Iola Daily Register And Evening News from Iola, Kansas on September 23, 1907 · Page 3
Get access to this page with a Free Trial

Iola Daily Register And Evening News from Iola, Kansas · Page 3

Publication:
Location:
Iola, Kansas
Issue Date:
Monday, September 23, 1907
Page:
Page 3
Start Free Trial
Cancel

FATAL EIGHTH Oar 1Vaj> Sl.tu]chOTf<l Krfnards >VJniiini: !• ti> S III iiiiiiii:; liii^li ilii- <;iir AVji> • IMI > s Wiisi vxliiil alM'**.!! ••'I :i lni(>i-lf.~.-y luM -luiii- IHIIM ilii- I 'urk > ••Stl'lllMV llV ;i>li>li' III S Id .lini- lllio \Vil(l (Ji !l w;j-- .^I 'lVill^ III!' t.';l,sir.-> luv tile riri: W.iy It: !]n s.'.ii.'id in- iiin.u lii> i .Ms .i> w- •• jii-! tu ilii- liK- HiV III' 111.- I '.i. ;.. :,iic! 'Ill . -;:!l ||frcil tivi- I nil "linii."iih '•]:•• <i;ic ill ilic lii>t iwii Hi iliml u;i\.- ilicni cJKlit Kill- w JK-i! 'I?" liuiiiii iiiiiini; <ilii 'in-<i III ilij- lint.- 'Ii-- ifur \\';i >s liiul iiuiiKiiii 'il ;i. Inr .Ir.i-i- riius. Ill Ihc "iuil.-ll t.l..- M.J!- \\;.^.~ Jiii.is l.-il nil I'ilrhi'i !MH:IP 1^ 'Ai 'li ;i si'imiMli((> »\.!u 11 ih" .'.iiiiii.-- I i.i -.'il ili.'> luiil (•I(III:.M | mil .•!iiiir;ii lir- In uri >:x Mills. iii .i 'i >i ;;u I 'll- ^iiiii- -.1 :• III i;iv- or cit (/l.'-.i;' > K -.ii,. Tiiii" III! siiuiii^ 111 'I'.I- ii.ii :ii williiiu! I -pi-iiii' i 'i ;i i-mhlll M.l- --.li- ..1 Ml! I 111- lull 111 I il'.il u nil! « Til. nil WM--; i Mi-;i itin illl.il;- i-.H-d. rk. TIM - mill. Yimtiu i'liii; • j" ' i-il !!• nil 'llll .ir i' V in;- -III-ii . A J"!lll I--' ; ; ! ;ii- . iiM Mill- u .i -iii! I siiK-.- l;.>- r Mlllil.^- ! ;•. is -ii' > i.' ll .-;.ii -is. !• Ill (lllii S!i;i ;r .;c 'ii " .l.-;iIi,:!J- \.;i;- ;r 'ii- l|!>-ll .i- 111 .s'-i:' ii; • I i .r • i'i;- - n.ri ll.,.r Mil!.!-: ... •u-'l :>..:, U I tj 1 • i • ; ,* I .< i" I'Mi ' ii.ii ; in '.i- !;iii'.|i^ iMIi:.' il ;i- ••111. ,.11 • iiiij..; ".- .i-jiii-^ MM- i..- ;ir- • Richardson's~-ibla's Style Authority and Especially Invites you this week to their elegant opening of everything that is new and beautiful in MflUHERY, FiHE OSESS QOOOS, SiLKS MNa TRfMMiMGS, CLOAKS, FURS, and B compMe HnoofLMOtES' FUmtSHIMGS And to inspect the special economical opporlu^^.ities afforded throughout the store. 2 do^rs Wemi Thomp- RICHARDSON'S t13 East Mmtiiman Avenue* 5 'I'll.I.Ill" liiis :i i .i ill" Ki'.isi- 1 • nil . li -is Si 'i 1 l--;iiili', vvlii-H' I'llfi ililiilii I- L'-'i. Tilf I 'l 'Il- ' 1; Mini :> 1 -1 .1.-! •.-.illy i-iii< lu-.l U\ tli-- I iiinlcl, li-.iii, wliicli 's iiiiMiiiis liir -t si'i.i-s v\ r li 1,1- \.-i -iii i;ii lull wiiiiiirs. '1 i'.! i -i! - lii - \» ill ill- (••iiii!iij(--i! -ii.ii 1- il;i • .'• - III In- N ;il iiiiiii' fiiiii- M,;^s:>'l:. WAS THE j REAL ;THING •Mii««T Jlir llaiiirli" K»'Utiin'> tin- Si:i,L I{(>M)S AT IIOMK. KuiiMit ToMiiN Uoiri lime to Hunk] Tliciii .Vliout. HITS POGKETBOOK, TOO I HI. IMIMI t; <»K KI.Kt TIM( UK .11 -.'11 ,1- L-'.liI nil! .1 ^- •!> till- llilll ".111-- if ' lii'il:;v -•:;i' 1 imi. :ii'.: ii.i- ii •• • . ii--iiiii-.-> :!•• IS 111 •:• .i.-'i-ii: .1. ni '-ii H.iiii V. . r. •nu­ ll ;i-.- (.- -1 ti'Uiliiii 'i .\I1M111 ( (Ml 111, liiii li.is nil 111" TV -iiif sn , riiwii ,(ii,! I .,!•!, >.--I,-!-.;,v \ <-iiii .(i>-:N-. .1 .1 !;,IIS.-sill--. .1 ii u Ni .-: - .1 111,! s- .111,; .1 \ :.ii, '1-- !. •• ; H.iiii T; i-iiinl; I 'i; 1 ;lii- M-'i--;ii; • Ills tiumMi \\ !.l I ua ^xllii ] ••: lili- It lii'lilU.- - , I il i I- ;i'' :li,- s w .,s In:. -- ; ;ts :i.- \\ iis u iirii! ill A- • iiii'i'iii.-.: i -i ilii- aiiiiiw-ui '! fiir.uvi-:- i\il \\illl «--si i! -r. liii^ i-.isiH;. •i) 11.111.;. ,ri.-s sliiiM i 'ii.' ir .sii: :iii: •;iii I.iijiii.- A full .ii I Cniist ii.l:;il- t'.,;i- 111 \M.. I ....•!(. -: .. I. ;ilii| iniii-: tan iii-i-ii- -.1' l! -s '1. tii-s '-iiiN,.-: tinn Ii:. FMe it m; •- th^ Sfl'.iri- s I. 1: ;l. i .1^ im- .•,;..i.-. M.-s . -• 1.1 -.i liiiii .•(' .V.i :.' •• .1 i;,irir il.ll .11 ll .-w I iiivi: slii-,.; t:...; 1.1: l-i:. iiii-U '.s II! 1 ;i" 1,111 I'll K,-i;'.\ 5l.'.-| :f 'a- ll.-iil^ ,iiiiii-'-.'- i 111.- ;-'i.,>- Tlii- .ii:.\. -I .1 >\iuii,-i- r.i' 'its* .Mi. » hilt < iiii III'. IliiiM- In n KiliMtiil Hiiiir i;i<-«-lrii'il\. \h l-.'ii ::i:-iiii .iiii ii.is ti:;iir<-<l mil ;ii.-l l.iivv iiiiit'li »iiiK i-.iii III' ilmu- l>> iiiii- iiliiu.iii III i i.-r \. ,.!• liiilifi liy ll.- lis. ..I I .li'iil Wll's. wliicli Clltl .-.li- iii'i -s ,1 k;i 'V.;i" limii Till- piii'i- (if ill j.ii.t i-. ! i -i -iiis. If lis iiim -li -..I'll; I-:MI '-' ,ii-,.,- Willi il as liiis Innn'- nil l -liiu.isliiiii -ii i -iiiiiiis ii wiiiiiil 111- j .-l.i-il- ;i' ilmlli'i- I'll- |ili<-<-. lill! i! js a • ri.-; i. HI i 1 a I i ; Ills •-.in In- .inn.- 11, ^ivi -s ill.- 11,,-siliilii ii's as I'dlinws-. .\ Kiiiiw a' I liiiiir will; S .iu ...ill ii-,i 111 liiiiiluT u .ii -ail.i r'l -.iii tiiiivis. l\.-i -;i Miiir li-t'I uailll fur ti '.i- llnilis I 'ii -.-.li >i-\ •111 .^-Tn f pails i)f iicMits. (•!i|, liVi- llillsi -s Wailii -mil liirlilii: Inlii ^s I-M-I .\ ila> 11 lill- •••.•i fur iliit'i- iii:iiiiii-s anil w i I Suiiila.i s. tl!\i- >iiii l.--".ii iiii |ii I 'ssiiiiis nil a 1 11.-; I;..--.{ u: 'ill iiiu iiiai -lliii'' Kiiii .1 11 . iliauiia! sii'\ i- Ini 'J lin.irs K" :i ..II 1 II I 'l vi. a 1 *• nriv In.' 1 •• > in i s 111 11 I.! il : 1 SI ;I< li.ii .s. I... 'r ::.'iiiii i i -.;.i :-s. Ki; 11,1 i-:-.;!!! Ks nl !',.ri!- liiKi jnr -lil l-":ii .nil) III K _'.'.ii ilu^iii (liiii iiiitiN -s ."^T liv ill.- air r«-iiiiiriil li.v an ii-lii'ii-'. rim-', il 111 mill Iitr nin- si-ivi,-. i'l" :.;.;:iiiis iif <<•: n'ln-r .|.'.l II. .: ill i:;;r nf 1 H clii i-Tn i- f .'i 't Kiiii a 11 a',-[inusliini; liiarhilH' fnl" \\ 1-1.1 - -1 111.- iinii 1 - IMi' all .-a-i-irii- iiKiim lor li -ii Iioiirs li:-. .• \i .ii lill,-.' •I 'liiki -ii ii'.iii; iiinlis Ki -iji fmi. ilnim-si i<- imns in list- fur 111 !'..i:: K --|i M-ii «.i :iii ill iii'd Inr iliirl.v- Uii liiillls W.irni ai. ihi- lii-iis ill ili.- hmisi liv AI «ofi. Tfi-- I ^MIllal• li Olllsai-' : 1 !!: i.ii.-.| :i !.i: H- Anil 1 > Innl :: pi-riis f ..t s:.-." • -•• K'I:.-- .- Hi..--- 11- Is I .-i ;i!ii .11;: rii :.r> h-i '' i,i':i Vdii- ;i; I'M. • ^^l!. 11 1' . ..:ii.-^ •• • a jianii'' -iir-'A a i:'' i-t f::.i- i;:..iii IT ;iir liii.* !f.:iii- : . - M siaii 'is . ;-• Tin- Kill-inn; i-r :ii- -.-IV ..- l ;.ni;:is-iii i\ i. (III..- I '.i:,-. ~li- -• -..! 1, !..(.n,-1. '.iiii- •lis. «!)., ' "'. i .al' i r .r ;v i r. ii .y I,:; nun I.a ; 1.11 '•as\ iliiii' _ il 11 I. Ill i ;i .1' 11.1- ii: ..- I-,-' ill - '.f -.v.i-.r ('....k li:'.<-ii K -l-i .- -!.,.: 1 fiivi iiii;'ii: mil lii-ilrnnlll . llr. .^.-illLl •aill h.111.11-1 K. .. mil - W.i n. Ili i;'ii (• 1, 1-11 .1: -ll.lV 111-1 > II .1 ir,iiii;;i in:; iii.i':liil.' ilii.ii.r nil (• ll .llsl- ":lii- t, 11 II;.' i-iiilit^ -•• .-...li -.i!':: K.-.-ii '. mir 1 :.-.ikr .is' :;(,'. (II ;. 11 1 • ;r i.' m I -iLalii I.li. s ii-.ilii a f,»- .1 in an I saiii. \V ;:'.i -ri -laiiii 111 nil,- 'Il , al.ili,-!- I'l,- - »:;^ •.!\y.r. !.•! T;..-.liaii,: ai MS- .-:.i i.iii-Hi '.ly ('.ijilain ;,- I a'lu'.i' a •Ml' tnuiiiJis I't' ran wi'h •^:\\ !ia:!->r nil.;.-, •llnh- ilMl.-! i.is 1,- THi: I;K(;IMKK vol.LOW V(M Before you on >mir vaf-;itior. 'i -avf yrnir iiiMio.-^ :ii tliis t<n\ip ani^ "he Rei:i-'r'r wH] follow y,>,|. If yon fill not kiiiuv yoiir fiiliire a,l(lresf writp 'h'' H'-siFfpr aii; soon as you nrf l(irafe<I H.-HI the [uifier ni.'! he ft^rtpii immedia'elv. It wi?l he jn^it like re- oeivin;: a let tor from hn;iie and will read) 'oij cvory rl.iv. The price of thi Rp2is;,'r for o-n-of-row n sitili.'=orIp- iioni; is in r-etii^ -i wppk. 'Phone yoiii order tn No. H or Trv » Want .Vd. In Rrglftn Inill rail' Hjil (•<r;allll.4 lal-i' lill' ( 'il .ll ill i -V(I\ pl'l fnl'Illillll-l.- nf • Till- l"!..ii.-f III HaiK-l,." wliich ajijic.ii I 'li I'--.- Wi 'iliii 'silay f\i|!iiii; :ii llic Cios< til II is oin- of .Im- Howafils iicw 1 . i -.ii inns, ami iliuuiih it su«ni -is lia.-li .1- iiiDsi nf iis I'liMiii'iits. It is luitly •4n(iil iia.-^li. iiiaili- friMii im-al of hi :.«n <• inl -.iiiu luosil.,. Till' .Vdriaii pi I '.iK 'iinii was ilii' ri-al lliiim'. with llow ;ii| .Malii'l Itarrisoii. eu-. apiH -ariiif; in i: and -iimii:; tn'i.sl of iho soii:;s. Tli fa;. .Malu'l is minil in li .r lim-. Ilowar s i-nu.irv -.inoil ill his. aiiil ilii>y hav . i in:; ii |i inn :|iai)\ i.i hi !;i iln- tii i.ii 'i.i; .M.iii.v ,if ilii' lac's ,-ii tti'r, .-ill, iiilii'i I'd as litin;; «iih ••Th • Div •ril l.ciidir •• AI I'liniiT. for iiisraiic ••:'..'< n'.Mi wii- ln'ii' with l-'va Tail ciia.v Tlii-n- ui'i,. ;i ulKilc lot of c.v •111 111 iiiusiral iiniiiliirs in ilii' ilin ,.,-;s. uori .iil on; in lim- .slia |ii'. ,iii sniiii' unoi! lu'iiiij; in ihi' inori- s,'iious :,'iiis. Souii-Miiiiv that shun!,! not lit l ,,st s.tlil of was till' soiiu of .Mart nii 'ii . ,is ttn' n.iiii'" aiip''Hi!^ Ill- was li, In.lian chi f. di -si 'i viiii; all kind (ii '.iii for lioiim a liin' joli a> 1 liii 'l Tlir soiii;. "I.o l.o." in .'!if las I 'l slum liy hini. was a mm. Tli I an i o -i -sti -.s a niiiarkalily lii 'aiiiilu nice, fiill. I 'oiiiiil an,l mil' His sin;; .i .i: was :i ;ili'asni"i' To i-\ ..r\IKMIV. ciaimill;; SI- 111' '.\.i> Aorlvcil ai-niiin ;•;.• s:m:;. ',< i h iln' whnli- coniiiaii,* U • .ii !.iii (iisimill-s. .Mr. Howard's mail IV,.r; wa- in "Wati-liiim (!i" liliif •Iiii,)!,,- I'li'i." aliuosl a i I 'pni .i net ioii o i- 'Dii-aiiiiii:;.' ill "Tlu' Distn 'it I. 'in •;•-' This and in fai-t. r-vi-r;, iiiiiiih .1 ilf H)IO.'<- (irodiirljoii wcr,' vocifiT "isi.\ ..Miori 'i. Till' riimpanv s,'i-iii< " ill, ' ;i. an.I r.'s |i (ini|i'd ri'adil.v. "li '.'.niii.-. Mas a i -!,'\i -r nain'i. r 'n .,.11.1 .nil! Ikuri-.n. llin liailiiii s. , nil. «iih liiiiid nr ^;iii ai"! lu 'i.iilr iil I- iiiiii,i>t-'.. and it in .id'' a Ion;; |iro • arii'.l ilii. .Ml, St of till' criliis uiiin II ill niiiiiinii tha- "Till' I'Mov lir o '.1 Kaiiili' is a ' I'lail: iij; :;,i(iii. '.iiiW laai: s .. iiis ;,i .•\iiri's- ih -iliiiii- ;;lin^. .>TAI:KKY AIHHrhSSKK THKM. I'cilil r ;ir«<iii> t«i>(i('i:itl<iii .Men ilim Mil KiiNi'il liin.OlNl. Ibe Importance of Number 18 I I T •Jli.it i* ( IK - niitiilicr of llic K«'«i»t(r'* ^>iiiit All. rhiinr. 'Mil- |{i'._'i>'ti'r U uina}"- aUiil t" iri-f y«nr onlcr « HIT the pliiiiii'. Hhut ill) ;<Mi niiiit t<iila.» .\re J"'"'' ^^•r^«llt^ Mild (•iiipl<iv<-('<^ kiitNi'ai-tiir.v.' Uuyv toll In^t or I'ouiiil aii.t- tliiii::' Hare joii a hou-e for niit or for i-ale.' Ho joii r\Uh to lill} aiivthini;' Kor ail ili tlH'M' and otiirr Tianl», The K»'i:i>t<T i> at jour >er- tli-i'. li- a >Vor (l, tile (ii .i .t. T l.;ist l-'ri'iin iiislif Sfi-n'tai.v Staiki'i •: III,' Y. I' A. mailt' an I'tTcctiv . .dii'ss ai an asso<-Jatloii hami'i.'i a ! •arsons Thi- Kt-Iiii-f says: .Mr. 1.. \'. Siarki-y. secri'taiy of ih, ssniia"ion ;ii lolii. was a i^ncs! at tin ;.:ini|ii.'; an i in- ri-vicwi-i! thi- plan t>i amiiaimi siaci'sstiillj w.-i.^cil in lo.'a dr. Stark,-y was fiiil ,if th,' ••niliiisi ;:iii that i-o!ii"s of Mtiory. U'.' si.irt • mil Id laisf ficht 'hoii-and dol '..Is in lola h' said :ind ill ,'i'.;ht days l.ad i;iiscd ••Ini'ii t'loiisaiid Iwii hull ;.-i! and tifU'vi! ilollai.-. .Mr S'arki'y staii-i tiiat tl nsliiis. i.siii V ;:s so ur.'at that i'\I'lylmdy in - t- <:i-- kin'w of ih.c ('aiiip:ii;:il ami .'.as inii-r—ii'i' in its |)ro:.;r'ss. \'.1icii fiuiil ri'iK-Iifil a tiv.- hmiilri'd dollai :.iiiik. till' whisi'es w.-ri- lilowii ,ini •1 .1- lii-Il- tun;.'. .\t siii-h (iiiii-s th. • ach'-rs in tin' s, Inwds <-oiiId hani.'.i siiaiii till- piiiiils so ar.'ii- was tin .'i.ihiisiasni. SKT HKK rn t.ASSFK. Ih.' Ifiir Nolili- *V«'II III Hoi ;o |ioii|i 'i HWrhl U Alilnze. I ^1 1 1 Phone Your Wants to No. 18 iCdfT" .< vi'lc .loiinial < .1 (• .N'oh 'i- i-ani** np from naiiU-s '. i;.' Ill •'I iiiuiit to .il-.' what 111' i-oiilr In lottar .Is i-xtlliuiiisliiir.: his liiu K.is -.1'!' II, Jii-J.'i l .'i. Ho-_-sliniitiT liistrii-i ' Inch 's on lii-i. T.c 'rias iH 'iamc ii; iiili-d Tliiir-da.v ni^'ht and as thi-n ..as lid .-loriii .Mr. N 'olili' and otlifr- li'.!ii 'Vi' it was si 't on tiri' li.v iiik-ir • Hills. This is on,- of Mi" lii;:Ki'st itiisscrs •'.I 'l .i.-:|.'»'(l in 'h( Terrllort. It was -triK -k several iiion 'hs apo and ai ih- ; linii' the newsiiapers wi -n-. full of ac • '0110'- of I 'fforts to shut it in. Tlii- i '• I'l! was nt'ver siiTfSsfiilly c -onfrol.'- i . il If has hf^i 11 "hlowinp I'MT silii- I Irill.'d •• i It will II' no vniail joli to .'Miiiiiiiis 'ii !;.<' rtanii-s. The striiVJJiH »''th iJi" Van -ierpo,! well helow {'aii "y has nnt bt'cn forgotlMi. To|ii'ka. St'pt. 21.- Hioliahly on,' of th,' hi'st fvidi'iicfs itf lill' piospi'iity o( Knnsas. .ind on an ciina! plaip- with till, file! that Kansas s cariiim soiin' tli .iiic likt' liri.iiiiii. 1 woriti of Kasleni 'i-oiiinit'rt'iiil |ia )ii -i'. is ilw purcluisi' of Knnsa^ niiinicipa! Imnils with 'lidiiii' money." That silii.'ilioii has 1 ii l.roii;;ht out li.rt iliiv |i\ I he piliohas;' liy a Top-'ka ronct rii of $>>J.iiiiii w<irth of Imiids •ssiii -d iiy I he i-ity of TopeUa. Marpi'f sold $lS.iinii worth of its own hoiids to soiiii' of its tiiwnsiiion just re(-eiiily \t('lii:<un found a niarUi't ripht at honif for .<i'i.iiiiii worth of honds. Kan•:as ("tl. Ka-. had tui ironldc. in find- ii;^ pensile aiiioiiK its own tavpayers who took $sii.iii>ii worth of its lioiids. Hortoii ikvptiseil of $!-.;.iiim worlh of lioiids at home. Till- Slat • ijiposiiory system is lielievi'd to hav,' tlone iiineh towanl.s "htinie eonsiiiiipiion " of honds When 1 hank wants to iKirrow some state Muiiiey. 1111(1 ean tiiitl sonii - sooil honds i.-sued hy the town in which ii is MI- nated. ai a .i;oo,l rate of interest, it linys up the homls. and in turn nives rh '-iii lo ilu" state as seeiiriiy for iis -no;i"y. which the st.itc deposits with if . Iic\. .Mnxiii Telh t'liiiureiratroii \Miiit : It .Menii<i to III' Sated. I I flKllS .M VN.VliK .nENT IDE.IL. Size >ot till' ttiilj Feature of Kore- I luiiiirl) and ScIN linis.' Slion. rfome idea of the inaKtillinle of ihe .\d<iiii I-'orepaiiiili and Sefls liidihers' I 'ireii . Willi h will visit Inla nn Sepieni' I. nt tin tl' add lo the comfort of visitors. In the- menaserif- all the dens are P'ai-artl ''d that lUelr cuiiteiitii uiay IM> liibwii at once, and j ;b !iti! p/tend- anis in iinilurni .Tie- at hand .to an..* 'i-.i'i- :t!I ipiestioiis In thf Idj? lisjllUltiot Seats ur.'' rooniy and:' by fat -1 I :;atli. niay I e hii.i when one consid -l the Ijt si ev, r used liy a circus.: UKhei'if is ihai III.- fonililn .'il !eni ;ih of tlie I dii-peopi,. to the liest s?ats that are UK tISKV.M. SAI..Mtl>. .SODA IMH'. Ilr. I'riitiiliine and I'rof. Harlier Uined l.lirlitl) at I.eciiiiiptoii. ill II .1 mall is ii-.illy -n. I. ii loll. Ins Ills plirki- i-ellk. hi- Ill-all. in lai -l his v.hnli- life " This «a- Ihe sill, taiM-e df a -finn-.: sei IIKHI I.-,|'!Ii -d - I '-lei ila.v iiidiniii--; i.. Ui-\ .1 .\' Mason of Ihe -.Mi-ihodisi i Ipin ',i .\la .-nn iir:,i 'd his lie.irers \ ,-sii-i di.\ lo ii 'ii'i -niiii -i ili.-ii linaiii'ial dliii^alions . I. i.-i,'...- i,'iiii for tl.e tents, and that ! in;;, of ihi.deors and th«; hegiiJninp <i Id ihe ihiM'li 111- nii'iitioiii'd ih-' laM ; . ,„,,,,. wo,;,,-,, and childnn tra-. el : ih,- pi'rfon„ance a fine military bant Willi I as w '11 as riiiii horses, niorc 'piays popular and :;las.sic niiislc, anf llie I (III- A' iiirns uliich trail.-;' Ti II fioij, pla,-e'l, ft ami every care Is taken lo give 1'. 'i !:ii- . is consid-'raiily over a niile: I p, rfect sati;:faclion. i .,,ir '.(I ,iii.-- of ^roiiti,! are iiecessaiy i UniinAJ tiie hour 'vtween the opeif aiiciid- ; :i Very thai (iiiiiiii^ III,' si.mill";- ihi- am-.- I'l (hnrtli li.id laii li, lleivv ;ii|(| as a icsii'i th had fallen shoii. I|.- (-aiidid';. the com-.ri'iialion lliai liiey shniil, lilii-ial in iliei,- eon-riliiii .ms. 11,- ;,(so iileaded villi the Iin -min'is to In- iiioin reuiiiar ;;i ill,' ui-.-k;\ i .rayi-r 'IM-.-I iir.-. sei .iee. sayiii- iliiit il was oi:" of r.i,' ii'ii.-t iiiijiiiriant f, iii'.ris n; ili ' eliui I'll. (ii!le<iions-p an mn'half ili-. •-lepliants in Aniei-jsi iiiLetly and- skiilfuUy dO;the d' ltd J If a liel , I ii;:.- I i.st a'ld nii.tiy r;i;;e(l aiiiliials. s |iiaetii-a!iy a <-Ity In iis-lf. for a posio'.lice. doctor, lawyer, tli'i- hneiiiaker. taitor. haili is. ,1,- i Topei a. Sepi. '21.— r )r P. .1. rnini- hine. secri -ta..\ of tlu- siate I.tianl of lealth. who. with I'rof. IJarher. of ihe -ta;,' uiiiver.sit.v. vn-nt ili.' past two l.-iys in inakiii:; a Hp down th,' Kaw rivo,- for th-. purjios,' of uetiiim samples of water foi the pin poses of anyl ,.sis tells III,' pri /e hiin,;:ry man .•=roi-y \Vednes,ia>. tlie first day out. th--' viiid Idew a ;;ale. and hoih m>'n were -oakinp \v,'i l),.for,' noon. Th"-. struck ,id;:en saiidhars and had to ;;i 't out ind drai,' their litile shell across Th(\v had a tlav of tronhl • and hard work ind ri ai'hetl l.eco„ipliiii aiioiit '.' o'clock at nisht. •'.Now for a sood. hot hath and a 4i )oil. lioi. steamins supper." lii-,aihe<l ,"riiiiiliini'. I!i;ili,'i' i-osiioni!,-d ".Vtnen" md II.ey found a i I'slani am. "(lin' lis soiii,' h'li toiiiaiii siioii wo iiiVjjrowii siiliiin .•UeaU'; .al! of he v>;;etaides .MIU liave. and then '\ 1 'II order some inm,'." sa:,! I>r rriinihiinv "A'n't pnt '•',„. " s,i (1 Ih,' waiter "Civ,,' us half a dozen veal eutU'fs -.nd — '•.-\in't .Kdt ','111. " said the waiii-r. "Woll. -.vhai hav,' -.on co:. anyway'.'' shout.'d (.'riinildne. ' "Ice I'l-eani. salmon and •=o.la •.lop."' Miswereii till, waiier solemuh. Ice creai'i. salmon ;iii<) sola pop vas I'.ieir pejiper. They reach".! I .awreiiee Th'ir-:l;iv iii.cht. after lakiii.:; ei;:' 1v saj .ii 'l 's of 'ater. The nnaKses will he lini-hi^I ;i ahmi! a wi ck iF ALU (WEN were of the same opinio? there woulfi ne no horse races, sr.d upon fin*! :hoi!j;ht. one world .hii:k •'gtrlf*" i •^oiild he an unknown quantity. 9«t! think of all men frying to marry thej ' • same woinan—all men in the same ' " ine of business—all men advortia- i nany more an'mals and a host of ing -rnen. as It Is now. the race: „t.,-roimer.s-ihat there Is no would h» won by tne best man—thel. , - cl.ver.'.'^t advertiser. A man who does'''"-'" "">• «l"^-s"<'n its n-.in.i^ the lot .nlvcnise Is competitor to his •:'<-''''st aniiiseur^nr enterprise in the neichhor in name only. He is liks al 'v,,,;!. A te;,iure which recnmmends man fhhU,^ without bait, il be catch;,,,, j, ,„ „,^. j,,;^. f,,^ .,5^ es arythum it is chance only, not i ,i-ec ',;:ir. iv.->. 5n pla= and action. The''' ''!'•'iilii"->s and courtesy that pn- nilvertising columns of tne Register: MIiJs t!ioroiii;!ioir from th;- w-orkmen tee,,, with customers' for the adver-! ;,, ,i„. ,,,;,„;,;;.'m,n!. The organization user. Ar' »ou there with ^our bid.: • , .•. ,- . ,, , • ,,: ali-oiii:'ly tree trolii all ol'jcction- .••iii.. feaM.iii's and everyihin^ is done irilii'.-;. handle the crowds that ther' Vi no niore i-xciieiiunt or jostling an,1 hiirryins; I'lan attend a Quaker picnic. TiK- thoushlfuiness of'ljie maxi; a,«iin s-howK it--^elf; In tb9 -• ojdt.-ir;:e.-s shop ?ioii-l. i;, umi,-,. j lea in; alu iim of a dowii town ticket of- liair .-!ii:p ;:::;l i:< spi'al .\ half dnz.-u i -'<•-on show day for the conVcnieuc'" IMl'll 11:1 ar,' e,-,,,)loy(iI. wlio do iiothin.~ ii'il grease wn.uon wh<--Is. To '-nch an extent lias the For.|i.'im!i and .Sells Bros.' circus .m-')wij— :lie aililition of the ;;i-,iit tire spec- t-'c!--. tile n'wiy coiisructed parai.'o >f tlio .s" '.vho wish to avoi'cl the crowdi ;/•! .lie .£,'toiin.is. At this 6ffiee prices •ire th.'' same as those at thg regulat pcki't wa^on. OKnCK'fi .Jim Kredcricksoti arrested a vvliiie man Hiving his n%nie as Woodoif last Friday niKbl whom he thouehr answered the dejJcrJHtJon of the man who robbed the lOsbornB home Thursday nisht. The ntan couli not li ,r identified by Uie Osbofne family and was released. Kcirister Want .Vds., Ic a Word. H.VIiVKY l.oii,:;shor,e has ^ secured his pa'i'iii for the eishty acre farm de scribed as N. Vfc S K: Vt ".fi-'iS'.-lg. The tract -.va.s a part of the state School land and was hoiicht by Loug- -iKire in l-'^Ts for $2S'S. CIRCUS, ICLA MONDAY SEPT. 30 ADAM FOREPAUGH Kl ItVI. HKI.JVKItY Kl I.KS. ^|^tal Uepartnieiit lla<i i-^siied Tlieiii ill a .'^iHfiiil l ':ini)(lili-t. Washiii.uion. Sejii. -j;;—The iio-iof- i-i' depariment has just piihlished in PHiiipliIei form revised and simidified listriictions for liie .aiiidalice of post- luasiers and eairieis in ihe ruiii! delivery service. wlii<-|l will be riirliish- 'd all iiosliiia.-iers at final deliver' itli(-(-s and rural ciiiriers wilhiii ilie ue.xi few (lavs Willi liiii 111!-,-.' or fniii I'vcepridii.-. (iii.^ress has i -naiied no ':iw.- din-f-;- y a jiplii aide lo the riirai delivery servii .i . and in I'orniiiiaiiiic tin- in-truc tioiis it has keen iieci'ssaiy to ii.-e iicli evi.stiim pii.sia! law.s and r,'~iila- llims as were found adaplable. The pamphii'I -^'ives eoinplele iii- iruciidiis for ilie I'sialdisiinieiii of ihe servii-e: the. appoininieiii ami di.-ci- liiie of i-iiral carriers, siilisiitiiie and eniporaiy carriers: postmasieis' and arriiis' duiies; ilie liandlini;. d.-Iiv- ry and co.'Ieeiion of mai;; IIIOIK--. O,-- ler and ie;;istiy hiisiness. ,ind oa all lUfsiiiiiis iiki'lv lo arise in ih,- < i,,,- f(|et 'if liie sen ici- I'nsimasiers and niral i-arri'-rs lA-ill le rei|iiireil to proiii|ifl.\ and thoroiiah familtaiii'.e ilieiiiiielves with the iii- iruftions .\ll :rf. 1. I! I'liKiatii ha» been cntin- lo 111,- Vi(i;is<- since T,le-ilny by a M're!> spiained foot, thi- result of iiakint' ;i iiilssfeji wTilIe descr-ndin;; lie siaiis. .Sli.. thought she was on le botioiii siep when she was on the end. .She is bai-eiy aid,' to Kef about e lioiise — chiijiiite Tribiin'. .MK? .1 It KIRK is the second ladv . .Mien county to lake oiii a hunters j license. Mrs Kirk sei'ured the !i-i c'li.se Saturday .Mrs i';.uiplii'll of the '.eaima lieiyhlioiliood was ihe first •idv to lake i)ii> a hunter's liiense , 'his year. roiiiii> Clerk rulberi.son on j Saturday turned over to County Treas ! irer .M. K. Kiekly SlHn for licenses is- :iued this year. SELLS BROS. BIGGEST SHOWON EARTH A DEATH- MOCKINa MARVEL AND WEAK WOMAN'S ; WONDERFUL/ SHOW OF ; MUe. La Raque's AUTO \ SOMEK- V 5ET NERVE AND / NEVER EQUALED DARING [Latest h ThrUlOr nc cauT rJK nnvn uvt- 1 laraiT aiTMOT MT unu ciUKt. R n nt iMM cncM ut I niiTarTiK4«ni uM XUSMM.> am «• i« K an IT uca I ranuiicc crniit tmernvmi um. mm ymna tut n m-^\ KSS 1¥K MTBUMINk StGHn. TNC uiztmuimwmnmnmm an«aarai, mnrie MO mtt. •I «un tr tmt rauwi ftmah, ttum uts m vammt CMNmius. WKM ut mw- HHimmn m accrtctiut win-' MM. HMin WTNwntt m nc nMO-nCMtfUMS. TKMIU MM «M an MNOM oMunn nc cwn. unciTT inwMK <M 1 KU. MHUnTM TUHMT-IINMI. W iun «r, wrnnm m umua am-: tm,tmtumm, cuia, urn < m tortnu m ana ut 1 utwn w Mun M MTMH I lanratinK! muMMrviujI jmtiMMiruTiaa NUMD IT if TK (MTWIKmU. ^THRlLUNG.SENSATiONAL.BEWiLDERING. 00 Faims RgHirtll •CENERT aaowmo A wHOL^cmr I a»«eim«i« mm WM4< S BCa Znr 9««a 8 BIG CIRCUSES^ Ohren by 300 World-Famous Performers itt 3 Rings," on 3 Stages, on (he Big Hippodrome Enormous Aerial Endm^ Mora CM** •« WiM sad Tr>ln*4 Aalmali Ikan Aay Otk«r SIMW U Elrth. Th. Ka£t*tn*t*nl El, Ever CallKl*^ Ail Natar*'* ftlrda'«a4 WU4 B«a«i> SiiMii«« mnt Um4» tm TawTdt^ A Sia - I •!! (!>• OM Cmrarufvf CmtlM. Ow I— W«w. fc—M—al. —4 ai^tfali ~ -A CIRCUS MORE AVE-INSPIRING THAN EVER SEEN BH<MtE- For Iwnt anil qntrknit rr»al|ji D.«F PKesofmiG cvur Montana AT IO O'CLOCK THE MOST coLOsau. OOHOEOUB BIG FREE STREET PARADE EVER SEEN BY HUMAN EYES. WH0CUIUT1NB AMOtUTELY THE MiOEST ON WIITM i 1*.C««flMliMilMiMj,.lia<a,KSMnO|*aaMamMhr. ^-,- -, i,,,-,, njifn rtllilil 11^ l|-ftM|tlk1 8F1XIAL LOW RATE KXCVASlOta OW ALL RAIUioABS i Kt:SFKVKII SKITS \M1 TIIK > .in.«ISSIO \ TlfKETS 0\ S.iLE OX SiHOW J>.4r AT VRXBn'A iiKTff ST(i •: s\Mi: I 'ltuKS .\s riiAiu^Kii AT THK SHOW ORorxns. AT

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,100+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free