The Palm Beach Post from West Palm Beach, Florida on December 3, 1997 · Page 47
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

A Publisher Extra Newspaper

The Palm Beach Post from West Palm Beach, Florida · Page 47

Publication:
Location:
West Palm Beach, Florida
Issue Date:
Wednesday, December 3, 1997
Page:
Page 47
Cancel
Start Free Trial

Page 47 article text (OCR)

12B THE PALM BEACH POST WEDNESDAY, DECEMBER 3, 1997 Nam last Chg., Nam last Chg. Nam ' Latt Chg. Nam Last Chg. Nam Latt Chg. Nam latt Cnt Nam Last Chfr Nam Last Cltg. Nam Last CI. Nam Last Cltf. Nam Last Chg. Name Latt Cltg. Nam latt Chg. 1'! if. WhnleFrt 46 -V SuoMes 37 SpdDv 25 -Vi SpecMetn 18s -V Smdar 36 -1 SodrBpf 49 - :Nasdaq SunTV 2V4 Stemerts 29!.1 SlenGenrt21'3l' Stncycla 14 Tectws 18 -'A TechChm 12 - IchMod 14 4 TechSvc 6 Sysclntln 5V! -V SystStt 13" 4V SystCpt 47V - SvStntSIt 6 -"4 SunbseA 3 SexCps 31 - Sirom 44" ' SundHm Vt -' Speeded 12 -V! SprJEop 15 -V SpecTetec 13 -1 From previous page am Latt Chg. TechSots 30 -'A TemnlU 21 -V Stens 49 "1 ' StnBncs 20 StrCpTrpt 26 StriFnWA 21V5 V Trscryptn TransSys Tmskry Tmsnl TmSwtcn TwWHIth TwidHwl TmzFlai TravlSrvn TravBt Treadco T-U-V SixRvrsri 17 SkyMallo 4. - SkyWest 24'! Sunglss 6Mb -a Sunquesl 6 - SureAssst 36' SupTecti 27 V Tecnmtt 28 -2 24 20 - 36 -1 2'32 -VS 7 4 1 4 12 At 21 22 -Vt 10 At 3 7V -V E' At 2S - 18 25 At 25 4 8 39 4 14 14 -$A 22 - bpecLx 3"! - Spectral 4 - Spctran 11 'A -V Spectra 3'' - Spectrian 20 -V StrlVsn 6Vs StviSN 227' t5 StewEnt 42-1 7 Smalrwwd 22 1Vz SmartMod 59 ''-S7' SmarT 212' -Vs YesEntn YonkrsF YbrkFnt YorkGrp YorkRs YoungBd Youngln YouthSv YurieSysn Zebra Zia Zindarln 't -Vi bupefWin 15 -VI SuperGmt 7 - SupConsI 31 SupEnrgy 2'a SupNatln 14 - Stimson SwCBn 23 -7 SmiHx 9 SmltiMicn 2 V Smthtld 11V V SmithFs 34'7'K-2a TrendL -Ye Stokely Nam last Chg. VkmgOP 24V -7 ViSpM 9 - Vimrx 2 As Vincam 36 At Vragen 1 VrgnExpn17Vw - VxgGas 6 4 ViroPhmi 18 VirusRes 4 - VisGeneg 8 -Vt Vrskjemc 7 - VrscCos 35"w-2V Vision21 n 9 Visioneer 3V -' VislaMOn 10 41 Vistanan 22" -V VISX 25 At VitalSgn 20 - VitcnAm 16 At Vsesses 42 -3 VividTchn 15 -Vt Vrvuss 22 -'V Vmark 8 VodTec 17-1" VoeeCll 3 - Votro 28 -V Voxware .3 -Vt Vtel 7 UMBFn 54 41 UNR 5 -V UXPub 15 USBrdgNV 27 4V USBrgwt s 4Vji USDiag 3-'' USESytn 2-V USFrch 7 - USOfcPS 20 - uSPhys 11 USSerVis 2 -V USTmun 21 14 USVisnn 9 US Xprss 21 4V USChlnd 2 USA Del 10'! -V USAFkln 15 - USANA 18 4'A USCI 6 4' USCS Intl 18 6 USData 4 V 4 USFreoht 31 4 USLDCm 20 -Vt USTCp 271! At Ubicsn 15 -1 UgryOuck 8" -V TresCom SioKto 487 SupServ 24V -" SlSeigtiEve 2 V -V Serokxjs 20 "V -V "Ttn Level 2 4 Shaman 5 4 , ShdTech 14! '"SheWI 15 Sbendan 13' 4 "Srwa 8 - -Sho-Me 49 uShoeCam 9 -'A i,Shcdge 161 n.Shorwd 24' ' Showbaft'V - -ShutMst a - SiebelS 42 -1 -SierWst 32 TnadGtys Supertel SmithMo 13 v 27V 4l Tnantjc Sodak 8 10 - 134" 3V -V 125! SupMex SupSpcl Stott 22V4 StorDmn n 4 -V StormT 2 V Stormda 3'V - Stratasys 13V4 -V Sottedis 2 ' SpecUB 5 -v SpclSig 6 Specttx n 7' At SpdFamn 26 Spiegel 5 -'1 SpreTch 33 - Spire 18s SpashT 34 - SprtHaley 11 -'' SprtmrtA 21 -V4 Spnslnkn 77 Spyglss 7 -V SlaarSur 17 -V Stac 6 SurgLSI SusqBncs 33Vj Suliflsc 5'! 4V1 WalnutF 1" Waishlrt 8 - Waiter n 20 - WandGIt 12 At WangLab 22V V WangLwl 6 4 Wamtc 11 - Warren 20 - WashFed 32 4 WAMutJ 7041' WMutptC 25 WsteWn 19 - WausauP 21V -V WaveTec 8 -'A WvePhre 9 -'A Waver 46 42 WayneB 21 -1 WbstFn 64 Werner 21 -'A Wesbancs 29 -'A WesJssnn317-" WstCsSs 26 t WCstEnt 1 - WsiMar 21 -1 WstTleS 11 - WAmBcp 93 -1 Westell 16 - WstBncn 32 4 WslnOhF 26 4 WstnPwn 4'V 4 WestStd 16 WstnWater 12 -' WstWirels 18'A - WslbPRs 18 -' Weston 4' WstptStv 41 WeslwrJH 17 4'A WetSeal 29 - WheelsSn 6 At WhiteCpn 19 - WhtePna : 3 -'A 2V -V StrtDiag SftQuad 11 SltArt 14'! - SoltSpc 12-iV Somatgn 5 -1 SomslSv 4' -Vs SomnsMn 9 - Nam Last Ct UmonBc 19 At Uivphasej 38 -1 UnqCsIn 6 Unryffc 5 ' Unisons 15 -'A Unitlnst 9 - UBWV 47 4 UnOentC 13 -'A UFireC 47 41 UtdlntH 10 - UNBNJS 27 41 UntdNat 23 -1 UtdPay 18 Utnetaa 3 -Vt USecBc 18 - USEnr 9 - USSatB 8 4 USTrsIS 59'V UStatn 43 - UnTelev 105 4 UtdVideo 26 4 Unrtrin 62 - UnvEIc 107 -' UnrvFor 15 4 UnvHsp 14 Unvlnt 2V -' UnvsOut 44 -7 UnvSeis 1" V UPenEn 24 UranRes 4 UrbnOut 17 4 UroCor 7'A -Vt UroQst 4 - Urcogix 19 Uromed 4 USBPa 64 -V Utilx 6 - VOneCp 3 4 VLSI 19 -3' VRBBncn 9 -V VWRSd 25 - VBUSA 28 - ValTech 6" -V SlrtoDst 411 -V valmnls 21 - ValVisA 3" - VgrdCal l3" 4Mb Vans 16 4 Vantive 21 -1'A van-LCo 9 -V Van-Lite n 12 4 Vanllex 5 -V Varlens 27" -V Vaughn 5 4 VectBks 29 41 Veecolnst 37 4V Vengold 4' Ventana 15 4 Venture 6 -Vt Venturewt At Vertwm 6 VentasSls43V-1 Verity n 4 -V VtFins 2Vlt 4 VTTeddy 1 4 Versant 14 At Verstltyn 4 -V VenexC 24 4 VertxPh 28 4 Veslcomn 20 4 VetCtAm 12 ViaSat 15 4 Viasolt 394liV Viatel 6 At Vical 13 -' Vicor 26 VidaMdn 5 -V VidOsp 10 4 VideoL 11" VideoUpd 2V& An VidUwtB Vs -! Videones 5 - VidServ 15V -V ViewTc 6 At ViewTwt 1V -V Viewkj 27 4'! Viisage 6 At WdOats 42 4 WilmClr 2 4 WmsSon 38 - WillsLF 19 At WHmar 26 4 WnTr 60 42 WindRvr 38 -'V WinsLoew 14 -Vt Winstar 26V -" WreOne 2 WiscCT 29 4'V WiztecS 12 4 Wondwre 17 - WdwrdGs 33 -Vs Workgrp 3 42 WBAccep 5 WrldAcc 23 -Vt WldAirn 7V -7 WrldScin 423! 4! WorWCm 33 41 WorWCpf 113 42 WonWds 22 - Worthgtn 18 -Vt Wyman 21 - XATAn 4 - XLCnnSIn 15 4 XOMA 6 -'A X-Rite 19 -Vt XcelNet 13 -Vt XeTelCp 4'A Xeikon 16 41 Xenovan 2" -V Xeta 22'A -1 Xicor - 4 -Vt XHinx 33 -6 XionDocu 13 At Xircom 11 4V Xpedite 27' 4! XylanCp 20 - Yahoos 53 -1 YardvN 32 At YellowCp 26 V -V ThmAV 14Vi Thorn 10 4 3CC4TI 35V -3V 3DGeo 6V2 - 3DSys 8 - 300 Co 3 4V 3DXlchn 71! 4V2 3Dtxlntn 15V! - 3Dlabs 22 -1 Thrust 13 Tcktmst 22 - TmeerSIs 13 -1 TitanExn 11 - TitanMet 31 4 viTodayM 2 ToddAO 9 - TrjkioF 47 - Totgrada 23 V Topps 2 4 TopsApl 1 - TolConl 2 V 4V TotCPn 11 - TotlEntrn 5V - TotlTel 29 TouchStn 2 4 TowrAr 5V 4 TowerS 10'! - Toymaxn 9'A - Toyota 57 -Vi TrdtnTrln 11 4V Tracer 27 At TracSup 16 -Vi Trmtrdn 5 - TmsFm 35 -Vt TmLsg 9 -V TmWEnt 36 Tranln 10 - TransAct 13 TmNtw 17 -Vt TmSyA 38" -7 Transcnd 3 4 TrnsndTn 6 -Vt TmsMarn 18 -Vi 28V4 4 2 4V 8 -Vi Strayer s 34 -Vf SwrtlTm Swish wt Swisher SyQslTc Strou iv v ""SflhtRes 4 - ZionBcps Zitel ZMMed Zotlek StmcO SomcCo 271 3V t't 13 -'4 17V 'lt 15 -'4 StReswl 1 " SiomaC 7" TnPad TnoJePh TnathB TncoMrs Tncord Tndent TndMic Tndex Tnkon Tnmark Trimble Tnmed Tnon Tnquint TnTeal TropSprtn Truevision SlafBW 2'z -V SomcSol 6 -V iybase StylTch 32'A 4 18 - 11V V 277 47 -V 13 - 10 - 5' 4 2 -V 5 21 - 2'A -V32 5 19 - 2 - 12V V 3 - 22 -1 T&vVFxn 16 - TNetix 9 TATTch Vim -V TBAErrtf 3 -'It TBC IM 4Vs TCA 41 4V TSATArt 6 -VI TCSICp 6 - TCel 2V - TESSCO 21 4 TFCEnt 1 THQ 18 - Binds 5Vi -'A TJ lull 24'V -V TMBR Sh 20 4'! TMPWrn 19 - TRFncs 33 4V2 TRMCpy 9 - TROCm 6'5 TSIInc 10 4V TSIIntln 10 TSRs lM-'Vfc TSTImpn 10V 4 TTITm 6V 4V TacoCab 4 -7 Tadirann 19 - Taitran 3 4 lankly 1 TargGene 3'A 4 TaraPh 4'V Tarrant 14V - Tasekd 3 -V Talham s 2'A -'A TeamAmn 10 TechData 41 - TechFrce Vt TecumB 49 - TecumA 49 tVn Tekelecs 3Vt -2 Tekgraln 2V - Tekgratwt Vz TelSave 21 - Telco 10 -V TeCSm 6 - feleComA 22 -V TCA LM s 33 -1 TelTCIA n 22 -V TelCW 16V V TeleSpec 3 -V TeleVdeo "fa Teiedla 28 - Tlegroupn 11 4'A Telmunn 41 4' TelepnC' 49 - TeleTech 11V - Telewest 11 - Teligent n 24 -1 Telbibs 52 -2 TeBmd 161 - TeMar 2'V -Vt Telxon 23 JV TmpSltwn 9 - TescoCp 15 41 TelraTcs 20 4 Teva 48' -iVis TexasMic 4 ThrTch 9 -V Thrgen 38 41 Thermatx 1 - ThinkNw 8 -" ThomasG 12 - Thoratc 5 34 41 6V -3! 15 ' 43'42V. 11 - PVh " ) 39 4' 11 -Vs 32 4: 6 4; 17V -V 2 Vk Slaflsn 22 SonicMwt SubMiCf 2 -'3Z SubLdas 22S'-1V UlttkJ fit SomDg 5V -V n,SjmAls 37V V 'Siomsir 12 10 -V 6 5 41B 11 -V UnPac UltraDt Ultratem Ultrak "SxjnEyen 87i At W-X-Y-Z SubOstm 10 SuccBncn 14 ' Success B1 SuflBncs 30 V Statute 351 -'A StgeStrs 417 -lid StdMgt 6 -Vi SldMe 10 -7' StanlTIS 19-1 Staptes 28V4 -7 StarGasn 22Vj V5 -SigResn s 27 ' t"64 15 4 mtralite jtSignetGps 14' RiloanH n 344k SUGEN 14 SonusPn 38V -V StceMedn 9 - SrceSrvs 20 'A SthStrF 17 -V! SestThr 261 'A SthnEH 9 SoulWdCp 2s Vk Soulhtrsl 56 -'! Souwal 7 -Vt SwstBcp 25 '! SwBcTXn 30 'A IWraStn 24'V-1V Sumito 45'A 4 . SiliGam 13' V UniCmp 9 At IbwyiA 12A Sumitopt 25V4 StarMC 5 SSTn 3'V V SykesEn 227'-iV Sylvan 13 SyrvnLm 41 Symntc 25 -1 Symetncs 5 Symrx IS1 Symetric 12 -7 Symlhtl 187 SynapPhmll'V -V Syntio 37 SyncRes 4 4' Syncor 17 4V Synetic 41 tVi Synopsy 42 4 Synteln 10Vi - Synttet 2' -V Synthe 5 Synthlnd 27 -2 ZomxOpt Zonagen ZoomTl Zorann ZydecoE ZydcoEwt Zygos ZymeTxn Zytec 11 V SummaF S.cVIv 54 1 17 1 SmtBGA StarTc ' -Vte StatTelen 30 -27 Starbcks 37s 7 StanecGn 16 ( 27 11 -'A 9 4 7'A -'It 45 -'A 19'V 4 2 4 14 4V1 24 12V -7 17 4 3 -V Unidig 6 - Unitabn 18" 4V UnilyCp 2 -V WD 40s WFSFnd WLRFds WPIGrp WPPGrp WSFS WTD Walbro Walbropt Walklnt WallOata WallSDI SumtCre 15'4 o-SitoVl 23V -1 SiliVaIR ' '"Siiicnx 50V! SumtDsa 13'! -7 SwWatrs 18 - TrustNJ TrslNY Trustlnl Trustmk Tseng ToesMs Tutco Tusclns Twinlab UICI Unxjen 24'V -V 8 4'A 35 -2 1 4' 24 4V 10 4V 18V -V 20'A 4 35 - StatAut 25'! SilverD 1 -V 7 - ! 22 -V' 10'A 41 26 -2Vi ' 3V -Vk 3 -'It 8'A -V SovBcps 19V -V SpaceLb 21 -'A 15 " Unimark Unimed SteArt WhitnyH 52 41 SmmtHWn 207 SumtMd 2V -Vie SumitTc 67' -V2 SunBcNJs 2514 '! SunCappt 25 4 StlOyna Spachbn 10 - 5 4V UnonA SimCentn 8V2 -Vs Simplnd 11" -V "'SnUSo 18V " Smware 2 - WhittHrt 32 -vit SteeTch 11 'A Spacelec 3 -'It UnBanCal 90' 4 SteinMrl 29Vz -' SpartMot 57a Stock Bid Ask Stock Bid Ask Stock Bid Ask Stock Bid Ask 2V 2 ' 3 2'V3! 6 I7 2 3 5 5 3V 3" ! 6" 6 2'4 22 21V 21 EarthSc EcoSoiln EcoTy ElecDes Entractv Envrgen Top 225 small cap 5V 5 1 18 4 4 2 !73I 13! 1 10 11' 3' 3V 2" ' 2 4'7 4 1V 2 Nhncmntn NortonDnl NuWveT OKIandn OmgaH OnSlage n Oscom PTIHokf PacTec PalmrMd 2 2'A 2K 2V 5iV 57A 4 4 7 8 5 5 2'V 3 8'A 8'! 1 IV IV 1'1 te Radius Rem RespwtA RomTch SIDiam Saliva ScanGr SellrPol SemiLas Senetek Silverado SoPacPel Starcase Bid Ask Stock Bid Ask Sinssray 2'A 2te 'V " TMCIEIwt 1 1" 1 1!! TrDrpGtn 61 6V 27j! 2V TeclxJone 2 2'V TelefMex 2'73! 21!! Telegen 1V IV 3'! 3 Thrmoln 2'! 2 2 2 ThrmTch 2 2Vs 174 2 Thrmogn 3V 3V 4V 4'Vj! TxtelTch 3IV3i 41 Vs n TrtanPh n 5" 5 37A 4 Topro 6 6'! m 1" TchApk) 1 IV 4V 4' TmsWsle 1V 1 2'A 2V TmsglbE e 11 Stock Bid Ask Voxel 77 I'll WsleMast V 'Vs Wegenr 1 I'Vb WellMgt 2 2 WxteCmn IV 1 XxsysTc tv YldUP 10 10 YktUPwtB 2 Tit ZCorp 2 2 1 Vm 2'V EncTADD Ask Stock Bid Ask Stock Bid Ask 6 Irvine " 1 MedSoSn 8 8!t IV JBOxfrrJ Mediwre 11 11V! 27 JavaCtrl 7 MeNBo I7 1 !' KI00IG 3V 3 Metaldd 1 IV 3 Krantor 1 2 MictoMg 3 &m Va Laseitech MiteslnSci 21 21 'A 3 Lifecell 5 5'A Mmorc 17 177 W LighlP 6 7 Misonxs 9 9V t LukMed 2 2 MulundG 14 147 6 MTRGam 1 Vm NaiHIhg 2" 2 1 MacroCri 6 6" NallReg '3! 7 3 MageIR 3' 3' NetBankn 10 10 2 MarkSol 2'V 3 Netegrrty 1 17A 5 MktSetv 4'A 4 Netsmrt 2 3 1V MedlndA IV ISs NewCmwt 3'V 4 TrnBx) Trbdvnen USAuto USESysn USHmGrrJ US Wats h UnisonH UtdPetrol US Pawn VaalRf Vasomed VideoLan VonPhn Visialnt VisEdge Bid Ask Stock Bid Ask 1 12! FoodTch 11" 11 5 5 FormuDn 2 2" 2' 2'A Forward 1t 1! 3'V 4 FreSCn 3 4 2 2 FrontrAir 2'Vie 2" 2' 2 Genla 1 17 5V i'lt GeovVsle I7 IV " GilmnCo 7V 8 3V 3! Glasgal 4 47 56'! 60 GolhicEn 3 37 5 5 Gothic! 1 I'VE Tit 7" GrndHav V 'Vs 4'A 4V Greenman 3V 3V HaupgO 5 5 4'V 431 Headway 4 48 11 1V Pizzalnn Ponder PrcOptCp PrCxjarn PrdEnt Pjclvsn Prosolt PureTec QMed Qsound Quadrax CwenSdn Ouestmwt Queslmpl Quigleyn Slock Bid Ask Stock Bid Aak Stock Bid Ask AdvMchV 2 2'A ApCelln 532 5"3! Calyple 4' 4 AdvMat 3 . AshinT 1 1'A CameW 2 4' mnxi '! BCAMInt 1; IV CaribCig 1 1 Sens 1 1'! BOSLId 5 5' Casmynn 3 37 AJAFGn s 1 BergHId 31 CeierSysn 4 4 ATlairlntn 15V? 15" BgCtyBwt 1 1 CPcMn 9 9'A ABingo 6 63 BocW ' 'A ChatCom IVa 1! A6ingot 1 1V BoLase 4' 4 ChmTrk 11 IV AHItCh 4 4'V Borrujnes 1" 1 ChenEnrn 2V 27 AmTele IV 1 Betimes 20 20"! ChiPizza 1'Vn 2 Amengn 4 4' BstLISa 27 Tit ChraPc " Amergnut 7A 2 Boundlss ChromCS 15' 15 Amrex 1! IV Briolnd 2V 2 ComlnteH 1"3! 1te AncorCm 5' 5'A CTIIndsn 5 9st CompWin 2 2'! AppriTch " CabhCo is Vt CptConc " HIKreun HertzTech IDfto lalrosHIt Incomnt rnfMach InnoMed InnovT Innovo IntegSrg Ifflek Inteli InlACom IntFibcm InHPrecM CrssZSItn CrmGrp CWathes CyloPh OGJewIn DBeer Decora Delplnf OntlMedn OigtiSd DxjTmsn Diplomat DnelC Drypers Dynagn Stock Bid Ask 1 5 67 27 EuroCr Expior FWcrslpt 3 3V 2 8 2V IV FinelHkl n ! T! 57 3'z 1" 4V 4Vs 3 2 4V 4 37 3 . ACTV IV! 1 . ASHACpn 6 6''4 ATECGs 3 4 " Accents 1 1"' AcresGm 6" 616 " AdvDep 4'A 4'A 1 5 27 2V SlrchMbn 9'A 5'A 2'A 2'4 PennOcl PermFix Pharmos FstSoAIr FocusEn Fonar FomxCp 5V 6 6'V 5 5 " 4 4'! I77 IT1! SurgeCm NAV Chg. NAV Chg. NAV Chg. NAV Fund Ctlg, Fund NAV Ctlg. Fund NAV Chg. Fund NAV Chg. Fund NAV Chg. Fund NAV Chg. NAV Chg. -.27 EQII 2940 .01 InvSmC 2056 -26 InvFxdln 12.19 LordAbbettA: AlfilAp 14,12 MangdY 985 -02 SmCoGY 2356 -.27 Mutuals US 6-10 1696 US6-10Va 22.20 US6-10V2 19.29 LcyLRg 14.33 -05 LcyMRg 12.43 -.03 9,75 Eureka Funds: EquityT 10,59 ECapApr 1678 .06 Europe r 32.15 .16 Exch 21022 02 Export 1889 .13 Fidel 31.22 03 786 IntiSmCo Babson Group: BondL 156 GIAstAIT 10.15 .01 Equity p 2090 -.04 Insllntl 14 98 08 Intl 15.23 08 SmCap 19,13 -.03 Golden Oak Funds: HTIncI 996 MITFBdl 10.13 Goldman Sachs Fds: AsiaGrA 9,81 .16 BalA 2146 -.05 Japan Enlerp2 26.90 06 InvGdBT 998 Everareen A: Fitly 1586 09 Enlerp 21 24 AqqGrA 21,25 .05 GNMA 1086 01 GloBd 915 .01 EvrqmA 2337 Gwlh 19 57 - 20 Inll 1867 .16 Value 4837 -.23 BdDebAp DevGlAp GlEqAp GllncAp GvScAp MdCpAp RsSrnCA TaxFrAp TFCTAp TFCAAp TFFLAp TFMOAp TFNJAp GovtSc 9,86 FLHiA 11,06 01 FLMunA ' 9,94 .01 9.61 9.57 2869 1598 1023 1088 1037 1128 11.11 11,76 9,20 1450 2091 .06 14,16 13,48 8.08 259 15.19 16.61 11.57 1046 10.78 4.89 5.24 535 1109 10.46 BailardBiehl&Kaiser: GroCo 4861 -.19 Grolnc 38.15 -.04 HKChnar 11,65 .32 InllEq 650 .06 EmgMkt UKing Cont Fixd GIBd Govt IntGv InlVa lntVa3 lnlVa4 LCapInt PacRim 2YGIFxd DFARIE FoundA 19 19 -03 GkiOpA 2153 -12 GrolncA 2804 .05 BalrdAdl 872 Baron Funds: InlBd 10.15 01 2874 1515 .02 2863 -.13 2844 -.13 10,00 .02 2100 .18 21.67 -.10 CapGrA CoreEqA GlblncA GrlncA GrlncB p HiYieWA IntlEqA MidCpAp SmCapA InterGvt 9.38 OmeoA 2083 Asset 4729 12 Grlncm 24.62 02 IntGr 21 03 .04 UlililyA 1137 -.13 IntVal 12.55 .04 ValuAp 23.73 -.11 SmCap 9.91 -.04 TxNYAp TFTXAp TFPAAp Fund NAV Chg. Balance 1645 -.05 Bond 10,87 Janus : Balncd 16.81 .03 Enlerpr 31.84 -.16 Eqlnc 1428 05 Fixlnc 1002 01 Fund 29,81 -.10 Grlnc 25,41 .03 HIYId 1190 .02 Mercury 1859 -.14 Olympus 1821 -.06 Ovrseas 1795 .07 SplSilu 1403 01 Twen 3578 -.02 Venlur 5643 .18 WrklW 4055 02 JapanFd 764 .10 John Hancock: CATFAp 1093 .01 CATF8 1093 01 DiGrwBle 15,84 -1,92 DiscBle 15.46 -.25 EmGrAp 3801 -.08 EmGrBt 3554 -.07 FnlndBp 14.93 .02 FnlndAp 1503 .03 GlobApe 1270 -.90 GITech 2934 -,76 GvlncAp 920 GvlncBI 9.20 GrlnApe 1903 -1,97 GrlnBle 19 03 ; -1,96 Grwlhpe 2063 -434 HiYWA p 818 -01 HiYWB 818 -01 HYTFBt 9,47 ' InvGB 7,25 Bartlert Funds: Evergreen B: RetiieBp 15.72 10.40 15.57 08 2595 5.15 5,09 BasVlAp 1886 06 Govett Funds: BalBI 12.55 -01 IhHIAp LordAbbettB: Diversified Funds: Bear Stearns Fds: Japan r 10 79 06 JpnSm l 5,85 .05 LargCap 15.00 -03 LalAmr 1716 .15 EvrgrnB 2218 -.02 SSPSIrA 2062 -.47 Balance p 1573 01 -,06 FoundB 1908 -,03 Benchmark Funds: GILeadBI 1390 . BondA 21.09 .01 -14 LtdMun 989 LowPr 2562 .01 GtoOpBt 2070 -.11 CalGro 2404 CAHYBdlp 10.54 Cai'nslp 12.48 CAInlp 1114 CalTFIp 7.29 COTFIp 1205 CTTFIp 11.13 CvtScp 1486 DNTCp 16.67 Equilyl p 9 75 Eqlnc p 2023 Fedlntp 11.11 FedTF I 12.21 FLTFInp 1030 FLTFIp 1174 GATFIp 12,05 GGvlnlp 842 GIHIIhp 19.98 GlUtillp 1698 Goldlp 820 Grwlhlp 2704 HYTFIp 1153 Incomlp 2.47 InsTFIp 12,34 LATFIp 11,54 MDTFIp 11,56 MATFI p 11,75 MITFIp . 12.12 MeVallp 2412 MNInsI 1218 MOTFIp 12.11 NJTFI 11.83 NYlnsIp 11.53 NYTFIp 1188 NCTFIp , 12.00 Ohiol I p 12 39 ORTFIp 11.76 PATFIp 10.55 PRTFIp 11,76 ReESclp 1837 RisDvlp 24.16 SI Gov 10,26 SCapGp 24 21 Strata 1109 TXTFIp 11.60 USGovlp 6.86 Ulilslp 1042 VATFIp 11,83 Valuelp 2441 DivGrA 16 45 - 09 EqklxA 2043 -07 EqldxC 2040 -.06 Magelln 9984 - 07 MxICap 1746 05 GrolncB 27.82 .05 LatAmBt 10.93 4.12 AltiWBp 14.13 BdObBp 9.74 RsSCBp -16.49 LordAbbettC: BdDbCp 9.75 GovScp 259 GrlncC p 872 Lutheran Bro: BroHi 955 Fund 28,24 OmeqBI 1980 -01 FocGrA 1647 MlgSec 11,01 MunBd 843 .01 -04 -172 -1.78 -3.81 .01 .01 SlrlncBr 7,15 4.02 -.03 .02 -03 .01 -.01 01 -.12 ,01 -.11 .09 InilGrA 1063 05 18.22 1961 1257 1854 1048 1222 11 19 13.13 11.43 1232 1085 11,75 2091 SmCosA Gradison Funds: EstValp 31.49 -.07 Gvlnc 13.09 .01 OHTF 13,66 01 OppVal 25,45 -.06 GranumVI2407 -12 Great Plains Fds: Equity 9.94 .03 InlerBd 10.08 Premier , 976 .02 TxFrBd 1000 Grnspg 2038 Griffin Funds: GrolncA 2055 01 USGovIA 9,28 EqGrwp Eqlnc p GvCorpp Grolnc p AggrEqp SAFAgg SAFCon EqValp HiQualp IntlEqp IntlGvlp SAFMod SpecEqp -.03 NwMktr 14.09 .14 TxStraBp 15,53 SIBdA 2038 IntlEml 767 InllEql 1371 LgCpGrl 16.43 LgCpVII 15.52 LowOurl 9 88 Mangdl 1040 MdCGEq 11.48 MdCVIE . 12.25 SelEql 1668 SCapGrl 2016 SCapVII 17.74 Compass Svc: BalncS 1735 CoreSd 9 78 IndxEqS 1878 IntlEqS 1363 LgCpGrS 1644 LgCpVISp 15.50 LowDurS 988 MangS 1040 NJTxF 1171 SelEqS 1666 SCapGrSp 1997 SCapVIS 17.71 Composite Group: BdSlkApe 14 93 GrlncApe 20.26 InFdAp 961 NWFdApe 2318 TxExAp 800 USGvAp 10.79 Comstock Partners: CapVIA 661 PStgOl 655 Concert Series A: GrthA 1362 HiGroA 1338 BalncdAp 1304 SccAwAp 2045 Concert Series B: BalancB 1302 GrthBI 1354 HiGrBt 1330 SocAwBI 2049 Const t 28 98 -.22 CG Cap Mkt Fds: Ballnv 1243 EmMkt 788 InlrFx 813 IntlEq 10.36 InllPx 838 LgGrw 1834 LgVal 1602 LTBnd 865 MlgBkd 805 SmGrw 18 03 SmVal 1552 TotRIB 19,35 -02 SmColA 15.14 -.06 USGBr 9 67 '4.01 Amer Century 20th: Gill 2414 -.20 Growth 2879 -.08 Heritage 1480 -.09 IntDisc 859 01 InllGro 940 .08 NewOpp 508 -.09 Select 5096 -.05 Ultra 34 67 -17 Vista 13 99 -.17 Amer Century Benh: Bond 9.71 CaHYMu 983 .01 CalnsTF 1052 .01 CalnlTF 1135 02 CatgTF 11.66 .01 CaLldTF 10.33 GNMA 10.65 01 ITTxF 1047 .01 ITreas 1050 IntlBnd 1115 .02 LTTxF 10.78 .01 LTreas 1046 .01 SGov 946 Tg2000 87.10 03 Tg20O5 6656 .07 Tg2010 51 82 .06 Tg2015 41.57 10 Tg2020 3016 .11 Tg2025 24 83 .07 Amer Express IDS A: BluCpA 1071 -.03 BondA 5.29 CalA 5.32 DiscvA 1360 - 05 DEIA 1042 EmgMkA 5.30 05 EqValA 13.76 -.01 EqSelA 1603 02 ExtIA 455 FdlnA 505 .01 GIBdA 625 .01 GloGrA 711 .01 GwthA 33 31 -18 HiYdA 465 01 InsrA 5.59 IntiA 10 65 .06 MgdAIIA 12 60 .02 MKhA 553 MinnA 5.39 01 MutIA 1545 -.02 NwDA 2601 -12 NYA 527 01 ProgA 10.04 4.02 RschOpA 685 SeledA 9.27 SmColA 662 -.03 SlockA 2793 -.01 StiAgA 22 80 -.08 TEBdA 411 UlillnA 1 895 -.07 6.61 USGvA 20.00 Berger Group: Incom Muni OppGr WldGr BIAMCree 1098 06 8.88 1230 10,23 -.10 Grlnc pe 13.64 -2. ValueBt 23,69 -.11 Evergreen C: OmegaC I 19.85 Evergreen Y: BaiY 1257 -01 EvrqrnY 22,46 -01 MAPEq 259! NewGnp 13.31 -.15 100 pe 13.74 -7 20 SmCoG pe 4 32 - 53 MAS Adviser CI: Guardian Funds: Dodge&Cox: Balan 70 50 Inco 1212 Stock 10138 DomlSocl1527 - 08 OomSocI 26.32 -.15 1572 02 AslAllA Bernstein Fds: FoundY 19.21 -.04 GrolncY 2809 4.06 ShCAMu 12 55 .01 NwMll 24 75 .05 NY InsM 1201 02 NY Mun 12,73 .02 Nordic r 1600 -,11 OTC 3587 -.74 Ovrsea 3447 .11 PcBasr 13.11 .11 Purlin ' 1985 RealE 20.80 -,11 RetGr 20.69 -.16 STBF ' 8 69 SmCap 16 74 .03 SEAsiar 972 ,25 SlkSIc 30.73 08 TechgGr 1254 .05 Trend 63,26 -.42 USBI 1074 Utility 2078 -07 Value 6245 07 Wrldw 17,23 .11 Fund NAV ClZ AAL Mutual A: - Bond 998 .01 CaGr 2670 -.11 "' Eqlnc 1324 -02 k HiYBdA 1039 4.01 Ml 1125 "-' MidCSt 16.01 -06 MuBd 11 53 4.02 SmCap 13 36 -.12 n, AARP Invst: t BalSSB 2166 -.03 CaGr 5725 4.10 . GimM 1517 GIWGr ' 1865 4 03 Gthlnc 58.51 -.13 " V HQBd 1621 TxFBd 18.43 403 AHA Funds: Lit) 1019 AIM Funds A: . , Agrsvp 48.07 - 22 , BalAp 2649 -.02 BIChipAp 32.61 -.08 CapDevp 1433 -.01 CharlAp 1380 -06 Conslp 2905 - 22 GtoAgGp 17.02 4 09 " GIGrAp 17.18 412 la: QIUlMp 1861 -.05 Grill p 17.86 -.14 t HYrJAp 1017 401 Incop 858 4 01 InlGvAp 9 42 4.01 '.; InlEqAp 16.98 4.17 UmMp 1005 MuBp 829 4.01 Sumit 15 34 -.03 TF imp 1098 Valup 3661 4 01 WeingAp 2343 - 06 - AIM Funds B: " BalBI 26 42 - 02 "". BIChipBt 3237 -.08 CapDvBI 14.21 -01 "' " CharlBt 13.75 '-05 "." " GIAgGBI 16 73 4 09 ' GIGrBr 1690 4 11 GIUMBI 18 59 - 06 -GrthBI 1716 -.14 , HYkJBt 10.17 4.02 ' IncoBI 8 57 4.02 i InlGvBt 942 . MIEqBt 16 60 4.16 . ValuBI 3606 4 02 ' ' WsmgBt 23.03 -.05 ' AIM Funds C: ' 1 AdvFlxCl 20.30 -.02 ' AdvlncCI 49.63 4.02 'LJWInrVCI 14 98 .08 1 ' , MLCpCp 2582 -.03 ! , 'AcMFCt 15.21 -.01 AMF Funds: w ArJjMlg 9 98 rtitMlg 960 I'ShUSGv 10.52 ' ARK Funds: ''fialanced 1330 -.04 Eqlnc 12 80 4,01 income 1020 ' ' InlmFixl 1001 01 MDTxFr 1020 ASMMX3018.57 4.02 Dreyfus: 1241 9,88 .01 5005 06 49.76 .06 13,80 -.04 51,11 .06 Bond InvOBdA ParkAA ParkAvBI SmCapA Stock A Bond 2491 -.04 850 52.42 .26 52.11 .25 1432 1430 1519 1519 2453 .04 24.48 .04 987 IncoGrY 2347 -.02 . IntBdY 1044 InlEqtY 1008 4.04 ShlnBY 989 USGY 967 .01 ValueY 23.74 -.11 ShDvMu 1256 ShNYMu 1246 GvSh 12.54 ShtDur 1244 InlDur 13.22 CaMu 1391 DivMu 13.76 .01 NYMu 1364 01 Guinness Flight: Excelsior Funds: AsSmC r 10.41 .23 -ChinaHKe 13,51 -.50 IndpEqBp LTGvAp RgBkA RgBkBI SvBalAp SvBalBp SvBndAp SvBndB SvlnvA p SvlnvB p SUSGAp SUSGBI SpcEAp SpcEBp SpcEC SpOpsA SpcOpsB SlrlnAp StrlncB TFBdA TFBdBt HSBC Funds: IntlVal 18 07 .09 EmMkts 16 53 .14 9.87 Grwlhlnc 2072 01 nslntl 1007 .08 Franklin Class II: Fidelity Selects: Harbor Funds: -16 -.15 -.16 01 .01 BlendEq 3376 -.10 IncGro 18 35 4.03 InlMgdl 7.18 Intl 1206 4.12 InlTE 940 LTTE 1005 LalinAm 10 52 4.19 Mgdln 9,11 NY TE 870 PanEuro 12,51 4.11 ValRestr 21,18 2538 2459 2590 1120 1083 776 776 Bond 11.64 .01 CapAp 34,76 -.23 Grwth 1435 -07 Intl 3662 .34 IntlGr 16 60 .14 Will 1212 .16 ShlDur 8.65 Value 1901 -.02 BeiwynFd24 68 - 05 Berwynlnc13.32 01 Blanchard Funds: Flexlnc 502 STFIxIn 3.04 Boston 1784 Fds: CHEIn 10.64 FITxEIn 10.19 GovMad 958 01 Growth 1266 .03 Grolnc 1930 -.05 Income 10 28 AGE lip 297 CATFIIp 7.28 FTxFllp 1221 Grwthll p 26.77 HYTFIIp 11.59 Incomll p 2.47 MITFIIp NYTFIIp ' 11.88 REScllp 1808 RisDvllt 2408 SmCGII p 23.87 USGvllp 6.85 101 10,1 Excelsior Instl: Copley 31.22 -.21 CoreFunds : John Hancock Instl. Balancd 9,56 -02 ToRtnBd 7,51 Equity 12.78 -.07 HLM IntlE 11 93 06 Harris Insight: AcliveBd 880 lndpCor2 1646 IndoGrar 1394 -.02 -.03 Bondl 10 32 .01 InllEq 12 27 .13 auom r 14 :u .u Bratchr 36.74 -.13 Brokrr 36.81 13 Compr 4995 -1,87 OvCmr 23,70 -.37 Electrr 40.92 -1,37 Enrgyr 2414 32 EngSvr 3054 4101 FinSvr 101.23 4,23 Foodr 49.82 4.06 Healthr 11574 13 HomFr 5436 21 Insurr 3997 .15 Leisrr 59,96 -.13 MedDIr 29.17 -06 NIGasr 13.14 .13 PrMetr 9,27 .05 RegBkr 4181 06 Retail r 4693 15 Sottwrt 44 28 -.83 Techr ' 55,96 -1,56 Telcmr 5173 -.41 UtilGrr 54,86 -09 Expedition Fds: Amer Express IDS B: Franklin Mutual I: BalanY 14.47 BondY 1048 EqldxY 4106 EqlyY 2364 GrEgY 1782 InlBrY 13.87 SWnBdY 893 SocEgY 1238 BluCpBI 1064 -.03 Bdinst 9.82 Eolnsl 9,97 4,01 MATEIn 10 30 .01 ShlTmln 10.06 TExMed 1039 01 JundtGd 1516 -10 Jurika & Voyles: MmCap 2315 KalmarSC1429 -.06 FAMVal 3582 -04 FBL Series: fclorxJBI 5r DiscvBI 13.35 -.05 DvrEqSI 1042 8oIM5ilM47 BramwIG D20 13 .03 Beacnl 1552 Disci 2047 Europlp 13.66 FinSvllp 11.93 Qualldlt 1971 Sharesl 22.93 20 11 .02 2449 -.03 2421 -.07 16.52 10.72 .01 1475 ,12 10,22 19.01 -03 3609 .01 VIGrwth 16,17 4,01 Kiulmp 638 -08 Kemper Funds A: Equityl Growlhl Index! IntGovi InlTxExl Inll I ShlnlBdl SmCapl SmCpVI TxExBdl FFTW Funds: Crabbe Huson: 14,57 17.24 2580 3288 1803 1858 13.82 1474 13.70 1378 3662 36.63 12.51 12,51 34 80 1191 27 35 29,48 2648 1359 14.81 13.59 14,81 20 29 38 94 1520 2064 1074 1490 17.98 198 1412 1488 21.81 1861 1680 21.87 12.67 1374 1329 4768 11,34 1543 1853 2090 1081 1295 1202 13.05 21,77 14.91 1138 12.66 BrndyBI 28 53 -.06 BrnrJyw 33 38 -.16 Bremer8d10.2l Brinson Funds: AdjUvA 830 AggGr Aggval r Aprec AsselAII Balncd BsicMu CalTxr Callntr CTIntr CorVlnst CorVlvp DisclnIR p Disclntl p DiscpR Dreyl DryMidr Dr500lnt EmgLd FLIntf GNMp GnCAr GMBdr CNYI GlbGrp IntlVal Grlnc GlhOp HiYk) InsMut InShTyA Interm r InterGrl LrgCoVI LTGrlnR MasTx r MdcpVIr MunBdr NJInlr NJMunr NwLdr NYlnr NY Tax r NYTEr SPSOOIr . ShIGv ShTmHYr STIncp ShlnTr SrnCoVal Slrlnco ThrdC USTInt USTLng USShrl 9.76 WWFxIH 11 59 4,01 WWFxd 945 402 AslAllp 1509 Equity p 2352 Special p 1600 Franklin Mutual II: 10.52 01 FMB Funds: CrestFunds: Global 13.34 03 NUSEqt 11.78 .07 US Bal 1314 USEqly 1873 - 04 Hartford Fds A Beacnllt 1544 Discllt 20,38 FinSvllp 1191 Qualillll 1962 Sharesllt 22.80 DivEl 20 86 -.09 InlGI '.-10.16 CpApdAp 2092 -.06 Fidelity Spartan: Hartford Fds B&Y: FPA Funds: AgMunr 113 .01 CAMun 12,17 .01 CdAooBd 2074 - 06 BldProLn 1501 01 Bumhmp29 83 2.06 CGM Funds: CapAprT 1625 IBoTr 996 LVBal ' 1054 LTBdTr 992 SpEqTr 1660 ValueTr 16.71 VAIMuT 1032 Franklin Tempi: Haven t 1614 .02 Capit 37 58 -.01 Nwlnc 11.19 4,01 Parml 14,89 4,02 Mrdcurp 9 31 AVESTA Heartland Fds: EmMBp 526 05 EqValBt 1377 -.01 ExIIBI 4.55 FdlnBI 5.04 GIBdBI 6 25 .01 GkiGrBI 700 GwlhBI 32.62 -.18 HlYdBI 464 InllBI 1057 07 MgdAIIB 12 52 .02 MullBI 1636 -02 NwDBI 25 62 -.12 RschOpB 6.78 -.01 SeleclBI 927 SmColBI 6.57 -02 StoCkBI 2778 -.01 SttAgBt 22 30 - 08 UtillnBt 895 -.07 Amer Express IDS Y: BluCpY . 10.72 -.02 BondY 529 DiscvY 1361 -.05 Fremont Funds: Fairport Funds: 10.10 1560 .08 ShHYMu SmCap CapDv 3622 -.11 Focus 965 - 01 Mull 3409 -22 Reafry 17.23 .01 MKjWur a)us -.0 EqGro 38 59 ' ; Eqlnco 36.86 ; Accessor Funds: ! Growth 2562 CuFdAd 1002 DG Investor: Bond 10.20 Global 14.41 Growth 1573 USMm 2211 3953 .11 Value p Federated A: BluChA CalTxA ContrA DivlncA DrHiRA FLTxA GlblncA GrthA HiYWA InCapA InllA MuniA NYTxA Reliret Relire2 Relire3 Retire4 Retires SmCpA SmCaVA TechA TolRIA USGovA USMtqA 18.54 761 2148 600 34,17 10.57 8,61 15.33 841 854 1275 10.52 1106 11.88 13,46 11,40 11,38 1097 7,41 2196 13.15 11.74 8,79 7,02 CRMSCap1665 06 17.20 -04 10,35 ValPlus WITxF HaltRelnat12.55 1529 .13 Fundamental Funds: rjauMxuppm4r ut California Trust: Equity 21.24 Gvtlnc 1000 LTGvl 9.77 Opporl 1722 ; JnlEq : Morlg ! SmCap NYMunp .84 12 59 4.01 2505 4 09 GAM Funds: CAIncTF 1284 02 SSP500 21.18 -.07 2318 Valine DLB Fund Group: Intl 28.77 IntlDp 28.65 Calvert Group: HeKRAdv p12.55 Heritage Funds: CapApAp 21.16 .04 SCapAp 3024 -.13 SCapCr 2966 -.13 HighMark Funds: MldCap 14.85 Davis Funds A: GE Elfun S&S: CTMunr 11.44 .01 Eqldx 3529 -.11 FLMur 1143 GNMA 10.14 Govln 1041 Highlr 1337 .02 InsMun 12.27 .01 IntMun 1046 InvGrBd 1032 .01 UdGv 980 , Mktlnr 69.41 -22 MA Mun 11.79 01 Ml Mun 1163 4,01 MN Mun 11.23 4,01 Munilnc 12.63 4.01 NJMunr 1140 01 NYMunr 1098 4,02 Oh Mun 11.68 4.01 PAMunr 1072 StlntMu 1008 01 STBd 903 69 Wall Street: EuroEq 3924 21 MuOpp 1082 .01 AmLdrA 25 38 -.13 BondA 1003 CapApA 20,32 .03 EqlnAp 1810 -.01 GISIA 887 .01 GrStratA 24 86 -,04 HilnBdA 11 90 02 InllEqA 1819 .11 InllncAt 10.61 .04 IntSmCA 14,33 .02 LtTmAp . 9.95 MuSecA 1081 .01 PAMuAp 11.86 ,02 ) Achievement Funds: I BalTr 13.49 -.04 ! "EqlyTr 16.19 -.09 'TTBdTr 1049 i Anrn Fiinria; InlltqAp 20 33 4 15 SocialAp 35 01 -.10 SocEqAp 2691 -35 SlrGrAp 1627 4.01 TxFU 10.70 NYVenA 22.27 FincIA 2548 RIEsIA 25 32 CvlSecA 2639 TxFreeA 9.14 16.63 .01 16.89 -.15 1070 01 1774 -.05 Capstone Group: Gvtlnc P 24.9 4.01 BIChGr Bond Growth IncEq InlBd VIMom Davis Funds B: Kemper Funds B: BluChBI 1845 Cardinal Group: DEIY 1042 -.01 FdlnY 5.05 .01 GrwthY 3344 -19 IntlY 1067 07 MgdAIIY 12.60 02 MullY 1646 -.01 NwDY 2604 -.12 SelectY 927 StockY 27.94 -.01 American Funds: ABalp 1686 03 Amcpp 15.27 -.08 18.52 10.26 26.17 16.10 1473 5! usisn Wx500K 2304 -06 WxSOOY 23.08 -.07 IntBdK 9.44 WBdY 944 IntlEqK 14.47 .05 WIEqY 1455 .06 MulSGB I 19.14 -.10 MulSGK 19.70 -.11 MulSGY 1990 -.11- SCoGrK 2395 -.26 SCoGrY 2421 -27 TFBdK 1081 .02 TFIntKp 10,52 .01 USGovK . 1032 ValueY 1581 -.01 Mutual Series: FinSvZ 11 93 .03 BeacnZ 1557 DiscZ 20.57 . .04 EuropZ 13.71 .02 QualldZ 19.79 02 SharesZ 2300 ni Family of Funds: Grwth 1607 -.12 MicroCp 1863 -.19 Nations Funds Inv A: ValulAp Nations Funds Inv B: EqlnclBt ValuelBt Nations Funds Prl A: BalPA CpGPA DisEqPA DivlnPAl 10,51 EmGPA EMMPA 9,95 20 EqlnPA EqlndPA ' fLIMPA 1071 GAIMPA 10.86 .01 GvlSPAl 9.83 IntMPA 1026 .01 IntEqPA 13.22 .10 WGrth 17.42 .17 MglndPA MOI PA 10 98 MulnPA 11,34 01 NCIMA 1065 01 PacG PA 743 16 SIGvtPAf 410 STInPAt 9,75 SmCpA SmComp SCIMPA 10,74 .01 SIFIPAf 10.02 , TXIMPA 1046 81 US Bond f 10.36 ValuePA VAIMPA 1088 lM Nationwide Fds: NatBd 9.49 r NalFd 2764 .11 , NalGt 1660 -.02 TxFrr 1054 NavellQrp1385 08 NavIIS20 33 - 01 NeubergertBerm Fd: Focus 38 85 - 42 Genes 1624 .09 Guard 30,66 -.23 Intl 14.71 .02 LlMal 10.01 Manht 1473 04 Parinr 32,77 -.21 Neuberger4Berm Tr: AMTBal 1753 .03 FocusTr 2125 -23 .GenesTr 22,40 .12 GuardTr 19,01 -.14 NYCDC 1832 -05 PartnrTr 1948 -,13 NwCntpf 15,12 .24 New England Fds A: ' AdUSAp 7 39 ' BalanA p 14,71 -02 BdlncAp 1239 .02 CaGrAp 2016 -22 GrOpAp . 1550 -,01 GvScAp 11.48 01 GwlhAp 10.59 -.01 LtdUSAp 1162 MasTAp 1701 .03 MulncAp 769 SlarAp 18,57 -03 StarWAp 16,39 08 SlrlncAp 1379 04 ValueAp 1062 - 03 New England Fds B: , BalanBt 14,59 -Q2 SlarBt 1805 -03 SlarWBt 15,17 .07 SlrlncB I 1378 04 ValueBt 10.38 . -.03 New England Fds C: SlarCp 18.06 -.03 SttSCCp 15.43 -.05 New England Fds Y: BalanY 14.74 -.01 Nicholas Applegate: CoreGA 1614 -.01 CoreGC 1489 -01 CoreGrln 1486 t EmgGA 17 54 -10 EmgGC 1657 -10 EmgGrln 12,56 -.07 IncGrB p 1890 -.02 IncGrC 18.00 -01 MiniCapl 2181 -.05 WWGrC 1672 .01 Nicholas Group: Nich 8741 .09 Nchll 4166 -.10 Nchln 373 NchU 26.99 .il North Am Funds: EqlncCI 18.20 GrlncC I 2312 -01 Northeast Investors: Growth 16.36 -01 Trust 11.64 Northern Funds: Fixln 10,35 01 GrEq 18.31 -.08 IncEq 1359 01 WTxEx 1031 01 , IntGrEq 1069 05 WSelEq 11 05 -,02 SelEq 1932 , SmCpGr 1588 -.02 TxExpt 1071 01 Technly 15,56 -.48 USGovt 10,16 Northstar Funds: GovIT 9.53 GrSVIBp 11,87 -.02 GwlhT 22.24 -.07 HlTRAr 493 ,01 HiTRBr 492 01 HiTRCr 4,94 .01 HIYWB 9,12 .01 HiYWT 912 02 IncGrB r 12,95 02 SpeclAp 2849 .12 SpclBt 2801 .12 Norwest Advantage I: DivBdl 27.61 02 ' DrvEql 4108 -.08 GrBall 27.50 -.04 GrEq I 3586 -.05 Incl 968 IncEq I 37 32 -07 Index I 45,56 -.15 IntGvtl 1117 01 Intll 2066 .17 LgCoGrl 3843 -,3t MNITxF 997 .01 ModBall 2356 -.02 SmCpOpI 2282 - 06 SmCGt I 36 64 -.09 SmCol 14.10 ' -.07 Stbllncl 1030 .01 Slrlncl 1897 TFIncI 1040 02 TotRet I 9 66 01 ValuGr I 25 34 -.17 Nuveen Flagship A: A?MuAp 1129 01 ClMunBp 1074 FLMBp 1088 01 GAMuBp 1109 .01 KSMuBp 1047 .01 KYMuBp 1136 .01 LAMBAp 1145 .01 MIMBAp 1201 4.01 MOMBAp 11 12 NYMBAp 10 85 NCMBp 1053 4 01 OHMBAp 1168 4,01 TNM8A p 1138 401 VAMBAp 1097 4 01 GISIkApe 2360 -208 BalMunAe 2378 - 36 Fund 163 -.03 GvtOblg 8.20 Centura Funds: . Fund NAV Ctlg. MasterWorks Funds: AslAII 14.00 -.03 Bondldx ' 969 GwlhSlk 16 06 -.14 LP2010 1376 -.01 LP2020 15,35 03 LP2030 16.65 -.04 LP2040 1817 -.05 SJP500 2089 -.06 MltrSelEq1284 -.07 Nathan 13.54 -.05 Mentor Funds A: GwthA 17,74 -10 PerlnIA 13,91 .10 Mentor Funds B: CapGrB 2069 GwlhBt 1733 -.10 IncGrB 1908 04 PerpGIB 1843 .14 PerlntBp 13,89 .10 StratBt 14.83 04 Mentor Funds BL: CapGBLt 20,69 GIObBLt 18.43 . .14 GwlhBL 17.33 -10 IncGBLt 19.08 04 QlncBLI 13.20 MerarFdp1568 Merfdn 3188 -.12 Merrill Lynch A: AggBldA 1040 BaVIA ' 38 47 -01 CapFA 35 87 01 Cnsltt 12.50 .10 Conv 1285 05 CpHiA 8,15 .01 ClnvGA 11.44 CplTA 11,51 DvCapp. 1333 .17 ETxjers 822 .15 EuroAl 18 84 .08 FedScA 972 GIAIAt 1598 03 GIHdA 15 25 04 Growth 3126 .50 HealthA 583 02 IntlldxA 1089 .04 LatAA 15.50 16 MnlnA 822 MLIdA 995 MulTA 10.26 02 MNallA 10 60 01 PacA 21.41 .30 PhnxA 1345 -.05 SSP500 1308 -.04 SpVIA 21.34 -.14 TechA 4 34 -.17 WWIncA 8,82 .04 Merrill Lynch B: AdRBI 9.61 AmlnBt 10 83 07 BaVIBt 3781 -02 CaMBI 1194 01 CapFBI 35,00 ,0t CpHiBI 8.15 .01 ClnvGBt 11.44 CplTBI 11.52 01 DvCapBt 13.13 .17 DragBI 1101 .36 EuroBI 17,24 08 FdScBI 972 FndlGBI 17,78 -06 FLMBt 10.33 .01 GIAIBI . 15.70 03 GIBdBI 9.16 .01 GlbSmBt 905 .03 GIUIBI 1713 -.03 GlbValBI 1249 .12 GrowlhB 28,88 .46 Healths t 499 01 InlEBt 1129 32 LalABI 1505 .15 MnlnBI 822 01 MulntBt 10.26 .03 MNtlBI 10 60 01 NJMBt 1109 NYMBI 11,57 02 PacBI 20,24 29 PAMBt 11,57 .01 PhnxBI 1298 -.04 STGBI 769 SpVIBI 2036 -.12 SIDvBI 14,95 -.03 TechBI 414 -,16 WWInB I 881 03 Merrill Lynch C: BaVfCt 3747 -01 CapFCt 34.66 01 CpHICt 8.16 01 FdGrCI 1781 -07 GIAICt 1554 02 GlbValCt 1249 .12 GrowthC 28,69 .46 PacCt 19.96 .28 Merrill Lynch D: BaVIO 38,37 -.01 CaMD 1193 CapFD 3579 .01 CpHiD 8.15 .01 ClnvGdD 11,45 DragDt 1123 37 EuroD 18,71 08 FdScDp 9.72 FFTD 19.04 -.14 GIAID 15.95 .03 GIRsD 15.13 06 GWalDt 12.58 .12 GrowihD 31,15 .51 IntEqDt 11.50 .33 LalADI 15,42 16 NYMD 11.56 .01 PacD 21.36 .30 PhnxD 1343 -.05 S8P500p 1306 -.04 SpValD 2128 -.13 SIDvD 14,94 -.04 MetWMtLolO.17 01 MidatFd 2.01 MlnervEq 17.64 02 Monerta Funds: Monetla 17,33 -.07 Monitor Funds: FxInT 2132 GwlhT 44 73 08 InEqT 36.53 -02 SIBdT 20,02 01 MontagBalt636 -09 MontagGN23 46 - 20 Montgomery Fds: Selecl50 2094 01 CATFIB 12,77 01 EmgMkt 1313 .20 GlobCom 1928 .12 Growth 2562 -08 InstlEM . 4574 .72 LatAmer 11,04 .22 MxxoCp 2159 .06 SmCap 2203 - 04 SmCpOp 1903 -06 ToRtBd 1236 01 USAsAIR 2168 -02 Morgan Grenfell: EmrgEq 770 08 EmgFxd 1269 15 Fxlncm 1074 GtobiFx 1073 .04 MuniBd 11.16 01 Morgan Stan Fds A: AmValA 2033 .05 AsiaGA 897 22 EmMklA 1080 08 GlbEA 1650 05 ValueAp - 10.28 .03 Morgan Stan Fds B: AmVIB 2028 .04 GlEFBp 9.87 .06 WldHilB 14 08 .13 Morgan Stan Fds C: GtobEC 1612 04 GlEFCp 987 06 Morg Stan Instl: AclClry 1206 .06 AggrEq 1811 AsianEq 10.20 27 EmMkt 14 83 .10 EmMkD 821 12 EqGr 1884 EuroEql 1963 .11 Fxdlnc x 1086 -.04 GlEqly 1981 .08 GIFxIn 11 26 03 HiYWx 1158 -06 IntISC 1665 04 IntlMap 11.54 07 IntlEq 1942 12 JpnEgl 800 09 USReit 17.33 ValEq 1675 - 06 Muhlt 1614 05 Munder Funds: AcclGK 1556 -05 AcclGY 1574 - 05 BondY 986 01 GrlncKp 1694 WxSOOAp 23 05 -06 IdxbOOBI 2303 - 06 Fxdlnc 12.23 01 Value 19.99 .04 MAS Instl CI: Balncd 15.13 01 DomFI 11.29 Equity 28,98 .02 Fxdlnll 1145 Fxdlnc 1222 GlbFxIn 1052 .03 HYPort 997 .03 IntmDur 1046 .01 IntlEq 14,91 .12 IntlFxIn 10,12 .04 LtdDur 1044 .01 MCapGr 2158 -13 MCapVA 2142 .05 MultiAsI ' 13,36 .04 MuniPt 1168 .01 SmCpVI 23,74 -.03 SpFI 1256 Value 20.02 .05 MCM Funds: Equrly 22.33 -.11 InlFixed 10.44 MFS Funds A: MITAp 18,80 -,01 MIGAp 14 90 - 08 BondA px 13.51 -06 EmGAp 3774 - 59 GvLlAp 839 -.01 GvMgApx 6,67 -03 GvScApx 960 -05 GrOpAp 1615 -16 HllnAp 5,54 01 LCapAp 17.56 -05 LldMAp 7,06 MuBdA e 10 95 -.17 MuHiA 892 MulnAp 8.94 .02 MALApe 1075 -12 MARAp 10.12 .01 MCAAp 575 MFLAp 10.04 MMAAp 11,32 .01 MMDAp 11.41 .01 MNCAp 1207 .01 MNYAp 11,15 01 MSCAp 12.41 .01 MTNAp 10.81 .01 MVAAp 11.55 01 MWVAp 1172 01 RschAp 2254 -07 SectAp 17.03 -.07 TotRApe 16.70 -1,37 UlilApe 954 -1,39 ValuAp 1538 03 WoAsA 1909 .11 WoEqAp 20,73 07 WGvAp 11,34 .01 WoGrA 2110 .03 WTolAp 1405 .04 MFS Funds B: MAITB 1B.62 -02 BondBx 13.47 -,06 EmGBt 37.04 -.59 MIGB 14,45 -.07 GvMgBtx 6,67 -.04 GvScBIX 960 -.04 HilnBI 5,54 01 IntmBlx 837 -.03 LCapBI 1755 -,04 MuBBe 10.94 -,17 MuHlnB 8,93 01 MulnBI 895 02 RschB 22.00 - 06 SeclBI 1701 -.07 TotRBIe 1570 -1,37 UtilB e 9,52 -1.38 ValuB 14.91 .03 WoAsB 19.04 4,11 WEqBI 20,61 .07 WoGvB 11,13 02 WoGrB 2084 02 WoTolB 14,01 ,04 MFS Funds C: EmGrCt 3685 -,58 MITCI 1856 -02 RschCt 2201 -06 TolRCIe 15.74 -1,36 MFS Funds Instl: EmgEq 23,29 -.17 MMA Praxis: Gwlh 16,96 .03 MSD&T Funds: GrSInc 2107 -.04 IntlEq 12.93 09 Mainstay Funds A: CapApA 3835 -,16 EqWx 30,93 -.11 HiYkfBA 8,58 .01 TotRetA 23.56 - 06 ValueA 24.45 09 Mainstay Funds B: CapApBI 3779 -16 ConvBt 15.07 -.02 GovtB t 8,23 .01 HYWBBI 8,56 TxFrBBI 1012 01 TolRIBI 23 53 -07 ValueBt 24.41 .09 Mainstay Inst: Bond 1024 .01 GrEq 2769 -.09 ktxBd 11,39 .01 WxEq 2798 -.09 InllEq 11,20 03 MuflA 1662 02 ValEq 19,37 .08 MairsPGr8908 .27 Dreyfus Premier: Hirtle Callaghan: 12.98 AqqGro EqGraC 1464 4.02 15,69 -.09 12,12 08 FedSInC 10.15 PacBsn 24.50 .39 10,11 01 urotq InllEq LtdDuBd SCapEq ValEo -.04 .01 .09 -.06 .01 .08 -.04 -.06 -.30 -Ot .01 SEslEqC 1295 4 05 DvlncBI DrmHiR GrthBI HiYWB t InCapBI InllBI SIGovBt SCapBI SmCaVB TechBI TotRIB I USGvBI USMIBI 34.01 14.67 8.40 8.51 12.58 7.75 708 21.59 12.55 11,72 878 AMullp 3162 -.03 TxFSI 10.36 First Amer Fds C: 14.64 15.67 unont tta .i Chesapeake Funds: , AcornF 18.25 4.02 I Inll 1962 4.03 i "USA 15.24 -05 i Advance Capital I: uBalancp 1584 -.02 i Retlncp 10.56 i Advantua Funds: i -CsloneA 17.52 4,01 ; Aetna Select: . Aetna 1453 -03 t Growth 17.26 -.02 "Grwlnco 18.62 Alger Funds B: ' CapAprt 2648 -18 GrwthBt 11,78 -.09 ' MidCGt 2243 -.28 SmCap t 10.13 -.07 ' Alliance Advisor CI: ! -GwlhArJv 45.27 -.12 ' -TechAdv 5435 -201 ' Alliance Cap A: Alian p 8.88 4.06 BondP 13 99 .01 HomeStPA25 25 -.12 Diversld 20.31 Global 19.21 Income 11.57 S&SLg 11.51 S&SPM 60.14 TaxEx 11,93 Trusts 6000 GE Funds: GovBt 860. USEqC 29.56 USEqD 29,56 GMO Trust: Core3 2075 CHIC3 1257 CHIBrfl 1251 DmBdlll 10,55 ECD3rt 1288 EmMk3r 1064 For3 11,43 GlobEkB 10.92 Growlh3 4.74 lnlCore3 24.33 lntlBd3 11,29 lntSm3r 1346 Japan3r 635 Reil3r 14,42 Seclnr3 If 1197 SCGIIIr 12 58 SmCTOr 18,94 TobFrlll 13.92 Balance 14,20 -.05 DwGw 17 66 -.13 EmgGr 1634 -.16 AggGrw 1906 -20 Grwlnst 17.07 -.16 GrwSupl 1713 -.15 CaplBp 4797 .16 CapWp 1630 .02 CapWGp 2633 .16 Euoacp 27 73 24 Eqlnc 16.07 Ctmtnt 297 25 -1 93 Chicago Trust: EqWx 1969 -06 701 Fdlrtvp 2735 -.03 Balncdp 1143 -.01 Kemper Funds C GovtD 1320 1550 12.90 12,26 14,26 14,71 1251 1096 1322 1565 15.38 14,71 1471 15.25 1525 13,03 1694 1693 18,99 24 86 2564 2515 Bondd lo.n BalncdR CAMA CTMAI FLMA GnmaA UdHlnBp MgdIAp MDMA MIMuA MNMA MuBdA MuBBI NYMA NYMBt OHMA PAMA PAMBt SmCoSIR Value A WWGrA WWGrBt DrtehtntKS 11 56 HomstdBd518 HomstdVI26 50 08 HorMan 29.51 .07 Hotchkis Wiley: Balanced 2044 .02 Eqlncm 2364 05 Inll 2372 .18 LowDur 1026 . HummrG 3387 -.05 IAA Trust Fds: Growth p 2203 -.14 IAI Funds: Gwlhp 20 74 -.19 Grolnc 2074 -.09 HITrp J553 .01 CitiSelect Funds: DrHiRCp 34.02 HIYWCp 8.42 SmCVCp 2164 Kent Funds Instl: Grolnc 1696 HllnMun 15 95 Incop 1778 02 Fol)200p 11 33 4.01 Folio300 1174 01 IntBdP 1347 .09 .01 -.06 -.04 .01 -.07 01 01 .09 Baianp lb.si 4.uo Folio400 1201 02 CAp 3090 -.03 1438 4,04 LITEBp 14.76 Folio6O0p 12.11 Citizens Trust: 1246 4.01 Olldx 2043 -.14 NEcop 2120 -04 NPerp 20.96 4.03 SmCpp 28.71 4.02 EmgGr Grlnc InlFd InstBd Midcap 1859 -,15 1805 -02 11,71 .06 9,50 17.10 -.09 25,98 -08 Clipper 88 51 14 Cohen & Steers: 1038 1924 10,61 988 1526 10.17 9.74 1935 10,56 14,39 TxExp . 1237 4.01 Incm MxElns InlTF InlBd InllGro MIMuBd STBd SmCoGr TxFrln Key Funds: SBSFCv SBSF Fd TECAp 16 32 4 02 EqlncAp 1224 .03 RltyShrs 51 42 -15 SpecEqty 3344 -03 IBJ Funds: TEMdp 1592 4.01 TEVAp 1628 401 364 45.12 -.12 1052 4,01 17,71 .13 710 11.10 01 1393 .01 1014 1097 1909 08 Colonial Funds A: Wshp 3194 -.04 CorEqS 1691 ICAPDIE37,76 -.02 ICAPEq 40.10 -03 Dupree Mutual: KYTF 764 ESC Strategic: SmCapA 22 85 Eaton Vance CI A: ChinaAp 11 86 EVSIk 1694 BondAp ' GlbSAp ' '"GovtAp Grlncp GlhFp - InMAp 4hlAP MrlgAp MMSAr MCAAp MIICAAp ' -MNYA p NMuAp NEurp NAGvAp PGIhAp QusarAp ST Mia p TechAp WldPrvt CalTE A 7 64 01 ConTEA 7.72 01 AOthFdD 11 21 09 Amer Natl Funds: 184 FedSA 1075 KeyPremier Funds: Grth 607 - 02 Inco 2999 -.02 FundA 11 52 .01 10.1 AqqGrR GIUtilA 14 59 - 04 ;09 02 Am Perform: Equity 18.44 - Grwth HlhSAp HY Mun 1210 997 10.38 HiYWA 722 .01 IncoAp 647 01 -.23 2248 .01 -.05 439 4.03 -.02 -,23 4,02 4.01 -08 .01 -01 -07 ICON Fds: Energy ShTFixl IDEX Group: GrthA p GrawthT GloblAp ISI Funds: Munipx Trstp GroEqp 1052 -.02 919 .10 1004 2569 - 25 2596 -.25 24.22 02 10,76 -.04 1008 InlUSGv 660 2921 - 10 759 5416 -2 00 ' MATxA 8 04 .01 11.15 14 88 1130 865 1063 6580 836 1539 1060 945 WBd 10.33 AmutlFd 28.61 -20 Armray 9 39 -01 Aon Funds: NwpChiA 1337 InBos MunBd STTsy SpEqt TxMgGA TradGv Tradln NptTgiA 9 58 33 SfclVlAp 2141 06 1280 08 14 38 04 Alliance Cap B: I: AslAlk) 1677 -.02 GovSec 10.50 4 01 Smicap p 34 08 StrtlnA 733 01 Reit 1395 - 05 SSP500 1505 -.05 TrdTot 99 EslGrwth InlTmlnc PA MuBd Keystone: BalKI I DrvrB2l GrlncSI t HilncEM 1 Intll PrecMllt QHyBf t SCoGS4t SlrGrK2t TaxFI Kiewit Inst: Eqty InlTmBd ShTmGv TxE Kopo EGA 831 TxEAp 1377 02 Independence One: EqPlus 1660 -.07 Fixlnc 1000 USGvTr 1037 Integrity Mutual: KSMun 1222 NDTxFr 907 01 Eaton Vance CI B: TxInsAp 8 48 .01 12,29 1578 27.25 442 685 12,00 15,45 791 922 774 22 53 10,34 1007 10,34 HiYHMut 11.25 USStkA 1955 Aquila Funds: A7.TF 1077 COTF 1054 UtllAp 1805 -22 Colonial Funds B: HITF 1161 4.01 Intrust Fds KYTF 1072 LprJrjp GIDGBI GovtBp GwlhBI GrlncB p MrlgBp MCABp MINBp MNYBp NAGBt PGIhBp QusarBt RFInBI STMIbt TechBI WIHPrRt KSTxE 988 15 3726 -10 3.61 11 10 .01 1097 1014 809 02 21 72 -.22 2673 - 10 13 90 -.06 7.59 5230 -1 94 12 55 08 CATEBt 7 64 01 CnEBt 7 72 01 FundBt 1149 01 ORTF 1070 4.01 1075 11,89 SktlsIS -.01 Arch Funds: GroEq NYVen B 2211 Finciall 2507 RIEslBt 2520 TxFieBt 912 Davis Funds C I V: NYVenY 22 44 NYVenC 2218 Dean Witter A & B: AmVIBI 3381 - CalTFB 1 12.81 CapAprBp 14.23 CaoGrBt 1866 ConvtBI 1478 DevGrBt 25 32 OivGtBt 55 07 DivlnBI 937 FinSrvTB 13.04 EuroBI 1699 GlbDivBl 1426 GlobLflBt 14.06 FedSecBt 936 HlthScB t 15 71 IncBWBp 1295 InloBp 11.29 IntSmBt 786 IntmdBI 965 JapanBp 715 MklLdTI 1097 MCapGBI 1728 NYTFBt 12.05 NIIRsBt 14 39 PacGrBt 12.54 SP500B 10.29 SpcvalBp 12,88 SlralBI 1840 USGvtBI 907 UtilB 17,58 ValAdBI 3609 WWInB 893 WWWBI 1605 TCCorBI 17,90 GITelcTBI 1278 TCLatB I 13,52 TCMCapB 1097 TCSCpBI 1880 TCTRWBt 1661 Dean Witter C: BalGrCp 1533 TCBalCp 13,87 Dean Witter D: DivGrD 55 14 HlYIdD 680 TaxExD 12.02 Dean Witter: MuCAt 1097 RelDvGr 1988 SelMup 1236 STUSp 994 TCNorp '852 Msfiekt 16 02 .01 Delaware Group A: OeclnAp 2293 DeTRAp 1957 DelawAp 23 85 DefchA 6 59 DelcpAp 2912 InlEqAp I4 86 LtdGvAp 863 SmCVAp 99 TrendAp 1741 TxInsAp 11.01 TxPaAp 835 TxUSAp 1167 USGvAp 7 74 Delaware Group B: DeclnBt 22 83 DecTRBI 1953 DefchB 6 59 LldTGBI 863 Del Grp instl: Trendl 1767 Dlcpl 2968 DecTRI 1959 Decll 2292 Oeiwrl 2390 Del-Pooled Trust: DdlEq 1967 GloFix 11 05 InllEq 1696 Delaware Voy8geur: Ains 11 34 COTF 1126 Fl.lns 1113 MNIns 1086 MNTF 1280 Dimensional Fds: IntSmva 7 97 US Lrg 28 97 USLgVa 1969 USI.gVa3 1946 USSml 1399 i. SCapStA 1808 -.17 USGvtA 791 01 UlllFdA 14.60 -.09 Federated B: ALdrBt 2533 -.13 BondB 10.03 EqlncB 18,11 -01 HilnBBI 1189 02 InlSmCB 14,14 .02 MuSecBt 1081 .01 SmCpStB 1786 -,17 SlrlncB 10,43 .02 USGvBI 7,91 .01 UlilFdBI 14,81 -.09 Federated C: ALdrCI 2532 -.12 EqlnCt 1810 -01 HilnBCt 11.89 4.01 Federated F: AdRlt 9,57 AmLdrF 2536 ,13 BondFr 1003 4 01 EqlncFt 1810 -.01 GISIFr 886 4.01 MunOppI 10,82 4,01 OHMunp 1168 401 UtilFr 14,80 --.09 Federated Instl: Arm I 9,74 ArmSS p 9 74 GnmalS 11 30 4 01 GnmaSp 1130 4,01 Govl-31 1038 Gov2-5l 1059 HiYkJ 960 .02 IncTrS 10 33 4,01 InlMun I 10 65 4,01 MgdGrS 13,14 -02 MgdGIS 12.01 -01 MxCapl r 20,95 -.07 MaxCpS 2091 -.06 MxICap 1768 MiniCap 1664 -07 Shtlncl 874 ShtMunl . 1029 4,01 ShtDrGv 200 SIOCkTr 4197 -23 StkBnd 18,22 -.05 Fidelity Adv Foe T: NatRes 2199 4,28 Fidelity Advisor B: EqPII 2717 4 02 GrOop 4481 -.01 HiYUI 1299 4,03 SlrOppt 2762 -07 Fidelity Advisor I: EqGr 5354 -.31 EqPI 27 51 4.02 GrOppI 45 11 -01 IShlGv ' 941 -01 InlBd 1057 HiYkl 1281 403 Fidelity Advisor T: Balancp 1847 EMktp 1247 4.12 EqGrp 5265 - 30 EgPIp 2729 4 02 Govlnvp 966 Grolnc t 12 89 4.01 GrOppp 45,00 -.01 HiMup 1220 4 01 HiYldp 1303 4,03 IntBdp 1056 MidCapp 14 27 4 04 Ovseap 1721 4.05 STFip 9.33 Slrlncp 1143 403 SlrOppp 28 18 -07 Fidelity Freedom: FF2010 1208 - 01 Fidelity Invest: AMgr 1950 AMgrGr 2051 AMgrln 1248 Baianc 1598 4 03 BluCh 4025 -07 Canadar 18 26 4 06 CapAp 2212 -03 Cplncr 993 403 CngS 30768 - 90 Contra 50 57 4 21 CnvSc 19 57 - 09 Destl 2595 Deslll 1491 DisEq 2925 02 Divlnll 1664 07 DivGlh 2433 -15 EmGrr 3010 14 EmrMkr 9 82 4 05 Eqlnc 53 80 4 13 4 GlEqB 14 64 03 HYMBI 1035 IntmCrBs 10.00 -11 13 HYSecBI 722 .01 Ariel Mutual Fds: LKCMSEq18 l9 -.01 InlUSGv I 660 Apprec 34 76 4.10 NwpTqB 945 33 Bondlnsl 1037 Growth 42,16 Armada Funds: -.02 -.06 .02 Fxdlnc 1109 .01 IntGvBd 9.30 Intlnc 1001 InlTx 1084 Ihlllnsl 12,39 Intllndx 11,18 .06 Lldlnc 993 MicrCap 1027 -.05 MNIntTx 1009 01 ORInlTF 1006 RegEql 2211 -.07 SmCapC 1832 -08 SpecEq 23.13 -.07 Stock 2433 -.13 Tech 17.97 -,43 First Amer Strat: AggGr 1208 - 06 Growth 11 77 -04 FstEagr 1895 - 04 First Funds: Bond I 1011 Grlnc I 1973 -,10 FirstWMB 11,11 First Investors A BIChpAp 2447 -.15 GloWAp 721 4,02 GovlAp 11 23 4,01 GrolnAp 12 02 4.01 HighYAp 549 IncoAp 441 NYTFAp 14,81 4,01 SpSilAp 2445 -.20 TxExAp 10 34 .01 UtllAp 7,10 -05 First Omaha: Equity 1598 -02 Fxdlnc 10,40 4,01 First Priority: Balancd 13,92 -.03 Fxdlnc 1037 Growth 1717 -08 UdMGv 994 Value 1644 -02 1st Source Monogram: DivrEqR 1295 4 03 Flag Investors A: EqPtAp 1911 14 TellnAp 20.09 -29 TRTsAp 1008 ValueAp 2065 09 Flex Funds: Muirpl 643 .10 Fortis Funds: AslAlAp 19.54 02 CapitlAp 2664 06 CaApAp 3149 -15 FidcrAp 4723 14 GlbGrAp 2390 -06 GrwthAp 37 72 05 GrwIhZ 37 91 .06 HiYWA p 7,66 01 USGvIE 920 4.01 Founders Funds: Balp 1211 401 BlueC 8 58 4 01 DlSCV 2738 -.05 Fmtr 34 08 -.04 Gwlh 1999 -06 Passprt 14 34 , Speclp 889 WidGrp 24 14 4 11 Fountain Square Fds: Balncd 1570 -.13 BndlncA 1218 401 EqlncA 1541 -06 IntEq 11 23 4.05 MidCap 1827 -25 MniBdA 12 26 4 01 OrwTF 1027 4.01 QualBd 988 OualGr I960 -.24 Franklin Class I: AGElp 296 AdUSp 945 ALlFlp 1194 ATJFIp 1141 AllAlcp 950 -02 Ballnv p , 3537 4 08 SfctVIBl 2097 06 SmICapB 3278 -.07 Alliance Cap C 1076 621 1162 1095 1120 1006 10.56 1101 1027 912 772 1052 1085 1076 1086 11 15 1093 ' 1133 1058 10,44 1100 1060 10 90 949 Landmark Funds: Balan 1796 Equity 2269 NYTFp 11.33 Lazard Group: Bond 1008 EmgMkt 999 21 75 -.22 StrBalB 1469 CorEqlp 1019 -.04 ChinaB I India I HtthSBI A1MBI AZMBt CalMBI CTMBt FLMBt GAMBI GovtOblt Hilnct KYMBI MDMBt MAMBt MIM8I MOMBI NJTxFI NYMBI NatlMBI NCMBt OHMBI ORMBt PAMBt SlrlncB (I TxMGBt VAMBt 1623 01 1586 -.02 17,32 40 1774 .10 3120 .09 233 .01 681 -.06 5929 .05 755 01 1668 1643 .06 16 15 24 27,75 -06 679 1473 -12 14 38 04 SlrtlnBI 7 33 01 Enhlnclp luua EoGrolo 2210 TxExBI 1377 02 USStkBI 1928 Eqlnlp 1693 -03 Equity UtilBI 1805 -.22 USAIph3 11.11 USAIBIII 10.24 Value3 16.61 GS Institutional: AdjGvl 986 CoreEql 2905 Core 10.05 MidCap 21.72 SDGov 983 GT Global Equity: AmMdCAp 23,20 AmMdC B 22 53 DvMktA 12.51 EmMkt 11.99 EmMkB 11.73 Europ 14,22 EuroB 1397 GrlncAp 8.42 GrlncB 841 Intl p 9.56 LatAG 20,78 LatAGB 2048 Pacrfp 7.72 Wktwp 1839 GT Global Income: GvlnAp 861 GovlnB 861 HilncA 1606 HilncB 1605 SlralAp 1214 SlralB 12,15 GT Global Theme: ConPdBI 22 81 HltCrp 2736 HltCrB 2666 NaResA 1789 NaResB 1764 Telecm 1767 TeleB 1720 8W4KGSp1021 01 Gabelli Funds: Asset 35 51 Eqlnc p 1748 GITel 14 40 Gwlh 3410 SCapG 2509 Valuet 1636 Galaxy Funds Retail: AslAllp 1582 EgGthp 2623 EqtValp 1889 Eqlncmp 1978 GrlnEqp 1696 LargeCo 29 92 SmalICo 2855 SCoEqp 2005 USTreas 1046 Galaxy Funds Trust: AstAI 1682 EqGro 26 27 Eqlnc 1980 EqVal 1889 GrlnEq 17 00 HiQBdp 10 70 InlCpBd 1061 IntGvBd 10 17 InllEq 1564 SmCpVI 1826 SmCoEq 2043 TxFBd 11 II Gateway Funds: IndxPI 2036 Gintel Group: Ginlsl 2388 Glenmede Funds: CrFxdln 1046 EmgMkt p 842 InlGvlp 1019 rruirn! CpBCt GovtCt Grlnct GyvthCI MCACt NMuCr NAGvCr QuasrCI .05 -.02 .12 .03 .03 -.03 InllEqlp 938 4.06 361 3727 -.11 11 10 .01 1097 8 09 4 02 26 75 - 09 NptTgrT 961 33 NptTgrZ 961 .33 2365 15.16 977 1191 2281 983 -.14 -.13 .28 Fxllo 1056 Columbia Funds: MtdCalp 1814 4.03 Managers Funds: CapAp 2875 SpEq 6204 IntlEq 4860 MtNSCap1391 -02 MarketWatch Fds: Equity 2096 IntFxIn 10,03 VAMuB 10,31 OHIlp 110 Balance 23 42 -.03 ComSlk 2387 03 156 5230 -1 93 TechCt TolAdvlp 1019 4.01 AmSouth Fds Class Fixed 1339 Artisan Funds: Intt 1388 11 Baianc is n Grth 39 17 -.17 IntlSlk 1556 .04 -05 .01 -.04 10 SmCap 1672 -.08 1524 10 76 Invesco: Balp Dynmp Enrgyp Europ p FmSvcp Goldp Grwth p HrlhScp HiYldp Indlncp IntlGr p LatAGrp Leisur p Sellncp SmCoGp Txfrep Techp TotRln Utilp ValEqp WWCmp Ivy Funds: Bondp GrthA p IntlAp InilBr InllC Intll JPM Instlt: Bond DiscEq Dwers EmqMk GPSlglnc InilOpp NYTotRt Inllfiqly SmalICo Equity TaxEx inntq IntFxIn IntISC SmCap SlrgYd UtanNY 833 Legg Mason: AmLdp GWGvp Gvlnlp HIYId p IntEqTr InvGr p MdTF Splnvp TolRIp ValTrp NavVITr Muni 1242 Atlas Funds: Bond Equrly LldMal WuniBd Eaton Vance CI C: 23 79 406 1042 01 1012 01 1741 978 10,36 1652 1242 10.55 1639 CaMunAp 11,39 401 GvlScAp 1019 401 14,03 9,87 1019 Marketvest: Equity InlGovt PA Muni STBond ReEEq 19 13 - 05 SmlCap 17 17 -.07 Sped 22 70 .04 NallMCt 10 07 TxMGCp 14 69 Eaton Vance Exch: 2962 .01 GrolncAp 2223 4,04 RegEq Commerce Funds: Amcors Vintaae BB&T Funds: CapE 384 71 Balancd 27 51 -.05 DBsl Bond 1939 BalTr 1390 01 GrolncT 2043 -01 InlGovT 997 401 .18 .14 23 37 4545 45,72 Growth. 36 55 -15 IntlEq 2247 .19 194 56 35203 421 41 55978 30021 3600 -.58 2957 -.02 1325 -10 3037 - 05 16,41 -.16 1024 1992 -04 39 19 19 38 72 19 38 57 20 39 34 .20 1000 13 17 -.05 1332 -.01 969 08 1028 04 1011 05 1066 .01 1150 .07 1564 -.03 1601 -.07 1021 .01 Orvrs EBos ExFd FdEx Markman MultlFds: AggPort 1463 ModPort 1365 Marquis Funds: BalanA 13 35 GvSecA 1000 ValEAp 17.68 Marshall Funds: Eqlnce 1538 NCIntT 1028 SIGovT 9 79 SEA Instl Funds: Lexington Grp: MxtCap 34 30 -Common Sense 1: Govt 1 10 57 1655 CLdr ScFki 26046 AggGr 1562 -10 Equity 21 09 -06 Fxlnco 1001 AmenSter Trust: CapGro 14 55 -.05 LtdDrlnc 998 TnTE 1005 .01 Amer AAdvant Fds: , Bal 1663 02 Grlnc 22 53 05 InFqlnsI 17 09 .11 Bdlnstl 1018 Amer Century: 636 23 71 HighYW 17 33 4,02 Inllfq 23 19 4.14 Eclipse Funds: Grlnc 1 20 65 -11 GNMA Gthlnc Russia p WWEm Grwth 1 21 81 -10 USCorEq 25 89 1685 1030 MunB 14 26 01 USCFxIn 15 83 01 Balanced 25 19 Equity 17 99 GroSInc 17 62 Emerald Funds: Lindner Funds: BNY Hamilton Instil: 9.57 949 1015 1326 Gvtlnc WBd WTxF IntlSlk Common Sense A: EmG2Ap 2200 -1,23 01 01 06 -122 -1.83 -196 Eqlnc 17 32 -.01 Ballnst 1394 Grln2Ap 2065 -11 IntlnGvd 1039 InlTE 1023 136 LgCpGle GrllAp 2175 -10 balanced nrw u: MWCpGre 13 78 21 25 Common Sense B: EmG?B t 2154 1140 MidCpVIe 18 40 1127 10 31 1001 1296 Eqlnsl FLTxFA MgrJBdl ShTFxl SmCapl 963 STInc JPM Pierpont Fds: Grln2B 20 61 -II -01 -.03 EqGro Eqlnc GGoWEq GNatRes IncGro Mass Mutual Inst: 1041 Bond Div 29 27 Growth 26 87 LIppwMllntO 36 .01 LPEuEq130O 11 Longleal Partners: Partners 29 50 Realty 18 16 SrnCap 2290 Loomis Sayles: Bond 1327 IntlEq 1296 SmCap 21 57 Loomis Sayles Inv: Fxdln 1352 1453 Enterprise Group: CapAAp 40 57 LgCpGlh 1281 -04 SmCpGr 1251 -16 BNY Hamilton Invest: IntlEqp 1083 09 BT Index Funds: InslEqlx 13076 -41 Invf.olx 12955 - 40 BT Investment Fds: InstAsIM 14 46 -05 InvEqAp 15 75 - 03 InvMEq 20 78 06 777 614 03 1227 06 26 54 - 08 1633 -07 631 558 603 14 27 - 14 809 01 Owrf InllEq TFBond USEqly SmCoOp 1399 -01 1108 07 11 96 .01 24 73 -11 11 45 -03 2810 -06 GrIIBp 2160 -09 Compass Fds Invs: BallnvAp 1736 -02 Compass Instl: CoreBdl 9 78 IndxEql 18 79 - 06 IntGovi 10 15 InlTBdl 944 11 31 1276 15840 10.73 1797 1849 Bal4 Core8d4 lnllEq4 Prime4 ShTBrJ4 SCapV4 ValEp4 t 28 38 17 25 1701 980 9 70 EqlncAp GwlhAp GwthB MartqdA MangdB SHAgg StrConv SliMnd Utll Value SmGo Jamestown Fds: 06 Conlmued next page V

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page