The Palm Beach Post from West Palm Beach, Florida on March 28, 1998 · Page 115
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

A Publisher Extra Newspaper

The Palm Beach Post from West Palm Beach, Florida · Page 115

Publication:
Location:
West Palm Beach, Florida
Issue Date:
Saturday, March 28, 1998
Page:
Page 115
Cancel
Start Free Trial

Page 115 article text (OCR)

THE PALM BEACH POST SATURDAY, MARCH 28, 1998 15S S2-W4 Ugh Low I Nana Symbol DK YMd American Stock Exchange Continued from previous page 52-wwk I I Vol Frktai -Hrgh Low I Nama Symbol Ply Vatd PEiooo High Low I Vol WMkly Yw Chg 10001 high Loo Chg dig 17 6'4 6 - 104.30 22 9V 9V -V -200 110 21 2CV ' 9.60 ' 266 9 9 -V -3.20 -'A 16 13V 13 2.90 36 20V 20 2200 6"? 1V; Mutanti MTI 200 21 6 6 6 ,6" 8V Muniin MIF ,46a 50 1 9' 9V 9V 4i4 16 MunrMtg "MMA 1.43e 6.7 14 15 21' 21 21V - 10V 6'V Murast MVF .54 5.6 61 9V 9'2 9V "J4 11 MunyAZ MZA .69 5.2 3 13' 13 13'4 ffiV 14 Myerslnd MYE .20b 1.0 17 4 2CV 20V aW I Vol Friday I Vol Weakly I Year PC 1 1000a mfi Low Leal Chg 1 1000a Hoji Low Chg Chg 24 6 9' 9 9' 146 10' 9 -IV. JuS0 5 6 6 6' ' 26 7 6 -' .140 21 21 7 7 7' 120 7 6 -' 4f80 15 5 4" 4 'A 102 5 4' ' -600 52 6V 5 6 ' 727 6'A 5 -' -4290 1 16 16 16 ' 19 16' 15 '-ji'20 23 40 18 18'A 18 -V 178 19Vw 18 -1 "140 58 117 211 21 21' 731 21' 19' 2 80 H 8 8 8 14 8 8V - 3 3' 3 - 36 4 3'V - -480 O 8V 6V 8V - 7 8' 8V -' -mo 24 9 1V 1's 1V V 33 1 1 ' -T80 11 33 33 33 5 33' 33 -' 1750 5 2 2 2 - 28 2 2' - 78 1' IV 1 250 1V 1' ' . -- 4 V V V V 15 V V -20 00 6 8 8'A 8 ' 60 8 7 - 22,20 449 12 12 12V - 3871 13 12 -1 22.40 17 1 13' 13' 13' 14 14 13' -VS .-490 37 9 9V 9V -V 10 9" 9V -V 280 28 21 13Vi 13 13' 95 14 13 ' -10.00 34 102 18' 18?' 18 ' 452 19 16 1V 3360 43 71 6 6 -' 113 7 6 -1V -1290 9 337 19 18" 18 -V 2360 20' 18' -' -13,00 1 27 27 27 36 28 27 531 .85 2.5 141 8 ThrSped THS 12V 6 ThrmTer TTT 8 5 TmoViann VIZ 9 4' ThrmVbll TVL 18" 5' Thrmorsa TLZ 18' 15 Thmotsun TLZAJ 20 11' Tlmqst TMQ 29' 17 Trvmotx TKN 14 7 Thrmwdl THM 6 3 Tippery TPY 10 V 6' Todhuntr THT 3 V Tolul TOF 34 21 Tompkins TMP 3' IV TopAirM TPC 2' 1 TooSrce TPS IV V Tortel TTL 9' 3' TWAwt TWAWS 15' 5' TWA TWA 16 11 TmsLx TLX 10' 71 TransFnd TFH 20 13 Transmont TMG 19 11 TrexMed TXM 9'V 4 Trmtech TSI 30 15 TubMet TAM 30 11 TumrC TUR 14 1.0 ""15 10Va NFC NFC .We 15' 4 15' 14V 1'A 18.60 :"1V 1 NTNwt NTNWS IVt 6 1 1 -V -10.00 u'V rYTNCom NTN 292 ' -V 554 ' -V -25.X nJ4 12V NVR NVR 14 22 31" XV 30' - 113 32 30'4 -IV 39.40 46'V 17 Nabors NBR 20 2210 28ft 26 26V -1 8776 281 26 1' -17.20 2 V Nanti NAN 12 V V V 38 " V -V -25.00 22 13 NBcsTX NBT 17 2 21 21 21 -V 17 21' 21 -V 10.50 .:12V 84 NalBev FB 10 5 10V 10' 10V 43 10 9' .60 ur13V 7 NatGsO NLG .24b 2.4 27 4 9 9' 9' 20 10' 9 - -19.40 21V 16' NatHRtyn NHR ,33p 13 17 17V 17V 46 '17 16' -7.30 43 28 NHHcres NHC 9 33 . 33 33 'A 24 34' 32' -V -14.90 "MV 16 NURly NLP .501 25 15 20' 20' 20' -V 3 20 20 -' -17.40 3' Neophnn NEO 4 46 4' 3 V -2380 "7 ' Netmed NMD 08p 13 1V IV IV 172 1V V -43.80 uJ7 12 NMxAr NZ 1.54t 20 13 13V 13V -V 5 13 13V -' -7.30 -11 9 NYTEI XTX .52a 5.3 1 9'V 9'V 9'V -V 21 10 9 -V -10.80 --28' 13' NextelOO MNX 1.01 3.7 26V 26 26V 29 27 26 - 13.40 ;,'11V 6 NoMntn NL 82 16 11' 10 104 - 118 11' 10V -V 1890 "19 14' NorrJcAn NAT .70 15f 7 16 15' -V -3.40 28' 11V Norexs NXA 2 20 20 20 -1 12 20 16' 1' -2.40 uJOV 16 NAVacc NVX 39 17 16 17t 306 17" 16' -1 -31.30 r19V 9' NorestBs NBN .21 1.2 19 16 18 18 -V 16 18V 17V -5.30 -12 6' NthnTch NTi .151 1.7 15 3 9V 9 9 -V 59 9V 9 -V -5.30 "JV 2 Novavx NOX 15 4' 4' 4' V 89 4V 4V -V -11.30 3 1 Nskrni NSO 9 IV 1' 1V ' 94 1V 1' ' -37.50 5V4 3 Numac NMC 3 3 3 V 12 3 3V V -3.20 14 11 NCAPI NCU .74 5.3 4 14 13' 14 V 41 14 13 ' 2.30 m1S' 13' NGAR NPG .79 5.5 6 14 14V4 14'4 -V 34 15' 14'4 -1 -4.60 --15V 124 NMOPI NOM .74a 14 4 14 14 -V 4.00 "'14 12' NuvWA NPW .76 5 5 1 13 13 13 14 13' 13' 52- I I Vol Friday I Vol W4dy I Yar Ugh Low Namt Symbol Civ YMd PE 1000a Hot) Urn bm Omj 1000a Ugh Low Chg Chg 22 9 PrvWof PWX .12 .8 18 5 14 14" 14" -V 73 15 14' -V -2010 8" 5 PsycCp PMD .08 1.5 50 5 5" 5V4 5' - 67 5" 5V -V -830 22 19 PbS20 PSZ 1.12a 5.1 18 2 22' 22 22 ' 6 22 21' ' 5.70 16 14 PutnCA PCA .87 16 5 16 15' -1.20 13 11 PIGMT3 PML .80 6.0 6 13'A 13 13' ' 32 13V 13' -V 1.00 15 12 PutNY PMN .81 5.8 14 13' 13' -V 16 14' W'V -V -90 5' 2 QCOptics OPC 5 4' 4 4 -'A 61 5 4V 4 28 00 IV V QCOptwt OPOWS 1 -V 17 "V -' 71.40 22 161 Quota POB .40 21 21 21 6 21 20 1 20 40 -R- 6 2 RFPow RFP 20 5 3V 2 3 125 3 2 V -21.30 20' 11VS RamooE RCO .02a 2 i 11 'V 11 11 - 19 12V 11 - -1270 1' V acflandw RGIEC 25 14 9.10 28'A 18' . RLonlnn RED 20 9.1 30 14 25 24'A 24' -V 45 25'A 24 -V -4.20 20 12 RedEmp REB 19 S 19' 19 19' ' 24 19 18 1 . 680 17 11V RedEmpf REBp .78 4.8 1 16 16 16 6 16V 15 4.80 16' 6'A Retac REF 1 lit 9 9V Vw 54 9 8' -V -13.40 33 22' RsgalBel RBC .48 1.5 17 11 31"V 31 31 206 32 31' 780 19' 15 FtesAsaln RAS 27p 3 18' 18' 181 43 19' 18' -" 23.30 4 1' FWmtgn RIC 18 10 2V 2 2V 15 2' 2 18.40 7V 3 RKtton RHT 10 1 6" 6" 6" - 8 6'V 6V V 5.90 15' 10 Rivwra RIV 28 11' 11' 11 ' 14 11' 10 -V -13.60 12 4 RivieraT RTC 14 38 9'V 9'A 9' 99 9V 8' 1 -10.20 14' 9 RobertsPti RPC 51 14V 14 14V ' 448 14V 131 " 48.40 9' 8' Robtsfiltn RPI .571633.3 4 9' 8' 9 21 9V 8 -V 2.90 46' 27 Roger ROG 19 1 40 40 40' - 37 40 38' ! -1.80 1a 1 Rotofie RUI .04 3.0 26 4 1V 1 1V 36 1V 1 -V -12.50 5 2 Rottlund RH 3' 3' 3' ' 8 4' 3 - 1920 3V V RoyaOg RYO 2275 1 1 1V 9252 1 ' -24.00 26 24 RoyceMpf RQYp 1.94 7.5 1 25 25 25 V 9 25 25' ' 1.70 3 2 SBMInd SBM 3' 4 3' 3' -' 69' 48 SJW SJW 2.341 3.4 15 70' 69 69 4 70 67 1 15.30 50' 30V SYBcp SYI .48 1.2 21 41 40 41 3 41V 40' V -2.40 20' 3 SabaPet SAB 18 81 4' 4V 4' 964 4 3'V ' -52.20 25 16' SagaCma SGA 47 7 20' 20 20V ' 18 20' 19' 1 -3.50 17' 13 SDgootA SDOpALOO 17V. 5 17 16 6.20 2 SFeGam SGM S 1 1 1V - 16 1V 1 - 141.70 V SFeGapf SGMp 1 ' '' 4 V . ' 7500 9' 5' Stfeib ESH 23 8V 8V 8V -V 2 6'V 8V - 7.00 22 15' Schull SHC .20 13 22 16 22 22 720 13 9 Scotficpt SSB 20m 15 10 7 10 10 -V .60 8' 5V SecurAscn 101 6' 6' 6' -' 9 7 6 20.90 13' BV Selass SLS .18 1.9 12 9 9 9 6 9' 9V - 13' 6' Selfcare SLF 38 10' 10' 10' ' 116 10' 9'V V 1060 4 1' SenlryT SKV 11 1' 1' 1' -V 120 1 ' 1 - -420 3 1 Sentry pf SKVpA .091 2 1' 11 1' -' 7 1 1V4 -V -14.30 7 6 Seracaren SRK 18 6 6" '6" -V 30 7 6" -.90 13V 3 Servotr SVT 43 2 9' 9 9 12 9' 8 2.70 31 16' SevnSean SEV 399 27 25 26 - 1241 28 25 - 48.40 3' " ShefldPhm SHM 428 V " -V 994 V " -45.50 25 10 So SIF .151 .7 14 7 22 22 22 - 26 23' 22 -1' 17.00 8 4' SgnlTeeh STZ 2 6V 6V 6V ' 36 6 6' ' 20 70 2 SiWds SLV 10 111 ' 33 30 7V 5' SkyChiH SKC 14 1 6 6V 6 2 6'V 6V ' 100 11 9 SmtBIn SBI .58a 5.7 2 10 10' 10 - 30 10V 10' -V -4.10 15' 13' SmtBmM SBT .82a 5.8 2 14 14 14 41 14 14 -1 -4.20 8' 3 Softnet SOF 12 7 7V 7 -' 128 7 6'V V 8.60 ecSotaen SGTEC 137 V ' 451 V 66.70 9' 7 Sonustgn SSN 20 9 6'V 9V ' 84 9 8' V -2.00 19 14 SCEdpfC SCEpC 1.06 5.7 2 18 18 18 7 194 18- ' 1.00 18' 14' SCEdpfD SCEpD1.08 17 2 17 17 - -.70 21 16 SCEdpfE SCEpE 1.19 5.9 20 20 20'A 7 21 20 - 1.30 25' 211 SCEdptG SCEpG 1.45 5.8 25' 25 25 4 25' 25' ' .10 26' 24 SCEd44 SCEQ 2.09 8.2 13 25a 25' 25 Va 39 26V 25' Vs -1.60 23' 15' SwGAFin SGB .44 1.9 1 23' 23' 23' 3 23' 23 1530 3 1 SpatiaTT STY 20 2' 2' 2' 62 2V 2 -V 56.00 2V 1 SpcChm CHM 2 1V IV 1' -V 22 IV 1 -V 9' 4 SportsCb SCY 41 5 9 6'V i ' 70 9 6'V ' -2.70 3 V Stage SA 22 'V 64 ' -V -14.30 111"K73V SPOT SPY 1.238 1.1 2611 110 109 109 -Vk18329 111"s 109 -' 1290 71"V 4814 SPMid MDY .77e 1.1 62 71 70 70'4 -Z4 734 7W 70V -'A 10.20 12 8' StdAuten AJX 26 10' 10 lO'V V 98 10' 8' 1V 550 14 10' StdAutopf AJXp 1.02 8.6 7 12 11' 11' V 91 12 10' -1.00 6 2 Stamdfin APT 4V 4V 4V- 31 4"V 4' -25.50 14 9' Stephan TSC .08 .6 11 3 12' 12 12 68 13' 12"! - -4.20 3 ' StevtntA SVGA 2 2 2 20 2' 1 28.00 26V 15 StiWrM SWC 188 25V 24 24V 1 772 25V 22 2 47.80 23 19 StoneStB SSM .461 2.2 25 20 20 20 ' 10 20 20 V -650 14' 5 StrgCmp SOS 21 13 7 6 6' ' 169 8 6 -1' 10.00 15 6 StratCpn SAA 24 7'V 7 7 -V 108 81 7 - 1.60 13 1' Stratescn SFT 1M 2" 2V 2' -V 299 2' 2V - -7500 4V 1' Sulcus SUL 12 2V 2 2 112 2 2V -21.70 17 u ssra SGC .50 2.9 15 17 17 17 15 17V 17 ' 860 12 6 Suprmlnd STS .841 15 8 12' 12 12' V 130 12' 12 'V 3820 7 4 SuretyC SRY 14 5' 5 5 36 J 4V -26 80 4V 3 SwingNSI SVVG 13 3'V 3'V 3'V -V 8 3' 3 -V -4.70 37 16 Syoron SYC 19 2 34 34 34 ' 13 34' 34 -'A 2.20 "'8 . 2' OOkiep OKP ,n11 7'V OSullvnC OSL .32 3.4 "23 12' OhArt OAR 16a .7 VJ'4 3 Onoor ONC a' 3V Oneormd ONM ,-14 13V OneLibt OLP 1.20 ""17' 16V OneLbpf OLPp 1.60 9.0 "15 14' OnixSysn ONX ' 34' 11 Organgns ORG vV 4'4 Oshmn OSH "7'V 20 OxfdTEn OTF 1.47a 55 1 3'V 3" 3'V '4 16 4 3 V 3860 ' 2 9 9 9 91 9 9 ' -11.80 22 21V4 21' -1 9 23 19 1' 44.50 1516 2V 1 1 -2 3021 4V 1 -21 -64.90 42 5 4 4 -1' 193 6' 4 -2'4 -32.10 i 14' 17 14' 14V 1.80 17 17 17 V 9 17 17V t 5.20 362 14V 14' 14' 3259 15 14V -1.30 287 32 31 V 32V V 1995 32V 29' -V 20.00 .3 5 5 5 -' 19 6V 5 - 31.40 1 26V 26 26 -V 21 27V 26 V 5.90 -V 6 -V 347 47 -V 3550 26 65 ' 56 -' 98 4 16 77.30 -25.00 11680 6.70 -.90 -1.30 960 -260 1.10 21V " 25' 17 5V 14V 19 V fit 23 22'4 20' 1 21V2 269 12 25' 905 19' 6 6 14 14 V 15 19' 20 8' 23 22' 20' 21 V " 25 13 5 14 V 19V 7 24V 23 22 20' 20 22 21 20 19' 23 V 26 19' 6' 14' 20 8'4 24' 24' 22 20' 21 22' 21 20 19 20 12 USLnn USL 36 7 20 20 20 - 56 20 16 4160 29' 12' USB Hid s UBH .221 1.1 26 8 19 19' 19 19 20 19 -' -2290 18' 16' USFGP PHF 1.70a 9.3 13 18 18 18V -V 40 8 8 - 70 48 n UTIEngs UTI 22 612 19 17V 18' -V 4138 19 16 3V -3020 5 3V Unapix UPX 25 20 4' 4V 4 112 4V 4 -V 12.50 1V ' UnpxwtB UPXAVSB 7 V V V ' 24 V ' 5 3 UniMrt UM 4V5 4' 4' 17 4V 4 -2M0 7 " 5 Uffltai UPX 15 1 5' 5 5 - 18 6 56 -V 1360 3 V Urxlab ULB 112 2" 2 2" 344 2 2 43.30 4 1 Umriat UMR 1.910113.2 19 1 1'V 1" 81 1 I'V 12M 9' 3V UniqMbl UQM 11 8 8 8' 111 8 7 7 30 29 12 UnCap AFP 15 23 2 24 23' -1080 4 1' UFoodA UFDA 3V 3V 3V 2 3 3V -' .2140 6 1 UGrdn UG .06a 1.1 33 5 5 5 -V 15 5 5 9M0 12' 10 UMobH UMH .70 6.1 18 6 11 V 11 11 V ' 37 11 V 11 ' --r60 3' V USBowt UBSrtrVS 32 V ' V 74 V V -86 70 13' 7'V USBosd UBS 54 10 10 10V -V 675 10 9'V ' 1380 36' 23 USCell USM 26 20 33 33' 33V V 199 34 33 6.30 4' 2 USExpInc UXP 4 2 2 2 26 2 2' 9 5 UmtelV UNV 19 8V 7 8V V 34 8V Tit ' 190 27 18 UNITIL UTL 1.361 5.3 14 5 26 25" 25 ' 20 26 25 -'A J20 26 13 UrityBc UEH .01 .8 28 3 24' 24' 24' -' 20 26 23 ' 2810 11 ' UnityBwl UBIWS 3 11 10' 11 23 11 6 2 158 80 ;v: - 71 1 VIS Hold VIS 22 11 6'A 6 6 V 30 6'A 5'V V -.12 JO 16 10' ValFrges VF .201 1.3 13 3 15V 15 15V ' 7 15V 14V 12' 10 VallyRs VR .751 6.5 14 14 11 11 11' -V 45 12 11 -V -4.20 13 11 VKAdM2 VKI .74 6.8 14 12V 12 12V -V 36 13 12 -V 50 12V 11V VKCal VKC .69 5.7 4 12 11 12V 5 12 11 r200 14 12 VKFLO VOF .73 14 6 14 14 -V ,2.70 15 12 VKMAV VMV .78 5.2 2 14' 14 14' -V 16 15V 14 ' t70 14' 11 VKOHV VOV .70 5.0 13' 13' 13' -' 4 14' 13' -V 180 13 10 VKSeS VKL .72 5.9 6 12V 12' 12 -V 30 12 12' - MO 14' 12 VKNJV VJV .75 S2 2 14' 14' 14'! 13 14'2 MV V 270 6 3 Versar VSR 25 4 5 5 5 10 5 5 -V 7J0 54 25 Viacom VIA 25 104 53' 52V 52 - 770 54 51 'V " ...a2S30 55V 25 ViacB VIA 26 729 54 V 53 53' -" 4583 55V 52 'V - 2V ViacwtE VIAWSE 43 2 2 2 - 432 2 2 W466 70 13 3 Vicon VII 15 71 11V 10 10 t'H 138 11V 10V Vs srt0 31 9' Vircos VIR .08 3 16 4 24 24 24 V 95 24 23 -V JiSO IV V VistaGg VGZ 112 's t'E 883 'A ' 6 1 VrlaFd VSF 2 30 2 V 2 - -6O00 14V 12 VoyAZ VAZ .77 5.2 6 14 14V 14 V 15 14 14' V 220 14V 12 VoyCO VCF .74 5.3 9 14V 14V 14V 28 14V 14 -V 1.40 14' 12 VoyFIa VR .76a 5.3 1 14V 14V 14V ' 7 14V 14V ' . 16' 14' VoyMN VMN .93a 5.9 5 15 15" 15 ' 22 15 15' V i0 14' 12 VoyMN2 VMM .82 5.8 10 14' 13 14V V 41 14 13" -V 180 13' 11' VbyMN3 VYM .76 6.6 4 13 13 13' 11 13 13V V 490 Wj '." 18 15' WRIT WRE 1.06 6.4 19 61 17 16 16' -V 371 17V 16" ..70 9' 4' WashSvg WSB .10 1.2 18 5 8 7 8 ' 13 8 7 -V -10.30 31 23' WatscoB WSOB .14 J 27 1 28 28 28 -1 5 29' 28 14 30 8' 5' Webcolnd WEB 21 13 9 6'V 9V ' 78 9 7'V 1' 29.50 7V 3 WeKSrd WGA 32 7 5V 5" 5 -V 41 6 5" -' -W0 17 10' Wellstrdn WRP 1722 13' 13' 13' V 1811 14 13V -V -11.20 1' 1 WendtBr WMD 2 1V 1V IV -' 17 1V 1 - -00 ' WenBrwt WMDWS 2 - - 378 197 Wesco WSC 1.141 .3 74 650 365 356 361 5 2950 368 352 -8 80.30 15V 12 WIRET Wlfl 1.12 7.5 20 21 15 14 14 96 15 14 820 27 Tit Westcwn WTW 66 25 23 25V 1 208 25 20 V 113,30 19 2 Westwrwl WTWWS 30 16' 15 16' 1 125 16' 11 371.40 6' 3V WhrtmE WIX 8 6 5 5 - 117 6 5 ; 4' 3' WindsEgn WNS 2 3 3' 3' - 33 3 3' -V -25.90 6 3' WinSRs WRS 15 2 6 6 6 - 19 6 5' 6.70 29 12 Wnton WFI .501 1.7 17 29 29 29 ' 3 29 28 44.20 13 5 WirelessT WTT .20 2.6 17 40 7" 7 7 307 7" Tit V 420 6' 5 WolfHB HBW .32 11 5 15 5 5' - -6J0 11' 8V WEBAstla EWA ,39a 3.8 20 10 10V 10 99 10 10V - I0 12 9'V WEBAstr EWO ,14a 1,1 5 12' 12V 12' 'A 40 12' 12 ' 1W0 20 14 WEB Bel EWK .73e 3.8 1 19" 19' 19' - 28 20 19' 1740 15' 11' WEBCan EWC .24e 1.6 15 15 15 -V 14 15V 15 ,16.50 19 13 VVEBFra EWQ .38e 1.9 15 19" 19' 19" V 102 19" 19 2450 20 14 WEBGer EWG .136 .6 12 20 20 2CV V 101 20' 20' 18:10 18V 7 WEBHK EWH .69e 6.1 50 11' 11 11 351 11' 11 V 40 27' 14'V WEBIta EWI .38e 1.4 20 27 26V 26 209 27V 25 1" 33.30 14V 9V WEBJpn EWJ .01e .1 58 10 10V 10 -V 584 lO'V 10 ' 760 14'V 3' WEB Mai EWM .OSe .8 64 6' 6 6 -' 600 6 6 -V 27.60 17 11 WEBMex EWW ,51e 3.3 27 15 15V 15V -V 90 15' 15 V -7.60 26 19 V WEB Net EWN ,96e 3.6 26' 26' 26' 19 26' 26' V 19.40 11 4 WEB Sing EWS 05e .7 56 7 7 7 558 7' 7V -V 9.40 29 16' WEBSpn EWP .858 2.9 3 29 28V 29V 63 29 28V 1 41.10 22 15 WEBSwd EWD .80s 3.6 22 22 22 13 22 21 V V 21.40 18 12V WEBSwl EWL .57a 3.1 4 18 18 18 ' 54 18 17V 60 21 14'V WEB UK EWU 59e 2.8 8 21' 21 21 ' 104 21' 20 2t 80 14' 1' XCLLMa Xa 43 5 4 4 317 5 4 -V 1840 20 71 Zevexn ZVX 10 10 10 10 -' 77 11 10 - B3yO PAS .241 1.1 30 PQT PCGpCA1.97 7.8 PLC PLM 11 PMC 1.301 9.0 11 PCC 1,741 8.9 12 PFC PSB 1.36 18 PCGpAI SO 6.3 PCGpB 1.37 6.2 PCGpC1.25 6.0 PCGpD1.25 PCGpE1.25 5.6 PCGpG1.20 PCGpH1.12 5.5 PCGpl 1.09 PCGpX 1.72 6 9 PCGpY1.64 6.1 PGP 15 PHA PXE 29 PXEWS SIS PAM 8 PRK 1.92 2.1 23 PAX PSO 30 3.1 20 22 22' 20 20 4 3 7 12 5 3 3 5 20 30 -1' -' 3' ' -V V V -V - -' - -V Va - ' -V -' ' -'A ? V ' ' V -'A V -140 1.20 5.20 2.30 -2.00 1.20 53.80 ' V 25 V 24 1 24' 24' 20 26" 264a 26 "n 26Va 7 7 1 7V4 " -27 10' 2V 26V 23' ,26' 6' ,6 3 . 15' 121 - 20 16 "9 7 J' 24' 19V .25' 19' .23 18' .21' 16 '-22 16' ' 18' ,,,21 17 ,20 16 . .19' 15 - 25 22' "-26 25 4 ,2V V "4 2 . "V V -22 14 "6f 2 "98V 54 ',u14' 7' ;:'6'v 5' -8V4 8 "37 23' "' 2' '"9 6' '"20V 14 4' - 3' 1" 2 '11 10 ""18 10' 7 6' ..46 V. 26 i0 11' "6 3 "11 8 ,'14'V 4' 2 V 1 V 5 1V 30 9' w.27' 24' 44V 14 .7V 6Vt m17 5 13 7V 9'4 5 IV V 19 11V 3 22 5 92 9' 6' 8' 35 3' 17 ' 1' 10 7 5 3 26 22' 11 5' 2 93' 1003 10' 6 6 12 8V 35' 8 3V 1 8 17 754 V 19 2' 28 ' 10 21' 25 17 6 14' 19 8 24' 23 22V 20' 20 22' 21 20 19' 24' 26"ea 71 3 V 22' 5V 93 10' 6V2 8' 35 3'4 8 17 ' 2V IV 10 17' 7V 46 16 5 11 11" 1 3'V 29 V 27 38 7 16 12"V 8V V 19 1V 4' PABBks PC Quote PGECappf PLCSyi PLM PMC PMCCT PMCCn PSBusPk PGEplA PGEpB PGEpfC PGEpfD PGEpfE PGEptG PGEptH PGEptl PGEplX PGEplY PacGate PacPharm PacRJE PcREt PWSPMd PamHW PartcNat PaxsnC Penob Penlegran PeopteHi PeopleTel PenrnC PemCpl PhxNst Phonelel PicoPd Pndmecp PindeBs PilVWa -PitDsmi Plnflsc PlyRB PokAud Polymed Polyph PcVyvsi PtxISys PfBfnfSS J PtmiCap) PrpdLg PtesflB PnceCmi Pncel PnmeRan ProAdiy PilBop cProOnl PmpCapT Prvn PEN PHC PHO .701 2.0 4 22' 5' 93' 10' 6 BV! 35' 3V 8 17 2' 1 10' 17' 7 46 16' 5' 3 V 21 4 90 9 5 8' 34 3 81 16 " 1' 10 16' 7' 45 16 4 237 24 16 V 33 V 31 1 12 V 3181 ' 19 535 5 V 63 27 V 2 -V 1353 ' 41 -V 50 V 12 6 6 ' 2 ' 797 -V 8 3 PCR PCRp 212 12.5 PHX PHN 26' 24 25 24 TDSpA 2.13 TDSpB 2.01 TBP .20 TAG 14' 8 PPI POB PLE .40 3 8 .40 .54 49 25 79 24 30 13 70 3 25 3 6 14' 10 22' 177 30 653 50 13 PW 4 3 4 1 15 10 24 15' 45 15' 50 36 -20.00 11.10 1250 19.10 5.50 3500 1300 .40 -1190 -420 -A 10 133.30 -29.80 -43.50 -2.30 -5.50 -3.30 27.20 -220 260 8.40 19.90 -7.70 5710 930 65.40 -.90 1120 180 8690 2400 16.30 28 60 2210 3570 20.00 62.50 18 4 0 23 2.2 18 2 .9 PDM 1.201 2.6 -1.70 -.70 9.60 -970 360 1840 -2.20 24.90 4.40 -23.10 12.00 12.10 1180 12.20 TMI TO TSH TRC TDS TNR 25 -V 24V V 13 ' 3 - 3 . 14 ' 21' 25 3 48V -1 V ' 27 6'V ' IV ' 11' 15" V .60 .50 .05 .441 .56 46 16 5 11' ' 11 11 1fV 11 V FTP TXB ' 29 15 7V 3 1 V ' ' -V v ' - 1 1V -' - ' -V -' V ' 2 ' -' 1V 1 ' 9 28 670 7 -V 100 1 - 87 11 -V 427 16 5 25V 9 24" 1 13V 4 3 1 14 22 31 30 141 49 70 7 17 1 3 11' 38 16' 2 21 76 26 7 19 8 12V 9 33 9 11 19 17 11 11 6'A 11' 25V 24 V 13V 31 m 22 29 48 V 6'V 1V 11V 16 21 25V 19 12V 32" 11 16' 11V4 6 11 25 24 13V 3' 14' 22'A 30 48 28 6'V 1V 11' 16' 21 25 19' 9V 12V 32" 11 17 11V 6 11' TDSCaplA TDSCapfB TabPrd Tag-It n Team TecOpsSv Teche TepR TelOta Tenera TexarkF TexBiotch TexBiwt ThrmDel Thermed ThrmBk) ThCardK) ThmoEco ThrFibf ThmF) Thrlnsls ThermoOp fhrOptk TtwroPw ThrmRe ThmoSenl 46 108 17V 2 5 87 11" 35 V 12 1 6 3" 8 29 120 38 1 7 25 16' 28 13 16 8'4 13 8 20' 14 21' 9 28' 19 PLX PLRfl PKA PM PLY PU PSI PMB 32 1.1 PMBp 2.25 PPD PDLfi .60 8.6 PR PC PRU PTE MDB PROEC PCT .24a 320 PZA .12 2.5 V 262 96 130 89 -V 171 5 ' 702 7 161 290 V 27 54 V 59 V 23 "64 V 34 TXBWS TOX TM0 TBA TCA TCK TFG TFT THI TMF TOC 1.091 THP THN .20 TSR 1V 3" 29 27 7V 16' 13 B'4 V 19 IV 4 1 3' 29' 26' 35 V 7 14 12' 7 17V IV " 4 1V 3 29 V 37 7 15 12V TV V w'V 1V " 4 19 11 10' 7'V 14 8 35' 22 12 9 19 10 12 5' 8 V 7 18' 2 IV 12 5 4' ,..1VS 32 ,r1 8' 5 14 6V ' 2' ("5' I Friday I I Friday Nama Tlckar Laat Chg Nama Ttekar Laal Chg I Friday Nama Tlckar Laat Chg I Friday I Laat Chg Ticker Nama Nasdaq small cap 2 -VS Vb KRUZ TXCO EuroCr Exptor Friday Tlckar Laat Chg A - -4 -V -V - ' BhqEnt BoFVn Btoctrl BwLasa Bumuna Bwnmcin Bntimes fttwsa BoardCas Boreaks BstUSa BostPrv Boundvs BrkeHd BrantCp x-ABBAB -ACTV -AFP - ASHACpn " ATECG 1 AOerfa vAccaHS BIGE BPLX BCO BLTI BIME BNRX BTIM BTWS BWLK BRLS BLSI BPBC BOLSO BHOU BBOC pun BOBS BRTL BCMO 4 3' Vm 3V 6 14 3 4V 3" I'V 10 6 4V 10' 3V 2 36 21 21 - 7.00 I 328 26 24 " -4.20 i 58 19 18 5.50 44 9' 8' V -4.60 121 13 12' -V 3.10 109 33 31 -5.10 37 11 10 980 a 121 17 16 12.20 a 57 11 11 ' 32.10 43 6 6 -'A 1.00 80 11' 11 -' 23.60 Friday Nam Tlckar Laal Chg LabSoac LAB2 5' LasVDsc LVDG 2 -' UeOst LOMD 4 Ufscel LIFC 5 UscWt LIFF 9' ' LtjritP LPTHA 7i MTI Teh MTC 15' - MTRGam MNTG 2 MagelPt MPET MansurM MANS 19 - MarkSol MCSI I'V MktServ MSGI 3V -V Malnslt MATH 3'V -V MIWst MWDS fta MedOag MEDC 3V - MdEmrn MDERF Vt 1 MedOyn MEDY I'M V2 MedlndA MWA 1 's Meowre MEDW 8 - MednRs MDIX 'Va Vs Medwvan MDWV 10 - MeNBo MEHL MergeTcn MRGE 6V ' MerP3 MPTBS 1 Metaldd MTLC 1' -' MetalRg METLF 1 ' MerGtot) MGMA 2 - MIHNt MDPA 3V -Vs McroldG MCG 7'V V MtbrkP MILS 4 MiSpr MSPT 3 - Mirorc MNRCY 16' V Misonxs MSON 5 -Vo MouAm MAME 12 -' MortPr MPVIF 3 -V MKMdA MMAC 3 -V MuMmdG MGAM 9" -' MuKGmA MGAMW 4V V - V -V V ' ' Bra2Faat BnstIRn BrushCrk -C' I Friday " Nama Tlckar Laal Chg Tetscape TSCP 17 ;x: Terrace THIS 2 Thrmol VCa 1'V V ThrmToh TTRIF 1Vb -Vs Thrmogn KOOL 2 V . TxlelTcrl ATMS 2Vj rV TimbLdg TBRL 6 -V TdanPhn TTNP 4V -Vs TotaIRs TOTL 1 -Vb Toyota TOYOY 52 .r'V TmsGl TGSI 5 .-Jit TmsWsta WSTE 1 TmsotE TGLEF -" TmBo TRIBY flu 'l Tuboyss TUBY 2 ' TorboO TFtBO 7 jm4m Trbdyne TRBOF 4V -V u USAulo USAM 2 -' USESysn USEY 2 - S USHmGrd USHG 6 " US Wats USWI 1'V USWraCp USWC 3 -v US Pawn USPN 3 UnldTnn UTBI 15 " ' UnvOnpn PANL 61 ' UnVaw UVEW V -VK Ustnan USTX 2 vsiEni vsw r -'s VaatRI VAALY 4'tt V Vtyfrg VLFG 4 Vasomad VASO 1' - ViOnPhn VON 3 -Y WgErp VERP 4 VistaW VMF 4 - VsEdga EDGE 3" -V Voxa VOXL 5 VyraaCp VYRX 6 1'l - w- WarptO WAFIPF Vv WasleSys WS i n ' WsieMast WAST t At Weoerr WGNR 2' ' WellMgl WELL 2- WOeap WDEPY 19 1 Wsamk WGHI 2Vo -H 137 I'V 2V 6 5n8 124 12 1 4 4 6' 3 1 I'V 3Va 14 3 4 , 13 2 "a 2' 2 4' 3 3 9 3' 2 1 2V 6'V 44 4" 7 4 IV 2 16 3 3"B 6 41 3' 4 ABB8Y IATV AFPC ASMA ATEC ABERF ACNTF AABC AGAM ACRO AASIU AOTC AERTA AMVC ADMG ATPX AM SO AGTO AWT ALAN ACEL AAFG ALHY AlP ACAP BNGO ABMC ACEI ACEIW AHC GASS ATEL ARGNA AMXI ANCfl ANGLY AAGIY ABO ACTC ACTI AOCR ARGX ATCH ASTN ATLC AVXT AVGP AZUR I Friday Nam Tlckar Laat Chg Conotgwt CNLGW ' Conctogn CNLG 3 1 ContMed CTMI 7V -V CorpCKtPr COPTD 13' Cortex CORX 1 ! Cvntrytn COVN 4V ' CoverAI COVR 4 -V CoySprtsn- COYT 6 ' CrossMed CRSS 7 W CrssZSIIn CRSZ 3" -V OwnGrp CNGR 3 Vi CyorShpn CYSP 9 -" Cydopss OZON Vnt i CyprBo CYPB 2 CyioPh CYPH 9'V ' CyPhwtC CYPHW 8 1 OCX DCXI 2 V OEP DEPC 2 -b Oawco DLOV 1V DataSvsN OSYS 6' - Datamarh DMARC 4V -' Datatec DATC 5 DBet D6RSY 21t i Oeoora DECO 4' -V Del OLPH ) OoDMedo DMOS Ti 'a Dapomdn DPMO 9 -1 Decmdwt OPMDW 4 - DHSysh DIYSC 7 Didaxn AMEN 2 -V DigdSol DGSI 2'D - DigTms OTSX 5 - Dtxomal - OIPL 3 "! DnrSnrn DISS 4 Dmrsntg DVNTF 3 DnaC DRfNY 6V V Drypers DYPR 7 Dynagns DVGNO Dyrtd OYNX 7 aNeln ET& 6 - eNatwl ETELW 3 ' ECCS ECCS 3' - EPLTchs EPTGO 11 -' EadhSc ESCI 1" - Esibroka EAST 9 EastwxJ EWNO IV ' Edac EDAC 9 800Tran FLY 2' ' EacPrac EPO 13 - EtecCom ELCC 1 - EiaoCsl PUBSF 5 - Ettat ELTX 6 Enoocra ENOO 3 -' Emraav ENTR 1V -Va Emrtl EOYN 6 Equarnh EQTXC 3 ErcTAOO ERC2 6 - EsqCom ESOS 6 - - -V -V -V -Vb -4 Vb -' 'a - - -V - -' ' -V V V -a - ' V -V V - - - .' -V -V -Vb - - Friday Nama Tlckar Laal Chg Mjnk H.NK 7V V ID Bo IDBEF 3 - rSlntlwt MNYCW IV FSktjpf MNYCP 3 l-Fto FLO 2V ' rVCMs IVCO 2 -' IVIPub IVIP 5' ImgeMat IMCX 2 ImagTdin ITEC 3V -V IrragyrMd IMT1 fVs tVa Incomnt CNT " MMadi WCI IVs Winty FNY 1Vb V4! MorJata MFD 4 HoArtyn IAIC 14 " Mmen MKP V'x ' InrnkErl IMKE 7 ' kwovT ITSY 4 Immo WNO V -Vs IrtSghM HSC 14 - Inagnia BIG 1 -' Nasya INTAF 1 -V Integral t ISYS 25 1 ittgSrg ROCC 5 - HekGI) IGLC 3 V Mel m " V MeracEnl IELSF 2 - IntACom CCA 21 -V IrcpExn RENEF 5 IracpExwt RENWF 2V V Hum WTXA 1V -' Wnrspl WTXP 5 V MBusSch eSOF 4 rtffxm FCI 5' - InWsoen HtS 30 1 htJPracM rPMCF 1 IntYog YOCM 4 Inarran TAMSA 7 rtmawt TAMSW 1 wwSd MRS 6V - Irarat (VET 4 ' avra IRSN 2 awCp fTEX 4V - JavaCM JAVC 4 - Jawkn JVIN 9 '" Knsmn KWT 2 V KmBr KNBWY 90 KranW KRAN VVS V KrauaaF SOFA 3 -V Kreota KRSL 8 - KuaaHl KUAL T1 LCVa LCAV ia LaMan - LAMN 3t -Va 1 RomTch ROMT 2a Vb SACTcs SACM 8 -' S2G GOLF 7'V -'A SaflLok LOCK 3"! -Vs SaratgB STGA 2 Sasd SASOY 8V V ScanGr SCNG 2V -V SekrPol SEPC Semlas SLC 1'4 -Vb Senetek SNTKY 3 -Vb SenerTP SRTR 3 ' StwEnn SHDN 5 -V ShopHmn SATH 3 ' SwbertFn SIEB 31 -5 SavStdg SSRIF 3V SMerado , GOLDF ' SmsCm SIMS 24 . SmiPSn SIMU 5 Sreos SIRC 4 SmartCri SMCH 4 V SmrtSry SSOL Wt SmthCorn SCCO 6 , Sonant SMTS 6 - SndSrco SSN 1'V ' SrceW SORC 6V . SoPacPet SPPTY 3'V ' Spatar SPAZ 1'! -Vs SpecMu SPEK 1'V -b SpecHth SHPI 2 -Vb SpeeEnl SPZE 5' -Vb Startase SBAS 3"S SttoxYale STKR Sn SWfc FUEL 4 SuourMad SFS8 47V 1 SurgeCm SRGE 2 -'B SurgeCwt SRGEW IV -V Swssray SHMI Synarjro SYGR 4Vb -V TAVATch TAVA 13' - TAVAWI TAVAW 9' - TCICplA TCCP 73 TOMscn TUNE 74 -4 TCI Mac pi TUNEP 23 ' TJTfl AXLE 1 TMCIB TMEI 5 - TVGWi TVGTF 1" TakeTwon TTWO 7 - TkeTwowt TTVfOW 3'm TamRestn TAMR 4 TangEnl TESI 7 -V Tanrsyin TNSU 3 -V TrOrpGI TDRP 6" Techrjor TCLN TetelMex TfONY 2a Tewartn TPARY 4V -V Taiescan TSCN 5 'a TeMs TSFT 51 Taun TLRN 3 1 ' v v -Vb ' V ' V -' - -V -4 - -v -V - NuWvaT WAVE 3'V -V Nutrmax NMPC 121 NyerMd NYER 5 ' CtwMed 06IE 12' OrxSoll OSFT 2'A ' OdyPelrg OILYF IV -V OnStage n ONST 5' ' OnSxeSn ONSS 3V ' OntneSys WEBB 9 - Ophtlmgh OISC 2 ' Ortectrri ORTC 18 - OryxTc ORYX 1V VS Oscom FBR 4' -V PHC Ire PIHC 2' V PTIHokl PTII 7 -V PacTec PTCH 1 Paorttin PHU 4 Palatini PLTN 6 - PalmrMd PMTI 1 Vb ParaMad PMED 4 -V Pardgm PROM PathBcps PBHC 21' - PenrOct POCC 3 PermFix PESI 1 -Vb PerpetBk PERT 63 - PeeUnn HVNV 13 Pharmoa PARS 3V ' Ponder PNDR IVb -Vb PrcBusa PBSIV 4' V PrcOOCp POO 3 ' PrecSy PSYS IV PretEmpn PEGI 6 PressM CDRM 1 -V Procept PRCTC " -V PnxcMn PJTV B -V Prosoll POSO 6 - PbCoNA PCNA 1 - QMed OEKG 7 Osoond QSNDF 3V OueenSdn OSRI 7 -Va Quesanwl OUSTW 2'' -V Oueston OUST 6 -' Quesanpf OUSTP 9 ' Quaevn QGLY 11 - Racks S RDUSD 2'V V RankGrp RANKY 13' FtoaiSn RLAXY 17 1 RacvNetn RNET S'' -' RegneBc RBNK 15Vb -Ai FtenBsn REU 6'V IVri RNTK 2"B ' Aespor RSPN 5 AcrCa KRhC 8 RKkCabn RCK 2' V RowSMn RMD IV -Vb FFDFml FFOF 22 FamBptA FBARP 8 Fine com n FOOT 5 ' FinetHdn FNHC 3 FocusEn FCSE 3'! Fonar FONR 2 a FonoCp FONX 5'a FoodTch VR 5 -V Forelnd FORL 4 Formufcn FNCLY -V Forwards FORD 2 -V FrkBncp FNBC 22' FredBrw BLUE 1 FreSCn FSCNY 5 Freshstarl FSVC 6 -' FroraAf FRNT 3'V V hjfPh FLUTY 37 - FusHse FHRI 3' -Vb FtrmrJa FMOAY Vb GBFds GBFC 8 ' GlxyFd GALX 1 ' GalvSlkn SIZL 4 -4 GenBaar GNRL 12' GerOvun GOCUF 8 V Genta GNTA V -Vb GentOnl GNTL 8 - GeoWsle GEOW 2Va ' GxmnOo GTAX 14V -V GkmCwt GTAXW 9 - (Mm GBTT IV GictTela GTST 7 - go2wtn GNET 17 V GoURa GLOR 3 GouSlwt GSBNW 27 ' GofxcEn GOTH 2V -Vb GmdAdvn GATT ' 3' ' GmdCSis GSLM 2 GmdUnn GUCO IVa V Greenms GMTD 1 Grptong GLDt 3 -V GipLngwl GLOIW 1 HaucgD HAUP 10 1 HawNtln HNWC I'V ' Headway HDWY 6' rks m 3 HibmFd HIBNY 4 HtsEdann HEPH 16 - WywP FILM 2"V - HrraCapn HCAP 5a -V htnacmCn HCOM 2" HumaScan HMSC V - Hvird H6C0 V ' iAccuMadh AcresGm - Arjrorjyna AdAASun AovOep rJvEw -AdvMchV MvMat i,ATchP I'-AdvMrktn fMgrlopen "ATranap -Alaxa Aacal AHAFGS- ...AlphHsp ., Aena -AmrCpn - ABrao "-AmChmpo "CAmChpwl AHCrl AmTa Amnex - AncorCm "AngSA "AnaAG ''jApBornal ArtCain ..K)Cp : AguaCra -Arausa Alreachn "AsrimT 'AlPharm AvaxTchn ; .AviGrpn wureln C2Soln casoiwi CCA Co CCAIR CFIMkjn CPIAero CTIMsn CaiPro Carypla CamDM CanSoA CapBNCn CaptBavn Casootntn Casryin CecoEm CaarSySf) CnPacMm CeraaSt Chapra ChanEnn Cberokaas CWCon ChromCS CrrOaD CmSur Ctyscapeh CouCas ComlnM CmryCr CmtyCral CmtyFncI CmtyFn CrnpGan Cornplchn Compresn CmpSopI CmpOwnn OpuUrt CpConc 11 5 7 3 'a 9J 2'V 5V 1' 4' 3 8' 15 6 4' 4 3 3Va 8' 1" 2 2 6 4 12 53 1e V 2V 1B 3"" 1 14 25 2 1 4 4 9'V 1 t'4 CTWO CTWOW RIPE CCAR CFIM CPIA CTB CALP CALY CMDAC CSPLF CBKN CBEV CASC CMYN CECE CLRT CPMNY CNTR CHAR CHEX CHKE CFCM CCSI CHON LUXY CTYSC CCRI CCI CCSE CCSEW CFGI CMFH COGE CTEK CSNTC CPRX COOI CMPO CCEE CMPT NAM Corp NMBTCp NatHthg NatiSeg Navxdac NaoMda NeiBankn NhWCn - V 6V -V -' - v - 2 20 2 15 6V 7V, 23 V 4 4 2 3 4 10 5 5 2 4 I'V NMBT NRrD NWIR NVDC NEOM NTBK TNCX NETS NVST NWCA NOOFU NEW NWCMW NXUSF NHAN NSANY NOGAF NORT 'A -B "Vb 'V - -' - ' -V - -V NevSarn NewCaran NewFrifl SwWEya NewCm wt NaxusDn x-v-z Va -V XCED 4i XYBR 1B 'Q? X-Gead Xyftmaul YldUP YBUPwe ZCorp I'V 49'V 5 12 11 4V BCAM BOKF BOSCF BVHTF BELT BBUC , BUM BOSUd - Mledi BrgBuct YID 10 - YILOZ 2 ' - 2Uf 2B -B V NrjgaBcn NorttnOni -V ' Compum New York bonds 120 ajgXo) Dairy Chg YM. 61 75 CORPORATION BONDS -3V -3V -v -3 -' 100 101 - 654 - 140 - 266 -V 191 -I 106 -V 119 -V 79 - 656 - 102 -IVt ( - 132 Argosy 13'04 AcCpdc6s01 Aflch9'l1 AurDl12 BkrHgh ir08 9aPa7V!i3 BalaoT6'a0 BeaT6!403 BasoT604 BesoT7s0S BeasoTsVB BelsoT5''s09 BataoT7s25 BesoT8 '32 BetTr32 BetsoT7'33 Be90T633 BenCp 12'13 eargBru611 BarkHaailaOl BaBuy 6400 BatriSl6'9 BethSl801 Bt4nSt(4S0S Bwf 9s06 Bkom812 Bordr8-6 6ot9WS9'03 BmGc9'706 BurNo9'06 BurNo320s4S CaaEgy 10 404 CapaCap6 55s02 - -iv 1 . AOTOpirtO - AKSI1004 " AMR 8 1098 ANR7s25 'ATT498 ?'ATT499 ATT 600 ,",ATT5'01 lkATT7V02 AntVaX :att705 ATT 1205 'ATT7VJ06 Ani'2 ATTl1 : ATTe3Ss2s - ATT 8431 "Ajma104B '.,AMCzr9 - AMCtr2O00 . AftClrOI AldCilO " AlrX05 '.acCb07 - AMClrOJ AS1714 ca5aCX5 74 64 62 63 66 63 59 66 76 74 72 69 1U 71 85 68 62 S3 86 62 61 66 76 66 66 Dailv I Treat U DaNv I Waakhr OaMy I HVaakly Dairy I Waakry Daily I Waakry Ooaa Ch4j I Og Vol Nama Yd Ctat Chg Og Vol Nama W Cfaa Chg 1 Chg Vol Nama Yfct Pom Chg. Chg. Vot Nama Ykt Ooaa Chg Chg W 110 1 603 CraseM6'08 63 96' -' . -' 60 CxjkeEn8s99 78 102' 45 GMAir15 3221 4 1V 156 toppers 8' -204 83 102 1 -2 40 98 -1 10 CPoM712 12 100' ' 20 Duken7s00 69 102' -1 40 GMA6s02 59 101 20 Lamar 06 106 5 122V 1V 50 ChspXE9'06 81 1M -1 -1 789 DukaEn 5'01 59 100V 25 Gnesc1003 100 103V -4 -V 143 LasSol6'03 102 -1 -21 P 67 -1 V 18 ChwnC917 8 3 105 - 452 0ukeEn6"404 63 100 110 GnestsH905 90 1077 60 Laucada 805 79 104' 30 62' -V 1V 53 ChckFul712 104 -2 96 DukaEn 7a05 69 102' 10 GaP6'99 61 100V 5 Laucad713 7 4 1041 1VS S 102 -V ' 127 ChryF6196 65 OP -' 35 OukEn606 65 96' 12 Grrty1l04 108 109 - 11 L6Prp8s01 127 3 3 101VJ 150 Crnyf1399 120 110 54 Dun7J23 72 101' ' 5 GrandCas 10'03 8 4 106' 115 LV806 73 "5 1 .5 101 - - 40 CtvyF8V99 80 105 45 DukaEn6'23 7 0 98 265 GmTrfn 10'02 84 108 - 20 Lcaws3'07 96 -1 "9 101' 4 26 Oardo1102l 98 - 290 DukeEn7'24 76 103 20 GVo5s56lrg 76 68 -1 -1 50 LgtsU796 7 7 994 -V 6 105' 65 OrkCXg" 92 103' - 269 DukaEn7VtfS 74 101 -2 63 &4IMoSsS6l 75 67 -IV -IV 15 LoSLt73s99 72 101 30 103' 35 Ovl805 86 101' -V 106 DujEn7s33 70 99' -4 115 Hawd7s00 7 3 96 v 69 LgU7 05s03 68 103 25 99 V - 24 Oevl11 81 103 V 75 Eokard 9'04 86 1067 63 Hflet7V3 109-2 -2 10 LsSlJ7s04 69 102 -1 -1 20 106 1 66 CvB612 6 2 102V -V 6 Exxon 6305 60 100 - 18 HtJaogVjOl 81 104 - 25 Lotsu604 6 5 101V - - 55 109 -4 3 Coasie"02 7 6 106 42 FadNMir14 36' V - 75 Ha12V!03 13J 92 - -1 2738 L9rsu6')6 83 103 -1 20 106 - - 75 CoasHOaOl 67 115 5 10 FadNMiH9 25 - 115 Hnn5s06 111 -2 -3" 189 LgoU7i07 7 3 103 324 104' -4 ,138 Coaurff04 91 7 3 260 rdOS8 02 7 6 106 - 119 HooxV4'-!99 46 9'7 - 19 Lona89s19 84 1064 ' 0 98' -' -V 162 fc75s06 8 0 100 5 FINIir09 87 ' X HooxV 4'?99r 4 6 97 14 LgAl921 97 100 -V - 8P9 106 10 Cm6a03 79 1014 1 5 Fttflaee'ioe 64 101 V 10 HotnarMS 61 106 5 LgHU9s22 79 "3 - MO 87 25 Cm7C3F 74 102V 2 1V 62 FsrfW8s09 60 100V 18 Hotngr806 6 6 107 V J 89 Lgru82s23 8 3 108 - 180 6 6 1 Cma8-07J 78 102 85 FUnftE803 86 103 - -V 319 HorneOpt 3V31 147V -? -7V 250 LgsU924 95 101 ' 896 102 - -V 552 CompUSA9'X 82 103 144 Fmg9'i6 93 102V 12 HuF1134 107 110 -4 60 UuK203r 33 86" 3' 101 Vaj 'Va 1 39 CornpMgl 803 83V -V -2V 277 Fjrsfi1202 116 110 1V 1V 80 BI7408 75 101 V - 89 Luor7v06 68 '07 - - 130 10T ' 75 ComrjUjI 8e03 87 -2 -31 139 ForU9s99 88 102V! - 26 iPw6Vt35 68 97V 4 2 MaeNS704 103"! '" 41 101 - 83 Conac803 77 108 -V -V 136 FomrarttS 77 109 1 Prs23 7 8 102V 20 Matar9'rt4 103 - - 30 104 6 ChNG596 56 99 Va 16 Forajra21 75 115 11 MgHI6s03 116 -1 MaK)7a02 66 101 - - 102 2 25 ConNG6'3 66 100 6 FVMP804 65 103 5 eM600 63 101 95 Maoa03 93 - 101 ' 250 ConPortlO- 105 1004 -2s 23 GPC8t9e 86 101 18 3M702 68 10 " "0 afcOnJ702 7 3 Wi -1 '.'70 103 - J 50 ConPor11006 101 99 -V - 65 GCir06 71 111 -1V 50 6M7VJ13 68 109 VH Md6C3 67 - -22 10T 118 Cr4m6"02 164 -14 5 GM802 102 25 3M8'9 71 117 - '0 Iivr305 6 5 102 30 118 21 3 0ti 1006 82 106 -1s 25 GM7'99 71 Ml 16 3M7s25 67 105 McOr8i1 76 1'4i T 3 46 - 26 Cor-7t04 68 V M6 GUA649 8 4 103 4 45 wi1c512 60 65' 1 ' 35 McCM70525 71 - 40 106 -V 96 Cay 105 87 106 - 47 GMA900 6 0 106 ' 17 Sha;a03 68 10? - - 190 ScDnl733 71 lOT '10 96 7 Dapre081 75 2 117 GMATsOO 66 101 -V - 156 JCPL7"i23 73 102 1 22 MarchX999 96 103 - 109 -J' 30 DaraC99e 64 102 Ta -IV -H 7 G44A51 5 6 97 -V 230 JCP625 71 95 l4arLyGI9e W al'4j 1' 10 1i - W Dara65a'9 79 113 - 5 G4A01 67 111 -1 15 JirOoSc "!00 40 - -2 '23 Mcre'l 76 10? ?3 96 -1 20 Dvt?t99 119 1 16 GMA6"01 67 103 17 1 26 KCSEn6"e 80 99 - 1 2 UteV2 70 13T -1 '4 10iv 5 Do600 67 101 ' - 3' GAA7s02 68 102 -V - 106 KjulB903 8 0 103 ' -" 23 udhdAm i25a33 120 - 20 102 -Il -1 142 Do703 6 8 W1V -V -' SO GaM6o2 65 102 66 Mu704 7 7 W - 353 mxts-jji 86 -i' - 5 102 - 47 Dori3 7J 107 1V 36 GMAf3 78 108 4 ju06 8 0 10? 230 10O - 73 Do6B513 68 10C -1 1 GMArjcStll 64 94 ri 1444 64s 3" ioc' 1 a ojP-Ktisoi 60 99 - - 9i GMAtn; 3T -2M -1 43 iwrj6o9 w v 23 Continued on Dexi page 14B 107 100 103 99" 984 99 (74 103 103 104' 103 106 108 106 1107 110 KB' 97 86 81 71V 62' S4V 471 92 126 HO" 107 106 101 lO?) 103V 104 101 ' ' -1' - ' 4 6' 266 a502 k904 CaterpircC1 66 -Vj 1 - -' AmorxrJ' )10aQ3 Caafiair 9a06 Caninc6807 CnascM799 ChasaMrKia CnascM7-04 ChasoMSOS CnaaV636 ' 201 1 12 331 14 20 Anreeco 10sO4 ArrTart00 Vgcay 12a01 -

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page