The Salina Journal from Salina, Kansas on January 11, 1986 · Page 10
Get access to this page with a Free Trial

The Salina Journal from Salina, Kansas · Page 10

Publication:
Location:
Salina, Kansas
Issue Date:
Saturday, January 11, 1986
Page:
Page 10
Start Free Trial
Cancel

The Salina Journal Saturday, January 11,1986 Page 10 ( Continued from Page 9) Eqmrk pfC 2) 40 39 30 j HermonsSp 185595 25% 34% 24%+ V, Hershyl.40 133381 51% 47V. 4BV— 2V. Hesston 364 6% 5% Eo!uil.c P .l6 7 521 9% 8V. 9 _ V. SewlH?^ I9 385 L™ -£/' EotRssl.73 91046 39'A 38% 38Vi— V. "..'.. JT ""!"*?"• ??/• Erbmnl.SOd 13 429 15% 14% 14V— V. EsselteB.44 16 436 r25% 24'A 35% +1 EssexCi.70 14x47521% SO 1 /. 50 'A— V. Eslerlne .73 115145419% 18 16% Ethyl s.60 164203 29% 27 39V. + IV. ExCelOI.73 11 891 47 43V, 44V— 3V, Exclsrl.41b 236rl8V, 18 18V— V. Exxon 3.60 9 49670 r56'A 53 54 —1 ff FdbCnA.38 84 381 11 10V. 10V,— V, Facet Entrp 48 413 10% 10% 10'A— V, Fairchdl .50 1733 IP/. 10% plOV. V. FcnlpfA3.60 336 3PA 31 31% Fairfield.18 10 653 14 13'A 13V— IV, FamDSs.30 303385 30V. 19V. 50% _ V. Fansteel.60 16 508 17 16Vi 16%— V. FarWstFcl 7 146 r50% 47V. 47V. —3V, Farah.68 13 1808 rS4% 33% p23V. + 1% FaysDrg .50 26 1492 9V. 8V. 8% V Fedde,.06b 31 4221 6% 5V, 5V. FedrICo 2.08 11 565 57V. 54 1 /. 55 2V. FdHpf2.16b 2316 40V, 38 39 +1 FdMogll.60 121077,40 38V. 38%— V. FedNIMt.16 3447827 23V. 33 _3V, FdPBd.70 51 897 19V, 1BV. 18%— V, FdPpfA2.3l 252 30 59 29 - V. FdPplBI.20 2 48 47% 46 + V, FedRIt ll .04 15 561 17 16V, 16V, FedlSig.BO 15 3526 r3IV. SOV. p20V. + V, FedDSt3.54 9 x7571 68% 63V. 64V 2V Ferrol.SO 17 1863 34 31 33 V Fleldcrestl 33 1318 ,37V. 34% 36V.+PA FnclCA.OSk 3305411 9V. p9V— % FnCpApf.M IS 5V. 5V. 5% FclApf6.34b 306 37% 36 37 — V, FnclCpSB 1395 i9!4 7V. 7'A— 1 FiromFd .30 8354 r34'/i 30 Vi D32Vi 4- 1 V» Firstone.80 4609 53% 31V, 25 —IV. FsApf5.69b 780 54 53V, g53% 1 V, FstBKS1.60 84678 43V, 41V. 43 FstBnkrssl 17 84 ,39V. 39 39V. FstBostnsI 106440 44 40 40V— IV. FstChil.33 9 14444 r30V. 37 37%— 1% FChipl5.13b 1534 50 48V. 49% +1% FChip(7.60b 314 72V, 71% 72V, +3V, FChipf9.55b 65 88'A 88% g88'A + V. FstCitylnd 451 8% 7% 7V— 1 FsFidB3.12 9 787 61V. 60 60 V.- % FFidpfll.70 160111 111 111 +| FlnstBc2.50 8 5215 r56 51V, 52V— 1% Fin pf A2.37 1304 33'A 3PA 32 V FCilBTx.60 151635 13% 13 13V, + % FBTpf5.31b 6 476 37 35 36V. + V, FBTpl5.06b 7 24 35 34 34 + V, FstWiss.24 112420 7% 7V. 7V— V. First Pa 6375 8V, 7V. 8V— V, FstPapl2.62 x896 32V, 59V. 30%— 1 FsllnRlS.04 13x9)5 36V, 35V, S5V— ]'/, FstVoBk.9S 10 731 37% 35V. 35V,— 1% FsWachova 4870 34 r33V, 33 — % FslWiscl.30 11 676 45% 44V. 45 + V. FWip!A6.35 1303056% 55% 55%— V, Fichbch 654 58 55 V. 25V, —2V. Fisher .05b 195 13% 12V. 12V— % FleetEnl.44 119591 25V. 25 35V— 3% FltFnlsl.44 83463 40% 37V, 38V— IV. FIIF4.06 375 51 50% g51 + V. Fleming 1 14 4983 39V. 38 38V, + V, FlexVnl.6l xllO 13% 13% 13%— V, FlghlSas.16 18x153424% 23'A 24 + % FloatPtSys 192616 34V. 32 32%— 2V, FloEsC.16o 13 213 41% 40V. 40%— PA FlaPrg2.38 97031r31V. 30V. 30V— V. FlaSteel.53 16 835 19V. 17% 18V.— V, Flow Generl 1013 7V. 6'A 6'A— V. Flowers .46 191873 33V. 21% 31V. IV. FluorCp.40 1059316 14% 15 —V, FMC3.30 335388 68% 66V. 66V— v, FMCpf3.35 14 65 83% 83V. FooteCS.SO IS 231 48V, r46V. 46'/ IV FordM 3.800 43897858V. 53% 55%— I'/! FtDBrnl.36 319 13V. 13V, 13V— V. ForlHowPs 305159 47% 45% 45V.— 3V. Foste,W.44 122149 13 12V. 12V— V. Foxboro 1154 27 25V. 26 — V. Foxmoye, 11 5117 53 ,31% 31V— V. FoxPhot.68 13 570 14V. 13V. 13V— V, FPL si .96 81673538% 37 37%— V, FrprlMc,60 107618 18% 17V, plBV, FpMcG.OSd 171 6305 13V. IP/. 13 + % FpMPl.lOb 73 736 17V, r!5V. ul6V— IV, FrprtO.38d 1415 7% 7 7V, + V, Fridays 13 936 8V. 7'A 8 — V. Frigtron.60 351586 30% 38V. 29V— V. Frgehaf.70 7 3 '.08 26 34% 24V— V. FrehoulpfS x289 30% 59% S9V— % Fuquo.40 11 955r37'A 35 Vi 35'/,_ V, G Q OAF. 20 173202157V. 47V. 51V— 3V, GolvestHou 490 4V. r2V. 3 — V, Gannetl.68 207104 63 59V, 60V— 1 V. Gaplncs.72 334519r38V. 31 37V. +6 'A GATX1.30 156860r40 33V. 38V. +4V. GTXpf3.38 z4500r50 43 49 + 7 OCA 4169 7% 6V. p6V— V. Gearht.30b 624 8V. 7V. 7% — V, GEICO1 20 722 86V, 84% 84V— IV. Gelco.56 11 395 19% 17V, 17V— 1% Gemini ,60b 2585 IPA 10% 11 — V, Geminillpf 1001 12V, 1 1 Vi 12V, + ". Gencrpl.50 405296r74V. 69 b70V.+ V. GAmll.63b 871,30 18 18% — 1 % GenBncshl 12 594 65V, 62% 63 —2V, GenlCin.50 16306) 39% 37 37 —1 GnlCinpf.56 230 38 36 1 /, 36V— V, GnlDotcm 163921 IIV. 10% 11% + V. GenlDevlp 52133M6 14% 15%+ V. GenlDevlwt 1398 5V. 5'.'. 5%+ '•, GDynomic) 745)6 70V. 65V, 65 1 /.— 5 GenlEI2.32 14 36504 r7 4V. 69 69".— 2 GenHomes 19 349 6V. 6 6 1 /— V. GnHosts.30 73307,23V, 20'/. 22% + IV. GnHouse.24 248 11% 10% 10%— 1 Genlnst.25 5154 17V, 15'-, !6'/— V, GnMills2.24 x535861% 57% U 58V— 2V. GenlMotSb 63376273V. 69% x70 —IV, GMtEs.lSb 1053439% 36% x37V— 3 GenlMotH 4368 37V. ,36 36 — P', GnMlp(3.75 102 42V. 41% 42 + V, GnMotpfS 549 55% 54% 55V. + ". GNutritn.16 2077 6V, 5V, 5V,— 1 GenPubUlil 9 12579304 rl 8% 17V, plBV. + 1V, GenRel.56 1097446105 99V, 100% + V. Gen Refrac 21 441 13 9V. 9V.— 2 GSignall.BO 135708 47V, 45 45V.— V, GTIFIpll.SS ilOSO 13V. 13% 13V. + % GTIFIpll,30 ilflBO 13V. 13 13 GllFlpf8.16 1950,63 83 gB3 +1 Genesco 3483 4 3V. 3%— V. Genrad.lO 3888 14V. 1SV, 13V, Gensto, 1.20 2789 24 22V, 23V— V, GstrplB1.6fl 35 22 21V. 21V.— V. GenuPl.lB 163722 38% 35% 35%- IV. GEOIntl 3048 4 3% 3%+ '/. GoPac.BO 101 20728 26V. 25 25V.— % GaPprAS.24 17 37'/. 37 37V. + V. GaPpfB2.34 6 36 35% 36 + V. GoPpfC3.34 1 35 35 35 + y, GPwl.65b 1355 36V. 25V. 26 — % GoPwpl7.BO Z220B072 70 g70V.— IV, GaPwpf7.72 1680 r71 66V, g66V, — IV, GaPwpl3.53 111 23V. 33 22V, GoPwpf2.56 155 22% 22", 22% GaPwpf3.76 322 29V, 29 29V, + V. GoPwpl3.44 346 28'., 27',. 28V. + V, GaPwpf3 545 26". 25V, g26 + % Gerberl.32 142501 41V. 37 37V. -4% GerberS.12 151460 20',, IB 1 /, IB'/, — IV, GettyPet.16 51 637 r31'/, 29V, 29%—% GFCorp 239 6 4V. 4% —I GiontGrp 388 13V, 12V, 12'',— 1". OibroltrFcl 47879 11''. 9V, 9V. ", GilfdHill.55 919991 19V, ]8 18V— V, Gillette 2. 60 14 5995 r75'-. 69% 71% + 1V. Gleason 69 271 16V. 15 15V.— 1% Glented.20 7 11585 rl9V, 17V. 17%- V, GlobalM.24 5014 IV, rl IV— V, GlobalMpf 411 5 4'/. 4%+ >i, GoldNuggt 186616 12V, 11% 12 + V. GoldNugwt 1194 2V. 2 2 GoldWs.16 5 6413 r34% ,30% 30V— 3 Gdrichl.56 1676 33% 33 V, 33%+ V. GrchpfB.97 z40 10 9V, 9% V. Goodyrl.60 93171831V. 30 p30'/.— V. Gordn.53 34 536HBV. 17 17 —1% Gould .68 1436433'. 39V, 30V.— IV, GraceWS.80 16 36947 r55V. 46% p5P/.+4% Graingrs.68 163686 39V, 37% 39V. + 1'/, G,IAFst.48 75010r34V, 30V. 33V. + V, GrtAP.IOd 14x371931% 19V, 30V.-1V. GNIrn3,25b 6 309 17'/, 16V, 16V,— V. GrlNNl.lBb 186398 43% 40% 42 +1 GMPI.76 9 235r3IV, 19V, 19%— V. Green Tree 75136r36V. 33V, 34 + ", GtWslFnll 8 18650 ,36 V. 33V, g 34 _ '/, Gryhndl.3S 111113233% 31V, 3PA— ". Gryhpl4.75 1480 47'', 46V, 46%+ V. Grolier 17 5429 ,7 6V. 6V, GroGrs.30g 14x938 IP. 11 11 — % GrubbEI.08 191465 10 8V. 9V._ '/. Grumman 1 103399 33V. 38V. p39V«— 3V, GrumpfS.BO 13 27 26V. 27 + V. Gruntal.04d 221236 7% 6% 7 — V. GTE3.I6 9 54508 r48V. 45% p47V, +1% GTEpf2.50 !7r42V. 41V. 43% +SV. G7Epl2.4B 239 35 34% 34V. ... V. GTEpf2 44 r37V. 36% 37V. + V, GllrdMil.68 14 339 36% 26V. 26V, V. GulfResour IB 694 14V. 14V. 14%— V. GHRpfi.30 xlO 19V. 18V, 19V.— V. GultSIUI.64 61862514% 12% 14 + V. GSU pf4.40 2910 41 40 40 1 Glf plM4.40 114 34V, 34 34V, + V, GSUpl3.85 180 32 31V. g 32 + % GSUpf8.80 zoBO 92V, 90 91 — V, GSUpl5,97b iBOBOO 53% 52 g52V.+lV. GulfSWs .90 25 16559 ,54% SOV. p53V. +3V. GlfWs pf5.75 1 ,69 69 69 + % Gulton 60 11 993 r34V. 33V. 34 HH HallFBlb 3449 38% 36% 36V, V, Holbrlnl.80 751509438 26V. 57 — V, HallwdG.08 51 11958 IV, IV. p/— % Hallwdpf.56 300 9V. B'A 9V. + % HamP>>.36 145399 37V. 35% 36%+ V. Handlms.56 163513 3BV. 27V. p37%— V. HandyH.66 38 683 19% 19 19V. + V. Harcourt 1 165603 73 69V. 69V.— 3V. Harlnds.56 50 643 36V, 34V, 34'A— V, Harnlgl.34 365573 13 IIV, 13V,— V, Hrnsfpf3.40 3394 37V. 36% 37V. + % Hrnsfpl3.l3 883 33% 30V, 3PA— V. HarpRs.60 13 316 33'A 30 30 —3% HorrsCp.BB 154751 37V. 35V. pS6 —PA HamsGrph 9 710 15V, 14V. 14V— 1% Harscol.38 11 x!351 36'A 33V. 33 —3V, Hartmxl.38 I33876r40V. 39% 39V.+ V. Hatteral.BO 10 74 17% 17V. 17%— V, Hawaii 1.75 11 961 rS6V. 34% 34%— % HayesAI .40 7 641 10% 10V. 10V. Hazeltne.40 14 833 36% 34V. 25V. + IV. Hazllab.32 30 330 15V. 14V, 14V, + % HllhCr.73b 36 966 21V, SOV. 31 — '/. Hlthamer 303487 11% 10'A ll'A— 'A HIlhcrUSA 1134 10% 9V, 9V.+ 'A Hecks .36 1161 15 13V. 15 +1 HeclaMn.30 4386 15% 13V. 15V. + 1V. Heilmn.48o 153373 S3 30V. 30% Heinzi.88 15 13451 33'A 39V. o30V— V. HiShr.SOg 10 459 23 21V, HighVolt.18 11 1154 13V. 12% Hinnbrd.54 141599,29 26V, HiltonHl.80 141336 64% 63% Hiloch).34b 145108 37'A 36V, Holiday] 133907r63 58'A HolldytpA 1 r89 89 HollySugl 670 ill 6001 119 98% Home Depot 342576 13% IS HomeFdSL 107413r31 57% HoGrpfl.10 240 9% 9V, Homeslk .20 78 10448 26% 53V, HmsldF.40 5 706,51 18% Hondo ,44b 9 3016 59% 57% Honeywell S 131167975V. 7PA HrlinB1.28 12x20838% 37V. HzB pf3.75b x3 35V. 35 Horizon 567 6V. 6 HouaMf 1 04 1A 24S 4*(v* 4V/ HousFob.48 14 336 14V, )4'/I Houslntl.81 11 30593 r45 43% Hosl pf6.35 95 ,68V. 85 HoslpfS.37 i300r96% 96V, HoslpfS.50 31 r66". 64% Houstln3.64 7 11913 39V. 37 1 /. HOIIRI.73b x433 8V. 7'A HowelCp.40 33 593 15% 14V. HubbrdS.SB 13 506 35V. 24% Huffy .40 36 x 1 21 5 1 1 % 10% HughesS.33 IS 317 S4'A S3V, HugheiT.48 503553 13V. 13V. Humono.68 141918133% 36% HuntMfgs 13 80 r33V. 35V. HuttonG.88 121214936V. 34% Hydraulic2 II 138 34% 32% II 1C 1.44 164463 39V. 36". ICMPr.88 554 16% 15 ICNPharm 8158 r!4V, 13V, 5V.— % 9V. + V. 3?%-l% 13%— PA 36%— PA 63V.— 1 59%+ V. 89 +PA 107%— 12% 12V— % 58 + V. 9% i u25'A+SV, 19V. + 1V. 58%— 1 u7P/— '/, 37V— V. 2 * ~~ ' V 36V.+" % lii j 14V— % 43V. + V. 87 + 1 V, 96%+ PA 64V. + V, p28 — V. 8 , + ','' 24V.— V. IOV,_ % 23V— V. 13 — V. b31 — V. 23% 35% + 1 ' , 32% — IV, 37%+ V. 15V. + % I3V.-1V. ICNpfS.70 x313r33% 30 30V— V. ldahPsl.73 103540 54% 33 S3V, + V, Ideal Basic 4445 5'A 4 u5% + V, IIIPwrS.64 7 X3118734V, S3V. pS4 IIIPwpf5.04 XZ174019 18V. 18V— V, HIPwpf3.10 XZ80030V. 19V, 30 IIIPwpf3.l3 xzl530 19V, 18% 18V— V. IMPwprS.31 z2540 19% 19 !9'-l— V. IIIPwpfS.35 X1166102IV, 50% g21V.+ V. IHPwpf4.12 X1587038 36V, 37V.-1 IIIPwpf3.7B XZ372034V, 33 IIIPwpf4.47 11160 41V. 39 NIPwp,4 xlll 37 36V, IIPwpf4.13b 434 40 r37 IIIPwpfS.87 45 55V, 55 IIITIWK.72 151147 35 33 lmpCh2.5Bb 11 6531 ,44V. 42V. ImprCpAm 41 13759 10% 7V, INAInvl.92 125 rlBV. 18% lncoLtd.20 1935314V. 13". lndGas5.04 8 316 59% 26% IndMicoflS i!50 101% 101V. IndM pf8.68 i7350 r81 V, 79V, lndMpf7.76 z8900 71 69V. lndMpf2.l5 1114 r50% 19V. IndMpfS.SS 201 ,21% 20V. lndMpf3.63 222 29V, 59 lndMp!7.08 Z19050 ,66% 65V, InexcoOil 18509 6 4V. lngRndS.60 163706 54V. 52 lngRp(3.35 134 r38 35V. lngreTec.54 36 367 18 15V. Inland Steel 3138 33% 33V, lnldStpf4.75 75 46V. 46 Insilcolg 13x345450% 19V, InspiratRs 5150 5V. 4V, Intelooic 11 10683 r!3V. 10% lntlgcpfl.50 x607 10% 10 Intcpll S.lOo 380r30V, 30 Inlerco3.08 11 3364 73% 69% Intrcopf7.75 3154 153V, InlegrlRes 103395,57% 54 V, lntgpfA3.03 149,30V. S8V, Inlgpf6.06b 31 46V. 46 lntgpfD4.S5 310 r38V, 37 lnterfrst.60 II 3970 10% 10% lnlrl.akS.60 9 584 51V. 48V, Intrmedics 1673 10% 9V. lntlAlum.73 10 331 31 V, 30% IBM4.40 1577132 156V, 147 IntlCntrl .50 11 408 31 V. 28V, lntFlavl.16 304387 38V. 36% IntHarvest 11 19317 B'A 8V. InHarvwtA 1347 5V, 5 InHorvwtB 1397 3V. 3% InHarvpfC 157 56V. 51V. InHorvpfD 524 27 35V. lnHarvpfA3 112 32',-. 30% lntMCh3.60 109361 35'.-. ,33V. IntMSCpM 17 37% 36V, lnMultfl.76 13 635 39% 37V. lntPap,2.40 1129350V. 48% InllRectfrs 14 1053 9% 8'i II Corp 1010 38V, ,36% ITTI 11 37149,39% 36% ITST pfH4 7 ,73 71 '', ITSIpfU'A 119,75 72 '/i IT&T pf J4 4 70 70 ITS7pfK4 99 r73 70 ITSTpf3.35 75 r53 50 ITSTpfOS 69r7l',-i 70% Intrnth 3.48 103369 46V. 44 Intnthpf6.48 2330 93 93 Ith pfH10.50 335 103 101 V, IntrpbG 1 .08 14 1415 43V, 42 Intr Region 7 396 11V. 11 V. InlstBaVers 35 342 r26% 24V, IritstPw 1 .90 10 496 22*/i 21 V* InstPpfZ.JS i50Q 22'/« 21% Inters! Sec 13 750 11 Vi 11 lowaE1 1 .90 11 1207 21 '/4 20 lowaliG2.74 8 532 r36% 34 1 /* Iowllpt2.31 xzU8023V, 22% lowaRs 3.16 11 450 36'/i 35 IPTm 1 ,42b 1600 23Vi 22V, Ipo!co3.04 )0 2296 30Vt 37 1 /* lpco.36 9 x473 13V» 11 Vi ml si .50 7 315 16% 15% IrvBnk 1.96 8 2926 r46V» 42% Irvn pf4.51b 345 52 % 51 % lUlntl ,60 4111 15 1 /* 14% J J JameRiv ,56 12 x4599 39V* 37 '/i Jamswy.12 11 845 21% 19V. JpnFd 1 .43b 1 149 14 13 Vi Jefiril ?.52 7 2707 49% 46% JCnPpM3V, xz310 105% 105 JCnPpfll Z100097V. 97% JCnPpf9.36 xz70085V, 82V, JCnP pf2.18 x!66 20'/« 19% JCnP pfB. 12 z590 77 1 /* 72'/* JCnP pi 8. 00 xzSIO 72% 71 Vi JCnPp(7.BB X7I02072 70V, JCnrpt4.00 xz380 36V, 35 JimWHI.40 8 6452 ,44 % 42'/! JimWpfl.OO z!650rlO% 9'/, JimW prl .60 17 r59% 54*'4i JnHnl 1 .47a 285 16 15% JHnlv 1 .84Q 303 22% 21 % JhnsnJ1.30 16 31 789 53 49'., JhsnCont 2 10 1253 r51 % 47% JhnCpM.25 149 r61 59 Jorgensen 1 20 130 27Vj 24^ t Jostens .88 15 1621 29 % 27 JoyMfgl.40 37x151533',-. 22% JWTG1.I2 181824 31V. 30V. K K Kaise,AI.60 1877417', 16'. KaiAlpl4.1S 19 61''. 61''. KaiAlpl4.75 6r69'. 69'. Ka)ApfC4''« 24,68''. 63 KaiAplE4V, 12 ,67% 67'. KoiierC.20 517 16". 14'. KoisCpll.37 17 17V, 17 KanebSv .40 25 5563 7V. ,6'i KSpfll.S7b Z36710 103 100 KCPL12.36 52852 23'/. 22V. KCPLpfS.BO zlOO 33V, 33', KCPlpf4.35 z850 39V, 39 KCPLpf4.50 z70 40 40 KCPLpl2.33 Z27002I',, 20% KCPLpl2.20 7 50% 20V. KCSthnl.08 82155 50 48', KCSouthpfl zlOO 12 12 KanGEI.18 61285514V. 14 KanPU2.96 9 1706 41V. 39'. KPLtpf2.32 100r24V. 24 KPLIpf2.23 20 22V. 22', Koty 878 17V, 15V. Katypfl.46 10 45V, 43V, KoufSBr.SO 73867 IB'/. 16'. Koulpfl.50 46 17V, 16% Kaufpf8.75 10 23 67 Vi 85 Vi KDI .24 13 1279 IIV. 10V. Kellogg 1 .84 155806 70V. 63 Kellogg wi I43r36 r33V, Kellwds.66 8l505r25% 23". Kennmtl.88 18 477 22% 21 KennerPrk 6260 16V. 15',, KyUtll2.44 101979 31V, 30", KerrGJs .44 349 13 II", Ke,Glpfl.70 38 21 20',. KerrMcl.10 341645933V. 31V, Keyc,pl.30 10 909 39V, 36'', Keystn Ind 33 3V; 3V, Keysllls.48 171134 16 14V, Kiddel.30 10S7I3 34V. 33 KldpffM.OO 8 79V, 77V, KldplD1.64 3 53'/, 53V, KidpfC4.00 1 7B 78 KimClk3.33 116311 66V. 63% KLMA.Slb 1078B6r31V. so Kmart 1.40 11 1853535V. 34 KMIpl4,50 5 44V. 43V, KNErgl.48 101933 17V. |6V, KnighlR.88 183195 40V, 37V, Knogo 30 1738 31 19 Koger3.50 47 576 37Vi 36 Kolmrgn.33 3060 14V, 13% 34 — V, 39 —3 36%— V. g39 —2 55 - V. 33%— V, 43V._ V, 8V.— I 1 /, 18V,— V. 13V, + '/. 27V— IV. 101V. 79V. + IV. g69V. + '-, 30 + V. SO'/. + V, 29V, + V. 65V. + V, 5%- % 52V. — IV, 36V— V. 15'.'.— 2 33V. + V. 46%+ V. 30 -1 5V. + ',. 15V. + V. 10V— V. 30V. 69%— 1% 154 36V. + IV. 39V, + '/, 46 — 'A 38 +1 plO'A— % p48V—3% 9% + V, 20%— '/, pl48%— 5V. 29 —2% 36'A — IV. p8'/i+ V. 5V.+ '.i 2V, 56V. + 4V, 26 '/. + 1". 31V, + ", p33%— ''. 37%+ V. 37'/._ 2V, 49 -1 8V— % 27 -2 37%- V. 73 +1V. 74 +2 70 71V, + Vi 51 + V, 70V. p45 —1 '/. 93 +1 lOl'.-j— V. 42'',— V. 1 1 V. — V, 24V— P'. 21V, — V. 22V. + v, 11V. + ". 30 — V. 34 ''.— 1 V, 22V— V. 35 — V. 23V. + ','. 37V. + V, 12V— 1% 16''.— ", 43V. — 1 V, g52V.+IV. 14% — Vi 37V.— 1 20V— IV, 13%— >. 48V. — 1',-. 105V— 2',, 97V._ 2V, g85V, + V, 50 g72V— Pi 72V, — V. 71 -1 35','*— ''. 17'.'. — 1 42'--. 9'', 57 + '/. 15'-.— V. 21V.— v, 51 -1 49 V— I, 60 + '., 24'.— 2V. 27 -2 22',.- ',-. 31 - . ". p)7',+ '.-. 6P-.-3'-, 69'i+4V. 63 + '., 67'. +3'. 15V, 17 6',.- '•. 103 +Pi 22V, i '. 33', + ! 39', + ! 40 -p., 21'',+ '., 20V. + ", 48'— V. 12 _ ', b!4V. + ',, 40 - V. 24 - '. 23', 15''— Pi 43", -IV, 16'.- V, 16', B5',_ V, 10%+ V. x66''.-3'. 33V. 33V. -p. 16V. + >' 30' i— V. Ill— IV. 30V._- '. u33V.- '/, 36'. 3 3''.+ ''. 14 V, IV, 34% 77% + 1", 53V, + V. 76 — % 63%-S% 30". + y. 43"!~ 16V— V. 19V.— 1 V. 36V— V, 13% — IV. Koppers.BO 30060 rS4V, 30% 33V. +3% Kopperpf4 z730r38 36V. 36V. + | KopperpflO 33 rlOSV, 101 V, 103% +3V. KoreoF.SSb 1245 17% 17 17 — % Kroger 3 115308 47 44V. 44% —2 Kubc.ta.51b 46 37 36% 33V. 33V— 3% Kuhlmns.40 14 474 I8'/. 17V. 18%— V. Kyocra.31b S3 455 44% 41 41%— 5V. Kysor.88 9x419 33 20'/. 21 'A— PA 1 1 LNHs2.94b 10 !94r32V. 31% 31V— V, ILSE2.20 1905 IPA 10V. IOV.+ ',. LACM.lSb 3046 27% 35V. 37V. + 1'/. tocledel.90 9 418 ,30'/. 28V, 28% — Pi LaFarge .20 327 9 8V, 8V. + ", laFgpf2.44 284 27 25V. 26 — V. Lamaurs.S4 14 196 10 9% 9V— V. Lamsn .05b 21 1744 r4'/. 4 4V. + '/. laOuintaM 25 1365 13 13V, >3V— ", Lowterl.56 1163 13V. 11% 11V— V. Learonl.40 IS 444 17% 16V. 16V— V. LearPet.SO 1788 10V. 10 10%+ ", LrPtpfS.Bfl 383 31% 31% 21 '/, learSiglrS 93389 53V. 49 51V. +3'., LearSpl2.35 3 126V, 122V, 126V, +4", LeswTrl.50 12 864 34'A 33V. 34 + V. LeeEntl.04 20 579 45V. 44V. 44V,— 1 Leggm.SO 18 883 32% SO'/. 20"— % Heinz ptl. 70 1,146 146 ^6+3% iKvM " W '^y "s 1 ' Helena Curt 33 555,35% 33 S3V. linnnr M II 7A4 .J i?'" HeligM.40 IB 660 33'A 33% 33V— •/. L-k™ , sw, , 7 £ A 1 / ? -' HelmPo.36 37 673 31 19% 19V— V, LeuSdini 6U57 OT/" M" H.,cule 1.60 14 10692 39V, 38V. 38V— V top ,40 B 1369 MV 4fl Hrilges.04b 402918 31% 19V. k20V.+ V. [oFof475 45,8? 7? Htgplfll.SO ,15036V. 35 35V. + % [£#$ Mao j? ( S K g H •4 3 ) % — 1 V. 2V, 15V.- "! 25 + 1 V. 48%— 1 78 -IV. 33V.— ',', UllyEMS.SO 15 9793 rl 13V, 107 107%— SV. NACoall.10 9 69 70% 67V, 67%— 3V. LillyEllwl 320r57'/.r54 54 —PA NoAPhilsl 11 494 38% 3A 1 /. «iA_ft" Limlteds.16 30 15150 r34% 30V. 30V— V. UncNtl.84 12 X8366 r55% 50% 51V. + 1V. LlncNtl pf3 1 r221 V. 221 V. 221 % + 21 % LncFndS.24 56 r24V. 24% 34V, + V, Litton 3 11 5375 84% 79 80'A— 3% Litton pfBS IBr25V. 24% 25%+ V. LLC 2893 2V, 2V. 2V. Lockhd.35b B 24 178 49V. 46V. o47 — SV, tactile. I5b 162165 34% 33V, 33V— V, Loews sla 911749,58 53% p55 — V, Logicon.24 21 445 41% 38% 39%— 2% LomsM ,50b 616 SOV, 30'i 30 1 /. V. LomsNtl.40 137436 37V. 36 36 —IV. Lomssl.SSb II 1385 28 36V. 37V.+ '„ LomasNtwt 1101 3V. 3Vi 3 + V, LoneStrl.90 11 1789 33% 39'-, 30V.— 1 LoneSpl5.37 113 59V. 57V, 56%— V. LonglsILt 359419,10% 8% 10 +1% LILtpfK , z5510,56 50 56+7 LILtpfJ z26SO ,53V, 47V, 55 +3 LlUpfl z700,70'/i 65 70V, +6 LILt pfB Z3090 33 31 33 +3 1 ', LILt pfE zS350 ,30 37 30 +3 LILtpfO 369 rSOV, 18 . 30%+SV, LILt pfP 333 rl8V. 15V, 18V.+3V. UHpIS 173 r69 64V, q6» +3V. LIltpfT 409rS3V, SOV. 33 +3V. LILtpfU 584 r39 35% 28'/, +3V. LILIpfV 797,25% 52". 24',. +2V. LILtpfW 600,35% 32V. 24',, +2'. LILtpfX 1010 r25V. 21V. 34% +3 LongDrs.73 15 1381 r33 39V. 29V— Pi Loral .52 18 2556807 37V. 34V. p34V— 2 LaGnSr .57 13 219 13V, 13'i 13",— *'. LaLandEx 1 9 3939 32% 30'i 032 + "» LaPoc.SOg 372817 23% 21% 2P'._1 LoPwrLtpt 1987 r26V. 24% 25'-. + l'i loPwLtplA 532,33% 31 'i 33'/, +Pi LouGasS.53 91180 30'/, 39 S9'/.— 1 LowesCo.36 175360 37 25'.. p26". + '.'• LTV 31B87 7V. 6V. u6Vi— '« LTVpfC 51 41% 37V, 38%— 2% LTVpl 30 39Vi 36V, 36'— 'i LTVA 3i 2 10 10 10 ', LTVplB 662 14V. 13V. 13", 1 LTVpfD 409 10% 10 10%— ', Lubrzll.16 161693327V, 35% uS6'-. + ',-. LubyClt.60 341508,43V. 38 39'— Pi LuckySI.16 136533 35V. 34". p34"— V, Lukens.48 13 578 13% 13 15 —IV, MM MACom.24 141004314V. 13',, ]3',_ ', MAHnna.40 233 20', 19% I9%_ V. McMllns.55 182015 37'. 34', 36 —IV. MocMil Bio 78 17V, I6' p , I6'i 1 Mocyl.16 161374263'. 61',. 62"i- ". McyplA4.25 Z313063 60 60-2 MogicCI.I2 101427 55 52V, 53".— ''. ManorCs.10 215129 19V. 17V. u!7'i— V. Monhln.20g 261 IS'/. 14% 14'i— ", WonNatl.32 12 653 12V, 10% 11',.— V, ManHn3.24 6 17885 r49V. 46'/. 47".+ % MnHpl4.47b 805 53 52 g52 — % MnHpf5.40b 301 SOV. 48V, 50 +Pi qManvil 2059 6V. S>, P 5%— '-. Manvilpf 253 17% 16% 17 + ". Mopcol 311l73r39V. 37V. 38".+ ", Marontz 158 3% 3V. 3',,— ", MarcadeGr 1846 9-16 V. ',—1-16 MrkCont.32 436 15 IPi IPA— '/, MrkCpfl.20 20 17V, 17V, 17'i— ". MorMidl.80 B 3652 ,40'/. 38'/i p39'-i+l Marpt4.B6b 600 51 '. 51 g51V, + V. Marions. 36 432660 46% 4SV. 46V. + V, Moriott.64 192262 109V, 103". 105V,— 2V. MrshMI2.70 203822,86% 81',. 82%+ V, Marshall 224 31 V, 20'i 20",— 1 MortinMsl 856795 36V. 32'. p34 — P'. Masco .64 IB x6790 r42V, 39 40% + IV. Massey Frg 4790 2V. 2 2 V. MsMtln2.96 220 r31V. 30V, 30%— V. Maslncl.32 288 13 12% 13''.— '. MatsuE.35e 113335 65". 60V. 61%— 2V, Mattel 11 2903012V. 11V. 12%+ '•» Mattel wls 3806 6% 7". 8%+ ". Maxxam 288692 12% 11% 11V, .MayDSI.88 124544 64% 60 60"— 2 Moytag3a 141804 79V, 73% 75%— IV, Maytag wi 375 ,39% r37V, 38V— V. MCAs.68 307843 50% 46 b47'-,_ 3% MDtpfA2.30 343 33% 33% 33%— % MDtplB3.60 903 34 33% 33%+ % McDerll.80 7734 18V, 17% 17',— 1 McDerlwts 301 3% 3V. 3", McDon.90 151943979V. 73% p74'._ J (',. McDnDI.B4 94941 77% 74% 75V.- '/. McDIInv.SO 18 146 13% 11% 13 — V. McGrHII.40 166815 49% 46% 47%— V, MclnlyreM 133 39% 27V, 37V.— IV. McKess3.40 141104 53% 50% 51 — ", McKpfl.80 3 83% 83 83 —3 McLean Ind 13 463 9V. 8V, 8". 1 McNeil 1 IS 353 39% 28% 28%— % Mcorpl.40 74749 22% SOV, 51%+ V. Mcrppl3.50 59 39 38% 38% MDUR3.73 10 334 r39". 39 39'.,+ % MDCHId.36 82567 13% 1 1 V, 1P/.+ V. Mead 1.30 13S977,45V. 43 43 _ V. Msurex.24 142734 28% 25% 26". — 1 V, Medtron .80 13 x4247 r46% 44V. U45V. + I MEI.50 152132 38% 37", 38'i— % Mellon2.68 85855 56 53', 53%— V, MelpfA2.80 83 28V. 28% 28% + % Melville 1.44 143899 52% 49% 50% — P. Merabk.30b 73483 38V. 36 36%— 1% Merest 1.30 13 598 78 73% 74 —3". MerckCS.SO 19 13433 r!43% 134V, 135'.,— 5 Meredith 1 15 977 68% 66% 66%— 1% MerrLyn.80 19 126353 r39% 34% p37 +2% MesaOftshr 17487 3V, 2". u2% MesoLldPt 32586 r!4 12V, 14 +1% MesoPet.20 14682 3 3V. 2%— % MesoT.SOd 65 31 30V. 30%— V. Mesobi.78b ^ 783 6% 5% 5V, _ ', Meslek 1251187 6". 5% 6'..— '. MetFncl.60 x677 r22'/, 20". 20%+ % MGMUA.SO 1550333 30% p31 —IV. MGMUAwt 559 7V. 5V. 6% Vi MGMGr.44 35 434 17% 17% 17% MGMpf.44 20 13'/, 13% 13%+ ', MtEpfHS.32 z6200r75 72% 74% +2% MlEpfJ8.32 z3170 r74% 72% 74 MtEplFS.13 z6710r74% 74 g74',. + l% MtEpflB.lS 1103073 73% 73 + % MIEpf7.68G 2136068 67 68 MtEpfC3.90 z670 34% 34% 34"._ V, MexFd.29b 40S9 3V, 3% 2%— ". MchCpf3.05 148,33% 33% 23%+ % MichEnl.40 12 225 r20 18% 18%— 1% Micklby.06 113 87 4% 4", 4',,— ', Midcon2.44 1326615 ,69% 68% 68%— % MidSUI.33b 43233311% 10% 10%—". MidlondR 1 281487 19% 18% 19% MdwsE2.76 11 393 32V. 31% g3P— % MillonR.44 16 478 13". 15 12 —1% MinMM3.50 15 15624 r91% 87 u88V— V. MinnPL2.76 8 491 40". 39% 39Vi— v, Mitel 6717 6% 6 6%— V. MLCn.SOb 2234 8V, 7% 7% MLCnvpf 2533 r!2V, 11% 12% + % Mobil2.20 146774932% 30 32 +1V. qMobile Hm 335 V. Vi V. + V. ModulrSyst 14 464 7V. 6% 6V. '/. Mohasco.48 121103 32% 30% 30%—','. MohowkDt 3892 2% 2V. 2%— % MonCl.OSb 12 443 55V. 54V. 54V, MonarC pl3 12 54 53 53V,— V, Monarch .80 23 343 16% 14% 14','— 1% Monson2.50 12 15735 47% 44% 45%— IV, MonPw240 122517 33V. 31% 32% MnlgSl.SOo 420r21% 19 19',,— p/, MonyRI ,86 14 631 9V. 8'- 6%— '. MorMcl.04 14 354 27 25% 25%- % Mo,Mpl2.50 II 29% 28% 29 + % Maores.72 132934 30% 19 19V. _". MrgnJs3.45 8 1 3628 r 67 63 63 — % Morgan Kg 13 362 r!6V. 15% 15% Mrjpl6.40b 74 65 83 85 +1V. MorrKdl.48 111835r48 44% p45 —3V. MorseSh.80 161952 25V. 23% 23%_1V. M1gRII.80b 91595 19% 18% 18V. MortTh.70 146505 38% 36% 36%+ ". Molrola.64 371943338% 35% 36%— IV, Munfrd.54g 10 268 19% 16% 18%— % Munsngwrs 51 194 19 17% 18 + V, MurphyOill 101789 31% 30% 30V.— 1". Murry6.60 16 343,23% 22'A 23 — V. Mull6l.44b 369 15V. 14". 14%- ". Myers LE 1045 3% 2". 2%— V. NN NalcoCl.SO 145213 37". 35% 36% -% NalcoFndl 17 863 19% 18% 18%- % Nashua 10 731 31V. 30% 30% _ % NtCnvS.36 21 3956 10V. 10% 10%+ % NCH.73 15 456r37V. 24% 24%— 1% NolDist2.20 245129 34% 34 p34 —V. NDistpl2.25 3 35% 35% 35% NDislpll.85 57 ,20V, 20". 20',.+ ". NatlEduc 171440 21V. 19% 20 —1% NIFuel 52.08 8 569 ,30V. 28% 30 + V. NtGypsl.52 97173 46% 44% 45%+ % NatlHomes 2145 r5% 4% 4'/i— % Nil .55 3131 37% 37 27V— % NllplS.OO 165 57V. 57% 57%- % NllMdlE.53 133438334% 3P.< 23V. + '', NtlMineSvc 73 7 6V. 6%— % NtPrstal.06 131570 30V. 38% 38% — p/. NtlSemicon 3533413% 13% !3Vi— V. NtlSemipf4 997 56% 54". 55 + % NalSrvsl.10 14 3638 r40% 39". 40 + V, NatlStd .40 51 503 13% 13V. 13% — V. NBOBsl.40 8x160640 37% 38 '/,— V, NBI 11 3379 13% IP,, 12%-- % NCNBI.32 103978 45V. 43% 44 _ % NCRs.BB 133160041% 38% 38%-% Nerco .64 8 248 13". 11V. 12", NevPw3.64 I0xl363r34 33% 33% — 1 NvPwpfl.95 x4l 19 18% 18%- ', NvPwpl3.30 21700 SPA 21 31% NvPwpfl.74 1400 rl 9 18% 18%— '. NvPwpfl.60 zlB30 16 15% 15%_ '. NevSvln.50 9 483 13V. 13',. 13".+ % NEngEI3.60 8 1451 r52V. 50% 50%+ % NEPpf3.76 4 37% 36'. 37 - V, Newell .60 11 731 55V. 31 31 —1% NwhllLs.40 1259 r36". r31 31".-% Nwhlv4b 416 16% 15% 16%+ ". NwhRs.74b 64 6% 8% 8V, + ', NJRes3.SO 10 305 37 25% 26 — % NewmntMl 53 3536 rSO 47 49", +3", NewporkRs 4464 1% 15-16 1 V. + % NYSIEI3.56 89738r39% 37',, 28 — % NYSpf3.75 1770 35 34% 34'.+ % NYSp(2.80b 146 38% 26% 37% + l% NYSplB.BO Z370077 76'., a77 +1',, NYSpf3.13 77r31 19% gl9'/— % NYSpfD3% 59 33 31 31%+ V. NiagMo3.08 88903 31% 19% 30'-.- % NiMpfl.84b 1 34V, 34% 34%- % NiaMpf3.40 zlOO 31 31 31 -1 NiaMpf3.60 2300 31% 31V, 31V— IV, NiaMpf3,90 2830 35 34V. 35 + % NiaMpf4.IO 2698039 37", 38 NioMpf4.B5 25920 r46 44V, 44% + 1% NiaMpf5.35 23430 r49 46", 47%— % NiuMpf6.IO 230790r57%56 56 -1% NiaM pt7.73 214990 ,73". 71 % g73% + 1 % NIMpllO.60 214000 rlOSV, 104% 104',+ ', NiMpfl.98fa 401 37',. 27Vi q27%+ '. NiagS1.85b 596 16V. 16 16%- % Nicolet.12 14 976 14% 13% 13! — ]% Nicor3.04 7853 23% 22'. 23%+ % NL.20 11247 r!4',i 13'. 14",+ % NobleAII. 12 1225529 14 13% 13%-% NordResrc 8 689 14". 13% 13%— % NorflkS3.40 104486 rB2 75% u76%— i', Norlin 449 5% 5 5 - ", Norstrsl.28 102313 27", r25 25 -2% Nstrpf4,l9b 359 50% 49% g50". + V. Nortek.08 62131 15% 14% 14','— % NoestUtl.58 61127118% 17'A lB%+% NoEurl.90b 91839 18% \Y is'A+PA NolnPSI.56 102514610V, 10 plO'A+V. Nlnpf4.45b 1387 35 1 /, 33V, 34%— % NoSlPw3.52 91343 53V. 50% 50V— 2 NoSPpf3.60 iSOO 37 35 35%+ V, NoSPpf4.10 ]310 40V. 40V, 40V. '/ NoSPpl4.ll 2600 43 41% 43 +1 1 /, NoSPpM.56 2130047% 46 46V. + IV. NoSPpf6.80 2950 r70 69 69 NoSppl7.00 2580075 69 72 — V. NoSPpf7.84 240 80 80 80 NoSPpf8.80 2220 88 87V, 87%+ V, NoTelcm.50 6122 34% 31 Vi 32V— 1 NthqoteEx 1893 3% 3V, 3% V. Norfhrpl.20 86109 46% 43% 43%— 3% Norton's 164494 38% 37% 37V— '/! Nwr^fYisb '"'s's?'/! 50% SlVil % Nws pf5.39b 931 53% 53V. gSSVi+lV. Nucor.40 131187 55% 49'A 51 'Ij ' NLJI33S 9 81 35% 33V. 33V.-3V. NutriS.OBh 131 1157 5V. 5V. 5V.+ % . NVF 1481 9-16 % V— 1.16 Nynex6.40 9 6763 r99% 93% 94V.— 3% O O Oak 27336003% IV. IV— % OokitePl.53 IS 579 33V, 59 59V— 4% OccdPIS.50 93954531% 59% S9V— IV. OccdPetwt 339 ]2V, is 13% V. OcPpl5.75b 931 56 55 55V— V. OcPtpfl4.63 218700 107% 106V. 106V— V. OcPtpl4 21890121 121 121 +1 OcPlp3.60 1 96% 96% 96"— 3V, OcPlpf2.50 64 25% S4V, 54V— % OcPlp(2.30 13 33V. 53% 23%— V, OcPlp|3.l6 1 46% 46V. 46V.-6 OcPtpf3.13 36 32% 25 S3 - V, OceanDrlll 31x157330% 19% 19%— % Ogdenl.80 303307 33 30% 30V.— 1% OhioEdl.88 734000rl6% I5'A 16 — V. OhEpf.71d 1034 37 36V. g37 + V, OhE pi. 80 x38r!7 16V, 16V— V. OhE p 3.90 250 35V, 32V, 32% OhEpf4.40 21310 r37V. 36 36 OhEpf4.44 2137037 36'A 37 OhEpf4.56 zlOO 37V. 37% 37V— % OhEpf3.93 x7B5,33 30V, g3l -1 OhEpf7.24 2487060% 58'A 59V, +1% OhEpf7.36 216340,63% 60 g61V— V. OhEp(8.30 2183068V. 66 66 - % OhEpl8.64 2620 70 69% 69V— V, OhEpr9.)2 2795076 75V, 75V, + IV, OhEpfS.50 x3!8r29V. 27V. 26 -1% OhE 10.76 X2l750r98 94 94 -2 OhEpflO.48 220 92% 93V, 93V, OhioMat.40 383175 13% 13V, 13V.+ V. OhPwpfl4A Z450110 108% 108%— | OhPwplUF 2630 109% 107V. 109% OhPw pl8.4B z930 rBl V. 80 80 OhPwpf8.04 z500r73 71 71 +1 OhPw 0)7.76 2804075% 75% g75%+3% OhPpf87.60 zSO 71% 71% 71 V— 2V. OhPpfG2.27 45 21% 21% g2P/.+ V. OhPplH3.75 13r33V, 31% 33V, + V, OklaGES.08 13 x9962r28% 26V. p26V,_ 1 OkGEpf.BO 21120 9V. BV, BV, Olinl.50 2584 38 34V. 35 —3V. Omnicore 1588 8'A 7V. 7%— V. Oneida.BO 46 388 16% 15% 15%— V, Oneokl3.56 113344 33V, 31% 33 —V. Orange Co 34 445 9 8V, 8Vi— % OrRcklS.14 111417r39V, 37% 37%— V. OrionCo.76 785 33% 30V. 31 —IV. OrnCp!3.!3 309 39% 59 59 V. + % OrionPicI 5951 11% 10 10V— V. OriPtpf3.75 133 39% 28% 28V— % OriPpfC.50 74 8% 8 6V— V, OutbrM.64 161986 28% 27 p27 —1 OvrShph.50 171999 19% 18% 19 OvrnTrn.80 155652 41% 39V. 40". OwnCFI.40 94064 38% 35% 36%— % Owenllll.80 103773 54V, 52 52%— % Ownllpl4.75 3157 155 155 -1 Oxford .44 27 626 16% 15% ISV— V. PP PocAlnl.54 10 140 14% 14% 14V— % Pacifcp2.40 910542,33% 31% 31%+ V. Pocrppf4.07 49r37V, 35% 35%+ V. PocGEI.64 71845320% 19V. pl9V._ % PocLlg3.48 132567r49V. 47% 47%— V. PacResour 13 1742 rISV, ll'A 12 + V, PocResrpIS 481 rSP/. 20'A 21%+ V, PLumbl.20 231254 38% 38% 38V.+ V, Pc5cien.40 12 617 15". 14V, 14V. PTeles5.72 91903685V, 77V, 79V— 5V, PacifTin.40 7 15 15V, 15V, 12V, + V, PoineWb .60 20 9789 ' 36 33 34V, PWbrpl2.25 657 31% 29% 30%+ V. PanAmCp 34464 8% 7V. pB + V. PanAmwts 5809 3 3V, 3 + V. Panhdl2.30 128199 39'A 36 37V— IV, Pandick.20 171468 19V, 17V. 17V— 1 Pansphic 165113 55% 23% 24V— V, Pantry Pde 7813 10% 9% 9%— V. Paradyne 3031 7% 6V. 7V._ V, ParkEI.03d 16x839 17V. 16% 16%— V. ParkerD.08 4573 5V. 4V. 5 + V, ParkrHI.12 132445 38'A 37V. 37'A— PA Parker Pen 6839,36% 33% 35% + V. Patrick Pet 9 693 r3% 3V. 3%+ V. PayPak.60 163035 14% 12% 13 + V. PaylCsh.16 147860 15% 14V, u!4V— '/. Pengo 2873 11-16 V, V, + % PennCentrl 143366 53V. 51% 51V— IV, Penney2.36 1 1 xl4324 55% 52V. p55 —V. PennPL2.56 109909rS9'A 38% 39 + V. PPLpf3.43 310 S9V. 38V. 39'.'.+ V, PPLpfll.OO z3970r!04V, 103 103% + IV, PPLpf9.34 233180100 99 99 + % PPLp(3.25 334 38% 3BV. 28%+ V. PPlpfS.70 Zl2990r78 75V, 77 + V, PPLpl8.60 z2360r8! 77% 77V,_ IV. PPLpf6.40 2168075% 75V, 75% PPLpfB.OO 21130 ,71 69V. 71 +1% PPLpf4.40 2980,42 40% 40%+ V, • PPLpf4.50 21200,41 40 40V— V. PPLpf3.75 88 30V. 39V, 30 - V, PPLpf3.90 171 27% 26% 27%+ V. Pnwalt2.20 461667 44% 40V. 41%— 2V. Pnwlpl2.50 1 63 63 63 - V, Pnwlpfl.60 101 ,26% 25 25 —1 Penn2ol2.20 2046064,91 63 p71V. +6% PplEgyl.20 66503 30% 18% 19 — V. PepBoys.30 301336 36V. 36 26%— % PepsiCo 1.78 12 11993 73% 70 70V— IV. Permnl.09b 53169 7% 7% 7V— % PerklnEI.60 I68010r31% 39 39 —2 PerryDs.23 171362 17V. 15% 'l6%— PA PelriStrl.40 153836 48% 46 u46V— % Petllnv.BOb 461 3 3V. 3V, PtrolR3.73b 9 597 57% 37% S7V, + V. PelRspfl.57 16) 17 16% 16%— % Pfizer 1.48 143069753 48V, p49 —PA Phibro.54 313455946V. 41% 43 —IV, PheipsDge 9348 r36 33V, S5V.+2V. PhelpsDpfS xl7B6r59% 56% 57V. + 1% PHHGrpi 14x2282,41 37V, 37'A— V. PhiloEI2.30 6 18304 r!7V. 16% 17'A— V. PhElpll7.13 22110126V, 125 125V, PhElpfl5.25 21550113 112 113 PhElpll.41 551 11% 11% 11% PhElpf9.50 2261076 74V, 75%— V. PhElplB.75 2310071 69 70+1 PhElpl9.5S 2150 85 85 B5 PhElpl7.85 2914063 61 62 + V. PhElpl7.80 2338063% 60V, 60V— 2% PhElpf7.75 2480 62 60% 60%— IV, PhElpl7 z740 60 58 59%+ V, PhElpl4.40 2760 37 36 36 PhElpl4.30 2300 35V. 35 35%+ V. PhElpf3.BO 2610 33 31 33+1 PhElpf4.68 2I2B038V, 37 38 PhElpll.33 BOO 11 10% glOV.+ % PhElpll.38 682 10% 10% 10%+ % PhilSubl.32 131366 31% 30V. 31 -V. PhilipMo4 103063994 89% p93 +3 Philpsln.60 133255 37% 24V. 25%— 2 Philplndpfl 2 66 66 66 PhilPelsl 43712613% 13 p!3%+ V, Phil pll .04b 1805 33% 33 33'.'.+ V. PhilVan.40 14 3313 ,34V, 31V. 31%— IV. PiedAvs.36 85080 33V, 31V, 33 + V, PiedGs3.33 15 133,37 36% 36%—% Pierl 18 447 20V, 19'A 19'A— V, PMIsbryl.72 145513 61V, 58% 58V,— 2V, PionCpl.24 12 4600 23% 33% 33V— V. PlonrEl.leb 505 17 16% 16%— % Pitneyfll.SO 143817r51V. 47% 49% +1% PilBopl3.13 44rlOI% 95 99% +3V, Pittston 3168 13% ISV. 12%+ V, PlainsPt.07 381863 16% rl5V, 16%+ V. PlonRes.SO 13 667 16 15 pl5V— V. Planlron.16 141172 15% 14% 14%— V, Playboy 491 10 8% 9 — % Plessey.23b 15 79 27 23 23 —3V, PogoPd.60 144 4821 11% 10% IIV, + % Polaroid! 71 33338 ,51 V. 42% 48V, +5% Pondrsa.40 105338313% 13V, 13%—% PopeTal.80 76 413 18% 17% 17V, — 1% Portec.60 34 340 19 18% 18%— V, PortGE1.90 916161,24 33% 33V.+ V. PGEpl4.40 337 34% 34% 34V, + V. PGEpf4.33 151 34% 33% 33% PGEp(3.60 46 35% 24V. 24V. Potltch 1 56 14 1160 38V. 36 36V IV PolmEI3.l6 104513,35% 33'A 34%+ V, PotElpf3.44 8,103V, 101 V, 101% +3% PotElpf4.50 23350 r49V, 48 49 +1% PolElpf4.04 2334043% 43% n42%— % PPGI.76 115366 50% 45 46 1 /.— 4'A Premier .40 20 888 58% S7 S7V— !>,', PrimeCmp 191337033% 31V. 31%—% Primrkl.10 9x101034 33% 33%+ V, PrmMts.09 263983 40% 38% 39%— 1% ProctGI3.60 161645370% 64% 65 _4V. ProdRes.SS S3 984 16% 14% p!4'A— 1% Prolerl.40 85 116 43 42V. 42V. PrudRIITr 415 IV. 1% IV. PrudRTpf 453 7V. 7% 7%— % PSA .60 913283027% 26% 27V, + % P5Apll.90 2833 21% 20% 21 PubSrvCol2 9x767021% SOV, 20V.— 1 /. PSColpf2.IO 471,21V. 21% 21V. PSColpf7.15 ,10 69% 69% 69% +3% PSESG2.B4 B 10391 33 30V. p31%— V, PSEGpfl.40 2470014% u U — ", PSEGpfS.17 173,51% 31 21%—% PSEGpU.08 i2030 ,40V. 39% 39V. + 'A PSEGpf4.1B 21850 r4PA 41 041'-.+ % PSEGpU.30 26180 r42V. 41V, 42%+ V. PSEGpfS.05 214940 r50% 4BV, 049% +1 PSEGpf5.28 26810 r53% 51% 52% +% PSEGpf6.80 26150,67% 65% 65%— PA PSEGpf7.40 Z304BO ,73V, 71% 72V, + V, PSEGpf7.53 217130,75 74 74 +2 PSEGpf7.70 23810 r76 75% g76 +1 PSEGpf7.BO 234340 ,77% 76 77 +2 PSEGpffl.08 i720r76% 73". g76 +3 PSEGpfB.16 2541080 80 gBO PSEGpf9.62 223730 r94V, 93% 93 —V. P5EGpf3.43 587,34% 33% 34 + V, PSEpflS.25 2500106 106 g!06 +1 PSEpfO.44 236000 112% 111 1 ,, gill',. + V. PSEpll2.BO 2140111% 110 110 PubSvlndl 87069 7% 7% 7V, PSIndpl960 tSOO 65 64 65 P5lndpf9.44 2601065 60V. 63 +2% PSIndpf6.96 z840 60 58 60+3 PSIndpf6.52 2332057V, 54% 57V, +3% PSIndple.38 2261055% 53% 55 +1',', PSIndpf7.l5 Z17S048 46% 47%+ V, PSIndpf3.50 2133035V, 34% 25V, + V, PSIndpfl.04 24600 8 7% 7',.+ V. PSIndpfl.08 1166007',. 7% 7V.+ V, PubSrvNH 37492 8% 8 08%— ". 1 PSNHp Z8I903I 30% 30% SpectraPhy 94834'A 22V. 23V— V. Un p 11.90 95 r 6 14V. 15'A+V. PSNHplB 95 21% 30V. SOV.— % Sperryl92 86 x4 1843 54V, 49% 50 —3V. Unlllpl2.20 2145019% 16% 19 PSNHpfC 47 29 27% 27%— P/. Springs j 52 35 559 44% 43 43 —1 Utdlnd .60g 9x932,26 24% 24%—% o!wu P !? £ 24V> 2< 92< ~ Vl SP5 Tc".M 15 199 34% 32% 32V— 3 " l . dln . ns .- 2 ,l ?? ^ SS I 2 ., ™' + ''' PSNHpfE. 139 55 34 35 + V, SquarDlB4 1336l8r44% 43% 43%— % UJsyBsl.16 11 510 35% 34% 34V— PA PSNHpfF 47 33% 31V., 33 —V, Squibbl76 308151,83% 78% 81V. + 1V. UtdMrchMI 16IOrl9V. 18*4 IB'/i— V. P ,!, N . H J >tG ' 5 23y ' W- J 3 -% StoleyCti .80 130 5890 56% 53% 34V— PA UtdPkCMn 83 3% 3% 03% PNM3.93 106599 30V. 28 p30V,+IV. SldBrPt 56 121194 SPA 19% 50% + V, USAIr.12 9 x22943 37V. 33% p36'A + PA Publlcker 2543 3 3V. 3 + V. StdMotP 32 162397 13% 13% 13% USFG3.30 8635 r43V. 38V, u39V— % Pueblo. 16 14 706 18% 15% 16V— 1% SlOIIOhS.BO 91169350% 47% u49V. + 'A USHome 5469 6V. 5V. p5%— 'A Pullman Pb 199934 8V. 7% p8 — % SldOhpf375 zJO 73% 73 73% + IV, USleaie.80 1)1960 4PA 38'A u40 —1 PulteHm.13 165594 16 13% pl3V— V, StdPac s 40 93334 23V, 20% 50%— S'A USShoe .95 135356 45 4PA 41V, + % PRCement 6 55 8 7% 7V— V. SldProd'84 x!59 59% 38% 58%— % USStll.SO 553836036% 24% p25V— % PugelSI.76 96090rl9% 18% 18%— V, Standex 52 13 903 15% 14% 15 + V. USSIpfS.Blb 2021 54 53% g54 + V. Purololor 321876 22% 19V, 20%— PA Stanley 1 04 121793 32% 31% 3IV.+ % USS1 p!3.35 3843 38'A 27% 27V— V. PyroEnrgy 73971 6V, 6 6 — V. Starrer! 1 08 10 64 38% 36% 36%— 2V, USTobl.72 103156 35 33'A 33%— I'A SIMtlS 1.300 39S 11% 11 11 -V. USWest5.7S 97538r90% 85% 85V— S'A Sp^zSn^V ,Sn^ SSG*, ll^rS^SS^ 3^-3% KW 'A^r^^ ^^ UuappW.56 13300 105 104 % 104% 4- % «*nrlBrn wi in ^oo u»/ iiv nv. V, UTchol2 55 5556 39 36% 3S 1 /. 4-1V. guaex 0 ' 801 !!^ 'Jv: ^ T- 1 ?™'% ! ° ™ »* »* ^ = j S?S "1! k ¥ W* « Oue.tVrl.72 11 4322 32% 36% 30V— PA HewWn IM 21 "IfJ'^ 1 /' MV 38%""?% UWrR^SB ,7 4MrS3% 55% n%~ % QuiCkR.340 193591 r34V, 30% 31V— % S1ok .|y pi", 230S013'/! 12 '• 13%- % Unitrode .30 31 3099 31% 20% 30%- 1% P i. _ n«7~ IP" c ° n uTi'^Si 44 '?rt r>^ ' o,' ^,7 Un ilOe 14 1031 34 1 / 39V* T\ l 1 Ralstonl 151251849% 45% p46 '— 1 % SlopShp I'.IO 13 1693 40% 39% 39%+ V. UnlvFdl.U 11 545 30 38% 3B%— PA Rmadolnn 5910979 7V. 7V. p7V,+ V. Stor£ql.92 13 579 19V, 16V, 18V. UnivlfTob I 9 933,34V. 34 34V.+ V. Ranco.B4 10 365 30% 16V, 16%— SV. Storage Tec 36503 3% IV. g3%+ % Unocoll.30 7x831958% 27 37V.— V, RongerOil 8050 3V. 3V, p3% Strotgl.30b 438 19% 18% T9 -V, UpiohnS.BO 31 8535 130% 133% 136 —PA Raymark 168 13V, 11% IP/— V. SlrldeRI .80 36 487 33% 31% 21%— V. URS.40 14 803 12% 13V. 12V.— 1 /, Roychm.44 301694 98 91V, 93%— 1 Stuloan.16 153631 37V, 36% 36 V.— V. USGsl.68 7 6553 rSl V. 44V, 45%— 4V. RayonierT 580r3IV. SOV, SOV— V. StuL pIS.oOb 1330 50% 50% g50V,+ V. USGpll.80 2600,90% 83 83 — 5 1 /, Raylhnl.60 13x936354% 53% 53V— V. SuaveShoe 338 6V. 5 5—1 USLifel.13 101785 38% 36'A 37 — V. Rfllndus 377 6% 5V, 6V,+ V, SunChm .48 15 399 37V. 36% 37 Uflilel.04a 190 11 10% 10'A— V, RCAI.04 176413563V, 61 p63V,+l% SunCoS.30 354840 55 48% 48V. —3% UtahPL3.33 143718 36'A S4V. c35V. + V. RCAcvpf4 24601 rl43V, 140 143V, +3%' SunCopf3% 10 107% 100 100V— 6V, UIPLpl3.90 131 36% 27V, 28% + V. RCAplS.50 23480 44V, 43 43 -3 Sun Electric 969 9% 8V, 8V— % UW.pf3.80 79 57% 57 37%— V. RCApf3.65 359r43% 41V. 41% Sun Energy 1543 33% 33% 33% + 1% UtPL p(3.04 55 30% 30'A 30% ReadBts.40 3019 5% 5 5 - V. Sunstrd 1 80 13 1741 54V. 51% p53 -3 UIPlpl3.36 117 r54% 33V. g34 +'/. RdBtpfS.13 656 13V. 13% 13V.+1V. SunihineM 5945 6V, 5V. p6V. + % Utilicrpl.40 8 715 33% 33% 33V— % RdBpfS.llb 4 16 17% 17V— V. SunMpfl.19 1367 7% 7V, 7V.+ V. Ulilcppl3.44 37 rS3V, 33V. 33%+ V. RltRefl.40b 10 44 14V. 14% 14V. SunTrstl.SO 11 3310 38V, 36% 37'A— % Utllcppf3.61 41 r35% 34V. 34V.+ % RecognEqp 364917 15% 14V. ul4V.+ V, SuperGn .48 13x5777,53 47% 47%— 3% Ulilcppl4.l3 16,36 35 35 — V, Redman.30 161570 9% 8% 8V._ 1 SuprVlus.38 174562 23% 21 2IV._ 'A VV Reece 41 328 15 13 13 —2 Swank .48 33 543 15V, 14% 14V.— V. ValeroEnrg 6443 14% 13 u!3%— V. Regal Intl 543 1306 11-16 V.— 1-14 Sybronl.08 507559 31% 30% 31%+ V. Valropl3.44 159 35% 55% 35%+ % Reichold.BO 141719 31% 30% 31 — % Sybrn pf3.40 33 35% 33V. 34%+ % Volley 648 3V. 3% 3%—% RepubAirln 8 36745 rl 3V. 1 1 V. IS%+ V. Syms 13 698 13% rlOV, 10%— 3 VanDorn 1 8 386 r30 39% 39%— % RepAlrlwts 13350 r3% 3V, 3V. + 1 Synlexsl.50 20 10539 45% , 41V. 42V.— 3 Vorcolnll 565 4% 4 4 — V, RepBnkl.64 7 2275 r35 33 33—1 Sysco .40 19 890 r4 6% 44% 45 Varcopf 624 r!5V, 13V. 15%+1'A RBkpf6.24b 86r30V. 59 39%+ V. TT Varian .36 334113 38% 36 36'A— PA RBkpf5.06b 10236500100% 100% glOO%+ V, T Q , n _-i>, ojT i7~"n i* IV 4. y Voro .40 765 14% 13 14 - V. RGypss.30 111367 10% 9V. 9V— IV, I f°T, B ' , ?" ' '' I 5 - 1 - 6 1/ '" t ' ' Veecalns .40 16 887 16 1 /. 16V. 16V— PA RepNYI.64 91106r54V. 53V, 53V.+1 Ta Bdc ,y \l HS 9 8 S y< 82 84V. -PA VendoCo 36 433 IPA 9V. 9V— 1 Reppl5.06b 183 53V, 53% 53%+ V, I,'*- 1 ,? 1 ' ' 3 I321 19 ' /4 17Vl 18%—% VestScl.30a 307 11% ll'A IP/.— % ReppfS.12 1 23y, 23% 23% J° L By 5, A 57 21 V ' 2 °' /l M 1 ''— 'A Vestron 135969 13 ll'A IS 1 /— V. Repp'3.12 17 27V, 27V. 27V.+ V. Inf'!!;.?-" 1 " '^ 2 ™''' m 'f' B9'A— PA VF1.28 113955 52% 48 46 —4% Reppf6.24b 621 54% 54 gS4'A+ V. I D K • 27b , ,.., 292 J 2/< f '' 41 /— 2% Viacom .46 229153 56% 54% 55%— PA RescColl.32 891 26V, 24V. 24%— V, Jecc.3.36 10 3171 35% 34% 34V— V, VoEpfS 2510,50 48 g48 -1 RevcoDS.BO 351 1440 3BV. 36V. 37V— V. |°™» .. 8 ^ JI'A 3f, 38 V— SV. VoEpf7.20 213560 73% 71 72V.+ y. qRevereCB 2 305 15% IP/. IIV— V. Tandycrlt 15 209 18 15V. 15V— 2% VoEpf7.45 27450 r77 74 76 +1% Rexham.70 17 328 27% 25% 25V— IV. Tektronix 1 165214 57% 54V, 55V— % VEpFr7.72 2189078 74V. 76V— PA Rexnord.44 112757 17% 16'A 16V.- V, Je ecom "146 3 3V. 3V. + V, Vo£plJ7.72 234B50 r79V. 76% g78 1 A+3% Reyln 11.48 74867433% 31V. x3IV— V. Te od * l " e ,„ 7 =S? M V /I 302 ' /1 3 ' 7 ~ 23 VoEpf8.60 24450 r96 93V, 94 +% Reylnpl4.10 2490048% 48% 48V— % Te 'rate .40 533224 18 16% u!7V— V. VaEpl8.84 2llOOr89V. 87 88V.+1 Repfeil.50 266111 110V. 110V. Telex 134607 60V. 58V. P 58V— % VoEpl9.75 22780,98 97 97 Reylpfl3.96 x41Bl 139% 138 138V— 3V. Tem P le i^, 2 29 °° " Vl I 2 ' 7 ' «'A- 'A Vishoylntls 17 23333% 21V, 22 -IV, ReynFdsMI 101683 39% 36% p37V— PA I ennc ,? 3 -. 0 ' U 19 ? 74 J? 39 , OT * Vor ™ dlJ 24 "» nv - <* v - "'/— 3 1 /. ReyMpf2.30 542 29V, 28% 29 -V, Jen plB7 40 69 67 86% 87 +1 VulcnM2.80 14 163r91V. 89 89 -2 ReyMtpUV, X |4 B3 76 78 -4V, TencopfCll 1105 103% 102V. gl03V.+ V. --WW - RiteAid.SO 161690526 24V, 24V— 1% -e'odyne 174478 23 31% bSIV— IV. WaRRpf4V, 2310 44% 44 44V. + P/, Rive, Oaks 753319 4 3% 3V— % Tesoro .40 1330 10% 9V, 9V— % Wackhut 60 381 37'A 54% S4V 2% RIC.SO 261596 9% 8V 8V— V Tesorpf3.!6 24400 33V. 31 V, 21V— % WoincoOil 94 7V 6% 7 % Robshl.20 825041 36V. 36V.-3 JexacoS „ 2 ' 70< 74 31V. 29V. p31 V, + V, Walgrns.50 17 9426 27V S4V 25V— 1% Robertsn 3188 34% 33% 33%+ V. TxABcjl.52 9 536 30% 39% 30 WlkerH 1 48 1327 2SV. SPA 31V. PA qRobinsAH 391913% IIV. lPA+% l"^^ 73170 38V. 26V. b27V— IV. Wallace .50 17 83 40V 39'A 39V ^hGos220 61550 24 25V. 23V. £ V ' P,' 2 ?, u 9 5 i 9 ??' /< V' &''•+''• WalMort.U 272723431V. 39V. P 39V— V. RochsT3.56 9x633940 36V. 36'A— 3V. I Est P 4 ;i lb J" 55/1 Si §54 -% WalMlpfAS 56 133% 133% 133 1 /,— 3% RockllC1.76 1017919% 18V. b!9 Texosl .80g 111307 30% 37V. 36 -3% Warnaco 88 16 8536 31 30% 30V— vl Rockwlll.13 9 13164 37% 34V. 34V— IV. Texailnit! 6368 109% 103% 103V— 3V. Warner CnT 17437 r39V. 35V. p38- V Rockpf4.75 1361 361 361 +36 Texas Intl 7058 5V. 5 5V— V. WarnLal.56 163272448'A 45V. p4B +PA Rockpfl.35 7130 124 124 +2 TexOil.18 123611115V. 14% plSV— % WaGsL 1 66 9x150533% 30% 50V, IV RohmHS.SO 131846 75% 73 73V.-J TexPocL.40 33 169 30% rSBV. 38V— PA WoshNt 1 .08 9 1033 36% S4'A 34'/i- 'A Rohrs 117934 31% 37V. p30 +1V. TexUtil3.53 71B58030V, 59% 59% WaWtrS.48 91965,35% 34% 34%—% Ro!S.0 4 8° 3 3 j4?^rS 2 0 81/> ?7 6 v! "IS^"' KL 1.80 ^ 5% «% J5 4^_ V. %$$&•£ *\ ',$',£» »* »*- « Rollinsl.46 191009 13% 13% 13%-% TexIrpB.OB 11 54V. 53 53 -V. WoyneG 20 162 12 9V, 9'A~2% Roper.64 V78I7 16V. 16V— V Texl,pfl.40 I43V.43V. 43%+ V. Waynpfl'oO 18 r34 31% 3PAS RorerG1.13 187069 37% 35V. 36%+ V. Thackeray 347 13V. 10 10 -3 WeoXted 433 4% 4 4 - V. Rowon.13 666310 BV. 7V, 7'A+V, Thckrpf4.15 34 r36'A 58 38 +% Weonpl36 4 9V 9V, 9% V RoylD3.39b 7 19946 r66V, 63% 65 +1% ThermoEls 35 1978 rS3V. 30% 33 +PA WebXl 30 13 4719 33% 31 33V +1V RoyolltlOpt 30 671 17V, 16% "'/— V ThmBII.34 18 446 39% 38% 39 -V. Wedlech 977 IPA ?0% 10V V RPCEnrgy 867 3% 3V. 3V— 1 /. ^homln 68g 1 81030V. 19V. 19V.-PA Weingt 39b 365l5r30'A 9V 30V + % RTE.60 10 870 31V. 30% 30V— V. ThmMed .40 13 613 14V. 13V, 14%— V. WesMksSOSl 843 41 to 10V P/ Rubbmd.48 335145,36V. 33% M'A- V Thrifty .60 151939 35V. 33V. P S3V— 1% Wtogol.W 8 3M5 ,65'/, 63V, pS'ATpA RussBerrie 141037 34% 33V, 33V— 1 V. Tidewolr .90 3033 13% 13V. 13% WIIF pl4 36b 1899 4BV 47V o48V + V RussllCp.30 B23rSOV. MB'/. 18V— V. Jigerlnt 7546 8% 7% 7V.+ V. WFWgS 80 11 674 35% S4 S4V + V RussTog.76 10 439 33'A 33V. 33V— PA Tlmelnc 1 189041 65% 61% 63% + 'A Wendvsssi 16 10559 17% 16% I* 1 / y RyonHT.SO 91999 38% 36V. x36V— PA Timeplxlnc 193585 33% 30% 31 -V. w?«Tl 04 Ml 9V 9V Sv ,/ R^derSs.60 134583 34 33V. 33V + V TlmeMI.50 143794 56V. 51V. 53V— 2V. We, Co 48 14 774 27 56 36 % RylondG. 66 13x198339% 36V, 36V— 3V Timken 1 .80 56 1040 45% 43% 43V— IV. WPePpl4% 243044V, 43V, «%Tl% 5 ymBr ,i ,. ' 2 3 L 8 I81/ ' 17V> 171/ — % HonCn 0 ,,?, 3 9^ r §;,' I?!,' !?; /1+11/ ' WsP t p Pp 330 133iT6 «V «V «V4+ W Rymrpfl.18 x98 13V. 13V. I3V.+ V. I N p n , C E/" , ?S r lHJ? i 7 ' l /1+/l WeslrnAirl 717941 7% 6% 6>A+% SS ToddShl33 14 255 My 97V i?'/7 ,/' W5 *P f 2 264800 S3V. SS'A S3 -% Sobine.04 411997 17% 16V, 16V— V. Tokheim4a 9 liw T«v ?av ?» ^ WstArtwts 1797 5V. 3 SV— % SbneRS.33b x!86l 15% 14V 4V_V ToleEd S 52 6 47M ,33V 2^ V JI/T/ w «'"nNA 3633 3V. IV. blV— V. SofgdBs.30 17 817 19% 19 9V— V ToEdpf331 7?rl9v' IBV P ?9yJ V WsN =Pl7.35 14619 18V, 18V— 'A SofgordSci 3864613'A IIV, IS _, ToEdSs36 216800,30V, ?9V 20V t/ WslPo<:lnd " 2 "3' W> 135%_3V. Soegardwl 165 3V. 3V. 3V— V, TdldpM.M 43M™ 33V. Sv'+ V ^ eS ^, S - 20 1937 12>/ ' I2% 12V ' SaflKTIns.33 39 5535 r31 V, 37% 59%+3V, TolEdpf347 109,99% 3B 99 I v W ,stn Un on 6561 13V, 13% 12V.+ % Sofwoyl.70 91015937 34V. 35 -IV. TolEdpfSJS 178 59V 39% 39% V K"H n P K 3 42 41 42 ~' Saga.JS 13 683 35% 33% 33V— IV. TolEdp(3.7S 173 29V 39 S9V T V WslUn P IA 2 3' w 38V, 38VS- '/. StJoLtP 1 .73 8 389 33V, 33V, 32 1 /, I TnlF.Hn(9^ Ma i-o^i/ ic ne,, 1 T «,* "StUnpfE 243 13 12V. 13V. + 'A qSolont 393 9V. 8'A 9 _ V. f , ,„ < „? " 9 " />+ '' WstUn pIS 591 7 6'A 6V. + % SanDGs2.24 98024 38 36V. 37%+ % T I?' 1 .? , 64 ?2 8 26% 23>/1 25 "'- Vl WUnTelplA 93 13% 13% 13V— % SnJnR1.3lt 31 164 IP/. 11 1 iv + '/ 1°°^ ' 4 ?S 'il? ?"• MVl MV— 3V. WesthE 1 1.30 133475445 43 p43%-2 SJuanB.89b 102293 6V. 8V. 8V, Trehmkl.60 9x887823% 22V. 23 + V. Wstvacl.32 123622 42% 40V. 42 Sanders.60 162885 36% 33V 34V + V. l°'° M "11S 519/I 17Vi I8V — ' W.yrhs 1.30 39 11748 31 V. 30 30V— % SnFeSoPcl 14 33445 36V. 34 34V +% I MC ,° u , 2 ?? 2 ' 3Vl 3V — % WeypfS.BO 241100 43V. 43V. 43V— V. SanARI1.94 13 519 34% 33V. 34V. + V. i i.,'S ^ S V< S% 5V— V. WeyplA4.50 310 r5PA 50% SOV— H SaroLel.60 137381 50% 47% 47V— 3V Towl |, Mp1 „ " J '' 3 3 - V. WhtkErSV. i30 75 75 75 -V. SLeepf3.90b 2110050% 50V 50V + V T 0 ^"" 5 !, J' 36 * 57 ^''' 32 '• 33y — '''• WheellngSt 679 8'A 6V. 6'A- PA SargWhl.48 17 H4r4IV. 39 39 PA Troco ' s - 32 '23481 19V, IB 18V— % WheelSpfB 2390 18V, IB 18 SaulBF.SO 108 16V. 16V, \l'/.+ V. TmmlCrow 773 14V. 13% 14%+ % WheelSllpf 2153015 14 ' 14 SavEll.60 B 583 33% 33 uSS'A V Trnsoml.68 167555 34V. 33% 32% -IV, Whirlpools 11 4680 ,51V. 4B 1 /, 49'A_ V. SovElpll.28 51 13 11% ,?>/— y rrn ° m ^ ' 6I3 ' 62 ' 3Vl 12V< pI2V — % Wh^LSO 144335 33 33%-! SavElAl.34 7 34% 34% 34 y + % I ron 5° 12 - 28 220 23% 21V. 22%+ V. Whi!epfC3 22 41V. 4PA 41V. Savin 1166 4V. 3V. p3% Trncdal.12 6 934 15V, ,14V, 14V— V. Whitehall 11 996 30V. 58V, 39 -2 Savinpf 62 5% 5'A 5V V. Jransco2.16 61 14309 r62V. 54% p6)%+6% Whitke,.60 16286621% 20'A p2IV.+lV. ScanaHS.16 103987,58". 37% 37%- V. Trneop[3.87 x935 r75 68 75 +7% Wicor3.45 9 274 31 30'A 30 1 /.- y. Scherngl.68 173757860% 56 p60V,+PA i rnc;O r p ,V X2543408 r59 56V. 58 +1% WilcoxG.10 10 518 14 ISV. IS'/— V. Schlmbl.30 113960837% 35V. p36V + y Tm " £ 2.36 370 4956 18V. ,17% 18V.+ V. WilfredA.13 13 371 13 13% 12V— V ScienlAtl.12 164805 13% 11% IIV— % I r ? nSC K, nC o 8 307 8V< 7>/i S 8Vl+ <A WillCol.40 334316 29% 27V. 38V— V. SCM3 171397r74% 73% 74V.+3'/! I'? 5p 2'!° x5 ' 21>V ' 25>/1 5 ' ~ Vl w '"mEI 3922 r7V. 6'/< 6V— 1 /. ScottFt.90b 11 38 60V, 60V, 60V— % T r 5 Spa ^ "il 40 97 94Vl »4'A-2'A Wilshire.10 15x166 5% 5% 5V— V. ScotfPol.24 126194 51% 49% 50%+ H I rGs Ci 0 ,- 32 , 'HS 50 f104 10 ' 101 +' Winners 1571 8 7'A 7V.+ V. Scottys.52 13x1475 15V, 14V. 14V— % I 1 ™ 1 ?.;!; 1 7 804 r!4V. 13V, 14 +V. WinnDxl.74 14x85438% 34V. 35V— 2V, Seaco 433 3% 3V. 3V— V, Tran5 ,« ,„ ,,Ei! 03 lf /> 13 13V— IV. Wlnbago .30 337899 13V. IPA xll 1 /— 1 SeaCont.43 7115633% 39% 39%-lV Tra , n .5 W .d 8 l3 8544 39/< 36V ' 36V— 3V. Winter Jack 337 9 7 7V— PA SeoCpf!.46 163 15% 13V 12V + 1 / I'^^L , , ,o5o n ^ 3 ° 3°' A - '* WI,cEP3.48 9 1933 r4PA 39% 39V— SeCpfBS.IO 153 16V, 15 'A g!6V + V T "14'% ' '2S 8 «,* ^ 5 45 ' / '- 1 ' / ' WisElpfB.90 z670 r94 91% 91 V— % SeCpfCS.10 365 16V, 15V. 16%? % TRE" P ,7 144? 51 / «./ %%-'{' WisEI P t7 ' 75 "W "2 61 V. 81%+% SeaLand.4B 131733334V. 35% 53% Tril' . «,!, I «5 3 1 ,' 1% 2 ? % ~ ' Wi 5<5pf3.55 2270026V. 26% 36%-% Seagram .80 148831 47V. 45 45V— PA i . ,„ lb ,° 3 ? 7 * A 3A 4%— % WiscPw3.76 9 484 ,4 PA 40 40V,— % SeagullEng 33 744 16V, 15% ISV— V. T £ . ™j 13 , 7 c 5 ?, £ A n6% » v '— 'A WiscPSS.86 91576 39% 38'A p39 — % SearedAr.44 19 704 36% 35'A 35V.— V. T-rli" » «n o« r3 ?. 28V> P 28>/< — % Wllcol.4B 10 517,42 39V. 39V.— V, SealedPwrl 10 860 27% 26 36%— V. I- i 5? •, ^oS ??, T 6 26 ' /1 " 1 " Vl W i'«>pf3.65 1 rS22 225 233 +7 Seorsl.76 10 65854 3BV. 35% p37 -I'A I","" 9 L*' 20 3 21 A 2 « I 7 ,' 1 6/1 16V ' WolvWId .34 970 13 1 /, 13 13V— Vi SearpW.OBb 131433104 103% 104 V. T • 9 6 , n ^ 6 I6<+ * WoolwrlhS 128313 61 58% p59V,+ % SecPcsl.34 7 11416 r33'A 30 p30V— PA IllhH™! lR09il« l,u l™~ »5) WeolpB.JO 2160086 83V, 83V.+ 1 /, Service .33 31 x3537 3SV, 30% 30V— V, 1 •„,".%„ ^.UL ?' ' 52/4 ~ 2/1 W O'WA™ 127 4V. 3V, 4 +% Shoklee.73 151490 16% 14V. 1 4V— 1 % T S \' ,n „ X J 456 J, 5/ ' U '' '5V— V. Wriglyl.SOa 14x31793 83 83 -9% Shaw .60 8 870 35% 34V, 24V, v, ™.?H ° 9 . ."" 26/1 u/ ' 24%— 1 Wurlltzer 595 3% ,3% 3V— V. ShellT3.53b 86503 40% 38% 39'A+ 'A J££ 3 ,, „ 39295989 « 2V4 82!/ — 3% WyleLab .33 63 x!334 15% 14 14V— % ShellerG.80 7 1637 r31 56% g38V,— SV. TBW P ll'2n 1 101 of ol ~. Wynnlnt .60 13 166 17V, 16V, I6'A— V. Shellrpfl 40 31 ,33V 30V 30V iv iKWpi4.4U 3 l»l 185 185 — 3 XYZ SherWm.93 143038 46V. 43'A 43 '~ % T" Vo 8 .'nn?? 51 ^ 20 18 ' / ' "' / ' + l/l Xerox 3 33 19505 r6PA 57V. b57'A— 1% ShoeTown 111855 8V. 7V, 7 '/,-'/. {""n- on I ll fJX* fl! /I < H,,~ 1>/1 X eroxpf5.45 1621 55V. 54 54%+% Shoboat.60 17 530 17V. 16V 16% V T "i u'S ',1 ,,5i IS V ' ' 8A 18/< Xlra M I0 729 22% 21V. 21V— V SierroP1.66 111432 r3PA 19% 19V— V K°4 0 3 «,'??,/ u? W^'v 5°! el ; 32 '361629% 28% SB 1 /—'/. Singer .40 114983 43% 39V. 40 -IV. l >" ers ''' 0 '•> 9571 ' 5 . /< U " 14V— V. Zalepf.SO 1 55% 33% 32V. Singrpf3.50 55 33% 33V. 33 + % nil i ^T-,To ,oT7~ , Zopato.13 1855 8% 7V. pS'A Skyline.48 183390 17% 15% 15V— IV MAI 19 ,m ??Ji «,' P' 4 P 467 '" 2 '-'' Zayres.48 174211 60V, 58 S9 - V4 Slavery ,40b 34 6539V. 37% if/— S'A UG Iw ,2 L, 29V IP/ ^v~ /' ? e " ilh , El81: 950403520% 18% 19 - V SLInds.SSg 141336r)6% 14 ISV.+SV. f|X „» 7 , .lii??,,' l\'j ?1J?T') Zero .36 IB 705 33% 31% 31%-1% Smithlnt.33 3350 7% 6V. 7 +% " GI P.' 2 - 75 ., 'f° 2 = % 24% S5V.+ V. Zurnlnd 1.33 14 1239 39 37'A 38%+% SmklneBk3 129084 78% 7?% 74V— 2'A MNCR.s ' £1 9V 't/ 'ov" 'v' F OO™OTO, Smuckrs.60 10 301 47'A 44% 44V— 2V. Un|fi r ,r9n ,4 !i? i?./ i? ,?,,T ,4 Composite tobies include trades from eight SnpOnT 1.16 141912,43% 40V. 41V— IV, Uni «3 05b 1 79 83 *\lv }l J,' mar b els id ,f nli V ad ^ last P"« indicators L SnyderOilS 14 1460 IP/, rll Vi IIV— V. Un NV4 29b 14 3063 MS V m' '« ~l / ™ rke ' s <" h er than NVSE as: a-Amex; b-Boston; SonotS 106186 35% 33% 34 -V. Gcnmnl fc? 17 ilSSiJI «i Jav~ 5 ^ '-Cincinnati: g-NASD: Mnstlnet block Irodlng Sony.Ub I3B6S1 SOV. 19% b!9V— V. uiS&V^n 40llOr7iV?,v w~u ! ys ! sm u!ed b > Institutions: p-Pociflc: u- Sootinel.SO x3063 39V. 35V. 38V.+3% GnCabwd fsolflr??/ 71 P 74/'~ ' ** idwe V ; x - p t llodel P hto - DIVIDENDS: Annual Source3.30 39341V. 39V. 40-3 Unlancrro irasMv 7V S/j-y /?! e0u ?i e " t"""™ 1 " 1 identilled: (a) plus extra; Sourcpf2.40 106 33V. 53% 33V.+ V. Untlec 1 84 7 26?8 ,MV 3P/' 9?/l/ i b) ,S <lldJ ln ,l? 85; (c) P 7 menl °" "Cumulated SoJersyS.48 13 365 30% 38% 29% +V. u n p| D |2 n \tO$-ittV In / divide , nds : ty P ° ld '° ><" in 1986, no regular 2ftr.!fc!!,K£"SS S5z5 | £|; « §F? WJ*^%&W^Az S S ffi, 7 6 k 63^,3^ 55% P 3^^ ™$j? *» °|f | | '= | ^ti^K^^A !±§°, 2 8o M JW25 S% 1». % S zl i U Ir .* !^ Sff^^'S'iKLSsS'g SoNEna 3.80 13234530045% 43% 44 -IV KnE P U 56 ,2o45y4?v 4?/Iv "•"?"' *L, ? <<Kk P ° ld "" 985; <l) ln bankru?1cV SNETp]3.B5 747,41 40 40 + % ^E a 640 2430 62" 6?v' 9 M 'ecelvershlp or ,eo,goni la lloni s) split a, slock SNETpf4.65 22530 r53V. 51 53%+ V. UnE Sl744 ,™?n"«v ,n , "^end of 20 pc or more since Jan. 2,- h|.|o SRwypf2.60 30 36% 36V, 56% UnE o(H8 ifuo 7§ 7ny ?S 7 ,/ nd i usle f dividend begins with first declaration SUnionl.72 751 34V. r33V. 3SV— 3% M n f „ L« ^DrM'/M « 1 "Her split; (t liquidating: (wl) when issued: (wl) Soulhlondl 10901444V. 43V, x43V— % HExof, 41b J?7AI9 ^ R y fpv 1 y j° rr -? n '? ; ' xl •*•<"»«••"«. ex-rlghli, ex' SthlondpU 545 61% 60 61 + V. M S p , on ,„,•,», L 18 P' 8/< + A distribution. Sthmark 34 5 8483 rll 10 10'/.+ % n"^!^ ««?i,. 5 , ,„" ' cSOV '~ IV ' SALES: In hundreds (00) omitted except lo, Smkpf4.96b 7 14 49% 48% g48%— V. iini wo iV,on -,.1! 4, ,?,'""?/' ', e Designated (2) which ore traded In 10- SwstAir.13 14764837% 34V. 25 _i H n L r T p , 18 I , 1 S 80 2 4/4 Z 74/,+3V. share lots ond carried in full. SwslnBell6 8 xl 3438 85% 80 81 ~»V. nS, 1 °H n 5 l ,, i?? ,?r ,? «v + ,/' /- E RAT| O: The price of a slock as a multiple SwstForest 5046 14% 13% 13%+ % Oflm 11 30 ?91 ?9% ?ly. 2 8%~?V ° per ' share 8arnin 9> - d »'ived bv dividing the SowsPS 3 OS 10 3368 rS7 25 1 / 9^v § v UnCobls.10 54 1864 35'A 35 35V. price. SwslEgy.53 82821 21% 20* 20V— % M'^o^ 5 '?« '11% ?S Vl SD~ 'f? HIGH-LOW: An (,) next to the price In the high Spartan. 52 454 16% 15% 15%— V. Unlll IC4 500031 30 TO 1 / ' "' column indicates that price Is a new high 15 million U.S. students used computers last year, report says WASHINGTON (AP) — A million computers "In 1983, most American secondary schools in America's elementary and secondary school had fewer than a handful of microcomputers- classrooms were used by 15 million students last today, half of U.S. secondary schools — 16 500 year, according to a report presented Friday to secondary schools in all — have 15 or more the National Governors' Association. computers," the report said. Preliminary results of the survey indicate the Results of the 1985 survey were presented at a number of computers in the nation's schools hearing chaired by New Hampshire's Re- quadrupled since 1983, when a similar study was publican Gov. John H. Sununu, who said most conducted. school districts in his state own computers. The latest survey of 2,300 public and private "I think you're going to find them in almost schools was conducted by Henry J. Becker of every area in the next few years, not only in New Johns Hopkins University in Baltimore. Hampshire but across the country" "A majority of U.S. elementary schools have The task force is trying to gather information five or more computers and there are more than about the "applications of technology in the 7,500 elementary schools with 15 or more com- classroom," he said, puters," said Becker's report, prepared for the "Most of what we have been shown has to do governor s Task Force on Educational Tech- with computers and a little with tele- nologies. communications," Sununu said. A similar growth in computer use in high Experts who testified at Friday's hearing schools was found m the survey, which was agreed that in-service training of teachers on based on questionnaires completed by 7,000 how to use computers was important to the teachers and 1,700 telephone interviews. SUC cess of any high-tech learning program < .

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,100+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free