The Palm Beach Post from West Palm Beach, Florida on March 26, 1998 · Page 46
Get access to this page with a Free Trial

A Publisher Extra Newspaper

The Palm Beach Post from West Palm Beach, Florida · Page 46

Publication:
Location:
West Palm Beach, Florida
Issue Date:
Thursday, March 26, 1998
Page:
Page 46
Start Free Trial
Cancel

...... . .. , , i m w - m wvm wv mw r'rr ryi"f -" . - - - - - -.r- - p," . v THE PALM BEACH POST THURSDAY, MARCH 26, 1 998 4D Lad Ch(. Nam Lift CI Latt CIH. Nam LMt Cut. Htm LmI Cluj. Hm$ Latt Ch(. Nkm Latl ChJ. .Name Latl Ch. uni uii ifi -V? Nam Lait Ch(. Nam Last Cm Namt it Cnt. TSIInlln 16"4 - W-X-Y-Z Nam Uit CIH. Nams Laat Cl TSRs 174 TSTImn n O'J t'lt PhysoCon 173! Dirlfll 7 " TTITm 6 t'ie Pallnlo ' Palrklnd 1S1 PalnolB 19 Nasdaq D,mAm 297 1 SboeCam 9,s ShoePavn 91 712 ShowbizP 32'V -V Shwscn 1 ShutMsl 9 ' SieoelSysS 28V2 SmWst 38'4 t'4 TV Flme 3 - TacoCab 6 -V Tadran n 14 4-' PaltEngs 11 "-n - Culsrceln 21 Nm laetChfr PnnBncG 35 PinctFn 49 PinnSysl 35'1 1' PtinCosn 9 -"' pWid 29 Taitrao 2'i2 -It TandyBr 18 Tanktty 13Va? V3? TaraGene 1V -VS! PHams -1 PaulaFnn 23' PaulSon 101 Paycnexs 57 1 Peaklnll n 23'2 Dennnrl n 7 PonSld 11 4"32 12 9; 3 '32 3B' - 8 t't ' SigntRes SigmaC SkjmOg SigmAI Sigmatr KmRrnds CMIrWD 6 '' Ovtftec 16' -'" OxIordHIt 15" - Oxiqefte 15 TaroPh 5'2 Pixar 35 PixTech 5-K Pazalrm 57' t'l Plamlr n 2 Tarrant 23 - Taseko 2s Tfltham 4 Peclialnc 19t 9 Orf mail 16 -"i SkjnEyen Pes IC"" PlanarSy 12' TeamAm 14 SignetGpa 19' t't SikjanH 35' PlasThrm 7w PWItffln 7 -V Piatnll 24 SiliGam iu 4 PMaCm 25' TechData 38' t'lt TectiFna 9 ' Tchdvne 4V -V 38 Pegasus n Z3'i ti" fi.1 -'A RalTc 24V4 Tchdynwt 1 SSTn SilicVly Silicnvl Silicnx SitverD Penlnlern STJ 20' -V 41"? 1V4 PlayBy 18 PlayefS 5 -lB Pwtum 64" PIaiiks 197 Penimxt n Panedrm 123 Piwilvri iYA imrntn 10 - PoriWesI 4 PennAm 21 t3-' SunBcNJs 317 -' SunHydr 13' SunMrC 44V -IV SunTV 2'lt -W SunbseA 2 ' Sunglss 10'? -V Sunquesl 10 -V4 SunrAssrst 43 4 Sunlntl 3 Vj? SunsMnol -V SupTedl 3 -V SuperGnn 13V4 -V SupConsI 37 SupEnrgy 9V -V SupNatl n 19"? -7 SupSen 31'? ' Supertei 13 "n t'm Supdex 11V4 SupSpd 3 Suplntl s 13 SurModn 9 SusqBncs 3VH SuttRsc 74 V" SwdMtdl 33Vz SwtttTms 23V-17 Swish wt 2'2 Swisher 8' SwissArm 11 - SyCfslTc 3 4732 Sybase 95? SykesEn 21' V SytvnLm 47 '4 Symnlc 29 t7 Symx 187 -V Symetnc S" -'It Symlntl 17'4 t'lt SympDv n 16 t'fr Synaloy 14' SynapPhm 12 "? Synbo 3 SyncRes 2 Syncor 18 Synenc 537 427 Synopsy 32!13 Syntetn 3772V Syntld 2V 4-V Synttie 6' Synthlnd 23 -V Sysclntl n 4 SyslSIt 8' -73? SystCpt 38"4 -'It SvMmSIl 3'3-n " PotoTtp 9"i Polycom 9 -'' Ponwoys 23 -" PnrtPn M7A V Popular 58 POSltFDOn ''Tl V! Possis 15 PoughFn 11 i - Pnell 101 - SimnFst 46 -' SimonTn 16 - Simplnd 13' t SimlSci 97'13 Sindair 5641 SrpexCps 33V4 1 SirenaA 4 ' SixRvren 19 1 SkyMelwn 157 - SkyMal 4 ' SkyWest 37 -It Smailwwd 157 Smf1Mods21" - Smarm 34 -7t SmithMc n 3V? SmlhFs 347 1 ttiMn 14'" -V Powlntn 11 7 -te Nam Ult Ctuj. . Winstar 43V -V4 WreOne 'V WiscCT 28 V -V WlztecS 11 '4 Wokxin 13' Wondwn) 23 -Vs? WorxtvJ 18 Workgrp 37 -i WWAccep 6V V WrldACC 31V 4 WWAIrn 5 -V WrWSdn 2 -' ' WorWCm 43 -15 WortdCptl5lV-1i ' Wrtdla 3 -'A WorttiFdj 14 Wonjvjin 17V -V Wyman 23 XLOmSIn Wit -i XOMA 412 -'VS? X-fli 13'! 4-I ' XcelNet 19 -V XeTelCp Vlt -'It mm 22'5 - Xencvan 2 -Vt Xeta MVS? 4-vs? Xkw 2r7a? -V XillK 39'Vtt " XiOnDdCU 4" 4 Xircom 14' XytanCp 22V Yahoo I 88'4t17 YaroVNs 19' YelkiwCp .. 19'5 -V YesEnln 'Vtt t'tt YrxkFns 25 -1V4 YorkGrp 18 -Vj YoniRj Tt t'K YoungBd 50'? 4 Youngl n 15V4 YoulhSv 17 -V YurieSyS 23 Zebra 36 ZHa 7 Zindarl 13 -V4 ZionBcp s 49'? t'4 Zitel 15V -V ZollMed 57 -'t Zoltek 37Va ZormOpt 167 t't Zonagen 24' 1 ZoomTI 8 -V Zorann 14 -'It ZydecoE 2" '4 ZydcoEwt !Vs? t'S? Zygo 15 t't ZymeTxn 4' -' Pwr-Onen 16 PwrtiseT 131"t1'' Powerlet 23 -VS Pftwnv 137ft " USDiag 4'-Va USESyin 2K USFrch 13 t'lt USOIcP 19 -V USSerVs 1 V US Tm utl 20'V -V USVisnn 10 4 US Xpnss 20 -"V US Chlnd 2 -1 USADel 14'4 t7 USAFIrln 23'2 USANetw 547 - USATrk 15V4 -V? USANA 27 t2' USCI 5 -V USCS M 20'V V USOala 6 t't USFretgrt 36 -2V USNCmn 187 Vi USTCp 26 -V USWebn 22'? tVs Uxsn 17' -'It UgryDudl 10 UltEKI 3'? UllPac 151? -Vb Utlrdta 4 UltraDt 4 Ultratem -VS? Ultrak 97 '4 unraSte 14' t'lt UKraSIp 20'V -V UniCmp 6V V Undq 8 Unitabn 18 UnilyCp 2V -' Unigen 2'!'3? Unimark 5 tit Unmwd 7 ' UmonA 8V V UmonCon 15 -V UnBanCal IOOV4 -' Untyiases 424 UnqCsIn 6 -'It UnrylTc 8V2 Unitlnsl 8' UBVW 507 UnDentC 17 tV UldlntH 16i? 7 UtdlnvRn 9 UNBNJ s 31 ' UntdNat X'lt tit UtdPay 32'4 t'lt URelail 6'4 -24 USecBc 21 'It tV? US Enr VI til USSatB 9V t'4 US Trst 65'? -V? UStatn 64V -V UtdVideo 38"? 4-1 UnKog 22'? ' Unitm 69V? -'? UnvAmt 2 t'lt UnvEIc 11 UravFor 16V4 Unvlnt 2Vl? UnvsOul 65 -' UnvStaK! 13 - UmvStdH 2'4 -'It UranRes 2 UrbnOut 177 -'It UraCor 7 UroQst S't -'It Urotogix 9 ' Uromed 2'V3? UBh 5 V -V VOneCp 27 t't TooayM wt 1 7 -V TodayMan 3V -Vj? ToddAO 10' TokBF 58 11 Tollgrade 20V? '? Toollntl 19' -V Topps 2"32 -Vsa TopsApl 2 V Tcufloy 3"? ' TotlEntm 6 TotlTel 39'V " ToudtSIn 2' TowrAjr 47, V TowerS 11V -V Toymaxn 6 V Toyota 51V? -'It TrcknTiln 6 -32 Tracor 32'lt t'lt TracSup 23'4 47 TmsFin 447 -7 TmWEnt! 28 -' Tranln 13 V2 TransAcI 9'2 -V TmSyA 36' -' Transctx) 3'lt t'lt TmsndT n 4 -'It TmsMarn 11' t'17 Trsctypl 17 -'It TransSys 19 Tmskry 32' Tmsmats 8' t't TmspAm 16 -' TmSwIcn 11V 4-7 TwIdHlltl 67' TmzRap 10'4 TravlSrvn 31 'It Treadco 8' t'lt TregaBk) 5 TrendL 8 Tmdwflsn 19 - Trenwcks 36 7 TresCom 9" TnadGtys 41 TnPad 38'? 1'4 TnglePh 16 t'lt TnalhB 10 TnCoBn 31 TncoMrs 20 V -V Tricon) 1V4 Tndent 16' 4-V TndMcc 7 ' TndenlR 414 -44 Tndent wl ' Tndex 7'V V Trikon IV32 -' Trimble 17 ' Tnmed 2'4 -V3? Tnmensn 9' '4 Tnoo 6 Tnquinl 23 ' Thfeal -V TropSprln 13' -'! Truevision 2 -' TrustNJ 28 TrstNY 28V4 Tnjstlnl 20' - Trustmk 44 -V Tseng 17 Tutco 8 tV? Twinlab 38V -V UFPTdl 4' t'l UICI 34'V1"K UMBFn 61 'At LKXPub 8 -V USBrdgCn 17' US Brg wl 73? VLSI 17 V VRBBncn 11 -' VWRSd 33'? 4 ValTech 4 -' Valmnt s 23 ' VaiVisA 3'4 4-Vs? VrjdCe 18iV -V Vara 10' -V? Vanttve 34"4-1 Van-LCo 9'4 V Van-Lite n 12' Variex 5 t'M Varlens 337 -'It Vaughn Tit -'It Veecolnst 33"t vemana 25' - Ventur 6 ' Ventum 10 Venlink 10 ' Vensign n 43 -1'? VenlasSis54V -'It Verity n 7'? -7K VtFins 27 VTTeddy 1 Vetsant Tit -'It VettexC 26V VenxPh 32 -'A Vestcomn 10V VelCtAm 16' V ViaSal 18 ViaGmfn 127 -' Viasoll 28 -27 Viatel 11 t'l Vical 15 -i VkXX 27Vt1' Vcoip 18" -V VldaMdn 3'lt -'It VidDsp 9 VideoUpd 37 4-Vb VidUwtB V4 -V Videoracs 27 V VidServ 12'? -' ViewTc 4 - Vnsage 5 Vs? VklngOP 23 -'It Vimrx 1z'32 ' Vmcams 2S3 -' Wagen 2V 4-V VrgnExpn 271 2' VaBcti 19 -'It VitgGas 7 '4 VtroPhrm 21 -' VirusRes 3'lt -'It VisGeneg 9'4 -'It VisloCos 42 1 VrSon21n 107 '" Visicneer 3V V VistaBcp 21 -'It VislakWri 10'2 -'It Vislana 26 - VislNetn 25 -732 VISX 247 2 VitalSgn 22'4 ' VrtchAm 17 J Vitesse 4641232 VnndTcrl 13 -'It Vivuss 10"4 VbdTec 20 t't Vodavin 3 t'lt Vacua Tit Volvo 33"? 4 Voxware 2 Vtet Vi? -V Vystsn 11"? SpecTelec 32"? -2 SncPLasn 15 -" SpscLink 3 -''4 Spectral 6 4 '432 Spclran 7'l? -3? Spedra 3' -VS Spednan 17'4 4-'2 SpecCtl 5'5 4 SpdSig 6"2 -"t SpdFamn 26' 32 Spiegel 5'2 t'lt Spire 15 - SpirosDvn 16 -"4 SplashT 21 - SptChall 47 -'It SpdHaley 10"? t'lt SpcisLnn 29"2 4h2 SprtGden 57 Spyglss 8 -' StaarSur 15 -'It Stac 4 StalBW 2' 4-V32 StatlLs n 27- StatlMark 39 1'4 SlgeStrs 49 s - StdMgt 75 -" StdMe 9'i -V StanfTI 17 -VJ StanlFm 38V4 -'It Staples s 23V -V StarGas n 22 '4 StarMC 27 -' StaiTc 1" StarTelen 51' 3' Starbcks 42'? Starmet s 29 4-2 StartecGn 247 - SlatAut 35" 4-V StatevdeF 23 "4 SttDyna 21' 4 SteelTch I17 "4 StlWVa lO13 -V StemMrl 36't3" Stemerls 51 1 StenGenn 21V? ' Stncyde 16 -' SterRecv 16 t't Stens 57 41' SMBncs 15te -7 SWFnWA 26 SWVtsn 6 -'It SMyersn 17i " StS 237! -" StewEnl 54'V.81 7 StoltCmxs 26341Vi8 StCHt 20 StorDmn 3' l StotmT 1 -' Stormda 3 ' Stratasys 101 ' StrtDiag 3 ' StrtgDist 6 '4 -V Slratlec 27 -'A Strayers 32 -VS StrucD 25 tl SubMicf 1D -V SubLdgs 15 -V SultBnc s 32'r 47 SUGEN 14 -' SummaF 10V4 -' Summa 12 SmtBTXs 22 t'lt SmtBGA 22 -' SumtDsg 13" -V SumtMd 3 " SumttTc S'H -iK W040S 30 t'lt WFSFnd 11'? -VS WLRFda 6 -V WMF Or n 2715 tlVa WPIGrp 8V -fa WPPGrp 5B WSFS 21 -'I WSMP 21 -V WTD 1" t'ft WaiiBk 9 Walbro 117 -V Walklnl 19 -V WalData 15 WaHSOl 3 WalshW 15"2 t'A WandGB 15V WangLab 30'lt -V WangLwt 12 WamCIHn 11 -V Wamtc 7VS? VS2 Warren 24'? Warwick n 17 WashFed Zflt - WAMutl 74 V WMulplE 257 ' WshTrsta 33 t't Wstelndn I8V2 -V Watrln 5 ' Waus-M 23'? WaveTec 6" WvePhre 9 t't Waver 38'4 -V WayneB 297 - WbslFn 697 1 WebPICpl 10 Werner 23" -V Wesbancs 27'4 -It WesJssn 35'4 tl WCstEnt 27 -V3? WstMa 29 WstTleS 14 4 WAmBcps 337 -'It Westbank 16 t Westell 13 t'lt Westerled 25' WstBnc n 43 t'lt WstnOtlF 25 -'It WstnPw n 6"4 ' WestStll 24 4-V4 WstnWater 10' WstWrels 22 WstbPRs 15V - Weston 3 -'It WstptStvs 247 -'It WestwdH 14'? -' WstwOn 304 WetSeal 357 V WheetsSn 6V -V WhtteCpn 21'? -'It WhtePne 2 -Vj WhrteRvr 8SV4 2 WhittHrt 43V2 2V WholeFd 66' - Wckes 4 V -' WrkJOats s37 4-V WUrnCtr 2 t'nt WmsSon 597 -2'lt WillisLF 21 t'V Wilmar 22 -'It WilmTr 66 - Wilshlre 24'2 -'It Windflvr 38' tl WrnsLoew 197 ' Samsnte 30V - SandiezC 201 V SandTc 9 -' SandFm 12 - SanDiskn 25 -7 SandReg 2 'lt SandwBcp 63 -1' Sangstat 3t7 ' Sanmina 67V2 174 SBarbBcp 53 1' SanlCrz 4" -V Sapiens n 8 Sapient s 44'r? Satcon 12''4 Savlle t Wit t't SavonT 11 "Ht '' Sawtek 23'4 ' Saxton n 8 ' ScanOp 67 ScanSrco 20 - ScndBdc 33V1V ScheidVr) 11 ' t'lt SctiickTn 26' - Scnltzkn 22"4 t'lt Schmrtt 6"2 V SctlnrW 24' -'It ScholCp 41V? 1'4 SchullStn 13 -M Schuler 7' t'l Schulmn 25 t't SctClone 3"U! SciTdl 12"4 Sens 11V SaosnrlD b Scrtex 10V -V Scopus 19 t7 SeaChng 7Vn -3 SeaMed 167 -a SeacBk 36' 1 - Sealrgt 13"' viSrcnFm V ' SealtleF B3? -73? SecndB s 32s' -V SecCompn 14 '2 SecBHM 12 SecDyn 41 "2 t't SecurFsts 22V4 SecFstNet 9' Seec 14 SEEQ 2"' SeerTc 3 SegueSotl 13 -V Seibel 8' 4-' SWApp 23'" -V SeieclSon 4 SeWtn s 27" Semete ' -" SemiTcti "32 SemPck 7 -'It Semtool 13"2 -''4 Semlch s 26"4 -fts SenecaB 17 t"4 SenecaA 17'? 4-V2 Sepracr 42 -" Sequnt 20' 47 Sequus 10"' -V? Sergl.Eye 1 -" Sercnog 27 7th Level 1 V Shaman 47 Shrplm 4 ShelrJ 10V2 t'4 SWlsSean 11"2 Shendan 15 -V2 StiirePh wi 20 Shiva 10 -' RgtitMg 11 ' RglSttt 1 Rimage 7'.'4 -"4 Ringer 2 -V RiSkCap n 23 -' Rival 171 ' RvrsGp 1 RvrvBn n 17 -'I RivianaF 22 -3 RrJhseGr 4 RoadwyEx 23 RoanGas 22 RobNug 5 - Robccn n 5'4 -'M RobotVs 11" RocnMed 14' RockBott 5". RockAgsn 17 Rockshox 7'4 -'It RockySh 157l ' RolinSiraf 19 RogWve 16"' -V Romac s 28"' t1 RosrynB 235 -V RossStrs 42 1 RossSy 2'sr -" RossT HI ' RoyGId 5 4 RoyOlyn 16 t"4 RoyceGlb 5"S4 -4 RoyceMC 10 -' RurarCel 17' 'lt RgralMel 34 - RusriEnt 107rs RuttiMoran 24"4 -V4 Ryanair n 35"4 -'It RyanF 9'4 t'lt SK 16 -"2 SSTBcp 54V? S3 Inc 73? -12 SAESGet 12 Vz SBE 8'? 47 SBSTecn 28 -'it SCBCmps 20 SCMMcn 60V -Vll SCPPools 227U SOL Inc 23' -3 SEDIntl 11 - SEI Inv 64'4-1 1 SEMCO 17 ' SFSBcp 22V2 -1"? SFX Brd 95 SGVBc 17 ' SI Hand! s 12 s -14 SIS Bncp 39 - SLHCps 29 SMCCp 9"2 -" SOSStl 24' s -1'1 SPR Inc 34 - SPSS 22 SRS Lbs 8 SSCTcti 16 -1 SSETI 4 -' STBSvs 20 -7' STMWire 11 "4 -1 Sab-atek 33 2' SafTLok 3'7h Sateco 55 t3- SatHIt 87' -s Sateskrn 71 "s " Sltylst 7 SffyCmp 14' -'it SIMary 38"8 -'.4 StPauiBc 25'5 -' Salient 3 11' -' SaltMax W-nt t3 Piaegtzr 9 -Ml RainTc 25 -'1 RamCles 14 -' Rallys 2'4 -V RamFin 8 -t Rambus n 41 1 Ramsay 3 7' Ramtron 44 1 RndgEx 1'1 -V RankinA 3 RareHosp 11" RasterG 2"; RatnSIt 12 t7' Raven 21 ' 1V4 Rawlings 127 -'1 Raytel 77 -' ReadRI 13'" RiNewr n 22" 414 Reakrt "4 Recoton 244l' Recycling 6V2 ' ReoBnck 6V4 - ReoledBc 1!?32 Vi2 ReonkAn 6 ReoCin '1 -'' fleqenm 7 -i RegnFns 417'Vj2 Reins Cp 287 -7' RehabGpS 25 'M Refabcre 2'V -V FtoiaWs 11"2 ' RSBcp 37"? -"4 Reltv 37 -'it RemWre '32 Remec s 28 "t Remedy 20"4 -3' RemTp 31 RemOG B 6 -'It RenaisWs 28"i t RenalCres 39"2 - HenexCpn 6 - RenoAif 77 -' RntWay 23 -3' Renters 25' - Rntrak 103 " Reptgn I31 -"' Reptm 11'3 ' RpAuto 17 -V4 RepBcp 19'7 -" RepubBsh 29'-2 - RepBkFIn 19 t'r RepEStl 4 t3. RepFBcps 13'? t'li RepSec 11'4 ResCars 35 - ResEngn 6 -'t RschFrnl 8s -7' Resrvta) 30"2 -1V2 Resound 5 RescAm 57 2"4 RscBnc 14 - Respim 27 RespOnc 9 7 Restrac 5"2 Rx 4"i RTrosprv n 6' RlrsptvM 1"4 ReutrGrp 63 -"'It RexISutuSe5 -s Ribilm 53 - Rrbozym 57'8 -V RicnEI 13" RctiyEI 91 RlCtlCn 191 1 ROelnc 2'r -Vb RDgevw 5 -" RigsNt 27 - PrgSolt 29 ' ProgBK 43'rl -1 Proi'SIt 22 rn ProMdCo 15 ' Proph21 16 -V ProtectOs 13 s -'' ProtOg V' -' Proteon 1 ProtSy 9"2 PrvAm 6 1'. PrvBksh s 36 ProvFnd 53 ProvFml 23 7 -" ProvHIttin 22 -1' Promm 16"4 Proiima 1C3 Proxymfl 13 -1 PulaskF 22 PijmaT n 5 PureWM 10V2 -W PyraBrwn 232. QAD inert 14"-8" QEP Co 8s QIAGEN 66-3"' Qlogic 39" ' QuadSy 4 '.32 QLT 18 '' Ouadrmd 33 -" OuakCtys 22 OuakFab 25 - Quaicom 48 QualDn 4 7 - QualSemi 4"4 QgalSy 8 -' QlixGrp 3- Quantum s 20 7 -" Quarlrdk 115 QueenCBs41'3' '' OuestM 8 ' -'1 QwckRsp 53"2 17 Ouicklr 10 ' OuBel 3 Quikstv 36'.-! Quintet 5 -'! Quintless 49iB QuW 15V2 -'It Quocte 9 QuofmH s 31 R-S RG Finos 34 1V RSBIx 1071 RBICppt 10 RCM 28 1"' RCNCpn 50 -2'' RFMcDn 14 - RF Mco 15 RITTctin 13" -V? RMHTet 4" -V ROHN 5"1 RPM s 17"2 t'lt RSLCmn 217 ' RTW Inc 10 RWD Tc n 24 "2 RacngChnlO' -"' Racotek 4 "'i6 RadaEK 2 -" Ractcomrt 4a -"a RaOiSys 34rl -2'lt RdntSys 22 RaOicaG 18s -11 RagShp 2a RailAm 6' 2 'lt Ratltex 16 -'S Sodak 7' -' 4 net 22'? 4-V Softech SttOuad SoltSpc Somatgn 8"32 J? 4'5' 4-' SomstS P-Coms 18' - PAM '0 PCConnn20 "" PC DOCS 54 PCS.C 5 pOSFn 7! PFFBcp 2t& t PICO Hid 5,s-n ' pjAmer 18' PLDTele 8 ' PMCSrra 37 PMRCp 15'! 4 PMTSvc IPVk ?32 PPT Vis B'4 PHI Autos 2B"4 43' PRTGrpn Wr? PS Find 14 PSC 10 - PSINat 107 PST Vn n 6 PSWTctin 6?4 '1 Paccar s 63 ' PacAdE 6'' -' PcASE ml 2 PaotBnK 51 VJ tt'lt PacCrst 18V PacDunl Vli PacGalan 66'! -1 PacSuns 423 PacCA 71 t'lt PacilCB 73 PageMrt n 8 t't Pages It ' PaqingN 157is -''3 Pairqfcn 21B' -s' PalEx 13 -'It PalmHH 36"! -'It Pamrapo 27 PanASIv 9"' - PanAmSal 58 -'' Panaco 4're. PancMx 1- -" PandaPrj a PapJonn 38H '4 PprWrhs n 6 -S ParPet 5"'i6 -V PaimTcs 3216 -2 Paravnt 3"; '' Wntwt - farexei 3lt -"z PansCp 2" ParkBnc IB'.? ParkOri 19 Paixrvsn 23'42'ie PantvF s 31 -'It Panels 16" -" Parlux 1"' PartvClys32"'i -" PasiiSal 13"' -PathoG 35h t'lt Technes 19'? t'lt TechChm 107' -7 TechSols 271 t Tecnmtx 38 -' Tecum 527 4 Tegal 6' Tekelecs 44'4 tVIt Tekgral n 3'lt ' Tekgratwt '? -V4? TelSave 24 -2V3? TeW) 11 V. 4 TelCSm 8'4 ' TeleComA 32't -7 TCA LM s 32iV 13 TefTCIAs 17V4 t'lt TelCInt 20 TeleSpec 6V2 TeleVtdeo "to Teledla 17 Tlegroupn 197 Telmunn 41 -'It TelepnC 59 4V TeleTedi 12-1'V Teligent n 33 - Tellaba 68' 4-1V2 Teltmd 14' Telular 2 V Telxon 25 - Tennant 39 TeraCo 13 - TescoCp 16 44 Tesserad 6V -' TetraTcs 23 ' tin Teva 41 7 V16 TexasMic 3'7'32 -VS? TexRegls 33'2 ThrTdl 9 ' Ttirgen 62 " Thermalx 2" -V TrunkNw 13s Ttioratc 6 -'It ThrnAV 15"? -2 3Com 35"? -1 3DGeo 9'V3? -'4 3DSys 11 -' 3DOCO 2" -' 3DXTch I7 V 3Dtxlntn 27 s -5? 30labs 21 "4 -IV Thrust 12'V Ticktmst 29 V - TierTchn 147 tV TmbrtBn 17' ' TmberStS 16' -V4 TitanEx B't - TitanMet 29" -V PeoNGam ii' PennTrty 287' 3 PennMnln 18Vl " PenskeM 31 -1' Pent 1' -'" PeopFsl 37 PplsBncp PeBcOH 47"4 PeopCTs 38 PeopHil 47" - Peopslls 49 - Pefcptr 20"4 -! Perdose 277 -171 Pmcon 12 ,3"8 Pefegme IS4 PsfFood 20' 1 PertTechs 13'1 -! Perfum 3 Pencomn 71" Perphn 13 -7 PentusS 8" - Pemgo 11H -'' PersnMg 14' ' PwvSltn 11 - PeicoAn 181 -" Petes 3' -' Plrglyph n 9 B PelDv 6 PIHealA 1VS -'1 Pelromt 2s Petsec 17"' PelsMart 11 Vj 32 PhaiMof 11 ' -' PlwM 14'- Jt PnimMkl 14'1 -V PharmPdl 21 Pnarcop 19V Phmcyc 28' - pnrniPnn 11 PMIConss 21 V PhilRH 3 t3 PtnGoW 37 PhoelnH 23 'lt PnnTc H7 PloelcCp 6'fl - Pholoo 3 - Pholrlns 26'2 PnvCor 26 PhyMalril 12"!-- PhvsReH 14"t1V PnvSale 21 -" PhyCpt 12!32 -B PhysSpc 97 -1' T-U-V SomnsMn 11 t'lt SorxcCp 327 SoncSot 2'73? V3? SoncM I7 ' SomcM wt SonusPn 22'3' V SouMoBc 22"? SoundA 2V? ' SrceMedn 13 -'It SrceSrvs 27 -'It SestThr 30 ' SttmEH 12' ' SoMmrl 4 ' SouthlcCp 2"' -a Souttitrsts 42V4 -1"? Souwal 8 ' SwBcTX 39' t'lt SwsiBcsh 32"2 -' 24 -'It 12" -V T&WFncn Teftur TATTcfl TBAEntr TBC TCA PiecResp 8 PrefNel 1- PremFfi 21't s Ptmust lO0 PLas 1B 3V32 - PremT SS'KVB Ptems 1 V Prrmsv 26 -"32 PresLl 20 Presteks 23 PrestFns 17 PievTrvl n 29" PraEnt 19' -" PnceTH 69te -Vll PrmaE 18''2 -V2 Prmadn 15' PrniBcp 37 -'.t PmeMd 11 - -3 PnroSrc 11 Prmex n 45"2 "2 PnmusT 26't t3' PrmcVidn 77i Pmilrak 9 tV Pnron 16 " Pmlwre 31 " PnHlrrc n 18 PnsmS 5 -s ProBusnn 28 - " Pracepl 1 3! ProcmT 8 ts"6 Procyl I3' ProlStafl 16V? - ProlRec 22 ProgPhn 19"? -1 Progr.tr 232 -Vl2 ProgPar 91-? ' ProgFn 17"l -'a SwstNat 49'r -'It SwWatr w V3? 3V ' 97 57 -'It 183'? -1'4 8Vw V 6V 2' ' 1'rS 21' 12 - 4 -' 32'4 -1 13 -'It 11 -'It 29 1 34 -' 8 8 t't 15'? 22" ' 21 -1 107 3' SovScp SpaceLb Spachbn Spacetec TCIPacpf TSATAn TCSICp TCell TFCEnt THQ TIBFndn Til Inds TJIntl TLCLsCn TMBRSh TMPWr TRFncs TROLm TSI Inc 77 ' Span Am Qnartkinl 73W 4' SpdDv 30 -1' 15 4"4 SpecMet SpecCre SpdEqp 12'4 -'It 20V4 Fund NAV Ch. NAV ChC- Fund NAV Growth 42 70 Mutuals Aristau Funds: BondFd 9 99 Eotvfd 10 37 Fund Armada Funds: Bondlp 1023 CorEqlp 1172 EqGiol p 2' 86 Eqlnlp 17 94 IntlEql p 10 77 tntBdl p 1055 OHTlp 1112 SCapVI p 16 42 TotAdvl o 10.21 Artisan Funds: Intl 15 04 SmCap 14 97 . Fund NAV Cht. SocPrtl 3884 -15 StrGrol 3723 4.07 SUVal 23046 -83 Balanl 1332 -04 CorBdl 10 73 -.03 DinVall 2876 -.10 Evergreen Y: BalanY 1284 -05 EvtgrnY 25 26 -06 FIMuBY 1002 FoundY 2046 -05 GrolncY 3080 -02 IncoGrY 2495 - 05 UltmBdY 906 -.02 WEqtY 1121 4.09 NJTFY 11.12 -01 NCMuBY 1068 -.01 PaTxFY 11.71 -02 ShWBY 989 -.03 SIMunY 10 19 SmCapY 1707 -.01 USGY . 9 70 - 02 ValueY 2682 -10 Excelaior Funds: BlendEq 35 99 -06 mcGro 17 77 -.05 IntMgcJI 724 -01 but 13 13 409 IntTE 948 -01 LTTE 1004 - 01 Mgdln 9 17 -.03 NYTE 8 78 - 01 PanEiro 1429 415 ValRestr 2374 4.15 Excelsior Instl: ToRtnBd 752 -02 Eqmty 1268 -.01 EiaUrSCA1389 -.02 Atlas Funds: CaMunAp 1144 GvtScAp 1018 RrnlncAn 21 01 BBZxT Funds: ImMut 18.13 InStlTyA 196 Wermr 1410 LrgCoVl 22 73 LT&lnfl 16 62 MasTxr 16 96 MdcpVIr 2337 MunBdr 12.73 NJInlr 13 84 NJMun r 13 34 Nt-rj! 49 70 NYlnr 1133 NY Tax r 1543 NYTEr 18 57 SPSOOIr 23.43 ShIGv 10 81 StiTmHY r 1300 ST Inc p 1217 ShlnTr 1308 SmCoVal 2317 Strlnco 15 26 ThrdC 1196 USTInt 1263 USTLng 1522 USTSti 1472 Dreytus Premier: AgjGro 12 76 Balncdfl 1425 CAMA 12 90 CTMAt 12 35 CorVlvp 33 83 FLMA 14 33 GnmaA 14 63 LlrJHICp 1265 LWHInep 1266 MDMA 13 16 MIMuA 1577 MNMA 15 42 MuBdA 14 83 MuBBt 14 83 NYMA 15 18 OHMA 1298 PAMA 16 82 SmCoStR 19 47 TxMGBp 14 50 Value A 22 97 WWGrA 29 87 WWQrBt 29 25 OnsNritiat2 90 .10 Dupree Mutual: KYTF BalTr 14 65 GrolncT 21 20 IntGovT 10 03 SIGcvT 9 82 BEA Instl Funds: HxjhVId 17 68 IntlEq 24 26 USCorEq 25 39 liqnPiln 1564 BNY Hamilton Instil: Eqlnc 16 93 WlnGvd 1048 IntTE 10 25 LgCpGth 12.27 rnrnrtr 12 49 BNY Hamilton Invest: Expedition Fds: Bdlnst 988 Eolnst 1082 FAMVal 3694 .22 -02 -02 IntlFn 12 25 BT Index Funds: lostEqlx 143 15 InvEoll 142 35 14 X -02 1956 BT Instl Funds: 1998 Mazda Millenia InstAstM 14 67 IntlEq In 13 81 PPI.it In 10 00 BT Investment Fds: -02 4O6 977 1019 3803 1127 1354 $7(0 36 mon InvEqAp 16 85 InvlntEq 24 15 InvSmC 20 22 LcyLRg 14 73 LcvMRo 1245 ths ESC Strategic: month' Jtper per Lease from Babson Group: BondL 1 57 Enlerp 1975 Gwth 20 39 kill 19 93 Ual. 52 18 36 pymts. $12,573.72; purchase option at lease end $18,394.75 $1,000 Down Payment $349 1st Month's Payment BailsrdBiertl&Kaiser: 4 $475 Acquisition Pee Europe r 3598 4.34 Exdi 234 56 -.67 Export 18 93 -.01 Fidel 33 66 -.12 Fidy 17 39 4.03 GNMA 10 89 - 01 GovtSc 993 -.03 GroCo 48 ij -.07 Grolnc 42 90 -.14 HKCdnar 1229 17 IntBd 1018 -.02 NerGn 9 40 -.01 htGr 22 25 4.19 IntVal 1398 4.14 InvGB 7 31 -02 Japanr , 1012 4.10 Jprfimr 585 4.07 larqCap 16 37 -.01 laAmr 1712 -15 LowPr 2745 4 03 Magelln 106 88 - 03 MxtCap 18 83 02 MtgSec 11 03 -.01 MunBd 8 50 - 02 NwMktr 1340 -06 NwMil 2501 -01 OTC 3942 4 23 Ovrsea 37 55 39 PcBasr 1253 12 Puritn 2083 -13 RealE 1948 4.17 FletGr 1991 -.01 STBF 8 70 - 01 SmCpSIC 1774 4 07 SEAaar 1013 12 SlkSK 3084 408 Trend 6280 -13 USBI 10 79 - 03 Utility 21 65 -.04 Value 60 53 -.14 Wrtdw 18 53 18 Fidelity Selects: Air 27 94 06 AGottr 1527 - 20 B40tchr 3573 - 39 Brotar 42 64 -.11 BusServ Cornpr 4010 50 DIAerr 3876 07 OvCmr 2107 4 05 Electrr 3389 49 Enrqyr 2236 -10 EngSvr 3095 38 FmSvr 109 66 - 81 Foodr 50 57 - 24 Healtrir 11720 -1 15 HomFr 57 20 -23 hsurr 4491 17 Lesir 6653 09 MecDr 29 53 - 02 Mutlmdr 3584 -07 PrMetr 1035 -17 RegBkr 45 73 -.42 Retail r 5283 . 02 Soltwrr 4673 433 Tecfir 5293 46O Teemr 5801 -02 UtilGrr 57 96 - 36 Fidelity Spartan: AgMunr 1186 -.01 CAMun 1229 - 02 CTMunr 1143 -02 Eqtdl 3969 -14 FLMur 1150 -01 GNMA 1017 -01 Govtl 1047 -03 HrgM r 13 64 4 02 InsMun 1237 -.02 WmMu 9 93 - 01 tnvGrBd 1041 -02 LtrJGv 979 -02 Mktrir 7799 - 26 MAMun 1189 -01 MIMun 1162 -02 MNMun 1131 -01 Murine 1268 - 01 NJMunr 1142 -01 NYMun 1261 -01 OtiMun 1169 -02 PAMunr 1076 - 02 SrMMu 1011 STEM 904 -01 59 Wall Street: EuroEq 41 44 4.32 TxFSI 10 39 First Amer Fds C: Baunce 1510 -02 OvrGo 1821 -02 EmgGr 1694 Eqmc 1662 - 04 Eqtti 2221 -0B FxdWc 11 13 -03 nrGvBd 932 -02 Inline 1004 -02 MTi 10 82 -01 ratruj 1352 409 tnatndx 1256 4 09 IWIric 993 - 01 lAcrCap 1015 403 MNWTx 10 09 - 01 OfintTF 1006 -01 RaoEql 2302 -02 SmC4pC 1797 4 03 SpacEq 2319 409 Slock 2687 -02 Tedt 1902 407 FVst Arner Stret: Grtlnc 12 11 First Eagle: fstEgVr 2207 -03 First Funds: Bond I 10 17 - 03 Grrcl 2160 -:v rrrrflrjl 999 -02 Hall 11 H -01 First investors A BCrrAp 2536 -15 GaxxAp 732 404 (kMAp 1130 -02 GrornAp 13 32 HonvAp 560 aicoAp 450 NVTfAp 14 79 -03 SpSAAp 2421 -03 TxEiAp 1041 -02 UUAp 104 -02 FBL Series: VIGrwtti FBR Funds: SnCpFp FFTW Funds; USShrt FMB Funds: FPA Funds: Cap Nwlnc Parmt FederetedA: MuOppA AmLdrA BondA CapApA EalnAp GISIA GrSlratA HilnBdA IntlEqA ImlncAt BUSmCA UTmAp MuSacA PAMuAp SCapSIA USGvtA UtirFdA Federated 8: ALdrBt BondB EqmcB WnBBt WSmCB MuOppBp MuSecBt SmCpStB StnncB USGvBt UWFdBI Federated C: ALdrCI EqmCt HilnBCI Federated F: A-lRIt AmutF BondFr EqmcFt GISIFr MunQgpt 1091 2656 1006 2057 19 25 888 28 24 1207 21 17 1045 1747 997 1090 1191 1990 795 1485 26 55 1006 19 26 1207 1720 1091 1090 1961 1031 795 -01 -12 -03 402 -06 -02 4.01 4.26 402 4.17 -.01 -01 .01 402 -01 -02 -12 -03 -06 4 17 -01 -01 402 -01 -01 -02 -12 -06 $1,824 due at lease signing. Offer excludes tax and other third-party fees. It's not o coincidence that more ond more people ore ch.osing Millenio by Moido. With its superlotive styling oni sophisticoted performonce, Millenio is becoming the obvious choice in luxury sedons. With oil the greot feitures listed below and o leose payment of $349 o month, smart money is on Millenia. Pr(mium Package Includes: -8-way power driver'spassenger's seat -leother-trimmed interior -fower sliding glass moonroof -14" olloy wheels -temote keyless entry system 26 55 1926 1207 Fund WAV Ctuj. NMuCr 1100 -01 NAGvC r 8 '0 QuasrCl 28 36 - 03 TechCt 56 96 4 67 AmSouth Fds Prem: Baanced 1552 -05 Bond "05 -03 Equrry 2548 -06 LldMal 1048 -01 MuniBd 1018 RegEqly 31 21 -03 AmeriStar Trust: CapGro 14 37 - 07 TnTE 1014 -02 Anw AAdvanl Fds: Bal inslt 14 90 - 05 Grlnclnst 23 02 - 09 HEqlnst 18 50 18 Bdlnstl 1025 -03 Amer Century: Balanced 19 63 -04 EqGiol 2'62 -04 Eqlnc 717 -02 GGddEq 6 46 - 09 GNatRes 1226 -03 IrcGro 27 70 - 07 RealEstl '5 86 4 '3 SlrAgg 6 71 01 StrConv 5 61 -01 St'Mod 6 34 4 01 UM 15 58 - 06 Vakielnv 7 73 -01 Amsf Csntury 201h: Gl 24 75 4 11 Growthl 27 57 4 01 Henlagel 1286 02 InlDrsc 9 84 4.10 IntlGrol 9 71 4 10 NewOpp 573 02 Seiedl 48 53 -13 Ultra 31 77 -14 Vista 1326 -02 Amer Century Benh: Bondlnv 9 69 - 03 CaHVMu 9 78 - 0' CalnsTF 1044 -.02 CalntTF 1127 -.01 CalgTF 1155 -01 CaLtdTF 10 37 GNMAI 10 68 -01 (TTxF 10 51 -01 ITreasI 1057 - 03 IntlBnd 1110 03 LTTxF '079 -01 LTreas 10 60 - 05 SGw 947 - 01 Tg2O00 8900 -14 Ta2005 6860 -30 Tg20io 53 54 - 37 Tg20t5 43 08 - 38 Tg2020 31 33 - 34 Tg?025 25 92 -.36 Amer Express IDS A: BkiCpA 1062 -03 BondA 525 -02 CalA 535 -01 DscvA 1315 408 DEIA 1038 -02 EmgMkA 545 402 EoValA 1292 -.0' EgSelA 1618 ExtlA 464 FotnA 507 -01 GIBdA 620 -01 QoGrA 816 4 09 GwlnA 36 38 4 14 HiYdA 467 -01 hsrA 563 KIIA 118316 MgdAU 1201 02 MreiA 540 -01 MutIA 1480 -03 NwOA 26 76 -03 NYA 529 -01 ProgA 10 35 RschOpA 701 -01 SeksctA 922 - 03 SWCC4A 725 01 SwckA 2700 - 08 StAgA 2197 07 TFBcjA 4'5 UWnA 925 Amer Express IDS B: SuCpBl 10 54 -03 BondBI 525 - 02 OscvBt 1285 06 DvrfgBt 1036 -02 EmMB p 5 39 4 01 Eovnet 1290 - 02 ExtlBI 464 Fdwet 507 - 01 Gecet 620 -oi GicOBI 807 09 GwnBt 35 52 '4 wvrjBt 467 . 01 me, 1180 '8 MgdAJB 1192 0' MutlBt 1470 -03 NwOet 2646 -03 RsoOpS 692 -02 SiHedSt 922 -03 SmCoei 717 01 SBckSt 2682 -08 SKAoBI 2134 07 Uixnet 924 -01 Amer Eiprsws IDS f: BwCov 1063 -03 BondY 526 -f DiscvY 13 '7 t'-i frja-r 507 -01 GrwHY 36 54 4 15 MoOAJY '201 402 MutlY '480 -04 lDY 2f -03 SexoY 922 -03 Srv 270' -0B American Funds: ASep '652 -03 Arv-jp 177 -04 AMjip 395 -'4 Bono PS '4 03 - 09 Caj-ep 5C? -03 Capp '5 86 4 01 CacvVGp 2761 14 fjwrp 25W 24 sjnvr, S37 -03 Gevp 1370 -04 Gwrr, 2C99 -02 w.p 1558 iMun i '6 -01 yib H3 -oe rci '34e -02 ca- 3" J -'2 ."et 'an 3 29 28 03 St 22 45 '! SmCt II T,l,t '2 41 -0' cp '41 -0' Tukjp 1'I4 -01 TfrfAp ! 37 -Oi M) 334 -25 OeaWD tT -0" AmerwFunoa Oir, 5 1-0' ivr 2S 7 -" Am Perform: -01 aj4W r - i mm IP -or AexFunStS turn '"83 'inrtec t'f -!S ':' A ST " " A4KMF.n(s v-t es -r -S' -i ! eS - 0' r. -t t i - 0" ntt c. aVwiaukjslFde Hi-r " -J 9t ''. - AAL Mutual A: ' BalncAp 10 78 ' Bond '001 " CaGr 29 38 Eolnc 14 37 , H'YBdA 10 37 . Ml 1109 MrdCSI 1584 MuBd 11 53 SmCap 13.55 AARP Invst: BalSSB 22 16 Bdlnc 1528 CaGr 59 27 - vGr 1854 ' GmM 15 21 ' GlblGr 2012 Gthlnc 5992 HQSTBtJ 16 16 TxFBd 1855 AHA Funda: Im 1022 AIM Funds: CapDvCp 1622 AIM Funds A: Agrsv p 50 80 BalAp 27 84 BCkpAp 3613 CapOevp 1640 CnartAp 13 73 Constp 2933 1 GtoAgGp 1928 " GlG'Ap 1906 .- GIUWAp 21 16 Grlhp 17 61 HVdAp 1031 ' mcop 869 ' WGvAp 9 45 ' IntEqAp 1925 ; LimMp 1007 WuBp 833 . Sumri 1546 TFIntp 1105 Valup 3657 WeingAp 22 51 AIM Funds B: BalBI 2781 BCn)Bt 35 87 " CapDvBI 1623 ' CnartBI 13 66 ConstBt 29 20 GiAgGBt 1891 . Gr&rB r 18 71 ; GIUWBt 21 '4 GnnBt 16 81 HVidet 10 31 HcoBI 867 IntGvBt 945 UittEaBt 1883 vaxjfll 3591 WemgBt 2201 ' AIM Funds C: AoVFixCI 2134 -AdlnlVCl 1702 AdLCpCp 2654 AdMIFCr 1517 HYldC p 10 29 mttFoC p 18 84 AMF Funds: t AotUk) 998 . mMlg 961 SfiUSGv 1053 ARCH Funds Tr: BdkB 10 18 - EqWc 10 75 GvlCpBd 1043 Grwc 20 31 GrEo 1890 NltVuBd 1005 SmCp 15 61 USGvlSt 1064 ARCH Inv A: GraFg 1891 ARK Funds: Balanced 13 31 Eomc 12 78 krone 1026 PAIiFB 1023 , STBond 996 . VSGvSd 9 87 ASaiHx30'5r -07 Accessor Funds: Grown 2501 WEa 16 94 Hot) 1268 SmCap 24 94 valine 23 71 Acnazvsnujnt Funds: ' tUlTr '3 96 - EcW 17 02 IT &T' 10 54 Aeocn Funds: AconF 18 Wl 21 73 USA 1690 Advanc CacxW I: Baancp '6 7B Raines 1062 Advantuf Funds: CyAi 17 10 AsrtnsiCII: AJ 130S GrowlW 16 84 Grwind 184 Atgar Funds : CapAcl 2730 irwmet 1157 . IMCGI 22 '5 sCapl '0 35 ' Allianc AoViSOT CI: - & 4944 TechAoV 59 38 AHiancsCspA: barp 750 iamt 1601 BryoAp 1441 15 p 12 - 60V1AS 754 p 3 61 Onfp 4122 MWp 1C42 nt ' ump If HWSAr 6J1 CU "'7 W"Ap 14 33 '( !C .k MUuAp I'OO fJS 2C4' hAOvAS m p ?V3J ojrp r S-MklS 7 Vuvp S-3 ' MC,t .332 Affiance Cat) Aar' 0 '4 4" US JF GrS 3 S7 Vrrf-Z tit l t-5 X u'as s 1-0 0irS" K 1 n A44yjntv CSS) C t n . ?i - '4 4- " y-v ; : 953 26 54 1006 19 26 686 1091 14 64 UWFr Federated Instl: tit 972 9 72 CJ GuE0fSJ IntlEq 7 29 BaldAd) 876 BancStock13 26 04 Baron Funds: Asset 53 51 Grlncm 27 02 SmCap 11 76 Barr Rosenberg: MklNeul 1002 USSmCp 9 65 Bart ten Funds: BasvlAp 20 71 Beer Stearns Fds: SiPStrA 19 83 Benchmark Funds: BondA 21 13 DrvGrA 16 33 EqBxA 21 46 EqldxC 21 42 FocGrA 15 24 kitlGrA 1136 SlBdAx 2028 SmCcJA 15 56 Berger Group: BIAMCre 1246 Grlnc pi 14 89 NewGnp 1526 100p 1594 SwCoGp 507 Bernstein Fds: ShOvMu 1254 GvSh 12 53 SWDur 1244 MOur 1327 CaMu 1398 CwMu 13 83 NVMu 13 71 tntrval 21 02 EmAeris 1767 Berwyn Funds: Fund 23 02 Income '298 BlackRock Instl: CoreBdi 9 82 rxjifqi I 2' 24 rrlTaoi 947 lnE-ii 7 67 InflCjl 15 59 LqCpGrt 18 87 Lgf.r.1ll 17 52 LDrBrrk 9 90 Mangdl 10 45 Mm.GFo 12 74 MrjCvWx 135 Seisqi 18 94 Si'-apV 22 38 SCacvli 19 50 BteckRock mvs: SaTA p 18 82 BteckRock 3vc: BancS 18 80 CcoSd 982 mraf qS r 24 bjE-jS '5 53 lGcOS '6 88 LCvrSp 17 52 MangS 1C45 S-E3S1 '8 83 SCac-VS p 2' 83 SOar.'Sr '98 Boston 1784 Fds: C5 1C5 GovM 96 Grown 13 52 Gromc 2' 05 nor '0 21 Kq 13 41 MA'rn '0 39 Sw'Nn K 09 re ,4AM 10 4J ii.it wn i i ii iiaMaiaoiia4MeoMii 11 r COM 11 33 1040 1064 10 52 975 10 35 1061 1311 1189 22 97 22 93 1661 6 74 10 31 200 39 31 ArrnSSp GnmalS Gwl-31 Gcv2-5I GmBd HiYrJ hcTrS mrlAnl MqdGrS MqdGIS MxCapIr MaiCoS MnCap Stand SnrWuM SNCMja SeoxTr SBnd -01 -01 -02 -01 -.02 -.01 -01 -01 -01 -01 -02 -.01 -.01 -01 -01 -01 404 -05 -01 -01 -04 -1 15 -57 -106 -126 -166 -78 -10 402 -06 4 01 -02 -03 -01 -04 -15 -13 -05 -05 -05 -06 -09 -09 -02 -03 4 19 -04 -01 -0 -05 -01 -OS -02 404 -02 -03 .02 -01 -03 - SmCapA 22 29 Eaton Vance CI A: CKruAp 1201 EVStkA 1525 Grwltl 12 33 HtttiSAp 1595 HYMunA 1162 InBos 699 STTsy 6561 TxMgGA 17 56 MurrBdl 1091 TrarJGvA 10 53 TradTnA 946 TrdTotA 9 49 Eaton Vance CI B: hWMBt 11 57 CrnnaBt 10 68 HlthSBt 12 44 ALMBI 1104 AZMBI 1142 CaiMBI 10 19 CTMBt 10 67 FLMBt 1120 GAMBt 1033 GvtONBI 906 Hihct 6 02 KYMBt 10 61 MDMBt 1093 MAMBt 1090 MlMBt 1098 NJTrFt 1106 NYMBt 11 50 NatlMBt 1079 NCMB1 1053 OHMBt tl 09 ORMBI 10 70 FAMBt 11 X StrrcBI 953 TrMEGp 1094 TrtASBI 17 36 VAMBt 10 85 Eeton Vance CI C: NarAICt 1027 TrMGC p 16 72 Eeton Vance Each: CapE 43802 DBst 22162 Dim 400 91 EBos 479 86 EFd 63767 ScFd 296 59 Eclipse Funds: Balanced 2399 foury 15 66 Grotinc 2033 Emereld Funds: Eqlnst 1620 FLTiEA 11 39 MgdBdl 1029 SriTFuJ 1003 SnCapt 14 07 Errterprite Group CepAAp 4053 EqireAp 2942 GwtnAp 1900 GMne 16 69 MangdA 1020 MwicdB 1011 SrnCoGA 75 It SVCoGB 2510 Eureka Funds: EourrT 1201 wGdBT 1006 Ersryeen A: A90G1A 23 42 BaunA 1265 BuCnpA 3C69 0rBrjA 1597 ErrgniA 25 15 Ft. rA 11 15 awtnA 1007 FrMOA 2045 GraircA 3075 Hirj 457 HGrA 1H MWAt 10 '9 Oao 2395 SmGoGA 97? SrGmA 10 41 TarfrA 7 90 UtevA 12 64 Uaup 26(2 Eearsreen I: HaareSp 1663 BasrOt 17 96 Egr 24 99 FfuidB 2X35 GteadBt 1566 Gw.Wl 73 GmncB I si H'r 1 4 57 Onrii 2262 Sr-jt Xt Sro'orSl ttl Si,V1 K4 Srt. 721 1a3l 7 4D 'rr-p H Ji Ttrasj r 1 UVr l uti 2tr EverfreenC: OneriaCi 2267 (1Uon emiss.ons, taxes, t.tle. license anc registration fees. Pp- esome payments higher, for 36 month closed-end Mazda r,Credrtserchasg irrfiie over 36.000 miles and excess some lower. See dealer for delays and actual JJfinrencan Credit. Must wear and tear Ava ability may m'ted Cre & Hgwa1 sur. Ue$S e83$ SSS - Ides of sea, backs and other minor areas. See Your Local Mazda Dealer. 19 55 Fidelity AdV Foe T: MafflesT 22 07 FKlelify Advisor B: EqGrB 5097 Err3 2144 IVnSrBp me GrOcoB 46 31 HVrJB 1309 SeOocB 2795 Frdelrty Advtsor I: EqGd 5253 EqM 21 71 GrOppt 4665 rllrj 12 99 ISnO 942 InrFxa 1063 FicWdy AcMsor T: BauncT 1964 EUknT II 47 Fa aa F,mei 'C HYUBt 10 49 W'Srrfl 7 37 mtuST 1 6 S3 !!" 924 ScVt 2200 SMC ac8 34 44 Srnar 7 3 ifrfi 13 49 JSi8l 19 CHt -03 -02 4 01 .01 4lG -04 tX -01 -02 -3 -06 4 10 4143 -OB 5174 2156 970 1417 9J 1313 1067 14 63 12 39 H40 9 34 11 32 7947 ErjGrTg EquT GoreiT GromcT GrOppT HvrJT wfidT SAflCpTp MurcTp CvieaT ST ST SKlpcT ir- 8 -0' 24 Brendywine Fds BJuei-nsi 2" 50 Fur 3" 72 rem Funds: Oarae Funds: EqCrt 43 forro 443 Criesarjeeke Funds: KK 20 37 GrwrHt '8 27 Vwvcl K34 cm v-s -las Clxaaa Trust: Barer; p 1' I tmfi 'C t ryc 22 42 CdiFundt : Bar 17 -5 Ojc p 1C 9 LOf.rjjr 2C fs r-xs c Kit CrtrSMct Funds' foacy. D " 4 foicirc. '2 05 r-furrio '? t Frw.vr p i2 ST Ctuene Trust: On f" t Corier. a Steers (4nrri St-Jf. - Caaonte1 Funas A O'fa Iwf 43 t rot v & '5? V rm5 Kl r.r. 4p M4 tp-jt 9-Ap 2T? Srt : f 4? K7O00 11 9 109 sVineon Funds' Gooe '3 04 l Ml '2 34 J5 Bar '2 55 f'-t, 7,71 r4 M OH F4 HAT CHJ, DM Ore Rati: fjcpi 2697 12 GCotp 124B -03 OscTW 19"! -11 Group 2103 -01 Oer.1l 22 H - AorrEos 115 -01 Dexn 2321 -05 SAf9j 1229 -01 OeMoo4sd Tmet: SAFCoi 1096 -02 0fq 1(92 -10 rVjvtep 1371 -01 Errjttt 957 4 05 HOuep 1129 -01 Ore. 1062 401 Ir op 13 71 4 11 n4o 17 10 .20 nGm 1011 -01 DHraani Voyeoeur SAFMrjd 1171 -01 A7na Ii 46 -02 Scerfpp 22 29 -01 COIF 1143-01 Do)ojesXoi: R ns H26-01 Bsuri 7127 -11 MXr. 1C93 -01 1275 -04 1261 -Oi 9M 1O404 -71 OBtap iC33 -02 DoTMrs Funds: Dni.p.ionelFos erfu 1736 -02 rrv-ve tK 4 06 Strq 29 93 -04 US.H 32 67 -ii OreyluS' US-o 7i -09 emrJ 1 -04 USo3 2C1 -09 Ago 77 USin '7 94 4 04 Agu,r 7614 -09 USS-10 if OJ Aprec r36 -H USA-iOve. 23 '4 AjinAt 1524 .04 U5-'OV2 2C27 Sauce H54 -03 elSnCe I t &r4 ijaj -02 (O 1076 4 1 C"i' "96 -0' tnrj4Aa HS2 07 Caarfi 1363 -01 Jn, 2- 99 . 36 C'' 1399 -01 Cj, i?a 4 11 rrp Vli -04 (rj 1022 0a 9i3 -04 rjK 1C27 M K99 -04 OM 2i Cr44ri. 7 -CP B i-X -04 ri 3591 -IC CT 12 .14 e- r-7 -03 rrrtl tS3i .'5 ' "' '31 -0' araia . m t ; Swi 'i-o- - . ,n w -9 . '7 ' '-77 - Of p,-.,. sr .15 044rirj. i4 as -Of f K f ' 2 17 - 02 -44- c,,, .75 Q.. j.l.S Funds .2? Ml ".t, .as o "1 -0 Imrp '1 - " Ea 2-56 -1' reirsl " f KAY Ot; Hot KAY CXJ. tm m Oj. GHUVp 2032 -04 rcl 290 - 7SdBt 1211 -01 rneertlnei: FslA ' "23 usCrrCt In -02 tyet 1931 -00 OSecA 2691 404 ,i53 M C-flp ?Ti24 -04 TrfreeA 9 17 ValAdBt SB -13 CC Cap MM Fds: Oevie Funds S: lt -0' Er1 7M NfWnB 2397 4 03 W1J(VB, ,J7 ,a xrt.i 8 '? -OB Fnaen 2' 50 -09 fjl'BI 1463 4 06 nsfo 11 m 4 13 Fst 2503 4 17 TaaSSi 1342 -12 r.4 1 23 - 03 TrfrePt 913 -01 TOMXTO 132B 40? :oGr. '950 - 04 Osrtne Funds C V: Tr.c! 2Ji0 407 orSI 14 95 -05 NVnr 24 41 4 03 TCTOrt, ,7jr) lTfI 167 -0 NYV-iC 2405 403 0mmmC: WafMi B09 -05 Desni1terAB MS p 151 -Ot Srr,V 1B99 403 ArrVSil ! 25 -01 Cf-F.p '0 39 401 Sr-r M97 402 CaTrll '5 -0' Otsn Kwr (. CoreFtmtt: UcP9 '4 402 m - rkMrr 1493 -10 Casual '7 -03 nrf) 1 ftmrf KI54 -02 Cr! 15 7 4 04 12 35 -01 ( 4n -15 Cfrio 'C 4 0i o.,,,,, Ev' 22 92 CFOMlp 'C r0' uvcjlt "05 -01 (, ijti -14 OTTOS' 792 '4 HrtnrO 1962 -01 Ma 1494 411 rXiant ' 0B -32 SrrtAjp 12 43 - 01 w 995 -02 rnrt 9 J7 - 01 5'iip 9 -01 CrabtieHusan lnbr,-B '42 -05 T, 1 -02 Mp ia?5 -OP f. x 95 r2 tMM trtrJvp X95 otylr '44? 4 ic Oiiewsre Groust A- Sr-tem 1391 -05 Grtvufti .0' ,ru 2 -1 Vc 133 -06 ori "13 -04 D"iWp ' - t Crealfunds trrrVH1! 44C -03 Cms 73 ' -04 'j5rT -02 -vr?' "92 402 r4iA t 0' em. "-0C -0? H,.c ,r, ntf .ii lie -0' rVp 1335 if " 70 4 19 St''' 0' 9 a., . ,-4 '' rr-rfii 9 -!f Vr44p rr -T2 -0? (V . Sr- rfp 7T 5-! 1? '0 4 oe ie -of '"' 14 i 44 . -r-e 9 OCewnsjr -j . r,- 'rrsr ' - 0- " 4Wni4 -4-1 .1? :is.rt '"7 - irr, 1( -Tl ... C.irMl 4I -Of .;- '-4- 2JV -t jowv-. vit ; ; jf ' 04.. tunesA i . .' F20i0 Ft 7020 F7C30 .01 .01 12 94 13 J? 1341 I: n -5 " - us rC Fuel Ometld: Eourvi It 14 -02 Rrel iiwNf: Beared 1439 -02 Fnc 1031 -00 Gmuti 1753 tlrJuGs 991 -01 veue 1751 -09 1st Source ISonoorarfi IVf f 12 1 4 02 FWsser Funds: Eaos 74 90 - 25 &r p 45 1 - SrOp 4493 4 rVswFasmet 6x40r 312S -04 Banc 109S -0? BdO 7144-07 for 74 -75 (5nrc 450 -10 WfrTM W a -02 Mn'sp 17 "7 Mr riS -10 5' (tone 1C30 -Oi Sr.. 45JI 401 We. A hirvs r -to M 7401 -1 TolAp JU -04 vue0 2201 -07 vaurs 2273 07 F4fSmde 57? .08 Frar-unde A4MVAS KSA -" 19 63 Ftmds: COM' Jft 2C TC Nr'r? 35 Conrmois Fund: Baarce 23 8 arS 242 r-.a '3 40 fyi 3S"7 '4C Vn 1244 tH'F5 'SS' 9-4Cap 'a Sc- 2? Coiiiwone Funds ruiarnei 2 t Bma '9 5' -r 3F ' mj ?4 tC UhrTar 3-3 Concert A Hoe A .'yM 14 '? H.'m i4 4 fMrrrUp, '3 V4 - ?2 S3 Concem Alloc riri4 " r-' 14 ? .-41 I 44 Vr.e Z ' yv-i , r- l 7 w.r"' r '4 Crrvr" mr A -rfS ?"4- Cap 3T3 tcus 'C m 2"45 rpy :4 36 ausr'f4 -0" -a -07 -02 -07 -01 .ffl -147 04 -m - 16 -m .04 . 17 -09 .09 AA7 AAHrjr AUrjm Braarc BU CapAp Cei CnoS Ccm r5c Car Desfli Mare Owe Om: E4r f-nr Fcxc t'5 fiai 7X79 12 S5 157 44 99 ?i 52 HO sr 53 52 50 i9 26 t 6r1B 73S3 44 rse rot 4C?i V S 7t 14 17 cc"K4e'eu- '0 s4rom4e Truer C."t" '3T 1TC 2 36 Men OrsuS) rtfKP r m Snr 3 ' 5rrff 71 --C-3 erSknel Group -W '" 4c 6 23 emwm Funds -f "J 'C SW '4 Crr.r 97 0FJ 1 found C'-B t-mwt, if ss iarrj." 9f i if...- 9 14 S9 r-4 I Crwirvi unde S : - ;l 4SSMarj4lhr4SMr4'arBaKtt

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 8,600+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Publisher Extra Newspapers

  • Exclusive licensed content from premium publishers like the The Palm Beach Post
  • Archives through last month
  • Continually updated

Try it free