The Salina Journal from Salina, Kansas on January 10, 1986 · Page 8
Get access to this page with a Free Trial

The Salina Journal from Salina, Kansas · Page 8

Publication:
Location:
Salina, Kansas
Issue Date:
Friday, January 10, 1986
Page:
Page 8
Start Free Trial
Cancel

New York Stock Exchange The Salina Journal Friday, January 10,1986 Page 8 Rally saves Dow from steep drop NEW YORK (AP) — Bears con- about 21 points at mid-afternoon, Standard & Poor's index of 400 tinued their attack on Wall Street a closed the day down 8.38 at 1,518.23, industrials fell 1.61 to 228.72, and day after the biggest single-day point following a 39.10 decline in the pre- S&P's 500-stock composite index fell drop in the history of the Dow Jones vious session. 1.86 to 206.11. industrial average, but a rally late in Nationwide turnover in NYSE- At the American Stock Exchange, Thursday's session erased most of listed issues, including trades in the market value index fell 2.94 to the day's losses in the blue chips. those stocks on regional exchanges 244.32. The NASDAQ composite in- The Dow Jones average of 30 in- and in the over-the-counter market, dex for the over-the-counter market dustrial stocks, which was down totaled 209.61 million shares. closed at 323.01, down 5.08. NEW YORK (UPI) -Following ore BeoplA3.38 190 79 -IV. Computvis 1090 II',— V. Fedralfxp 227766 57',— '. Home Depot 34438 12'—'. complete closing nationwide com- BecorWs .44 97 409 p!4V— V. Conogro 1 14 526 u40V— 1 FdHpl2.16b 54 39'—', HomeFdSl 102620 28'— 1 posite prices lor stocks listed on the Beclonl.32 151658 63V— % Connf 1 .60 13 64 18''—'-. FdMogll.60 11 71 38'—'. " oGr P''-!P, , 23 9', New York Slock Exchange. BeldnqH .40 14 145 16V— 1% ConnNt2.60 11 37 35V— V, FedNfMt.16 9311 p24 -Hi " om « lk - 20 7 '3JO' p25 + '. Thursday. Jonuary9. 1986 BellAtl6.80 92428plOI -2V. Conrac.40 18363 15V— % FdPBd .70 21 167 18'— V, HmstdF 40 5 288 19'—'. Soles Net 6CE2.36 558 29V— V. ConsEd 2.40 93191 u38V— IV. FdPpfA2.31 25 29 -', " ondo -'". b , '»" 58%+'. P-E (hds) Close Chg. BellHowl.62 10520 30%— IV. ConEpfS.OO 6 49',i FedRllsl.04 15 54 I6'i f:°. n T!" > .li 132917 71'—'. AA BellHpl.67 1 31%- V. ConEpl4.65 z600 g47 -IV, FedlSig.80 15 354 20'— ', |J"f n f '•« 12 x47 37'.- '. AAR.56 16228 26 -1% Bell .32 27 19 25V— V. ConsFrl.lO 12991 36V— IV. FedDSl2.54 9 x!624 u64'—l V, HzBpl2.75b xl 25'—'. Abbotlll.40 16x2505 65V— V. Bellsth2.60 96523 p45V— V. ConNtG2.64 14x668 50'i- 1 Ferrol.20 17408 31',. """"on 134 6 1 — '. AccoWld.50 191296 26V— V. BeloAH.80 763 53 - V, ConsPower 1299 8V— V. Fieldcrest 1 33 337 36"—% ""P.™ 11 •«> ' 48 *° P3o AcmeClv.40 20 292 14 Bemis 1 13 170 41V— 2% ConPpU.SO ilO 35 FnclCA.OSh 5248 9'— '. t] 0 "'"'?;',". ' 7 x77 20 - '< AcmeE.32g 13 18 6% Beneliciol2 113039 47V— IV. ConPp(7.45 11230 55 - '/. FclApl6.24b 107 36 -]'. HougMM.Q4 6 85 46 - '„ AdExp,.9ft 147 18V— % Benelpf2.50 Z200 22'A- V. ConPpf7.72 IlOOO 57 FnclCpSB 465 p8 - '. ™ us f ab •" , , J,* U i- '• AdomsM.32 9 76 21V— % Benelpl4.30 1600 40V— % ConPpl7.76 14320 57 FiremFd.30 1966 31'— 1% " ousl "' '•'' "2968 x43V. AdobeResr 262 12V— % Benqty.75b 33 80 20V— % ConPpf7.68 1690 56 - V, Firslone.80 ,0,2 p21'— '/. "° i P ?'S S F ,''~ '" AdobeRplA 86 17V— V. Benget.07b 2304 p4'/.+ % ConPpl4.00 33 27% FsApl5.69b 43 g53''— % "° sl PH.50 2 64',— , AdobeRplB 112 17V— V. Berkey 90 7 - V. ConPpl4.52 ilO 45%-IV, FstBkSl.M 8 307 42 -', Houslln 264 61996 p27'— '. Adv Micro 403594 27% + V. BeslPrd.24 1458 14 - V, ConPpf3.65 17 26V— V, FstBnkrss, ,6 23 39',.+ % HOilR1.73b x54 8 - >i AdvSyslms 16 178 17% BethSteel 1535 15%— % ConPpl3.60 34 24V. Fstflostnsl 102823 41 _ V. ™7. elc MO 23 1 15'— V. Advesl.12 18593 12V.+ V. BethStlpIS 627 39V— V. ConPpl2.43 5 17V— V. FstChil.32 93476 27V— 1',. Hubbrd2.28 12 70 24"—', AetnoLI2.64 2021386 p53V— 1 V. BelhSpft.SO 822 19V— % ConPpl2.23 12 16V— V. FChipf5.13b 612 49 -V. Huffy .40 37 247 11'—',. Atnapl5.48b 700 g53V. BevlyEn.40 172493 35%— % ConPpf2.50 14 16 - V. FslCitylnd 62 7V— % HughesS.32 12 74 23V— I'/. AGSCmptr 16 699 ^2V— % BeverlyIP 570 20%+ % ConPpl3.98 15 26V— V. FsFidB3.12 9 131 g60V— 1 HughesT.48 50 824 12V— % Ahmsonl.20 85825 49V. + % Big3.88 19320 26 - V. ConPpl4.02 22g28 +1% FlnstBc2,50 81317 52%+". " U ™"°-S "8059 30% + V. Aileen 562 3V.+ % Biocrolllb 23 115 19V— 1 ConPpl3.78 275 g26V— V. FlnplA2.37 105 31',— % HuntMfg .57 20 62 33V— '/. AirbrnF.60 11 109 19%+ V. BlockSD .64 1456 20V— V. ConP pl4.40 109 29V— V. FCitSTx .60 15226 13V— % H«»°"G.88 122252 35 AirProdl.48 141413 64%-% fllockHII.92 10 82 37Vj — 1% Continll2.60 222829 43V.-1V. FBTpl5.3lb 6 319 g35% Hydraulic2 11 34 33',— % AlaM2.60b 54 IV. BloirJohn 470 22V— % Contllll 28381 9V— V. FBTpl5.06b 7 14 34 -V. ~7"-,T Alopf3.92b 23 26 BlcHRsl.36 16662 35V— 1% Conlllllrt 1408 3V. FslMiss.24 11 380 7V— % C1.44 16 1123 u38V— V. AloPpl8.28 1450 74V— 1% 8MC 13 267 4'A- V. Conlllllpl 4 44V— V. FirstPo 1208 8 - V. CMPi -.88 75 15V— % AloPpl8.l6 1400 79 +1% Boeingsl.08 166512 50%+ V. ConlllllHId 2433 IV— % FslPopl2.62 183 30V— 1 ^Pharm l371 I''"- '•'• AloPplll IlO 107 +1 BoiseCol.90 42 496 u46 - V. Contlnlorm 12 475 15%+ % FsUnRI2.04 13 400 25V— V. C N p 12 70 34 31V— V. AloPpl900 1510 87V— % BoiseCpfBS 12 57'A- '/. ConlTell.SO 81652 u25V— % FslVoBk .92 10 174 26 - Vi ldahPsl.72 10 104B u23V— 1 AIPpl274b 417 g27'/.+ V. BltBrnks.lO 33 169 b35% CntrolDala 1732 21V— V. FsWochovo 1449 32V— % IdeolBasic 1665 5 AloPpl87 211 8V— % Bordnsl.52 142868 48V—1V. ConDpl4.50 ilOO 36% FstWiscl.30 11 174 45V— V, IIPwr264 72037 23V— % AloskAl.16 6x3021 15%- V. BorgWrn.94 122841 23W+1 Cook Uniled 254 1 - % FWiplA6.25 11030 56%+ % 1 f«Pj } .0< z400 I8V.+ V. AlbrloCs.38 23 116 30V— V, Bormons 9 131 10V— % Cooperll.52 161420 39 -1% Fschbch 119 26V— V, 1 P w P' 2 -'3 z900 19% Albrtson.76 13 292 31%- V. BostEd3.44 9 270 43%- V. CoopTire.40 9 90 18 - V. Fisher.OSb 44 ,3'.- % PwplS.21 ilOO 19% AlcanAH20 181 2471 29 8oslEpf8.68 1400 85%+ V. Coopvsn.40 15871 25V— IV. FleetEnl .44 111960 22V— 1% IIPwp{2.35 i5530 g21V, + % AlcoStdl.24 11 294 36 -IV. DoslEpll.17 28 11%+ % Copprwld 94 9V.+ V. FltFnlsl.44 81482 g37%- 2% | £ W P"-' J z2000 37V.+ % Alexondrs 42175 36V.+ V. BostEpll.46 25 14%- % Copwlpl2.48 11900 17V— V. Fleming 1 13185 38V— V. fwofS-TB i600 33V— % AlexSAIexl 1979 32!'— V. Bowoter.72 111026 24V— % Corduro.92 15138 24V— 1 FlexVnl.61 x34 I2V.+ V. IPwpf4.13b 409 g39 - V, Allgheny2k 22110 86V— , Briggs,.60 14328 29V— V. Core.56 1328, ,3V— % FlghlSas.,6 ,7 x,81 23V— V. IIITIWk .72 15 156 33Vi_ V, Allglntll.40 21 807 16%+ V, BrisMyl.88 175932 p63V— 1% CornGlsl.40 272294 60V.+ % FlootPISys 19 225 32V— 1% lmpCh2.28b 11 705 43% Algltlpf219 IS 17 BritlandA 1 414—14 CorrnBlckl 76 123 56V— 2 FloEsC.loa 13 14 40%- V. ImprCpAm 403876 8 -1% AlglllplllV. 75 85 _ V, BritPl2.0,b 32 ,35 u3,%-% CouwCr.24e 15 245 8% FlaPrg2.28 91852 30%— V. INAInvl.92 19 18',i AllgPw2.70 10 1130400 p32V— V, BritTel.66b 16 30 27V— V, CPCIntl2.20 163329 48V— 1% FloSteel .52 15227 18 -V. lncoltd.20 4090pl3V,+ % AllenGr 70g 14 79 25V.+ V. BrockHolel 733 1% CPNatll.50 10 163 26V— 1% FlowGenerl 351 p7V— V. lndGas2.04 8 124 27V— IV. AlliedProdt 11 63 23V— V. Brckwyl.32 ,3 ,18 27%+ V. Craig 25 13 9% Flowers.46 19 211 21V— % | n ^pf7.76 i3400 70V, + I% AlldSiglSO 106619 b46V— % BkllnG3.24 9 103 42V— 1 Cronel.oOg 11 281 37V— IV. FluorCp.40 1312 15 -% lndMp!2.15 45 19V— % AldSgpf674 x82 60% Vi 8UnGpl2.47 2 26 V. CroyRess 243396 62%+ % FMC2.20 33 753 67%— 1% lndMpf3.63 20 29V,+ V. AlldSiQ pfl2 4 107% BUnG pf3.95 32 34 '/i — V» CRIln 1 .Olb 10 112 21/4 FMC pi2.25 1 83V* — 1 */» ifidM pf/.Oo z5GQ 65 /« — 1 '/i Allied!t2.2fl 9 791 66%-! BrnGrpl.44 14 634 33V— % CrkplB2.l8 2 20%+ V. FooteC2.20 12 38 47V— % InexcoOil 10991 5V— V. AllisCholm 577 4V— V. 8rownSh,20 7 35 22%-)% CrmKnll.20 12 51 24V— 1 FordM2.80o 4 10686 p55 —IV. lngRnd2.60 161531 52V— IV. AllisChlpIC 4 30 - % BrwnFrl.26 262387 31 - V. CrownCork 13 461 80V— 2% FIDBrnl.36 47 ,3%_ % lngRpf2.35 51 36 — 1 AllTII.96 9 225 29",- % Brnswkl.12 10 782 45V4— V. CrownZell 1 327 40%— % FortHowPs 20 991 45%— V. lngreTec.54 27 82 16V— V. AUTp(206 2 38V.+ % BrushWI.52 20 414 33%-lV. CryslalBr 607 21V— % FosterW.44 12 326 p!2%— V. Inland Steel 567 23%+ % Alcoa 120 366275 38''. Bundy.80 16 19 18%-% CRSSirr.34 29 13V— % Foxboro 123 26% lnldStpf4.75 9 46V, AMAX 2750 p!4%+ '/, BunkrH2.16 46 19 -% CSX1.16 114938 p31V— V. Foxmeyer 12 376 22%—% Insilcolg 12 437 19V.— V. AMAXpfBS 8 31V, + ", BurlCool 14 22) 19%-) CSXplA7.00 1 184 -8 FoxPhot .68 12 89 13%- % InspiratRs 205 5% AMCAInll 4, ,0V— V. Burllndl.64 71 402 x3l%— V. CTS1 8 70 31% FPlsl.96 88248 27%— V. Inlelogic 91443 plO 1 /— % AmrdHI.10 231919 27%+ % BurlNol.60 93680 66V.-1V. Culbro.60 17 97 41 -V. FrprtMc .60 101284 16%+ V. lntlgcptl.50 x20 10% AHsspl3.50 1401 116"— IV. BurlNpf.55 1 7%— % CullinetSIs 261388 17V— % FpMcG.OSd 168618 I1V.+ V. Intcpll2.10o 73 20%+ % AMR 75307 40%+ V, BrINpll.lSd 116 49%+ % Cummn2.20 10 131 73V— V. FpMPl.lOb 73 251 16 - '/. Inlerco3.08 111006 70 1 /— V, AMRpl218 4 23"— % Burndy 38 326 10%— % Currntl.lOa 12 I1V.+ % Frprt0.38d 248 7%— % IntegrtRes 10 605 26%— % AmAgronm 125 I'-i+'.i Burrgh2,60 1 1 2903 b62V. + V. CurtWrl.20 86 43V— IV. Fridays 12547 8 -% lntgpfA3.03 19 29V— V. AmBokeris 13 116 25V— V. Bullerltl .52 20 177 15V— 1 Cyclops 1.10 9 28 55 — '/, Frig,ron.60 34 349 p29V— V, Inlgpf6.06b 21 46 — % ABrond3.90 91311 63V—, 1 '. CC OD Fruehal .70 7 361 24%— V. lntgpfD4.25 58 37%- % ABrdpl275 18 30'/. C3lnc 206 86 8V— % Dallos.66 32 114 17V— % Frehoulpl2 x87 29%- % Inlertrsl .60 11 507 10V. AmBldg.86 17 27 23V— V, CobolCp .92 121074 26 -% Damon.20 152 15V,- % Fuqua.40 11 317 35V— IV. Intrl.ak2.60 9 102 SO'/.- % AmBusP.64 17 109 33V.- V. CoesorsWd 13 928 u!4V— V, Oonal.28 8 728 p27 -1% CO Inlrmedics 147 9V,— % AmCan2.90 12 631 61'— ', Callohon .25 369 u20%+l Danoher 13 ,55 7V— % GAF.20 165064 p50 + V. lntlAlum.72 10 59 21 _ % ACanplA3 18 54 -1% ColFed .48 52515 p27V— V. Daniel. I8g 363 90 7V. GolveslHou 71 3V— V. I6M4.40 15 22170 pl50V. + l% AConpfl3V. 9 114 -1 CalFdpl4.75 x50 57V,-1V. DortKsl.56 135541 b40%- 1% Gonnetl,68 192046 60% lntlCntrl.50 11 152 29V— 1% ACapitl2.20 146 2I 1 /— V, Colmat .60 13 128 28V— IV. DotoDsg .24 10 77 7V. Gaplncs.72 321296 u37V. + l% lntFlavl.16 201155 37%-% ACoSc251b 19 29V— V. ComlrW.12 40 67 12% OataGenral 46,600 p42V— V. GATXI.20 14 309 34!'.+ % IntHarvest 113631 p8'/,— V. Am Century 112 5V.+ '. CompRl .40 2608 p22%+ % Ootopoints 751 5V— % GCA 550 6% InHarvwtA 366 5V— % ACyanl.90 154043 u55 - /, CampblRes 316 2V. Doyco.24 9 159 18V.- % Gearht .20b 223 8 + % InHarvwtB 16 2V— % ADistTel 92 281945 25V— /, CompSsl.32 151891 46%-l% DoylonH.82 153378 043 -IV, GEICO 1 20 183 84V— IV. InHarvpIC 54 54'/. + l AEPw2.26o 96281 p23 - ', CdnPocs.48 1624 12%- V. DoytonPL2 6 729 19V— V. Gelco.56 11 40 I7%-1 InHorvpfD 84 26%- V. AmExpl.36 1710294 52Vi- ', CapCiti.20 20245 213%-% OPlpf7.48 ;600 67 -% Gemini .60b 373 10%- % InHarvplAS 9 31%-% AFamls.46 181275 29V— ', CopHlds.82 111672 27 DeonFds.56 19 227 41%-% Geminillpf 344 12'/.+ V. lntMCh2.60 10 844 33V, AmGenCpl 104162 33 1 '— 1 /, CorlOkf.48 60 9%- % DeereSCol 632107 28%- V, Gencrpl.50 401419 69%—% lnMultfl.76 13 160 38%— % AmGenlwl 902 14V— 1 ', Carlisle 1.06 10 377 32%- % DelmrP2.02 10 786 p25V— 1 GAmll.63b 306 18V.-I lntPapr2.40 1937 49V.+ % AGnplD2.64 543 67% -5 A CrolinoF .40 12 189 26%- V. DellaAirl 62606 39V.+ % GonBncsh 1 13 90 63V.— V. InllRechYs 14 210 Sit— V. AHtgel.20 12 11 43V— '. CaroPl2.68 73055 29 -1 Oeltono 38 6V— V. GenlCin.50 16 952 37V— IV. ITCorp 154 27V,— 1 AmHoislOr 16) 9'.'— -i CorPpl2.67 23 26%+ % DelxCsl.04 20903 45%-% GnlCinpf.56 133 37 -V, ITT1 11 7833 p37V— % AHome2.90 ,37423 61V— ', Carpntr2.IO 16 296 33%— V, Oenisnl.20 14 121 25V— % GnlDatcm 16 1250 11% IMTplM'A 1 74 — V, AMI.72 125427 20'— . Carrols .07 12 157 7% DeSotol.40 ,2 9, 36".- V. GenlDevlp 5 459 ,5 - V. ITSTplK4 26 70%— 1 Amnch6.60 10 1742 ulOOV,- -IS CarsnPs.60 9 128 23%-% DetEdis,.68 73902 ,5V.- V. GenlDevlwt 27 5".-% IT8Tpl2.25 1 51 — % AmltlGr.44 261162 106V— 2% CartrH1.22 18 314 27 -1 DlEpflS.68 i30 117", + !% GDynamic 1 71093 67%+ V, ITSTplOS 24 70V.— V. AmMolors 1139 2% CartWal .60 15465 49V— V, OIEpl7.68 tl255071%+% GenlE1232 14 13224 p69%- !'. In1rnth2.48 10724 44V.— 1 'A APresdn.50 6 512 18V— % CascNGl.20 8x120 17 -V. DtEpl7.45 z320 69 GenHomes 18 92 6 - ". lntrpbGl.08 14 458 42%- % AmSovLon 244 8''.+ ', CoslleCook 1037 13V— % OlEpf7.36 i290 67V— 2% GnHosts.30 7 1684 p2l'A- ". IntrRegion 8 65 ll'/.+ V, AmSvpl2.,9 78 16V— '. <-?^\ pi 23 27V— V, DtEpf4.12 16 32% GnHouse.24 45 10V— V. Intslflokers 25 69 24V— V. AmShipb,80 9203 ll'A-'.,. CsllCkpl.90 26 15V— V. OtEpM.OO 15 31V— V. Genlnst .25 1772 16V— % lntstPwl.90 10157 21V— V. AStondl.AO 143129 40 +1',. CotralTr.SO 5057 40'A + '/, OIEpf3.42 80 27V— >,', GnMills2.24 988 u56V— 1% InterstSec 13 182 11% ASlores.84 121012 62 1 ,— 3'. CBI.oOa 1672 19V— % DtEpl3.40 12 27V— % GenlMolSb 610773 71'—% lowaEH90 11 ,70 20% % ASt'^"!^ 5? M-" '"' CCX 3 2 M 8 M3 'i 4 V + V SI "«« 5? w~ '" GMIEs - ISb ^^ 37%- V. lowo,IG2.74 8 ,,0 35V— % AStrspf6.80 2, 58V.— V. (-Q.A 28 253 p4V.— % OtEpl3.24 27 27V. Gen Mot H 441 36V,— 'i lowl o!2 31 z200 22% % AT»Ti.20 17 28236 P 23V— % Cecos.80 11 50 29V— V. D,Ept2.75 11 26 GnMlpl3.75 7 42-" Iowolls3.16 11117 35V— % ATTpA3.64 H800 41V— V. Ce°nes4.80 12 344 bl 47V— 1% DtEpl2.75 5 26 -V. GnMotpIS 12 55%+ V. lPTml.42b 310 22V— % ATTplB3.74 i2900 42V— V. Celnspf4.50 8 46 OtEp(2.26 9 20% GNutrifn.16 309 ii5V._ '/, Ipalco3.04 10 199 37V— V. ^71 W ^ er « 10 Z 38 « 30 "'- | ' /< < ?"'3h 0 t° S " ''•'• , Dexter .80 15 106 25V— % GenPubUtil 9 11041100 18 - V. lpco.36 9 103 12 - V. {«?. VS s^? !? ' cSZ'M t? ™ «v + V n ! 1t'' 5 L b 15 f. P «i'^ , GenRel - 5 ' «»749 99V-2V, lftTsl.50 7 54 16V— % AHotels2.4B 5 637 11 - V. Centex 25 11 220 25V— V, DioShmp(4 16 35V.+ V, GenRefroc 23 131 10V— V. lrvBnkl.96 7 508 42V,— % Amut542b 34 90V— 5 CenHud2.96 6188u28y— 1 DiShOUOb 200 19%+ % GSignoll.BO 131808 45V— ". Irvnpf4.51b 200 g52%+ V. AmnP5.56b 14 70% -I'A Cen lip 4 50 1150 «%-! Oiono.30 3 50 11%+ % GTIFIptl.25 z200 13%+ Vi lUlnll .60 439 14V— V. AmrcusScr ,89 20 -2V. CnlllPSI.64 ,1 358 20 -V. Oieboldl.10 16 572 43 GTIFIpll 30 i230 13',— ' JJ-- Ameronl.60 8 54 47'—% CnlaEI2.08 8136 29V— 1% DiGiorgo .64 13 278 pl8V— % Geneico 404 3'/— V. JomeRiv.56 12x705 38 -% AmesStslO 221416 23'— 1 CLaEpl4 18 ,1700 35% Digitally 22 7857 b!34V. + 1 % Gemad.10 694 13%+ V. Jomswy.12 11 189 20 -1 Amelekl 17251 26%+ V. CnMPwl.40 2273295 13%-* Disneyl.20 22 1912 U I14V— 3% Genstarl.20 145 23 - ','. JpnFdl.43b 303 13V— % AmevSl.08 76 10'— % CentSW2.02 72713 26V— 1 DEIs.1.40 16141 20V— V, GstrplBl 68 30 21V— V. JeftPill52 71120 47% % Amloc 852 24"— IV. CentVtl.% 6153 22 - V. Divarsilied 27, p6V— V. GenuPl.JB ,61005 36 -V. JCnPpf2.18 27 19V— V. Amfescoln 348 1"— V. Centryrl.80 9253 13V— V, DomeMn.12 5829 10 + V. GEOIntl 307 3V. JCnPpl812 z400 72% Amoco3.30 83829 62%+ % CenlronDto 903 4%+V. DomnR2.84 93400 34V— % GoPac 8° 1025798n25V V JCnPoBOO zMO 71V V. AMP .72 305305 35 - V. Cenvill2 8122 16V- V. Donalsn .66 11260 24V-1V. GoPp|A224 1025 ™P 2 5 / — '• ^Xrln 17 6? 17%I V Ampco.30 18 84 I3V- % CertnTdJO 9235 26V— V. Oonnllyl.16 .6,092 61 -IV. GPwl.650 157 26-% JimWlll.40 82013 43%-% Amrep 10 222 22%— V, Cessna .30b 26 16 29%— % Dorseyl.20 4 127 39%— 1 GaPwol3S2 H M'A JimWollOO i550 9V, % Amslh,56 ,0 60 39V- S Chompl .52 2806 24%+ % Dove/.SS 15,497 39V— % GaPw?!^ 32 22%+ % jimWpll.M 5 58V— % Amboutnwi 17 26'. i c.nifptBI./0 14 24 /i /, DowChl.80 1710398 40". — IV. GaPwpl3.76 65 29%+ Vi JnHnll.47o 51 15V, Amsledl.60 16196 <'%- % iP"P'"'" ..*> " DowJnes .78 21 660 42V— V. GoPwpl3.44 106 28 JHn,v,,64o 79 22 - V. A nTl£ n^S %r ' fh S J™ ?.^ , D ° WneyS * 7M 29>/ '-'' / ' GoPwJl3 151 25V— V. JhnsnJ1.30 167977 50V— % Anchmi4B m u25V~ " ChOTernl ?57 2V H™"*^ ?==! ' 5 ! i ~' G « rb erl.32 15 543 39%-l'/. Jh S nCont2 10 348 48 -2% AdrsnCII32 37 558 55' V Cho-MSBO 6a]?2 mn S' e "%^ ^l \ 7 ,'~' GerberS - 12 15 ^ '8V. JhnCpl4.25 39 59-1% AndrsnG 24 19 « Y^~ ' f h?i Ilf M li? £5 ', S'"."'".^ ^,' 46 21 1 — % GetlyPet.16 51 99 29V.+ V. Jorgensenl 21 20 26-1 AnSin ! «S -,l!~ ." rku?Ji£ i S Dreyls.60o 20472 84',— V. GFCorp 35 5%- V. Joslens.88 16150 27V— % AnSsrB 60 147504 o40 " ChM fs'ssh VI «' . ""t 8 "- 60 ' 2657 P35%- % Gianldrp 208 12%-% JoyMfgl.40 28 176 22V— % AnhB 1360 5M 79 1 9 ' r"h 1^ 7? in j* 0* y Dukepl2.69 30 26". — V, Gibraltr Pel 42193 9V. — V. JWTG1.12 18 685 31 + V. A • n ifl 10 o-S ioi 1— i rh tfv'i in LI /4 DukepfS.70 i!40 88Vi — Vj GiHdHill 52 907 81 ,8'.*— V* KK ANRal267 10 33""" •' ChNYollS? it Sv~ii* S U L P |G'W l200 B3 ~''" <5illetle2.60 142078 p71V— 1". KoiserAI .60 2939 ul6V.+ % . .." ' . 7 'V j-Jj* ,'* rk j i en ic oS Dukept8.20 i240 63 Gleoson 72 55 15';. V, KaiAplC4V« 1 63 — 2'A AnhemVS 29417 5'*~ '•! ChS 1 54 l? in? «v iv SL^l? 4 J52S°, 92 '' + 1 G'en'ed.20 73103 17"*-% KoiserC,20 149 15V.+ % Aooch 28 11 1 3388 I 1 / V Ch f d2 i «Ufll wi ! ^^P 18 ' 64 i^OOOO glOO 1 /. +1 v. GlobalM.24 925 ulVi+ >/, KoisCpfl.37 11 17 - % AoachP? 10 28 3fl7 I? 1 *-*- '* Ch 9 jn o^ui TIJ /' ^ u ^ e P*'' iSOOgltW'i — 3'i GlobolMpf 74 4'/4 KanebSv .40 221160 p6V 4 — '/» Aoach P 177 *''* 1 IA Ch^iXA'l it I'WOfl I'll «i ' Duke pf3.85 34 36 — !i GoldNuggt 182552 12 KSpfll,27b z7 50 9 100 — V'i Apatner MI ,i ,.|() ^u!p 7^ .^ ° * , — ** Dukepf7.80 i700 g79Vi — */4 GoldNugwt 331 2'/4+ ''» KCPL12.36 5 602 p22'/i Vi »oPwo(B 12 r350 7Si'~9'' cKillS? fl^i iS nv ~ !/' S^D^'^ <, lBO ° 151 ~ 3 GoldWs,16 5 1077 30',i-lV. KCPL pU.35 z200 39%+ V, AD n' *n oiv( in * ^j* ru • r i oo '* "f™''d2.20 22 101 1 8! '» Gdrich 1 56 4Qb o33"i '* KCPLpf4 50 z50 40 AKS265 Z 10 25', ''' ChrC 11 \ ^1^* DuPonl 3 176776 63 l / 1 _l'. GrchpfB.97 zlO 9V. KCPLp(2.20 3 20'/.- V. inp tA in "m ITI' * rk- • t2/t-r /« DuPtpf4.SO 6 49 — '> Goodvr 1 60 97212 D30'/«— *'§ KCSthnl.08 * 8 155 48Vi — 1 Aprw pri, to M j< 'i — i Lnnsnono o 8/i + Vi DuPf of 3. 50 37 37*/« 2 tTncHn S9 QJIII i? >' KanGE 118 k 6541 nl4V 4- V Appla Mag V6 268 15.'» — l'i Cnromoloy 276 15% — V'i DucinLt2.06 7 3220 u!6% % GnulH fifl Vtv\ in 1 ' a. '' KanPLt2 96 9 682 4QV V APSpMOTO ' 4 ^50 lol'.' + r' O,'Z& 35flS =^"7 ''' n Uq [ P !?* '?!? ^" + ''' G ™« W2 -80 16l2297p51%+2''; KPllpl2.32 8 24V— % APSPI358 26 X' + '. Chios! 56 20 S 13 5' n"" 1 P n ?? ' S « ~' Groingr,.68 16 1171 38'— V. KPLIpl2.23 2 22V— V. ArkBesl60 10217 29"' Ch h B l4« o «.'-'~?l Duqlp2.75 i,00 25','+'. GrtAFsl .48 71222 21V— IV. Katy 124 15V— % ArklolOS 192076 DlS'l- '! Church s 44 15 T557 17V~ v n q , P n?i :5 °S '.! ~ " &"AP.10d 14x387 20 +',. KaulSBr.50 7273pl7 -V. ninruf.vw n fvta (jjo t — * witurtn s.»« 13 J35/ ]/'/|__ y t Dual D*2 ID 7 IB /""Mi 1 OCL L it \t !• Knnl nil *V1 ^ IAT/ i/ Arlen 50 'i 1-32 Chvrnn 10 91 1TJ *,»/ >/ n i . OTL f ,, , <jNirnJ.^3o o a 17 — V«- ivouipii.au / \t> tt — /i Armada 46 I3 1 /, I Ciana3KI 11 1QW wi/'~i '* n %t ,-> S16 U ~ ' GrlNNUBb 181752 42 -i- V. Kaufpf8.75 10 3 85'/i-l Amw 17B1 9' '/, C?nooi?75 1« w/~ yn ° m ' C ^ '5 123 27I/ — ^ GMP1.76 9 65 19'/,_ t ',; KDI .24 13168 ID'/,- V. """*•" ifoi T.) — /t ngnopr4t./9 |4^ u33/i — 1 .££ f T 7 \TA1 it 11 Kelloan 1 (U 1*57721 AA *)'/ A Rh 4B 12 HA is*-' ' * C'? 2 22 in •MI T i' » ESysIm .50 14 1017 26 ''i — 1 'i GtWslFnl 1 8 4422 u33V. l Vj Kellogg wi 60 33 Vi 1 V» A W1J 30 11 A31 J9'*~~2 I * C' B 11312 Q A! «i i' ^°9' e ° ^ >"4 10 132 28'i — I'-i Gryhndl.32 11 1803 31% v , Kellwds.68 9 771 23'/4 IVi ArrowFl M R2 l4'/!~ v! CinG(is2 1A 7 l fill w/~i/' c° S f° *1 r J,S! 'f!'"" *'* Gryhpf4.75 z!60 47 V t + V, Kennmtl .88 IB 84 21%— % ArtTaGr'22 48 22^" "1 CinGpf952 i210o5S + cln^L 5ai Sf P 5' 1+/l Gr ° lier ^1302 6%~ V. KennerPrk 1004 15 '/,_'/. Arvini 64 10 245 20V CinGot930 5iV70 Jti 1 4.^ tsApti.i/b 53 12'j — Vi GroGrs,30g 14 179 ll'-i % KyUtil2.44 10 552 3QVj — Vi ARXlOi 13 721 14 1 * CinGDf928 27110 flj'li" ^ DS 'Air pfo 205 12 J » — '3 GrubbEI.08 18 522 p9 V ( KerrGls .44 35 11 Vi — V* ASALtd2 191662 38'*+ J CinGof744 960 AA 4. i ^ as '^' r P'C 90 }T't— '•» Grumman 1 10 585 29 H« KerrMcl.10 239335 p32Vi — % Asorco 7BO 19%+ s/ l CinGpU i330 34 1 " c A' rW ! S r. ??T 1» Gruntal ,04d 22 108 6'/i— 'i Keycrpl.30 10 418 37%— 1% AshlnOll.60 9 &46 39".- Vi CinnMil.72 685 blB '/,- V. EoTtGF 1 30 352 24'" " ?J.= 3 » 6 « 99291 ^ r/t+ % *?B i£* } l ?P ™~\ AshOlp(3.96 189 43%- V. CircleKs.50 11 591 20 - l! EaItUil206 10 242 26" 1' 4 4 + Kl^® 1 - 20 9 174 33%- V* A rv* (^'71 ^^ lorn * TI r' Ft i j JTI T? '* "™d s2.20o 15 19350 p47',j — ) ' • GTE p)2 5 27 + '' KimClk 2 32 11 1537 64 Vj 1 Vi AlhlonelW 8 48 19vHl'i Citicorp226 78748 51V.~ s I Q L? - n ' ^ ,!f 5 ?J W'.-l'. GlfrdMil .68 U 18 26'.,-'. KLMA.Sl'b 101227 20 _ V, AtlCiE)258 10 247 28'<i ''. Ocoof725b 14 79", ' c L JM *, ™ 5 * + '" Gull Resour IB 114 14'/»+ Vi Kmartl.40 112820 34%— V. /-t!i\.>ci t.je tv **t fo j — i ^iwuun.iju i« 11 ,» — , 4 EckrdJ ) 04 2909 30 + '» r*iiD M "in i mi ^, kful nfj v\ t ii\/ AtlRkhfld4 5194664 62%+ '•'• ClrkEql.10 351 24%— >,, EDO 28 121 IS' ' GlfRpH.30 x6 )9!'»— % KMIpM.50 2 43% AD k ^11 on </« MI ~t rinKir T) n \to TI?~ * ^° SO(1 B1.60 17 157 34"i— 1% G5U p(4 40 i700 40 1 KnighlR .88 18 780 38% % Ancn ptJ.tHJ t3W H/ — J ^iuoir .14 3 i si I /j EducCfn 16 171 24 11 r\t lui m Xi Hi v to iin mi/ \/ Atlas 21 12 T '» + ' ClaireSt s 10 21 2674 10 '' tA V t»Jt piM4.40 26 34% — % 1^1090 IV WO W/4 — /) A i in ta lii oti'* > Clout riH * 1 A iiTi isi i* tdwofas .80 14 1722 33 — 1 ' i GSU pf3 85 59 a31 */i + "> Koger 2 50 47 294 26V- At in M Y\ 2«iiA s?'' 1 "! 1 * Cle eCHf 1 11 52 ift 1 ' i/ GSG .52 19 406 36% — % G5U pf8 80 ilO 91 ]' Kofmrgn.32 440 13% % Avolon 05b 109 4V» ClovCI pl2 5 21 v ci A '0 /» — i GSU p(5,97b i700 a53% + 1 Kopperj .80 3494 p22% — Vi Awemca 60 15 37 37Vi '. ClevBEl2 64 71467 25»/! '• c ° ncn „-, 13 1 4 ''"~ '" GuK&Ws .90 243854 p51%+ % KopperpflO 1 104%—1 AvSl68 15558 36>,- v! cKfpftSo il910064 % Ir'wVff S S 2 J. " '" Gulton - W n 195 23% KoreaF.53b 83 17%-% Avnei.50 331122 33 V 4 - % Clevepok 241 flV._ '/. Elp'Sss T 11 '~ '* L, n» n. HH s5 r ??! r2 c,i. « ^l Ji % ~!!^ ts*af j M3 s SMi c»?!f s T +VI |?£ ,,r 3 ' :+i - SL B * ,5^^^ K±s-. 5 i "n 1 %i r t j- — ri i TA EUorlo .04b 12 240 11 'i V 4 HallwdG 08 237586 I 1 ' 4- ' Kvocra 31b 22 124 41V I 1 / A7Pr 1 T} 7 ifljA ^AV* v* ClubMd 20b 19 9A 9T'*~ ' ' mrs ^' ^-^0 ^ 3995 79% — 1 ', 4 Hall wd pi 56 70 9% + '^ Kysor .88 B x103 21 1 % v*r *!.// / m4o 4(0/1 i rt UB 4,*pk' v i 21 29fl W'* i ^ mrsn "od 10 760 8%-- '.* HamP si 36 14 459 35 'i + '-i LI Bairnto 60 12 448 28'^ V CluetlP p(l 15 24 1 * '* ^meryA .50 14 882 16' »— '* Handlms.56 16 875 27%— V» LNHs2.94b 10 48 31 % — Vi Bakerlni 92 141595 16% * CNAFinacI 19 621 59 v! P t n /S 'Q "^ u31Vi ~ ''• HandyH .66 28 60 19%- % LL&E2.20 321 llVi- % qBaldwUtd 3187 p2V«— % CNAI1.24Q 66 11V*+ V ED IB 50 250 i ~ '" Hafcourt ' ' 6 438 70%+ V, LACM.lSb 708 27%+ % R W E Jn * ifti' /* Coa h W 17 '\M "nv* ^ Enrgenl.Q4 U 52 15 — % Harntg 1 34 35 789 12%+ % LoFarge 20 32 8% % R 1 T) IT -MI on '~ i Coot Ii40 13 RA4 17"* 1 1' ^ nr 9Y^ x A 736 3-32 Hrnsf pt3 40 14 27 Vi LoFgpt244 M 26 '/« R 1 M v\ i ITI i?" i Csll (Al 19 4 Ail'* \< t^W"^ .72 13 310 24 '* — \ t Hrnsf p(2. 12 139 30% '/» Lamaurs 24 14 26 9Vi Bally«PkS 17 152 P 15%+ % C»tlplB1.83 3 61 '-3 EnsrcM 60 13 x202 2 '!"~'! /l Har P Rs -W 14 64 21%- % Lamsn .05b 23 432 4%+ % Sir i i ' ^^ ^^' LotaLol^.TO lo J7l^ jl/'T ,'* EnsrEx 1 .20 10 250 IB 1 '*— '.i Harris Grph 9 64 14% Vj Lowterl 56 383 12% Rnn/i.tn n S? Si/ ». Co^nlJO 20 69 30V ' /4 ® ns P fl °' 42b 52gl03'.+ ',* Harscol.38 11x219 32%-2'/. Learonl .'40 15 158 17 - % Band s.BU n 6B7 33/1 — % ^.oiemnt./u M tn M/*— '/» Ensoucce 21 130 u2Vi Harlmx 1 28 12 1159 19 J/ V LearPut 20 2S5 10V '/ BoncTexGr 549 1%— % Colgate 1.36 502166 p31%— Vi Enierro 9^ n .,— >••, Holteral80 10 8 17'/'~ V* I Pt 12 88 96 21V ~~ '/' DOndogl.W 13 515 59V< — V« ^° P.T-P (v? I RV) TI» Entexl,36 11 774 17%— v, Hawaii 1 72 11 264 24 1 / IV LeorSiqir2 9 368 SO" + '/ flnkpra'.* Swttw-'A cSllinFs'lJ 131690 13'+.' j^j* 373 f 3 ;)'';;• te*'''*" '^ '^ ^'Vl^ ,,372'Sv + V Bkopl4.67b 261 o37 - 'A Coll2.50 10 485 63V.+ /. Equilxsl24 19 442 19" 1 HnJnih 4 w « ?5. , , c . i 1? ij « Sv Bkapl7.35b 132 ^9%+ V. ColGos3.IB 1626 P 39V,+ V, Equimark 744 5.''— ,,. H°thc? 73b 36 65 21'/'" V iZoam 20 18 310 20''' 1 BkBl*.'9'u '2 J!? *w~!u r?lf.™«i' J 3M19 IBV ~ V !l m e B i ai « 22V— V. Hhhamer 20692 ll'A- 'A teSgttPI .52 13167 M'A-1'A BBslJl204b \ 50% awJflSM 1180 113 JTilK ? '* M . ~', HlllltrlJSA " 6 '*- ''• I'fi&hVoll 294 2'A n LMV9M l&to 94 A + ^ Llbupt3.*5 4 4t/a A EalRssl.72 9 105 39 HeclaMn .20 1366 ol5'/i+ '/, Lehml 58b 448 p!5% % ft Lu i 10 a *"^ °^^'^ — '^* r ^u c I ol ^iIii^T •/ ^'bmnt .20d 13 116 14% — '/« Heilmn .48a 12 350 20'/« leucadios 6 144 23 Vi + '/< Bank vol. 12 9 621 29% — % Combustcl 423 031/1+ /• Esseltefl .44 16 76 24%— '/. Heinz&,88 15294B 30V + V LOF1 40 8 101 48'/4 1% BonkrTrwt 46 36%-2% ComMet°.'36 13 177 21%- K tliwln*™ U^ 177 ?8'/!~ '' HelrgM^ 1 ?9 161 33%l'% L-beriy*'^ 14 180 33%-!% SLT ^i S ^ 2fi%+ % Comdorlnll 3104 10 — V« Ethyls. 60 15 1129 u28%+ '/ t HelmPa.36 27 149 19V»— % LillvEli 3 20 152165 107Vi 1% BkTf pf4.23 1 1 47% + % ComwIEdj 6 6520 29/«— • /» ExCelO 1 .72 11 134 43% 2% Hortule 160 14471A Tfl*/4- '' tilkfl' ' 1A n54V 2V Banner .03b 13 337 17% — % CEpftl2.75 i310 108 — % Exclsrl.4lb 14 ifi'.i HriigesOXb 40 761 2Q'/' '/* Litnited* 16 314964 31V* W BoraCR .56 16 549 u41% — % CeptF8.40 z 12220 78/4 — /• Exxon 3. 60 9 11575 p53% — V« HtgplB1.50 43 35'/j iv LincNt 1 84 121190 51% l ! /i BarnesGr 1 12 35 26% — % CEpfBB.40 zSOOO 90%+ % F F Hermans So 20 20fti tA 1 / " i nrFn^-i IA ^ 24 '/ V BornBsl.04 10 6J3 p40 -J CEplG2.87 77 26»4- 'A fabCnA.28 84 73 IO'A_ '/. Hershyl40 13 676 «46',i 'i Uton2 111308 79'A- V BarryWr.W 14 191 19'A+V. CEplH2.37 11 24'A FocetEntrp 49 65 10V.+ V. Hesslm Ilk sv v if iSl 5V 'A Bath IJg 13441 10 - V. CEpll8.38 ,100 78 - V. Fairchdl.fi 510 ,10V. - V. Hesslonpl 3 5vl Lockhd 35b 84446 p47'A- % Boutch.78 163619 34'A+l C£pf02 13 IS'A- '/. FchlplA3.60 23 31V,- Y, HewltlP 22 195892 VM >• iSiiV. 'i?h 1* Ml ^3V V Ba«1rTr.37 7Z 10405 p!5'A+ V. CEplAI.42 26 J9V.- VI Fairli.ld.lB 10134 13V.+ V. Hexcell .w 6 51 29%'% alms a 92577 54V.Ij% Ba.1wplA 637 p46H CEpKI.90 51 17'A- '/. FomDSs.20 20376 20V._ V. HIShr.SOa 0256 21V V L™^ ?4 MM 38V V BoxlttplB 6B4 1?'A+ H Com£S2.52 7 ll» pSOli- H Fanslwl.60 16 44 16V.-'/, HiahVolllS 1245 12V ~ V lS Mb 140 SO'/. I 'A BoyFncf.20 340 27 - V. Comsoll.20 11 659 35 - 'A FarWstFcl 7 24 4BV,- V. Hillnbrd 54 5 m n ,-' lom.N.'rJn n w 16V V BoySK>2.72 II 42 33'A- V. CPsych.2fl 181126 26Vi+'A Farah.88 13582 MV.-1'A HillonH 1 80 4 398 n-iy ~ i v iMstSJh 1224 27 'A B«rSlrn.60 1474 JJ%_ V4 Compaq 2830 I2'A_ « FaysDro.20 26275 BV._ V. Hitohi 34b 4 2011 36'^ V lomasNhll 62 2V. V Bwringsl 14 43 35V.-1 Cmpflrh.60 9 60 26 'A- 'A F«Jd«r.06b 22448 5V— Vi Holiday 1 13786 59 ~ '/ tSi, M 11 439 30'A V. BMlrctl.80 1935969042V.- 'A CompulrSci 1311 31%- 'A F»drlCo2.0B f II 113 54'A-l'A HollySugl 652 117100 104V. % Lon.Sol537 24 57'A V. longlslll lilt pIK lilt plj llll pIB lilt plE UltpfO lilt pIP UltpIT LIU plU UltpIV Lilt plW llll pfx LongDrs.72 23416 u9 13100 53V. + 1'. 11500 52 + '. 1390 33 .800 29 1 113 20V. + V. 104 16','.+ Vi 36 22V.-1 172 28!. 71 23V,_ V, 117 24V. 261 24 15 398 29V.- V. lorol.52 8 1188807 p34',i_lV, LaOnSr.57 14 75 13',,+ Vi lalandEx 1 LoPoc .80g laPwrllpf LaPwlt plA louGas2.52 lowesCo .36 .LTV LTV pIC ITV pi LTV pIB LTV pID lubnll.16 lubyCIt .60 9 957 32 +1 37 339 21','.- V. 190 g25Vi- V, 322 32V._ '. 9 355 p29V.-l 16 617 26 - V, 6774 6'i— 'i 1 38".-!','. 11 36', 1 86 13'.- '. 16 10V. 164631 26 - '. 23 575 39 + ',; luckyS1.16 122196 24V. Lukens.48 13 82 12'.— V. MM MACom.24 142857 13V,_ V, MAHnno.40 40 19", McMllns.55 MacMil Bio Macyl.16 McyplA4.25 MagicC1.12 ManorCs.10 Monhln .20g MonNotl .35 MonHn 3.24 MnHpl4.47b MnHpl5.40b qManvil Manvil pi Mapcol Marantz MarcadeGr MrkCant .32 MrkCpll.20 MorMidl.80 Morions. 36 Moriotl .64 MrshMI2.70 Morsholl MartinMsl Masco .64 Massey Frg MsMtln2.96 Maslncl.32 MolsuE .35e Mattel Mattel wts Maxxam May DS 1.88 Maytag 3a Maytag wi MCA 5. 68 MDI plA2.20 MDtplB2.60 McDerll.80 McDert wts McDon .90 McDnD1.84 McDIInv .20 McGrHM.40 MclntyreM McKess2.40 McLean Ind McNeil 1 Mcorpl.40 Mcrppl3.50 MDUR2.72 MOCHId.36 Mead 1.20 Msurex .24 Medtron .80 MEI.50 Mellon 2.66 MelpfA2.80 Melville 1.44 Merabk .30b MercSt 1.30 MerckC3.20 Meredith 1 Merrlyn .80 Mesablfshr MesaLtdPI MesaPel .20 MesoT .50d Mesobi .78b Mestek MelFncI .60 MGMUA .20 MGMUAwt MGMGr .44 MGM pi. 44 MIEpfHS.32 MtEpll8.12 MtEpl7.68G MIEplC3.90 MexFd .29b MchCpf2.05 Micklby .06 Midcon 2.44 Mid5UI.33b MidlandR 1 MdwsE2.76 Milto.lR .44 MinMM3.50 MinnPL 2.76 Mitel MICn ,20b MICnv pi Mobil 2.20 qMobileHm ModulrSyst Mohasco.48 Mohawk Dt MonCl.OSb Monarch .80 Monsan 2.50 MonPw2.40 MnlgS 1.800 MonyRI .88 MorMcl.04 MorMplS.50 Moore s.72 MrgnJ s2.45 Morgan Kg MrJ p(6.4db MorrKdl.48 MorseSh.80 MtgRll.SOb MortTh .70 Molrolo .64 Munlrd .54g Munsngwrs MurphyOil 1 Murrvb .60 Mutl6l.44b 17 536 35V.- V. 3 16'i- V, 164720 62 - V. z380 60 —1 Vi 10 577 53V.-1V, 21 1248 17",— V. 103 15V.- V. 11 102 IOV.—1 62618 46'A— V. 147 g52'A+ Vi 12 49V.— V, 351 5V.— V. 6 16'A— V, 20 171 37%- V. 46 3V,_ V, 1263 13-32-5-32 76 11V. 5 17V,_ % 8 268 39V,- V, 42 446 45V._ V, 19 431 104V,— V, 201391 p82V.-2 19 20V.— V. 84 1806 u33'A- % 18 2025 40V. — V, 787 p2 — V. 21 31V._ V. 92 I2'/,- V, 11 240 61V. -1 11 6279 p!2V,- V. 237 8V, 291 116 ll'A- V. 12 900 60V.-1V, 14 473 74V,_ 3V, 155 37'A— IV. 302691 p47'A— V. 168 22'A- V, 12 23'A- V. 3168 I7'A- V, 80 2V. 166013 75V,— V, 91095 75V. + 1 18 34 12 - V. 161683 47V.— V. , 21 27V.-1 14. 177 51'/,— V. 13 111 9 — V, 12 85 28V. — V, 7 785 22 — '/. 10 38V.- V, 10 94 u39'A- V, 8 ISO ll'A 13 1274 43'A— V. 13 602 b26 —IV. 132130 45'A- 'A 15 929 37'A— V, 82491 53V.-1V. 26 28'A- V. 14 809 49'A— V. 7 797 26'A— V. 12 194 72'A— 3'/. 194973 I36V.-2V, 15 190 67 -1 19 26658 p38 +ZV. 2886 2V.+ V, 3260 13V.+ V. 5478 2% 5 31 + V. 7 136 5'A— V, 123 182 6'A X3I3 20'A- V. 3133 22V. +1V. 162 6V. + V, 35 59 17V, 12 13V. Z630 74 'A Z160 72V.+ V. .50 68 zllO 34>/< 1145 2V.— V. 16 23'A- V. 13 76 19 — !4 116 27 4V. + V, 13 3999 68V. — V. 4 7994 p)0'/.— 'A 28 376 19 - V. 11 64 31V.-1 17 60 12V,- V, 154075 88'A— V. 8 179 p39'A— V. 159 6V, 210 7V.— V. 425 12 + V. 1427221 g3l'A + l 100 9-16—1-16 15 ,61 6V. 12 137 30V.-1 479 2V,+ V. 12 41 54'A— V. 23 45 15V.— V. 124547 p45V.+ V, 12 298 31V.-1 74 20'A— V. 14 144 B'A— V. 14 86 25'A— V. 5 28V.— V, 13 68 19'A— 'A B 3342 62'A- 'A 13 68 15'A- 'A 53 85 +1V. 11 178 45 —2V. 16 27 23V. 11 643 19 + 'A 14 1082 37%— IV. 376411 36 1 /.— V. 10 70 IB'A— V. 52 35 18'A— V. 10 343 b30'A— '/. 16 34 23 - V. 88 I4V.-1 Myers IE 205 2'A- >A NN NalcoC1.20 NofcoFncI 1 Nashua NlCnvS .36 NCH .72 NatDist2.20 NDist p(2.25 NDistpfl.65 Noll Educ NtFuels2.08 NIGypsl.52 Notl Homes Nil .25 NtlMdIE .52 NtlMine Svc NtPrstal-06 Nil Semicon NtlSeml pf4 NatSrvsl.10 NatlStd .40 NBDBsl.40 NBI NCNB1.32 NCR s. 88 Nerco .64 NevPw2.B4 NvPwpll.95 NvPwpl2.30 NvPwpll.60 NevSvln .50 NEngEI3.60 NEPpl2.76 Newell .60 NwhllL s.40 Nwhlv 4b NwhRs .74b NJRes2.20 NewmntM 1 Newpark Rs NY51EI2.56 NVS p(2.80b NYSpl880 NY5p)2.12 NYS plD3V. NiagMo2.0B NiaMpl3.°0 NiaMpU.10 NiaMpM.65 NiaM pl5.25 NiaMpl6.IO NioM p!7.72 NiM pll .98b Niag5 1 ,85b Nicolet.12 Nicor3.04 NL.20 Noble A(f. 12 Nord Resrc Nortlk53.40 Norlin Norstrsl.2B Nortek .06 NACoaM.IO NoAPhil si NoestUt 1 .58 NoEurt.TOb NalnPS1.56 Nlnpl4.45b No$IPw3.52 NaSP p(3.60 NoSPpU.10 NoSP 0M.56 No5p p!7.00 No5Ppl7.B4 NaSPpl8.80 NoTelcm .50 NthgaleEx Norihrpl.20 NWA.90 Nwstn Steel Norton 2 Norwstl.Ba NwlpU.lSb Novo 22b Nucor .40 NUI2.32 NulriS .06h NVF Nynex 6.40 Oak Ook,lePI.52 OccdPl2.50 OccdPetwt OcPpl5.75b 14 968 26'A — % 17 233 IB'A— 'A 10 94 30'A— 'A 21 1083 10'A 15 143 24'A— IV. 24 560 u34 — V. 2 35V. 20 20V, + V. 17 394 19'A— I'A 8 199 30 — V, 9 1076 b45V<— V. 240 4'A— V. 144 27%— V. 11 5235 p22V.— 'A 14 6'A 14 254 29 1 /.— 1 4161 12'A— > 10 55V.- V. 14 195 39V.+ 'A 51 119 13'A— V. 8 428 38','.- V, 11 368 ll'A— 'A 101261 44V. + V. 13 4910 39'A— V. 6 55 12 10 344 32V. —I'A 3 18V, 1400 21 — % 1200 15'A— V, 9 191 I3'A- 'A 8 311 50'A— I'A 1 27 + V. 11 276 21 V.- V, 202 33'A-IV. 217 I6'A— V. 6 B'A 10 46 26'A— V. 52 625 48V. + I'A 1341 ul'A- V. 8 2528 26 — V. M 28V, +IV. Z2490 g77 + V, 6 20 -1 8 31 V.— V. 72720 20 — V. 1400 35 iSOO 39 +1 1400 45 - V. zBO 48 llOO 56 —IV. z8600g72'A+ V. 201 27'A— V. 301 16'A— V. 14 164 13'A— 'A 2032 b22'A— % 3909 b!4V.- V. 122 158 I3H— Vi 8 60 13V,- % 101419 77V,-2'A 61 5V.- V. 11 598 26'A-l'A 6 194 14V.- V. 9 16 69 —1 II 116 36V,— V, 62630 ul7'A- V. 9 119 18V.+ V. 10 5670 10'A- V. 59 g34'A— V. 9 339 SIV.-l'A Z250 36 Z200 40V. + V. 1)00 46'A— V, 15800 72 -I'A .40 80 llOO 87'A 1431 X32V.+ V. 421 x3V, 82109 U44 - V, 202240 45V.+ 'A 44 14V.— V. 16 272 37V.- V. 92213 31 'A- 'A 10 50'A- 'A 9 614 27%— 'A 13 450 50V.-1V. 10 16 33'A— 1 V. 131 223 5'A— V. 242 p9-16+l-I6 9 2344 94 —I 1 /. z67600xl'A 12 46 29'A-l'A 91l017p29V.— V. 192 12V. 66 55 OcPtptU.U OcPtpll4 OcPtp(2.50 OcPt p!2.30 OcPtpl2.16 OcPtp(2.l2 OceanDrll 1 Ogdenl.80 Ohiofdl.88 OhE pll .80 OhEpl4.40 Ohfpf3.92 Oh£pl7.24 OhE p!7.36 OhEpl8.20 OhE p)8.64 OhE p!3.50 OhE 10.76 OhioMot .40 OhPwpll4A OnPwpf!4F OhPw plB.48 OhPwpl8.04 OhPpfG2.27 OhP plH3.75 OkloGE2.08 Olinl.50 Oneido!lo Oneokl2.56 Orange Co OrRckl2.l4 OrnCpl2!l2 Orion Pict OriPtpl3.75 OriP p(C 50 OulbrM .64 OvrShph .50 OvrnTrn .60 OwnCF 1 40 Owenlll 1,80 Ownll pl4.75 Oxford .44 PacAlnl.54 Pacilcp2.40 Pocrp p!4.07 PacGEI.84 PacLtg 3.48 Poc Resour PacResrpl2 Plumb 1.20 PcScien .40 PTeles5.72 PacifTin .40 PaineWb .60 PWbrpl2.25 PanAmCp PanAm wts Panhdl2.30 Pandick .20 Pansphic Pantry Pde Paradyne PorkEI.03d ParkerD .08 ParkrHl.12 Parker Pen Patrick Pel PoyPok .60 PaylCsh.16 Pengo PennCentrl Penney 2.36 PennPL2.56 PPLpl3.42 PPL pll 1.00 PPlpf9.24 PPL pf3 25 PPlpl8'.70 PPLpf8.60 PPLpl8.40 PPL ple.OO PPlpl4.40 PPL pf4 50 PPL p!3 75 PPlp(2.90 Pnwoll 2 20 Pnwlpll.60 Pennzol 2.20 PplEgyl.20 PepBoys.20 PepsiCo 1.78 Permnl.09b PerkinEI .60 PerryDs.22 PetriStrl.40 Pelllnv .80b PlralR3.7Sb PetRspll.57 Pfizer 1.46 Phlbra .54 PhelpsDge PhelpsDpIS PHHGrpl PhilaEI2.20 PhElpfl7.13 PhElpM5.25 PhEl pll. 41 PhEl pf9.50 PhElp»8.75 PhElpl7.85 PhEl pf7.80 PhElpl7.75 PhElpf7 PhEl p(4.40 PhElpl4.30 PhElpf3.80 PhEl p(4.66 PhEl pf 1.33 PhEl pll. 28 PhilSubl.32 PhilipMo4 Philpsln .60 PhilPetsl Phil pll. 04b PhllVan .40 PiedAvs.28 PiedGs2.32 Pier) Pillsbryl.72 PionCpl.24 PionrEl.l6b Pitney B 1.20 PitBopl2.12 Pittston PlalnsPt .07 PlanRes .20 Plantran.16 Playboy Plessey ,23b PogoPd .60 Polaroid 1 Pondrso .40 PopeTal .60 Ported .60 PODGE 1.90 PGEpl4.40 PGEpl4.32 PGEpf2.60 Potltchl.56 PatmEI2.16 PotElpl2.44 PotEl pf4.50 PotEl pf4.04 PPG 1.76 Premier .40 Prime Cmp Prlmrkl.10 PrmMts.09 ProctGI2.60 ProdRes .28 Prolerl.40 PrudRHTr PrudRT pf PSA .60 PSA pll. 90 PubSrvCol2 PSColpf2.IO PSESG2.84 PSEG pll .40 PSEGpf2.17 PSEGpU.08 PSEGplS.05 PSEG pf6.80 PSEG p!7.40 PSEGpl7.52 PSEGpfB.08 PSEG pt9.62 PSEG p!2.43 PSE pll 2.25 PubSvInd 1 PSInd pf9.44 PSInd pfB.96 PSInd pf8.52 PSInd plB.38 PSInd p(7. 15 PSInd p!3.50 PSInd pll .04 PSInd pf 1.08 PubSrvNH PSNHplB PSNHpfC PSNH pfD PSNHpfE PSNH pIF PSNHpfG PNM2.92 Publicker Pueblo. 16 Pullman Pb PulteHm.12 PR Cement PugetS U6 Purolator Pyro Enrgy QuakrO!.40 QuakSIO .80 Quanex Questarl.72 Quick!) .24a Bodice Cp Ralston 1 Rmadalnn Ronco .84 Ranger Oil Roymark Roychm .44 RayonierT Raythnl.60 RB Indus RCA 1.04 RCAcv pl4 RCApl3.SC RCApl3.65 ReodBts .40 RdBlpf2.12 RltRelMOb Recogn Eqp Redman .30 Reece Regal Inll Relchold .80 RepubAlrln RepAirl wls RepBnkl.64 RBlp(6.24b RGypss.30 RepNY1.64 RescCott.32 RevcoDS .60 qRevereCB Rexham .70 Rexnord .44 Reylnsl.48 Reylnpf4.IO ReplBll.50 Z2200 106',.- V. Z300 121 40 24",- '.', 3 23'A- ". 1 46V.-6 9 22 V, 21 x361 19V.+ V. 20 593 31V.- V, 7 8345 pl6",- V. x!5 16V.+ V, IlO 36 - V, x!09 31 - ! ,i Z4480 59".+ V. z7270 g62V.— V. Z300 66 -1 z4BO 69Vi- V, x80 28 - V, «30 94 + V, 28 200 13V, z90 110 + V, zJOO 109V, + V, z200 80 ZlOO 72V, + V, 10 21 V, 2 32V, -1 121988 u26".-l 770 p35'A- V. 247 7% + % 46 33 15V.- V. 11 316 31V,- V, 25 89 8V.- V. 11 202 28",- V. 284 30V. '.', 6 29V. 657 10V,- V. 64 28'A- V. 6 0 !/ 0 — /I 16 386 27 -1 17 141 16V. + V. 15 156 39V.- ", 9 763 37 % 10 548 X52V* % 1 155 -2 27 146 15V,- V. pp 10 32 14V. 92695 3I'A- V. 7. 36V.- V, 74179 p!9V. 14 441 47V._ V. 13 267 p!2'A- V. 90 21 V.- V. 23 304 38V, 13 148 14%+ V, 911649 78V.-3V, 7 5 12V, 202473 33V.- V. 124 29V.- V. 5480 p7%- V. 193 2V.- V. 121371 36V.-1V. 17 406 17V.-I 15 314 24 2224 9V,— V. 281 u7 - V. 16 x84 16V,- V, 744 5V,+ V. 13 813 38 - V. 1724 24V.- V. 9 61 X3V.+ V. 16 347 13%- % 14 1233 14V.- V. 452 V.-1-16 14 559 52 - V, 103666 54V, +1% 103343 29 - V, 15 29V. + V. Z3650 103V, +1% z!70 99 - V, 7 28 % % At a glance NEW YORK (UPI) — Markets ot a glance at the close Thursday: NYSE Stocks — lower In heavy trading. Bonds — Mostly lower. American Slocks — Lower In active trad- Ing. London Slocks — Closed lower In active trading. Cotton Futures — Mostly higher. Gold Futures — Higher. Chlcooo Groin Futures — Soybeans closed off 2 to unchanged, corn up V, to V.. wheat up 2V. to unchanged ond oats oil 'A lo 1 cent. Cattle trade — Sales insufficient to establish a market trend. Closing sales NYSE COMPOSITE STOCK SAIES Thursdoy total ' ^Sli'^ Prevlousday 214.092.550 Week ago 121 .881.070 Month ago 203.796,460 Year ago 977'657'400 1985todot« 767'.179'.890 AMEX COMPOSITE SALES Thursay stock total 1 fW.SOO Year ago 8.248,450 15 most active NY NEW YORK (UPI) — The 1 5 most active slocks thaded in New York Stock Exchange composite trading Thursday. Sales Close Chg. Beatrice Cos 3.596,900 42V. - Vi AT&T Co 2.823,600 23'A — V, Mobil Corp 2,722,100 31V, + 1 Merrill Lyn 2,665,800 38 + 2V. IBM Corp 2,217,000 150V. . + IV, Aetnallfe 2,138,800 53V, — IV. East Kodak 1,935,000 47V, — I'A RCA Corp 1,823,000 61V, Toys R Us 1,774,500 33V, — V. Sears Roeb .503,600 37 + 1 Phillips Pet ,422,700 12% + % Polaroid ,336,200 50 + 5V, Gen Electric ,322,400 69'A — I'A Grace, W.R. ,229,700 51 V. + 2V. Southern Co ,196,500 21'A — V. Over the counter Closing quotations Provided by A. G. Edwards Co. BID ASK Butler Mfg 31% 32 Eldorado Motor Corp 5V. 5V, ,30 77 Reylafl2.96 329ul28'/.+ V. SuperGn .46 z!50 79 —1 HeynldsM) 10 267 u36V,_ IV. SuprVlus.38 z50 75% ReyMpf2.30 427 29 — V. Swank .48 z240 69'A— V. ReyMtpU'A 8 78 —5 Sybronl.08 zMO 40V,- V, HileAid.50 167241 24'A- V. Sybrnpl2.40 i20 g40 River Oaks 73 231 3'A Svms 22 29V. — V* * LC.20 25 180 8%- V. Svntexsl.20 21 27 -'A Robshl.20 9 77 37V.-2V. Sysco .40' 49 123 41V.— IV. Robertsn 67 22'A— V. _ 76 25V.-IV. qRobinsAH 355 pllV— V. TacomoBt 206571 p72 -2V, BchGosJ.20 6 369 23'A ToltBdc),16 82517 19 RochsT2.56 9 x2900 36V.-IV. t Talley .I5b 21 416 26V.+ V. S^ 11 ?'' 76 182 ° "'A- * TalleypfBl 124622 b70'A— IV, "ockwlll.12 94701 35V.+ V, Tmbrnd340 5 821 7'A- 'A 5« k P n ' M 5 1M -o TDK.27b 173154 29%- V. RohmH2.20 12 792 73 -V. Teco2.36 17 557 1654- V. R ohrs 11 317 29V.+ V. Tondy 15 861 46'A— IV. RollnCm.40 31 245 u26V.— V. Tondycrft 10 3 + V. RollnsEs.OB 311172 x!8 -V. Tektronix 1 9 65 27 1 /.- V. Rolllnsl.46 19 298 13'A— V. Telecom 60 16'A- V. Roper .64 176 16'A Teledyne 1510284p50 -1% RorerGl.12 172371 35V,— V. Telerate.40 2210443x43 Rowan .12 66 418 7V. + V. Telex 3229 x24V.+ V. RoylD3.29b 75282 65% + I'A Temple .64 x92 56'A- V, RoyalltlOpt 20 132 16'A- 'A Tennco3.04 14 506 38V.-1'/. RFC Enrgy 433 3V._ V. TenplB7.40 64208 p!7 — V, RTE.60 10 246 20'A— 1 TencoplCll z!340 125 1 /,— V, Rubbmd.48 22 557 34%— 1% Terodyne zlOO 112 —1 RussBerrie 14 145 23V.— V. Tesoro.40 187 11V.- V. RussllCp.30 198 I8V._ % Tesorpl2.16 z!30 75V, + % RussTog.76 10 103 22V.- V. Texoco3 z200 70 + V. RyonHT.20 9426 27V.- V. TxABcsl.52 Z870 g61 - V. RyderSs.60 13 728 33V. + % TxCBshl.56 z300 61 —1 RylondG.66 13x324 27'A— I'A TxEsl2.20 z60 61 Rymer 12 61 17% Texosl.BOg iSOO 59V,+1V, Rymrpfl.18 x7 12'A— V. Texoslnstf zlOO 36 -1 SS Texas Intl zlOO 35 Sablne.04 40 152 x!6%— V. TexOil.18 z!40 31 — V. SbneR2.33b x!44 I4'A— V. TexPacl 40 Z300 37V.-1V, SofgdBs.30 17 204 19 - V, Texlllil2.52 310 glOV,- V, SafgardSci 28 205 ll'A— V, Texli 178 10'A— V. Salegardwt 52 3 Textron 1.60 12 398 20'A- V. SoftKlns.32 28 279 29 + V. Textrpl2.08 107890 p93V, + l'A Solwayl.70 92501 34'A— V. Thackeray 13 B33 26 -1 Saga .52 12 101 24'A- V, ThermoEls 414227pl2%+ % S IJoltPl.72 6 63 22'A- V, ThmBtl.24 137 23'A— % qSolanl 125 9%- V. Thomln.Mg 14 628 32V.- V. SonDGs2.24 92678 u27V. ThmMed.40 C 350 32%- % SnJnR 1.311 20 65 11 - V. Thrifty .60 15 29 36%— % SJuonB.89b 10 653 8%— V. Tidewatr.90 18 120 20 + % Sanders .60 18 566 34V.- V. Tiger Intl 14 866 u59%— V. SnFeSoPcl 144890 34'A— V. Timelncl 12 393 22'A— V. • 143 16%— % S MnARI1.94 13 127 24V. + V. Timeplxlnc oralel.60 131619 47'A— 'A TimeMI.50 131414 49V. + V. SargWhl.48 17 31 40 —V. Timkenl.60 7 99 —2 SaulBF.20 93 16%— V. TitanCorp. 382 b!2V.- % SovEH.60 8 214 22%_ 'A TitanCppll 38 222 16'A- % SavElpfl.28 4 ll'A TNP1.25 13110 15%— % Savin 213 3V— V. ToddShl.32 14 241 p!4%- 'A Sovlnpf II 5'A- V. rokhelm.48 91 9 _ Vi SconaH2.16 101419 27%— V. ToleEd252 16 16 23V.-2 Scherngl.66 166060 p57V.+l TolEdpf2.21 1454113 11V.+ V. Schlmbl.20 109382 36'A- V, TolEdpl2.36 7413362 50 +5% SetontAtl.lS 16946 ll'A— V. TolEdpf4.2B 107360 12V.+ % SCM2 17 196 74V.+ V. TolEdpl3.47 78 84 pl7'A- % ScottPol.24 122282 p49'A- I'A TolEdpf3.75 24 46 18V. + % Scottys.52 12 393 14%- % TolEdbl3.72 9 1415 p23%— V. eoco 95 3%- V. TolEdbfSS 27 34%- % SeaCont.42 7 330 30 1 /.- V, Tbnka's.lO 25 34%+ V. SeaCpfl.46 51 12'A- V. TootsRI.48o 12 24V.- % 14 125 36V.-1 101235 34'A— IV. eCp(B2.10 30 16%- V, Trchmks.60 >eCpfC2.IO 53 16'A— V. Toro.40 H>aland.48 13 495 22% Tosco 2 101%— 2 Seogrom.BO 142777 45'A— 'A TowleMlg z710 48 —1 Seagull Eng 23 133 16 — V. TowleMaf zlOO 43 — % 11 1456 46V, + V. 20 251 27 —1 >ealedAr.44 19 151 35%-1'A ToysRUss SealedPwrl 10 69 26'A— V, Trocars 32 Sears 1.76 10 15036 u37 +1 TramlCrow 192918 21V.- % Seorpf9.08b 12 315 gl03'A- V. Trnsaml.6B 9 x294 23% 291285 39%+ V. 164396 p65%— 1% 23 354 pl4V.-l% 66 46 42V. + V. iecPcsl.34 72610 30V.-1V, TrnamRlll Service .32 21x500 30'A— 1 Transal2.28 Shoklee.72 15 373 15%— V. Trncdal.12 Shaw.60 8 119 24%+ % Transco2.16 5hellT2.52b 83470 39V.+ V, Trnco D (3.87 146 IV.- V. ShellerG.BO 7 187 p29'A- V. Trncobl4.75 202 7V. 688 449 26'A 1359 21 — % 91060 20'A— % 13 21'A— V, 81962 31V.— % z700 14%+ % 30 21'A— V. z600 39'A— V. z600 g49%— V, z400 966 —I'A z810 72%+ % z!30 74 — % z!50 75 —I'A zlOO 93 61 g23V»— % Shellrpfl.40 3 32 -1% Trnsct2.36 SherWm.92 14 624 43V._ IV, Transcon Shoe Town 11 357 7%— V. TrGsp)250 Shoboat.60 17 153 16'A— V, TrGspf8.64 SierraP1.66 11 361 20 - V. TrnsohFcl Singer .40 111753 40 -V. TronsWA SlngrplS.SO 18 32V. - V. TransW.46 Skyline .48 18 479 15'A- V, TrnWplAS Slatery.40b 25 12 28 - V. Travlrs2.04 Sllnds.22a 13 93 15 - V. Travlpl4.16 Smithlnt.32 262 6V. _ 'A TRE) SmklneBk3 122596 74%-! Tricent 51b Smuckrs.60 10 98 45V.-1V. T r | co .20 SnpOnTl.16 14 727 41%—% TriConl 30d SnyderOil2 14 126 11% Triongli.20 Sonat2, 101925 34 - % Trianqllpl z500g?06 +1 So"* 1 .-"!'.. " '«« ]»» . .. Trion fl lePl 8 1205 7'A— % Z2360 62 —3 z250 60 z820 57% +1% z2BO 54'A— % z620 47 + 'A Z300 25%+ % z370 8 z«0 754+ 'A 3 716 8'A— V. 42 2IV.+ % 16 g27'A— 'A 29 g24 — % 25 24%— % 9 22'A 29 23 — % 101811 30 — V. 171 3 + 'A 14 406 16 - V. 19 3936 p8%- % 16 1362 p!4 - '/, 6 35 7%— V. 9 1241 ulB'A— V, 32 437 20 — V. 7 1948 p6 — V. -QQ 15 1256 56 - V. 19 442 23V. + V. 7 371 6V. + V. 11 135 30'A— V, 18 651 30V.— 2V, — KB 10 197 14%- V, 155353 u46%— 1% 28 1591 u7V,_ V, 10 201 18'A— 1 1531 3%— % 52 ll'A- V, 29 323 p91V.— 3% 92 20V. 12 2109 b52'A- V. 42 6'A— A 16 18230 p6l% Z600 141 — V. Z160 42V. + V. 50 42 + V. 488 5%- % 126 13%+ % 10 7 14%- V. 36 570 14V.- V, 17 203 9%- V. 43 59 I3'A— V, 126 V. 14 104 31 - V. 74011 ll'A— V, 1115 2V.— V. 7 439 33%- V, 14 2»'A- V, 12 413 9V. + V. 9 61 52V.— IV. 153 25K- V, 34 678 27V._ V, 2 25 ll'A- V. 17 93 25'A- V. 11 454 16Vi- V, 711511 p3)V> 14400 48V. 4 110V._ V, Soolmel.Al 3W j/v. + */. Tribune 1 Source 3.30 49 40 - V. Trinity .50 Sourcpl2.40 53 23%+ V. TrilonE.lOo SoJersy2.48 13 83 29'A— V. TRW 3 Sthdownlg 11 90 41V.+ V, TRWnHJO Soeslflkl.JO 11 266 35V,- % fjltex 48 SoestPSv7k 108 7'A— % TuscnE3 SCalEd2.16 84467 p25'A+ V. TwinDis 90 SoulhCo 2.04 7 1 1 965 p21 % - % Tycolob ' 80 SolndG1.60 9 79 u26 - V, Tylers 40 SoNEng2.60 12 zl 43900 44%- V, ' _ SNETp)3.82 2 40 — V, UAL , SNETpl4.62 zlOO 51 - % UG |2.04 ^ P '?'S ,n5 ™ + v UGIP"-» SUnionl.72 109 23V.— V. y cce | Southland! 102403 x44 — % UNCRes Sthlondpf4 110 60%- V. Uni |i,st.20 Slhmark.24 51955 plO'A— V. Unilvr305b Smkpl4.96b 72 49% UnlNV4.29b SwstAir.13 151940 25V.— V. uComp!64 SwstnBell6 82564 b80V.-2% UnCarb340 Swst Forest 1591 13% + V. UnC arbwd SwstGsl.28 8 214 17'A- V. u n i on Corp SowsPS2.02 101144 x25'/,-l'/. UnEleclB4 SwstEgy.52 8 446 20'A- V, Un Elpl2.12 Spartan .52 68 15V.- V. UnElJl2.72 Spectra Phy 465 23'A- V. UnElpf3.50 Sperryl.92 877662 50'A— IV. UnElplC4 Sprngsl.52 25 73 43'A- V. UnElpfM4 SPSTch.88 15 44 32'A— 1% UnElpl2.98 SquarDI.B4 141568 43 —V, UnElpUM Squibb 1.76 202460 81 %— % UnElpl640 StaleyCtl.60 125 1183 23'A— 1 UnElpl744 SldBrPt.56 12 143 20'A— V, UnElplHS StdMotP.32 15 222 12%— V. Un E|p| L 8 SIOilOh2.BO 82660 46%— V, UExpIr 41b StdPacs.40 9 724 2I'/S— 1'A UnPacI 80 SldP [, od -« , ,1? ?S' /1- v U"PPIA7.25 Slandex.52 13161 15-% UniroylplB Stanley 1.04 12 317 31V.- '/. u n jio'iilng Slarreltl.08 11 26 37','.— 1 uflrand o4b StMtlS1.20a 34 ll'A- V. UBrnpll20 S '"V: 3 L ,, S £5 ,, UnCatls.lO Slerchl.eO 11 39 22V.-1V, utd||| m 232 SterlBcp.60 10120 I3V,_ V. u n |||il:i«7 SterlDrl.20 158632 p36V.- V, Unl ||J (C4 Slevensl.20 1455 28V,— 1 Unlllpll 90 StewWnlM 21 100 29 - V, Unlllpl2.20 SlakelypH z600 12V. + V, utdlnd 60q StoneCn.60 43 697 34V.-1V, mdlnns 2} 5toneW1.60 9 90 p49'A-l% UJsyBsl 16 SlopShpMO 12 283 39'A- V. (j,d Mr<:hM | StorEq 1 !^ 14 119 18% UtdPkCMn SlorogeTec 6575 p2V.- V, USAir ., 2 Strotgl.30b 109 19 USFG220 Strident .80 37 52 21V._ V, US Home Stuloan.16 151495 36'A— V, uSLease 80 StuLpf2.60b 220 gSO'A+ V, usshoe 92 SuaveShoe 76 5V.— V. USStl 1 20 SunChm.48 15 97 37 USStpf58lb SunCo2.30 221236 48'A- V, U5Slpl225 SunCopl2'A 4 100 —7V. USTobl.72 SunElectric . 127 8V,— V, USWest5.72 Sun Energy 552 23V.+ ',i IJIdSlkyord Sunstrdl.BO 13 437 51V.-IV. UITchl.40 Sunshine M 2255 6V, + V. UTchpl2.55> SunMpll.19 252 7V, UtdTeleI.92 SunTrstl.20 11 205 37V.— V, UniTelpM'-, •• Dow Averages 30 Industrials Closing 1,518.23 JDOWNU \^ 8.38 / ^^ ^ >X ^^ What market did NYSE Composite Thursday Wednesday Wk Ago New Highs 29 270 89 New Lows 22 B 21 Advances 333 510 705 Declines 1493 1254 898 Unchanged 233 320 342 Total 2059 2084 1995 NYSE SALES: Stocks-Comp. 209,614,950 Warrants 498, 100 Bonds $50,520,000 NYSE Common Stock index 1 18.87 off 1 .33 AMEX Composite Thursday Wednesday WkAoo New Highs 10 52 42 New lows 15 9 5 Advances 138 224 412 Declines 508 388 194 Unchanged 192 219 211 Totals 838 831 817 American Stock Exchange sales: Slocks-Comp. 14.999,000 Bonds $3,220,000 Index: High 247.28, low 243.72, Close 244.32 off 2.94 10 most active Amex NEW YORK (UPI) — The 10 most active stocks in American Slock Exchange composite trading Thursday, r Sales- Close Chg. Wang Lab B 1,315.400 18V. — '/. . BAT Indus 594,600 4% — %' EchoBoyMIn 523,800 14% + V. WickesCos 480,600 4V. — '/< AM Intl 437,600 5% Nail Pat Dvl 354,700 22'A + V. TIE-comm 261,500 oVi — Vi Poll Corp 223.400 29'A — '/. Dome Petrol 221,400 2'A — % HomeGroup 165,700 24V. — V, 13x1842 48 -2V. UWtrR1.28 18 129 22V.- '.; 171201 21%+% Unitrode.20 22 121 21V.- V. 24 136 15 — V, Univor.80 13 44 22',.- V, 19 512 21% UnvslDevU 68 23Vi- Vi' 2 34 - V. UnivFdl.12 11 45 28'A- V. 14 168 11%- % UnivlfTobl 9 259 24'A- V. 203490 42%+ V, Unocal 1.20 72029 27", 19 150 U44V.-1V. Upiohn2.80 21 2124 u!25V.+ V. TT— URS 40 14 125 12V.— V. • 197 1V.+ % USGsl.68 B 1492 47%_2V. 16 192 82V.-2V, USGpll.80 z500 83 -7V, 13 182 I7'A— V. USllfel.U II 606 37V._ V,. 10 20'A— V, LJslile l.04o 45 10'A— V. 16 161 91V.-2V, UtohPL2.32 13 755 25'A- V. 32 41'A— V, UlPlp(2.90 35 27V,_ V, 102072 p34%- V. UtPlpl2.80 9 27V. + V. 18 5707 bM'A- V. UIPLpl2.04 12 20V. 16 48 16%-1'A UIPlpf2.36 29 24 + 'A. 162703 55 -IV. Uttlicrpl.40 6 154 22V,- V, 29 37 2'A- % Ulilcppl2.44 15 23'A- %. 7 1039 p312V,_10V. Utilcp p(2.6l 6 24'A- V. 22 198 17 — V, UlllcppU.12 5 35 - V. 14 1477 u59 — V, VV 12 402 43 - V. Valero Enrg 1209 13'A- 'A 145489 39%-% Valropl3.44 27 25V.- V. 4 87 Volley 208 2'A- V. 149gl03V,+ V. VonDornl 8 97 29V,— V. 17 558 21'A- V. Varcolntl 133 4V. 248 9V. — V. Vorcopl 7 15% + % Z800 22 — % Varian.26 22 510 b26'A- '/. 2010693 30 -V. Voro.40 307 13 -1% 9 155 30 - % Veecolns.40 18 179 p!7 - % 7 266 27 —IV. VendoCo 27 90 10 — V.- 91151 35%— 1% VestScl.Mo 34 11%, 12 115 28'A— V, Vestron 13 212 11% 1088 104%+ V, VFI.28 121713 50 1 /.- V. 1809 5V.+ % Viacom .48 223725 56%+ V. 116203 pl4V.+ % VoEpf7.20 z500 72'A- V. 22 14 29 Vo£pf7.45 z200 77 +2 7 2426 29'A— V. VEplF7.72 z30 76% 3 155 3'A VaEpfJ7.72 z2060 g7BV.+l% 101519 49%- 'A VaEpf9.75 z660 97 - V, 3 54 — % Vishaylntls 17 113 21%-1V, 57 10V.— V. Vornodo 24 83 67%— 2V. 24 731 21'A— 'A VulcnM2.80 14 51 89V.-1V. 16 114 39%+ % WW 11 177 19%— % Wackhut.60 70 25 -!'/, II 192 I3'A— WoincoOil 213 7 - V, 15 626 p24 - V, Walgrns.50 172446 26 - V, 446 13 — % WlkerH1.48 414 21'A— '/<• 1038 7'A— V. Wallace .50 18 310 40 - V, 183051 62%— % WalMarl.14 276554 p29%— V.' 181699 20'A— 1% Warnoco.88 16 810 30%—% 14 913 53V. + 'A WarnerCm 3353 b36V,- '/,' 56 89 43'A- V, Warnlol.56 153491 46V.-1V. 543 10 + % WaGsll.66 9 449 x2l -1 34 ll'A— V, WoshNll.08 9 151 25 - V. 9 169 19'A- 'A WaWlr2.48 9 367 24'A- V. 14 45 27'A— % WosteMs.48 223926 p35'A- V. 12 562 18H- 'A WatkinJ.36 15 162 p27V,— V. 61156 22%— V. WayneG.20 45 10%— 1 6 19 Waynpfl.60 6 23 -1 Z5300 20'A+ 'A WeonUnled 152 414— V, 6 34 - V. WebbDel.20 121735 22 + ','. 26 g29 + % Wedtech 123 11 - 'A 83 g2»'/.— V. Weingl.39b 26 154 20V,- % 13 29'A— % WeisMks.50 21 103 39V.-1 220 g25 — % WForgo2.72 6 1015 63V,-1 6 570 25'A— V, WIIFpM.26b 13 48V. + V. 14 57 54%— 1% WFMtg2.80 11 220 24%— V. 9x936 u23%+ % Wendyss.24 162576 pl6%+ V. 10 404 18 —1 WscstTI.04 31 12'A- 'A 765 u3%- % WestCo.48 14 68 26%- V. 258 5%— V, WsPlPp2.20 13 181 43% 12 3 — V. WestrnAirl 82416 p7'A— V. 2617745 33%- V, WsApf2 z!900 22'A— V, 12 542 18% WstArlwts 228 2'A- % 194 14V.+ V. WeslernNA 789 bl%— V, 16 1613 g32%- %' WsNapl7.25 5 18% 625 37 12'A- 'A WstPacInd 11 5 136V,-1V. 46 22% WestSLs.20 638 12'A- % 6 144 ',5'A- V. Wstn Union 1447 12'A— % 572736 p57'A+l% WstUnplE 64 12%— % X436 69V. WstUnpIS 54 6V.- % xzl 07400 56%+ V. WUnTelplA 15 13V.+ V. 3581663 17% WeslhE1.20 137533 b42V.- V. 8 45 p7'A Wslvacl.32 11 673 41 -%' x!5 25'A- V. Weyrhsl.30 291982 30'A- V. xz70 94%- % Weypl2.60 z5100 42'A— V. 7 319 14 — V, WeypfA4.50 29 51 - V, 5542 13%- % Wheeling St 169 7 -% 13 B32 36% Wheels pIB zlOO 16 3 30%— V, WheelStlpf zIOOO 14 1110107 45V.— 1% Whirlpool 11 691 49%+ V. 127 56%-l% WhiteCl.50 317 33V.-] V. 27 4)3 29%+ V. Whitehall 11 138 29%- % 6 7 3'A- % Whilker.60 15 173 p2IV.+ V. 13 141 6V._ % Wicor2.42 9 113 30'A— V, 356 p28%- V. WilcoxG.IO 10143 13 -% 3281 16%- V. WillredA.12 13 89 12%-%. 130 17 + V. WIIICal.40 21 625 27'A- % 10 214 36 -1% WillmEl 592 u6'A- % 181427 51V.-1% Wilshire.10 15 37 5% x704 14'A— V, Winners 126 7V. + V. 23338 24%— 1% WinnOxl.74 13x278 35%—%. 40563 85V.- V, Winbogo.20 212484 pll'/.- V, 2 185 -6 Winter Jock 69 7%- % 17 141 18%— % WiscEP2.48 9 406 u40 —1 10 530 42%-IV. WisElple.90 z20 91% 14 13 18% WisElpf7.75 z90 81 '/.-'/. 15 215 48V.— V. WiscPw2.76 9 195 40V,- V, 13287 15 WiscPS2.86 9 235 39%- V, • -UU Wilcol.48 10 103 39% -1% 3345 49+1 WolvWld.24 231 12V, + % 12 228 21%- V. Woolwrth2 II 1859 c58%— IV. z!50 24V. Woolpl2.20 z300 84%— IV. 27 135 16V.— V. WorldAirw 44 4 1577 9 1 /.- V. Wriglyl.SOo 14x110 85V.-2'/. 14 29 17V, Wurlilzer 173 2V.- V. 11 40 76%— 4% Wylelab.32 63 130 I4V,_ % 14 466 145 +2V, Wynnlnl.60 13 39 16'A— V, 173808 39 -IV. XYI 8398 p72V,+ V, Xerox 3 225966 58%— V, 7229 71%- V, Xeroxpf5.45 108 54«- V, 267 8V.+ V. Xtra.64 10 62 22'A- V. 73197 21V.+ V. Zalel.32 13 76 28V._ V, 66 20V,1- V, Zopala.12 493 ?'/._ V, 12 26%— 'A Zayres.48 181331 59V.+1V, z800 33 +1 ZenithElec 938 1069 pl8V.— V. zlOO 37V.— V. Zero .36 18 146 2I'A- V. 60 33'A- V. Zurnlndl.32 14 290 38%+ V. 57 27V. FOOTNOTES: z300 41 —IV, Composite tables Include trades z430 62 "om eight markets identified by lasl z230 68V,— 2V, P r 'ce indicators lor markets other z490 72 + 1 than NYSE os: a-Amex: b. Boston c- zlOO 76 -2V. Cincinnati; g-NASD: k-lnstinet block 578 18%— V. trading system used by institutions- 124289 51 - V, p-Pacific; u-Mldlvest; ,x- 79 I11V.-4V, Philadelphia. DIVIDENDS: Annual .2180 73 + V, rale unless otherwise idenlilied: (a 39 2V. + Vi plus extra: (b) Poid in 1985: jcj 13 73 25V.— V. Poymenl on accumulated dividends' 123 IB''.- ". (d) Paid so lar In 1986, no regu or 54 1360 35V, + Vi role: (e) Cosh plus slack poid in 5 572 27%— 1% l'B5:(l] cash plus stock poid in 1966: 59 29 — V, 9 annual rate plus stock dividend: zIOOO "30Vi- V. TO poid in 1986, latest dividend 3 15V. + V. omitted: (1) percent In slock paid iri .420 18',,— V, 1986: (i) percent in slock paid in 10 184 24'A- V. 1986. latest dividend omilled or no 59 21 42V, + V. action taken at lasl meel ng k) II 188 34V._ V. percent in slock paid in 1985; (q) In 138 18''.— V, bankruptcy, receivership or reor- 2 p3'. gonization; (s) split or slock dividend 9 3803 p36 + 1 V. of 20 pc or mare since Jon. 2: hi-lo 1745 39V._ adjusted: dividend begins with first 882 5'A— V, declaration after split: (1) llquidat- 11 351 40 — V, ing: (wi) when issued- (wt) war- 13 514 42V,-! 1 /, fonts: (x) ex-dividend. ex-rights, ex- 24 11134 u25 —V. distribution. 362 53V.- V. SALES: In hundreds (00) omilled 356 27 'A- '-i except lor those designated (i) 11 403 33V, — 1 which ore traded in Id-share lots 91725 86 - ', and carried in full 121)0 8V.- V. P-E RATIO: The price olo stock os 10 6249 46 — V, a multiple of per-share earnings — 1375 b37V*— V. derived by dividing the latest 12 • 103075 23V,-'. monlh earnings figure into lost sa e ZlOO 35 —IV. price.

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,100+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free