The Palm Beach Post from West Palm Beach, Florida on March 28, 1998 · Page 103
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

A Publisher Extra Newspaper

The Palm Beach Post from West Palm Beach, Florida · Page 103

Publication:
Location:
West Palm Beach, Florida
Issue Date:
Saturday, March 28, 1998
Page:
Page 103
Cancel
Start Free Trial

Page 103 article text (OCR)

THE RALM BEACH POST SATURDAY, MARCH 28, 1998 33 I Vol I Vol Yew Friday I WoL Ugh S2-Dtk I Wgh Low Name I Vol Weekly Cng j 100m High Low 52-w I Wgh Low I Nm Low Symbol By YWd PEkkX H Low UH O19 Chj Symbol Otv YWd PE 10001 Wan Lo Ut ; New York Stock Exchange 1 192 192 192-' 101 193 182' W' 23.70 193 122' ConscpfE CNCpE4.27 2 2 61 46V Consccff CNCoF .640 16 X' 59", 60' - 468 81 57 2 17-60 j Continued from previous page 27 X ConscpfT CNCpT2.X 8.7 6 XV XV X' 45 15' CnCigar CK3 10 104 16 16' 16 47 27 ConEd ED 2.12f 46 15 329 46' 451 45 Vol Friday Vol WMfcty - Symbol OH YMd PE10MX mgh Lo LX Chg 100CH Hfl tow Vtw Chj Chg 132 134' -V 7303 IX' 130 -V4 26 26 -V 152 27' 26 -1' 27 27' V 13 27' 27' V X' 30 ' 31 X' X' V 29' 29' V 23 291 29V -V 25V 25' 34 25 V 25V V 24 9 25 24 26V 25"-Vt 129 25 25V -ft 28' 28 ' 377 29 28 ' IX1 84 ChaseM CMB 2 881 2.1 17 1 358 IX 29 27' ChseplA CMBpA2.63 9.9 X 27' 28 27V ChsepfB CMBpB244 8 9 6 27' 31V X' ChsepfC CMBpC2.71 89 4 X" 31 29V ChseptG CMBpG2.74 9 3 1 29' 26'.32 24'1-MCriseplK CUBpKI.X 7.5 2 25' 26 24 ChseptMcW CMBpM2.10 WB 24 ChsePC pf CMBp 2.03 7 9 21 25 32 24 ChateauC CPJ 1.821 6.3 31 62 29 8 1 Chausa CHS 49 4 -.40 -.70 -1.50 81 X ConEpfA EDpA 500 63 X 26 X'A ConEd31 EDL 1.94 7.7 8 25 59' X' ConsGph CGX 46 40 57 -170 -8.10 102X 21.10 1.94 3.4 IB K 37 1.X 2.6 24 X 64 60 47 ConsNG CNG X' 49' ConPap CDP 4 4V -V 163 5 4 -' V, 57 X XV 140 ' 10X 16 15' V -X70 - 1773 47' 45' -1 11 6 XV 79 .40 32 X' XV -V -1X 147 57' 56" -V 22.10 -' 1X1 57 55'A 1V -6.X -1 478 65' XV V2 19,40 114 19 18V 18.30 -V 43X 44 43 -1V ,10 447 5V 4V V ,-7. ' 294 3 3 ! ,-4.60 -'A 72 X 25' - -1,90 32 25" X' .50 - 5X 32' 30 1 24.60 V 17 X' X -3' 2200 25X X' X'V -3V 18X 23 15 19 22V 9 Checkpnt CKP ,01 92 128 21' 20 21V 19 11'A ConsPdtss COP 10X 22 V 20 -V 14 312 X' 37Vw V to to XV, X'A S6" X X' 56" X' 63 18 19 43'4 44 4 5 3 3' 25' 25' 25 X'A 31 31 58V 59 42V4 3414 ChelGCA CCG 2.76 7.3 20 X 37 37V 37 X 271 ConSlor CNS 7'A 2 CGOina DIN 40'A -'A 43' 31 Chemed CHE 2.12 5.2 13 21 41V -1.50 -1.70 1770 57 432 44" X 5V 52 3' 5 25' 3 25 V 5V 1 CGDinaL DINL XV 25'A CnEpfl CMSpl 2.08 8.2 24 16 Chmfab CFA 20 4 24 V 28 20 ChemFst CEM .40 1.5 14 3 26'4 X 27'A Chspk CSK .X 2.3 16 58 34 23' 51 ChesEng CHK .08 1.3 1X5 6V 40 40 24 24' X X' 34 V 34 6' 5 18 18' -7.50 -21.50 - 1X 41 - 15 24' -V 150 26 V 202 35 62X 6 '4 27 18 1V 8722 XV 23 '4 25 - X' - 5' -V 18'A 82' -3' 11 74 32V 59V 25 24' CnEFpfK CMSpK2.05 8.1 40' 18 Conttncl CFN . 64A X' CtlAirA CAIA 62V 29"2 CtlAirB CAIB 52-WMk I Htt Low I Nsfnc I 31V ft BMSH I 115V 57tt BrrtTel - ' 30V 16" BHP 17A 2 Brooks 15 8 BvmSti I 55 44V2 BrwnFA I 58 V 45 BrwnFB ; I 20Vt 12' BrwnGp 38? 26 Brwnfr 36 29 - ftnFAC" i 37 26 Brunswick I 28 m . BrshWI 59'2 23V4 Brylane i 30 20 Buckeyes 23 14' BuckTchs 54 12 Buckles i 39"? 19 BudgetGp I 24V4 WH BuenavM' 24 5 Bufete ' 20 12 BurlCoats 17ft 10' Burllnds J 106'V701li BurWSF i 53 3811 Bnflsc I 9'2 5V BurtRsCI 15 11 BumPP . ! 35" 25 BushBA ! 29 18' Bushlnd 10 56 57V 82' 83 -980 7.X 2.40 21 16 CnesUtl CPK LOW 5.4 15 2 18" XV 61 Chevron CHV 2.441 2.9 17 1105 84" 55 46 CnevyCpf CCPpA 5.19 9.7 2 53 10 673 58 16 1 X' . BST 2.02e 8.2 4 221 24 24' 24 - 1490 26 24' -1' 1490 BTY 10.936 101 22 23 108 107' 107' t1' 287 114' 106 -5 34 30 BHP .73e 3.5 12 43 21 21V 211 - 162 21Vi 20 V 1420 BGL .30 1.8 1 56 1616 15 16V 1'A 295 16 14'A t1V 8910 BNS 25 15 12VS 12V 12 159 12' 11te ' 2220 BFA 1.12 2.1 20 1 53 52'V 52'V -" 12 55 52 -1 40 BFB 1.12 2.0 21 46 55 55'u 55' -V 252 58V XV -1' 30 BG .40 2.8 25 14 H 14 14 -V 193 14' 14 Vie 800 BFI .76 2.3 24 1336 33V 32" 32' ' 6552 33' 32 -? -11 10 BFE 2.58 8.1 36 32 32 32 -Vt 235 32 31 - -5.90 BC .50 1.5 23 187 35 34' 34V -I' 1222 35" 34V -V, 1320 BVV .48 1.7 18 57 28V 27 28 W 131 28V 26 ' 1510 BYL 20 32 56' 55 55V -1 268 57' 55 -IV 1210 BFI 2.10 7.1 15 57 30V 28' 29 128 30V 2B'4 1' 220 BKI 14 20 20'V 20' 20' 131 21 20V -' -970 BKE 33 37 52' 51 51 ' 312 54 50V ' 5070 BD 23 72 37V 36" 36 -V 677 39 36'A -11 630 BVN ,15e .9 108 16 14 16 1 712 16 13V 2' GBI 119 6' 5 6 577 Tk 5'A -1V -3770 BCF . .02 .1 13 54 171z 171 17V -V 643 17 16V 530 BUR 16 168 16' 16 16 -' 858 16 16V 1 21.30 BNI 1.20 1.1 19 405 106' 105' 106 V 1996 106 104V -" 14.10 BR .57 1.2 27 473 48'4 47V 47V - 3100 49' 47V 6.10 BRU .64e 6.8 6 183 9 9Vi 9 V 263 9 8 V 53.10 BPP 1.051 7.2 17 189 14" 14' 14V 2754 14" 13 -4.90 BOA 20 1 32 31' 31' - 16 32V 31 -V 21.70 BSH .14 .5 19 6 28' 28V 28' -' 56 29V 28V -1 8.20 BBR 6 1 6 13 4 34 34' 34 ' 110 34 33' ' 780 XV X' -" X 40V XV -1V X'10 47'A 47' - 432 48 46 -1 17 X 8'A 5' ChicBy JNS 7 148 8 41 14' ContCan CAN 51 15 CtlHme CON .X .4 X 13 ConCMx MCM .14e .6 12 44 47 1 X' 43 6' 1620 4 20 -4.20 23 12' CneBSI 271 14 CnileFd CBI .24 1.4 39 X 17 CH 3.40e 19.9 72 17V V 18 24 XV ' -800 -Vl 269 7V, 6 -V 10.40 X 9 9'A 22 5V Converse CVE X'V X' 91 9V 62' 63' X' X' 1 9V .7 12 11 8V Cooker CGR .071 53'A ' 8' 15 V 17 -V 26 Vi X' -1 13 V 11' -V 121 1' 40 1' 7 -V 53' 53' -' 14 55 8' 8' 1X 8' 16 16 ' 254 17' 17V 17' -V 213 17 27V 271 -V 1661 28'4 . 23VS 23' - 463 24 14' 14' 2X 15 11' 11V 178 11 14' 14 -V 585 14 40 41' - 1058 42 r 7 -V 105 8' -' 3X7 X 62' 1" 868 41 V X' -1V2 X' 21V8 CMeTel CTC .79e 29 30 18' Chilgener CHR 1.33e 5.7 X' 9' ChmaEA CEA 19 8' ChinaFd CHN 509 4.3 -7 -4.10 -1040 -S.60 81 31' CoopCas RON 51" 16 CoopCo COO 178 X' 10 23 39 14' 37 11 'V 97 14' 32 41' '4 1434 60' 56V2 -1V, 58' 58 X' 41 Cooper CBE X' 18 CooprTr CTB 25 340 84 17 52 ' 1.32 2 2 18 407 B0 ,38 1.6 15 286 24 .518 3.4 336 15V 91 2' 4 10 X 7 ChmSAkn ZNH 42 26 ChinaTlcn CHL 810 2250 -2.X 19 V 8' Copeln ELP 23 X -V 1299 25' 23 -1 15 15 XI 15 14 - 2V 2 5X 2V 2V -V 9 9 -Vl 13 10 9 -V 13V 6 ChmTire TIR 10 42 23 8V 5V 1'A CoramH CRH 4' 2' CtiiYuc 4 2" 2" -V 18 2 10 7 Cordiantn COA CYD COB 17X 92 XV, 2.00 2.2 23 295 92" 91V 81' 18'. 12' Ctuqula X 1.5 94' 46' CoreStF CR - 1040 13 13V -'V -' 10 46 45V - 4 4'A V M1 4 3 V 54 43 ChiopfA C06pA288 6.3 11 3'A Conmonn CRM XI 4'A X 13' 13V 13V 2 46 45V 45 17 X 55'A 55' 2 X 37 37 19 7 7 7 mVi 53' ChiqpfB COBpB3.75 6.8 - 41 X' 55'A -1 X XV ComPdtn CPO 1X X'V X 21' CMends CHZ .72f 1.9 19 10 X 19 ComPpn CNO 2.16 10.0 SO X 21V X 14 CorPiptn CPP 1.20a 6.8 X X 18'A 8 5' ChkFull CHF 34'A X'A -V 1284 X 311 3' 21 21V4 V 148 22 21 - 18'A 18'A -V 448 18V 18V -V 12 12'A -'A X5 12 12 -' 67 67' - W 68 XV ' 43' 43' -'A 40X 43 42'A 14'A 14' 142 14 14 -V 18'A 14V CnokasHn CHH -'A 72 X X 1 266 8' TO - 229 18'A 16' 1' 2X X' 51'4 3'A V 182 59 57 13 10 ComRltn TCR 1.041 8.6 54 12'A 1MVie55' CornDpf GLWpM3.X 4.5 ' 2 68 410 -3.40 2030 -VW 960 -2? 60 s:x 1410 -X.80 18.20 -340 -5,M 50 8.90 17.0P -6.X '.90 -IX -5 -3.40 13 X XX 24 80 20 17,90 300 17.70 28 183 17 18 X X 55' 54 54 21 44 5816 X 58 X' 30 Choicptn CPS 5.10 1.80 21.40 .X 54 25' CSDTch ' 49- 28 - CANTV 39'2 20 CBCcfll 27 22' CBLAsc ! 34V 16 . CBS . CHP .11 .2 16 59 50 VNT- ,19e .4 11 433 42 CBG 20 61 39' CBL 1.861 7.5 17 58 24 CBS .20 .6 39 1370 33 59 37 ChrisCr 47 60" 3V 252 50 42V 42 3181 42'V 37 39V 1"i 117 39' 24 24 t 498 25 V 32 32 -10683 34V 41V 41 351 42 65' 32 Comingln GLW .72 1,7 23 9X 43 CCN 1.781 CST -2.X -1840 -10.90 -980 7.50 8 90 12.50 14.70 15.50 -6.X 16.X 19.70 4.10 560 -23.90 19X -1.80 970 51 3 X'V X X'V ' 15 2 37 37'A 37 ' 10 37 X V 15 37 X' 1 15V 13'A CorpHY COY 1.28 8.9 18 14V 13 12 CpHYII KYT 1.29 9.7 9 13V 13'A 13V ' X 13 13V -V '. Mt ? (T.APran P7M.I7H 11 11 41V 14 15 ' 75 15V 14" ' 46V 31' Christn 37' XV Chrcft 44V 26' Chryslr 81 51' Chubb 32 24 ChrDwt 16' 14 V CpHYIIIn CYE 12 15 ;'V 24' CCApfA PZNpA 200 82 4 24V 24V 24'A V 37 24 V 8591 43 41 -2 -1 2255 77 -1 - 2X X'A 27' 1 45V X'A CorrectCp CCA 57 111 35 114 61' CCBFn CCB 1.88 1.7 25 9 111 into 111 1.60 3.8 10 1244 42V2 41 42' 1.241 1.6 18 787 XV 77 78 .48 1.6 24 50 X'V X' 29 X 3 3' 3 CRC C CB CHO CHY CBR CER 15' 8'A COfipro UO 14 9 14' - -.47 33V4J , CM . CDI . 23 371 44V 43' 43 47 2" 40' 2V 37' 1V 24 32' V 40'4 V 24V 111' -2'4 43' -2" 26 -' 203' -2 8 ' 30 2 34 V ' 25 ' 66 4 2' 1 ' 6' 3V Chyron ' 407 3" 3' -V 26 71 'A 22 CIBER 45" 21' CortBus CBZ 27 21 45' X' 7V4 Cotelkgnt CGZ 44 100 X'A 53' 24 CntwCrd CCR .32 .6 18 289 541 34 X -V 1550 X' 34i - 14' 14 79 14 14V 44 45V V 67 45' 44 ' X 28 - 24X X'A 23 5 53 X' V 2208 54t 50 2' X 29 ' 255 XV 28 1 23 23V -Vj 6X 24V 23 -V 40' 41' 1047 41 40' ' 46V 47 V 61 47V2 44' 2', 204V4 204'4 8 8' 37V2 Citorp "28 25 CFCPTpf CFBp 2.34 207i 139 -CIGNA CI- 3.441 1.7 14 194 208 ;-9' 8' CtGHi HIS .81a 9.6 84 8' , 33 V 29' CITGpn CIT 17 394 33' X 51 70" 69' 69V -V X8 71'A 67'4 V 2.46 5.1 40 X 48 47" 48 -' X 48 47" -' .40 1.2 24 383 34' 33 34 - X53 34' 32 1'4 XV XV CinnBels CSN 32" 32" X' 24' OnG25 JRL ' 168 113'A -3' 478 47' 15 27' -3 1003 208 7X 8' -' 2711 33' 1732 X ' 32 26' V 640 67 517 7V4 V 725 1 ' 1101 47V 25 'A -140 -46'4 16' CKERst -CKR .08b .2 34 1X 36' 35 36V 2.07 8.1 1 25" 25" 25" V 18 XV .48 1.5 16 109 31 31 31' ' 723 31 X 24'2 CousPr CUZ 1.44 4.9 23 64 XV 24V 14' Covance CVD 34 1X X 42 18 CoxCm COX 166 41 471 19' CoxRadk) CXR 6 47 31' 17' CinMil 2V 1 CmeOd ' 26V4 23' CUP pi CPMpA2.32 9.0 6 25' 25 25' X 1V 21.40 1 -V X.M CMZ CPX CIN 1X5 1' X' X CINergy 12 7 Craws CRG 10 12V 457 1 1 1" 180 5.0 16 174 36 35' 36 V .14 .3 X 756 44' 42 43' IX 11 11 11 49 31 CircClyCC CC 11'A L70 32 CMACInv CMT .12 2 22 151 67 ' 6 3' CMICp CMX .04 .6 46 246 7'4 , 5' IV CMLGp - CML 298 1 , 47V 31VI CMSEng CMS 1.20 2.6 18 182 46" 11V 7 Craig or s CRGp 12 12V V 40 12V 11 - 11 -11' - 10 11'A 11 - 17.10 51 51V - 2M 52 50 -1 18.30 19 19 X 19V 18' -14 -V 1X1 37' V 33X 45 -V 1124 11 -V 83X 22' 18' 6' OrCCar KMX 52 30 Crane Co CR .50 1.0 21 X 51' 45 Vl X1 X Circus CIR 22 865 X X' X' m -v 42 -2V 11 -V XI' -3' 139' - X' ' 25 1080 -7.X -2.50 400 -5.20 -.50 18.50 1.40 -5.70 270 1120 3250 -4340 5.40 -6.70 1610 2.20 .40 .10 -920 -1.70 830 -.50 -2.40 ' 4.90' 10.20 -1.70 6.10 .50 67 67' Vl 6' 1 1' 4' 46' 25V 25V 148 148 11 11' 15' 15' 1.27' 17 CMSG CPG 1.24 4.9 14 7 25 CCI 2.301 1.6 19 1472 143 146 101 Citicorp 140 141V -V 7311 145'2 21'A 13' CrwfdA CflOA .501 2.6 X 19 22' 13' CrwtdB CRDB .501 26 20 16 18 21'A 13 Credicos BAP .45r 2.8 10 16 18 18 V X 1952 18 -' -7.30 15 16 -' X7 16' 15 V -2X 1 153 96 CNAFn CNA 8 149'4 10 CCIpE 2.00 7.8 96 81 - 2279 37 34 1V -840 4 X 25' X' X X 8 25 25 25 X 25" 24 24 24 9 24' 4 11' 11 15 40'A X'A CresRE CEI 1 52 4.2 X 334 X'V XV XV -V 76 25' 24' ' - 92 149' 147 - -V 20 12V 11 -V -V 87 15 15' ' -" 148 48 48V -" -' 3354 36 34 -1" 'A 16 57 55' 27 X OtcpplE 272Vt25 OtcppfF 25 24 V CitcppfG 28' 26 Citcp pff 25' X'A ' 6X 25' 24V4 310 12V 10' CNAI CNN 16' 11 CNA Sure SUP, 49 37 CNBBcsh BNK 50' 26 CNFTran CNF 24 ' CCIpF 1.88 7.3 CCIpG 1.58 6.4 CCIpl 2.08 7.7 CCIpJ 2.12 7.7 .92 1.9 20 13 48'V 48' 48'4 25'A 24 CresRE pf CElpA 1.69 6.7 11 25'A 60 X' Crestar CF 1.16 2.0 21 107 X XV 58" -' 783 60 58'4 - 3.00 1 X XW X V 104 27" X -V .40 1.1 16 457 35 34'V 35V 15V4 15' V 1210 15V 15 V 3.30 34 27' 27V 27 -V 114 27' 27'A ' 25 CitcppfJ 17 13' CnimiMa CMM 1.48 9.5 12 IX 15V 56 56 27 70 51 CNFTrpt CNFpT 2.50 4.4 56 28 15' CPI CPY .56 2.3 45 4 24 X' ' 40' X' ChimipfB CMMpB2.72 7.7 1 35 24 24' ' 112 24'V 24 ' 27" 25 CcppfK 34' 23 CtznCp X'A 35 13 13' CCIpK 1.94 7.2 C2C X .6 CZN ,75t 12' CnSKhle CGW .396 2.8 2 13' 12 10 31V 286 10 3 49V 28' X 7 C1I2UI1I 31V 18' CrnibKnl CNK .05m .2 24 155 XV 26Vi 24 CPLCappI CPZpA 2.00 7.9 1 25' 24V 22 CSKAton CAO 137 23V 39'4 26 CSSInds CSS 20 2 33 V CZNp 2 50 5.1 51 42 CteUlpf 39' X' CityNC 21' 9' CrosTbrs XTO .16 .8 34 84 XV 19" 19'V 45 X CrosTpfA XTOpA 1.58 3.4 19 45 44 45 25V 25' V 14 25 25' 22' 23 786 23' 22 -14 33 33' -V 14 35 33 -1 58' 59' " 2155 60 57'V V 24 25 ' 37 25 24 1V 33V2 XV 193 34V 32 - 561 1.5 X 81 X J2' 44V CSX CSX 1.20 2.0 16 418 59s 16'A 16' 4 16' 14VI6 wairesstr 18' 13V CrosTim CRT 1,71e 10.1 14 t'A 8 35' X 3.50 42 13 13 -30 V 917 X 28 -V 9.40 -' 547 21' 19' 1' 19.X 1 40 45 44 6 22.60 ' X 17V 16V 1' 3.80 ' 79 7V 6 - -18.00 ' 4X 9 9' V 2.00 V 84 54'A XV 3.X - 12X 54V 52' 7.X 1 13-50 49 7.10 ' 153 20 19' 1V 32 ,26 20 CTG Res X' X Clarcor CTG CTS 18 6' CrosCAuto XC 14 6 6 X 91 37'A 16 CTSs '15' 11 V CVREI CYN CLE CLC CMH ecu CLM CLF 100 3.9 14 6 25 .24 .7 23 18 33 1.16 8.4 12 3 13 .44 .6 899 74 21' 12 ClaylH 13' 13 24 14V 13 - .12 .5 19 103 22ie 66 2.0 16 6 32" .X .4 19 154 21V 1374 X' .88e 7.9 7 11 1.30 2.4 11 14 54' CVI 9 71 CrwnAm CWN . 84 55' 50' CnmApf CWNpA5 50 10.2 6 6 9 9' 53 54 53 53 X 50' 9 54'A 101 42 ClearC 11 8' ClemGto -77 44'A CVS Corp CVS 73' 74V 3922 74 70 34 34'4 - 327 X' 34 2 16.00 -' 40 50 .36' 17 CaWeSWn CWZ 62 34 -540 21 60 2640 1.X 11.70 -1.00 -.50 -.X -.20 1.X X 8.50 11.20 3.10 360 16.70 10.X 15.30 23 50 1790 15.M -12X 5 34.X 21.X .X -1.50 -15.40 4770 12.60 3.X 1.90 45.50 2680 2980 -3.X 25.70 94.X 5.10 X' 43V, CwnCork CCK 1.00 1.9 X 272 54V 54 42 CwnCfkpf CCKp 1.X 3.8 6 X'A 40 ClvCIf X X' 367 38 X' ' t38' 22' CablWire CWP .64e 1.7 140 38 25 20 20 22'A 10V CwnCr CRW .12 .6 19 2 20 25lia24 CIvElpfT CVXpT 2.12 8.3 22 71 29' 32' 10' CablOsQS CDT 24 24" V 2X X 24V -1V 3.90 29 29 X1 29' 27V 1 15' 15' 7071 17' 14 14 272 44' X CHffsDrs COG CLX 1094 17i X' CwnPac CRO 2.15 8.7 24 X 24' 7 Cryolite CRY 32 16 15V 27 27 32 271 30 31 V 25 31 10 10V -1 1791 10' 49V4 4914 -Vie X 49 X'A X'A t'A 558 39' 22' 22" 906 22 32 32" V 94 X' X' 20 -' 1564 21', 96 X -V 7610 101 11' 11' -V 103 11'A 52 53V - 222 X 25 25 8 X'V 43 431 -' 3117 44' 83 84 -2 1X5 XV 441 45 1 482 47i X X' -' 119 27 65' 65 -1 1045 X'A 25' XV 23 X' 'V " -V 124 X'A XV2 -' 191 22 74' 75V -1 14018 76 X'V X -'A 2571 37' 19 19 981 20 12V 13 ' 1694 13' 14 15 . V 162 15' 57'A 57'V V 2X2 X' 16'A 17V ' 100 17V X 55 Cloroxs 471 24' CoachUS 1.X 1.5 33 306 86 M 67 45V 923 39 37 1' ' 173 22 22 V CUI 40 10 28 365 39 38V 38' 61 22 22'A 22 '46' 12 CabUrn CS 38' 21' Cabot CAT 23' 20' CabotfTrn CTR t25V 15 CWOG COG 15'A 15' V 146 15V 14V2 ' 13.M XV 58 -V 241 60 XV -1 -320 M'A 58 V 554 59 56 1 17.00 20 X 32 X'A 19, V 62 33 CullnFr CFR 1.00 1.7 21 9 59 XV 33 CulkjnWtr CUL 41 49 X XV 16' Culplnc CFI .14 .7 16 5 XV 29 15 Coachmen COA 68'A 43' Coastal CGP 16 .8 21 51 21' X .40 54' 54 1660 XV 54' -1V 47 CumEnq 26 24 Csllpfcld CUM 1 10 20 10 348 55' 9 12 12V 12 V 23 12 12'A V 12' 10 Curlnc .85e 6.7 VS CstlPhys .8 18 15 26 .6 19 242 67i 2 XV 40 17 34 X' .8 46 25X 76' .3 X 421 37' 5 58 120 20 CGPpH2.13 DR PAR KO .601 40 20 12.10 1.70 40.70 60 8.70 -2.X 2810 43.10 -8.50 3.00 5.20 3.X -6.40 3.50 -2.00 20.60 7.90 22 9 X' 26 CurtWrs -7.00 360 7.70 18.70 890 12.00 Coaslcst CocaCI ,27 24' CadScDpf CSDpA2.16 8.1 16 26" ,57' 33 CadbyS CSG 1.19a 2.2 26 37 53 '36 13' Cadences CDN 46 509 35' -25' 21 CadFarn CDF 279 22 .42 22' Calenergy CE 38 277 XV , 15 9 Calgon CCC .32 2.8 21 66 11 ,27' 24' CalFPCpf CFP 2.28 8 4 1 27V 771 52 CUR CW CY CYM CYT 18 7 CypSem .52 1.3 14 11 XV XW X' V X XV X'A 47 1574 10V 9 9 - 11065 10'A 8V 1V4 .X 4.8 31 159 16 16" 16 - 1690 17 16 V 22 313 53V 52V 52V -" 638 54 52V -2 X 10 -Vl6 49 V -' X -IV 21 V 32 V X V 96 -1 10 'A 52 -' 25' ' 41' 5 83 -4V 43' -1' X' - 65' -1 XV " -V X'A -2' 74' -2' XV 2 19 -V 11 2V 14 1V4 51 14 5V 16' ' 35 2 X' -' 41 -' 84 V 1 8V -VS X'A ' 28 8i -V 10 V TO 10 -V TO -V 30 25 - 21 21' -V 427 22V 20 26 26 62 26 26V -Vl 53 53 -V5 415 57 53 -2' 35' XV ' 3324 X' XV 21V4 21' -' 550 22 211 - 29 29 - 1358 31' 29 - 11 V 11V - 586 11 11V -V 2714 271 -V 490 27V 26' -' 27 27 -IV 48 29 V 271 '-1V 29V 29V ' 5090 30 29V -V 27' 27V -V 348 27 26 V11 17 17'V -V 219 18' 17"i( V 3712 18 CocaCEs CCE CCFemsas KOF .10 09e X 14 Cyprus 55 X' Cytec 20 11 16 7' Coeur CDE 33 18 CalWtrs CWT 1.071 3.9 15 7 28' 18 11" Coeurpt '38' 25 CallW ELY .28 .9 16 1081 29 57" 28 Cogniznt 19' 15 CohenST 642 13' X 15' 31 593 X' 15 17V X 18 XV 62 31 1 41' CDEp 1.49 9.7 CZT .12 .2 RFI .Xa 5.6 CNJ CLN XV 17 DBTOnls DBT 72 3 23 23' 23 CZM CPN CBM CAM 37 37 -V 3 XV .40 1.5 39 61 27 11 9 18' .20 .4 34 49 20 3 25 230 66 23' -2V " -V 17 -i ' 160 X -V 209 ' 57 18 1" DDLEIc DDL 69 123 " " 48'A 27 ColeNatl XV 12V Colemn 49' 49 . '4 156 49 4T7 1 64' 64 -1V 2379 68 64' 4' 25' 17 DECSTrn DET 2.01 11.2 17 17 17' 1.50 -5.80 " 1.32s 3.2 29' 17 , Caknal v22 12 Calpine ,52' 32 Cambrex 82' 41 Cameo 33 V 26' CamdnP "a CmpRg Va CmpRwl , 62' 44' CampSp -V 70 X 27V 25 DUCapf DUpT 2.11 8.2 4 25 X" 25" -V 458 29' 28 ' CPT 2.021 6.9 21 25 29V 28'V 29V 1.10 1.3 X 820 X -'A 927 19" 18 - 19' 18 19 19" 15'A DPLs DPI .941 4.9 16 B ' -te 1910 ' V X3 31 'A - 9 42 -'4 28X M'A 43 8 -' 212 X X ' CM a CKC CNB X 31 V 41 41 85' 86 8V 8V 35 X' 28' X 8' 8V X DQE 1.44 4.0 14 X 36 36 XV -' 689 X' X' X' DOE CCH 452 to CCHAVS 266 4 CPB .84 1.4 X 948 60 2 8 8Vie .681 1.9 X 15 36 1.34 4 6 16 7 X' - 1X1 21' .091 .4 X 241 21 21' 21" -25.00 230 260 34 305 16 15'V 16' ,60' 56 CamtSpi CPBWI CLG CXE 42 X' ColeMyr X' 49'A CokjPals 12 7" CollAik 36 21' ColBgp XV 19'A CokilGas 9V 7 ColHIn 11 10V Collntln 8'A 71 CollHI 11' 9' CollnvG 8V 7 ColMu .55 66 X 8' ' 243 8" 52' 52 X' 38 13 10 10" 10 V 87 10, 26 24 CdnGnpl CGGpT228 35' 24' CIBCgn BCM 120 -V 11X 16 3M X1 - 2061 X' 144 24 -VS 979 X' 44 X 52' 206 5.3 13 263 X X 31 XV V52 4 4 516 4 Va 14 59 59' -1V 2755 62' 59 -2 57V 57' - 9 60' 57V -1 26' 26 24 26 X' ' 34 34" -V 82 XV X ' 64 64' V 1584 65" 64 X' X 1896 31 X' " 18' 19' " 34 19 18 1' 26 26 -' 23 27V 26 CMK .94a 8.7 CIF .68a 8 9 23 9 DRHorton DW 25 6 DSP Com DSP XV 24'A DSTSys DST ' X' DTE DTE 27'A 11' DVIInc DVI X' XV DBenz DAI 70 33 DainRaus DRC 18' 9' Dal-Tile DTL 27 7" 7 V 7 104 7" 22' XV 2 671 5 26V 4 34' 315 64 462 31' 4 19 4 26 1.X 11.00 3640 13.50 6X 70 CNI .92 CP 48 CXH .61 5.9 22 10 20 -V 15' - 511 ' X'A -V 22V -2 92 V MVS -' 11 ' X V 12V V 17 V 64e .7 142 94 CMU .49 6.5 12 7V 10 10 - 62 10 71 7V V, 144 7" 31' 31' ' 553 31V 1 114 61VS .881 1.5 16 12 59 i X' X' CLP 2.201 7.0 19 43 31 V 31 V 26 CotonPT CWG .25 13 TCCp 2 27 8 5 65" 33' CdnRyg .31" 22 CdnPcg 20" 12 Canwstg '27 24' Capita pf 81 X' CapOne 66' 38 CapRe .25" 24 CapRe pf 10 25V 25 25 -' X XV X' 24' CokiPplA CLPpA 2.19 8.6 25 DalSem DS X 78 78 -2 1607 81' 76' 1V 8 12V, 11, 11 -V 78 12 .161 .5 16 233 35 34 X 21X 35 .12 .9 13 24 12 12 12 -V 87. 13 X 3 18 17 17 - 111 18 .4 28 541 81' 5 15 9 64V 18 141 25V, XV 18 Coltec COT 25V 25 ' X2 XV 24 -VS COF .32 KRE .32 -5.X -830 -3060 -1.X -.70 3.70 24 80 3750 22.10 1140 2470 2960 -15.20 -2.M -1410 -4.30 7.X 2200 17.80 4,50 24 00 -320 -1640 -1140 29 90 1820 390 -15X 290 -410 7X DM 13' 11 DameMr 63 63 -V 81 66'A 77 V 77 V -' 1062 79V 14' DanRiyrn DRF IB 24' 24' -' 18 XV 11 25 76 V 30 V KREpL 1.91 7.7 56' - DCN 1.08 1.9 17 194 X' X'A 57 7X 59 54 48 13 13V 13V -V 427 14 ..17V4 8 CaoSenLn CSU 1.00 1.3 16 151 78 .08 .3 14X 31 209 8.2 1 25 1.98 7.8 3 25V 79V X CokmEgy CG 4o' x' cohca ca X 25 COISP25 CSJ XV 23' ColSP27 CJA 44 19' Comdiscs COO 1 29 34 75' 74' 74' -" 2M 75 74' - 9V 9 X 9' X' 31V -V 8604 32' 25' 25 ' 6 XV 25V X'A -V 32 X' 41 41 -' 597 44' X' ' XV 41 - -V 266 X'A 18 1 63 -2V 24' -' 12' 1 9' ' 33 19V -1 15 -V X' V 24' V 44 60 3X -1.X XX -13.X -.50 90 40 -5.60 1.00 15.X , 15' 4' CapitalTr CT 10 V 38V 24' capsur CHO 27 43 34V -27 17V Capad CMO 2001 99 9 185 20V X x 15'A 15' X 30 DanaCp 76 V, X Danaher 21, 12 Daniel 15'A 7'A Darden 37 13 DataGn 4' ' Datapt .X .5 X 50 42' 34 34' -V 1510 34V 19 V X' V 984 20 15 15 -V X 15' DHR DAN DRI DGN DPT DPTpA 17.X -5.10 4.X .70 -360 .60 -1.60 -1.X 440 100 940 -1.30 5.X -.20 -1.90 X.00 -1.X 15.10 5.70 9.50 -1.90 1070 1.40 14.50 1170 -5.X -20 1.10 80 .20 1650 -70 280 7X 25'A 25 V X'A -V 109 XV 26 24'A ComedptT CWEpT2.12 84 8 25 ,19 13 CapMpfB CMOpB1.26 8.3 12 15V2 5151 16V - 1870 17 -V 240 3 10 6'A 16' 16' 2 2' 9 33 27 X'A .5 1754 16V 16 205 171 12 X 2' 5 .8 X 564 88 -1 755 108V 103 -3' X 22 CapslCT CCT 1.941 8.0 14 X 24 V 23 24' 'A 453 24 108V 53' Comenc CMA 1.921 1.8 22 170 1 06'A 21V 15 ComlrtSn FIX X X X'V 105 X X' 5 5 DatptpfA DaytHud 25 24'A CapstpfA CCTpA 2.19 8.7 2 XV 25 25V ' 32 25V 88 51' CardnlH CAH .121 .1 44 363 87 X'V 87 - 1356 X 103 103' ' X' 52 53'A 25' ; 25' X'A X1 52' 24' CmcBNJ CBH It I I 23 X 53' 86 87" 1 3321 X .72 9 2' 87 40 19' 9 DH X 1' 25' 210 53' -V 101 XV V 46 X' 27 25 CmcCapfT CBHpT 2.19 8.5 14 16'V - 2 - 5 -V 83 2 17 2' X'A ' 48' - 8 10' - 61V 1' DaytonSup DSD -6 22 20 CareyOvn CDC .41p 45 X" XV : 20 'A 344 21V XV V 46" 22' Canbnrs CWC 45 461 3714 X'A X 2' 1X9 37V2 X' 5' 4 X' 37 21 CmceGp CGI 1.04 2.9 14 35 21 DeVry -19.10 DV DF .22 .6 17 64 X' XV XV V 474 36 371 21 CmcFdls CFB 18 19' ' 48 19 32' X' V 314 X 49 50" 11X 61V 8 8 ' 250 8 10V 10V ' 461 10' 60" 34 DeanFd 51' 27 Carlisle 48 4V 25'A -' 35 t'A XV ' X'A 2V 34' 'A 16V ' X' ' 17 17 19 42 70 X' .B0 16 20 418 511 .60 6.9 X 8 .X 8.6 37 10 88 1.4 16 741 64' .54 2.3 13 32 X'V 23' 23 ' IX X'V 23 11' CmlTek TEC DWGI GVT 8 8' 12.40 -X -4.X 11.10 CMC .52 1.5 14 24 XV X 27'A CmclMII X 35V. 191 X 16V 16 Vie 183 16' 18V 13'A CmclNL NNN 1.20 7.1 13 14 16' 62' 62' i 4815 64 11'A 9 DebtStrtn DBS 64 42 Deere DE 73 X DeklbGns DKB , XV X CafflCm ..2'A 1'4 Canyie 35 X'V Cam -X' 34 CamvCp 46 32 CaroP CSL 56 1.2 21 X 48 CCMp 200 8.0 6 X CRL 5 1 1' CKE 18 11 31 Ca .60 .9 X X7 66' CPL 1941 44 17 X 45V CPD 214 8 4 9 25 6 25V 25 X' V 16 XV 25 24 CwEprC 65 -3' 1'A X5 71 65 67 14 2 82 274 X' CWEpC1.90 7.6 CWEpE7.24 CWEol 8 40 103 91 CwEprE 10 102' 102' 11 102 101 - 19 15' DelaGp DDF 1.50a 80 19V 15' DEGpGt) DGF 1.50a 86 47 48V 14 265 48 XV XV -V 106 X' 1 1' ' 15 1V 31 31' 174 31 65 65 -1' 2641 68' 44V 44' -' 714 46 X' XV V 37 26 52V 52 -1 3M X'A 5 5" IX 5' 29' XV -V 1X9 X XV -V 94 XV 24 X 140 X 103 X' CwE pri 18 V 18", 17 171 15", 15 47 X -4 1 -' X'2 64 - 44V -' 25' ' 52 - 5' V X' 24' ' 24 24 -V .27V X CarP855 100'A 26 X' X' 38 ' 78 18 18V -V 46 17 17i V 242 16 15V V 10 X' 25 - -' 6 X' CWEpK2.43 9.2 13 18" 12 17V X 15' 1 X' X 51V 16 12 DelcoRn RMY X 53V4 37' CarpTech CRS 1.32 2.5 14 27 52' 271 25 CwEprK 40 18' ComES CES 1.58 41 17 15 X 25 25 26 24V Demnvpt DEWpA2.03 7.9 6' 4V CarrGolt CGF 7 5' 25 25 26 X 1 25" ' 14 -' XV -2V 32 27 81 40 14 X 556 14 X 35 26 25 CmwGnpt COHpM2.22 8.6 49' 49 -1 141 51 48 1' 13 51 X' DelphFn DFG '33' X' CarrAmR CRE 1851 6 3 24 87 X 60 14' 14 14 - 19 10 Comscopn CTV 48V, 49 -1 1793 53 48V1 -4 54 15 DeltPnes DLP 2.SU -3 -7 XX -50 11 00 6070 -340 3360 12 80 960 -4.00 -540 43 XV, 2 362 51 2 9 725 118 12 20 XV XV, - X' X CmtyBS CBU 80 2.4 17 9 34 124 81' DeaA DAL X X -X 24V'CaiTApfB CREpB2.14 85 25 24' CarrApfC CREpC214 8.6 vX' 24 CarrApfD CREpD2.11 8.5 ,.13VS 5' Carson CC 5019 X'A 24 24 fe4a -' 17 24 X'A -2" -18.50 X ' 1.50 22 9V DeltaFri 7 3 DeaW -2V 4066 121 113' -3' -V X 18 17 - V 325 5 5 V 72 XV, 29 J -14 1688 34" X' -1 9' ' X 32 9V 9' 9V 188 9V - X 27", ' 3X 22 X 15' CmpUSA CPU 21 1722 27 31 16 CoGnGeon GGY 12 26 25 12 CBD-Paon CBD .40e 18 145 22' 39 14V4 Compaq s CPQ .031 .1 2213364 27V 114 115 17 17 5V 5V X' X 33V X' 171 17 22 9 8 18' .10 18 37 57 5V 25 8 23 22 XV 148 45 X 538 X' X 53 17 16 X 37 92 1.7 X 45 Ml .12p 23 19 X' XVS 9' CmpMan CMI 12 235 9V 362 18V! 17 DFC DLW Da DLX DNR DFS DEP DPU OER X' 24 DeHTm 37 29 Deluxe 24 13V Denbury 37' 17 Dept56 M' 29 DepGty 31 19 Depuy .16 9 X X 18 18V 18 V 2X 18' 17 V 40 25 10 64 16 15 15 228 16 15' t'A .96 60 18 22 16' 15' 16 ' 151 16 15' -V X .3 14 3X 70 69V 70'A 1045 70 68 1 05 3 22 X 14' 14 14' ' 467 14' 13' ' 5 17 16 17 ' X 17 16V V 10 10' 17 5V CompCre CMP 34V 2 3110 371 37", ', 757 37' 55i 55 -' 234 56V4 18 X 500 -5.X 900 1010 -7.10 -.50 -.20 -100 43 00 810 -6X -1470 16 X 1210 70 12X 13.10 -7.50 14.40 11.50 5.80 13.60 4X 260 -360 20 2760 .07 X'A X'A X X 22V 22' XV X' 8 8' 10 V 10 X 56' 54 54' 108V4 41' 42V X' X 34 X X'A X'A 58 X CompAss CA -2X X' X 56 X CompSos CSC 113' 57 CompSo CSC0 XV -V X'V -1 8' X " 19 12 CartWal CAR 'X' 14V CasodeCp CAE 19 15'A CascNG CGC 72 50 CaseCp CSE ,15' 8' CashAm PWN ,21' 13 CastCk CCS "6V 2' CalalLt LTG 55V ' CatMkt POS 22 13 Calekis COX ,'61 X' Caterps CAT ,12 9 CavalrH CAV r28 18' CedarFs FUN 19 8 9 5' DeRigo 2 4" 4 4 -V 92 4' 3 V -V110043 27' XV 3V -V 977 10'A 8 -"4 -V 75 11' 10V - '1X70 571 51 4'A -' 5447 55" XV K32 993 109 106 410 42 38 2V 'A 676 24 X' -1 791 35 34 - -V 43 X' XV t'A 824 10 9 1 X 25 XV, V .1 XXX 571 34 922 55 33 .1 42 X 42 32 23 208 35'A V, 320 31 -V 148 8 -V 687 31 X 44 49 16 CmpTsks TSK .05 43' 25 DescSA DES X 18 52 52V 52V -V 223 53 51 V 1025 18 17V 8' 8V XV 30 44 12V 12' 21' 21' 43 44' 31 77 133 18 V 18' 18' DesgnFpf DSHpA300 Dessauern DGE .19e 1.5 25 22 Compxn OX X 16 Comsat CO .X .6 25' 24' CsatCappf CQpA 2.03 8.0 .6 15 9'A 5607 57V 54 -V 1.00 18 13 M3 X' 37.00 -18 230 1700 -7.90 -2.40 -1.20 1950 9 25 V 87 12" 12V, V 165 22' 21 V -V 14 25 -V 26'2 15 DelOesI DOC IX 31 5 12V 15 22V 8 X' 2 24 X 22V V 221 11V ,10' V 1610 -620 -XX 60 70 6.50 3050 X.60 19.M -.80 44.X -1.00 -12.00 -2.40 -140 -350 -3X 15 X -620 -350 -14 X -20 2340 54 55' 10 10' 271 27 xv x' 12 64 10 10 10' 171 6 ComstkRs CHK 25 25 .12 1.1 21 111 11V 1.X 4.7 19 73 X' 2994 40 2 25" 25 V X'V DTD 213 8 5 DTA 191 7.7 DT .351 1.6 26 24 DetEX 25 22' DetEX 25 16' DeutTel -41' 19' Cendant CD 159 ar zr - -1 19X5 41 39V - - 60 46 44 X' 25' CnCappfA CAGpA2.X 8.8 X 21iVtaCnCapptB CAGpB 1.46 6 7 24 24 " X 25 24 " 22 22 -V 265 X 21 V, 5 21 21 21'A 14 X 22 21 44 44 8 45 105 52 46 41' CendntpfG COpG 292 6.5 .53 49' Cendntpfl CDpl 350 68 6 X' X' XV V 70 XV XV ' 27'A XV CnCapptC CAGpC2.34 9 0 31' 51'V 51" -'V 995 53 511 - X X' X 34V X' - XV, XV -V 12 XV X' -V X'A X' -V 2X X X 2 X 25 ConAgras CAG .63 2.0 23 994 32V 31 32' -V 7342 - 32 9 6 ConeMI COE 21 9 8' 6 V 265 9 X' 16' Conectiv CIV 74 21, 21' 21 -V 585 22 ,37V X' CentrpPr CNT 1.75 5.2 24 X 34 .25 24' CentPptA CNTpA 1.91 7.6 2 ' X 18 CentiCn CXP 20 .5 16 23 X Continued on next page 34' XV ConectvAn CIVfA X 33 32 32 -V 179 33 37 X V 1409 X'V 37 -1" tXW -41 16 Cenms CTX .161 .4 18 412 X' 8' V 21' - 32" -V 9 -V XV 1' 52 2 13 8 Conqon CGM 13 X -VS 27 18 CenSoWst CSR 1.74 6.5 37 477 27V X X -V4 24X 27' 9 11 9 29 XV, 72 X' 55'A X' - 6045 57' 19 V 69 19, 19' 19 ' 289 X .26 15 CentEur CEE 3.06e .6 XV 21 ConnEn CNE 132 44 16 X X' 57 34 Conseco CMC .50 .9 21 1116 56 , 14 10' CenEurVtJ CRF 14e 1.1 XV 27V CHsCpr HCLp 262 98 -X' X CHsCprB HCLpB2X 86 102 12 12 12 9 271 27V 27" -Vs 8 27 V 27' 27' -V, 27" 350 13 12 - X 27V2 27V -Vs X 27V, 27 -' 24 27'Vk 27 ' 118 43V, 42V -V, 1X 34V, 321V, -", X" X CHskiof HPNp 247 42 42 - CNH 214 51 14 18 43 820 6X -260 -1 10 -X -340 250 13 X -410 7 90 -3X -1760 4 50 CM. 1 56 48 15 X X, 32v 33 - 43 29 CenHud '34 24 CenLAB , 17V2 10 CMP 177 17' 17 CTP X 52 X 17', 17 17 ", 2X 71' ECP -76' 47' CtlNwS 49 15' CentPkgs PK 70' 70' 48'n 48' 141 14 12V, 12' 71 72' 15', 10 CVIPS CV 69 45 2 14 12 V 70' V 59 - 715 49 V 173 14 175 12' V 87 72' - 810 X' 84 1.2 24 X 70' .06 1 59 69 49V, 68 60 11 23 14 12 10 7 X 12V ID IS 21 X 72'' ,39t .7 14 IX 60' X 181 55 17 74 27V Going On Vacation? Call Us. We'll interrupt your service, or save the newspapers for you. Call 820-4663 or 1-800-654-1231. CGE CBC CTI 19 X '171 11 Centra s , 72' X'A CentBk ,61 X' CntyTI -55 X' Cendian X 13 ChmpE X' 42' Chmpm 53 53 -1' 1X1 55 52V 1V 1750 X - X40 CtN CHB CHA 20 .4 174 55' 17 18' 1 6 X X -V, 615 X X XV, -V 1450 571 18 18 -' 374 19 6'V 6 70 7V XV, X'V i 159 X' ,21 17 CnAuloRn OPW Call today for your FREE Term Life Insurance Price Analysis Our reports contain the most competitively priced 10, 15, 20, 25 and 30 year level term coverage available in the insurance industry today. Also ask about our "f To Die Life Insurance Price Analysis" "Compare and Save" Toll Free 1-888-248-LIFE (5433) Broward S24-2335 X - 17' -" 6 V, -1 " 1V, 31 v 2 24 2210 -7.80 6X 3010 40 -1.00 11 29' ,9 5' ChlHou CHT - 13' Charts CTI X' 24' ChanwtRt CWl X 10 X 16 5 12 8 X X X' - 153 34 12 X" 24' X' " X X X 24" 24VJ 24", 67 24 2 31" 31 31V) - 82 31 X' 24 ChsCap4n CMV 184 73 25 24VJ ChsCap5n CBF 178 71 !31 18 CnaseMs CSI 24' V, 27 3 23 50 Siott L Andovm. CLL rYcudc QxrrTTD itv" 0n Phone catt to Estate Security could save you hundreds or even thousands O ELi U Kl i I of dollars each year in insurance costs. I NCORPORA LOWEST AIR FARES "It !l A f AAH fS7 1 II I I II V I f Asset Based i iiw n i ca I w V APR Fixed Incffm l dearin , li .,---- out our I . r ' showrooms! Jzzzr- I Every floor sample "1 r ' t is at its lowest cost! . . I That's 40'50 off 1 Manufactures' List Price! U It Li Floor samples consist of: ml l Chairs 'Desks 'File Cabinets 'lL 'Oedenzas - f-"?;TlMl GOLG OS NOW-JOR A LIMITED TIME r )0LYHUMY, FIRST COME FIRST SERTD.' , -...'iK-. v 4fcn r Kiw4w3 "4 1 ;; ' i4 il ,li II (t VI I NlweyJ I ii ii ii m ii J 1 7 J lii ii ii i nil iiinlinai I 5 Year Note 12.00 1 Year Note 9.50 Call A Rqiresentativc Today. ,-800-989-7891 A 954-202-0906 Each Sunday, you'll find the lowest air fares from West Palm Beach to major U.S. and international cities in the Travel section. The Palm Beach Post keeps you posted! $50,000 SYr. $500.00 Monthly IVr. 139513 Monthly $250,000 SVr. $2,500 00 MontMy 1Yr. $1,79.17 MootNy t Ft. Lauderdale. Honda $100,000 Iamarack $20,000 SYR. J200 00 Monthly IVr. $15J3 Monthly 5Yr. 11.000.00 Monthly Funding Corporation The "Mart Mowt Fm KtarrmrmT Ctmpumy IVr. $71.67 Monthly

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page