Iola Daily Register And Evening News from Iola, Kansas on September 26, 1907 · Page 3
Get access to this page with a Free Trial

Iola Daily Register And Evening News from Iola, Kansas · Page 3

Publication:
Location:
Iola, Kansas
Issue Date:
Thursday, September 26, 1907
Page:
Page 3
Start Free Trial
Cancel

THE lOLA DAILY nEOISTEtt. THrK8PAY ETEXiyG, SEPTEMBER 28. 1107. News of the County l'I,KASA>T TAM.KV. Wf ihiiik Wli .Mi .Mr Mill"!- «.is in IJclphl. Iiiil. il In- li:i<l ;-'<iii.- (i\i-r ijii III*' lilil Inv woiild h.iv" -1.11 l>.-l|ilil llMM KKIUIt ii\''t II H' I'' 111"' ItoWllllS, the li;iiik<-i's i.Hiiilv. ili<' Sini'lis. tlu> lawvci 's l;ili)0> :iMi| I 'lf-iinns li :iVi' tilkcMI liiiiiii's li .MiiHri.il ilii- l;iliils <-ai»' iiuiil ilifv <,•({ 111.' h I..ills 111.' |i<-l |iliij |irii (iiT 'I'lii-.".' ill.- II.' i -ifrs (.1- sli'-nl ' «':iis ili.Tc.Wi .111 (1 ilic;. il" II.il .iui." lor tll.'tii. Tlii'i il MII I .M. ilifir ufllri's .lie (l.iwii i;\ l>. |.ii>|it 'r. .Inliii |.iiiM\\ iiii .l l:iniii\ :ii iciiili'il the fliiu'cli ill I I .I I |.<- Siiii.liiv (•>«' {\''.-sl.>r I....U ;! Aiy.iil dl' jiiiik t<i lola Miiiiiiiiv, .(. 'r. Wiii.il i> Nrii'iliiii: .1, sill.ill !i;irn <m tli<- Till III uli.ii- I'l.iiik Hu.vli'v livi 's. .Mr .-111.! .Mi> i;iil!.'tt \\i'r<> the! .mit'sl.-; Ill W |)..n:. .1- lMiiiil> SiMiiliiy :ifl <Mili.iiii. y.:it\ (;iillcii vi-:M.i| uiili, .MiiiMje K PII Siiliiiil (i> in .\Ir.<. Siii:in .-iii.! Mr,- Kiillcii li.'l |ic<| nil i!i>' .('lilt .(I Ml.- iimii!'.^ Kri- kni.w wii.-i. n iiii .M'r ir^i'.l «.>- mail (Mil U.-l :l 1.1 w.iik ;lliil ki'on il iliilil Willi I,.-I iiiiil >|.ii.| il Id sell.ml. 'riiii-' iii>: 1/ in t,tiii> i'.>. .\iiMiiii' Wiiiiiiii^ .~iiili il iKisliinii • Richardson's Comparisons are ofdy Odious to Thosie Lose by Them! We ever welcome comparison In every detell of this store's operation—In quality of merchandise, In representing correct styles. In variety of mcr- chaiidise, m store service, In prlcei-charged dnd in appreciation of the patronage by which wp arc honored, i We have never suffered by comparison. v7AP,**E.®.yf ^ worthy of the custom of our patrons is our highest commercial ambition. You will find this brfght clean stock of NEW FALL MliRCHANDISti above the average. A Line of tiegant Millinery that will compare with any in the^iiy. Prices raiig- iag in pretty trinimed^ats from S2,SO to S35. We claim to have the best line of Ladles', Mimaem' A OhIMrmn's Giomkm iiiRde. Landesinan Hirschimer & Co.'s line, of Cleveland, Ohio. We ask you Vo be the judge and we shall be proud lo show you whether you buy or not. A line with elegant tailor work. Ladies' Coat.s, elegantly trimmed, from $5 to $30m Children's Coat<, from $1,25 10 $M Bright new stock of Fine Dry Gootisi If you are looking for the new things in Dress Goods and Silks, with new trimmings, and a complete line of fine Dry Goods and Ladies' Furnishings visit us. 2 tiooira Went Thomp' son Hotelm RICHARDSON'S 113 East Mmdison Avenuem r.i I X- i -i in;; '111 . .1 M 'l I'.i - •]!• <-;i :1' ii'.i! I'i'W 111 Air.-. 1 .ml .All!;.I i-nii III' iiiliiiiiicd II H.tnii- Ciill.'ii. i; )! .\*lr.-. 'I'll. Wil'' Ml nil .\li Aiiili • v s .Siiiiihiv Alls. S!i>i..' .l.'i'..^ ill f U|i nil :i v'.--it A now .i: l"i.ink (."ili.-.iny; a ii'-w Hi' I It I'diiiini'' Xiiii 'iH': uiMii'.-- Mini a :i *'U- 1 M >\ .-il ti.-n)'.j.* .\iiiii I \\ TlnMi' i> i" i'l' .1 ^iililinu in mii ciiiiiiiiuni: \ Tui .-cl.;'. W f w.inl 'ili "liii l»'(:iij>t- .1. \V Ciili. <lav Willi lull \Vi.< .1. W" i ;i!j;..- (Iiiwn 111 Willi' i|. jir .iiiHil .iii' luiulii .1: i;ii:i- .i Cv, K. • li!"':;' • \\ !if.i:, •|'ii..-.l..\. I'l.KANVM \ U.I.I V. All!- liin I i.i. I - - Il Hill AMSMMJ ! ! .J : . All \\\\ i.oi. nil M IIIII I M. :I I >\yfV aiic| 1..' wliii il 111- u r i hi.s 111' 111 .• li.Ill mi 111 M Ihiii' AliT <'!ai. y\\ i:.-i l,ilii-.- fur Kall^::^- l '• 'I'lni-' w I.' ! ai I'ii'.ir-.iii: y-.t ".'Mil inl' il..- '('h<* |-';iu'(nfII i:i I iii\ i.'.ti ii'ii • .A .iii_ a ;.ii;i.-.-ii.' Tlit^ s<-jio(i! ai Uii'ssini; ;-;i-f!\ !• i- .iinl 111 I - i 1 M I 111 1 ilii- 1 1' t I. a |.||;> will ; 1111 M 1' . i;i. :i •ti<l lii I. , -.,1 •II lii- .ili. . iii.il;< . liiM v. iiiii "II ilii' li(ii4.I i... iiciiiK [iiisli(>il a.-i i.tl'i-iiv a.- (xi.-^siiilc <• \V. l;..;iiii.in ami family visiU'tl S.'iiclav .iiii| .Siii!iia\ Willi .lfii\ Huck • .; -. .i.ilin Hirkfiisiiirs and (Iiaiil I.i.' r. .•||ll•l••.- ^I .l^;.• aa.l Ncllii- I'.ilMiis. I'r.iiik 111! a .mil Mary \V\iiii. wiii- lln' mii'sts III .\ T ('iiiii^- S.iiiita> ami alli-mlrd . Ir' < !i a' I In- ("lia|u-l Sillid;iy. Mi> I III. lis. m. Ali.^ Cli.irli-y llnlT- 'i.iii. Iiiiria |i. Airs. KlnnT .•iiiil Ml - i ;i .iiii :M Cnv Milk ill lln- ciiy • •I M.'ili.d li..i\vi...ii ^laill^. Siuiilav .\l'- 11.11 .-liliiii anil family nf Kin I .. I -|i.-!;i Suadav ai Tiiin .lai'k.siin's. i.il..iiir.~ iii'jdii'H iif lln/ii.-oji !• .'..iv 'ii^; v.iili liiiii .-I 'ld \w.ikiiii; al • hi- 1 . i.ni V I I '.iniiias; m In: i v i-il ril .1. 1', .--.•iiid.ix. ri.ii..| \i-i;fd i;i.iiit Sliiicki'> I 1" 1. Sand. I". Mna- h.-ll ill. a I • Mii 'id .i I..11.1.1 I. 1. • II'. i\. m ail- iiii\ and i.i.- Mii -i.ii iiiidiiv iiiulii. ilii- m ill., i-liiiri-)! ar M mi- \ nil .-.111> .iKi -mi icnd assiiii-- • (iiiii^. Siiriim 1 '.:-.ini-li i> pi n- Tln' -i-llniills nnW \lili. I iiinl li.i llii-luiiail Wail .Miiii r i-ni .•iiiii. I i :a -M'> <»:•ll^l••ad .and H ifi' v:>il.'d i.:' .V '!' I "ir !..\ Siiiiila.* I ill! ilii.. and i -liildn'ii vi.-iiI'li: '>li . Iliii.'- pari-iiis in Kaiisa.s Cii> : .\li-- 1 ;..ii :-.i.. Max visili'd Aliss Lili • il 'i A i I I- Wi'diii'sdiO . I \ l.iii-i- iii;nil"-i wfii' in iliis md^li- |..iili (Mii| .<iiiiiiii\ \ii'Wiirj ilic l<n\ii. i \ ill .\!niii.~nn and wifn iif I.allarjii' • vi .-i ...d ilw l;ii;irs |iaifiiis. \V. 1!. . M .:'M .'.-iii u if.. Siind.iy. I ••.i" lUMINSOV. POLAR BEAR fLOliR The Fire: oi gfiaUtr Evfn-y 8 »ck guaranteed. W. M. Oberdorft AGEM Willi llaiiliiii- iuiil llaiviy Itiisli wviil In Cliaiiiiii- \Vfiliii'SiIa> 111 iilti-iid (In Wnmliiiaii ricnii- DKKIt CKEKK. wa .s failed In I'lui- ilii' illm -Ks ol Ills bavf all lliri;- m-v, l.nnk.-, 'I'lu'ia' was- il sluiiiii::!' ill liiinI-> ini invliilc. A!i.-Slind^l':l-s is illi' I f.iciicr. i'tid .>i:s !-"r.uik l-"i.i.-i' .snr.n I'.-.i'vf I'.I I;.I- Ciiv luaki- ili.'i; lu- ;ijri. liniiif* Hill 1 \ 'lii ;• V . - \'. !.. iiii.- ! :i liniin !nr,liis si;.iiiii(-i \iiiiiliiiii ll.is unln liin'k '11 siliiin: III- Was iu ( niii | •.! ii ii-d liv M: llnWiiiil will! ai 'i 'iids :lif siiiin- nn-dii-iil lo Aliss \\-.\ .<iii .i-: S C I KK"! i:i In a il.is A"illli-> 1 nllininll s'- is ;;ciiii-u .linn-.; iii < 1 I.S.- i.i ill" !--r ;iIii\ Knilli- 1 i'.-i .i\ i::|-i: S Ah Til'.- n.-" In i;iinv 'I is el .'i-i in-; 1-ifiii am !• l.-iia KniTi- Willi is ic.u-liiii;.; (;;is <"ii;. si-liiinls. <";ini>' <i\iv .•\ niiii; fnr ii slioi t vi^^it wjtli nll.s Itn'h Ti 'ii)! iiccniiiiijinii 'i! • r iin.! V -i-.-i! r.'!iif!\c- li-T.' iiiMi:i\. iia.l \|r> Alii'iiii of l..iHarn.. w.'.- •' .. :;i; <i> n) All and Airs. T l> \'."..',-'.-r .<iii!ilii\ Alls Ciir.lnf In'a r .-iuiii -d tn li-.r •i'H' Snad.iv iifi. v xisiiin-^ .Mrs \Vni •I'.i :nr s--\. r;i! ilii.vs. Mi- \:-,\- I 'liw .-r- nf 1... Ha:n.' •"ill Sii'iiriliiv iind Sun.lax vistiii:; •1 iiii'iiis. .Mr ami M:>. ViinoV'.r. T : .• lln \ nf Ml- 1 .il,.d\ il liiulilv -;»-iIi'il liiliiinr nf '!i:.- vii '-.ii '.t\ Wi>s .•r;.'d ill till- Itrniiv.ii! i -.'nn-':.TV Siilt- •i S\ii,;iiiili\ '.- ••\ifml.-il 111 til'- i iM '.l 1.1.-. i;..\ Itiirl '.'r ciiMiIilc:• ilii* SI i \ .Mrs Viidii lull! --.ii i .-tiirni -d ili>ii|.' i '.'iui In. iii'.'!. 1 Siiiii!.! alt .-r iin ;.\ti'tid i -i \ •-it V. I 'll Vfliirivi -s rll'T.' Aiviii !-'.!rs nf l.i 'ii »iis in nur lity S .iiiiia> \isitiii;; !ni ;iii. folks. Mi- 1 "lilil .•!(.. Ilav ill's is niiiti- s;i\> il- !'•••• !i.iiii.' ill 'ii'. -i -r .i Mr. Nii-'.inls v .->'.'r !iiv li 'uiin Innld- ii'i; il lii'w iiilditinn in his Innis.- wlic'i lii v.-i -.'iitlv liniiiilii. on (•'ar!.-.s stri'.-(. VKOSIHI VU.I.I'Y. Pacific Coast Daily until Oct. 31 ;•• 11 I I t..'. '. .•-i..ii'_-t->ii .11. ' I li ) huiiiir.-.!^ I'! in* I'fpra Ir.li: in (".ilifni il' ' Similiir r..;-- diaie |K):::;- Through Tourist Sleepers Daily irom Kansas City Th'-y ar.' ;i!r)r'>ii.;iiiy I 'aratonai):^ an i hiive cv'-rv . I.:-,-, t -nii-nr.' c .I ti;c J'a....'j slei-jicr ut half the coit. Personally Conducted Excursions Twice a Week If you liave 11. ,«r !i ii-..-l.-d on on.- of the B;ir;inj :int] ,- r.)nii!;ri'-d fxcursinns you r,.n t':!..* nn id.a tit ihe r.itra comfor: ar .i i i -i);ciicp . la i!.p-p H. S. Joa. Southwestern Pu . Ascat. 823 Main Si.. KuMs CitT. Mo. Airs. Ki-ii.-icii I'iiid .'iii ••iliil Airs .Iiis. i N ..|i.-i uiiil i.-;iiu)d liniii tliidr visit to iHioii.-nii SaiMidi.y Th.- latn -i" siiciit 'jiTii! dii'. • V. illl IliT si.-ii'l" r ^'^.'.st ,11 n| til.' pri'si 'iil wi'i 'k. r ...iiiL;.' Ki 'iiiiiii 'i I 'l and tiiinii> s|ii'iit linlav in Inla. Wii' iirnwii iiiid fiiiiiil". ciiiiii' "Vfi" i'lniii i.;i- \inml :i>' iirid will i .-niain for '.1 ui. k .\iili Mrnwns liitlnT. .1. I-. .iii 'iv .ii haiiiii; Ids .sia;. lirri' Will will ji.""w !;i- lii -ijiiaitiiiuici' witli fanii lifi- '.mil wi.l .'\|iiiml liis iiiiiscirar iiow»^r ; iiv iiiiikinu iic;i\.. iisi- of the roni i kiii;... f .V sliiiili linw nf Uils «iis stiiKrk ill •li.' ;i.-\v u •- ; nil tile Viiiiii;; fiini) Tiii's- |.l.i.' I fill iiniu iilis iiPii;lilMirli(iO (l ;ii- jiiud.d a l'iiilHla> siiiiiirsf i:ivcii H. j riiiik. .-iisi of riiiiia Kriday. ; Alls KHliccca I'lidi-cnii made an oil liimi uas ii'.is.- ..il !n'r iiniiif placo to |il,.- .i> ..t Infa Ti 't-da;.. Sb.- uet.s ;i li .i; iii'- .i: !i .i./'-iii-- I'.T iif;-f. Alii.-.t snid liis light of pos- inn ill 111.' .I;ii-.di> fanii tn .lames •I. Tiivini". Ill l .iiwi i-ni -i'iind I '.ii .s iiiovi'il '•n iiiwn All- Ta.vlor liiis lict'tr Inisy !n- till' piisi wiM -k ri'paitiiiK th* pre- iiiisi's iiiid wi'l tiinv.- liis family (low II Irniii I.iiw ri'iKt" ill a short tinie., Til.- I.<-Ro> (Jus Coiiipiiiiv hav«. vf -ry siiiiii ::ii itiliiiiiiii'd thi'ir inti'iitioii of iliiiliii:; :i ;;as wfll on Mr. .Mu^tiI^^^ till III snnn. on wliii-ii ih('> liold a li-ar-l'. \V. i; ir.Ill.riin; will ii 'avi- in a f.-w d.ivs with his fiiiiiiiy for ddorad 'i. jwhi'n* ili>'> wil! niaki- ihoir fiitiirc hnmi- A(r> Hani.-i; !!ii P. AJrs .1 W", Hale jiimJ V.'.!!lac<' Il .ilf wtTi- lulled to Pre. • dojijii 'riiefijla' lo SI-.' !i Lrothor of tht- tisri iwo tiKMii joiii-(i aiiil inu-lf of Wal- Ia<-e HalP. •who is lyiii^ al the laiiiif of dt-ath has I H'I-II in a low state of beallli for some liuie. Kva Mahsetf" leHiriied Krida* from a month s vii^ii in Kaii.-'a.i City \V. A Mssi ^eTl. riarenre Lutz. Roy .Ml. W 111 riiuk null- Sinn d i> li.\ iiinihir. AIis. Itoy Siiiiili and faiiiil.i nf (!;is Will' (alliiit; ill the vicinity S.iliiril;i>. Airs ./. (• Cidlicld of lola is visltiti,!; Willi Airs. (Jiiiiii. AI,. William Aliiri.hy has an old f 1 ii'iid from lowii visiiinu Iiim. All- Aiiicr lias lost two cows Ihc inisi wi 'i 'k with dr\ niyrratii. Air. l-a! Clirk and finnily of lo';i iind .Vilhiii who works ;it Aluraii »isilcii home folks Siiiiirdav iiiylit iiiid day. Siir.da.\ aficvminii. t'llcniov l-'l;iki' iiiis iiinvcd in his fiiilicr for tlic pii-s<'iii. Alr.v Aloiiisoii is i|iiilliiit: some; e|iiilis and yciriim lln'iii rciidy for; v\illir|-. I All iiiid Airs r K. I '.-ck i iillcd iit . Air. Wirf.-.'s .Siiiniii> iifi.'riiooii. i .losic .Iniics helped Airs. Kldrid;ie.i can u- lii pes Aloiiday. j Oili new tiei:;i|lioi s wliei,' .Shiiffer i lived lliltlie is Kcllllllick. j |-'ll-(- rr .-.-Ioll w;is Oill nf -r-linnl iilli Alninli..! Willi a SOI.' nns.- ami l.adlv I -wnliell lace i '1'. 1, lliiws.iii iiccompaiiied All. V.\A-\ lidni In chinch Siiiida> afieriinnii. I Wc all' snri '. lo hear of .lii> IJn.-ii's lii iim Ml \ .'ly sick ilm 'riirticy liioii:;|ii Ids loi.-.- Irnmi his liii> cicniti ill Woodson Coiiitl'. last,: ucck dniitiii ilie damp weiiiln-r to cut !| I 'l'iii 'l l-'iiink rie-ion is ciiniim Airs .loiie.-'l enrli Ilii;. w .-ek Owltl-^ In ill! ilr-sneiiil init nl|I iit I lii -r- \ I \ Villi' ilie liisi .Siinda.i in (Kinliei tin-; riiiiiitiv.. li.ipiisl.-i who hold ilicii tneilin '.;s ai I 'Hion Mill hold ilicii tiici'jilius this IJIIIC Sill 111 ilm. Se|it L 'S Iiml .Slllldil'. llle ".'Hth ill II n'clntii I 'jii h d:i,\. GAS CITY NEWS ITEMS Hi:i: UKI'.VIIIMEM- OI'KMMi IN- Sll{A\( K Kin.S TODAY. WILL NOT CO TO KANSAS GilY Mi:> (oii.ii xn ( J*;T A SI'K( IAL ( <»A< II <•> .MO. TAI. I Sii|i|illeis »«ir <'ilj rtitii|» An- Kxpefteil to Anhe Next Mffk—IJoiiirlit hi KuiiMi*! Cilj. WA M Tsr HELP WAMTED W.VNTKU —To rent house. Phone I'HM".. LODGE OmeOT^RY, or -c. room I KlVIfillTS OF MArCABEES^ i Knights of Maccabees of the World "jmeoti III K. KHall, second and fourth WA.\"TI-:i)—.Middle a^i'd hi>iisekeu|)-j wpdiiesday nights In jench month. J. er lor conimy. .\o ohjection to child, j.w. Postwalt, commander; R.B. For- .Siiiiill fiiniily. C.ood home to rlKlit iwi"-! t«V, record keeper. IV. .Addrenn .1 this idiici-. " — 1 \\. 1). \V»—Camii No. 101 meets In WA.NTBU—Rock loaders at Kansas j^. „f j>, }|all every Friday nightv Portland Cement Plant. Inquire atjT. Steele, C. C; A. II. l)avls, CltSKr-' Quarry at Concreto. I Visitors cordially Invited. ' ' • WA.VTICD—fJook at the lolii House. UKSI.KY ( IIArEL. 0|ien Midi* Todii}. .\ cniiiiiiittee ironi the (ire depari- metil is meefiiiK tlii.s- jiftoriioon for the pLi -pose of opeiiiim the liids snhniil-j led some lime a>;o hy the various iii' siiiiiuce coiiipaiiiei^ relative to insur- I ill.:; the meuiliers of the local tire dejiurt j iiie'it ui^aiusi aj-rideiit and sickness. ;Thi' eoinpaiiy mnktii^ the lowest hid .. ,. .. ~ ... , iwill '^et the insurance for every mem- ( hild ..1 ( . ( . (.ra, r».ed ot < i.tarrh , ,„., „,,. ,,e,«ntme«i is allowed •It .>H>llljlcli. j., ,.,.,.,.,j„ ....,„„ year l.y llie state Mil- II m -i -.'ii iiioniits old l.iil.y ol | ,-,„- j„ji„,.;„„.,._ This deimriment pid- (• C. Ciav. il tonmr lola drill, r. dicil | i„,.ses lo spend it for accident and csieiiiiy at !• oclock al .Marcclini-. 1 si,.k l.eii.'lil in.stead of death insurance. Alsi.snnri. It., ili'iitli w-;is .in.- to Citiiirr'i 1 nl the sloimicli. Th • Imiiv ii|-iivi.-l 1 WANTKU— (iirl lor work. Phone loiS'i. I»I;ATII OK A\ I\KAM. rill' friends of Ah", ami Alr .s. Innr iiiid Air and Airs. Dinis met iii the Imme nf All. t'hilwood Kridiiy ii.-i^ht to Mil ilicm uood-hve hefore they l .ft i.'i I •iiiifni tiiii. their future home. Tin- iiiiiiil.- cliii' dislike io lose them from n.ii- liiid-i. hut wish them success in 111. 'r new home. All. and Airs. Sken;;s attended ser- vi.. > at the I'hapel Sunday. Airs Iteweese. and iiraminiotliei. Alts A.vteli. <d' lolii. w.-re callers on Alls. Tiirev Tiiesila.v evenin-.^. Al: Clnpion came home Friday lii.:;lll. We iitlderslaild he is lietler .siitiM 'ied Willi Kiinsiis than when he Iff. All. Iliimiiiu iiiid son came li;i <k '.i-niii iliH Imliiin Tcirilorj satislled tli .it (Iteie weie liellef places yet. II has not decided jiisf whiit he will do >..i il,. liilks some of lociititiK here it ill- .-an titid somethitc.; to suit him. V-e had a splendid KpWDilli I.ea;;ii( Sii!i (!ii\ iii;;tii. The siilijecl •"Tile Word .;f i ;od Perverted." w"as led hy Cleim Iv'-iid." We were siirr?' however that ilicre ilie some thai .seem io foi"«et •.vlicii they iro to (•hi)r ("li how" to helnive iimi wc fear there will he "soniethitm doiii^ " if they do not h;ive more re- sjieei for Cod 's liniise. Airs. .In.' lleade w.'iit to lida S ;it- iirdiiv Aliss Kiii 'iiiiti;;, visited home folks ov.'i- Sii'ida.'i. Kev Wliarloii iiii 'achcd an inter- csiini; si 'i iuoy Sunday ;ifteriioon on "I!.-Veil'nee lor Cod's House." liis innririiii; and the fiinei-;il services i liild ill I'.M.'M' n'clncK t.idav. inter iiieiit liiKiiii.; plac-- in ilii- lola cenietei".\ Ifev. liiir'.n.'.ss. piisinr 11! the Kasi Inlii A'-lliolisi I'hnrcli liad eliari; • nf th.- si-i-vic. Air •:;iin ioiiiii'rly lived on 111 - Al'-t'li-llii'i i>l;ici'. iwo iin.I nni --half iiil.'s from Inla I'ltAlHtK DKI.L Air l-"ai|!:cll received a teleizrani on Thiirsdav renins of the death of his I iihei- 1-: i: l-"aiike|i. of Tribune. Kan.. .Sept. i ;i !h. Crandtui l-'tinkell was eiiiio Well kjiowii here, havini; lived 'I loIii about :i year, and his many friends reeret to li.-ar of Ii's death. ' I'.eri .hiiihet who has h;id a severe -Dell of typhoid fever is slowly ini- iirovitm , T)ir i.ii-lies' Circle nief at Mrs. I)rak'"s last wi -ek. Quite ;i number w";-(. present and all had a fine time. Tli.'v presented Airs. Katikell »"ith a •i'c.. iinen tah'e cloth as a farewell ;if'. iis sii.' will soon move to Colo- •aiti) 'o live. .Mesdaiiies .-Xruold. Hiiikle and Maker -petit Aiiiiiday with .Mrs. .McClelland. >'r Poiifher has (lui-chased a new surrey. The .Misses Kaddls have been vlslt- iiiL- at Janie.s Hejllev's and (leorpe •^h.-rriirs. .^Ir f'anaisoy of lola visited at Mr. ';eiii -;e .Sherrill"s last week also. c I-" Harth imrchased a horse from Mr Hron"n of lola. Irwiu SimmouH and Chase Fankell went to llumholdt Mondav. .SAW TIIK "SIM AH .MAN." Iliirr^ I.euiM SiMv I'lin at Channle Last VlKhl. llarr.v l.cVnii. ii.ssis'iinr t.'.iiiiimer of lb" Ciaiid IhCiilre. ii'riii"iiee 'his inoill- 11'.; liniii Cliaiiiile. wlier- Ij.". saw- the ••S(|iia« Alan" ;it the Heir ;ek theatre lisi iii ;;!il. Air l.eViiti went down it. •<••• if li .e ".Sijiiiiw Man" wiis up to ilr ailviu'.ce intic.'S He Wiis more lliiiii pi'-iisi'd wiiii Ilie p. ."fn:-,ii:iti('.' and siiys it is ;i •ili'im" and -iiie of the best liratlli 's on tln' roiiil. sriTS TO I{K<'OVKI{ HO>».S. \ Nitiiiber III .iiiiiitNl.'> Ihne "Skijijied Out." ."•".'Vii -iil -Iliis will lil.ely b • beuun i'. dislrici (iiiiri in r.-cover on bonds n: joint si- V. Iio liiive "skippi d out". .Viiiniiu ilie- • case- aie Cliff MrCiirl.'.. iiti 1 Hiniy l.;.oii .-nf MiiniboMi ^'Lster .'ii\ jii.lm'iii.'iii Wiis .'iiter,-d ii^a IIS. tiiin Hiti-/.i' iitid Clias. Haliti. Iioiidsliie.i lor W'm. Kr ii .i |itoii. Hid >iit «el Coach. I '.ecJiiise it was impossible to set a s ,.i "-ial coach on the Ali-ssoiiri Pacific to Kausii.- City ditriUK carnival week ibc C.as City lire department wi;i not. ill all probaiiilily go to Kansas City as they planned. If it had been possible lo t;ei the special co;:ch evei"y nieni- '.(•r of the deparlnieiil w"()uld have u 'one bill since it is not it Is likely that no one will jio. The beat rate to be seemed now Is $1 but if the car <ould have beensecured tickets would liave been sold for $l.."iO. The SiipiiliVs Mill Arrirc hi >i tVeek. The supplies for the re|)iiir of the city pump will arrive next week. Thtt city ordered them frtim Crane & Co. of Kaii-sus City w"ht) prcmiises to have them here wtihin a week. .\s soon as I hey iirrive workmen will bcKUi put- uwA them in place with the hopes of perlectiu:^ the water pi"esstire in case •if lire. \YA.\TI':n—ninin: once at Cataract. KNUaiTS OF PITIIIAS.—Neosho LbdKe No. 4.'! meets every MondaX- . i.. cneral house-injght at K. ot P Hall. Visiting br«-r- if Ithera Invited. W. S. Thompson, Q.Cv m.]]-: j Chris Ritter, K. of R. and S. -i-li'. room f;irl at WANTED^ ^Mlmomllamous to work for board while attendin the lola Business College. Telephone Main 495. >y. A.—The M. W. A. Lodg* meets every Friday night in M. W. A- . hail. Visiting brothers Invited. AUr.U..^' • iAnderson, V.C.; W. A.Cowao,. Cfqrtj' WANTED-A place for n boy or girl -„7,v:irrKEIGIIB0RS.-IoIa'^Ckn.I»I'^ -«< .No. S65, Royal Neighbors, meets sec­ ond and fourth Tuesdays of each month. Mrs. F. A. 'Wagner, oracle: , Mrs. Mary Hutton, 413 West Street. Recorder. W.A.N'TED—At once, young lady wants room in private modern house.- Addre.ss F. S., this office. fOn SALE-"REAL ESTATE FOR SAI.P>-The proiierty at 'IW South Utickeye. Kvans Uros. NTce Sf acres hay land fenced. 2 miles from tail road town: 9 mile,3 from lola. For quick sale $1,650. WTiitaker & Donnell. FOR SALE—Eight room house, four blocks from square. $1,800.00, part cash. Phone 615. FOR RE.VT—Alodern .S room house with furnace. Phone FOR S.\LE—4 roomed house, water and sewer connections. $50 cash, $T:i 1 month. Grace Arnold, phone 306. fOR SALE'RUaamllammoum' F. A. A^Golden Ijcaf Council No. 462, F. A. A. meets firsthand third W-:dnesday nights in "e-iuh -mOBrti in •••>.• K. P. Hall. C. E. Lacey, president; Miss Mable Rhorback, secretary. FRATEBXAL BWTHEBHOOD^ Fraternal Brotherhood No. 380 meeti Second and fourth Tuesdays of each month In A. O. U. W. Hall. VlsIUng inembers cordialy Invited. W.H.AB-* derson, president; GOIda Elim, ^cri^-j *!!Z: \ ^ __^v^fa . Jnntor Order Uniteil Afliericais'lf*^': -fi^ chanics.—Meet-s every Wednesday ev* ening at 8 o'clock in K. V- Hall. All visiting members Invijcd. R. A. .Widick. Councelor; C. B.^ Black, Uec ir . Secretary. • H -niio BUSINESS OIREOTORY JEWELERS. . ; R. F. Pancoast, old reliable j «ir «)«r. no East street. I'liniieil Next Tuesday. 'l"l;eii' will he the regular nieetin}; of j till' city <-<niiicil next Tncsdtiy night. II is not likely there will be iiriythinK of iniportaiiee to come before them as •lie imiyor is out of the city jiiid the other nieiiihers do not wish lo so tilieiid «Iieit he is not here. The mayor i.; in Oklahoma buying ai'jdes. FOR S.M.E—Equity in piano. Cheap for ctisl). Address 1! this office. lias City I.o«il. ('line ami HInkey of this city lost yesterday In the preliminary of the .Vien County Tennis Toiirnanient wliieii is oil at the pieseni lime, lo Stover and Howliis by the score of 6 to 1 ."iiid t; to 1. These two men will play in tlie consolation tomorrow" afternoon. Itoth .Mr. HInkey and Mr. ('line will enter the singles which will j be played next week. To llliiMiis State Fair. Air. and .Mrs. .1. L. Kautfmati of this city will leave in a few days for Illinois where they will attend the slate jfair. Mr. and Mrs. Kauffinan will remain there until ihey tire of the country. They will also visit other points iu the eastern state.s. FOR S'AI.E—Good mare with fo»I. Call a! "-'Ill We-it street. ) FOR SALE—.\ light wagon, suitalile for dray or huckster. C. I), fcakiii, C.as City. Tb^REtlf^imsomUaiHtoua KtJR RE.NT—Ollice rooms over Famous Clothiii;: store. liest Uicatiiui in city. Inyuire at The Famous. FOR IJE.VT—Furnished liniise, modern. -Xpi'ly this oiliie. FOR REN"T—? room modern house. Ci.stern anil city -Aater. See .N'apier and Osborne. STAMMER. :. Complete court at the best schoiol for stammerers In America at on«- ''' half price this fall and winter. Wblli ' for Information at once. McKle Sctaoipi for Stammerers, ?706 East 12tb Street. Kan.sas City, Mo. FOR RENT—Furnished down stairs rooms for housekeeping. 31G South Walnut. UK. J. F. 4AMES0X. Graduate Auctioneer. Graduate Veterinarian ; WEST OF THE BITER. I t.lzy'e Frischenmyre visited May Zluk Sunday. Airs I.inK and her sister who is here visitins went lo Coffeyville Friday to visit relatives there. reiurninK .Sjle« iiiailc aiiynliere. Pediarwd l.he .Sturk .Sales my Spprialty. Satlx. iuclion guuniuterd. Write vr >e4' ni<> fur date*. feriiiK, ete. Veterinary rails answered day or night. OAire with Doni:la).s Bros.' i.lviry Barn. Otlir** phone 13.. Itesldeure (ihone MO. lola, kansas. XK« .SOCIETV .Men FOB CATHOLrr .S. Are to Oncanlzr Branrh of Kiilsrhtx of ColDmbnti. The Knights of Columbus, a secret ornani/.ation for the men of the Cath- i>lic church is to be organized in lola some time in the very near future. .-V meeting of the memhers of that order now in lola had been set for next Snu- day at four o'clock at the church but- on account of the fact that a large class I K to be taken into the order at Fort Seott and many of the fola men are ^oing to attend, the meeting will doubtlessly he postponed to a later date. The Knights of Columbus has or- ::anizations In Humboldt. Coffeyville Mud many other towns" In this part of •he Slate, but lola has never had one. Wanted—Everybody to knot^ that W. B. Kelley £ Son have moved their transfer and storage ofBce to 211 South Washlncton. Office and Day Phone ."'90. Residence and night Phone IT. FOR RK.NT—Furnished room for man and wife or ladies. Furnace heal; absolutely modern. ;;n> South W- born. FOR RE.vr—Furnished <;0S -Vorth .leffer.xon. rooms.' at FOR RENT—Four Nelson F.'Acers. room cottage. f.VKEX I'P—One rel cow. fnqfiire Ed Stewart. Hasseit. STRAVKIJ OF STOLEN—Small red milch cow. Reward for return :ili South Chestnut. lis Economy To have your Carpets and Rugs cleaned by . Tke iota Rag Factory rNOME silk PERFECTION WiCK FUME OIL STOVE SAFE CONVENIENT ECOmNne«t{ If yoar<l«»I«-doot )uiy<:'9.,t,'inl **ta' THS STANDARD OH- COMPANYj Evans Bros. ttmtlmmm'jr. onm. Where qnallty la malnjconsid^' eratlon. we buy the beatSWhera demands will justify, w« carrr ail grades and prices. W0 SoMoM rc^ _

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,100+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free