The Palm Beach Post from West Palm Beach, Florida on March 27, 1998 · Page 44
Get access to this page with a Free Trial

A Publisher Extra Newspaper

The Palm Beach Post from West Palm Beach, Florida · Page 44

Publication:
Location:
West Palm Beach, Florida
Issue Date:
Friday, March 27, 1998
Page:
Page 44
Start Free Trial
Cancel

'ea'uf 'eaaeajiaae. " nyaji tan oT w i If (I 6D THE PALM BEACH POST FRIDAY, MARCH 27, 1998 Name last CHg, - Name last Chg. Name last Chg. Name Chg. Chg. Name laal Chg. Name Last Chg. 59' WandGIt 15'4 -V WMnyH WhittMrl VbbCos 43 41 Viston21n 11'!41V TrndwRsn 19' -' Trenwck s 36'! -' TitanMel 2SV4 -7 TodayMwl 1 -' 43 4A WangLab 30 -' WholeFd 66 4 Visioneer 3' TresCom 9' TodayMan 34 -' 11'! 41 Sumilo 38V4-12V4 SummaF 10 '! Summa 12 V4 SmlBTX s 22V4 ' SmlBGA 22 ; ' SumlDsg I4to SmmtHkin 24 4-V! WiMOats S 374 - 26' -'A vvangLwi !;" -m WamChln 10' -' Wamtc 6 -l73! Warren 24'4 -'11 Warwick n 17 4' VislaMd n Vistana VislNet n VISX 25 WilmCtr 2'H Witllnrls n 4fttt TnadGlys418 4V16 TnPacI 38'4 -' TriglePh 17 4V1 TnalhB 107 4V4 TticoMrs 22" 42 Tncord 12 -43! ToddAO 10 4' TokoF 58' 4' Tolkjrads 20 4V4 Toollnll 18'! - Topps 2'64 4764 TopsApl 2'S! 4'! Xenova n 4V Xeia 20. Xicor 2r7s2" - " Xiliix 40 4 V XonDocu 53! 4 Xircom 137s -' XylanCp 22'2 -'M ' Yahoo s 88'V "( . YardvNs 19V J-YellowCp 0 YesEnin lV.-'3 YonkrsF 19 V tVa 26 41 Vi 22' -' Wmsn 58' -1 WashFed 27' VitalSgn SumlMd 3 -'- SumrtTc 5" Vw WillisLF 22' 44 WAMutt 74 - VitchAm U 44 Vilesse 471! 1' SunBcNJs 31Vj - TolCP 10 -'2 WMulptE 25' Wstelnd n 18'! 15 - 7Vj -V 14' 4 SunHydr 13'i 6 Wilmar 23V2 1Vj WHmTr 66 44 Wilshtre 24 4' Wilsons n 12 4 TotlEntrn TouchSln SunMc 2'4 4' 4V 4 WaveTec 6 4' WvePnre 10V 4' TrKJent TndMc TndentR Trident wl Tndex Tnkon 4? 43't -IV 2V4 lt 2V -' tOVat -' TowrAif TowerS Wilsons wl 1 4Vk WavneB 297 SunTV SonbseA Sunqlss 104 -V 20" 4' 37 4 7V -4 32 10' -V VI -7 1 -12 Yorkfls VividTch Vivuss VoclTec Vcdavin VoceCt Vovo Voxware Vlel Vvsisn Toymax rt 7' 4' Toyota 537'4l 10 4 Sunquest YounqBd Tnmark 4'4 WindRyr HPH - WinsLoew 19 -' Winstar 44"4 4-1'rt WtraOntk " WbstFn 70 4 Werner 24'M 4 Wesoancs 27' 4 WesJssn 35 -V4 WslCstBs 25V4 - SunrAssot 44 4 Trmble 17'V 4' Tracor 32 4 TracSup 23 -'A 2 6V32 4' 11 -'I? Tnmed 2w 4VS2 Youngln YouthSv YuneSys Tnon TrnsFin 44'! 4' 6'2 -' 227 -' mttmammtmmm Name last Cng. Name Last Cng. U..J,. SpdDv 30' SlarTeten 51" lIUH SpecMet 16'i 4 Starteks 43" SpecCre 12'v -Vs Slarmets 33'1 4'i FmPrtvkHipa sx:IEq 2' StartecGn 24 -V Name Lait cut SpecTelec 33 tVi StFncIs 25-1 SmitiMo 14 SpcPUsn 16'i Slatewknxvie -V Sodak 7i V SpecLmk 3"! -V SlIDyna 2V1 Sorted, 3'Vie -V Spectral 51 -V4 Steelier, 11 ' SltOuad m -Va Spciran 6'a -m SllWVa ,0rs ' SortSpc 21V2 -1 Speara 2?V32 -to SlemMcl 36 -' Somatgn 8Va -'aj Spectnan 17 4a Slemert. 8 51 'V ' SomslSv 4 SpecCll 5' -V StenGenn 21Vb - SomnsMn 12V SpctSig 6' Slncyde 15 -1 SonicCp 33 'H Spectra n 8V2 -Vs Slerftecv 16"' -Vie SoncSc fiv'v Spdfamn 25 - Stens 57' -Via SonicM 1 -V Spazmn 7 -Vs SMBncs 15'! SonicMwt S Spiegel 5'V tK SMFnWA 25 - SonusPn 21 Spue 14V - SWVcsn 6Vt ' SouMoflc 22V2 SpirosDvn 16 SMyersn 17 Sound 2 .V. SpiastiT 21 SlwStv ZS1 SrceMedn13" "' SprtHaley 10 -Vs StewEnt 55'! 4 SrceSrvs 27 SportsUin 28's - Stmson 6 4V4 SestThr 31 V .VS SprtGden 57 StottCmxs 27' 1Vs SltinEH 12' Spyglss 85 Stod 19'? -' SoMinrl 4 StaarSur 15'i ' StodNel 19 - SoulrtWCp 2" -Vs Slac 4 ' SlorOmn 3 .Vs SoutMrsts 42 SlalBkl 24 ' StormT 1V .Vi Souwal 7 -1 StalfUn 27V8 -V Slormda 3' '1 SslBc pi 25 " StallMark 40'. Stratasys 10 -ts SwBcTX 39 'll SlgeSlrs 48'-1V StftDiag 3'! -V SwWalr 15'2 SldMgt 71) V SIH9D1SI 6V -V SoyBcp 22" SldMc 9V4 Stranec 25!i -Vt SovBcp pf132 Stanfll 171 ' Slrayers 31 - 1J,'S4 StanlFm 38 'j SlmcD 24V-" SpaceUi 22' 1' Stapless 23 -4 SlytTch 21'a Spachbn 11 SlatOfln 16 SubMo 1 -V Spacelec 34 ' StarGasn 217 SubLdgs 16 SpanAm 7 -V SlarMC 2 -'4 Success 6"? SpartMol 81' SlarTc 1V SUGEN 13 -4 Name Utat Ch, Sylvnlrn 46 - Symnlc 28V - Sym I8V4 -4 Symetrtc 7'7 4' Symlnll 17 ' SympDv n 16Vi -' Synatoy 14 -' SynapPhm 12 -'4 Synbo 3Vi -' SyncRes 2 -V Syncor 18'4 -'a Synele 53Va - Synopsy 33 4 Synleln 36'i - Syntw 2w Synlhe 6V4 41 SyslSd 8'e SystCpt 40V4 42 SvtmSII y ?? T-U-V T&WFncn 24' 4' TNeta 12 -V TAT Teh V TBA Entr 3"l9!t TBAEnwt V3! TBC 9B 4V TCA 5T2 4V1 TCI Int Viz -4 TCIPacpJ 182 -IV! TSATAn 8' 4' TCSICp 6V4 -V TCell 2 -' TFC Ent I'i THQ 21 4'! Til Inds 5 4' TJ Intl 32V4 TLCLsCh13'Vi 4V TMBR Sh 12 4 Name last Chg. Name last Chg. TMPWr 29 4' TelC Inl 20V4 -Vi TRFncs 35V 4V1 TeleSpec 61'! TRMCpy 11' 4IV1 TeleVkleo -' TROLm 8 Teledla 16 -1 TSIInc 6 -' Tlegroupn 1916 -s TSIInlln 17' 4' TeleprtC 59 -' TSRs 17' -Vs TeleTech 134 4V16 TTITm 6 -4 Teligenln 32' -' TVFIme 3' 4' Tellabs 68 4 TacoCab 6V1 -' Teltmd 14' Tadirann 15 41 Telular 2 4' Tailron 2 4V4 Telxon 26''4 4 TandyBr 18 4V4 TmpSflw 12' - Tankkjy 11' -V3! Temtex 3 473! TapZeen 20' t'i TeraCo 13' 4' TargGene V? 44 TescoCp 17"! 41' TaroPh 5 4 Tesseract 6V -' TarrarH 23' -V4 TetraTcs 23 -7w Taseko 2'4k 4V31 Teva 42' 4'V TeamAm 14 TexasMic 4V4 TechDala 40' 4I7 TexRegls 32' - TechFrce 9 -4 ThrTch 9 4' Tchdyne 4V4 4' Thrgen 62 - Tchdynwl 1 ThmkNw 17 43' Technes 19 -' ThomasG 9 TechChm 10" 4'4 Thoralc 6' 4' TchCom 6'i 4 ThmAV 17 41'! TechSols 2T7 3Com 36 4IV4 Tecnmrx 371 -7 30Geo 93l4 4't4 TecumA 53' 4' 3DSys 11 -' Tegal 6V4 41 3DO Co Wfia -'3! Tekelecs 44 -' 3DXTch 2 4' Tekgrafn 37s 3Drxln1n 277 -' Tekgralwt V2 3Dlabs 21V2 4V4 TelSaye 23 - Thrusl 13 4' Telco 11'2 4V4 Ticklmst 29 44 TelCSm 8 4 TierTchn 15 47 TeleComA 31 - TmbrlBn 177 -V TCA LM s 33 4 TimberSIS 15'4 -' TelTCIAs 177 44 TilanEx 8 4 Name Last Chg. Name last Chg. Name last Chg. USChlnd 2" 4' UldlnvHn 9 4' Vanltex 5 -M USA Oat 14" 4' UnldNal 26 4' Varlens 34 ' USA Finn 23 UtdPay 32'4 Vaughn 7 -'It USA Net 55V 44 UtHeiail 6 44 VeecolnsI 33" 4' USATrk 15 4' USecBc 21 -'4 VengoW 1 41 USANA 28'4l7 USEnr 75 -4 Ventana 26' 'lt USCI 5 -V USUne 8 Venture 7 'M USCS Intl 21 4' USSatB 9' -V Venlink 11 4V4 USData 6 USTrsl 654 -4 Venskjnn 42 -1 USFreighl 357 -' USlam 644 VenlasSIS 56427 USNCmn 187 UldVideo 39 4'! Verity n 7" VS! USTCp 27 41 Unitm 68' -1 VtFms 28'4 4'! USWebn 21 7 - UnvEIC 117 4V4 VTTeddy I'I -' Ubesn 17'4 4' UmvFor 16 '! Versant 8' 4V4 UglyDuck 10'! -V Unvlnt 24 44 VertxPh 32 UitFlct 3 -' UnvsOul 65 - Veslcomn 101 4' UltPac 15' 4V UnvStain 13 4' VetCtAm I67 4V Ultrdla 5 4 UravStdH Va ViaSal 187 -V UltraDt 4 UranRes 2" -' ViaGrafn 127 LUtralem i'x UrbnOut 17! - Viasott 287 -4 Ultrak 9" -4 UroCor 6 -'A Viatel 12' 4 LHtralrfe . 14 -' UroQst 4'4 -' Vical 154 -7 UltraStp 20 -4 Urotogix 9 Vcor 2T7 4" UniOnp 7 47 Uromed 2' -Va Veorp 18 4' UnicoA 167 4'A USBPa 74 4 VidaMdn 34 4' Unidig 9 41 Utilx S1 -V VidDsp 9 -Va Unifabn 18 4 VBand H -'It VxleoUpd 3' Unigen 2 4V3! VOneCp 27 Videomcs 2'! 4' Unimark 4 -V VIBCpn 16 4 VidServ 127 4 Unmed 7 VLSI 17' -4 VwwTc . 4V -V UncnA 84 4' VRBBncn 11 VkingOP 23 UmonConlS1 44 VWRSd 33 4' Vimrx 1" 4V32 UnBanCal 99 - ValTech 4 Vincams 28V -' Uniphase s 42'! -V4 Valmnts 23 Viragen 2'V32 4V UnqCsIn 57 -' ValVsA 37 44 VrgnExpn 24 -2 UnryiTc 9V 4 VgrdCell 18'4 4' VaBch 19 4V4 Umtlnst 8 4V4 Vans 10 4V1 VirgGas TH -'It UBWV 50 -' Vanlive 34'! -4 WoPhrm 21' 4' UnDenlC 17,s' 41 Van-LCo 9 -' VirusRes 37 UldlntH 17 4V2 Van-Uen 12V -V VisGeneg 8'V -V Sunlnd 3 ' SunMimt ' SunsMn wt SupTecd 3 4 SuperGnn 131. -'a TmWEnls 28 4 7V -m 49Vi -4 15,', , ITiI. ' ' 23, ' 9 ' ' , 371S i 7 ' ' 13' WtscCT 28 41 WizlecS 10'! -'! Wondwre 23152 -VS2 Workom 37 Tnquint Tnsm W-X-Y-Z WCslEnt 27 WslMar 29'5 4' WstTleS 15' 4 WAmBcos 33'! - Zaglndus Zarmq 2' TriTeal TransAO 9 4' TmNrw 17' -V TmSyA 387 4 WlrJAccep 6'4 4' bupuonsl 37 TropSprl n 13 4'! Truevision 2'4 -' Zebra Zda 9 4' 29 -' 117 4 6 29'! 42 8V4 4V WD 40 s WFSFncI WLRFds WMF Gr n WPIGrp TrustNJ . WrWAcc 321 tm WldArn 6' 4 WrldSan 2'V 4' UUvlilTm 4.1 'M -'IS 7irviart TrslNV 27 - 28'! 4' 20 4'4 Weslbank 16 Westell 134 -4 Westerfed 25 -Vs WstBncn 42 - WstnOhF 26'4 4'! WstnPw n 6! -Vii ZionBcos55"464' Transcnd 3 -'A TmsndT n 3 -'4 TrnsMarh 11 4' Transcor 2 4V4 Trscrypl 16 -1 Tmsaen n 18 SupEnrgy SupServ Supenel Suprtex SupSpcl Supimis SufQLsr Trustlnt 31 -'A 13 -V 11 V4 4 4V4 13V! -V4 V'te 4V WorldCpl 1497-1V ! 1 Zitel IS 'ft'".. ZollMed 5 Vl. Trustmk 447 4' Tseno 2' 4w WPPGrp WSFS WSMP WTD wnrjtaik a WorthFds W7 4' Wnrthntn 177 -' Zoliek 36' Jtl SurModn TransSys 197 4' Trnskry 32 -' Tmsmat s 8'8 8V! -'ft ZomxOpt 17V 44) Twinlab 35-27 UFPTch 37 -74 UPC) 34 UOL Pub 8' 4' WyarttCo 8' 4! WestStll 24'A -' WslnWaler 10 -' WstWirels 21 7 - WstbPRs 15 4' Weston 37 4V4 WslplStvs 26 4l Wyman 3' SusaBncs 37V9 - SullRsc T1! t" SwiftTm s 23 -V Zonagen 22' -1V ZoomTl 8 i-' 58V4 -Ve 21 20'2 -'! 1 -V 9 -4 11 4' 22' -'4 19 -' 15' -'4 3 1'4 -V 157 -V lOVa WamBk Walbro Walbropf Walklnt WallData TmspAm 16'4 -'! TmSwtcn 11 7rt -' TwWHIIh 6' -V -'li 4V32 XATAn 5'2 XLCnnSIn 19'4 XOMA 4 "'32 Zorann 14'!- r' USSrdgCn 1 ' US Diag 45 4 V USESysn 2' V USOIcPs 19 Sish M 2'! Swisher 8'8 7urlAmF 2'-V 13 '7'2 WallSDI TmzRail 10'! 4'4 TraHSrvn 32 41 TravBI 26'! -V WstwOn 3t'2 4 WetSeaJ 37' 42 WheelsSn 6V4 44 WhiteCpn 22 47 ZydcoE wl 3V32 4f Zvoo 15 X-Ritef XcelNet XeTelQp Xeikon SwissArm 11 4 SyQslTc 3'4 4'4 Sybase 9 4'te SykesEn 21 Va -'i 18 -II 3 -' 22 4'4 WalnutF Walshlnt Walshr USSerVis 1"3! -Vli USTmun 21' 44 US Xprss 20'2 4' TregaBo 5' 41 TrendC 8 ZymeTx n 4' , t ., WhtePne 2 Stock Bid Ask ' Top 225 small cap VyrexCp 5. .5.., WarptO 1V3! JV" ! WasteSys 5'V ; ; WsleMast 2 t 'l Wegenr 21'!., !'., WDeap 18 istyf X-Ceed 4' ' 4V ' Stock Bid AsK Stock Bid Ask Stock Bid Ask Stock Bid Ask Stock Bid Ask Slock Bid Ask Stock Bid Ask Stock Bid Ask Stock Bid Ask Stock Bid Ask Stock Bid Ask Stock Bid Ask Stock Bid Ask Stock Bid Ask AdvMchV 2 2V AviGrpn 3"l 4 CalPro 15s 1'2 CptConc '"32 H OiaSysh 7 7 FonixCp 5"3z 5' GilmnCio 14Vj 14a IVCInds 2'2 2' Intllsotpn 29' 29V2 MetllBe 4l! Nutrmax 12'! 12 Respons 5 5" SmrtSrv 2'Vji 21'2- Terrace 2. ,' I'll ArJvMat 3"3! 32 BCAMInt 13! 1"2 Calyple 4 47 Computne 6V 6'A DKjtiSol 2" 2'32 FoodTch 5 5'J2 Gtobtlnl 132 IV IVIPub 5 5 IntlPrecM MergeTcn 6 67 OnSlagen 5 54 RichCsl lVs Somanlc 6" 6 ThraiTch 1!l 1' AmerBon 37 4' BOSUd 5 5V CamDsg 3'4 3 Conokjvit ! Owsnlg 2V3! 3V Forelnd 4" 4 go2neln 17 17'V ImgeMat 2' 2H Intmel 3"4 3232 Metaktt 12 1' OnSiteSn 3 3V RckwIIMn f32 1 SoPacPet 3V Sa TidelTeh 1 2"3! 2, AmChmpn 8 9 BVR 11 12' Cascolntn 4' 4Vi ConoWgn 2 2" Dynagns 'Vu VS Fomtulbn t I'K GothcEn 2 2'432 ImagynMd 1"3! 1 Irnne 2 2A3! Minorc 16' 164 Osicom 4 4" SafTLok 3! Slarbase 3"S! St Toyota 53 53'2 AmChpwt 3' 3 BetlTech 97 1OV4 Casmynn Vk ' CrssZSfl n 37il 4 eNelxl 3s' 3'2 Forwards 3 3' GmdUnn 1 1' IntoAnlyn 14 144 BexCp 4'! 4 MltMdA 34 3V PamrMd Vll IV ScanGr 232 2"n SurgeCm 231 3 TmsglbE V 1 AHHCh 32 3? Boclrt ' V CenlraSfl 1" 16 CrwnGrp 3 3' EPLTchs 1t H'Vie FredBrw 1' I'V Greunms I'V 2 Inkinen 132 IV4 JavaCW 4' 4 MultimdG 10' IO'i Pardgm ' J2 SellrPol 14 SurgeCwt IV VH TmBH) 2'32 I'll AmResc 2'4 -2'V Betimes 14'V 15V ChenEwn 2'lt 3V CybrShpn 10 10" EarthSc W I7 FreSCn 47 4'2 HaupgO 9'4 9 InnovT 3'V 4' KrauseF 3' 3"32 NAM Corp 2V 2V PennOct 3"2 3 SemiLas 1'! 1"3! Swissray 'V "13! Trlldyne 4'! 4"32 Amengn 1 1" BrassieG ' ChromCS 12 12' Cyclopss 1 1 800Travn 2 2V FrontrAir 3'! 3' Headway fit P'lx Innovo KuaaHs Til Fit NatHlhg 2 2" Pharmos 33! 3' Senate 3'2 3'2 Synagro 4 4"2 USAuB 2 2V32 Amnex "23! 2 BrazilFast 3 3' Ctyscapeh 2 Cypr&o 2" 2232 ElecProc 13' 13'2 FuiPfi 37 37 HibmFd 3 3 IntekG 2232 3 LCAVis 1" 1 NallReg " Ponder 1 1'? ShopHmn 3 37 TAVATch 13 13'4 USHmGid 6 6 AnoorCm 71 7'4 BrushCrk "x "it CoBCas 2s 27 CyloPh 8" 8'4 ElecCom 1732 Is Ftrmdia 1'2 I HmeCapn '4 1 Inlelll 4 4 MTITch 15" 15 NeoMrla 632 7 PrcBuswi 4V 4 SHvStrJg 3" 3 TCIMscn PVn 8' USWats 1 1 AngAG 4 4V C2i So) n 9s 9 Comlntell t' Ite DataSysN 6 t"m Enlractv 2 2V GlxyFd 'V " HumaScan 8s' 8 InlACom 2'lt 24 MTRGam 2'4 27 NetBankn 22 23 Proiclvsn 'V 'V31 Silverado 4 'li TkeTwowl 3' 3'4 UniView V "32 ApJCelln 4'! 4 C2iSolwl 4'A 4'2 CmtyCrwl 7 'V Datatsc 5 5' Envirln 8'J2 8 GaStkn Vlt 4's HungBd 7'4 8 IntcpExn 5 5'2 MarkSM 1 1'4 NtwkCn t'H 4'732 Osound 3''4 3V SimsCm 2'2 2 Tecnctone VSIEnt t' 13! AquaCre 27 2'V CFIMtgn 8 9 CmpGen 2 2'V OBeer 214 21'4 EuroCr 3! GenDvun 7 8 l-bnk 6'V 7 Intewcs 1'! IV Malhslt 3V 37 NexusTIn 5 5V Quigleyn 11V 11' SimulPlsn 4 44 TelelMex 2'4 2752 Vaalfll 3' 3 Arguss 15 15 CPIAero 2' 2'2 Compresn 5V 5' Delplnt as FocusEn 3 3'.'32 GentDnt Wt B IFSWwl 1 1' IntBusSch 4'2 4s MedlndA 132 1 Nissan 8V4 8V RegntBc 15'! 15 Sircos 4' 4 Telescan 5' 5" Vasomed Vlt W32 AshlnT 3"x 3 CTIIndsn 54 5 CmpuMed 1 IVs DnIIMedn 6'4 67 Fonar 2'732 2 GeoWste 2'732 2 IFSIntlpt 2 3 IntFtan 532 5V MedixRs V 'V32 ModonDril 1'731 I Renldl 2V 232 SmartCh 3 ' 3'2 Telscape 17 17 VionPhn 3V 3 Stock Bid Ask ACTV 1B 1 ATfCG 5" 5 Accents ! AccessAny 11' 11 AccuMedh I IVSa AdvEny 1 1" Xybmaut I t' YldUP 10 iW Fund NAV Chg. Fund NAV Chg. NAV Ch(. I .Fund NA.V ChJ. I . Fund NAV Chf, I Fund Mutuals MlnGvd 10 46 IntTE 1025 LgCpGlh 12 27 SmCpGr 1252 BNY Hamilton Invest: IntlEq 12 27 BT Index Funds: Grlnclnst 22.98 InEqlnst 18 53 Bdinsll 1023 Amer Century: Balanced 19 58 EgGrol 2157 Eglnc 718 GGoldEq 677 GNatRes 12 32 IncGro 2766 AAL Mutual A: BaincAp 1076 Bond 999 - InslEqlx 14299 - CaGr 29 33 Eglnc 14 38 InvEqlx 142 19 BT Insll Funds: InstAstM 1463 IntlEq In 13 77 PPIus In 1000 1037 11 14 15 86 1153 1360 HiYBdA tntl MidCSt WuBd SmCap 1599 6 70 561 633 1551 BT Investment Fds: StrAgg SlrConv StrMod UW Valuelnv InvEqAp 16 85 AARP Invst: 2408 -07 2217 7 75 Amer Century 20tti: 20 20 14 69 InvlntEq InvSmC LcyLRg UyMRq 24 71 SmCpBp 17 00 4.01 Eqlne 5766 -.19 Gwth 19 59 '"V SmCoGBt 869 -.01 EQII 2977 -11 Passprl 15.71 4(0? - . StrGrthB t 1046 ECapApr 1808 -.04 Speclp 860 4.0? SlrlncBr 7.27 -.01 Europer 3585 -.11 WWGrp 2389 .12 . TaxFBI 7 80 Exch 234 26 - 30 Fountain Square Fds: . c TxSlraBp 1631 Export 18 91 -02 Balnal 1529 4.0? TolRIB 21 75 -.03 Fidel 3360 -06 BnrJIncA 12.16 01 USGBr 969 -01 Filly 1741 4 02 EqlncA 1602 -.02 ValueBI 26 75 -.06 GNMA 1088 -01 InlEq 1209 -0t Evergreen C: GovtSc 991 -02 MirJCap 1800 4:06 - iualiaaaauialieaaiaiaBaj OmeqaCI 2265 - 02 GroCo 4811 -08 MniBdA 1223 1 ' Evergreen Select: Grolnc 42 80 -.10 OfioTF 10 29 . "' ComS 9289 4 07 HKChrar 1216 -.13 PinadeA 3148 4.01 CoreBd 1072 -01 InlBd 1016 -02 OualBd 989 - 02 ' Equlncl 9291 -.09 InterGvt 939 -01 QualGr 20 32 4 07 Fixlncl 596 -01 IntGr 22 34 4.09 Frenklin Advisor: IncPlul 572 -01 IntVal 1402 4 04 SCapAdl 25 33 4 01 InTxExl 65 65 -.02 InvGB 7 30 -01 Franklin Class I: - " ' LargeCp 5057 -04 Japanr 1033 4,21 AGE Ip 301 - r SmCGrlp 1366 - 02 JpnSmr 592 4.07 AdUSp 942 -ffl SocPrn 3891 4.07 LargCap 1633 - 04 ALTFI p 1196 SlrGrol 3714 -.09 LalAmr 1721 409 AZTFIp 1140 ' StrVal 23003 - 43 LowPr 2752 4 07 AslAlcp 962 ' 0t Balanl 1331 -.01 Maqeh 10883 -05 Ballnvp 3661 409 CorBdl 1072 - 01 MulCap 1882 - 01 CaKSrqp 2459 ' 403 DrvrVaJI 26 68 -.08 MlgSec 1102 -01 CAHVBlJIp 1061 " " Evergreen Y: MunBd 850 Callnslp 1246'""- BalanY 1283 -.01 NM,, 134? ,02 CAIntp 1122 . ;" EvrgrnV 2524 -.02 2507 4 06 CalTFIp 7 35 ' ' - FIMuBY 1001 -01 OTC 39 58 4 16 COTFIp 1209 , 1 - " FoundV 2044 - 02 Otoj 3764 409 CTTFIp 1IJ0 ' GrolncV 3083 403 1276 23 CvtScp 13 93 404' InrxiGrY 2497 4 02 Funm 2077 -06 DNTCp 17 69 08 InlmBdY 904 - 02 RealE 1966 4 18 Equitylp 1091 401 IntEolY 1122 4 01 Ovtfl. ia04 FnJnrn 9190 m 1241 -.04 2758 Babson Group: 12 83 -.03 1526 59 33 1855 1519 2010 59 95 1614 18 55 Bondl 157 934 Bdlnc CaGr iJrvGr GntM GlblGr Glhlnc jaSTBd TxFBd AHA Fundi: Enterp 19 35 4. 10 965 -06 Growtfll Hentagel mtosc hmGrol NewOpp Selectl Ultra Vista Gwth 2039 Intl 20 01 5 74 4848 3166 Value 5195 -23 BailardBiehlsiKaiser: 1327 IntlEn 728 -01 I k 1 I J f I ' Amer Century Benh: Bondlnv 967 BairdAdl 8 76 BancSt1332 4.O6 AIM Funds: CapOvCp 1626 AIM Funds A: Agrsvp 5087 Baron Funds: 977 1043 1127 4.07 -.03 403 Asset 5348 Grlncm 2705 SmCap II 71 1154 -01 -05 1036 -01 1067 - 01 Barr Rosenberg: 27 84 3609 1644 13 71 29 38 1928 BalAp BDxpAp CapOevp ChanAp Constp GloAgGp MMNeul 999 -IB 1051 USSmCp 966 4.01 Bartlett Funds: CaHYMu CalnsTF CalnlTF CaLgTF CaLtdTF GNMAI ITTxF ITreasI IrttlBnd LTTxF LTreas SGov Tg2000 Tg2005 Tg2010 Tg20'5 (ilbrAp 1056 -01 1113 403 10 77 -02 1056 -04 BasVlAp 20 71 1905 -01 21 17 4 01 Bear Steams Fds: GIUtilAp Grtnp 17 64 4.03 SSPStrA 1991 946 -01 10 32 4 01 .HYdAp Benchmark Funds: BondA 21 12 1632 86 35 68 31 5319 42 71 3097 2144 NJTFY 1112 STBF 8 70 Fedlnlp 1122 ., NCMuBV 1068 SmCpS 1777 403 FedTFIp 1232 PaTxFY 1171 SEAsar 1006 -.07 FLTFIn p 1041 ShlnBY 986 -.01 SlSlc 3084 FLTFIp 1185 " SIMunY 1019 Trenfj M73 07 GATFIp 1210 . ' V SmCapY 1709 4 02 usai 1077 -02 GGvhlp 8 50 ' 4.Q1 USGY 969 -.01 miity 2155 -10 GIHrthp 1914 -ip. ValueY 26 76 - 06 yjiue 6043 -10 GIUWp 1773 -01 Excelsior Funds: Wr1dw ,85, rj2 GoWp 927 4 28 BlendEq 35 95 - 03 Fidelity Selects: Grwlrilp 2912 -06 IncGro 1776 -01 Ajrr 2779 - 05 HYTFIp 1164 " InlMgdl 723 -.01 AGold r 15 93 4 66 Incomlp 256 -.01 ' '313 . 8,4,, 3545 .jj msTFIp 1229 .' , m WTE 948 rjok,, 423e .x LATF Ip 1159 e LTTE 1004 busSot MDTFip 1162 , , 3 MOaiO 917 rnvif 4T117 97 MATFI n 1171 . 19 9 8 Mazda e n 1 a DrvGrA EqkttA EqldxC FocGrA WIGrA 2140 -02 Tg2020 Tg2025 2567 1522 - 02 11 38 402 20 26 - 02 Amer Express IDS A: SIBdA SmColA BluCpA 1062 BondA 526 Berger Group: Lease from 349per month36 month BIAM ere 15 58 4 02 1250 404 1488 -01 1524 -.02 1594 506 -.01 Grlncp NewGnp 100 p SmCoGp 535 1321 1036 546 1289 1520 464 506 6.19 Bernstein Fds: CalA DscvA DEIA EmgMkA EgValA EqSelA ExtIA FdlnA GiBdAe GloGrA GwthA HIYdA InsrA ShDvMu 12 54 36 39 MIA MgdAIIA MmnA MutIA NwDA NYA ProgA .Inco p 8 68 - 01 JntGvAp 944 - 01 IntEqAp 19 20 -05 4jmMp 1006 -.01 MuBp 833 Suiml 15 46 TF Int p 1105 Valup 36 51 -06 WsnqAp 22 55 4.04 AIM Funds B: BalBt 2781 EUCrapBI 3583 -04 CapDvBt 1626 403 'ClartBI 1364 -.02 ConstB t 29 24 4 04 GIAgGBI 1692 4 01 GIGrBr 16 70 -.01 GIUtilBt 21 15 4 01 GrthBI 16 84 4.03 .HYB I 10.31 JncoB I 8.66 -.01 IntGvBI . 9 44 -.01 InlltgBI' 1879 -.04 ValuBt 35 85 -06 WeingBt 2204 4.03 AIM Funds C: ArJvFlxCl 2131 -03 AdlntVCl 1710 4 08 AdLCpCp 2641 -13 AdMIFCr 1520 4 03 'HYkCp 10 29 IntlEoCp ' 1880 - 04 AMF Funds: AdiMlg 998 IntMlg 960 -01 ShUS Gv 10.52 -.01 ARCH Funds Tr: Bdkb 1016 -02 Eglnc x 10 73 -02 GvlCpBd 1041 -02 Grlncx 2032 401 GrFq 16 88 -02 NtlMuBd 1005 SrnCp 15 68 4 07 USGvrSc 1063 - 01 ARCH Inv A: GroEq 1889 -02 ARK Funds: Balanced 1331 Eqmc 12 74 -02 Income 1025 -01 PAT.FB 1023 STBond 995 -01 USGvtBd 986 -01 4 67 662 -01 11 86 40! 12 01 540 14.78 -02 26 81 4.03 529 10 37 402 701 9.20 -02 727 4 02 27 Off'"" 2200 03 4 14 -01 RschOpA SeksctA SmColA StockA o I ?I? WAerr 3681 405 MITFIp 1216 PanEuro 14,27 -.02 0vCm, 21fJ6 i0, MlcValp 2420 .gg ValRestr 2369 -.05 Bea,, M)i t2 MNrel ,2 ,4 TmrlS 7i r En'r 2255 "9 M0Jf'" 1220 'P? loHlnBd 750 - 02 EngSvf 31 47 t52 (MJTFIp 1190 , cjSinu if finSvr 10929 -.37 NYlnsI p 1194 . '' FnedrtinnFd." f"1' 50 59 02 NyTFIP 1205 '' - , mZ 987 01 Health 1 11650 -.70 NCTFIp 1209 .". 1 &lnst 108 lo Hmf' 6707 01,101 'P .,- 1 FAliW 3873 -.21 Insurr 4495 4 04 OHTFIp 11.81 , , 1 FBLSerles:- L"S" 6650 -03 PATFIp 1053, VIGrwth 1448 4I8 MedDI' -'0 mf,f 11 85 ' 4 FBR Funds: Uunmdr 3584 ReESclp 1607 4 13 SmICpFp 1963 4 07 MAjli 10 74 4 39 RisDvlp 26 68 f03 FFTW Funds: HeqBkr 46 71 -.02 SI Gov 1027 r.01 , USShrl 977 Ftetaii r 5306 423 SCapGp 25 29 fu'" FMB Funds: Sorlwrr 46 94 421 Slrallncp 1128 ,01 . IntGI 1018 -.01 Techr 5319 4 26 TXTFIp 1166 , r FPA Funds: Telcmr 57 98 -05 USGoup 6 90 ,01 ' I Capri 3809 4.06 UWGrr 5764 -22 Ulilslp 1132 ,,08 Nwlnc 1127 Fidelity Spartan: VATFIp 118( , ,1 k Parml 1373 4.19 AgMunr 1188 Valuelp 2556 .I9- Federated A: CAMin 12 29 Franklin Class II: I MuOppA 1091 CTMunr 1143 AGEIII 301 1 AmLdrA 2661 4 03 Eqldx 39 65 -04 CAIFIII 7 35',., BondA 1005 -01 FLMur 1150 FTxFIII 1232 - , CapApA 2060 4 03 GNMA 1016 -01 GrwIMII 28 75 - 06 EqlnAp 1921 -04 Govln 1045 - 02 HYTFIII 1171 .-, GISIA 886 - 02 Hxjhlr 1363 -01 vcomlll 256 -01 u GrSlratA 28 27 4O3 InsMun 1237 NYTFIII 1205 - HilnBdA 1208 401 IntmMii 993 RESclll 17 82 ill IntlEqA 2109 - 08 InvGrBd 1039 -0? SmCQIII 2497 , 01 MlncAt 10 47 4 02 LtdGv 978 -01 USGvlll 689 ,01 IntSmCA 1754 .07 Mktmr 7789 -09 Franklin Mutual I: LlTmAp 9 96 -.01 MAMun 1189 Beacnl 1541 io5 H MuSecA 1090 MIMun 1162 Dscl 2086 T05- PAMuAp 1191 MNMun 1131 Europlp 1434 .08 u SCapSlA 1998 4 08 Munilnc 1268 FmSvll p 1449 05 - USGvtA 794 -.01 NJMunr 1142 QuaWIt 19 87 ,.07 IMCIA 14 7 n7 LVU. lo. nn .r ' 36 pymts. $12,573.72; purchase option at lease end $18,394.75 $1,000 Down Payment $349 1st Month's Payment $475 Acquisition Fee $1,824 due at lease signing. Offer excludes tax and other third-party fees. It's not a coincidence that more and more people ore choosing Millenio by Mozda. With its superlotive styling and sophisticated performance, Millenio is becoming the obvious choice in luxury sedans. With all the great features listed below and a lease payment of $349 a month, smart money is on Millenio. Premium Package Includes: -8-way power driver'spassenger's seat -Leather-trimmed interior -Power sliding glass moonroof -li" alloy wheels -Remote keyless entry system SlrAgA TEBdA UWInA 919 Amer Express IDSB: BkiCpBt 1054 BondBI GvSh 12 52 -01 ShtDur 1243 - 01 InlDur 13 25 - 02 Ca Mu 13 97 -01 DrvMu 13 83 NYMu 13 70 -01 ' IntlVal " " 21 10 4 08 EmMkts 1763 - 04 Berwyn Funds: Fund 2307 4 05 Income 12 99 4 01 BlackRock Instl: CoreBdl 9 81 -.01 IndxEql 2122 -02 IntTBdl 9 45 '-02 , InllEml 767 ' IntlEql 15 59 ' LgCpGrl 18 91 4 04 LgCpvll 1749 -.03 LDtBkk 989 - 01 Mangdl 1044 -01 MdCGEq 12 75 4.01 MdCVIE 13 73 -02 SelEql 18 81 -03 SCapGrl 2201 -07 SCapvH 19 59 4 09 BlackRock Inva: BallnvAp 18 77 -05 BlackRock Svc: BaincS 18 76 -04 CoreBd 981 -01 IndxEqS 2122 -02 mtEqS 1553 LgCpGrS 1891 403 LgCpvlSp 1749 -03 MangS 10 44 - 01 SelEgS 18 60 -03 SCapGrSp 2176 -07 SCapVIS 1957 4 09 Boston 1784 Fds: CTTEIn 10 75 GovMed 956 -02 Growth 13 56 4 04 Grow 21 07 4 02 Income 1020 -01 MEq 1344 403 MATEm 10 39 SmTmm 10 08 -01 TExMed 10 48 BoonBat2e39 -04 BVamwIG p?l 82 525 1291 1036 540 12 88 464 506 619 -01 -01 402 QscvBt DvrEqBt EmMBp EqValBt ExtlBI FdmBl GIBdBte GloGrBt GwtnBI HiYrJBI mflBI MgdAlB MutlBt NwOBI RschOpB SeMctBI SmColBI SUckBt StrAgBI UtxInBt 3552 467 1184 404 1192 1468 -02 2648 4 02 692 920 -02 7 19 4.02 26 32 2136 402 ASMUI30I963 -06 Accessor Funds: Grown 2494 Federated B: OtiMm 1189 Franklin Mutual II: . ti . ,y B ALdrBt 2658 403 PAMunr 1078 Beacnlll 1534 .4,05' B BondB 1005 -01 SlWHaj 1011 Dscllt 2079 .-04 9 Eqlnc8 1922 -04 STBd 904 Ouaillll 1978.-08 B fln6BI 1208 4 01 59 WaH Street: Sharesllt 2303 - 07 H WSmCB 1727 407 EuroEq 4125 -19 Franklin Tempi: ... M u. MuOppBp 1091 TiFSt 1039 TarGrlp 1170--01 fi MuSecBt 1090 First Amer Fds C: TarGrllp II 65--01' 'i la SmCpSlS 1968 4 07 Balance 1510 Fremont Funds: . , . & ClrlnB in Tfl rv--. .am n. a4 .a.. . m. FA mtEq 1691 1267 919 -05 Mong SmCap Amer Express IDS Y: V7-' 24 94 23 66 ButpV 1062 valine BondY 525 I USGvBt 794 - 01 EmgGr 1687 403 EmgMkp 988 -,06. tl I .HasuaaaiMaasaaaasiBaaaaBBMeaBaasaBBiaaaJ UwEdBt 14 79 - 07 Eqlnc 1680 - 02 GKCal 1518 '.02 H I m ft i DnUsn.coM I fT?C: Lq ??? Sr.. - tl PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT WWW OscvY FdWV GrwthY MgdAlY MutlY rMOY StockY 13 23 506 36 55 1201 14 78 26 83 920 27 00 BraridMln17 56 Achievement Funds: BalTr 13 98 EqtyTr 1702 ITBdlr 1053 Acorn Funds: AcomF 1896 ml 21 78 USA 17 03 Advance Capital I: Baonc p 16 76 Retire p 10 62 Advantus Funds: CsloneA 1702 Brandywine Fds: BkaCrap 27 51 Fuid 31 72 4 01 American Funds: 1650 -02 A Bap Amcpp AMurip ru4. 11 11 -V nenicwp IUUO 4 SV S. I EqmCt 19 22 - 04 WGvfld 931 -01 USMcro 2163 06 I HHnSCt 1208 4.01 Inmc 1003 -01 Fundamental Funds- - f FadaratedF: mti io82 NVMunp 84 401 H let dll 9 53 Inffinst ,344 -OS GAM Funds: '-." f" AmLdrF 26 57 4 03 lmiw 1259 403 ma 3247 -r09 f 1 BondFr 1005 -01 LWWc 993 InnOp 32 33 . ,08. f irr Eqlncft 1922 -04 MerCap 10 20 4 05 GE Elfun SAS: .'' ' GlSIFr 884 - 02 MNimTi 1009 Dwrstt 2079 , -u I ml MunOppI 1091 OflimTF 1006 ' GBcal 1989' iW J t , UIXFr 1478 -.06 flegfgi 229! ti Income 11 62 --01 f ( "daratadlnstl: SmCapC 1805 4O8 SiSLg 1156 -v02 ft I IV. ax 407 S4SPM -7- -J t SI ArmSSp 971 -.01 Slock 2690 4 03 TaxEx 11 91 - ' . if ' 1 GnmaiS. 1132 -01 Tact, 19 03 4 01 Tts 61 92" sit- 3 Ind Tinvl-ai man ei.-. .. ncc..... - ... . 4 r (1)Lease offer on '98 Millenia wPremium Package with an MSRP of $33,445 including freight; excludes CANYMA emissions, taxes, title, license and registration fees. Lease pmt based on avg. capitalized cost of 87 of MSRP for 36 month closed-end Mazda American Credit Leases purchased from 3398-5498. Some payments higher, some lower. See dealer for details and actual terms. Lessee liable for $ 10per mile over 36,000 miles and excess wear and tear Availability may be limited. Credit approvalinsurability determined by Mazda American Credit. Must take retail delivery from dealer stock by 5498. Payments slightly higher in Texas, Alaska, & Hawaii. "Seating surfaces upholstered in leather except for vinyl on seat side panels, rear sides of seat backs and other minor areas. See Your Local Mazda Dealer. Brazos Funds: SmCap 16 04 - 06 Brinson Funds: Global 13 04 NUSEot 12 34 USBal 1255 1307 -01 Aetna CI I: .Aenal iGrowthl 1686 402 4 01 17 74 - 02 3192 -03 14 03 5024 - 04 1587 4 01 2763 402 2996 4 04 30 36 -01 13'9 -01 2099 15 57 4 01 1684 brwtnci Alger Funds B: USEqly 2023 BMProLn 15 08 - 03 Bumhmp3l67 4 07 CGM Funds: CapOv 3046 Focus 10 70 Mu 27 44 CapApri 2716 GrwmBt 1155 MxlCGI 2211 SmCapt 1034 AUiance Advisor CI: GwltiAdv 49 36 TecnAdv 59 67 -01 Really 1507 4 12 Bondp CaplBp CaprVp CapWGp Eacp Fdkivp Govtp Gwlhp HI Tip HilnMun Incop mtBdp CAp UTEBp NEcop NPerp SmCpp TxExp TECAp TEMdp TEVAp Wn 1 Gov2-5l 1062 -.02 GrSnc 12H Govfii 880 .01 ' , GovBd 1049 -03 First Eagle: ModSwl 10 90 4 01 If i i 11 975 FsttgYr ?209 402 USEqC 3031 -04- j ' IncTrS 10 34 -01 First Funds: US EqD M23 jt i m InlMunl 1068 Bondl 1016 -01 GE Instl Funds: '." (J i MgdGrS 1311 Grincl 2161 401 USEq 1155 Imf. ij i T MqdGIS 1188 -01 mmm 99g .m GMO Trust: A . " MxCapir ?294 - 03 FvsMMe TobFrIN 14 72 "Ol" H ' F"l wv etc Fund WAV Oi( I Faud WW CM. MaxCpS 2290 - 03 Fust Investors A GMO Trust M- I ' Kat I I 14T.u. . n. Ouh-4- m r. T. 4T i ' CHMSCap'BW -03 C4OMJ.0wr866.03 Calrlornta Trust: CAlncTF 1301 Alliance Cap A: Aiian p -01 -01 -02 -01 4.06 747 - 03 SSP500 2403 -03 Baianp Fatf MV Ck(. 1600 - 01 1437 - 04 NSV Chf. WW CfctV way cat. 1616 18 82 1347 31 11 14 86 2325 22 45 26 31 1248 1641 1604 16 37 33 92 Calvert Group: 662 - 01 12 OWnrrt ?3 21 Oel-Pooled Trust: mtttrOAp 2191 SooalApx 3404 SocEqAp 26 02 TxFLK 10 70 1388 968 703 12 14 ftonrJV EqlyY GrEqV 917 -07 2204 404 3452 408 10 52 4508 2? 89 1669 1495 US 5i: 6,; 7 S3 DetEq 1884 -08 EmgMM 954 -03 GtoE 10 65 4 03 WUSGvt NwpTgB Save i SrrCapB Strllnei T,f,BI USSHBI UN61 NpTrjr? Cardinal Group: 739 1833 -01 1212 -01 -02 1386 -01 WlEo 1716 WKjrr SnmSdV Crabbe Huaon: 994 58 Fund 1749 GnOblq 622 AOrnfdb 983 04 -01 752 -02 360 -01 4915 -07 1042 1853 404 863 -01 6 81 11 17 14 03 1022 1100 OelBwara Voyageur: 19 53 -03 2060 -10 Amer Natl Funds A2ins AslAJp 1428 11 46 11 43 4 01 928 -07 BondAp GlbSAp GcvlAp GrWp GlhFp .mMAp mriAp MngAp .MUSAr MCAAp MCAAp kmvp 4MuAp NEurp NAGvA p PGMp OjsarAp STWap 'VnAp Gnu 5 79 Inco 2972 Co4um64a Funds: 2104 1399 1391 Am Perform: 1126 10 93 12 89 COTF FLhS MNms MNTF OHTFp Fouky AMXFd 31 S 1796 -17 WoBp Immdet JapanBp MKltrJTI MCGBI NYTFB1 NtWsBI ParGrBI SP50O8 Spcvaiep SuatBI TCFMIA TiEScBp JMB VaiAdBI WWnS WUvVBI G'7ecTBt Tanet TC'-38 TCSCofi I TC7iet 10 33 Centura Funda: Eo&wC 16 14 FedSinC 10 20 CntSns 4895 -19 Cbaae Funds: ErXyo 4310 Eomco 41 36 Chesapeaks Funda: AggGne 2043 Grwinst 18 26 G-wStiH 18 33 Cnsxare 328 46 450 867 2315 24 60 13 31 39 71 1495 1244 Dimensional Fds: -08 -07 4O6 Aon Funds: Balance ComSSi FmrJ G must Mm fief Fo frCap mrSmvS 8 75 14 78 12 18 11 64 12 99 19 61 13 78 1? 10 910 18 4? 36 98 869 18 32 14 69 13 50 1326 22 07 17 31 17 66 2099 24 96 3'25 755 59 42 402 -01 ASAHO GovSec -12 -01 -07 407 429 402 Erjutyp SmCpms Scrip Crest Funds CapAprT BrJTr IVBal SofqT, VamsTr ViMuT Cufund DGInvastor: 60U4J Gvrmc 1066 3264 ?I47 16 08 4 07 1516 -01 16 62 4 15 -01 -01 1350 412 Res SJP500 20 74 -04 I? 96 402 22 06 Soeo ,01 1304 Oreyfua: LBHICp 1265 Eaton Vance CI C: 7 " rT' J E' UOO-rOSJ M ABond 14 73 - 03 LBMlnflp 1265 IxMGCp 16 73 01 'If Sf' , S . 'I AgoGt 1657 -X MDMA 1315 -01 Eaton Vance Exch: GortAp 129 -W Otot ,224 -. ,. Aggvair 2612 - 02 MMuA ,576 -01 CapE 43646 .44 gJJl' M 1056 .2, I Aprec 3735 -03 MNMA ,542 DBsl 22,84 .22 gSI' V'p Jf? '67 1' I AsselAl 1529 . 05 MuBdA 1482 -01 Cws 401 31 440 FuS,AFT Ey?fP ,JtS ,tM7 -"' 1 Bamcd 1752 -02 MuflBt 14 83 EBos 48036 . 48 .a SS.aP ,. SS. " I BSCMU 1376 NVMA 1617 -.01 E.Fd 63631 .64 FnrnwB wlJ ' SS? '0?5 I CalT.r 1484 - 02 OhMA 1298 ScFl 29689 .X 2,0 96. M ,1JP 'I'7 I Cawr 1383 PAMA 1691 -01 Eclipee Funds: rJTtL. ' S' tn ,,e" I I C7, 1388 Sm&oSlfl 1950 .03 Balancad 2396 -03 2L f!" F"?!Mn,: 7 -W , ' Osclmnp 1258 -02 TxMGBp 1447 - 03 Eou ,589 01 SS rjZ.- ' '0?7 ftscp 35 63 M.A 2298 . 01 Groinc 2030 -M ,n m 2?' " . Ce 1100 ,01 WrVvGrA 2S83 - 04 EnrdFunde: ???? f'J " " t?7. DrrM.5. 2642 ,04 wiwB, ?,?, .M tQnt ,611 -01 Flafcirkjorl (1 ?J " ??' 2 '2 DrMOmt 3264 -04 0rlrO.?92 .02 RT.EA 1138 -01 oJU 09 Mn2 I "S TZ E-noid 2731 .,4 Oucwakrlual: MgdflrJ 1028 -01 "J " -06' FLn, ,361 TF 785 -01 SMFd 1002 -01 ,JtLn,uJ12-.m ?" " G-p 1500 - 01 ESCSMWegie: sCapl ,406 -OS 5?, rL. " -" GnCAr 1362 SnapA 2238 406 ErWrpne. Group: r-Funa.- 4S' GWId. 1493 -01 Eaton vancaOA- CapAAp ,04? -11 J " .7 7Ari Sml "7 -IX GNY, X36 -01 CnmAp ,194 -07 EanoAp K -07 FVdAdyuwT El 22 "2 n " GG,p 3S92 .12 EVSeiA 1526 .01 GMP 1899 -01 ZcVll m "S? Tnj" w 1610 .01 & . ipsa .0, re ir -01 T 'It iS tJZZL.tJ? 01 ?" - Give ,97, -02 'SAP ,595 fcWk W?0 f,,, 5 J 1 .M ' - GnOp ,066 - 0, HYUknA C, -0, kura ,o g, 76 51 05 ZZr Met " " " Y 1552 .0. tOO 401 sSdA 2523 .04 gt I !t "m 1?? " hul ,8-2 -O, S77 656, Sr-CoGB 25 , 3 . 03 St J" f" " '? .01 BSM , Ti44qGA ,75 .02 EuraaFunds: Z itsj , , 748. -Q, ar ,4.0 M.7 1090 -01 E,T ,70, fj " 5 ? " lrMora r&fl ws, -02 TW. t4t EvvgrOTA: It, 3C 46 -04 Uas'.r -01 Tcrt 4i -tt? k', 2352 .10 LT,' ,25 " L. J? ,07 -O? Worxvl. 2331 -01 EainvaoeCli BaanA 17 m -01 ,,Z .0, tr. , J B " Kkraq- 1272 -0, 7WB1 1157 PAiOoA 3067 -02 ,5 o. - ' ,3 94 Cnnrfll 1082 - 06 VSdA ,5 95 - I 'TZ n, GT.G - ,311 -O, HT, ,243 -O, f 25,3 -O? SXL, 12 2. P 23 T . 5 Aqwla Funds: Crncago Trust: USLrj usi-svs USgVi3 USSffll US 6-10 jss-iova US6-10V? vtSmCo CoffwrufCai Funds: 613 9O0 538 (00 613 625 625 25 525 S88 126 4 76 ,3 47S 600 7 13 75 688 350 550 188 5,3 563 5,3 675 6 5 00 16 66 01 Alliance Cap B 1001 11 74 02 Bancop Baancd 2654 694 Aaiant 23H 406 1634 -02 1085 10 56 -01 11 9 10?9 10 75 Bond 1C15 -01 A2TT COTF W TF KVTF Bond 20 31 22 36 - 04 -02 -05 -03 -02 2357 4 02 1003 -01 ro4) 14 36 85 752 699 404 19 40 36 56 24 49 37 62 16 46 Dean WrrlarC 00 TF GrcX C refunds : Baan Grsncp LgCoGr OBCiao-5' 3S92 -06 Artel Mutual Fds: 17 '5 10 50 20 72 4 0' 10 4? 4 16 1048 -03 2821 42? 1784 -0? BaifvC p 15 7i CErrsr-. p 10 40 4 01 Cancan Alloc 1 17 -02 4 07 CpB8p -GtiGat .Goaep .Gwnet GTflp ;-A3t W.ABp Mp '9( Devie Funda A: OeenWmarD: '031 405 N-n ?22 '06 -0? CrbS4ect Funds GrtA 1411 ffeOoA 1440 BaricdAp 13 '5 Srxtolp 2254 Amxk 36 57 4 13 Bondinst 1034 -01 OrruK 4301 431 Ansujta Funds: . Brjnrjfd 996 - 01 folvFd 1036 -01 678 1205 FW CnSecA 27 96 25 30 25 99 Erno4l UKng Cora Fd (a Govt svGv m vwa3 rvas iCaprt TirfrO FolnfflCp 1150 Ffjxc.300 12 06 Ftjmsrjo 1261 4 01 4 01 402 Concert Alloc 6- 357 12 03 663 11 17 11 00 1022 (3S 24 01 78 42 13 '4 5'?4 Oaan sVrttsr: 'F-se 916 Armada Funda: T4O50CP 12 99 4 02 10 22 C27 1021 11 '8 12 8? 13 36 10 69 16 20 885 1C32 Davis Funds t Bond p Crtuvns Trust: eaance 13 'C ryvjt 1411 rfjt 14 44 SrxMt 226? 1022 11 t POfP ,JSt Rf-l 1104 1990 12 4? 95 654 -03 UjCAl 0Gr SKAjp ST JSp TCVp 4 01 '9 2398 Fnrj I p 46 f8l 2516 Trf-sAl 9 '3 Concert awl: '2Ti ?'ijl 434 4 10 On 22 40 Ckoar ' -11 Conan A Steers: 48 42 Sxxrfm JiOO (TitintwFundaA: Ca"? A 7 64 FedS 10 6' ?81 1794 Kit 10 54 n 12 16 44 Corf 01 p EdGrolB Eowp MFp WftUP CVp SCacV'P TotAovn Davis Funda CAT: 14 97 raif AlhaneeCapC: &otl 1060 -01 Gmr.1 19 3 t01 un1 76 34 tt 1423 Diversified Funde: CI 2405 Sjrnv 24 43 N'4rC 24 16 Delaware Group A rip 22 '3 C(ap '968 OomSp 23 '9 -07 -02 Nw.o, , A,, no -01 R ,,,4 -0, -T-T' ssdiiin wi. i-i Z IT1 aao.'.lT vB A2S, ,14, -01 FtluunA -JOI .rj, fTX -pi "m '? t I TftT X7'ai, ,542 -O, OMfit Wi -01 FMA 2C43 -02 pr. ,;5 - T" ? ' 17J . W i IO HV-f, ,.57 C-MC, W7 fA 30 f .04 rr70 ,3 31 -0, jL. ,' ' t 1 f SPVOr 23 4C -03 F.u, -01 KWUA 457 ,)4i " JTrJL. " ,? .-OS I Jf?" S K9G -01 & 1C32 -01 sva,4 Ira -O? svdat, IrnmL Sta 5, . ,7 J Oaan Witter A IB Concert Inv A: -01 -02 -03 -OS Artisan Funds: 02 401 J 24 43 G"io '9 Vi4 e X 32 14 99 r CoBCI .5MC1 Gnnri G".l .Mr AC! MAC' NA.0 0rCt 14 37 '52 356 3934 11 17 11 30 I 9 7f 43 Baurcep fsp Eomc p tWrpp Gr7v p O70P FTap 14 FjroA GJA r34 vrop trv.Vjv MATfA 6 77 2 34 610 " 29 1 Der&p nr- 5p . LWGvAp Snrjwsp Concert Swl' AIM Funds: 15 6 ij 7. ?: SO 1245 ? 33 11 80 i?29 v ij -8 " X 13 '4 1C &- 19 32 4 01 Agra si Aor AaCan Van 'C83 15 59 7 3' 652 f 62 813 9 27 6' K ' S""0 12' -Oi "nrt ST3 40, CwaoA ?3Aj .n? uri X 24 -05 AavWp ,t4 " " 5 Sr'r lis .n, iao, K6' Sm.v IU -0? ataru, 72i) -O? UM. 257, "f. ' sove) nm .m f' skwa ka? -o, i, ns .B (Mt 3. H .1 Srv ,523 -as KAUBt t -rji 7rj .. . I Z .. laal ?t as . -5 CaUmAp GvrirAp Vvp CO Cap sun Fas 5"73 641 '54 -Z i .05 W-: ic4 m,a ,? .rjt r- fv r. ZZ 'I - " AmSouS Fds P'eiii: BBST Funds: 10-7 2-31 '4 64 2' '4 If. 32 I - , . .. - ,. . . . I - . - i " J - - " I nm. - . rrm Aipl CaT'S ' CaMcrfip Cf s4p CF-p CwFi FnSn'B 'J'W4?' Grtl1 CWif ) V! 33 2? li 14 V 16 is m 'C41 't C 25 6- 36 5 r 14 sc 21 1457 16 T 9 ' 47 f 7 13 2 7. 7SE .S"n5 7't Onawe i Oduo B TV IJ ( Sr-.lAp Srtfp SnA Trfxp 7rnsAp iJS 5A GrT SVT rnS S4-W.B 5ov'CP Aaee BGE n Bwnaw Sara u VS -Uf iv r-l - rv, If (y, 3.4, -"7 . ,5-, .0. WC 1-50 Euarvrt j 3, ' 07 , -0, 1 -01 ftp 62 -ffi Cjrn 5JS -05 17. tM B, rZI ' 'f 46 -C C.r aj Foru. Fund. ' !?M -i? ov! 1191 trre urn, -m ( tf .07 m.,,. 'J' . iA M -Ri fltaas; V, If, Frtfl . r r .t 1v i?,7 Dav4ua ?2J 981 150 &44 6" 1'Sf 64 it, 46 14 91 T6 'fir, 15 AtjaVo KA mstl Funds DodortCoi 'vnarcml '5 49 - 03 Brno " 03 - 02 F-MV ?? 4? - Of . fM 1C 47 - 01 "Ji 3-23 40? aner&tar Trust oar-t 14 a? -01 '"'f "'4 Ar-oF AatMnl Ms 7 Hi I ' I u-,n - I war J t t - fte hi Cooria Funds 9 1' 96 7 Srir Dei rp instl' r Bawl 7- 74 rvxt i? '04 J5 Dorwmi Funda iocKa 29 90 v'a 168 nra 2420 -at .S'q ? 54 4-5 '-"i im -02 tX'itmmamrm lor 16 S6 02 y-rs . r -;m -p. etwp. n x r , ,. m .of ra ?5j Faxun Hm, T ,?B -r.- C-MA. "J S7 .04 Ct, 73 T .34 0 47 . ftt ,j M .p " . . Wv, 13-r -rjfl K"S .0' G-r-r 31.55 .04 2' & -fr BjjC , ., C T GAohal Thaaae t ut -Ov , 'i '777 .02 4 57 -U,' 7TS7 -o- ruu, U' "1 STV, OmaA . -fji i ji KB 0rf' r. tL .m Frta,r itjt .m t s, : r - CA'iai f jvlP 1 if 12 'UPt if 49 r"5acB! 7 37 CoreFunrje, feaacr 'MMkjujAauaKBuaitkil

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 8,600+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Publisher Extra Newspapers

  • Exclusive licensed content from premium publishers like the The Palm Beach Post
  • Archives through last month
  • Continually updated

Try it free