The Palm Beach Post from West Palm Beach, Florida on March 26, 1998 · Page 45
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

A Publisher Extra Newspaper

The Palm Beach Post from West Palm Beach, Florida · Page 45

Publication:
Location:
West Palm Beach, Florida
Issue Date:
Thursday, March 26, 1998
Page:
Page 45
Cancel
Start Free Trial

Page 45 article text (OCR)

THE PALM BEACH POST THURSDAY, MARCH 26, 1998 3D taat eng. Hamt Lat Chj Name Lat Chf, taat Cht Nana laat Cht WtnTech i6' 4V Nana lot Cht Name Last Chf. Name taat Cht Name last Cht WUwDk 13! 4 Whrlpl 68' 4V Whitehls 22 -I1! WrMmn I9 -V Whmakr 13V 41 VVsyJA 55 -Vie Willamt I 38 4' vWlbros 16V -1 W1H1CS 1SV Williamte 31 -1 WilrCor 13' - WilsruO 5 Windmr 26 V -' WinDli VXt-Vm Wmnbg 11 WmslonH 13' 4 WiscFn 29' WiseiO 13 -V Witco 38 -1' WolvTuI) 39' WolWyVs 27 - Woohvth 26 V WrMCorOf 33' -V WrWCp IV 4V WldFueU 23 V 4V Wldlsx 7 -V WackhA 23 -Vie WackhB 21' 4 WackCor 26 - WaddllRn 25 ' -V Warxco ' -V4 Wainoc rn - WalMart 49 -' WamRP 24ie 4 Watgms 34V!-iVie WaCS 35' -Vie Walterlnd 21 ' 4 Warnaco 39Vie -Vie Waml i66Vie-2Vie WashGs 27 41 WashHm 4 -V WshPat Wt-Z"' WashWtr 24 4V4 WasteMinc30Vie - WasieMInt 7 yvalern n 141V -1 WaiarsCp 51 ' WafcJn 27' -' Walsco 29' -Vie WalsnPhl 3Vlt 4 Warislnd 29Vie Waxmn 4 UnvFd 484' -Vm UnvHR 21 ' -' UnvHIt 57 - Univisons 38i - UnoRsI 7' 4V Unocal 40 Unova n 19 UrbnSHJ 32''! 4' UsItaF 9 ' UlahMed 6"' -Vie UWrCo 38'Vn - V VFCpa 52V 4' VariRsrt 31 V 4' Vaiassis 39' 4 Valero n 33 Vaihi 9 -Vie VlyBcp 41 ' 41 Valspar 38' 4' ValueCty I6V4 -" VKAoVM 15 VKACBd 20"! VKCAQ 17 4V4 VKFLQ 16 -Vie Nam UM Che. Nam taat Chg. Nana UK Pit TwnCtry 16' ToyBtt 9' -V ToyHU 26 4 Trammlln 28 -Vie TrCdag 23 TrCdaprC2e" 4 Transm 122V -1 TmOE of 26Vj! 4VJ! Tranlne 26 TrnsaBH I 76 4 TrnsRty 17 41 Trnmedia 6 4'V Ttanarjcn853'V42Vw TrMMex 6 TMUexA 61 -' Tr&asSur 11 Trnspro 7" -Vie Trnslec 30 TranstxGa ISie -Vie TravPCpt 26' -Vie Travaxsi 62' 4V1 Travel! 148' 42'! TravipfH 53 - TravlplK 27 Vie TravlpU 25 Tiavt pfE 26' feme tat Cut teat Ct Wriojey 81 -tlK ' Wynnsa 23 WthldEm 42' 41 WeooO 31 -Vie Ween 32 WsprA 25 4V Weoain 13' -Vie WeinRI 44'! 4 Vie Wamfllpl 241 '' Went 3'v -Vie WeUmn 21V WeptH 69'42'Vie WeHsF 333 -1 Wendye 21 -V West 30 wanr USG 56 " UST Inc 32 -Vi USXCapl 25V4 USXCaplZ 51 -Vl USXMar 37' -I1 USX plA 50' - USXUSS 40V - UHiamUS 35 UniSceEn 17 -Vie UUnon 36 Vie -' Umxm 35 v ' Unrfl 371; UrFsl 28V4 - UrUNVs 67 - Unikwrs 38 - UnCmp 61 V 4V, UCaib 48""e -Vie UroonPac 55 Vs UPacRs 23 -14 UPlntr 62'Vie -'Vie UnTax 21 ie -' Umsrca 12V -' Unisys 19 Umsypf 47"ie V Unit 81 -' UtdAHU I'Vie -V I New York Stock Exchange TerrNov 30 Tesoro 17V Telra 22 4' TxCapplA24' TxCapplB 21 Texaco I 60V -1V2 Tend 56'4lV Texlnstl SSV 42 TexUtJ 40 -V TxUfElpl025V Text 2' -' Textron s 78 4 V TexttpfT 25 4'! Thaclc 3 t ThaiCF 5V 4V Thai 9V -Vie ThermoEl 39'V 'V Throkoie 47 -Vl ThmBel 59'Vie 4'V Thomlndl 20 -Vie Thorind 40 " Thombg ' I6V4 4V Thorn pfA 26 4' Tetany TimbCo TWCappI TimeWarn TlmMe Txnkenl TitanCp Titan Intl Toastmst TottdShp Tokhem ToiiBro Tonkins THilfgr TootsieR TorchEn S0' 41' 70 -V 26 V 4' 74' , -' 64' -Vie TravlptN 24 4 TravPrp 44"V Tredgar 73Vie Tremnl 59 ' TnPolyta 1 TiConrJ 29 -' TnangBcp 31 -' TtiareA 26' -Vie Tribune 67'V TriconGn MVie -V TnqonH 30 W ' Tnflel 38 V TnNatplA 25' Trinrtyln 53'4 -V4 TrKEng 34 -Ve Triumph 43Vl -Vie TnacHnn 23' 14 TniecHwl 4 ' TtuaNlh 33V4 1V Trump 9 Vie -Vie Tuboscopa 18 ' Tuttex 3 -Vie Tiirmivm 95V -14 Tycolnl s 56 Tyier 7 ' Tyson 20l' - UAM 2914 - UldAuto - UCapf pi 26'1 ' UidCosF 17'iie tVie UDomln 32 41' UDomR 141ie UDomplA 26'! 4V4 UDomplB 26 - UHllhCr 66 4 Vie Ulllum 46V4 -V Unillnd 12'5 K) -V UKing 15 41 UMeridn 29i 4V UWRenUn 24' tti US Airway 72 tie 4' USBancp 124'! -' US FW 34 ' 4 USHme 45"ie 4' USHmwl 25 4 USIndse 27' US Surg 32' - UtdTech 2 UWH I8V4 -Vie UldWis 3Z'7 4 Unitrodes 17' eV UnvslCp 46V4 4i( VKACHc VKIGM VKMIT VKMOT VKMOT2 VKMuTr VKNYQ VKSIlS WKTIM VKTCA VKTFL VKTIG VKTNV VKTPA VKValMu VKHilncT VKHllncll Vanslar Varais Vanan Vastar Vencor VemDGC 8! -1 10A1 -' 10H -' 15'! 4 Vie 13'! -Vie 15" -Vie 16 ' -Vie 12'Vie -Vie 16 -Vie 17 17 4V4 16 -Vie 16 -Vie 16 4 13 7'- 10'i 4' 12' 4V 27 41 56 4ie 4i"ie -Vie 29' -Vie 49 Vie 54'Vie 141i6 -' 24 4Vie VrmpeCm VmaConc 39 -Vie 31 ' -' 21' -Vie VinlgPI 1 Vishay Vitaunk Vitro VlasKwi Vodalona VoWnts Vomdos 21 4'1 20 - 11 -Vie 24 -Vie 95 -2' 52' -" 44 Vie 4t X-Y-Z Nam til On Telegrbgn 45 4l' TatexCbil 2'V 4 Templelril 84V t'j TmpChm 8" TmpDrgn 11 -V TEMAF 12V -i TEMPI 19 V TEMIF 13 TmpGGv Til TmpGti TV. TmpHuss 37" - TmpVm 8' V TeneiHH 38 -1 Tennco 43 TVA45 26 TVA48 26V Tepco 57 - Terdyn 39V41V Terex 26 -Vs Tent 11 Vie kV TerraNUn 29 from previous peoa u Nm iK at, Tanger 29' -V Tasty 21V -V Taubmn 12' -It TaubplA 25 TchSym 28''! Technitrl 37 kV Teekay 30V? 4 V Telron n 25 - Vie Teklmxi 46'V TeaDln 45 - TIcmArgs 36'2 -1 TelcNZs 40' 4' Telllal 78V; 4'V TeiBrael 130' -2 Teielexi 42' -' TelArq 37 -' TelefEsp 134' 44' TelPeru 20' TelMex 57 V 34V I'll Vt 19"! 4V2 6 5V -Vie 17V -Vie 28 4 24' -' 59' -V4 72 4V1 8 ' 26SM -hi 46414 4 37yie -V 44 V 35V! - 60' V 33 - 30 V -' 45'V - 24V V Xerox XTRA VPFSoc YankEnS Yorkln ZaleCp ZaleCpw) Zapata ZenjCoal Zeoeca ZerMhE ZanNtl . Zanai Zero Zumhi Z9XJ ZweigTI 101 4 es'v - 34- 4V 24 .-V 45 30' 20' - 13' 16 ' ' 122 - ,-1 6' ' 28' 4V 7V -1 29V 44. ' 4 13 -,V 9 ' UAL 90'' '' UCARIW 31V! V! UDSCapl 26V4 UGI 28 UNUMs 55Vn1Vie UNUM25 26' URS 15V ' US Can Wie ' USFoodsv 34' -Vie US Rem 27"ie -V US Rest a 27 ' USRslplA 27'd - USWest 54"ie -1 USWM 36' ' USWstplD74iVl " USWslpl 25'Vie USWslplB 26 ' USAWsle 44 -' t IQFr 94IVw -Vlfi Vomadopt ViicM 62 4V! 113Vi2Vi w WstdEg 24 v 4'Vie WBKSTn WHXCp WHXpf 35' -V 17V 4V 56 4 49' ' 48 v -Vie 13 -Vie 31' -' 33 " -Vie 33 Vie - 28 -1 82' -1 Wastop i! - WsiAtiass 79ie WDortii IT1 4V VVstnGR 18' -Vie TmkCapf TfcnmrKl Two TorDBkj T0900 Total TotRerws TotlSys TwrAuto ToweiRn WHXptB WICOR WUCLtd WMS WPtH WPSRee Wabash Wachovia WslGRpf 25 4' WslnReS 43Vis -' Wesltieldn 17' 4V16 UVMtAR 97 Vie Wsipc 34ls'ie-1Vie Vestalns VestSa ViadCp ThreeFS 19' 4' Turksh 6' t'A WesNaco 31 4 Weyem 56" 4 360 Com Tidwlr 31 -Vie 46 - 20Cnlnd 29 -vie 2002n 13 -Vie USGwt 39 V Last Chg. Laat Chg, Chg. Lilt Ch. Name Name Laet Chj. Last Ch. tart Cht. Nam 66V2 11 V 6 58 14 American Stock Exchange 2"4 -' 21V -V 109'! IV ' 6' 9"e 21' -1 9'2 13'! ' 20 V ' 15 '! 1' 0' -V 31 V V 277' V Ve 'V -' - Laat Ch. Teche 50 TenR 05 TelDIa 441 Tenera TexarkF 56 TexBiolch TexBi wt ThrmDet Tnermed ThrmBio ThCardo ThmoEco ThrFibr ThrFrbrrt ThmFt Thrlnst 8 ThermoOp ThrOplk 1.091 ThrmPw ThrmRe 20 ThmoSent -' V -V Vie -' A-D Laat Ctirj. 2 kV 11 20 4'4 15' kV IV -V 6 -V 10 -' 30 2'l 4' 40' 4V 16 19 4' 88' -V -V 6 1 9 -Ve 13" 4Vie 12 - V 45 t'4 12'4 -VI 9' 9 V -V 10 V -' 10' Datamet Dataram Davco Daxor SOe DaytonMn DaWolle Decora! 8 28 DolLabs 14 DenAmer DevnE 20 DiaMetA DiaMetB Diamndsn DigilCTs DigPvrr DHjPwwt Diodes DivCpRsn DixnTtc DoIAijEx2.75 Drewlnd DryCal 56 DrylMu 58 DrytNY 56a DrrvHar -V Vie -' -'it -V 4 -V -V ' -V -Vb 21 10Vl 9' 17 32 'V 20' 4 1 22 28' 49 -V V -V 28 ' 7 ' 1 -V 1112 " 16" " 21 4 25' 1 V 19 9' 3V 12'! -V 32 V 11 17V ' 11' 6 11 9'2 -'It 6 -Vs 6 4' '! 5' -' 16 -' 18' -M 2 1 '. a ' 8V4 -V 21 3lt 8s -V 1'4 ' 103 58 'V 102 103 1 33 -' 2'2 1' ' ' -' V -V If. ThrSped 69 ! 41 Ve ' 4' 19 14'! -1' 17 15 15 26' 1 12 ' 3'V 8 22 64 10 -V 377 7 ' 9 10 -' 1'! -V 1'! 6 9' 27 IV ' 23 -' 6' -Ve Oie -V 6 -' 44 10V ' 14 -Ve 6'V 'It ' 9 16 t'lt 18!4 18 17' 20'! 25' " 25V2 ' 22 23'2 2' -V ' ' V16 -!4 13 9v 27 E-K -14 1 -1 - V v ' V -'It ' 9' n 3V 7'V 1 31 7 78 15' 24Ve 27 ' 4' 4'4 51 30 99 7' 13'! 18'! 41'! 24 31 1 4' 21 6' 13' 2'V 15'! 11 13V 7 8Vie 17' 6'! 79' 3'V 1'e 41 16' 18 10 -'It ' '4 -' -'It -V -Vi - -V Thrmier TmoVisn n ThrmVolt Thrmolse ThmcMsun Thqsl Thrmott Thrmwds ThrRvC-MI Tippery Todhuntr Tolulti TolEplA8 32 TolEplB4 25 TolEptC7 76 TctEplD10 00 Tompkin s 85 TopAirM TopSrce Torlel TWAwl TWA TmsLx 14 TransFnd Transmont TrexMed Tnnrtech TubMex TumrC 2' 2 V 9V! 8'! 23 2 11' 20'! 8'! 1 12 7 12 1 Name Last On. PacPharm PacRSE 4 -' PcRSEwl -V Pacit pi 5 00 75 PWSPMid 21' -' PamHk) 5 - PanAmCp ParkNatJ 1 92 92 - PaxinC 10' 'f PencO 20 6 Pentegra n 8V2 PeopleH s 701 34 4' PeopleTi) 3V -V PermiC 8 -Ve PernCpl212 1616 ' PhxNel Phonelel 1'Vte PicoPd ' -V PiedmBcp 40 10 PindeB s 40 16'Vie V PilWVa 54 7'4 -' PitDsms120l 46 PlnRsc 17V -V PlyRA 5" PlyR B 5' Vu PolkAud 11 Polymed 11'! 4V Polyph -V Polyvisn IV -V PortSys 3 ' PremrBs s 32 29'! ' PrmrCapf2 25 27 4 PrpdLg 38 -1' PresR A 60 9V PresR B 60 7V V PrceCms 15 Pncell 12' -V PnmeRsn Tit ' ProAclrv V ' PrtBcp 18 1V ecProDnt 1'4 PropCapT 24a " Prvena 12 4 ' PrvWor 12 14 PsycCp 08 5'2 PSColpf4 25 68 - PbS120 1 12a 22' PutnCA.87 15' -' PIGMT3 80 1 33 -V PulNY 81 14318 -'It QC Optics 4 V QCOplwl 'Vie Quebcor 40 21V -' RF Pow 3 ' Ragan 37'2 RamcoE 02e 12 -' ecRander - RLionlnn2 20 25 RedEmp 19Vs RedEmpl78 16 '2 ReedJwl s 3 Flelac 9V -'It RegalBel 48 32 -' ResAsst n 27p 18"! - Rrchml gn 2'Vie Rchlon 6" V B10AI g 70 19 Rivera 11 ' RrvieraT 8 V ' RobertsPh 14Ve ' RoblsRIt n 571 9' -' Rogers 39Vi '! Rolonic 04 1'4 Rofflund - 4'b RoyalOg ' -V RoyceGpt186 25 RoyceMpl194 25 -V -' -Vs - -V 4' '16 -V 4'is -Ve -Vi! -Vie Va ' -'B 1 -' -v -V V -14 -14 ' -'It -'It -12 -VS ' AudSurv AutoBond AutoBplA Autotote AvenEntn AvtvaPet Axogenun Azco BAH Mr BSHO BAT Ind 1090 BFCCnsg BFXHosp BHCIOOe BadgrM 601 Baker BalCaren Bafchem 05 Bak BanFd4 49l BkSWndn 20 BTdepP 1 88 BTdepOI.91 BarHarbn128 Bamwl Bahstr BaySlBc n BayardD n BayCorpH Bayou BSCUB BeardCo BomaGold BenlPh BenlPh wt BergCa 8.50e ecBesicp BethCp Bfbbn BigCRad n BinkSame .40 BtoRA BwRB BrscApp BlkBICS 90 BCAIQ 88 BFLIQ 72 BNJIO 69 BNYrO 82 BlairCp .60 Blessings Blimpie 04a BtondT Bodde124 BogenC Bogenwl BollTech BootsCts n Bostntd 28 BowlA .40 BwlOtdr Bowmr Bowmrpf300 Bowne 36 BrdgVws.20b BrillDig BBG 84 BiBMunVOOf B&B US 1 201 CEFrnkg CECa CET EnvS CFXCp 88 CIM 75a r.PR Svn n v t' V V V V ' -V 4' -' 12'V -Vs 12V 14' ' 14'V' 14' ' 12 ' -' 14' -V 5' - 53V2 ' -V 54V -V 2 -V4 10' ' t'lt 3 -'It 23 ' - Vk 2 -V V ' 14'! ' -V 14 , -V 14V 15" 14' -'It 13' ' ' 375 , a 16'Vie- -ff 8V 1 -'It 29'4 8'2 . ' t' 127 .. '. 6 '. 13VS ' 1V . . 361 !-6 15 ' - 19 22 -1Vi 13 -1' 5' ' 3 . . 6 28 7V . '--''16 71 7,v,3- 5 7 " ' 10V ' -' 12 ' !' 19 . .kl" 15 , -. " 19V8 ' - V4 20 ""' 11 " ' 26 - ' '! 10' , 6' ' ..'. 15 26'2 " '-? 7V4 .. ' 29 - ' 21ie 17Vie' :'-' 21 'It - 'Zr'lt 5 j tit 11 i. .-VS 24' VKAdM2 74 VKCal 69 VKFLO .73 VKMAV 78 VKOHV 70 VKSelS 72 VKNJV .75 Versar Viacom ViacB ViacwtE Vicon VkkwSvcs Virco 8 08 VislaG g VitaFd VltaFdwt VoyAZ 77 VoyCO 74 VoyFIa 76a VoyMN 93a VoyMN2 82 VoyMN3 .76 VuKCp 80 WRIT 1.08 WashSvg 10 WatscoB .14 Webcoind Wellco .20 WelGrd Wellsfrd n WendlBr WenBrwt Wesco 1.141 WIRET 1 12 WstStrg 40 Weslowr n Westwrwt WhitmE WmdsE gn WinsIRs Winton 50 Winlon wi WireiessT .20 WisPpl4 50 WolfHB 32 WEBAstla 39e WEBAslr.14e WEBBel.73e WEBCan 24e WEBFra 3Be WEBGer 13e WEB HK 69e WEBIta 38e WEBJpn.Ole WEB Mai 05e WEB Mex 51e WEB Net 96e WEB Sing 05e WEB Son 85e WEB Swd SOe WEB Swz 57e WEB UK 59e XCLLIds Zevex n Zjegler 52a Nami Lail Chf, Hxjhldlnc 1 08 . 14 V HoilyCp 60 27 -'It HmeSecr n 10 -' HomestVi 15 Hondo 3 -1 HooperHsOe 20 -' HrzPhm s 9'! HospWwda 10 -V HoslFdg 96e ' 5 - HovnEn 10' -Vi HudsnCBsSI 24 -Va HudGnl.OO ' 47' HungTel 8' -'It ICHCpn 3 ' IGI 3'ie ' ILXIncs 7V ' Wentix 9Vie ImpacC n 53e 18V v lmpacMs46i 16 -V ImpHly 03e 9"is -'It lmpOifg2 20 57 Vie IncOpR 601 11V lndepBks20 17'! Inlccure 12V -" Inslron 16 19V Vie IntgOrth 6' -' IniagTc 1 V -Vs InlegTc wt Vie eclntlgC 2V -V IntelPly un 30 -'It InllgSys 3 IntFinSv s 601 30 ' InlerDig 5 V Inlerlott 9 Intrmagn .21t 10' InlAirlSn 10 t'll IntlComtrt ' 8 IRIS 3 -Vi InlThrgh InThrpI InlstGC 4" Intrsystm 2 Intrsy Wt 'It InlPoty 131 23Vts -V Intrust clA 2.06 26' honLaser 217 -Vs IvaxCp 8'V JPMCIn 13p 16'! ' JTS Corp ' ' JWChar 12' Jaclyn 4'Vie ' Jalale 1's JanBoll 4' JanBell wt !! Jelronk; 2' Jinpann 7 V Joule 5 KBKCap 11 KFX Inc 3 KVPhB 26 -Vie KVPhA 26 -V! Katusgn 5'.' -V KankakB 48 36 -' Keane 50 V KYFstB 50 13' KeyEng 17 ' KeysHerilVOO 59V; Kiksrn 8"if Vie Kinark 2'V ' KingPwrn 3 V KilMlg 8 KogrEq 1 00 21 " Krug 6 L-R LXRBiol 3" V LaBarg 4"i Lancers 13Vb -V Landaurl.30 29 - LsrTech 3 kV SJW2 34I SYBcp 48 SabaPet SagaCm s SBYen wt98 SDgoplAlOO SDgoplB 90 SDgo pIC 88 SDgoc1H182 SFeGam SFeGapl ScandC Scheib Schult 20 Scope 1 001 ScolBcp s 20m SbdCplOO SecurAsc n Selass 18 Serlcare SentryT Sentry pi 091 Seracare n Servotr SevnSea rt SheUdPhm Sifco 151 SgnlTech SlIverFds SkyCh SmlhAOA 60 SmtBIn 58a SmIBrnM 82a Snowdnc n Sotlnet ecSoligen SonusC gn SlhnBnc 35 SCEdplB102 SCEdplC106 SCEdplDlOB SCEdplEI 19 SCEdplG145 SCEd44 2 09 StWsIB 601 SwGAFrn 44 SpalialT SpcChm SplSup wt SportsClb Stage SPDR 1 23e SP Mid 77e StdAuto n StdAuto pi 1 02 StarwdFin Stephan 08 SwCap 89e SlevlntA SlevlntB SMIwtrM SloneSIB 461 SligCmp StralCpn Stralesc n Sulcus Sunair SunNur SuprSrg 50 Suprmlnd 84t SurelyC SussexB n SwingNSI Sybron Synergis n TDSCaplA213 TDSCaplB201 TabPrd 20 Tag-It n Team TecOpsSv .60 60'! 30 1" 4' 6'! 6'Vie 13' Til 12' 2 19V 16'! 15 4 27 7 7 30'! 1 15 9 20' 19 37V 31 25' 17 2 16' 2' 2 3" V 31 19 16Ve 13 12'V 4' 4 3 10' 4'! 10" 4 8' 1 6 9'! 54 3 15' 7il 17V 16'! 3 V 19 3 5' 7' 35V 24 47 3 22'! V 'ft 2V 15 17 1" 12" 47 7 8 1' 1 3' 1 MSPEQ Movie Sir MultKjrph2 00e Muniln 46a MuniMlg 1 431 Munvsl 54 MunyAZ 69 Myeislnd 20b NFC 63e NTNwt NTNCom NVR Nabori Nanlck NBcsTX NatBev NatGsO 24b NalHRly n 33p NHItcre s NIIRrcy 501 NalwStl n Neophrm Netmed 08p NMxAr 1 541 NYTEI 52a NexlelOOIOI Noblelntn NordKAn 70e Norexs NAVacc NoreslBs 21 NIPSol 4 25 NttinTch 151 Novavx Nslor n Numac NCAPI 74 NGAPI 79 NMOPI 74a NuvWA 76 OOkiep OSullvnC 32 OhArt 16a OmmMult Oncor Oncormd Onebbt 1 20 OneLbpl160 OnixSys n Ophidn un Organgn s OrioIHA OriolHB Oshrrm OxtdTE n 1 47e PABBks 241 PC Quote PGECappf 197 PLC Sys PLM PMC 1 30f PMC CT 1.741 PMCCn PS BusPk 1 36 PcEnptA4 36 PcEn pIB 4 40 PcEnptC4 50 PcEn plO 4.75 PGEplA 1 50 PGEplB 1.37 PGEpfC 1.25 PGEpID 1 25 PGEplE 1 25 PGEplG120 PGEplH 1.12 PGEpll 1 09 PGEplUI 76 PGEplX 1 72 PGEplY1.64 PGEplZ1.57 PacGate ForslLb ForstLbwl FortNaIR ForlNRwt ForumR Frnkln 3 25e FrnkSel 44 FreqEIS 20 Fnedm 04b Fnschs 28 FronlAdj .15 GAFnd 48 GP Strat GST Tele GamaB 10 Garan 80a GaylCn GayCwt Gencora 05 GnAuto GnEmp s 05l GnMio GenvDr 28b GelchGId GianlFd .78 GlcWatr Gk:Walrpt2,27 Glatllt 70 GlblOcn 08e GlobSml Globlink GoVkteo GldSlarR GUFkt GolfTrst 1 64 GormRup 56 GrahamCp Greenbri GrnStCA 65 GreyWolf GreyhndL GristSloan GrovePrp 85e GrSimec GullLb HMG HaMax .20 ecHallmF HalEP 52 HalEPC 1.00 HallRlly Halsey HallerM s Hamptl HangOr HanvCap n HanovC wt HanovCun.16p HanvDir Harken Harold 341 Hasbro .32 Hastings 20 Hasting 40a HawAir HaywdBcs 601 HllhCh HlthPro HrlPlanet Heartlnd 75e HeartMT Hearx HeclorCm Heeo s 07 HeinWr 35t HeisIC HelmCap Helmstr Hemispx Hmisph wl LazKap 11 LealhFac ' LehCSCOOl 3 33 4'! LehGTel 3 68e 22 LehSTc wt 22 UlVern 321 17V LocalFin n ecLuxtac 2 LynchC 102 MAI Sys 4'V MBCapfA88 1 0 vs MCShp.16 3' MDC g 9'! MHMSeiv ' MSB Bcp ,56m 36'! MSR 1' Magicwkn 1' MagnHunt 4V MePS 1 00 13'V MalibuEnt 3'V MandC00n 354 42' Marflon 6' MarqGrp 3 MassHE.74 14 Malec 3'e MaximPh 14' MaxmPwl 5 MaxxPtrn 1V Maxam 61 McRaeA 36 7 McRaeB 7 MeasSpd 3"ie MedcR 16'! Media 56 50 MedraLog 1 V Me) 13 Mediqpt 13 Medtox 'A MrchGp 20 21' MercAirs 8Vz Mendl wl 7'! MerPnlS 321 8' MerR8p(32 10 MLRus98wt 9 MLRus04n 10 MLEur02 n 11" ML HltOI 11'! MLM11 02n 11 MLORCL03 10' MLTTYkj 14 Mermic 14 MelPro 301 15 Meleor n 3 Meteor wl Metnkan 15 Vie Metromda 14' Metrompt3 63 59 MichAnl 2Vie MidPenn n 76 29 MidABc 841 32'4 MkJcslEn 32b 21 MxJnd 751 79'4 MidIRs 2' MkJRs wl 1 MrdslhB 24b 22'! Midslhpl93 46 Millennia 'V MinnMul 76 13 MinPplA5 00 79 Minntr2 59a 10" MissnWv330e 3 MonPplA440 76 MonPplC4 50 80 MoogA 40 MoogB 39 MMed 11V MorgnF s 2Ve MorgnGp 08 9'2 MS AMD n 3 86 26 MS TBR 3.36 75'! taet Cht Natna 2'V -V CaglaA.12 7Vii Calton 9 Cambior 10 2 - CamdnN n 1 601 5V CMarcg 14 t'4 CdnOcog.30 57'z -2'4 icCancTr 1' CamExp & CanyonRs 4Ve CapPcHI 21 -V! CapPropl.10 9 4V4 Cardiolch 2 Carematrx 140 -' Carmol 37' 4' CaroPp(500 9' 4' CarverBcp 05e g CastlAM 68 16' V CasFd132m 5 -V CeISc ft 29'4 4'4 CelSci 31Vj CFCdagO! 25V CenMp(3.50 25 'ie ' CentSe242o 57 t'4 CnSprO200 16 ChadThr 1 Vie Vte ChrtMM n 23p ChaseCp 211 16 ChiRrvet s 72a 6' -V Chief 6' Chllnlpf 1.81 4s ChinaEn n 4'Vie V Crladel 2' -V CrlFFin 3 V Crhzlnc 7 ClrvwC n 155'! 1Vj CoastD 27' -'4 Cognilrn 31 CohenStr 68a 9 ColLb 11'A 1 ColuEng s 881 42'6 Comforce 26 -Ve Cominc g 30 25 CmdAsI 68a V CmcBsh120 -' CmdrAp 1514 CmdrAwt 14 CmBkPa 84 13 CmtyBSCs16( 15 Vie CmlyCap 23V ' CompTch 17 1'li Comptek 4 V Cmptrc 13'! - Cmputmn 14V4 - ComsthBs 8V4 ConcdF 3 -Vie ConcF B 6' V CnsTom 60 4' -' ContMtJ 22'4 4V4 Continucre B 4'e CoreMall 9 ' ComCor 2V -V ComerBk 24a 38 CottnV gn 41V! -' Courtk) 27e 33 -' ecCreatC 2'4 -V Crass 32 8V CrovdMil 16'! CrnCP 13V -' CmCPB 7 -Vie Crystal 5 Crystllx an 5' -V Cube 38 31 V -V Cybexlntl 8 Vie Cycomm 5 Cypres 5OV4 1 DRSTech 26' -' DanyA 6"V -V DarryB 126 43V ecDalKa 64 2 OanlHd 2' t' Darling s 11 16 20 16' 17' 68 9 4'4 1 Vie 3"ie 14 14 Vie 14'V 13Vs 3 9'B 22"! 4' 6V4 14 17 14'V 31 "' 5' 4"! 6"ie 27 22' 25 V 16 8'! 12 14 9V 13 -V IS5 V -V 1 26 AMC 23' -Vl AMCplcld175 40 ARC 5 -V ARM Fn n 08 23' 4-Vie ARM F pi 2.38 25' ARVLiv 13' 4V ASRITO200 22"mt ATPIasg 18 8 ATT Fd 2.80e 141' -2' Acadiana.44l 22' -Ve AcmeU S'i -'It Action ' AdmRsc .101 13' AdvMag 12'Vis AdvPhM 1 V AeglsRN n 96 12 Aerccntyn 6 Aeroson 17V1 AirWat 2Vie AirWal wt 'Vie - V Almigds 9 . -'4 Alarmg vrt V AlbaW 5' AHaagon1.44 17 4-V4 Allin 'Vie AllncBcps 20 20' -'4 AlWDgtl 3V -V AWDwtA V4 AMD WIB V tV AlldRsh 12Vl AllouH 8' 4' AlphaM 15Ve ' AtlLrving 33 -V Alcoa pi 3.75 76 AFSIP2127 11' Va ABkCT152l 54 '4 AmBitlrt 40 30 -' AIM84 28 3 AIM 85 1 20a 14 V tVie AIM86 3 01e 9V -V AIM 88 2 239 14V -V Alsrael 1.441 36'! ' AMdPrvn AREInv .86 tT1! ASciE 13 '4 AmShrd 1V4 -' ATechC 10'V -V AVangrd .078 9t ' Ampal 5 -' Ampal wt Va Ampex 2 Arrrtec "V Amwest 40b 16Vie V AndreaEs 20 AngMtg 1 281 18'V 'e AnvVormn 8 ApexSilvn 11Vl Apogee 2 AppleOrln 12'! ' AnzLd 38e 6 4 Vie ArmorH 11 -V ArrowA 3V ' Arhylh 1 AslLrvng s 19 -41 AllPrem 3' ' AIITete n 14' Atentrs 6' AudioBC n 4' AudioCm n 3'! Audvox 6 -V -' 712 10V ' VI2B -V -V 8'V 18'V 27V 6 VI 8 -V -'V3! 110V32 12' V - ' v -V ' V -' -' -'It -'It -n -'It V '! V - ' -3V '! V 15 u-z 15' V -V '4 705164 -2'4 9 ' 11' ' 4 -V 12 -Vl EXXA EXXB EZServ EZEMA 211 EZEMB 211 EstnCo 52 EchoBay EcolEn 32 EdpBrs gn .98 EIPasoE EkjcChm 501 Elswth187e EmrgCm n Emeritus EmerR EmpCar EmpCwt EmpC plA EMjyRsh Engex EnvSalen EnvrTc Envirotst EnzoBi 72t EqualBcn 24 Equusll 50e Espey .70 EssxBc EBLvA EtzLav FFPMkn FFP FPA Fablnds 70 FallRrvrn 96 FalmlhBc .241 FarmTel FarmTwt FarmTwlA FarmTwtB FemHfrh Fina 3 20 FinlFedl s FIAusI 55e FAusPr 72 FlEmp 3 20 FINatCp s 44 FtPhilsn n 48 FstWVs 60t FsttedA Flanign RaPUt1.20 ' -14 4' 4 Vs Vie -Vs -' V Vie ' 1 -' 1 -Vs ' -V - 1 2 28'! 9'! 8'Vie 20 28 - 5'V 4V -Vie 6'ie ' -' -V 24 21'! 1 14 19' 7'e ' 24'2 t'lt 76V2 77 -' V 1VS 11 3' 22 20 7 8' 2ib 2 2'V ' 17'4 12 V 4'V 22'! 3'e 34' 20 V 1V 19' -' 18' '4 17V 1V16 4'4 -V 12 -V 4V2 6 ' 2" 1" -V 8 23 -Ve 33 -VI 3 -' 5 11V2 V -V 10V '4 33' -' 2VS ' 7V -V 25 -Ve 24'2 t'lt 10 1 6' -'it 14'2 11 'V -V USLiqn USB Hid s 221 USFGP 1.70a UTI Eng 8 Unaprx UnpxwIB UniMrt Unitlex Umlab Untmarl 911 UniqMbl UnCap UFoodA UFoodB UGrdn 06e UMobH 70 US Bowl USBrosci US Cell USExpInc UnitelV UNITIL 1 361 UnrtyBc .01 UnrtyB wt VIS He) ValFrge s .201 VallyRs .751 28 ' 15'! 5 '4 71! 4'! 9'! '! 4 '! 1' 1 32" 16 - 23 - 2 -V IV ' V V ' 2'Vte 63 -Ve 25 '4 8 -' 7 498 44 25 -' 26' 26 '! 21 ' 11 -'It 27 83" V 5 te7 18 41 -V! 3'V Vie 25 234 22''4 20 21 22'! 21 20 19 28 24' 26 25 Vie 7 CSC Hid pi 2 13 13 2V 3'Vie 13Ve 4 4Ve 2Vw 7'ie S-T CVB Fn S 4U CVFCpn Cablvsn Cablvsnwl V 9Vn Hibhear i 38 Foodrm 8 Cabieteig Name Laet Chg. Name Last Chg. Name Kit Chg. Name Last Cht Name Laet Ch. Nami lait Chj. " Name Lest Cht;. 7' -V Name Last Chf. Carylnlln 21 -' GnCom GMagic GenMag s Arnold 16'! -V 3'V32 -'It 3114 1V 9 -V 6 - Biogen 46 -IV! Rkmoyh 1V0 4V12 4V -' 7 -V4 MainSt MainSIB MaiRty Mallon MgdCare Firearm FslAlert FrslAlli s FIATn s Nasdaq AronxPh. 3'V -V 9V 5' 15' 47'2 -'! 5'! -'It 21'! ' 39' -' Lartun Jd- -i B Cameoie 3' 4 V CaroFin 17'V -V Biomatr 30" 4V GenNuIr ArowFn 31V 5" ' 7 ' 2 -V 4' -V 2' -V 12 -1 1' Name tail Ch(. Manim FrstAvi FstBel Arowlnl 37 V 4V ArtVasct 36 45 CaroFst 24' '' Bomel 29V-1Vi6 Biomira 2'V -! Qiln 1Q -' AllslarS n AllstFn AlpMic AlphaTch ArpnaBla AlphNel Alrenco AltaGId Allan Int CarrSrv Name Lwl Chg. Klamath n 22' -Ve KnickLL 5 -V KnxjhtTr 29'! t'lt KnigritT 28'! Koala 18 -'It Kolaxl n 7'! Komag 15 ' K00KR 1 ' Kopin 17 KosPhr 9 ' Kronos 32 Kulcke 22'! Knhtk 2 L-M Canngtn Bosepra 2 4V4 A-B ArlisanCn 18 -Va 21V! -' 4 -' 6 - 37Vl '! V31 ManugistS 36 -' Mapics 16" -V Maplnlo 12 - MarcSctn Ti'fn-tyn MarcNG 1'V64 -'4 MarDd 22'V V Ansa. 2' GenScan 20'4 - GenSurg 4' -'It GenWyo 26 ' GenMan 16'" GenesCp 39 -' GeneTlen 35 -!V32 Genicm 12 t'lt Genlyte 19 V Genome 8'3i6 -V Oartcat 97 uamzo n CarrollB BosDiag l4i 41 Biosph 5V -'It arrn a' NHmpTh 20' JVe NwWCIBg 1V!! ' NY Bagel 1 .. " rewComn 13 t'lt Newcor 8W 41 Newmrkn 114,-"4 Newpt ig13;-0' Newsedge 13 ''4 NewSmSn 33'i 1 NewstrRn 2'Vw r'M NexrTch n 3 . ' Nexstar 11 '-V NexlelCm 31"4!-4-'1i Nextlinkn 36- NiagCp n 8' Ve NichRs 26'5' V Nimbus 10''-V Nrtinol 10' " NobelEd 8"4" -" Nobel 13""1 32 -' 14V ' 2'3 V32 12 -' 6 27 - 2 13' ' 6 ' 9 -'fn 6" -V l!'3! -Vi! 13' -'It 28 -'It 23' 8'.'B ' 17 11 31 '! 2"'32 '.'3! Carver AfflstG 5 AsahiAm 6V V Asante 3V 19 !'! 1!Vm -V 9" -' 5 4V 39 V '4 22 -V 14 HertgFS s Herteya Hertey wt HeskaCp n HiTcPhr Hibbett HiPlains HighPnl HgwyHwl Highwym Hirsch Hoenxg HlywdCa HlywdE Hotogic Holoph HollCgr n HomeBEIg HomeCnt HmFdIN s HmeHlth n HmePrd FBergenB 19 -'It FIChrts 23'! -'! FClzBA 116 1V FslClzCps 32 FslCity 29'6 -' FtColoBcp 28V2 ' FComceC85"'i6-1Vi6 FCmclCp 68 -'It FslCom n 14 - FslCnsltn 19' -'fn 4 ' CasaOle Alteon Altera BoTGwSB 4 4V MannerH 15' Casellan 26' - 16"! MarkVII a Damark 12 Danka 18 V - DaouSys 17 -'Vj! Dassault s 41 4l'l DIBocsl 5 " DlaDimn 13 ' -'! DalalO 5" -V DtaProc 31' ! DalaResh 13' DataSyst 5V -V DlTrNw 32 42 DlaWks 24" -' Dalariex 3"'3! -'m Datamrk 4316 Ve Dalascpe 25 -'It Dalaslrs 20" Dataware 3 ' Dlawtch 2V V3! DataRce 2'! -'fn Dalron 83 ' Datum 12 4 DaveSBs 26 'H Davel 26 -'It Davox s 33 - DawTch I'Vsz 4'fli Ascend 36V41 ' AscentEnt 10 ' 15 4'3! BkmnM 4 BrmOntn 6 -V RiKtrm 2V -'It AflResc Altron Mydaar n AlynCp Asflm 7ViB -V CasinoAm 2'Vie -V31 racnnfl .1 -V InsgSol n Insilco InSileVis InsitE InsilTc Inspire n InstrLab Integ llgLISci n IntegMed InlegCirc IntgDv IMSC InlgMed InlPack llgPrc ItgSensr n ISSI InlSysC ItgSys Integrity lnlekGK Intel s Inlelect InteliDta InlQuest IntMedl IntelEI Intelligrp Inlensva InlrTel s 1 V -' 43" -V 3 -' 2V ' 11 -'A 31'! -2 3 -VS! 4!4 -'4 4 ' 2' 20 -"! 14 -' 12 4 3'! - 1 18 - 8 8' -" 13 20' 1 -V32 2' -V32 7610i6 6 -' 2 -V 10 3'aV3! 7' 15 7 -'3! 27' 'V 1314 - BlackBx 35 Ashwrth 17" -V t'fn 17V! ' 8' 4 4V12 1 r.r inH iflv? - CasMage 2Vh -'fn FIDvnM Va! 3'! 20 -'It 19 -'It 22 1 28 V 58 15 Markerl MktFd MarksBr MarkWst MarqMed Marsh lls Mahek LHSGrpn87" -6 Aizawt BlkHwkG 9 4H4 BkD 42 4' RnhFun 70 4V AsiaElecn 8V1 - AspclDev 50' 3' AcfwlTal 70 -1 ' -'fn uawinsc i -v TaclalUl ?IV -Vl! 5 -V32 7" -'8 32 ' 6 ' 2 Vie -V 32 -' 9' ' 11' t'lt Amazon n81'v-2V hmhznr 9fi 1 Gensta Gensym Gentex GerliaS Genus Genzym GenzyTis GenzyTr GiSo BocaRe 5 - V AspenTc 41 'Vie ULBion 7 LSI Inds 21 LTX 4'5 ' LVMH 42 -V I a InllPh 3' 1 5 -V Martnln AsdBnc 54'! " AscdGpAs 391 Acr-rtfViRft 38 CslleDntn 10 -' Catalyst 5 CatalSem 1 Caialyt t2V -V CathSIr 7 -' CaloCp 12V! -Vie BoWerT 9'! BoHen 6" '' BonTon 15 '! Bonsowt 1 'Vis Wit LaJoiPwt " V32 AmbancH 19 Ambln 24'e 41' AMCCtS 14 Amcor 17 -' AmcorFa 26V V AMERCO 29'! Amrl ink 25161 Vie yjFEntFn FiEsex FFBArk FFdEH FFncOH FslFnIN FIGaHId FIHaw FstHlth FlHmBc FsllNCp Frsllnll n OanTairm Wl -7 23 - 25 -V 40' 4' 57' 54 1 12'! -' 39'! ' 55 -'It 31 ' 27' ' 17' -'It AsOMalln 18'' LaCrose 13 -VS UbOne 16 LabrRdys 33 -V I aHarioQl & Bonso 6 -'4 BookMil 523! -Vi! RrtiioR 37 4'Vie CavBncpn tytt 4'b CavsnneSI 2"'3! -V Dawson 16V! 'vw lobltyHl 15 raoelGp 2'Vie " kjoiseCT ' Vj2 Noland 23 - -1' NoodKid 5' -Vie Nooney 10 NordPc 2'lt "kV Nordsn 49' -Ve Nordst 62 .41' Norland 3V -V Norstan 26' 4.1 NorSvs 4' . Aslea 3Vz ' Aslec 24 3 AslonaF 61 -' Astrpwrn 8 AmTrde 13 ' Celadon 14' -Ve BortBnkn 20' -1 DawsnP DebShp LaddFum 23 -Vie 7 GeoTk 1' -V32 Geoworks 7V -Ve GeronCp 11 -V Geltylm n 25 GianlCmt 29' GrbrStJ 22 GfcsnG 26' - GilalCo n 8'V -Viz GilalSat 36 Celentk 10 -T rBstial 39 ' DeckOul 7V ' Decoman 11Va Borind 8'V -v BorLePrn 33' 1 OnetAr 311i Name Laat Chf. MidcfiSy 17 V -'it Micrvnn 14V -'It Meware n 4' -V MicPwr 7" t'lt MidAmln 27 V Midlby 6 -'It MdwyAirn 19' V MdwslB n Wit -'It MidwGr 14 '2 Mikohn 6 -V MilestnSci 19 -1 MillPhar 19 MilrBId 10 -'It MdlerEx n 10 -' MillrHerl 33'-1" Milcmln 43'2 -' Miiiope 3' MindSpr 65-1 V MiniMd 42' ! Minntc 12 Minullnt 10 Miramr 1 V Miravant 30 MissVlys 41' -V32 Mrtcham 16 -1' MoblMin 10' ' MblTeJ 24V -V MdaCad 16 -V MOCNs 10 ' Modtne 34' -' Modtec 20 -'It AtoiecDev 19 McecDy 13 Molexs 29' ' MolexAs 28 MonacoC 36 -' MonacoF " MrchDnt n 16s -' Mondavi 40' 4 MonRE 7 -' MonlBBn 241! 1 MonlPas 1Vi2 -'fn MorrowSn 1 Mosaix 12 Moscom 5 -V MothrWk B - MtrCrgon 11 -1' MotCro 16' MotrPrt 16 ' Movado s 26' - MovieGal 7' -' MovieFn 8' ' MltcPrt 5V2 MurlZns 3 t'lt MustStl 2' MutlSvg 12 - Mycogn 19 -V Mylex 7' t"n Mynadn 21 41 MyH-Cfl 17-.n 3m N-O 6 Firstlnv n AsystTchs 22V4 ' AlEnler n 14 -'! AlHomen 34' 41' 27' - 20'! 10 9 4-V 7 ' 10s -' 12 ' 1V3i V3! Ceigene 11 ' Ladishn 15' LadyLuck 1'4 ' LkAnel s 17 t'lt Lakelnd 10 ' I al.a.nuP B WHl Amnana AFstApt AmFPr AFTxE AmSvce ABncFL Am&ogn InterVu n BostnBion 6'V 4' viAlkinsn ' '4 ueiiijens (" CellTh 4'-5' IntrWBco 43'4 4V2 FslKeysls 17Vi 4 FstLbty 34 ' FMkjBc 42 - FNthCaos 13'! -' 1A -Vm IntrFltn !Vs2 t'fn 16' -' Tit -'It 73V V,6 17 29 -'! 19 22 -' 28 ' Vlt -" 27 ' 4 ' 3 -V 41 - 35 t'lt 28'' -V 37 7 -V 24" -V 19"! - '4 -'4 7V -Vs! 1 V ' 41 11 -" NrthAmSn 35 ..t'lt NrthFce 25 . Vjj CellNet 10' Griead BostChk 5V3! -' BostnCom 9 RrartPhm ?Vtf -V AllBkTC n ACslAir Atmel LamRsch 275 t7 39'2 -' 4' -'!! HmlndH n Honlnd HopFrJB n HrBcWV HorznFm HonzHC HotTopic n Howlek HubGrp HudsHotl HudsonTc HumGen Humbtrd HuntJB HuntBnk HrrcneHn HutchT HvxJeM HyalPhr HybndNn Hycor HydrTch HyprSI HvQQ n G'ShBi NrfhPtt 25 -' CellPro 3-l lit CelkMvPh 7' AmSsnF BrdyW 32 - AlnaCo Glenayre 12 Glratech 10' -' 13 393 tv 3V -' 6" -V 8'V -V LAI n 23' ' UmarAs 34' -1 LamaurCp 2'4 I nVictfvi 41l -VlB Cellslars 34 4 V Intrcrgo Intrtcln Inlerfc Inltrn Inlgph 48'4l" 15 4Vw 20 - 11 4' 18"! 4" 7 -V 7 - 3'32 -V 16'' 76 V -V 9 15 -Vs 13V2. 59 NorTrst NthUdLb NorCran Northnm Brasstgin 10-2 Brauns 11'! RransSnt 7 -2 Alnon AtnxL AuBon Cell Intl 64 43 CellrTch 1!' ' Lancastrl 44V4 MdFdBc s 38 - MasonDix 34'! t'lt Maste 49 Mastering 10V V MatnaH n 6 -V Matmch 5" t'fn MatrCapn 20 !'! MalrxPh 4 MalmSv 7 V MalthwSl 3' -' Matlson 6 MavTubes 17 t'lt MaxcorFn TV Vex MaxcrHIt 11 - Maxim s 35'V " MaxwIISh 16' - MaxwIlT 28'! 41 MaySpeh 13" MazelSl n 19 ' McCor 31 -'l McGrth s 20' -' McLeod 45'V 4'V McMoRn 4 ' Meadeln n 9 MeaVHyn 61 -' MeaVrywt 1 -' MechDy 95 V Meckkn 24' 4 Mecon 10V -V Medlmun 54 -'It MedalFm 29i5'4lV Meaaph 11Vi -' Medar 2'2 Medarex 4 - MedCath 18 ' kterttOBnc 42 - CoiiVism BrdgSIr n 10 -' Ault NwstAul 4' 4'2 3 -V Ceitrx DeepTech 14 DelGlobal 10'V -V Delias 25' -V DelrCptr s 67'Vie2V DelphCIn 20 -1 DeltekS 19 4 Oenalm 16'7 'n Dendrte 29 ' Denisonn 17'' V DnsePc 2Vz '' DntCren 12 - Denlspryl 32'4 -"B DpoTch 5 -'It Designs 1'V -Vai Desweln 22 41' DetSys 11 DetrC 16' -M Devcon 3 Devon 60M-1"4 Diacnn n 9 AuraSy Intrleat InfinkCS n InterlnkEI Intedmq 3' -' 5 -V 5 ' 5 M3u .119 46' 4' Centad BplMach 12 4 BrghtHr n 25 - Rnnhmr 18 - Lance 22 ' -' Lanot -V32 Landair 31'! 1 Undec 6' -'It I arvkvs 30" ' AurorBion 10' -V llMlW R -V ABusnB s 13 ABusnAn 12'4 -V AmerCpn 22 - ACIasVoy 22 - AmCoinn 20'-1V AComS 16 -V AmDental 5V -V AmDisp 35 JVi! AEagleOl 41' tl'z AmerEco 8'V -' AmEcol 1V -' AmFrght 10'V -' AHIthcpl 8'V AUnmPal 91 -' CenitBcp 79'! -4 intrCm Globllnds 20 -' GlblMlrsp 16 - GlblPays 13 -'It GlblTlen 43' 1 GlbViag 2' -V Globalstrs 68 -2 GlbeBus 14 ' Globecon 13 -V GldBear 9 aVi GcJdBks 10V -' GoWEn 7' GoodGy 8' -V Goodmrk 21' -'It BrneV 10' ' AuthSpdn 13 -'ft ueniirjca ire 4-0 rjantrol 36'i -VlB Undstr 30'5 BnlBo 12 BroadVil 18 !' OrHhrlTr 711 -VM AuloCytl n B Autolni V4 Aiitrwiim 16 -' CenttJthn 23 ' Centgrm 12'V V TanlW ai -2 IntmelC 21' -V kitlAirn 10 -' mtCmptx n 7 IntLotTot Vi! IntlMant n 8V4 IntMer 15 hJ-K BdwySey 7 -' Autodesk 46' -1 CEurMda 28' 41 FIOakBrk 50 FetPalm 38'e - ' FSvBkNJ 44 FSBWA 26 FlSvBanc 25' FSecCps24" -V FrsiSecFn15' " RSnengo 42' ' FISierran 23'! -1' IslSrc 34 FslSlBc 24 -V FlTeam 3' -V FstTenn I 32 - FlUlrJBs 52 -'It FstUldCp 19 ! FrslVrll n ' ' FslYears 30 -' FirslBnk n 21 ''! FslFdFns 38 FrstSpr n 44 Fslbklll s 45 - FslMentj 33' -'It FslSvc 12"S4 -4 Fxslwavl 5'' Fischlm 3 - Fiserv 59' FlagslrB n 24 - FkjslrCpf 25V 4'- FwmIT 5 Auloimu 2V -TO EncoreWl 32 -' EndcrdS 14" '! Endsonc 9''8t -Vx Energisn 44i ' EngBosy 2"'w -V EgyCnvn 13 V -V Broo&n BrkrJIeLn 22'4 '! RrldnARn IRVm AutProt CenFAcc -'na Cenfiardfl 39 41 AHomstri 23V ' AlndF 12 4l' GdyFam AutonoT 13" DiaoHIt 44"4 - 29 4m 17' -' BrooksAu 15"! - ' Avanh 41 -' GoranC Grade) AmtnPtiat AmlntPI 3' EnorneA Lanopte 3 Larscom 8' -'4 LarDav 2a 4' LasrPwm 5' LsrSghl 2!! VK LsrVis 9' 4V LasmiTc 4 ' Lasrscp 3 ' Lason 37 t'lt LatACas 2 ' Lattice 53 !' UwrSB 18' -V Lawsn 25 4 LeCroyn 20 4 1 MrtFrto 6'7 -' - 7 4 6 ' Brooksm 13 Brooktrt 171! 4 BrnriniM 1 Gradco Dialogc Diamelrc DiamM DmndT Avalar Avecor AviOTch 27Vz -V AMS CRsLle 6' ' CartAI 14 -V CntyBc 22 -' CentBusn 17' -' ClrySo 24 - CntyCm 12"'3Z kVs! GrCoufln 10'' t'fn GrndPr 18' 154" 23 - 101'! 4'4 12 -V 29' -V 31 -' 28 23'! t'lt 65'w -'S4 8' V3I 7V32 -73! 6" 17V2 - 6 ' rntMur InllNtwk IrmSpdw IntlTDS s tntlTotal n WVenl kitemeur Intphsa Inlpore rnlersrv htstNDS AmMbSat 11 tVi ArTiCWOv 13'! - 11 iVm 42' 5' 4V 19'' ' 27 -' 8'V -V 40 41' 24'! -1 28'' -V 12 ' 14 4 27' 5V -V 26 -' Aviron BrghtnFn 15 Dianon Diatide 15VS 4 10 Witt' 4 1 -' - 14''4 -' 15' 2 V 44'! 42V4 5'V -Va EnglHm EnkjMS Enaclntt EntreMd EnvrOne Envsrc Envoy Enzon AOncol AmPac oepnti ia Brown lorn i BmswkT 13' -' PiwUtw 1 a5' Avndk) AxrdS. Aware MedUect 2 t'fn 11 7 AtMluArl APhvn Cerdyn CenonT Carnar 6' -4 2 -V31 22'! '.'! Bullets 13'! 4' AxentT 29' - APwrCnv GrdPrx 15' ' GrandTel 'Vj! GranBd 11 GranBdpl 56"! GrantSl s 27 GtLkeAv 2 V -V GrPeDe n 16 GrtPlnsn 33' !'! LeapGrp 1 ' 9 ' Axiom n AxsvsTch AStrylnsn 12'! V AmSatFU 22V -V 19 I Cerprbe BukdT 1' - BwnUat 12 RuilFlm 4'm 6 ' Epitcoes IntestCpn 8'V ' a Cervecet 28' - 8"! -' 7'Vo V AxySPhm Learbur a LmTree 21 -V I arilara 5 -' EpixMedn 13 ' ASofl 73a 'a Intevacn BurrBm 1 25'! ' BBCCppI 25' - 2 V -'it Flanders CnaiNaTi 1v -ttt rtiBmnln 1K -Ik Egualtket Wit -1 3 -V32 21 ' 3 -' 3" -V 5' -' 28"! 6 - 44 -' 2 -'fn 8 4V 22 - 25'! MedialOO MerJalk MedAct MedAlha MedCM MedMgr MedResc Meckcis Mdcore Meckcusn Mrlniik GnSoB GlTrain BusnOtx. 15 -V Bijiwifl 22 ChancMd s 46' -' 3 4' HOBl-m '! BCT kit 3 4V DC 4 M'h - Vm 6 -" 13 4 4041V 8 - 10 -' FlxInllS n Flextm FkxsnGp Ftowlm rVrRR 56 41 mtui Invacan HvTech HvFnSv In Vision Invrvo 14V - 6 25 4"! ' 29' 171! 41 ' 6 - Charmej 10V4 -' OimiCll 1"M -V AmSupr AmWagr AWood Amrhost Amerm Amnpthn Amenwd 49 252 25 ' 36"! k'2 50"! -'! 9 4' 10 -'2 32 4 GmMtn 7 - Legato 59 IV! LrnHausn 80 - Lasco 2l'l - LetsTalkn 13' Leukosten 9 -' lei 8 10 1 a..-!)- a 7JW .'M BEASyin 29 4t'V C-D ChtOnef 66 - 25' FlushF CATS 5' kV Fnamex 17 -Ve BEI Medl 4' BEI Tc n 17 - BOSSvat 45'4lV ChaflwelH. 17 4' PhaRm 94 'l6 lonaTcti lonca n 8 k1' CBrewer 2 -V C.-T.i IRF 1fla -V MeOPkis 19'1 41' Ameswt 3 -' ChkPnln 42'! -1' BMA 19"! ' LexGlttn 8"! ' AmesOS 21" ' 40'! -' 363 2V 14' ' 2 -' 13 4 15"! 29' -' 12 - GrerlBrB Grey Ad GrislMri GrpTech GrowBiz Gryphon GuarLrfe GuarFBc IpswchSl 14' t'lt MedOst s 381 - Mertslone 10' ' C-Phona 4' v CnkTdl k4 4'44 Amqen 61 Bl mc 10 4 BlSYS 35-1V Focailnc n 17 4 FckmarV 4 -' FdLoB 10' -V FdLoA 10"' Footlnd Wit 4 ForeSys 15' ' 3' ' Index 8 hdmWrn 57 !' IrwmFrn 53 1 ChkFrea 22V -'' CM Ron n 23 '7 -' C3 Inc n 9 T.RRnr 36 4'4 80 41 BMC Soft LexHllh n 3V LexHithwt ' UbrtyTc 3' LDak 1' LrreFrnln 19" a ' NwMBcpi 16 NwNG 27' -,-Vt NwtPi 21' 4 NwSriWr 3 -Vl NCESvcn 7" -V Novackg 3Ve ''46 Novmrgn 12 Ve Novmtt 6 ;v Novate! 10 ' NoveIDH n 28 J Ve Novell 10V -V Novkisi 43' 4V2 Woven 6"a -' Novum 3 Novoste 26"' -" NuHonz 6"! ' NuCo2n 13 '! NuKote V' -" No9Vs n 3V -V Numerex 6' '' NurMacrp 2'" '4 NutracH n 23 - Nutrtte 5 4 NutrUwt 2 NymoxPn 6' a'-yz OAOTcn 9' OChartyi 20 4 ODSNetw 5'sa ' OLSAHn 2' OLSwt Va ON Ten 1 -'-a OPTt 73 -Vsa OReayAl 27 -a Oshap 10 - OSi Phrm 6 -' OVOGeon 27aj am Oak Tech 6 ' -t CXOee 4 OtxOom 18 OtkSyl 13 -Va ObctShm 2 472 Ocal 2 -sj. aVsz CceanF 38 . ! CcuaSon 31' alia CraenAIn 16 -at CloetcBi "j . .. OoeacAe 8".a ata OdaaM 9 CktsLog 18' a'a OhkoCai 48 a'a Okrjaarl 16 a Oklkenl 1 3f' -fe OkJNB . 4' a Oxcom 26 .1,7 Okcomal 9 OvapSl 13-' - CkikkoFril 39 ,1 OmoaHl 7V OmaoPan 3U Omrafenrallkia 4sa CkikTxportT' ' Cnaaqp 24 Ckraro 11 12"l" -' OnAssxari 2i a', CkiCcmm 131a 0caaT 3 " '" 0co Ba V' One-ca l" a ' 1-ewContkia Arruslar Ampaca Amresco AmsoAn Nami Laat Chg. ColBnk 31 -'! Comars 26 -V Comcast 36 V -V Comcsp 37V V3! CmcstUK 13 -' Comrkal 10" - CmndSysn13" - CmcBMO 71 'V CmHWgs 5V -V CwlthBcp 22Ve ' Cmwlnd 16'V Vie CmnwIITs 27 - ComSys 16'V ComFIBk 50 Com Svg Bnkehr 38'! CmtyTrBc 31'! 'lt Comnel Tit -" CmpBncs51'V -!' Cmpassl n 14 -' CompDnl 14 -Vs CmpBusis 31 '31 CmpScrpt 4 Cmpcm 8V4 Vie CmptHzs 50Vz V CplrLms 17-1Vil CompMS 27' 44 CplNwk 4'3il CptOutS 11' -'It CmpPr 23 V Compwrs 49V!41'31 Comshr 7V Comtch 8 Comvers 45 -Vlt Concenlra 5'2 1 ConcMngd30" -V ConcNet n 18' ' CcdCam 4" CncrrJCmn 24 ' CncEFS 33" -V ConcCm 2'V Vk CndrTch n 1311 -'it Conductu 3" Conmed 23 V Conned s 1 VJ! Connetics 5 ' Conning n 19 -' Consep 1 V Consilm 3 ConsoPd 8 ConsCapn25" V ConslOel 4 -V CnsFrtCn 16 - Coniuliar 6 "-' ConPort 12Vl ConsFn ' Co 'Vat 19 -' ContNW n 10'! CoopBk s 19' -'4 CoorsB 34V-" Coparl 15 -' CopeyPh 7 -' Copylele 2'V aV Corther 12 '' -'II Corcom 12V -V Core tnc 13' -' CoreLabs 22 -V CoreComm 15' '! Or Cpg 2' '' C nxaCpn 7V -V C Imag 5'! CorpExp 9" v -V CorpFamn 22' -1' CorrecSv 14 Corsairn 18!' V Conech "3! CorusBk 44 41 Corvas 5 ' CostPlul 32"4 !' Costco 54' -1 CoslEnar 10 - CotlCp T7 -' CtnStUl 16"1 -' CltrPhr 26"! - Counslg 15 Covanant 20 -' Coventry 16 - Cowktzn 12 -' CrkrBn 40' 4t' Crrtmde s 13"! CioMol B'a ' CreaC 7a -Va OeTOJd 22 'a ' CreOSVl 264l V CrOAcp 91 '' Craet 161 -' CrasFkin 12 CrescnlOn 2Ca -VJ fasud 20 Cejcre 3a CrorosG 6'i Cwn" 1' Croasmni 30 ! OvnAn 5 a ' Ckk"8k 6 -' Cnrfli 4 a a- a CnanVn n 8 -" OusHUn 15 a ' 0Sw 17" Ooa 5 -Va CuecaSol 1 kVl CkVArxn 14 - Catakin 111 Citatk Jea .Va Cuwn3i 2' a -Va Cva-vac 3 -'a CvtOot 2 Cvt. 16' a -a CvtkrtM r a -'a Cvra-Otl iMl-t'a Htmc 7 7 CktkCJe1 V -a CcaO k'a. ;rve 1T7 - Ca '4'. Ck"a t 7f a a if a - Cvk l"a ;nr 2i :kk 3la -'a ;va ?a -i :rtc 7" a ikT va :r '.ai k k't Zs V a k'a Hn a Vi l 2" -' ray was 2' a - '-a : .. " ' : l.vkk '"a a ' jjf i a k : -j t k k Hi - C-Vjk ' sa Ik' -'a ;-kpM k, k ,.iarf a takCok " 6'! -V BMJMdn 1V 31' -Vb 0 - Checkmtl 6"! -' Chaosac 32 16 CBTCp 36 GuarFm 14" " BNCMdn 12' ForeFrt EquiMed Eaumox Erjukrc EqtyMkl EqtOtl ErgoSci ErgoBXt Erx-Tet Enelnd EsalTei n Escalde Escaion EsdnwtB EspmT ElecSys Emcrta EuroSrv EvnSut EvrgmB EvgmRi Exabyte Exactch E. Exeat) ExdSwt n 20' .'V 21 20' : -' 21 ' - 2 -v 15 4 4' 4 47 .- 30' 26 !' 20 V 4" I'lTZ i '-'3! ! 17 Vl 55 k 2V -P 7 a'e 30"' (-'4 23 ; 16 4 8' 4'e 6 ka 19 t' 12 4' 23 rtr miu iij ChmFti 44'a 41 8 -' 15' 4V 3" 2!VT2 4Vb 15'? - 19"! ForeTch LteMed 1 -' I 4' 4mn R n GuitlrdPh 21 'V -"-a GuitarC 22' - BNC RP) PWn Megatxon 9 MegoFm I 5 -'' MeooMrl 25 ' Meata n 18 - MemWks 30' MemcoSI 30 - MenWre 40' -Vx Mentor 27' MemGr 10' a -'-'a MerctlBki 3652 -V - Isco Is Isocor tsolyser Itron teems AmlchCo i"m CBT (JO 1 4H CCA 2 ' CCC No 28' 4 rmn l -'a CtwiyA 17' 4kl r.hestrac 17 4' 20 G'lls'nds BSBBcpl 31 Amtran 20' -V A Consul n 11 -' ACMren 16 ' AAON 10V4 -V! ABCBci 17 ABR Inl 28' ABTBk) 171 -' ACC Cp 54'l 4V ACE CO 8 V -V ACT Ml 10' -V ACT Net 12 -' AdamStt 2 ADC Tel 25 -V ADECp 16 ' ADFlex 15" -V AEP tnd 34' -' AEREn 1 4 AFCCblS 40 AGAsc 4' -' AHLSrv 30 ' AMBI 1' V AMDSYS 4' ' AMLCom 4' AMXCon 8' -'A APACT 14'! -V VAPSHtd 1V -V ASAHokJ 37' - ASETsts 50 43' ASI Sol n 10 -V ASMkntl 11 -' ASMUfil 94 -Vl ASVtnc 27 1V1 ATCCom 1'! ATLPrAn 15 AUUttsd 49' ATMimc 30' !' ATS Med 7 AVTM 11' -V AascheT 3 ' Aastrom 4' AavidTh 30V 4 Abacan 1 V AbacusDIr 50 - Abaxs 2 AbxjAd 14 AbrngBcl 21' - Abomd 15 ' AbleTel V"a 4- Vit Abraxas 7 V -V AcaaaR n 14' -V AccGrphn 4 AccekS 19' -' AccCSct 2 -V AccesHl 37 -1 Acdam 6' -VI Accom 11a -V Accugrph 2 -V AceCashl 12' 4V Act) 21' -' ACMTA 16 ' AcmPrdn 9 -' Acsysn 14 Aclel 13' -V ActParl 35 - Acivoc 13 - Aclrvrsii 10"! Actrade 12'V 4 Acxiom 23'! ' AdaclJb 23' -' Aosptec 21 -1' AorcoSA 47 41 Adelph h 29 4 AdaptTn 10 -3 AdobeSy 44 V Adrian 28"! -'' AdvPara 36' 4V AdvMSn 4' AAASotA 1 -V AAaSotB -'' AovCoSn 11' ' AdvDm 16'' -' AdvEnK) 14 4-' AdvFCm 38' AOHUhC 14 ! Aovticrt 2 4 AdM5 17 AdvPoty t '' Aovt4n14' - AovTaj 12 -' Aoventa 22 -V AdvariB 20"" -' Aovanupl 24 AdvBcp 69 Axvflstn 9V -1 AovRetat 2 Aoen1 45 4? AeTealB " - AmaC 6V -V Aw 3 -' Arijm IS AComl 36- - M'actl 2 Atynm 35' 1 Almeorl 22 -" Aa-Ova 171a Aorwi 1 37 ' - tor nut 1 ' A0-43O 11 4' ACan B":i Vfxci 2''- -1' ArVn 3 - Arlran 6a - Awim 6' -Vj ft .1 A.0 10? 7 Au4Bcf) 3l'i 4MCW 12" -1 Ma) 11 -1 Attar 4B -HI Ira V 1 AnM 517 .d 2' - AjMIVt i - ax iT4x 4i a 5' - JkxrMi ?a -ia AwCm 3' am n -1 1 " ? -v 4.'m i?v -' 72 '1 1 !?- Aa M-pi 'la ar a avi Ti -1 f k . Art vw-ai 25 Aarvai 3 LleUSA 16 Ltecon 2'' -' LxeHoan 10" I XMIirt wt 9' 2 4" 37 OieslrV 36 - GuSou 3 a r;iivufin 11' CDRado 22 V Amyiin Anacmp Bt Fin K4a 414 BT Shp 4 4 RTfi nr 9 ChiRex isak1" rniMkaLI 37 - 18 4 JSjSn 2B -Vh 16' 4' 13"! -V 40' -' 26 ! GifMrkri CD Col 56 -' LiganoB 15'e -'7 Diedreti 5"' -V DxjeneCp 10 - DigilntJ 28' " DkpitBo 1' DigllGen 3 -V DigLght 4" -V DgtlLnk 10 -'It DkjMrc I 13V - DiglSd 1 -'! DigVidao IV 4'! DigVdwtA 4V DkjVdwtB ''B4 DimeCo 24 -V DimeFn 30' - Dkxarx 56 43 Discreel 17 DspMng n 15' - DiieGrp 11 DrSown 34' - DocuCpai - DocuCprt 4' -'.'a DocuSci 3 - Dccumnt 51 -' D Trial 49 -1 DomBroga t7j V DomkiHm 11' DonnErt. 9' -' Dorweny 2 4V1 DoraFki t 29' ' Dating 15' 4 Dotma I'Va -V DtwGoxn 32' 4V raxg 214 -'' r8 27 -' Drear 14' - DnverGl 22 41' rug6 4' 4V DuPonlP 39 DuarSlar 1 ' Duckaal 15 -'1 DunnCmn 9 k'a 4Va DuraAtpt 25 OuraPh 27' -' Duramed 64a 4a DikCanfto 2T! -Va DwvarOp ta -V Dynamxn 11 - Dvnwiri ? -' Dyfiak 12'7 Dk-aaikA 24'! kl .-a- in a Anaoloc 5 V32 Ocos 8 GumTch Mercer 9tt'a BTUM 4"! 4V Anlogc CnwBrd 3 k CnBCrno 19'" -V Analogy BVLBcpl 20 4' Baara 47 -1 CDnow n -vji CFlPro 14' 4 - CFMT 15 CFSBl 29 rc Cm ' Lgnfcrd n tfr-a 4-k Lmcan 66' 4 LincEin 46'e 4l s UicEiAn 45'i 4l LjnearT 664l"' Anaiytcl 22 -' Anahrttt 31 '4 J1 fWC 10 MrcBnc 34 4 MerBNYl 41' - MrcCmp n 16 4V7 Mercwtac 36 42V MerkjDti 4 4 UarwlTa 17aM BacUSAn 16' 4 DikdPic n 1' 4 Owmma 15 - AniySur 48 41 CMS Bl 19' LionBna 3 k' I- STAT 14 -' i2Tech 5B'4-3'32 lACpl 2' ' lATMIt 4Vi! t'fn IBAH 3 s' IBS Fnd 19 - IC Iscs n 6' - ICC Ten 2V ICG Com 41'- ' ICO Inc 4' COS 15 - ICOSVlsn 20 -1 CTGrp 4a -V CU Med 14"! -Vl I0EC 44 -'It tdexxUj 17' -' IDM Env 4 ''32 -'3I IDTCorp 38''241 V IDXSysn 41 - IEC Elc 6 4'V IFRSysl 25 4'i H3EN 41 41 IHOPCp 387' V II VI 21 'it IIS K -v HFomn 13"! IMC Mt 131- " IMP 1s Vn INSO 17 -'1 IPCHokj 32' -' IPC Into 20' -' rOSott 9 ' ISBFn 2V -V ISG Ml 8 ISS G-p n 39 -1 ITCDnan 31' ITC Leam 4 rTEOmc 12 '' ITI Tech 25' - ITLACp 20 - IL'BCppt 10 IWL Co n 20 -' IXC Com Sflv -1 r&sTech 10'7 - IcnCMTn 15'l kos 7 - XexOnco 9 IHniSup '' t'H log 12" a knaoEn 3a -" xnokMx n r ' a knalm 2"'a -Vs tnax Cp I 28 - knclne 7' a ' 3! Imjcor 9 -V ImuLog t -Va (munon 1?' 3! XTkjnRsp 10 4 kniaa 6"a -1 nunmd 4 Urart 24 4I5 knpaTh 3A tiirriTcri 11 -'7 lmrXtn 14a -"a knrOa 25 -1'7 HFooul 14a - irkajma 1W trConao' 6 RV1I 47kla lryle4kk 2 " k1 kklpOkiri IB k'a kvrao 15 k'7 MtUA 19 kxap-kkV 5a Inovkiv 6 -' kxkfkktx a 10'a kvXUakt 30a 4a kajsoc 2a kklukMW 13 -la m-kcaxC 3 -ia mckacar la ' Chiron 21 - flKSOn 20'- BakerJ B Baiardn 101' -7 BaevTotn 30V 4 ExdTch Anangel 8" -'' Anaren 20' -V AncBWIl 44 -V CMC md 9'v Mf-rtMed 12 k ExdHndn 7V -t Owe 1 rtvVisnn 10 4 FormSysn 38'! !' ForrestR 34'l -' Fcotl 18 FlBend 9 27"! -'It FlWeynes 55 -'a ForteSd 7a 1 FortGrp 4' " Fosse 31 -!Vb FoumO V 4"a FountPws 10-1V 4FTilTch 8 ' FourMOa 9 4V2 4Heaiki n 4 '3 a FnnSnd 2" a -" FranchMn 24'7 - FrankF 16'7 -"! FrraBk 16 - FnkFnpt 10 ' F-eoss 2 FrarriF 16 -la FrshAm 19 4 Fr$rOic 2 ' FGrkmnl 30 4B Fnedmn 20 4 F-arxly n 20 HMsm 515 4V12 UW1F41 22 - LfaMI 16'7 4' Banor - AncrO 6T N2Krncn 30' a NA6H 3 - NBT Bcp 27 - NBTY 57 - NCBECpl 26 raCIBidg 40 -1 NCOGpi 25 !' NCS H 30 4' NEC 50 - WCESyl 42 ' NN Baa 10' kV NPC Wl 13'7 -Va MPS Phm r -' NRG Gn 15'5 ' NSC 1' 4' a NSSBnop 45'7 42 NTl klC 44' -VS NVIEW 1 NactTk) 21'7 ! MamTaiat 3' k' a NamT 1717 -"a hkTibkArin 2 'a Va raariorrar 9"! kVa raanopnin 5 -Vl Napco 5' NaProBo 1Tt kVS NaafiF 19'7 -V kiasiecri 10 fkafnans S'i'a NatAuto I'v -in NBAisa 14717 -1Vj NCtvBop 34' .' NCucScl 40"! -Va fCp 4'.J 4 NslEnej 2a kV NatHme 2 k' a NrrkHi 4' .Va Nuimii 33'i-i'a tarini ' NarMFS 1 a' NriBV 34 1 Nkrecd 6 i Nantkean 9'1 k'a NatSckgl 23 kV NTaam IC'lk NTa B'a - Netvon (t'a NxaunAl 2' Nertkcx 41 a" a xtrvmtl 4'7 -'a kakrSori 27 -a kaauaca 3' ' 4 4vaa 7 kk-Taaa 5 -' kajraacc ita. -V 4ko4a S'a -4 vTk a 4iok 11 1 aa 4kkrtak 144 a kkPiycta 4 -la Clkommd 14' -' iaaki ?M CMGW 57 - CMP Man 24 -' CNET 3l'-1i! rue kM i BncGakc 24 -" BiiCTl 20 - Ovsan 3 4" p-v Q3a "m Lnrseat 21-Il BjufloM 11 - - OnaCp 46 4 COHR 11 V " jOEdwrn 32 v JOASrkl 471 -' JLMrndn 11 JMCGp I'Vb-Ve JPE 4 '! JPMCon 15" '! Jabts 32"'Vir snvBc 20' ' jecoEi 7 - Jecbsn 14' - JacrCmat 7 - JcOi at 2' -' JecorCm 56-1 'a JkksPac 8 jamesi lla aa Jamskipl 25' a -' Jason 10 - vl-iav-ik 1 -v ipkriaraii 52 - JekSvgi 27 JWSmrt 175 a ,Tt, jnnat.n n 9 ' JnnaiJi kkt 3 - vCa 2" a kV jaiFckai 18' a jetFaxn 4 ' a Mensax 21 -'a WenMd 64 Mem Cp 19'1-1 Va MerkCo 1 20 -v MesaAa 8 MesaLO 5 MesabaH 30'7 k'a MelaGo 31 MMaCreat 7 '. BarPna 15 BankRin 17 CIMAl-D k" -a r-.. kW -aa Excaen 49 rv Execstyn 12 ft ExecTI 3 ' Exeaaona 2V ? ExdsCmn 271 -ta Exogen 4 J ExpcHnt 421 4 ExpSoU 4'! Exponerl 9"l - ExrScpt 83 ! -' ExtndSvsn B 49 -' RrkUntl Oarf 6 43' 4' " - 1A Lrvent 7 -'a Lojack 13 -'! LoogEnt 11 Loehmarki 4 LogaiEd n i'a Looane 22 - IoqcD 2 -' Logic n 13 Loraievn 9' 2 irmalarti If 1 - CkV-fei lff1 BtCmCAl 17"j -V CPAC 11' 4V CSGSyl 44 t'n CSP 11' -Vl CTBkHn 14 CTC Cm ' CU40 21"! rcwW n 26 4 rrt )M -Va MeraMgt 12 aa Bam 4 BkAnS I4'v BnaJU 13 Ezctkll 11H 5? 41 14'a - 25 ' 16'7 -'a 4 k 10W ' Ckkasl Ceykxi Oca Ckcon CSy Cma 14 - 42 FMBn Bnti 73 Fz Melamrjr Mknanx M(klA UraraB Mrkicrn CACJ 2'" 4i UkiaonP t.i'k - 4 -'a 8' 7 k'a 14 2 ki 9'a 44'7 4'7 35 - 9rti 30 - Bar.BT l AAtwriSw 6 9 - 12 - 1 60 - 32 - CedeH 3m Cam 11 Cacmat 2' -'a rrkicPtl B a -kVv FrozenFd Fuszl Furnn FikrHB Fiaon Fimro anjn 73 .V 26 31 11 12 39" 33 IWk MetiaCo Mraokl UmrrHIm Ocoi ' ! CkFadl 56 -' CkaroCpl 9 k - Ckaaon 22 - Crikc 75 4' r ,a.n at i Gymbree 24' HTE Inc n 22 ' HBOs 58 -V MCBBncn 14 '.' HC'A 15 -V HO vest 7 - HEiMn 6H 4'a HF Bcp 161 HFNC F1 13' -V HMTTch 11'V HNC Sfl 36'l Hi.'BCO 38 'a V HabaTh 19 '! HachAn 8 4 Hadco 394ll HaotkB n 24 -I MarFood 19"a -' HaKin 15" "a 41' HaliarJCl 14 -1 HamrMJ 33 -' MampOp 19 Ha'ccE 1" a Ha4k 3F1'7Z HartxrFl.lllx'a - tanoLaa 9 Ja Haongn 35 4iarvss 26 Matron s 2' 44ak.ot 14'k -1 HamoryG 3 ta-rw 11 44arjMa 21 -H 4laTSF" t 24 4 Mfk-vFar 2 Ha-vy 14 -1 Haa 11 - kaKHr 71 Hkiy tan Maa-P: rt 10 7 - MeC I' a kAx MeCfl ' a -'a Hakrknon 17 Mk-Vys 'k'l hf-:w B k'a Mk-o I4a k'a HkTfP 4ka -7a ! 1 h6:t ' a -'a a-r-4 7T1 -' h- 77 -'a JkvrTmn 13' On "' ' 18 -' 39 41' E-F Ckaavva 2v i. -ll Jmar JftA WoOna 11 FirTrark-n 18 ? 3 a ' a 16" 15 ! k5 Andean art II -1 ArxmanOv 5" 4 Andraona 9 AnOVBc 40 - mn 20 -V AncnrCp 26 - Anargen 1 it -V AnesM 1 trgexn 2 4' umxm 14 - ArTh 9s 4 Amc 12 ' Arnyl 10' -' Artec '6 - AntiVne" Amvrat 2 Apenua I1 ' ApPC 25 oar 1? - ApoomC 12 Ar.aca 44' ApwC rvJ' AtvSoy ' AwtJ1- - Apt 7 - Apt An j Awtjge Apciva AprGrpn SJ -1 Arxtj 3a' Ajxi wAal ' IMXil Ar4Am ej t H 4 Ar-j 1-a - Arra 3 lsaaa 31 . C0a 29? -"! CAAaka B a CaiConi) 3' a -' 'a DzW'in 15 -1 17 at Meaocal Mknaog UTV 1 Ckarcaa ika OirtAcc ffta - - Ckkkarkl 37 -l'l O-H 1" CamSyi 5l" k"- Ckc9c Ifl 4 Ce n'l -'a LXofrnXa n 78 JCkkrAAXt ta- .la, OoaraPin 54a kk-T I '6 Jryitti Jone-A Jmasal jDan 3rttkvp JunrxJ CaraliJi 15 ka 61 '! Mk-rkm CwTBg 19 a -a Oraa 5a- 3' - "7 k'k 5 - 2i '7 -'a 191 - Fnn FCBFn FDP FErCo FFVAF FFvFn RIB FMPTjp FiJBCoip FSE-Ro FPAMtt FPtta rxF Pr FSi va FTPS FE-er FarOfl Fanki FamSa s FDtS FankknT Fart Va Farauotan Fax, Fa" Feara (1 kk OaT) " -' -'72 AAMrra '"'a liaa-w va k-a CXxIn l'a LneSSIk 2 LnrjBcnFn 1 1 4 L.Bco 64 - LlComen 16: - Umsys n 4 1 -"r UkTar 2C - LKOS 42 4'7 lvxI1 n '2 -'' M-SvkFD k-' M-Aaa 2' -'-a UAFBcs a -a lkC 50 -"a k; oue 7f 4 ' a m:a q 12 - ' yttf 78 a tk'S 3 4' 4 Ikr B-n '2 "a - a u.: r -4 -' a va Cb 4'a M VkC ' a 21 - vhjviic- "A? -1 ttzzir. 1 -'l A4DV Z"9 UK 3? k a V"t 1 i4"a 4 a M, " "ki a - J 'O wt4'k a 4 Ua - - " 4 4 6a k'a 3B - tt is1 y - 32'! '' 11 7 -' 21 9 - fa 4 k 3a-1ia 3 4 k 5 -a tFm -4 11"! -1 14 l a -'a k - a i -"a CaAp 3 a OkC 8 k CadCl 2'- CMc 2' - OsBk ? - C4wk WT ka (am 2 'a -'a Ca"4l ' Ckrat 2 a CenrW 4 - Ca't' 2 - CarrAak 4 CW 7-7 ixkvBtVA 5f -1 VmrCt 2S'! lAa-6 -" OtkkkT, 75, A-atai e a, krC lk', - i Ora a-, Orklmag SPkrj .a, Orana 1 -' a Otae I7"a -i Ckarxk 13a k'a Juran 13 -'a tiiaal 2C'7 A-k 7- a kiATarc SB'ara TI 1(4, - tma lHj 17 k'a 2 a - aj CrkkMa 2?' ! Cvtyksu 3' - 2f a -i 3"a-1'a 3-1 ti 4a k'a la -1 a tr .t JXa-x a. .ia kkrakaal Nk-aA! S aaj kk.mS 7" ki Av44ka) kaaMarl kr-Sk Mciae Ai-Trk- aar-TklT kkt'ixv AarraxV 1- ackki 3oa .a, k-xjk 3k) k - 3 If a -Va 11' a -ia 1' .a i a kavaa tax. kxrannSan 14 Ota 4i kaaaaa 5 k'a Sa-xmn 2lk-l Brtl 2T 41 BatttJ-at ' ' Ba-oToh 12 -V 9s'nA 5W BaifO 20 -' BaswnF K'k Bai- T -1 arm at v, - a 3r,v 34 - BiMT-aS 14 - Oa,jCl it -' 91r-Jr 42 1 -c 2 -'a r j z? 1 4 r k4" B ' 6"-4 ' ;.n.kH a ' o-'.am if a .a S-artl 6-v " ' ivaa : S-we -' 9je ja t aw ' - -4 ' 1 e-3T r" 4 ar .rk - ' r.,- . ? ' ' 44- 4 a Ok a - a k. a hr-awak w' V " 4 V-ar a 71 r"'a 4 iv-i "a 'k earkaai '0 I'". a k'a E''la Jk'a EE- 3 - E;i' 29' a k' a fTFKn 6 Ec-iCCp 13 ka - E k B'a -a EtSi tr7 -"1 k; ki 13ka k'a Ek FE 1 k' r;A. rai 4-'w 4a F4a 2' ElkPi 1"1 - fCMktt ' -'a fsiv 5'a -Vs E- vw Jf a k l E-Ja" 4"! f-rkk f-M 41 E-sffi taa k'a Ejia- 24 1 a 5aokp W a ki 1 Ej-mci " 7 ' tj-kQ " - a ej.'M r 4'. -W k k 1'k 4fl 2 V-k'kT Fa-a;. ,-a -i a 4 -ir -.a 27 E '.' -''a 5-nS.a 8 k - ; tx- 2 k -k a ja t - 'k'a 4'. fin-1! ' k tk. t- T.t1- f k - k f-a-. r- -tkkkrjr. 't - CxtaOXa ijM) .a 1 , -a 46 k 4 C: 2 1 k'k Cka.a if 'a -'a C-akk- p 25 a c.a.e t - 5-aj .a C.Taa S'-a -'a C-a1rc 2 C-arat ;.icrkw 2' 'a k a ' xrnka Tf'a kT: 4'k 4 k :.ki Z'" -nvso 4 7 47k ikrAja '? k kjC7ikg 4'7 k'a kai-ux 7 - MvarTa 21 7 i'a k G 2i -Vi a-kOGol 25 OA k'-a GeC'p' Jf'i 3 Be 66 7 Gwi 6 k Q,itc X a GPcicn 171 G-tSk 3 Q-vrn 6'k G' 'ac 7' a G" 4; 55 y '3 & f a &-rxai 23 G a .ien 1' a 6,c 15 74 ; (jr-alrn 7 &-k.- 4 C-' k 'i 0--'1l '"v-&-" '"a "k 1; . v ? Ga"a' . ikk.'rs 1' jakAWl "k -kva aa 7- 2" a . ? k j-Mkjkal ? a -r-- J7 - ktkk 1. k Ga"a' lia - XAricr " 1 k ' a kkawwk 8 a'a s- V 1 ja -n kkwia: fa a S'it .'a 22 .ie i,J? 7 -a -' 71 ti 3 4 k 3fl 4 1 Sk a - 2 4J S'a -U 6 a (-i a Fa. kk-7) -arii 2' -'a k-nau 5 a -Vy kkri a 8' -' a M.'kkne 1 1?a ' Kkki 5 4 a rkrE-cj k " k-kaa 15 "a -a WnSkr fa, Cawkfa '4 -W anoax i7 ' a k'a -' i.?" - lai-aei 'a CakJkc" " -' -a 14 a -' a Car-- 7 a a Ca -a T7 a - i Com 1 a a "-a '7a -m Aixxuca Araraom 4VlW AffirC -B f AnrSk arjvM ks9 K ''a -'a 2k 7 .- -Va kaaSA Kar-tykl? 22 7 - a fcAr-rk3 f a -' a l. !k, F 7 -Ja r-A, 7'' a - a Aar-3kj '3 - Akr-ao F a - kjwkr-x; a tr rH ?k a k -'a k-Ol I'"? " L-kj 15" a a'a r. .-a F-rah K1 rva -ie to ka '7- - -, 'J V f a I'a -Va 'kwa -a k i a k-ak lla av. 7f a.ivakx M a -?"a aanavk Ti'a - kika a kkT ' 4'7 11 a -a kai'ar i" ;f -- ?a k'a .kr 7a .a Hrarrri 1' 1 k' Jf 4 -t 7F - m-wi ':a - 4-r wrtki v? -'k ka n a kla Hk , Ak .': -.T ik'k - k a al ica 4 k H--F n i- -"'k i.-Mai - a a 71 : a l! ' a V1' k moa" k i a k r'k.' k 1 k ! n - a ? k - k k -a 441 kiki'-rk k", , kxjkkr 4' a ka TP 7 ka"lvk ? a k-Kv r if 1 -X r-vx" if 4'a kxx.ai lk a kmnt-M ?" k'a kiagrre ai- a a k T.k 3T - ;.t th -a : a . r-k-a a"7 4s-;-a k 4 a ''. riM'ii a a - a 'a 7 k "a cii 5 a "k-'-ri 4' r30A '.? -1 r-.j-e i - Ar-ar 1 a Wkx-at 2 v -' tkX-T. - aaaaVkn ra i-7 ankka 2t a kkaav- a4i"- Wit. ina " a -''7. u, H ?a -'a i "7 - av-oaaka ' Mt 4t rk a. a a'a vx -an 5 a - a j Saargk ia a AMfP tuk-s-k a - -a 4i 4 ;?t .a If k'7 kka,-v 7'T -1 kit 75 Irak a - a On. i kt --a ;.. a .- a krxka Via, 75 7 A4 9' a t a ia Jaw a xe kaxeekka

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page