The Palm Beach Post from West Palm Beach, Florida on March 25, 1998 · Page 23
Get access to this page with a Free Trial

A Publisher Extra Newspaper

The Palm Beach Post from West Palm Beach, Florida · Page 23

Publication:
Location:
West Palm Beach, Florida
Issue Date:
Wednesday, March 25, 1998
Page:
Page 23
Start Free Trial
Cancel

aj mf n w f 1 rJ 'J Tf tn THE PALM BEACH POST WEDNESDAY, MARCH 25, 1998 7B - Name Last On. Last Ox Name Laat Che; Warm latt dig. Name Lmt 0 Nama last Pit Name Ut Chtj, Name Lart Oe Name Laat Of. Harm La Cht Name Laat Ctn Nama Lart Cng Nama LaH Ola; 20Cenlnd 29V4 2002n 13' ' Tycolnls 55 -3 Tyler 7V! -V Tyson 20 '16 V u WebbO 3lV4l' Weeks 32 ' Weeks prA24 iV -V Weider n 14V 4V WeinRI 44 V V WeinRlpl 24 1 Weirt 4 4V WeisMk 35" Welmn 21V -V! WellptHIt 66" 41 WellsF 335 1 Wendys 21 V 4'A West 30 -'A WttwDk 12'V Wngley 82.'! Wynnss 24V XY-Z Xerox 96 XTRA 64' yPFSoc YankEnS 24"V Yorkln 45 New York Stock Exchange Tepco 57 V Terdyn 38 -V Terex 26'V 4' Terra " 11 -'A TerraNiln 2911 'l TerrNov 30 t'A Tesoro 17V16 -' Tana 22 TxCapplA 24' TxCapptB 21 t' Texaco s 61V -V Texlnd 54 tl'A Texlnss 53V -V Thomlnds20"' " Thorlnd 39V -' Thornbg 15" Thorn plA 26'A t'A ThreeFS 1B'3-1V 360 Com 31' -Vie Tidwtr 47 -1 Trtfany 48'A t' TimbCo 70' t TWCappf 26 TmeWam 75 V tV TimMir 6416 4' Timkens 34' tV TitanCp Sit 4' Titan Intl 19 t TorDBkg 445. -' Tosco 35' -' Tolal 60 4 I ' TotRenl S 34' ' TotlSys 30"n t'A TortaAcpr 264- Vee TwrAuto 4618 -V TowerR n 231 t'A TwnCtry 16' -V TovBiz 10V -V TrvPCpB 26'4 t'lt Travelrss 62 tt' TravlplK 27" ' TravlptE 26'! ' Travl pIN 24" -' TravPrp 44 -V Tredgar 72 Vie t1 Vie TriPolyta 1 tV TriConH 29 tVt TnangBcp 31' -' TriarcA i6" ' Tnbune 67V t24 Laat ctj From pnvioul page Name tan ctfe Tawan 18''ie TaiwSmn 25' t7 Tatnls 19 tV Tandy 9 48' -'A TrWybtl 4 Tang 29V; -' Tasty s 21 -'A Taubmn 13' t1 Teleflex s TelArg Teleftsp TelPeru TelMex Teiegtbgn TeiexM Tempielnl TrnpChin 42'Vie 381! 130 43V 20' 56'V-73 43 t27 2 4V ToyRU 27 tV TrammHn 28' ' TrCdag 23' TCdaCgpl 26' Transm 124' tl 64' -V 8" ' 11 TnconG n 30 TngonH 303 -V TriNet 38s -' TxPac 44 4V4 TexiM 403 tV WhlTech 16 -V Whnpl 68''! 4 V Whnenl s 23'! 4 Whitmn s 19 -' Whittakr 13" -V WileyJA 55V -'! Willaml s 37' -V Willbros 16 3 4' WilmCS 153 4' Williamss 31 -' WCor 14'1V Wmdmr 26' WinOix 56"4 Winnbg ll -V WmstonH 13 V WinstnptA25' -' WiscEn 29V 4 WiserO 13 -V Wilco 40'! 4' WolvTub 39 - WolWWs 28" -' Woolwlh 26 WrldCokx 33 -V. WrldCp 1' -V WldFuelS 23'! 41' Widtex 7" USFG 24 -' Unit 8V4 -' UnFd 48"4 V VKMIT 10' -' 1maConc 32 t'5 WackhB 21 - USQt 39' -V UldAHII 1' -V UnvHIt 571V VKMOT 15s -V VinlgPIs 22" -Vl WackCor 26 USG 55 -V UAM 29 Univskxis 39'! VKMOT2 13 -V VaPwpfT 25' WacolIRn 26 USTInc 32' 4 UtdAutQ 14'! '4 UnoRsI 7' ' VKMuTr 16 -V Vishay 21 V WaNCO '4 tHn USXCapt 253 UtdCosF 17 iV Unocal 40 -1 VKNYQ 16'!' Walink 21' Wainoc 7 -3 I USXCaptZ 52'4 UDomln 31'4 Unoan 19 tV VKNW 14'! ' Vilro 12 - WalMart 50'! " USXMar 38'4 -V UDomR 143u ' UrbnShp 32 t'u VKPAV 14' -' Vlasewl 25' - WaklnRP 24' ' , USXpfA 51V4 t'A UDomptB 26 ' UrsKHBidd 18'4 -' VKSIrS 13 ' Vodalone 97'! -1 Walgrns 35' USXUSS 40" " UHlthO 66V 1 UtahMed 6 VKTIM 16'3 -V VoUlnts 53 tl WaliCS 35' UtramDS 34'V -1 Ulllum 48 t UCC pC 26" VKTIG 16' -V Vomdos 433" Wallerlnd 20 '! UmSceEn 17' Unillnd 13 UW1C0 39'a ' VKTMJ 17 ' VutM 1113 ' Wamaco 39' 4s UUnaon 37V - UKing 15' V pjapjpjpjpjBBBa VKTNY 1613 -V WamL 168'? a Unicom 35V 3 UMendn 29'4 - w VKTPA 16'! V u WashGs 26' -V Unit 371! UldRentln 242' " VKValMu 13 - WashHm 4" UmFirst 28 -' US Airway 71" 13 VFCps 52V VKHiUcT 7' WBKSTn 35' WshPst 536'10 UnlNVs 68"! USBancp 1241' VailRsrt 31V t'i VKHilncll 10" WHXCp 17 WashWtr 24'! ' Unileyrs 39' ' US Filter 34V t Valassis 39'it t'n Vanstar 1213 -14 WHXpl 56' 4 WasteMincSO13 V UnCmp 61 USHme 44'3u tVi Vaksron 33 -IV Varcos 26 - WHXpfB 49 ' WasleMInt 7'A -' UCarb 49 t' USHmwl 24' t'! VlyBcp 41 Vie f Vanan 56V WICOR 48 V Walerlnk n 14w -V UnonPac 54Vi i USIndss 27' ' Valspar 38 4V4 Vaslar 42 - WMCLtd 14V WatersCp 51' UPacRs 23'!-' USSurg 33'4 -V ValueCty 16 'V VebaAGn68' -V WMS 31'A WalkJn 27 4-1 UPlnlr 63 1 UMTech 92 VKAdvM 15'4 -V Vencor 29' WPLH 33 '4 Watsco 30 1 UnTex 21"-1V UWR 18' tV VKCAQ 17V! -! VentOGC 4931V WPSRes 33' 4' WatsnPhs 36' ' Unsrce 12' -' UlcWs 32' VKACCv 23'4 4 Vestalns SSV -V Wabash 30 -' Watlslnd 29V Unisys 19'! V UrWrode s 17iV '4 VKFLQ 16 -V ViadCp 23's 4 V Wachowa 84 4'! Waxmn 4 ' Urnsypt 47 -V UnvslCp 45" 4 VKACInc 8' 4' VmpelCm 39" 4,' WacWlA 23 -V WthWEnt 40' -1 -V V " -'. 3313-''' ; -'. 4' ZaleCp 30' " Zapata 13' 4V - ZeigCoal I6V4 -to r Zeneca 123 -2ft , ZenithE 6' -'' ZenNII 28V 4Vr - Zervx 7" -V Zero 29V l' Zumkl 43 -' - Zneig VS1 ' ZwwgTI 9 .' UAL 90' 2' UALpfT 35' ' UCARInt 31 ' UOSCapl 26V4 UGI 28 1 TrnDE pf 26' -V TrnsatlHs 76 t'A Trnmedia 5'3 Transocns 51' -' 12' V 18,s t7ie 13 -V 71 F2 tV 38 tV 8 39 tl7 43 26'A t' 26' Vtai TxUIEIptM25'ii TxUtElpt025Vie -' Texfi 3 ' Textron s TIa'S -V UNUMs 54' ' UNUM25 26V4 ts URS 141 US Can 17' -' WstBrC WstctEg ' 23'! ' 19 V TEMAI Toastmst 6 tV TrinelpIC 24" ' Tnnityln 53'! -V4 TritEng 34' -1' Triumph 43" '! TrizecHhn 23 westcp TEMFI TEMIF TmpGGv Tokhem 17 t WstAtlasS 79 -2 WCkirBs 17V 4 TolEpfK T0IIB10 25' USFoodsv34'Vi( - USRentl 27Vi -' US Rests 271! -' USWest 56V! USWM 36 28 25 t 60' 72' WstnGR 19' -'4 WstnRes 43'! -V WstResof 26 ' TmpC Tmpfluss TmpViet TenetHIt Tennco TVA45 TexIrpfT 25 tV Tomkins TrMMex 6'V ' TMMexA 6V4 t'A Thack 2' THiltgf TootsieR TrueNth 31s ' Trump 9 V Tuboscopeie'V -V Tullex 3' ' ThaiCF Thai 5 t' 9 tV TrGasSur 113 -V Westeldn17i3 ' WestAB 27 4 Wstpc 36 V TorchEn 7' Tmspro TmsTec 7 -1 USWstptO 74 tl USWslpI 2513 USWstpfB 26V, USAWste 45 ' ThermoEl 1 TmkCapf 26V4 tVe Trchmrk s 45'V -V Toro 38' 30 Thiokols 47V 4 TranstxGs 16 Tuppwre 25 Westvaco 31 -V Weyertl 56' V TVA46 ThmBet 59' t TravPCpf 26' Turksh 6w - TaubpfA 25 TchSym 28' tV Technurl 37V tV Teekay 29V -Vie Telronn 25 V tV Tektmx s 46'V -" TeleDan 46' t2 TkmArgs 371 t'A TelcNZs 40 '' Temaka 77" 31 Tel&asl 132') -1 Last Chg. Name Name Last Chg. I Name Laat Chj. I Name Last Chg. I Name Last Chg. Nama last Chg, Last Chg. -' 6'V V MonPofA4 40 76 -Vi V ' 2' 2 MonP pIC 4.50 BO'A L-R 4'3a 22'! 3"6 34'A 62 2 11 Cablvsn wi Cabtelelg CagleA .12 Calon SuretyC SussexB n SwingNSI Sybron Svnpmis n 713 - 1'4 ' 4' -V 40' MoogA American Stock Exchange 6 2 39 11 2Vw Moogs MMed MorgnFs MoronGo 08 5'V 3 Audvox AudSurv AutoBond AuloBplA Autotote AvenEnl n AvivaPet Axogenun Azco BSHMr BSHO HeistC HelmCap Helmstr Hemspx Hmisphwt HiShearT Highldlnc 1 06 HoByCp 60 HmeSecrn HomestVH Hondo HoooerH s Ofi TDSCapfA213 25 TDSCa Dtfi 2 01 24 9'! -' ' CamdnNni eol 58 CMarcg 14 14 CdnOccig.30 21' (KiPjinrTr '5ie -V V TabPrd 20 13' Last Chg, MS AMD n 3 86 26 -V V '2 4-2' - -7 4-V 1'4 59 1' 3 Nama Last Chsj, Rogers 39 Rotonic 04 VH -V Rottlund 4' -' RoyaOg ' ' RoyceGpM86 25V. RoyceUpl194 25 '. S-T SBM Ind 3' -' SJW234I 67 SYBcp 48 41 M SabaPet 4V SagaCm s 19 -Vi SBYent98 15 SDgoplAI.OO 17 4 SDgoplB 90 15 -'! SDgoptC88 15 SDgoplH1.82 26' SFeGam 11 UGrdn 066 UMobH.70 US Bowl USBnsct US Celt USExpInc UnitelV UNITIL1361 UnitvBc .01 UnityBwt VIS Hold ValFrges 20f ValhRs .751 VKAdM2 .74 VKCal 69 VKFL0.73 VKMAV .78 VKOHV 70 VKSelS .72 Tag-Bn Team TecOpsSv 60 A-D CannExp CanyonRs CanPcHI 10'4 1316 3'4 4 LXRBot 3 -'It LaBarg 4V Lancers 13'A 'A Landaurl.30 29 -'A LsrTech 3 -V LazKap 11 V LeathFac 7 LehCSCO01 3 33 66 1 LehGTel 3.686 29 t'A LehSTcwt 19 UVem.32f 17" V LocalFin ecLuxtec 2 -1 LynchC 104 ' MAISys 40 V FstWVs.60f FstfedA Flangn FlaPUt1.20 Foodrni ForstLb Forstlb wi ForlNatR FortNR wt ForumR Fmkln 3 25e FrnkSel .44 FreqEI s .20 Friedm 04b Fnschs 28 FrontAdj.15 GAFnd 48 GPStrat GST Tele GamaB 10 Garan 80a GaylCn -Vie BAT Ind 1 096 22Vi6 4-" Teche 50 AMC 24 -1 ' 1 7 CanProDS.10 8' -316 - ' V ' HrzPhm s BFCCnsg 9V! MS TBR 3 36 75 MSPEQ 109' MovieStr Multigrph 2.0Oe 6' Mumln 46a 9' MuniMtg143e 21 'A Munvst 54 9': MunyAZ 69 13'A Myerslnd.20b 207 NFC 636 14'! 8'4 1' 1 3' 1V4 9 14' 271z 10' . 15 47A 20 9'! 10V 6' 10" 24 47' 9' 3'! 3 7 9Vie 18 17V 9'5l6 TejnR 05 TelDta 441 PGEffE1.25 PGEptG 1 20 PGEptH 1 12 PGEptl109 PGEpfU176 PGEpfX 1 72 PGEplY164 PGEpfZ1.57 PacGate PacPharm PacR&E PcRSE wt Pacif pf 5 00 PWSPMid PamHId PanAmCp ParkNatl1.92 PaxsnC Penob 20 Pentegra n PeopleHs.70f PeopleTel PenniC PernCpf2.12 PhxNet Phonetel PicoPd 2 -Vie BFXHosp AMCptcld1.75 40 -"is ARC 5' -V ARM Fn n 08 2313 4-' -' Cardiolch 1" Carematrx 31V; Carmflt 7 HospWwde HostFdg .966 HovnFn 140'! V 22'! 21 20 19 277 25V 26 25 8 4' 7l6 75 22 5'A 92 10 6'A 34 3V 8 16 1'Vie 10 16 7 46 37 V ' ' ' Tenera TexantF 56 TexBotch TexBiwt ARM F pf 2 38 25' ARVUv 13'2 HudsnCBs 51 Name Last Chg. ecDallQ 2 DaniHd 71! Darting s 8' Datamet W V Oataram 11 -Hi Davco 19 Dmot 50e 15'4 4-3 DaylonMn 1 ' DeWolle 6V Decorat s 28 10' DelLabS.14 30 DenAmer 2 4-Vie DevnE 20 40V f OiaUetA 16 DiaMetB 19 4' Diamndsn 89' 414 DigCTs tV 4-V DkjPwt 6 -'A CigPwrwt 1 -' Diodes 9' -' DivCpRsn 13 4 DIxnTIc 12 -' DolAulEx2.75 44 Drewlnd 12 -' DryCal 56 9' -V DrylMu .58 9'! DrylNY.56a 10V -' DnvHar 10 E-K EXXA 3 EXXB 2 EZServ . ' tV ' Last Chg. 25' - 21' ' 11i -1' 27 -i 38' 6'4 61'! -7 31' - 1 ' V 4'! 6 -Vie 6 -'A 13'4 - Til V 127 ' 2 ' 19'4 ' 16 16 -' 4'3ie ' 271 -Vt 7316 Vie 7 31 -Vie 1V4 -V 16 8 22 1 19 - 38 7 V 31 25 V 17 ' 2'Vie 15 -Vs CaroPpf5 00 78 Tarvprflcn OSe 15' BHCIOOe BadgrM 601 Baker BalCaren Balchem .05 Baktw BanFd4 49e HudGnl.OO ' 22V 3' 14'A 22 27 49"ie 27 6'V 1Vw 11' 16 21 24"ie 19 9V 3'w 12 327 9 8 16V 57 ASRInv200 AT Has a .18 NTNwt 1' -V ' -' -Vis -' -'A ' - CastlAM 68 24'4 ThmiDet Thermed ATTFd2 80e 144 26" 7H HungTel ICHCpn IGI ILXIncs 42 4' CasFd 1.32m CelScwl CfllSci -V V ' -'Is 29 Acadiana .44) 22 MBCapfA88 10 MCShp.16 3 Vie MDCg 9'! MHMServ MSB Bcp 56m 36'! 316 BkSWndn.20 31' ThrmBio ThCardkj ThmoEoo 5 4'! 4 7 31 26' 21 'A 10V 9 NTNCom NVR Nabors Nantck NBcsTX NatBev NatGsO 24b CFOIao 01 3'3ie 8 22'A SFeGapf ScandC Scheib Schult 20 BTdeoP1.88 2516 Identix VKNJV .75 Versa Viacom ViacB Viae wtE Vicon VxjeoSvcs V -V! -' '4 -Vie -V CenMpf3 50 52'4 BTdepOI.91 25sie Vie AcmeU Actkin AdmRsc.lOf AdvMag AdvPhot -Vie -'A - ImpacC n .53e ImoacM s .46i ThrFibr ThrFibrrl MSR 1V ' 13' 12'V 1V GaylC wt Gencor s .05 GnAuto GnEmp s .05e GnMicr !' Barnaronl.2B 56 ' '4 -' - -V4 Scope lOOe 64 Magicwk n 2 CentSe2 42e 30 CnSprD200 99 CharfThr 7 Bamwl -V ThmFi) Vl6 -V -V -V 'A 'U ScotBcps20m 103 16 1'A ImpHly 03e ImnOil o 2 20 -" NatHRty n 33p 17 56 -1 Thrlnst s MagnHunt MePS I 00 AegisRIt n .96 12 bOdLOlUU 3 4 13V 4 NHItcre s 33' ChrtMMn 230 13 IncbpR 60f ' 11 11 -V -Vie V -'A ' ' ' '4 -V ThermoOp Aerocntyn SecurAscn MakbuEnt -Vs -'Is 6' 9 ChaseCp 211 18 171 Th(Optk1.09t 171 Aeroson MandC00n 3.54 40" Vircos 08 VistaGg VitaFd VnaFd wt VoyAZ 77 VoyCO 74 GenvDr 28b GelchGW GiantFd .78 GlcWatr GteWatrof2.27 '! -V 11 7 ThrmPw IndepBk s .20 Intocure Instron 16 4 -' -' ' ' -7 PiedmBcp 40 PindeB s 40 PitWVa 54 PitDsms 1.201 PlnRsc PlyRA ChiRivets 72a 41 Chief 24 BayStBc n BayardD n BayCorpH Bayou BSCUB BeardCo 67 Martton MtlRlty SOf NalwStf n Nteophrm Netmed 08p NMxAr 1.541 20'A 37 1' 13 ' Seas s 18 Selfcare SentryT Sentry pi ,091 ThrmRe 20 ThmoSent 17 2V 1' 97 V 5' AirWal AirWalwl Alrmgds Alarmgwt Chllntpl 1 81 32 -t -Ve -Vs ' -' '4 V 15 6V1 6' 4 47 23ie 3 Vie ' -' -' 10 1 1VS 8'! 26' 1 Chinafcn n IntgOrth IntegTc IntflflTr wt 6'A 11 10 6 7' 4 bervotr MarqGrp MassHE .74 Matec MaximPh MaxmPwt NYTEI 52a 9' Aibaw ThrSpect ThrmTer TmoVisn n ThrmVolt Nextel001.01 27364 Glattlt.70 GlblOcn .08e GlobSml Globlink GoVkteo -Vt -Vis t' -' SevnSea n ShefidPhm BemaGold BentPh BentPh wt VoyFIa 76a VoyMN 93a VoyMN2 .82 VoyMN3 76 VulcCp .80 EZEMA.2K Citadel CitFFin Citizlnc ClrvwCn eclntlgC IntelPlu un ' Noblelntn 10 9 8 -Ve -'316 -'A -V -' tV -Vie 4.' 47 217 5'Vie 13 2' 15 Vie '4 -V - - '8 -V t'A -' AHaagen1.44 16 Alfin " AllncBcps.20 21' AMOoll 3' PlyRB PolkAud Polymed Polyph Polyvisn PortSys PremrBs s 32 Nordkn.70e 16 EZEM B 211 EstnCo .52 rqCa8 50e 154 Thrmolse 13 18' 616 1S Vie 2'A 30'! 3 29' 5 9 10' 9' 8'A 4'4 23' 6'A ' -V -' ' V4 - V -Vs Sifco 15f SgnlTech SilverFds InllgSys IntFinSvs 601 20'A Norexs CoaslD 244 2V ecBesicp 28' -V -Vie -Vt -V 3 -' Thmolsun 5 V 11' ' ' 10V V 34 ' 2 - 7 -' 25' 'A 24 1 9 6V 14' Vis 12 12'V -V 12' 14' -Vn 1413 14 12 V 14V t'A 5 ' 53ie 54' 2 ' 10 -' 3'! 24 'A 2' -' ',i 3 " - 14" t'A . 14V -' -, 14316 . . 15" " 14 Vt6 . 13V 37 ' Wis Vie ' 8V -V : 29' 1''. 8 t'z . 12' 5' " " 13 ' 15M 367 '' 16' 316 ' 19 -1 ' 23' -'Is ' 15'A -V - 5 Vie ' 3 6 28 'A 7'A -V - 71'! 5 10516 ' 123 -. 19 v : 15'A ' 19' ' ' 20 V . 11' ' 26'A "i6 10Vie -' " - 6 -V ' 15"ie ' ,' , 261116 3K 7316 -Vie , 28'V , 21 'V ' 183s V : EchoBay 3 'A -Vi 7 -Ve Cognrtm Ve 6 11 BethCp Bibbn EcolEn 32 SkyCh MaxxPtrn Maxam McRae A .36 McRae B MeasSpd MedcR Media 56 -V4 -' -Vi -Vi V -V -V WRIT 108 WashSvg.10 WatscoB.14 Webcolnd -' -7 -' 9 GldStarfl GldFk) GotfTrstl 64 GormRup .56 GrahamCp Greenbri EdpBrsgn 98 20V Thmqst Thrmorx Thrmwds ThrRvF 44f InterDig Inlerlott Intrmagn .21t IntAirtS n NAVacc NorestB s .21 NIPS pt 4 25 NthnTch .151 Novavx CohenStr.68a 11 ColLb 13" ColuEnos88t 77 107 BigCRad n SmthAOA 60 44'A SmtBIn 58a 10'A SmtBrnM 82a 14 BinkSame .40 42' trasot EkfcChm 50t -V 1 16' 19'4 20 6V 21 37 8 1' 103 58'V -At Vw 1 -V v 1 516 -316 Comforce 8 B10RA 26' 25 'A -V4 1 -Vt6 17 4-' -V V 7 -14 -V Vie -Vl6 Comincg 30 CmdAst 68a 8'V 1 11B 7' 12V 716 116 Elswtb187e EmrgCm n Emeritus AtdDwtA AtdDwtB AildRsh AlkxiH Alphaln AHLwing Alcoa pi 3.75 AFstP2 1 27 ABkCT 1 52f AmBiltrt 40 AIM 84 28 AIM 85 1 20a Wetlco 20 WelGrd Wellsfrd n WendtBr WenBrwt Wesco 1.14f -3 PmrCapl225 PrpdLg PresRA 60 PresR B 60 PriceCms Pricell PrimeRs n ProActiv PrfBcp 6 6'V Snowdncn Softnet ecSoiKjen SonusC gn SthnBnc 35 Tippery Todhuntr Totutti TolEpfAB.32 TolE pfB 4.25 TnlE DlC 7 76 12 8 153 33'V 76 11 54'! 30 3 14'A IntlComfrt IRIS IntThrgh InThrpt IntstGC Intrsvstm CmcBsh120 75 MediaLog Mediq Mediqpl Medtox MrchGp .20 MercAir s GmStCA .65 GreyWolf GreyhndL GnstSloan GrovePrp .856 GrSimec BnRB BiscApp BlkBlOg 90 8CAIO 88 BFUQ.72 BNJIO 69 EmerR 16 18 67Ve 9' 4 V 1V 3 13'516 14'316 141316 13' 3'! 9 23 3' 6 CmdrAp 3,s -Vi 316 -V ' - ' Vie 16'! 3" 14'A 4 131516 5V! 1V 62'A 71 7 3 17 50 1 13 13 V16 2178 8 7 B's 9' 8 9' 11" 11' 11 10' 14'! . 13 15 3Vl V 15'A 1' EmpCar EmnC wt 102 2V 2'4 3Vie V 31' 19 16' 13 12' 4 4'316 3Vie 10'4 4'! 11' 4 8 1 6' 9 54 3' 16 7V2 17 16 CmdrAwt CmBkPa 84 SCEdpfB102 1f4 41 '4 TolE DID 10 00 102 SCEd PIC 1.06 18 WIRET1.12 WstStrg 40 Westowr n Westwrwt CmlvBSCs.16f 17 Tompkin s B5 33 Numac NCAPI .74 NGAPI .79 NMOPI 74a NuvWA.76 OOkiep OSullvnC 32 OhArl 16a OmniMult Oncor Oncormd OneUbtl.20 Intrsy Wt IntPoly 131 Intrust of A 2 06 CmtvCao 18'! 2'! TopAirM SCEdpfDIOS 17 SCEdpfE 1 19 20'! SCEdp1G145 25V EmpC pf A EngyRsh Engex EnvSate n EnvrTc Mendlwt MerPntB 321 MerPtSpl 32 MLRus98wl MLRus04 n ' Vw CompTch 10'4 BNYIQ 82 BlairCp 60 Blessings Blimpie 04a BlondT AIM 863 01e 9' AIM 38 2 236 14'4 Alsraei1.44e 36 GullLb HMG HaMax 20 ecHallmF HalEP 52 HalEPC 1.00 TopSroe Tortel V V 12 15' 14 13 14" 22 16'4 4V 13' 14'! 8' 3V 6' 5 22 8 -' -V -' ' 'A -' SCEd44 2 09 26 ecProDnt PropCapT 24a Prvena 12 PrvWor 12 PsycCp 08 PSColpl4 25 PbSt20 1.12a PutnCA 87 PIGMT3 80 WhitmE WindsEgn WmstRs Winton .50! Comptek Cmptrc Cmoutm n TWAwt lonLaser IvaxCp JPMCIn.13p JTSCotp JWChar SthlstB 60f SwGAFin.44 AMdPrvn AREInv.88 ASciE AmShrd TWA TmsLx 14 14'! 17 5" 416 11 'A 117 1 3 297 27 39' 9V 7 15 12'V 7 '! 17" I'A " 4 14'! 5V! 69 22V 16 13'A 14'16 4316 'Vie 21 2'5l6 37i 12' 25 18' 15 3 916 32' 18' 2'V 6' 19'4 107 8'! 14V 94 4'lK 2 V! 23 25' 2 8'V 16V 121 4 I7 4' Vji 2'! 7 11V4 ComsthB s 22 23'! 2'! 1V OneLbpft.60 172 ConcdF Boodw124 BogenC Bogenwt BoBTech BootsCts n '4 ' -I ' -' 1 -V4 -V 13'! 1 11' 1V 8'A 12 14'A 9 13 18 7 187 2711 Envirotst EnzoEk 721 EqualBc n .24 Equusll 50e Espey .70 EssxBc Jaclyn MLEur02n MLHD01 MLM11 02n MLORCL03 MLTTYid Mermc MetPro.30f 2'V 28'4 9'! 80 20'! 28 5 6' Winton wi WirelessT 20 WisPpf4 50 WolfHB .32 ATechC 27'4 10V4 57 8 11 'V 15'! 15 28' 15'! S 7 9 4' I7 1 32" TransFnd Transmonl TrexMed HallRlty Malsey HalterM s Hamptl HangOr HanvCap n ConcFB CnsTom .60 ConlMtl AVangrd 07e 9'2 -V t'z V -' -Vl6 '516 7 'A 'A SpatialT SpcChm SptSupwt SponsClb Stage SPDR1.236 SPMid 77e upnidn un Ogangn s OrioIHA OrlolHB Oshmn Jalate JanBell JanBell wt Jetronic -Vie Vl6 -Vie 1'! ' 5' Ampal 3116 5'A 4' 6' Trinitech Continucre " 110 71' Bostnfd .28 BowlA 40 BwlOtdr Bowmr EtzLvA EtzLav FFP Mk n PutNY 81 QC Optics QCOptwl Quebcor.40 RFPow Ragan RamcoE 026 TubMex TumrC 316 HanovCwt CoreMatl WEBAstla 39e WEBAstr.14e WEB Bel 736 WEBCan 24e '4 - -V -V ' -3 1' -1 8' 2 Vi! 2 V 16' Meteor n Meteor wt Metnkan OxfdTEn1.47e 27'A 23V HanovCun.16p 19 ComCor Jinpann Joule Ampalwl Ampex Amtec Amwest 40b AndreaEs - ' v -V -1 FFP HanvDir CornerSk 24a 21 Bowmrof3 00 38'4 StdAulon 9 StdAutopf 1.02 11 PAB Bk s 24f 22V2 PC Quote 3'4 6' KBKCao 14' Metromda FPA U-Z Conn Von Bourne 36 41 20 StarwdFn 4 Metrompf3.63 57 Harken Harold .341 Hasbro 32 Courtkf 27e KFXInc KVPhB BrdgVws 20b 337 -V 1 AngMtg 1.281 18 Fablnos .70 FallRrvrn 96 -' 4 -V v WEBFra 38e WEBGer 13e WEBHK 69e WEB Ita 3Be WEBJpn 01e 2Vie tephan 08 MKhAnt 16 ecCreatC BnllDig Anwonn n u 2 Vie 8V KVPhA FalnBc.24f 23 BiBGIb 84 tlVi ApexSrivn -'A v - 12 8 2 37 24' PGECa(jpf197 25" PLCSys 16' PLM 6 PMC 1.301 14 PMCCT1.74I 19' PMCCn 7 PSBusPk1.36 24'A 2" Cross 32 CrawlMil CrnCP B&BMun 1.001 16' -' StrlCap 896 StevlntA StevlntB StillwtrM Kafusgn KankakB .48 USbqn USBHWs 22f USFGP 1.70a UTIEngs Unaprx Unpx wtB -' v ecRander RLionlnn 2.20 RedEmp RedEm pi 78 ReedJwIs Refac RegalBel 48 ResAsst n 27p FarmTel FarmTwt FarmT wtA 1 B&B US 1.201 13"is 4-3,, MxIPenn n 76 MidABc 84f MidcstEn ,32b MJlnd.75f MoIRs MkJRswI Hasting s 20 Hasting 40a HawAir HaywdBcs .601 HllhCh HBhPro -V CEFrnkg ' StoneStB .461 20' 26 1V 26 1V2 5'2 36 -'A 49" t'Vie 137 16'Vie -1 59'! 1'i 8' 2" -V 3 V FarmTwtB WEB Mai 05e WEB Mex 516 WEB Net 966 WEB Sing 056 WEB Spn 85e WEBSwd 80e 7"ie 5 5'Vie 31 oti,g CETEnvS StrgCmp 7 7 38 23' 47'4 3 Vie 22'! ' Vi 2 15 16' 1 12 47'4 Tit CmCPB CrystOil Crystllx gn Cubic 38 Cvbexlntl ' '4 -' ' ' 19 20 18 16'4 4716 16 4'! 5'V 2"16 1 8 23 3V 3'2 28 32'A 21 771! 27e 1' 22 46'A 7 14' 78 10" 1 11 5 187 18 42'4 3' 25' 13' 2' 3 13 4 4' . V V4 -' ' Keane KY FstB .50 KeyEng KeysHerit 1.00 Kitem Kmark KingPwrn KitMlo 1 -V! Vs 2 '4 -V -' -Ve -' FemHBh Fina 3 20 FinlFedl s FtAust 55e StratCp n Stratesc n Sulcus 2 12 5" 11 ' 3 1 20 3 14' 6' 4' 3Vl CFXCp 88 CIM 75a CPSSysn AppleOrln AnzLd 38e ArmorH ArrowA Arhyth AstLivngs AtiPrem AtlTeten Atlantis AudioBCn AudioCmn PcEnpfA4,36 76'! PcEnpfB4 40 77 PcEnpfC4 50 79'! PcEnpfD4 75 83V PGEpfA1 50 24'A PGEpfB 1 37 22 8'4 2'V 2516 2'V 7 MidsthB 24b Midsth pf 93 . Millennia MmnMul .76 MmPp!A5 00 HltRanet Heanind 75e HeaffldT Hearx HectorCm '4 -' -V -V 4' -v ' UniMrl Unitlex Unilab Unimar 1 91e UtoMoi UnCap UFoodA UFoodB Richmtgn Rchton RoAlg.70 Riviera RnneraT RoberlsPh ' Vie 2'V 63' 25 8' 7 494 25'! 26' Sunair SunNur WEB Swz 57e WEB UK 596 XCLLIds Zevexn 'A -Vl FAusPr .72 FtEmp3 20 CSC HW pi 2 13 48' ' CVBFns.40 27 ' V -Ve -'' ' -' Cycomm Cypros DRSTecb DairyA DairyB 21' 47 11' 24' ' 17'A SuprSrg 50 MinnTr2 59a -Ve ' 21 V 5 PGEptC1 25 21 PGEpfD 1.25 21' Heicos 07 HemWr.35t KogrEq 100 Knjg HNalUp s 44 FtPMsn n 48 CVFCpn 6' Cablvsn 123V 42V16 RobtsRltn.57f Suprnilnd 84t 12' -V MssnWv 3.306 3 Ziegler .52a Name Last Chg. Nama Last Chg. Name Last Chg. Name Last Chg. I Name Last Chg. Name Last Chg. Name Last Chg. Name Last Chg. Name Last Chg. Last Chg. Name Name Last Chg. Last Chg. Name Last Chg. I Name Last Chg. Name Last Chg. CronosG 6'2 -Vz Discreet 17'A t7 EngBosy 2 -'A vjFEntFn Vk 4-'2 BroadN 22 AtaosPhm 28'A Gemstr 337 tl'A HBhMSys 12' ' GeneLTc 3'V -V HlthRsk 14V tVe CasinoAm 2s Vs! 4-V32 CasinoD 3' ' CrasKvsn 117 -' DsoMnon 15' EavCnvn 13 ' FtEsex 24 Nasdaq AliantCm 30' 4 ImgeMx n 7V Imatm 2s6! Imax Cp s 28' Imdne Vis Imucor 9'5' Crossmns 29 t'A DixieGrp 11 -Wie EnexRs 14 -' FFBArk 25'V ' BroadVis 16 BrdbdTc 7" V BdwySey 7 ' ApexPC 24 t'A BMC Soft 79 1 Apnlon 13'A - BMJMdn 6"ie -V ApoqeeE 12' BNBCppf tO'i ApolloG 47" BNCMrln 12'! 'A AppleC 28 17 BPIPkg iV Vj! Lason 3Vs t Uttce 51t'V LawrSB 18' - Lawsn 24 Layne 14 - - LeCrovn 19 ' Cobemts 23 -'A CohoEn 72'3z -Viz Cohu 357 t Coinmch 22 Coinstar n 9V 4 CktwtrCr 2718-11' Name Last Chg. Alico 23 AlignR 14 Akerm . 24' GeneMed 3V t' HealthSys 7'A -" GnBnd 33' ' HlthCFP 48'A -M GnCabk) 12 - HBCrtm 1 -32 GnCom 7Vi6 t'K HlthCor 1'V ' CasMage 2'is 4-Vh CasnRsc 1 -' CstleDntn 10 4 CastleEn 17V 'A CrwnRs 4 -V Docdatan 28' 1 EngeKjnn 51! FtFCaps 32'A t'A CmmVnn 8'A -V DrSolom 35 EngineAs 41 FstFnHId 52 -Vi CrvSvs 17V -V DocuCowi 9' - EnalHm 16 - FtGaHkt 121 BrodStt 2371V BrkdteLn 21 ' BrooksAu 1571 V AIIASem f3 -'4 12132 LeadEdg 6 -73i GMaae 43 -V32 HBhcrRcn 22' - A-B ColGenox 10 Catalvst 5 AllCity 77 ' CubistPh 5V 4-3! DocuCprl 4 - EnlgnlS 4' 4-V FlHaw 39 - CBrlAocn 14 ' DocuSci 4 EnsclntJ z - Vjs FstHBh 55'A 4-1' GenNutr 40 1 HIE 213! LeapGrp 4 . CoiDCkn ACMren 16 Brookstn 13 ' Brooktrt 16 V Allegiant s 21 AllrSoc n 12' ImuLog Imunqn ImunRsp Imunex Imunmd Imnel Impalh CuraGenn 11'! - Documnt 51V! 4-1'A EntreMd 14 -Vs FtHmBc 31'! -V VS -Vie 21 17 tV 22'A -7 ' 5' -V4,- 58'A -V . ApplSou 14 ' BRCHkf 39 Applebee 22V BSBBcps 31 ' ApdExtr Vis BTFin 54 -'A AppAnl 1654 1"4 BTShp 4'A ApdDgtl 8 -' BTGInc 9 AppFlmsn 8 . BTUInt 45ie -V AppGrph 542'3l1z73! Baans 481 CatalSem 1 " tV Catalyt 12' 's CathStr 71 ' CatoCp 13Vie 1'A 4 GenScan 20 -' HBhwrtdn 18' t' GenSurg 4 HrstArTn 35 4 GenMcrn 16Viet13ie HrttndE 271 t7 rurHllh 34118 -1V DllrTrse s 50 -1'4 EnvrOna 15' FstlNCo 27 Lmlree Lechlers Leoato AAON 10 ABC Rail 18 ' BroGour 1 1! 24'A 1 AlliComg Wan! AlhGam 5 ' CutterBn 27 -'A DomBrdge 1' -V Envsrc 25i6 -5! Frstlntln 17 4-Vie 4' ' ABR Inf 28' BrgtitnF n 15 " BrownTom20'! -")! LmHaus n 81 Hvannlc 313 3 DominHm It7 -' Envov 42'A 'A FrstMar 17 10V44-1 V AlianPh 7'3ie -V GeneTten352)2t1V3! HrtWire 231 -V Genicm 11 tV Hearrprl 12 -' Colagen Collins ColDwns CokjMED CollTel ColumBc CoiBnk Colmbus Catskill 18 CavBncpn 24 1 ImpcoTch 12' CvbrOpt 25'A 4 DonnEnt 9'A 4-Vz Enzon 6' ' FMxJBc 42 - 92' -5 ABTBId 17'A - ACCCp 53'Vien BmswkT 14 AlnSem 7'Vi! Vi! Usco 22' LetsTalkn 13'A 4 Genlyte 187 -V Heartst 10' Impudt n 15 CybrCsh 16'A 4-V Donkeny 2 Epitopes 6 FNthCaps 13 ' 35'A 26' - CayenneSI 223! Vi! Celadon 15 - BrynMawr 49'A - Bullets 13 -V Applrrig 3 BacUSAn 16'A -' Aptdlnov 7V V BakerJ 8 ' ApMMat s 34' BaldPia 16 AMCr.n 23 -Vi Ballard n 109' -3 26' tl Genome 9 Heltels 46' -'A imporo ACE CO B -" ACT Ml 10V -V 31 Leukosten 9 Levels 10 'A 7 '4 25 ' IGinseng 2V 1 ' 27 Celentk 10 -' CyberMd VIS 4-' DoralFins 29 ' EpixMedn 13'4 -t'A FtOakBrk 50 -' CyterGrd 117 DrchHu 14' ' EquaHet 2 ' FstPalm 39V4-1 Cyberonic 27i5S43iV3z Dotmix 2 EquiMed 21" ' FSBWA 26 4-V CvbexCPd 2Vs 'ls DbleCk n31 -V Equinox 21 FtSvBanc 25' ' ACT Net 12' LevelOnes357 - Genset 27 t HelenTrs 18' -V Gensia 532 t32 Heksys ' -V Gensym 7 -V HelixTchs 19 4 Comairs 27w1 -'A 12 Celeslial 39' BuitdT BklgMat BuiiHun Burke 1V -V 4V -V 10 4-' Comcast 36 LexGlbl n 8" -" . LexHIttin 33 t'. InHome InContrrJ ADC Tel 25V -V AOECp 157 V ADFlex 15 Celgene Cel'Gens 5 -V 6' 'V 2V V 5V -V Gentex 31 7 tw HelloD 9 CygneD 32 Draxisg 3 'z Equitrc Come so VJ! -' 2 ApMero 6" ' BallyTotn 30V -V ApdSas 15 ' Baltek 10 'A ApklSig 18' '4 BcOnepfC 13223 ApdVoee 39 1'A BncOuad 3" ' Applix 5 ' BnclslOH 50 1 AldCap AldHIPd AldWste AllstarSn AllslFn AlpMc AlpliaTcfi AlphaBta AlphNet Alrenco AllaGId 20'A '! FSecCps 24 t'A 2'V -V FrstSecFn 15 -V Incyles 45'V -' LOrtyTc 3' Cvanus 25 17 CmcstUK 14V ' BurrBm s 6 4- 9'! -2' 10 4 M'ls -'is ureso r"-r tqtuu GennaS 5'V tVM HScrmn 39'A t'A Genus ' 2 Vie HenryJk 35' ' AEP Ind 34'A CellTh CellNet Loak 14' -1 FtSierran 25 1 Cyknk 13'! Drexlr 15'! ' ErgoSci Comdial 11V 2V -V BusnObj 15 " Butlerlntl 22 -'A inoeNet 2 IndpCmn 17 IndBkMA 18 3' IstSrc 34 1 Genzym 33' 4 HerblleAs 2B'A t 5' 17 CellPro Aouaonx 5'5! te BncGalic 24 (Jymers 2U'32 4-"! ureyerus iii'z 4-V4 trgobin 12'! AEREn 1''3! '! AFCCWs 39 ' AGAsc 4'4 ' CmndSys ms'Vie ' CmcBMO 71'Vi6 " Aoonxwl 1' V BandoM 11'A -' 17 tVsa 19' 1V -732 ' 15 116 -22 -' 22 -'IS UfeFinl n LleMed LfeUSA Ltecore 48 FslSoAIr 75 -Ve 29 -' FslStBc 24 ' Uyrk IS-M 'A uruqe m -'3z tnciei Cytel 1" -'A DuPontP 38 tl1! Enelnd IndraoNV 5 t3 CmcBNY 25'A CellegyPh 77w -V Cellstars 343iet1Vi6 Cell Intl 60'A ' AquilaBn 71 BankPlus 15 AHLSrv 29 CD 17 ' 127aa ' 9'V 516 57 V Cvtoan I3'!? ' DualStrwt ' CmHIdos 5' Vie ArOule 20' -74 BankRI n 16' Indvlnv 6' -V Induslntl n 9' 4 GenzyTis 9V 4 HerblleBn 25' -' GenzyTr 11 -Ve HrlgeFnn 15'A t'l GeoTelCm 27' t7 Herleys 14 tV GeoTk 15! -V3! Herteywt 22VJ2 t3! Geowotks 7" tV HeskaCpn 127 -Vs GeronCo 12 -Ve HiTcPhr 6 t'ls ABairlnl EsatTeln 25 FtTeam 3'5t6 ' Escalde 20' -4 FstTenns 33' 4 Cvtothr 3 -' Duckwall 16'! 1 CellrTch 1V3S -'J! LlelneS LileHoan Alteon IndusMate 30 ArabSh 2 -' BnkUntd 49 1 Aradxjm 11' V BkCmCAsI?13 V 10 4 ' 12VT2 FtUtdBS 53 42 CytRx 3 ' DunnCmn 9' -' Escakxi CeiiVisri 4 395 V ABera CmHId wt " ' CwlthBcp 22 -' Cmwlnd 16' ' CmnwttTs 27 t'A CATS 5' C-CUBE 19'A t7 C-Phone 3B -' CHRbnn 24 Cytyc 24' -V DuraAlo 30 Eskimo ArakB 2V -V BankLA IndsBc 22 t'A IndusHk) I3'A t' Ligandwt 9' ' Ugand B 15 tV AMBI 1 -V AMDSYS 4 ' AML Com 4' -' AMXCo n 9' 'A APACT 14H V viAPSHId 1 3! ARI Net 2 ' ABResc 221V -V Akron 14 Genylmn 25'A " HObett 27 t' 12' ' FstUtdCp 18' -t'A 17'A t'n FrslVrtln ' 46 -' FstYears 30' ' 54 tl' FstFdFns 38' tV DSKHItcr 13' -1' DuraAtpf 25 EspntT DAN Fn 27 DuraPh 27'A EsxCtv CeBrx 3 -' Cenled 46 t'A CenBBcp B4'4 7 CentlBc s 17 - ArlfDrg s 22 3! BkSCIara 27' ArborSfl 45' -' BnkOznin 29 IndHldwl IV GiantCmt 28' -' HiPlams 2 -V Lghtbrdn AJydaarn 171' - ComSys 16" ComFIBk 50 GtrStl 22 -' HghwyH 4'4 t' BkAtIB 14 ' Inlemce 4'A -'A Inftnium 21 t5 AlvnCo 7 16 ' 65t1V 44'A tl'A. -43' t' ' C3 Inc n 9' -V CBTCp 36 4-1' CBTGps 46' -1 DIYHme 2" ' Duramed 6' -'fa EtecSys Dll Grp s 22 -42 DurbanRo 2 ' EthKHk) GibsnG 27'A t' HowvH wt uncare LmcEIn LmcEIAn 2' '4 Fstbkllts 45"! 1 CentCel 267 -V Com Svg Bnkshr 38'A 13' ' ArchCm ArchPet ArcticCat ASA Hold 37 3 2V V BnkUtd 9 -V Bknlh Intonau 532 -"32 Alzawt s -Vs! Amazon n 84 'A 7 Vis -t'A FstMertts 33 OMMgt 21 -Vs Dynamxn 12 EuroSrv 73 -' CentHllhn 23'A -V GigaTr 6 t' Hxjhwym 6V t' GilatCon 9'i Hirsch 9f'ra -'s -'it CmtvTrBc 31 InfoAdvn 8V t' 3' ' - UndlH UUA 2' CCC Into 27' 30'5 4--V Firsrwave b1 ' DNAHok) 4 DynHlth 2V! -44! EvnSul 307 1 Centgrm 12 - 13'! -' Banta InlnMnn n 13'! t'2 Ambanc s 24' AmbancH 187 IV 13? Fischim 4 nsc 17'A -' DvnMatl Vis t Evans ASETsts 47V! -116 ASM Intl 11 Vl t'A ASMLrths 95'4 4' ASVInc 25' 6Ve ' GilalSat 35 t HoLoPak 3'A t'A Gilead 39 t' HkJvRV I7 ' CCOR 15' '4 UnearT 66"ie-1 V liposm 5F.'3i -'32 Cenlocor 43'A 1' CEurMda 27 4-2 Comnet 7 -V CmpBnc s 52'3! -'! 2V -V BanyRT 36' BanynSy ArdentSft AretCom ArgoGp AnadP InfMgeR 52"-1'3 DSETCon18' 4-Vie DynRsb 12' EvromB 6 Vie Glenayre 12' t' HlywdCa 2 ' CDRadio 22' CDWCot 56' IntHscfcng 8 -V! DSIToysn 2 DynexplA 24 -' EvgmRs Cmoassln 14' 1 Tit 4V ' BbqsGaln 23 t'i Fiserv 59' 4 16 - FlagstrBn 24 4-1'A 9 t'A FkjstrCpt 25'A -' 6 FlamelT 5 -'A 22 - 16 -'A ATCCom 1' CenGardn 37 -1 CnSpm 13'A -VS InloRes 15 t' Gliatech 10'A HlywdE 13 -' Ambln 23 t AMCOLS 14 -' Amcor 1B'4 -'A AmcorFs 26' ' DSP bp igv -f'w uyneA pro tvrt 4b bxaoyte AnelCo 9 -V Bamettn 22 CDnown 243V17! ATLPrAn 15"? 'A Glrrtlnrift 20 t'H HolOaC 28'! IntoStor Dtlnds 3B'A 4-' uyrwxpro m'ii txactcn CentAI 15" 4-V CompPlsn 6' ' CompDnt 14' - CmpBusis31,45!-2V3! Anelvn 25 2 -V Beras 2 -V Beras CFC Inll 12' ATI UBsd 49'15 5 -V 8! t3! 18''2 t 19'A 1 Flanders 6'V 14 -' Exar DUSA CntvBc 22' AnsCorp n 25' BanetlB 10 -' GlblMrrsp 18 t4 HoWph 23 -1' GWPavs 14'4 HoBCgrn 8 -' 14' ' 11 t'A FlxIntlS n 13' -VS AMERCO 29' V Anvtink 24' 'A Ueltuses 25' -V LtSwtz 7"' -V Uvent 77 LoJack 13 -Ve LodgEnt 11'A t'A 9 4-' - Exeat ATMI Inc 29 'A ATS Med 7'A CentBusn 17 -V CmoScmt 4 ArkRst 11 -V! BarrnaTch 13" Inlormx Infoseek IrrfuTech InolMkt 14'A -'A 5 GlblTlen 42' -7 HmeBc 33' -1 CFIPro CFMT CFSBs CFWCm ExclSwtn 24' -1' Flextm 39Vt1" 25' - - r Cmpcm 8V -'s CentFm s 28' -'A ArkBest 10 BsTnA 51! -s 29 27 V Dakeylntl Daisytks Dakotah Daktron AVTM 11' -'A 6 IrwnFnp! 27 -Ve e Isco 87 -V B ISIS 15' t' z Isocor 3' tV s Isolyser 2" s ItoYokd 21363 Itron 20' t s Iwerks 3V -V 1 J&JSn 18' t'A JDEdwrnSTVie tV JDASoft 48 t7 1 JLMIndn 11' -Vl 1 JMCGp 1'! t4 JPE 4 tVe JPMCon 15V -V JPS Txl n 13'A Jabils 32'32 '2 JksnvllBc 20 Jacbsn 14 t'A JacrCmwt 7'A t' JacorCm 59'V -V JkksPac 77 Jamesnln 11 -V Jamslnpl 253ie -V Jason 10 ' vjjayhwk 1'32 '3! JeltBanks 52 V JetlSvg s 27 t'A JetSmt 167 -V JnnaLn n 9'A -' JnnaLn wt 3' tVe JryDeli 2B -V32 JetForm 17" -' JelFax n 4' tVe JevicTmn 14 t' Jmar 3 -V JohnslnA 147 t Jonlcbl 17 t1' Jonel A Wis t JonesM 37 -V JosBank T'A JunoU 21 t JstFsel 20"4t1" Juan 137 K-tel 7 KLATenc 37 -7 KTI t6 -V KVHInd 3 KaisVent 11 t Kaman 18V tV KauDig 47 -V KayeGrp 7 t Kaynarfn 27 - KellOG 2V -V Keistrm n 25'A -' KellySA 36" tV Kemet 18'5! -! Kendien 25 tl'A KdyWkss 39' KenseyN 22 t'A Kenlekl 71 - KeraVis 6' KeyTech 11 KeyTm 3V -' KeysAutO 23 -V KevstnFn 41 'a t' Kimbak s 22' t Kmnard 6'A KittyHk 18"! - Klamath n 23 KmckLL 5 -' KnxjhlTr 29 KnigntT 27' -1 Koala 18'4 -'A Kolaxln Vt t KHRlEstn 12 -v Komag 15 t"- KooKR 1 -Ve ( Kocxn 17'A tVjz 1 Kos Phr 9' J Kulciie 21 t" KusnU 2 -x L-M ! RlhVdun 25, .3, HomeBEk) 17 ExdT 10' -V FlorshGp 87 AmTrde AFstApt IV ETrade 24Vi CmptHzs 50V4liV CntyOn 12 Arnold 16 ' BasExpl AascheT 3' -Vs 20'A -'A 32'A -V Gkxjalslrs 70 - HomeCnl 11 -' 26 ' 18'! 'A 10 8'V 7 I pa Fnn 3 -V ExclHnd n 7 -V Flowlnt 10 ' lav 13V -V 27 t' 3'A -V 157 -7 CplrLms la -1 AfonxPh 3 -' BassettF CHS Els Loehmann 4 LogalEdn 1" -V Rihai 13 t HmeHlth n 21 InhalTh Innerdyn Innovan 12 ' EClTeT 29 -V Excite n 49124213l FlushF 25' Damark Aastram 47 -'A AavidTh 29" t13 6 4-'A CKSGrn 20V 3 71 -3 AmhPr AFTxE AmSvce Cephm Cerdyn CenonT Cemer CompMS 26' CmoMtn n 10 2" -V -3! Globecon 13 -' HmePrd 16'A tl'A Arowlnt 37 'A Batteries ArtVascs 38' -V Batter wt 227 Logans 'V 4.1 cnpTUn n - Execslyn 12'A V Foamex 17'v s Danka 2.t'V32 Abacan 1" -to CMBaar 914 V HmlndH n 8 -'A 3' InovGme CMC Ind 9'V V CMGInl 57 3' 10 'A 12' -' DaouSys 1852 -3! EFTCCo 13'V -Vie ExecTI 35ie 32 Focallncn 17 -'A CptNwk 4V 4'A 35' ' AnhmC 15V ' BavVw s ABncFL LogicD Loqicn AbacusDir 50' 1' 22 1B'4 InnoVlven 16 t DartGo 136 -2' PIS ln R7 -V Executone 2'A Fonmark 4' CptOuts 11 7 Cerprbe GoldBks 10" -V Honlnd 72' t GoodGy 9'' HopFdBn 17 t' CMP Men 24 Abaxis 2 Innovex 23Vt1iVie AmsanCn1B! Vk BayonneB 14 ' Arlstt 2' BeauCtl 9 naecaiHo an'A J'li CliVIM i. FCjT) n -7 FdLlOB 10'V 2" 13'A tV 9' t'A 16 t 14 ' CmpPr 23 "i CNET 323V1!1'V3! AmEwgn 1" Vs! AmBOg 29 ' AmBsnF 25' 17 DlBdcst 4" FMiTiHn Ji Exoqen 5' ' FdUoA 10"ie -7 Logilityn Logitech LondonP Compwr s 48'V3Z2'V3! ArtistG 5 -Viz BedBath 40 -2 Goodmrk 2l - rkxznFin 19 GdyFam 44 t HonzHC 22' -' CerusCp IT1 V Cervecer 29'A -Ve ChaiNaTa 1'V V4 Chalone 11 .' 40' - 1 '' t' 43 t 171 - Insights kisgSoln Insilco DtaDmin 13'V V fupi 173 - ExDdlnt 43 -' KXJtlrxt AoigAd 13 ,-7 Abonx) 14V -'is AbteTel 7 'n Abraxas 7 -hi ksaSiAm 6 -V BelFuse 23 ABusnB s 13 Oomshr 73 Comtch 7 V 15 -V GvtTch 5'' ' HotTopicn 28V! t CNS COHR CPAC CPBs 22tV LneSStk 5' -'A EPMed 1 ExpSolt 4' -V ForeSys DatakO 5V -V 11' -V 10O' -V 19 7 76'A -1 Asame 3V -31 BellCdagn 19"! 34 Ascend 34'V 1' BellMic 7' -V Gradall IB Howtek 1 -' 9Q'i t1 cai v c.lt. .tl-. FxrwiAnt If) ForeFll ABusnAn 12' V AClaim 1' 3 Comvers 47'A 1 Champln 15 LngBchFn 12' tV LIBcp 64 - AcaaaRn 14' DtaProc DataSvst firanco 6'A HubGrn 26 5 ' ESCMed 36V -V ExpScpt 84 3'A foreicn ran is Concentra 4' 3' t'32 27- tV32 11' t4 33'S - mSrteVis kisitE n AscentEm 10V ' BeiSol 8' CRH ACiasVov 23 1 GrCoudn 101 t'32 HudSHOtl 4"' -V 2 ESGRen 26'A 4 ExtndSysn 8V -V Formbysn 36 ChancMds 47 - Chanki 8'4 -t'A CnanneH 10 -' AscntPd n 3' BeHwem 9 -V AmComn 21 -' CorcMngd 31 -V ConcNetn 18 - nmiiPr iflVs HudsonTc 3,a 25' IC5QT(,n Bit, Ezconv 1 V I I POfWstH 35 -' Accel 3'A 5! AccGrphn 4 -' Acce8 20 AccCSci 2K 3 DtTrNw DtaWks Dataflex AComS 18 1 RrrlPrv 15 HumGen 42 -" Aseco 7 BenJeny 17iV V Ashwrth 18 V Bchmarq 17 LIComBn 16 t'A Loromx 1"' -V Lumevsn 4 tV Lunar 20 t7w Lijndlnt 13 - 11'S J ForsoB IB4-iV Concepts 3 -V 3 -7'3! ESSEFs 17 'H Ezcorp 11'A 4 InsAul Inteo GrandTel !32 Humbird 34' t1 CSGSys 44"k-2Vk CSP 12 CTB Ind n 14 CTCCm 9'4 1' CUNO 21 'A V CatwjMIn 25 'A 41 FtBends 28 ' CcdCam 4" AsiaElecn BPtu -32 Bennoern 45'A t'is EglBsh 21 4-'A on AmfJental 5' -' AmDisp SSSi'sz -"fn AEagleOs 39 1 4 -V 31 - FtWayne S 55V ' Datamar 4 -' EaolFnoa -' HJo Fn CncrdCmn 23 -1 GranBd 11'A -' Humphry 11 -A GranBdol 56 HunUB 29 -4 BgLISan IntegMed 2' AspctDev 47 Berkleys 47'1 7 AsoectTel 30 -Vi Bertucos T"lv Vjz 11 -i Forleat ' t Datamk 4V FanlFnri S7 tl FDP CocEFS 33 -V ChrmSh 4 ChartrFn 34 CtltOneF 67Ve 1 Chattm 23 'A OikPntn 44 4-2' ChkTch 4 tV Checkers 3iH 4ik IntpnCwe 20"3s t7 GranlSts 27 t' HuntBnk 36 t'A 12 1'A FortGrp 4'V - Amertco 9'A ' AmFrghl 11V -V Datascpe 25' EfflFd 4 FEICo AccesHIt 39 1 Acclaim 7 -Vs? Accom IV '! Accugrph -'1st AceCastis 11' V Acelo 22 ConcPao r;nkAv ?s i MrrcneHn 7"w t" AspenTc 41 7 -V BestSt! n 14 - AsdBnc 53 ' BevBanc 27i 'A FOSSk ' IntgDv 14'3 t IMSC 11 - Datastrs 20" ' EqleGeon15V -7 FFLCBcs 19' -'A nuayion 1il -Vm Cu 177.. 3- FFVA F TQ ttVvt Lycos 42'A -1 M-SysFD 5'V 4 MACCs 8' -' MAFBcs 39 MARC 14' MCI SO71. AHBPrpf 17 ' GnPlnsn 32 HutchT 24tt" 5V " Cache 3' 3z CACI 217 Cadeki 2 Caoz 10' Cadmus 25 1 AscdGpAs 39' 2 BiqDogHn 6 V 3' t' ntat IQn iIm C-..IC1 TtH... . P IQ lOIS.o tl FotOOaH 1 -'A GtTran 3 -' HvoeM 19 - AHthcps 8'V 1 AHomPat 21' 1 CoocCm fix '! CndrTchn 14 V V Corouctu 3" '! Conmed 23iv Connects 3Vsz -Vs IntgMed ItgPre ASCCXJPUS 30 1 BMtm 4 18 -'A GnrBayB 57 t3 HybndNn 7' t AHomstrs22-tV AsdMatln 17" &gFoot 21 -' 8 ,nrCoBn 21'A t "YCor n ibensrn DataRco 2"'J! -32 Erswikn 54 2' FNBNCs 26' -' FountPws 11 V Datron 8"' EntiSWn 23V I FNBCorp 36 ' MFmtTcti B - Datum 12 -' FonFn Jfi'j FNBRo 19' ' FourMda 8 -VS 3 'A BilKoncS i' -S AkxtF 11 'A ChkFree 22 ' Creckmte SAnz Vk Cheeseck 32 4 ChmFm 43 -Ve ChespBo 7 V -V ChestrBc 1 -' 94 -Vh -SI Connefics 4 V GmMtn 7 t'A HvdeAtB 4"tV GreenStn 18 t' HydrTch Vl Astec 21' 1' BioLoqe 4 AmmPt wt ' CadusPh Ws -Vx Caere 11 ' V CaiDive n 30 -1 OMaine 6'' " DaveBs 25' Ealene 5' 4 FPBcp 30'A 'a 4Hearmn 4a Coorxng n 19 ' AstonaF 61 ' Sovasc 4 ' AmlntPl 37 ' MCI quxxs 25'V MDSIg 12" t MECHFn 29' t MERTk) 2 t' MFCBnn 12' tV MFRI B t'A mtSysC llgSys IntekGIb nut a Frthbhffl 2 " Davox s 33 -' EcnoSlar 22 ' FPA Md 14 13 -' 36' Wis 10' -1 12 -' 23 V 24 '! 22 -' 28 2' Acsysn Actel ActPert ActVoc ActMsn Actrade Acxiom AdacLb Adaptec Adeiph h Gmstfls 5 -" HvtxSt 40 RriiHA 37 t Hyseon 11' - 12 t'A 20"2 t' 3'-3S -K 74 '' -2'2 Umsep 1 -' AMS 27 AstroM Vis ' BoRlnoan 18 -1 Astrone 8 'k BoSrce 6'V -V 32 FranchMn 24' - 1 -V EclnSura 12'V1 7 FPtC Ms 3 AmMbSat 1071" Consilm 2 ConsCaon 25 Oiiflex 18 ChiMiniLs 37' t'A 11 v FrankF 17 GreyAd 360"-4V 13-"B -i-n tCObC m rainm 6 tV CinstMe 'VIS --V a u Astrpwrn 8 BoTrans 4' - AsystTchs22V BoanlySn 9 ' 2' ' FrnKhnpt iu'a -' ConslDel 4V -V Daw Teh Dawson DawsnP DavRun DebShp 12''! -' Ecsnlt 24 M FTP Sit Cheos Intel s Inteiecl InleliDta IntOuest nrnTai 9111 11 1 " 3' V -'a 2 -iS! 5' -' 21 CalComp Caledon CalAmp CalMcr CaiMc Ca6B in hreosa a AmuBDv 13 - AOncol 15'A 'A AmPac 11 -'A APwrCw 29 44' -41' Edelbrck 18 - FX Ener CnsFrrC n 17 '.' o'i '4 FrenchF 16'Vie V CnMBrd ChwCmp 14 t13' GrowBiz 13' t' t-STAT rl - EdoePot 13 ' Factcrd 8' ' 3'A 20 1 9' - e v 10'A -' 3'T JVM AtEntern 14'! 'A biofnars ZiP'M -"'64 AtHomen 32'V t'V Biocrc 1 -V Athey 4'A Bocryst 77' -'A MGI Phr 7V tV MIMCp 4'A -V MMCNtn 21 - MPWIdn 11' tVe MRSToh t'A -' MRv Cm 2327'4a! 13' ConautNjr 61 ConPon 12' AoeptTn Enw- 103.. i, FamTvul 40'Vt2V FreshAm 19"! -' 15' -'A a Tech 61 32t22 DeoOul Vt G'vpnon GuarLik InteiEl 50'A 16'A X tl' lACpl Decoman 10 4 EosnBrsn ConWal 19" -' 7' 43! 15 t'' inAimosn -14 Beted 3 CallonP ChildDis OndPlcn Chtdnme Crwon 12 IAT MM 30 ' FDaves 5a -" F GoWmn s30" ASfrylnsn 121 " AmSalflj 23 V ASotl 7Vj? -7'3 AmSupr 14'' ' OlCCan 1b 15' 4 kileikgrp knensva GuarfBc GukkdPh AnsTCn 164- i Hnoen '? Cakoways 2n 4-V DeCranen 16'A EdcMge DeepTech 14 -' I Educlns 73 'Tl 2 t' 4' -'is 3 20'A -' V Tn t' FantomT 4AI rw tv-o t.. 21 V 22 -7 IBAH 23'A '1 IBS End AlCstAr 47V iO- Boect I'A - GukarC Lakjmels 37 CamDsa 4 13 ' mtrTeis 2615 tl ImerVun 13 Oraest Atmel 14'" " Bomatr 30 -1 1 4 Gkisinds 20 V -iV 1 rises n 10'A ' Faroudan B-A 1 rnsoay CUCCwt '.! -"s Coors B 34 'v Copart 15'is -' CopievPh 7'A ' Copytera 2 -V Chrvrsn n 10 'a AlnaCo 20 V Bern 30' -'a CambHrt 9 GuKSou 38 tlV (CCTch kitrWBcp 42 t'A 2 -V iaa 1 Fait 1QV FrttZ AoobeSy 44', Adlran 28'V 1' AdvPara 36"' 7 AdvAASn 4 AASSwiA 1 W AAASwtB -" AdvCoSn 11 -' AdvDm 16' - AdvEnld 13"- -Vie AdvFOn 37V! AdHlthC 12"4 - Aovumt 25 10' - Bioml 2"4 Alron AnWagr 6 -' AWood 25 'A Amem 29 Amnpth a 16 'A AmerCas 5' 32 tl'A , 38" -V . 14 t'AS , 7"' tvsj : 13 t?- ; iv t'nr-. 10"T6 -' . 123'H -12 -. Dekilnc 8'A -'A Edusol (XGiooal 10' - Eggneed Dekas 25V-17' Eidos DekCptrs 65 3' BOOJfln DeuNG 17V 8X8 be DeltekS 19' EmstnN CamCNe 2' V CambTch 49"! -V GBMmn 24 - ICG Com 41 -'a 20 Farrel 6 ' FrnzenFd kflrt-lt n ' -' Intrcrqo 13 t'A Chrommd 14'A !' Chrysaks 2s -TS Odco 9'V " OnaCp 48 ! GumTcn t"3! CO mc 4; - v AtnxL AuBon - rwwi 7'K FastCm CorTher 12'5ts 15 -V 9' t'A 13 tl 1V t' 60 41 33 t' 171, -s, Bonxln 19' '' 7 Bxxa 22 8 41 BiosDiao 13 4 Al3i J. Fulcrum 4 -v Fastenl Corcom 12' ' Intrlcln 38 t Interlc 3V t'A CamcoFn 26'A 'A CammAsh 18 'V CammFn 20' 1'A mbree 24' t'A (COS 16 tV Elncn 22 t'A COSVisn 21 t' Auk 2'V ' I r-unriD 7 -' FaxSav AuniRv aire Vi! I Biosoh 5V 7'A -V cimauj a -' Onatm 4" V Core nc 13 ' ComLabs 22V .s. CoreComm 14 -' AuronionlO'V " BcTcG 8 -' CandgBrA 56 ' AmesDS 20V ' Amgen 61 ' Amstar 3 -Vs Ampaoe 1' Amtxcns 22" Denakn 16 'A Elamex Dendrte 29' 4' Eiantec Demsonn 17'A -' EbitLW DnsePc 2" ' EiMMdn Featrrtte FedOne 9" -V ln 1 18 -' Funco HBOs 58 t2 ICTGip 47 t'A HCBBncn14" -V tCTSW! 7' -' HCIA 15'A - CUMeO 15' - 36'A -4S Oiarf B 43 Auscex 8'V BkTG wrJ8 4'ts - oandta 3 -' Macronx 17'A t' . Macrvsn 17S-1" . Madrjen 8'As ' Maoe2Mn 10 - FurvJch n 18' t LCCWJ 18; -1' LCS 15 -' LHS fjrp n 94 "' -'t Lk Be n 7 -' LSI no 21 -' 5'A Ferok 71 -Vi Inlgph 8' -' kltneal 3'A t' kiwiKCS n 5' -" IrnenrmB 4" CorerCpg 2" -V AiKtiSod n 13"! - Em 4 AcvPc4y 8 -' AovRoon 15W -"V AovTiss 12" V CunFfl 1241 -rH Onast 51 ' Canoes 7" Canondk 165" HO vest 8' - IOEC 45' -Vt DmCm n 12'a -' ElxSvs n 13' conxacprt "s AuloCyten 1 V BmDntn 5- -'is FIBMK JI - FusnMed 441 -' FxJCcJDt 10'A FusnSvsri V -V Sep 16 t'A rvnili) 16 t Demsokr s 333! ina I FMlAan 3 AiAMnl Vl I Bitstrm 2 " - V Coico 14 Canonmcs 22 V 4' -'' DooTcn 51 -' Ekxyn n 5 -' FxJFdB 9 - Corknag 5' W CorpExp 911 ' Corpfamn 24 Advama 22 AKaniB 21' '' Autxam 16 BiacxBi 35 Cabry HFNCFfl 13 IDVEnv 4"" tV MMTTch 11" ' tCTCorp 373t2V HNCSIt 36" -' CXSvsn 42 t2's Desxms 2'3z -'"a Fm 5 t'A FoFnOH 18 Ooeml 25 ' Coxl 16 ' Cma 10V -V4 CC8T 44's 42' kmCm 90'i t!' IrkrretC 21 -' ImiAr n 10 t' tmCmprx n 7 1 7' trm ' BickD 41'4) 1 G-H Amresco 3l!"J'e Amsg B n 8' -' AnxcKCp " Amtran 14 Amytn 2 -' Anacmp 16 -'A Anaonc Kn V AcM.m(jn X'n Deswein 20 -i Eicwflrn 21 tV FoeiNll 13' V CorcS 14 MaooeNI 6V t'A MaouE 2fv -V MaoPhr 5 -V4 Mao 21 t" MaoSa 5 t MannNBn 35 MamSt 3'' - MamStS 30 t 2 -'i BnbEvn 205- '' l l 4 BocaRa 5" l is AuKxMsk Ausoimu AutoKKjn AutPrOt DetSvs 11 " EKrrGas 2a t'u Fvvs 3ts " GAK Corsarn Crscos 6743'ie 45J 657l tl AdvtHstn 9 -v AiMnt 42 -' AerTestn 6'V V LVMH 43V tV LaJoaPh 3 LaDHings 23'A tV Labrfklvs 34Vt2" LacieoeSt 5s t' LaodFum 23"' tV Larksfn 15'A CapAsc 3' t'A GapAukjn 19'A ' CapWests 14'; ' CapSw 99 44' Devcon 3M ' EcFi 2 -Va FUnThms 84"! GBCBc CrtFsd s 55 H1.1BCO 38'A -' lECEic 7"- -V Hadco 37tl2 iFRSyss 24 -' Haooar 15'A tV IGEN 40 t4 HaaerBn 25 t2' IHOPCo 38'A -'A 10 -V Bonen 6 18'S -'IS 14 -'A 43 -1 GBClCppl25 -' Devon 61tlV EiecLohtn 21 ForjieA 13 MCOtTot 3! kitlManl n 8'A t'A nua 15 InrMur 12" t'-j CrtamCpt 9 ' AuKnoT -'A Cortecn Correct CorusBk Corvas Aenac 5"' v BonTon 15' -I7 Wv BondMot 11' V! 43't1V3! GKNHM 3'1! utacmn !ri -' bwcHnt 44'S vj r-fter4et Otalion 22' CaoTrns 21' ' 21 5- GseFncn 16 -' Diacrrwl 2 EcSa 38'A 2 FilSsmt 5 CnzBncsh 7i"i -1 27'a -r BoneCres 9' - CaptscNln 17'A -Vs Avar Avatar Avecor UajfUy 1V Mawa 10 Aefovi A'Mm Amacn I1 t'A GsE Sv 3 t'A 16 - I Fwnftm DiaoHIt 13" -" Eictras 31' CizBo s 34 'ts 3" -' 15 V 2' -V 3i - 22 -V HanFooo 19'1 t'" n-VI HatHmn 15 tl IFomn HamrB 33' -1 IMC Ml HantjGp IS - IMP Hancnd 59 -' IUSO Cveuslt 32-1" CarGn X -'a 4V I G'TBrycn 6' -W 83 1' Fnefiost MaNon 91 t' - ClzNlTin IS"- -'- 71! Vi Bonsowl 1"' T'l -Vi Bonso 6 X'i - BrxxMSl 5 13'? t'1 13 t IB 18 -' 32 t' 19W t GT tnterae 7 22' Fmcne Uanuomi 3 -' CostPU Cosico CosrErxar CotCp OSrUs IntlSpdw mtiTDSs sir Tot n Intvenf CnSys 51,i-2"r UdvUick IV -V UAnei s 16"2 -' Lake4no 9 t'A LarvSsdi 26" -l LamarAs 35" t LamaK4) 2 t' B"i! -Vrz GTi 4h -Ve kaagCp 11 - EuxAB DuviOC 41 -!' Eomg Dme4rc 7"! -7r EicArt DiamMSrv 6 -Vi EFI4 DrnH 14 EwrSr 47 tl" FusMsl Uapcs 16' t' uans I 4-1 5f 10 - 17 - 27'A 15 - 2 ' BooB 36 V 25 , -Vj Bonnd 9 V 25 - Fmar, Harcon? 1"- -'! IPCMcAJ Hatmpr as2! CSc4l 25 - I G'S Drex 13 - a 9 -V G-4 63 t Mapmto MatSom CveToh Qantv CardPln t ') Caroms n 3 ' GardGen ft 9 CsyrxoTh 6 -V OtMjw 7"i OovasO 4!V -' Avxflbh Avxwn Awon AvondF AvnrSe AwraSI 29'A 31' 28 t"l 23'A 7- 7"T2 -32 T'A 51 -V 17 tV 8' t' 9 -' 7 t'- 15 4 BoUPrn 32 S -'A 27 t1' 6 Freann 16 t'- I FsiArt !44jrFls12')-'- ISEFn vison 5 t 5' Gaozooks 25 -1 CrA4nsta 261 v BostAc 31 ' V 15' " 14 11 1 1" -" 13 -' 7W Lancaa S 43" - 24 ! I FTlAfcS Covenant 20 Henevs s 26 t ISG w B' Harmons 21'A t"5 ISGTech ;i 121 ! BosfSon 6 14'? - GaiaGen 1 - t' 46 t Gaeo 15 -1 Amogx: 41 ' Aiaogy T7 Arwvfc s 22 Anarvstsl 32 -V AnySur 46 1 Anangel 8' ' Arww 21 - AncBiVIs 44in-1V AncnGm 69 ' AncMrt 1 AndaanOv 4 Amrsons 9' ' AnvBc 40 Andrew 20-- -' AnnntCp 27" An4yan 1' Amsta 18 - Amem 2" Antom 143 AriaTh 9' -Vj AfiSOt 12i Lance 22 t7- 5" t'A FtA'n s Oavtig OCog Cwamet Ontnais OsUed 12 -' 8 4JA - IV t'- 22 -1 15 tVs 17 -'m 3'? - 20 t'! 191 - 14's BoslChk 5 -'n DmndT 23 t EronEI Dianon 10'A t Enron Diarae 10'a t'A Eitye Dieorich 6 - Emcc D9n4)Cp 11 -" Enwnylt Do"4l 27 ' tl'A fji1c Coventry 17 -' Cowzn 1213 -V Lane 1 t1' 6 t' GaoeoTn 28l -m 16'A t'A Fn MareNG Ma-Ci Manm4 wxl MFet MamsSr MstHDS kirvcto kwevacn AiwuT 27ti - BostnCom a Axonn S ' 8adim 2J Vie Sj, -1 Fstewpf 21' 2" t Gamete n TVs -' 20 GavnUH 438 tVe CareGp ' -'-'n Oton 20 - CarvMtn 21' ' CanO 4P - Cameo6c 35 Carwe 3 ' Harmugt 15 t ISSGnjn 4)0 HamonyG 3' f rTCDSan 3-' t' Hansna !l tV ITC Learn 4 t'A HamsFns 24 -1 rrECwc 12-1 t HarvevE 14 t' rriTecn 25' t'A FsrSH 17"- vfl 39 1, C-"vje s 13 - e-aoMoi r - CstBncrp 37" AMuTrrt Vi fVtlvW 33 14'! 6'A t Gfvuos '"3! DxB3 1 -'- Ens8d SO t3' FsrCsd A..bnm R BfassEa 115s' W Lanoar 30- t Lanoec T t' LnonwAS It 9 t'A Larwvs 3f t Lands 3C-- t'- Lanccxc 3 FCtrSA 114i3-l AOTV S 37 -1 Ao-hu le - Ao-So 15 ' ACan 84 3 Ars 25V V Art4ii 3"! ITI ASys 5 Vi Tran 7'j Ajtom 6 Atsvtt. - Autl 1G2 KtMBcg 31 'toi Vsj Aln 13 wMai S W ' A4 5l- 1 AMn 13 Ama 5 Mamst 21 Mu tW kvacart 25'A t' GronBol 1 -' GerJfnFr 17 .W, B: Sc tt 2f Bj"S Mas 12 tlWLCoft 2C'i t'n MaMeo 27"- -V went 4-x CslFedLit 15's '- CoMEi r Cocacii 57 Coransvs 3 B 4t; fsvs 22' 2 -v IXC Com 5P - 5' Dorotjn 4' t'A EmryvSt 43 ' t-s? Doumi 4 t'- En 1' -' DcV- 10 Eirxrte 9 - Dncs t3k tV ETametn 11- -V DxrSO 10 t'ie EncavJ 12"a -' Carri it's 4 Ojl 241- -' Cav 22 -Vl FsC vCps 32 FCv FCoct3cp 28 " -' FCorceC 87 t2 rMCi T 'l -7 &Tal 22 .H OdSvs 25 -v OnAj t OKMng Tl - fXesh I7 - MmSB 15 t Mrv, 15 7 - xsTich 10 trvfnSv kvlsoi InvM) itnaTori navry 10j -' enCMTn 15 -' 58. 4 Carom S'BO! 28 7 -1 3rfa 20 CT 3" -Vxr BK" 'O'l Bfan ' bcux " BtSysn2"l4l"- Bogf 13 fjf'lcn 1 .Hi Bnjtxpa 12 BiiSSvH 4 ' B-3n 25 . BCfj X -' Brws '8 a u ir, -m UJ 1A 10 -Ai I has r- -a FOioCp Dcvoep 1 " nrM 4 -'- GarR '9 s - 3an 11ivt1T Gvqcves Tt Ganntr 3 tl Gasxr-cs 10 t GawFcxl 1 "x Gem 2' t GeTiii 271- t'- 4 7 ' 45- Ma"Sk 14 - Mener s '9 C lO'-s kwOico ' - S' -' 10 t 28 8 t Sf A 43 3S -' 52 -1 ftnvflw-a Sv t'-w I It-VK 6 t'-v FftComn Lavscom B t' LarDav 2" t LasrFarft S' - LsrSgni 21 -' LSrva B 3- 4W Lasnwlc 4' Lasncp 3 -Vs Camzon Car CasaO Conwe (C--2l Coon 2'' CarrmT 20 -1 Coonosa 27V-H '- 19 -l kua 1' u CrS,' 12 V DaoOn 2i - Oeud 20 5'"A t'lS DtrwCo 24 t " EncofrVs 32 t' FstOs" n ISTI DmFn JO'S EndnoS 13 -' FsO-Fn 15 t' Ansvs I0i''' Amc 16"t-V Arnvn ft 6' AnKWwl 2'" -Hi Apolus 1 26 -Vi Cas4an HavesCps r t log 12 -V Heaoncn 16'1 t'T6 ImagEn 3''! tVsz ConanM6C nsxtl page Dnnai 53 -1 Enaaonc 10 FtDrl ConerC 46' 4-r SiSYS 36'- -V BrtBo 12 i Caseyss IS Find out why so many investors are switching to Siebert. si--'.w.';Ji-. ' wortun member ot the NiSh. Muriel Stchert Mke have been a mrmher ot the NYSE lms(cr . than Quitk & Reilly SihviaS and hdelitv ( )pen a new actMint and ftet 50 off tommis.ios on your first 3 trak-v 1-SOO-STOCK-llext. &4oi ; ..sh ish iflShjJn..Nhii '7 Trrr::; JET tm-1ilvixh $,..,.,s,.,j $473..iAt.. So No I No j No I V. j Nr. I j3l. Ik. Smilti Kamo li l V I S44I 71 i S4' I V4 n No No i No I No I No No j 1 4 . j ) 1 1 knl'v j'" K' jl Wi $122 'At - j No j V j r j r r-v . rs ( liarl V K a(S S.I ' ?i' ' ah; j.144 if ; !' No j j c 'Irv V I V j t ' Strtvm MI7 i MV7 ' ihlV7i 5 c ! Yw j Y 1 j r I r mm dxii I 1 m li't. V' l srns V aji!-i n. L"i'-, 4 fnfi(w. avwinv itndte pvH nrln iitfriii Nr.a . ,fK .1 'r liM-d hi 111. pi- or Mrv 340A South County RomI P.lm Besuh. Fl 4)HO 56 1 S03-4400 Esuh!i-.hed 1967 Memhcr NVSF NAM") ft SHC

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 8,600+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Publisher Extra Newspapers

  • Exclusive licensed content from premium publishers like the The Palm Beach Post
  • Archives through last month
  • Continually updated

Try it free