 zlSOO 14% 14 PSEGpf2.17 1718 21% 21% PSEGpl4.08 z540r4! 41 PSEGpf4.1B Z760 41 41 PSEG p!4 .30 z4 1 70 42 V, 4 1 V. PSEGplS.05 zlOO 49V, 49% PSEG pf5.28 Z4270 52 51 PSEGpt6.80 z200 65V. 65V. PSEGpl7.40 z60r74 73 PSEGpl7.52 Z720 74 73% PSEGpf7.70 Z820 75V, 74 PSEGpl7.80 Z797077 76% PSEGpfB.08 Z159075V. 74 PSEGpl8.16 z50 79 79 PSEGpf9.62 Zl0340r95 93 PSEGpf2.43 2B6 24V. 23% PSEpf!2.25 Z950107 105% PSEpfl3.44 Z19000112V, 112V, PubSvlndl 913468 8V, 6V. PSInd p!9.60 Z216067 64 PSInd pt9.44 Z3880 65V. 63 PSInd pf8.96 Z130 60 60 PSInd plfl.52 Z350058 56V. PSInd pf8.38 12740 57 55 PSInd p!7.15 z1B5048% 47% PSInd p!3.50 z1090r27 25 PSInd pll.04 z7D20 8V. 7% PSInd pll .08 Z122308V. 7% PubSrvNH 36727 8V. 8V. PSNH pf z5570 21 20% PSNHplB 73 21V. 20% PSNHpfC 520 28% 27V. PSNHpfD 141 25% 24V. PSNHplE 277 26 24% PSNHplF 218 22% 22 PSNHpfG 201 23% 22% PNM2.92 105651 30V. 29% Publlcker 1259 3V. 3 Pueblo .16 15x411 16% 16V. Pulimon Pb 19 3726 8Vi 7V« PulleHm.12 162807 14% 13% PR Cement 6 47 7% 7V. PugetS 1.76 9 x20499 18% 17% Purolator 33 BIB 21V. 20% PyroEnrgy 7 1565 6V. 5V. 00 QuakrO 1 .40 1 5 6326 56% 54% QuaOpM.56 zlOO 105% 105% QuakStO.BO 19 600 24 23 Quanex 72542 7% 5% Queslar 1.72 11 3574 31V, 30% QuickR.28a 20 779 33% 31% 1 1 RadiceCp 10 590 14% 14V. Ral.tonl 11 11486 50V. 45% 22%+ V, 20V, + % 29%— 1% pi 6% + % 26%— V, 16% 32%- V. 36V.+ V. 36%— % g37%— V, 31%+ % 60 + % 62 + V. 67V. + IV. 69% g28V.+ V. g95 +1 93 + V, 13% + V, 110% +2 109% 60% + V, g73 +2 g74V.— % g22 + V, 33 + % p26%- V. 8%+ V. 37% +2% 7V. + V. 14%— V. 31%- V. p9V. + V. 26%— IV. 29%— 1 V. 29 — V. 11%+ % 29 + V. 8V, + % 27 18%— % 42V.+2V, P36V.+ V. 56 +3% 15%+ V. 14%+ % 30V.- V. 35 — % p!9%+ V, 48V. + % 11%— V. 21%+ V. 38V,— V, p!5V.+ % p79% 13% + !% 34%+ V, 30%+ V. p7%— V. 2V. — V. 39% + 1% 18V. + 1V. 27V.+3V. p9V,— V. p7 — % 16% + V. b4%- V. 36 —1% 28 +2% 3V. + V. 12%— V. 15%+ % V, + V, 54% +2% U56V.+1V. 28%— V. 29%— V. 107 104 + V, 99V, + V, 26%— V. 77% + % 77%+ V. 76 + V, 69 —2 40V,— V, 41 + V, 30 27%+ V, 42% + IV, 26 +1 69%— 1% 19%+ V. 25%— V, 69%- % 7%— V. 32% +3% 16 — % 45%— V, 2%+ % 27%+ V. 16%+ V. 50 +1 D42V.+ % 26V.+ % 58V. + 1V. 39 +1% p!7%+ V. 123%— IV. 108%— 4% 11%— V, 74%— 1 g69%— V. 89% +4% g63% +1% 63% +3 60%+ V. g59%— V. 35%— V, 35%— % 31 —1 g38 glOV.— V. 10% 21V.+ V. 92%+ V. 26% +1% 66 pi 2 — % 23%+ V. 33% + lV. 35%+ 2V. 36 — % 20% + % 60V. + 1V. 22V, 17 + V, 47%— 2% 12V,— V. 17% +1% 15%+ V. p!4V.+ % 9V.+ V. 24% + IV, 11 — V, p47V,_l% 13 + % 17%+ % 18V.— V. 83 —2 23%+ % 34%+ V, 34%+ V. 24%+ % 36 — V. 34%+ V. 99V.— 2V. 49 g43V. + l% gSOV, + 1 % b4B% + l% 27%+ V. 23V.+2V. 23% 41% +2 x67V, +3% 15%+ % 42 — % 1%— V. 7% 28% + 1 % 22V. + IV. 20% g2l%+ v, 69% 31% 14%+ % 21V.+ V. 4! +1% g41 — % 42%+ % 9*9% , g52 — % 65% 73 + V, g73%— V, 75V,- % 77 75%— V. 79 —1 93 24 107 +1 gl!2%+ V. uBV, + V, g67 +2 64% +1% 60 56V.— V. 57 +2 48V. + V. 26V.+ V. B%+ % 6V.+ % 8V.+ V, 20%+ V. 21 '/i + % 28% +1% 25% + 1% 25%+ V. 22V, + % 23V, + % 30%— V. 3 16%+ % x!4%+ % 7%+ % 17%— % U20V.+ V. 56% + % 105% +1% 23%+ V, 6V.+ % 30% + V, 33V.+1V, 14%+ % XSOV.+4V. Rmadalnn 3115329 8% 7V. p8 + V, SterlDrl.20 161727538% 36% p38% + !% USLea.e.60 It 948 40V, 38% 38%— 1% Ranco 84 10 113 19% 18% ?9 + V Steven.1.20 2827 29V. 27% liv.+ % USShoe.92 141394 43% 41V. 43V. + 1% RangerOU 3490 3V 3V 3%-% StewWnl.6820 350 29% 28% 28%- V. USStll.20 245197625% 24V. p245i- V. RalnVark 70 11% 11% 11%+ % Stokelypfl D30 12% 12% 12% USStplS.Slb 1015 54% 53V. g54V,+ V. Rmchm 44 31 1524 97V 92% 95%+2% Stoneifn 60 47 1219 37% 34% 37%+2% USSlpl2.25 117728 27% 27%- % RayomerT l240r2!V 20Vi 2IW+% StoneW1.60 9 275 48% 46% 47 -1% USTobl.72 102442 33% 32 b33%+% Roythn 160 126807 54% 53 53V StopShp 1.10 12 912 40V, 39V. 40%+'/. USWe.t5.72 9 xl3288 86V. 84V. 84%+ V. RBIndus 353 6% 6V. 6% StoFEql.92 14 581 19 18% 19 + V. UtStkydlO! 13 280 9% 8V, 9V. + 1 RCA104 175^72r64%62 r«S2'/ V. Storage Tec 9721 3% 2% 3 +% UITchl.40 101411146% 44% 45%+ V. RCAcvpf4 i2209rl45 1« ^42%^% STalgl.Mb 397 19% 18% 19 UTchpl2.55 1368 38% 36% 37%-% RCAnlSso ,»M45 42 44 +•} StrldiRt .80 35 453 21% 20% 20V,- % U1dTe7e1.92 111983024% 23% p24%+1V. RCAD365 175 42 41% 41% SluLoon .16 152329 36% 35% 35%— % UniTplAl% 11 30% 30V. 30V. + V. ReodBt»40 4299 5% 4% 4% V. Stulpf2.60b 629 50% 50% g50%— % UWtrRl.28 18 401 22% 22% 22%+ V. RdfltD2l2 195 14 13% 13V, V SuaveShoe 146 5% 5V. SV, + % Unitrode .20 21 3192 21% 18% 21 +% RdBof3!lb 7 17% 17% 17% % SunChm .48 151262 37% 36V, 36%— V, Unlvar.80 13 108 24V, 22V. 24M+2V, RltRelliob 10 28 4V 4% 4V + V SunCo3 222148 50 46% 48% Unv.lDevl4 8 66! 23% 22% 23%+ % RecoonEM 371581 5% 4V 15 I % SunCopfJV. 25101% 100% 100%+ % UnlvFdl.12 12 365 29% 28% 29V. + 1V. RedmonlS 16 007 9 8% 8% Sun Electric 859 9V, 8% 9V.+ % UnlvLfTobl 9 604 24% 24% 24%— V. Reece 41 193 13% 12% 13%+ W SunEnergy 2715 24 22% 23 V,— V. Unocall.20 6 15138 2754 r25V. p25V,— 2V, Reaallntl 2010 13-' 16 % 11-16—1-]! Sunstrdl.BO 131716 52% 51% 52%+% Upiohn2.80 21 6339 132% 125 pl27V, + 1V, Kold BO 14 1 8 31% 31 31%+ V Sun.hlneM 9786 7% 6 p6%+% uEb.40 14681 12% 11% 12V— V. RepubAWn 9 24000 r 3% 12V, 13V +1% SunMpll.19 2085 7% 7V, TU USG.1.6B 75123 47% 45V, 45%+ V, RepAirlwt. 9627 r4% 3% 4% + V SunTr.11.20 11309237% 35%. 36 -1% USGpll.80 160082% 82 82V,- V, ReoBnkl64 72822 34 32% 32% % SuperGn .48 141005 50% 47V, uSO +2% USLilel.12 111739 38% 37 38 +1 RBkpf624b 74 29% 29 29 -% SuprVlus.38 173027 22% 21% 22 + V. USLFpf3.33 llOO 34 34 34 RBkpf506b 10 129150101 V. 100 100 — V, Swank .48 26 386 16% 14 16V.+2V. Ll.llfe1.08a 201M1V. 10% 11 +% RGypYsSO 12029 9% 9% 9% Sybronl.08 21 1162022V. 21% 22% + l UfohPL2.32 102854 25% 25% 25V,- V, RepNYl'64 92626r55V 52V 54% + 1% Sybrn p(2.40 63 37% 34% 37% +3% UIPLpl2.90 74 2BV, 28 28 -% ReppfVoob 29 53% 53V, g53V Syms 15 614 11% 10% 11V.+1 UIPLpl2.80 77 27% 26% 27%+ V. Reppl212 1 23% 23V. ^3% Syntex.1.20 211275744 r41% 43%+ V, UtPlpl2.04 117 21 20% 21 + % Reopf6'24b 472 55% 54% 54%— % Sy.co.40 20 755 r48V. 44V. 48V. +3% UfPLp!2.36 235 24V, 24 24 RescCott 32 528 26% 24% 26% + 1% TT Ullllcrp 1 .40 8 362 23% 22% 23%+ % RetcoDS 80 344497 28% 27 P 27%_ % TacomaBt 535 1% IV. 1V.+ V. U1ilcppf2.44 11 23% 23% 23% qRevereCB 3 380 12% 11% 12%+ % ToftBdcl.16 17 842 86% 83% 86V.+2% Utllcppf2.61 8 24% 24V. 24V, Sexhom 70 17 220 26 24% 25%+ V Talley.lSb 13 831 18% 17% 18%+ % Ulllcppf4.12 20 35% 34% 35%+ % RoxnarH 44 111973.17% 16V. I7V. + 1 Tolley pfBl 60 21% 20V, 21V.+ % VV Reyln.148 72053832% 31% pilvi+V. Tmbrnd 3.40 1 6 2574 89% 87 B9%- % ValeroEnrg 4626 13V, 12% 12%- % ReynplilO I18W49 48% 48%- V TDK .27b 257 41% 39% 41V.+ V. Volropf3.44 86 25% 25 25 -V, Re of Bl 50 525111% 111 111%+% Teco2.36 101201 35V. 34 p34% + V. Volley 247 2V, 2% 2% + % ReyTpll296 3702 131% 128% u 3% +2% Tand V 17 19366 40% 37% 40V. + 1V. VanDorn 1 6 586 29% 27V, 27V.-2 Reyn?d.Ml 115820 40% 37% 40V+3 \™*1^ '5 89 15% 14% 15%+% Varcolntl 376 4% 4 4%+V. ReyM 0 f230 2309 r30% 28% 30%+lV. Tektronix 1 17 X4442 58V, 55 58% +3% Varcopf 8 15V. 15V. 15% ReyM(pl4% 41 86 81V 65V +7% Tel « om 31 '" 3V. 2% 3V.+ V. Vorlon 26 22 X&534 26% 24 V, 26%- % RiteAlcTsS 16x813325% 24V 25V + % Teledyne 71285321 308 p310V,-6V, Voro.40 855 14% 13% 14%+ V. RveVOaks 75 984 3% 3% 3V Telerate.40 23 878 18 17% 17%+% Veecolns .40 18 2656 18% 16% 17% + V. RLC 20 26 945 BV 8% 8%+ % Telex 15 3727 r63% 58% 63%+SV. VendoCo 27 246 10 9% 9V.+ V. Robshl20 9 184 40% 36'/. 40+3% Temple.64 133036r46V, 42 46V,+3% VestScl.20o 381 12% 11% 12 + V. Robertsn 692 24% 23V 23% % Tennco3.04 141375141% 39V, p39%+ % Ve.tron 142880 13 11% 12%+ % qRobln,AH 990 12% 11% 12%+% TenpfB7.40 43 r88 87V. 87%+ % VF1.2B 12 1713 50% 48 50V.+2V. RchGo.220 61524 24 22% 23 — % TencoplOl 879 103% 102% g!03%+ V, Viacom .48 215080 55% 54V, 55 —V, Roch.T256 9 400 38% 36W 37V. + lv! Terodyne 1B4194 23% 21% 23 +1V. VaEpIS z210 49% 48 49%+1% RockllC176 5371 19V 18% 18V- % Te.oro.40 1154 9% 9V, p9%+ V. VoEpl7.20 Z1130074 72% g74 +1% Rockwll 112 9690735% 34% 34% Te,orpl2.16 1590022 21% 5l'/.+ % VaEpl7.45 1100075% 73 g75%- % Rock pi 35 4125 124V 125 +1 TexocoS 204358331% 29 p29%-l% VEpfF7.72 1128078 76% 78 +1% RohmH220 12 1888 74% 72% 74%+% TxABcsl.52 101201 30% 30 30V. + % VofplJ7.72 z32570 r88% 77 79 +% RohrT 02990 29% 28V 29 - TxCBshl.56 76958 28V. 27% 27%+ % VoEpf8.60 Z3870 r98 95 9 96%+2V, RollnCm 40 31 374 26% 26% 26%- V. TxEst2.20 10 15782 r41 V. 37% 38V.+1 VaEpf8.84 i3410r90 88% 89V.+1V. Ro nsEs'08 342443 20 19 19V +1% TEstpl4.41b 610 55% 54% 55% + lV, VaEpW.75 14080 r9B% 97 97 Rollins! 46 18 570 13% 3 3 - V Texasl .80a 12 213 30% 2BV. 30 +2 Vishoylntls 18 161 23 22 23 +1 Roper 64 163 6V 6V. 6%+V Texo.lnst? 5470111 103 110% +6% Vornado 2457667 64 g66%- % Ro£rGll2 187663 38% 36 36V- V Texoslntl 6281 5V, 4% p5%- % VulcnM2.80 14 311 89% 89 89 Rowonli 097948 8V 7 7%_ V TexOII.18 13 42573 15% 14% 15H- % WW RoylD3.29b 61958965% 62 62%-2V. TexPocl .40 22 45 29% 28% 29%+% WoRRpMV, i560 45 43% 45 + % RoyalltlOpt 19329 17% 15% °5%_iv! TexUtil2.52 71558730 29% 29%- V. Wackhut .60 30025% 24% 24% RPtEnrgy *"t 3% 3V 3%+V Tei<li 3 15o;J < v " 3% 9**+ 'A WalncoOII 331 7% 6% u7 RTE.60 101802 21 20% 20%— V. Textron 1.80 104791 50V. 4B% 49%+lV. Wolgrn .50 162168526% 25 25%—% Rubbmd 48 221272 34% 33V. 34 + V. Textrpl2.08 28 54 53% 54 +1 WlkerH1.48 636 22% 21% 22V.+ V, Rus.Berrie 14 199 23% 22% 23%+ % Textrpll.40 2 44% 44 44V.+ % Wallace .50 18 409 40% 39% 40V.+ V. Rus.IICp.30 899r20V, 19 20 +1% Thackeray 326 10% 10 10%+ V. WalMort .14 29 15117 31 29% p3' +1% Ru.sTog.76 11 341 24 22V. 23V,+ % Thckrpl4.15 25 r28% 28 28%+% Warnoco. 88 164740 31 30% 31 +% RyanHf20 91097 28V. 26 27V,+ ThermoEl s 26 1675 r22% 21% 22V.+ V, WornerCm 9232 38V. 36V, p37%— % RyderSsoO 135710 34% 33 33%+ % ThmBtl.24 18 995 39V, 38% 38%—% WornLal.56 168185 47% 46% 47%—% RylandG.66 135967 26% 22% 26%- V. Thomln .680 11 400 20% 19% 20V.+ V. WaG.L1.66 9 648 21V. 20% 20%+ V. Rymer 12 341 17% 16% 17 — % ThmMed .40 12 321 14% 14V. 14%— % Wa.hNtl.08 9 424 25V, 24% 24% Rymrpll.18 363 12% 12V, 12 1 /.— V, Thrifty .60 151195 24% 23% 23%+ V. WaWtr2.4B 92181 25 24% 24%+ % SS Tldewatr.90 2113 13% r!2 p!2 — % WasteM ..48 22 17092 37 34% 36V. Sabine.04 411614 17% 16% 17 + % Twtrpl2.06d 220 99V. 99 g99 —V. WatklnJ .36 141053 27% 25% 25%— 1% SbneR2.33b 1087 14% 14V. 14%+ V, Tiger Intl 3462 8V. 7% x7% WayneG.20 107 10% 9% 10V.+1 SolgdBj.30 17 762 19% 18% 19V, Tlmelncl 1951B5r65% 61% b64V,+2V. Waynpfl.60 8 23 21V. 22%+1% SafgardScI 28 407 11% 11V. 11%— % Tlmeplxlnc 147980 22 16 16%— 4% WeonUnted 144 4V. 3% 4 Salegardwt 113 3 2% 2'/. TlmeMl.50 144859 53% 51% 51%— '/. Wean pll .26 1 9% 9% 9%+ % SaftKln«.32 281055 29% 28% 29 — % Timkenl.80 56 551 44% 43% 43%+ % WebbOel .20 12 1639 22% 22 22V.— V. Sohvo»1.70 95448 35V, 34V, 35%+ % TitonCorp 1218 10V, 9% 9%- % ,W'«h !« J[« '' >0% 10%+ % Saga.52 141702 24% 23Vi 24%+ % TilanCppIl 73 12% 11% 11%— V. VVelngt .39b 272241 r2l% 20% 21 + % StJoL1P1.72 8 191 23 22% 23 + % TNP1.25 10 130 20V. 19V, u20%+ % WelsMks.50 22 382 41V, 39% 41%+1% qSalant 195 9V. 8% 8%— V, ToddShl.32 15 366 30% 27% 30V.+3 WFargo2.72 8 1585 r67Vi 64V, 67V,+3% SonDGs2.24 95892 28% 27% x27%+ % Tokhelm .48 11 460 19V, 18% 1BV.+ % WllFpf4.26b 454 48% 4BV. g4BVi+ % SnJnR 1.311 22 99 11% 11% 11%+ % ToleEd2.52 6x360123% 22V, q22% WFMIg2.80 111091 25V, 24% 25V.+ V. SJuanB.03d 103388 8% 8V. u8%+% TolEdpl2.21 22rl9'/i 19 19V.— % Wendy. s.24 169059 16% 15% p!6 — % Sander..60 203132 35% 34% 35V.+1 TolEdpl2.36 16000 r20% 20V. 20%+ V. Wie.lTl.04 531 12V. 11% 12 — V. SonFeEnro 11664 r21% r!9V, 21% TolEdpl4.28 39 34V. 34 34 — V. We.tCo .48 15 x253 r27% 26 26%+l SnFeSoPcl 151936836% 34V. 35V.+1V. TolEdp(3.47 162 29V. 28V, a29%+ % WPePpl4V, i290 45 43V, 45 + » SanARI1.94 13 287 25 24% 24%— % TolEdpl3.75 161 30V. 29% 29%+ % W.PtPp2.20 132377 43% 41V, 43%—% SaraLel.60 133560 48% 47% 47% TolEdpl3.72 98 29% 29V. 29% WestrnAlrl B21344 7% 6% p7V.+ % Sleep(3.90b ilOO 50 50 50 —V. TolEdpl25 416 r25V. 25V. 25% WsApl2 113600 23V, 22% 23% + V, SorgWh1.4B 16 22 39 38V. 38%— % Tonkas.10 71795 27% 25V. 27%+!% WHArlwti 1483 2% 2V. 2V. SoulBF.20 x!33 17% 16V, 17V.+1 Tool.RI .4Bg 15 122 56% 53 56V>+2 WesternNA 3393 2V. 1% pl% SavEll.60 8 320 22V. 21% 21%— V. Trchmk.,60 106782 25 23 24%+!% W.Napl7.25 325 1B% 16% 18%— % SovElpfl.26 74 11% 11V, 11V,— % Trchpl2.38d 380 108V, 108% a108%— 2V. WstPocInd 11 59137 135% 137 +1% SavEIAl.34 33 23% 23 23%— IV. Toro.40 11 544 18% 18V. 18%— % We.fSt...20 1399r!3V. 12V. 13 + V, Savin 670 4% 3V. 4V.+ % Tosco 4930 4V. 3% p3%+ % W.tnUnlon 5410 13 12% pl2%— V. Savin pf 100 5% 4% 5'/,+ % TowleMlg 2407 6% 5% ^V.+ V. W.tUnpfC 2 42 41 42 ScanoH2.16 102154 27% 27% 27V, TowleMpf 58 3V. 3 3V.+ V. WstUnplA 4 40 38% 40 +1V, Scherng 1.68 17 1582362V, 59% 62V. + 1V, ToysRUss 261312934% 33V, 34%+ % W.tUnpfE 283 13V, 12% 13V,+ % Schlmbl.20 104280936% 33% b34%— 2% Tracors.32 121878 19V. 18 o18 — % W.IUnpIS 526 7% 6% 7V.+ % ScientAtl.12 162287 11% 11V, pl1%— % TromlCrow 488 14% 14 14%+ V. W.UnTel pi 5 39 38 39 — % SCM2 16 289 r75 73V. 73%—)% Trnsaml.68 163889 34% 32% 33% + l% WUnTelptA 106 14% 13% 13%+ V, ScottPal.24 126997 50% 48 50V.+ V. TrnamRIt 1 625 60 12% 12V. 12%+ % WesthEI.20 131773743V, 42V. 42%+ V. Scottys.52 121463 15V. 14% 14%— V, Tron.al2.28 132 22V, 22% 22V. W.tvacl.32 123214 44 41% u44 +2 Seaco 330 3% r3 3 — V. Trncdal.12 6 361 15 14% 14%+ V. Weyrh.1.30 291207031 30% 30%+ % SeaCont.42 6 569 29% 27% 27V,— 2 Tran.co2.24 60 14449 r63V, 58% 60V,— % Weypl2.80 i37700 43% 43 43V. + 1 SeaCpfl.46 114 12% 12 )2%— V. Trncopf3.87 198 75 72V, 73Vi— IVi WeypfA4.50 246 51 Vi 50% 51%+ % SeCplB2.10 92 16% 16% 16V.— % Trncopl4.75 112390057% 56 56 —2 WheelingSt 471 8% 6% 8%+lV. SeCplC2.10 159 16% 15% 16%+ % Trn.cE2.36 350 3259 18% r!7% 17V.-1 WheelSplB 144022 18 22 +4 SeaLand.48 145820 23% 21% 23V.+1V. Transcon 9 777 9% 7% 9 + % WheelStlpI 1185016 14 16 +2 Seagrom.BO 15 10748 48 44% 46V.+ V. TrG«p!250 18 25% 25% o25V, V. Whlrlpoo(2 111941 50V, 49/. 50 + H SeogullEng 231084 16% 15% 15% TrGspl6.65 1180 88 85% 88 WhiteCl.50 x2399 r35V. 33% 35V.+2 SealedAr.44 19 199 35% 34% 35% TrG.pfS.64 z90 94% 94% 94%+ % White pfA3 zlOO 48 48 48 — % SealedPwrl 9 741 26% 25 25%— 1 TrG.pll032 z230 101 100V. 100% % WhlteplCS xl 41 41 41 — % Seorsl.76 112942638V. 36% c37V,+ V, TrnsohFcl 7 365 14% 13% 14%+ V Whitehall 12 447 30% 28V. 30%+lV. Searpt9.08b 12 345104 103V, 103%— % Tran.WA 6153 14 3% 3%+% Whltker .60 16x318722% 21% 21%+% SecPc.1.34 71126132% 30% 31 + V, Tran.W.48 133682 37% 36% b37% + l Wicor2.42 10 205 r32% 30V. 32%+2'A Servlce.32 203120 30% 29% 30%- % TrnWplAJ 430 31 30% 31+% WllcoxG.lO 10 550 14 12% 13%+% Shoklee.72 152577 15% 14% 14% Travlr.2.16 111417347% 45% p46%+ V. W ,if? dA -P' ; ' '''9 ' 3 ]2V ' m '+ v ' Shaw .60 91372 25 24% 25 + V. Travlpl4.16 526 56% 56 ^6V.- % WIHCol.40 213709 2BV. 27% 27%-% ShellT2.52b 86394 39% 37V. 37%-lV, TRE 1 261882 29V. 28% 28V.-1V. W j I™,H ,„ ''" '"4 6% 7'/.+ % ShellerG.80 72769 29% 28V. 29% +1 Tricent.SIb 6 45 4% 4 4 -% Wlllhlre.10 151627 5% r4% 5 -% Shellrpll.40 1 31% 31V. 31%+% Trlco.20 14 378 7% 6% 7%+% w| nn«™ 600 7% 7V. 7%—% SherWm.92 141953 45% 42V. u45%+2% TriConl.30d 1077 29V, 28% 29%+ % WlnnDxl.74 14 481 36 35% 35%— 'A ShoeTown 123099 8% 7V, 8V.+ V, TriCtlpl2.50 30 26% 26% 26%— % Wlnbago.20 254711 12% 11V. U12V.+1V, Shoboat.60 17 234 16% 16% 16% Trlangls.20 31347 16V, 16% p!6%+ % W ,, inte ii°* " 8 7% 8 + % SlerroP1.66 11x236520% 19% 19%—% Trlangllpl 402 16% 16V. !6'/i— V. WI«cEP2.48 92221 39'/i 38% 39%—% Singer .40 113731 40% 38% 39%—% TrlanglePl 10 119 36V, 35Vi 36%+% WI.Elpl6.90 zll6091V, 91 91 — Vi Singrpl3.50 52 33% 31% 33V.+ V. Trlbunel 183933 55 49V, u54V. + l% WlsElpj7.75 1460 rB2% 81V. 61% Skyline.48 181317 16% 15V, 16%+ % Trinity .50 3455 16% 15% 16%+!% WI.Gpl2.55 i900 26% 26% 26%+ V, Slatery.40b 24 17 27% 27 27 — % TrllonE.lOg 201439 25% 24V, 25 + % WiicPw2.76 9 434 40% 39 40V. SLIndi.22g 13 520 15% 15% 15%— % TRW3 401850 85% 82% p85V.+2V, WlscPS2.86 10 409 39% 38% 39%+ % Smithmt.32 2322 7% 6'A 7 TRWpM.SO 12 155V, 155 155V,— 2% Witcol.48 11 862 41 39% 40V. + 1 SmklneBkS 126930 77% 73% 76%+l% Tultex .48 15 1158 r20% 19V, 20V.+ % WolvWld.24 837 13V. 12% u!3 + % Smuckr..60 10 337 45 r43 43%— % TuscnE3 102566 42 41 b41H— V, Woolwrth2 123226 60V, 59 60%+ V. SnpOnT1.16 151840 42% 41 42%+l% TwlnDI..90 14 95 1BV, 17V. 17V,— % Woolpl2.20 i900 85 84 85 +1% SnyderOll2 151314 11% 11% 11%+ % TycoLob.80 17 1545 r54 49V, 53V.+3V, WorMAIrw 188 4% 3% 4 Sonat2 105237 35% 34% 35 +1 Tyler«.40 131013 15V, 14% 14% Wrlglyl.BOo 14 193 85% 82V, 84% + lV. Sony.Hb 135995 20V. 19 20 + % UU Wurlltier 355 3% 2% 3Vi+ % SaoLlnel.20 4999 32% 28% 31% +3% UAL 1 2192553V. 46% p52%+5% WyleLab.32 65 498 15% 14% 15 + % Source3.30 240 40% 39V, 40%+ % UGI2.04 121592 23 21% 23 +1V. Wynnlnt.60 13 90 17V. 16% 16%+ % Sourcpf2.40 59 23% 23% 23%— V. UGI pf2.75 i3500 r25% 25V, 25V, XYZ SoJer.y2.48 12 174 30 28'/. 29 — % Uccel 26 284 16V. 16 16%+ V. Xerox 3 23 16112 r61% 57% 61% +3% Slhdownlg 11 910 44 42% 43 + % UNCRe. 14B4 9% 9% 9V.+ % Xerox p!5.45 1527 56 54 55%+ % Soe.tBkl.20 11 849 36% 35'/, 36V.+ % Unlllr.1 .20 14 97 17% 17 17V.+ V. Xtra .64 10 931 22% 21% 22%+ % Soe.1PSv7k 185 7% 6% 6%— V. Unilvr3.05b 11 5 78 77 78 Zalel.32 91890r31 28% 30%+2 SCalEd2.16 82090526% 25V. 25%+ V. UnlNV4.29b 13 1187 145V. 140 144V.+1V, Zolepl.BO 1 r24 24 24 +1% SouthCo2.04 72403922% 21% p22%+% UCampl.64 18B669 42V, 39% u41%+2% Zopata.12 2518 8% 7% 7%—% SolndGl.BO 9 353 26V, 25% 26V.+ % UnCarb3.40 1337575'^ 73% 75V.+1 Zayre..4B 171479 59% 58% 59 SoNEnq2.80 I2i14770044 43 p43%— % UnCarbwd 546675V, 73% 75% + lV. ZenlthElec 969540620V. 18% 19%+ % SNETp73.82 18 41 39% 41 +1 UnlonCorp 1253 r9V, BV. 8%+ V Zero.36 17 502 21% 20% 20%- % SNETpf4.62 z220r53 51 51 —1% UnElecl,B4 71032321% 21 21%— V. Zurnlnd 1.32 14 1565 39% 38 39Vi+! SRwypl2.60 12 27 ( 26Vi 27 + % UnElpf2.12 x268 20% 20 20V.- % FOOTNOTES: Southland 1 103142 44V 43V 44 + V* UnEI 013*50 XZ101033* V) vi v Composite tables include trades from eight SthlandpU 511 61% 60% 60%— % UnElplC4 z2200 36% 36 I*'/." v HI™ Jf If .if" ".'ii e< ' StJ?" price in< "™'<'r. lor Slhmark.24 56225 10% 9% p10%+ V, UnEI plM4 x219 32% 32 32%-1% oandnnotl- g-NASD' k-KJrbloe^tJadhi 11 ' SwstAir' 13 157731 27 24V 26 +1 ' UnElpU'sO XZ110040V 39V 40 v jUfu*" 11 u * , "Y Institutions; p-Pacilic; u- SwstnBeil6 89196 81V. 79 80V V UnElpl4 - 56 xzlB2042V 41V n49V -tT v *"'clwe.t; x-Phlladelphla. DIVIDENDS: Annual SwstForest 5517 14 7 A 13% 14V*+1 * UnElpf6'40 z4190 59 *59 ' ^S9 *, f ?J fl un l a ** °'herwlse Identllled: (a) plu. extra: SwstG. 1 28 8 862 17% 16V 17V*+ V UnElof7'44 z390 67V A7V A7V o,y ii j j , ^' t c ) Payment on accumulated SowsPS2*02 102166 26V 25V* 26V +1V UnElolHB 1142070% 70 7n o dividend*; (d) Paid so lor in 1986, no regular SwstEgy.52 8x58520% 19'A u!9%— % UnElplL8 xz70 73V, 73V, 73%— 2V, K.lock Mirj'l'n iflm". ^n\ d '" "f 5 ' '/' C "i' h Sporton.52 215 16 15% 15% UExplr.41b 2663 19% 18% 19 + V & dMdJnd- (H Mld^l'n TJBA T , /5 ,'J "i SpectraPhy 595 24% 23 24V.+1V. UnPacl.80 132141052V. 50% 52V.+2V omHted- (if Mrcen^ln i^Jct "J^J i ^M* m Sperryl.92 86 20427 50% 49 p50%+ % UnPplA7.25 1135114% 109% 11414+4% oercent'ln .GS f ™M i- fSS*. 1 ^ . , 1?% : "] Springs 1.52 25 285 44 42% 43%+% UnlroylpIS H3110rBl 74V, 80+5% Sed or no aXn tok Jn « VI d ^LI SPSTch.88 16 214 33 32 33 + V. UnllDrlllng 354 2% 2% 2%- % Derce^t In «iv^,M i ,SSt ! 'v a ?' me ? tln 8 (k) SquorD1.84 14 2056 r44% 42% 43V,+1% UBrand .05b 11 199 25V. 24% 25V. recelversnln or mrn ill' "/ iil up *!!{.' Squibb 1.76 217941rB5 Bl% B4V.+3V. UBrnpll.20 23318% 18% 18V,+ '/i dividend of 20 K or more s^i,™ Jnn 9*^ StoleyCtl. 80 1342951 26 24% 25V.+ V. UnCobls.10 561673r37% 35V. 37%+lV, odlusted- dividend beoln, with fir.. 2Li . SldBrPt.56 13 931 21 20% 20%+ V. Utdlllm2.32 5 886 2BV. 27% 27% ohe^ "inll<< 111 RnulrlnS 9 1 « i I! , dec la . ro ! io " StdMotP.32 161258 13% 12% 13 + % Unlllpl3.97 360 29% 25V, 27%— IV. warrants- f«l r «» 3i 1J J en it! ' ' ' SIOilOh2.BO 61145850% 47% 48%— 1% UnlilplC4 1910030% 29% 30 —V. distribution •"•""""•no. ex-right., ex- StdOhpl3.75 z20 72V. 72V. 72% Unlllpll.90 37 15V. 15 a!5 — % SALES- In hundred, (ml ~ M~I .1 StdPacs.40 101717 23% 21V. 22% +2% Unlllpl2.20 12950 19% 1B% 9 9%+ % ,h£, ,de,tan<il.d to wWch ^rrrr^ndSY a S1dProd.B4 8 264 r30 28% 30 +1% Uldlnd .60g 9x65225% 22% 22%— 1% .hare lot. and r^riaJl?!, fl " ore traded 'n 10- Standex.52 13 345 15V. 15 15 Utdlnns .22 60 90 43% 42% 43V.+ % P-E RATIO- The nriroMn..-^, i., i Slanleyl.04 123972 32% 31% 32 + V. UJ.yBkl.16 11 260 35% 34% 35%+ V, of per-.hare earnlngi i — derlvedby dlvldln | P he StMtlS1.20a 249 11V. 10V. 11V.+ % UtdPkCMn 165 3V. 2V 3 V* or!r.a -month earning, llgure Into last .ale SteegoSI 260 2% 2'/, 2%— V. USAIr.12 91117236% 34% 35%— 1% HIGH-LOW- An (r) next to the orlc. In ih« Klnh Stercnl.80 163000r32% 32 32V. + 10V. USFG2.20 6201 41% 39% 40%+1'A or low column fflcafe. hot pHce 1. a new h oh SterlBcp.80 10 220 14% 13V. 13%+ V. USHome 3273 6 5V, p6 + V. or new lowter the past 365 day. Aquino campaigns amid rumors of defection by her running mate DAVAO, Philippines (AP) — Presidential Reporters said about 70,000 people listened to candidate Corazon Aquino campaigned on Aquino speak at three rallies. Tens of thousands Mindanao island Friday amid reports that some more cheered her along her motorcade's route, of her running mate's backers wanted him to At a rally of 40,000 in Davao, the crowd surged switch to President Ferdinand E. Marcos' away from the stage where Aquino was speaking ticket. , '_^-.~ "'•• a ft er a microphone fell over, making a sound In Manila, a nephew of first jtfflhik like an explosion, and a stage light went out. lady Imelda Marcos accused ilHpMllt There were no reported injuries, but Aquino Marcos of bungling the econ- |«& sfBi had to stop her speech for several minutes while omy and said he was quitting fpTT --Tip an emcee calmed the crowd. his diplomatic post and sup- *f \^jjfi. * ; ^ Mindanao island is the scene of an escalating porting Aquino in the Feb. 7 ^ * s .^^' communist insurgency, special election. •;* S^i>*' There were indications that some groups were Norberto Romualdez III • campaigning for an election ticket of Marcos told a news conference he was and former Sen. Salvador Laurel, Aquino's quitting his jobs as commer- Aquino running mate. cial counselor of the Philippine Embassy in A Dayao newspaper, the People's Daily Brussels, Belgium, and director of the trade Forum, reported that key Laurel supporters in center of the Association of Southeast Asian Davao were dumping Aquino in favor of Marcos. Nations in Rotterdam, the Netherlands. It said natives of Laurel's home province of Romualdez, whose father was a former gov- Batangas, south of Manila, were secretly cam- ernor of Imelda Marcos' home province of paigning for a Marcos-Laurel team. Leyte, said foreigners were reluctant to invest in Moves among Marcos' supporters to push for the Philippines because of political instability Laurel rather than Assemblyman Arturo Tolen- and impressions of government corruption. tino, Marcos' official running mate, have also ' 'It's time we change the administration and been reported in other parts of the country, that my uncle retires," he said. "He deserves a Both Laurel and Tolentino have brushed aside rest, and I don't know why he refuses." the idea.

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,100+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free