The Palm Beach Post from West Palm Beach, Florida on March 24, 1998 · Page 25
Get access to this page with a Free Trial

A Publisher Extra Newspaper

The Palm Beach Post from West Palm Beach, Florida · Page 25

Publication:
Location:
West Palm Beach, Florida
Issue Date:
Tuesday, March 24, 1998
Page:
Page 25
Start Free Trial
Cancel

THE PALM BEACH POST TUESDAY, MARCH 24, 1998 7B laat Pit Name lm Crt; Lad Cnf La Che im at. Last Cf La On laat a Name Laat On Name lastOC WackCor 26'i-l'n rVadOiRn 26 - WaNco w i4 Wanoc 7!V V WalMart 49'" - WaldnRP 24 V Wakjrna 34' WalCS 35' -V Walterlrxf 19' -i Wamaco 384 t'k WamL 167'V 4' Weens 31 Weens prA 25 -V Wader n 14 i' WemRI 44 -' WemRlpI 24' ' Wem 3tt -i UUaicMh W -V Weetvaco Weverh WhiTech Whrlpl Whrtmns Whinakr WieyJA Wiliamts Willoros WilmCS Winmss WCor 31 V WUwCXr ,13,'.-. Wngley 82'S '' Wynnss M " -' New York Stock Exchange TnPcxyla 1 -V TnConll 28' -' TnangBcp 3tV -V TriarcA 26 - Tnbune 641 -1 TnconGn 29' - USXCaplZ 51 - USXMar 38 USX pfA 51 - USXUSS 40 -1' UltramDS 35 'A UrnSceEn t7' UDomln 30'! UDomfl 14' ',' LOompfB 26'! -' UHltnCr 64'V Ullum 47!V -V Urwtlnd 13 -' UKinrj 15' -'A UMendn 29' !' UI0RerrSn21'-1 USAinray 70'-2 USBancp123 US Filler 33" - USHme 44 ' USHmwt 24 USmrJss 27 -V US Surg 33 s' -V UMTecA - UWR 18' UWWis 32' V Unnrodes 17 -1' UnvsrCp 44tV -' Nam, last 0t me laat Cut Texacoi 617A 4 TxneWam 75 1Vt TwnClry 17V -Vs Teilnd 53 - TmM 63V -Vn Toy Biz 10VI -VI TeilnsIS 53Vi -V TimMO! 21 -Vi ToyRU 277 -1 TPac 43 V Timkent 34 - Trarnrrin 28 -VI TexUtl 40 -Vn TrlanCp 6'A t'M TrCdag 23 4 TxUtElpfM25 Titan Intl 18 - TrCdaprC 26' TxUIEIpr025V t'M Toastmsl 6 - Transm 122HW-2V Text 2iV ' ToddSt? 5' 4' TrnDEof 26V Va Textron! 77' 42 Tokhem 17 V Traninc 26 TextrpfT 25'V TolEpfK 25' ' TrnsaHHs 75' -1 Truck Pit TolEpfL 25V TrnsRly 16 ' ThaiCF 5V! ' TollBro 28 - Tmmedia 57 4V Thai 9V V Tomkins 24'A 4 Transocns 52 3 ThermoB 37 -1 THUgr 59'! -1' TrMMex 6' ' Truokolt 46'" TootseH 72'4 -1V4 THMexA V ThmBet 58 I1 TorcnEn 7' TrGajSur 11 " Thomlnda 20 ! Trcrlmrki 46'4 -1 Trnspro fit Thorlnr 39V -' Toro 38' -'A TranstxGe 16' ! Thornbg 15" TorDakj 44 - TraPCp( 26' ThomptA 26 - Tosco 36V - TraveWs eon-l'n ThreeFS 20' V Total S9'W TravlprG 53"a- VKMOT VKMOT2 VKMuTr VKNW VKPAQ VKSlrS VKTIM VKTCA VXTIG VKTPA VKValMu VKHiincT VKHilncll vartslar Varcos Vanan Vastar 15 -1 13 -V 16" 14 -V 17 V 12' -Hi 16' 17V -V 16'! -VI 16' -V 14 -VI 7' 10V -VI 13V 27V t3' 54 -', vaPwprr Visnay Vitabnk vitro Via 25" 20 V 21' -VI 12 V 25"' - 52 -1 56' 16' u UAL as1'-!1 UALpfT 35 UCARW SO -' 68 4" 19' -V4 Name taW Ot From previous page ana uet 0, X-YZ 96 -1 TEMAF TEMFI TEMIF TmpGGv TmpGIb TmpRuss TmpVa 12'A 4 18' t'M 137 t'M 71 77.' 3874l' 8 37 43 26' -Vt 26 v- Va 57V -VI 38V4l' 26V1 - 11 29 -' vorjalorw VorilrXl Vorndos vomadopf VucM 13' 55 -V 38' -V UGI 28'd Vt UNUMa 53 -V UNUM25 26 i URS 14' -'M USCan 17 USFoodv35V -V USRentl 27 US Rests 27 -V USRst p(A 27 ' USWea 54 -V USWM 35 V USWstpfO 73 UUniaon 37- -V Unicom 34' -" Xerox TngenE TrigonH TnNel Truvtyln 15'! -' 30 -VI 381V 53 ' 35'A 1 Tectvl Teekay 37 30' - 421 V 60 - 110 V Wenn 21 16' -' XTRA VPf Soc 64'! , -Vi ' tX 4f 24H- ,j 45 .Ve - 30" Urnti 371! -V 28' -VI 68'! - 39 - 61 - 48' - WedptHIt 65'' - WMhF 311 -3'4 15V V Tefrortn 25"! UmFirsI UnlNVs Unrievrs UnCmp UCart WolFnrfl 49 -' 32V V 13' 4 5' tV 26' - 12 - 13V -1 28' -V 13 40V 40' VI VankEnS Tektrnxs 47 TeKDan 434 -' TIcmArgs 37'A t'M TelcNZs 39 - Telltale 74V -V TeBrasI 133' TeWexs 42 -' TelArg 38V -V Tewtfcsp 1267 t7 TelPsru 20V TelMex 57re2 a Wendys 21 V -V w WashGs 261 V WashHm 4" -V WshPst 525"! -1' rorkln TnlEng Wendy pn 51' -' Wwx .V -VI WilsrrO Triumph 43V -V TraecHhn 23 -' 2aleCp WBKSTn 34' ' WHXCp 16 -V4 VHXri 55VJ Windmr WinOOt Wmnog WinslonH Termed 1VA45 TVA46 Tepco Terdyn Terex Terra TerraNfln ZaieCpm i04i' Zapata 1V TrueNth 31 ' Trump 9" -V Tuboscope 18' 1' Tullex 3 Tuppwre 26 -1V UrxonPac 54 - WashWtr 24 ' WasleMInc 30'! -' WasleMinl 7 -V Walerlnk n 15 ' WstBrC 'V WstctEo 23'' ' UPacRa 23 -V UPlntr 62' -1' ZwrjCoal !6-v 42iV ! WHX pfB 48'V -IV WCOfl 48V V WMC Ltd 14V " WMS X'V WPtH 33VS Weslcp 19 V WstAllassSI'V 2'1 WOgHls 16VJ -V WstnGR 19'V UUciri nfA 47 . WscEn WiserO Wieo WdvTub Zentca ,6-ls UnTex 22 " Unsm 12 Unisys 19' -V Unsypf 47 V VeoaAGn 68' ' 28' V WalersCp 51' Wamjn 26 Walscc 29 ZemnE ZenNtl Zanix 4 7. f.J I ft -V 7V-'Vk Vencor VerrtDGC USWslplB 26'A 48'w3 56' -1 Turksn 6" V UbAWSWM1 -' Veslams Unocal 41 1V Unovan 18" -V UibnShp 32H V UrsUIBrdd 18 UsHeF 9" -V UlahMerJ 6 UtlCCplC26" ' UMiCo 39V VS V VFCps 51' ' VaxRsrt X -V Valassia 38 t Valero n 35V ' VlyBcp 40 ' Vatspar 37 w VaiueCly 16 VKAOvM 15V .1 VKACBd 20' -VJ VKCAQ 17'V ' 360 Com 31 V TotRenla 33'A ' TravlptX 27 Tidotr 48t2V TotlSya 30' - TraHprE 26 Ttow 48' -1 ToflaAcpr 26Vb TravPrp 44V t'M TxnoCo 70 ! TwAmo 46 -V Tredgar 71V -7 TWCappf 26 ' TowarRn 23' Tremnt 58 -V 29 17V! 4 22 24' -VI 21 Vn -VI 29' V 26 33' V IV 21 V " ' ' , TetegSgn 41 V .TekwCW 2 -V . TempleM 64VI - , TmpChn 8 -V TmpDrgn II t'M TerrNov Tesoro Terra TiCapplA TxCappfB WolWWs M V " , 43l 4 4 13S ;V 14 -' 23 -' 391V 31V! - 22 2V! 20Cenrnd 29' - 2002TT 13 -Via TycoWl SSH'K -" Tyler 70 -V Tyson 20' Vie I IQFft 9l'A - vestSe ViadCp WmpalCm VmaCone VmlgPla Unit " " UtdAHIt 1 UAM 29 -V UtdAiKO 14V -V UldCosF 17' -V UnvFd 47 - UwHfl 21 " UmHt 56-1' Unvsioni 39'! -Vi WPS Res 33V Wabash 30' Wachovia 84' -' WackhA 23" - WacMiS 21 -Vl WatsnPhi 36 -4V Waltslnd 29- Waxmn 3 -' WtfrfrJEnl 42' 3' WebbO 30' ' WstnRes 434 -V WtnRsCpl25" -V Westfietdnl?1" ' WestAS 27V - Wslpc 35" 4-V Zero Zumln Zwen USGwl 39'! 11 WooMh WrldColor WrlrJCp widFueis USG 55 41 USThc 32VK - USXCap(25' ' ZawsTI UnoRal 7 ' last Cht VKCAV 15' -V VXACCv 22' -tV VKACInc 8 VKIGM 11 VKMIT 10'! -V last Name Last Cht. Name last Name last Cht last Cht Cht Cht Lett Cht Last Cht Last Cht; -Vi 12V 14V 14iV 14 ' ' -V MS TBR 3.36 75 MSPEQ 109 MovaaStr Muigrph200e 6V Munib 46a 9' LsrTech 3 LazKap 10V LeathFac ' LehCSCOOl 3.33 4 Cabkrteig 2 CagieA 12 10' Canon Cambior.10 6' CamdnNn160l 58 r.Maira 14 14 American Stock Exchange 41 75 21 5' V V 4 -V -V -V -1 -V 1 'A '4 -V MumMtg143s 21 'A LehGTel3.68e 29' -V -VI - 12 W 14' 5V 9 LehSTcwt CttoTicaa 30 6 2' 91 2 5 1' 57 11 4 21 9V! 2' ecCancTr Last Chi; 13 20' Munvst 54 MunyAZ 69 Myerslnd.20b NFC 63e 90'V V 9 -V 6' V Vi -V - PacPharm PacRiE PcRSEwt Pacifpt500 PWSPMid PamHId PanAmCp ParkNatl 1 92 PaxenC Penob 20 Pentegra n PeopleHs 701 PeopleTel PermiC PemCpl2.12 PhxNIet Phonetel PicoPd PiedmBcp 40 53V 11 53 IV VKCal 69 VKFLO .73 VKMAV 78 VKOHV 70 VKSelS 72 VKNJV 75 Versar Viacom VracB ViacwtE Vkxm VdeoSvcs Vkcos 06 VstaGg vnaFd Vitafdwt V TeinR .05 TelDta 441 Tenera TexarkF 56 TexBotch TexBiwt ThrmDet Tlwrmed ThrmBio ThCardo ThmoEco ThrFibr ThrFibrrt TnmFt) Thrlnsts ThermoOp TrvOptkl.ODt ThrmPw ThrmRe 20 ThmoSent 19 171J 2' 103' 4 10 3V A-D NTNwt 21 ' 10' IV 3' - 8' 1 31' 7 CannFjm CanyonRs CapPcHI CapPrxs 10 Tjlrrkolcli 34 UVem 321 tccaJFinn ecLuxtec LynchC MAI Sys MBCapfA 88 MCSrip 16 MOCg MHMServ -ft -' NTNCom NVR Nabors Nanlck 14 IV ' 31 28 " 211S 10V - 2' -' V Name tut Che; Oartng a 8'! -' Datamet 1 ' Daiaram 11 -' Davco 19 -Va Oaxor 50e 15V -V DaytonMn IV ' OeVVoKe 6V -Vt Decora! s 28 10' DelLaba 14 30 ' DenAmer 2' -V DevnE 20 39'! 3' OaMetA 16 -' DraMerB 19'2 Diamnosn Be3'! DigCTa -' OigPwr 6V DigPwrmrl 1' DiooM 10 -V DivCpR8n 13 - DixnTlc DolAutFj2 75 44 ' Drenrlnd 12' -V DryCal 56 10V DryfMu 58 9'! -' DrytNY,56a 10' DnvHar 10' E-K -V -1 -1 Carematrx Carmel AMC 24 AMCpfctdl.75 41' ARC 5V4 ARM Fn n 08 23 ARM F pi 2 38 25' ARVLrv 131 32'A 61iV 3113 1 V 4VJ 6" 6 13' 7' 12 2 19' 16' 16' 4 27 7 7 31 V IV 16 6 21 19 38' 31 25V 1712 2Vi 10' 3V2 24 V 'ft . V - - 140' t'A 36 -V Audvox AudSurv AutoBond AutoBplA Autotote AvenEnt n AvrvaPet Axogenun Azco B&HMr BHO BATInd1.09e BFCCnsg BFXHosp BHC100e BadgrM 601 Baker BalCaren Balchem 05 Baldw BanFd4 49e BkSWndn 20 BTdepP188 BTdep0191 BarHarbn128 Bamwt Banstr BayStBc n BayardOn BayCorpH -i -' Foodrm ForstLb ForstLbwi FortNatR FortNRwt ForumR FmWn 3 25e FmkSel 44 FreqEIS 20 Fnedm 04b Fnsctis 28 FrontAdi 15 CAFnd 48 GPStrat GST Tele GamaB 10 Garan 80a GaylCn GaylCvt Gencors 05 GnAuto GnEmp 1 .05e GnMa GenvDr 28b GetohGk) GiantFd 78 GfcWatr GlcWatr 0(2.27 Glarflt 70 GlbOcn 06e GlobSml 78 V -V -VI NBcsTX NatBev NatGsO 24b MSBBcp56m 36 9 -V 8 16 1' 10 1612 71 14 v CarverBcp 05e 15 CastlAM 66 24 MSR 101 1' SJW234I 67 -1 SVBcp 48 40 t'A SabaPet 4" 'A SagaCms 19' SBVenwt98 15 SDgoplAI.OO 16 -VI SDgopfB 90 16' SOgopIC 88 15 SDgoptH182 26' SFeGam 1iV -i SFeGapf ScandC 36 -V Sens 8 -V Scnult 20 22iA ScopelOOe 64 ScotBcps 20m 10V SbdCplOO 377 SecurAsc n 7 ' Selass.18 9 Seltcare 10 -' SentryT 1 Sentry pf 091 1 -' Serve 8V2 -14 SevnSea n 27 4 SheUdPhm Sifco 151 23' SgnlTech 6 Serfds ' ' SkvCh 6 'A SmtnAOA 60 44 SmtBIn 58a 10' 4-V SmtBmM 82a 14V2 -'A Snowdncn Softnet 6V rjcSaoen ' SonusCgn 9 VI StrinBnc 35 16'2 -'It 9 ASR Inv200 22 V NatHRtyn 33p 17" V ATP1asa.18 CasFd132m CelScwl -1 V -VI 'A Magicwkn MaqnHunt MePSlOO 1".' 4 13iV NHItcres 33 141 ATTRI280 'A -1 CelSci PincleBs 40 PitWVa 54 PrrDsms 1.201 PlnRsc Acadana .441 22' 26'V 'fc 4V 4V 52 301! 1 1 45V4 3' MalibuEnt NtlRlty 501 NatwStln Neophmi -V 4.' Vi 4-y 1' 51! AcmeU VVjyAZ 77 VoyCO 74 Vbyfla.76a VoyMN.93a ThrSpect ThrmTer TmoVisnn Thrmvolt Thrmolse 17'V 2' MandCO0n3.54 40 20 4 1 13 CFCdag 01 CenMpfaw CentSe 2 42e 15 5Vw 28' 31' 26 25'A 55' 16 1'A 5" Martton 26 -1 48'V -V 27 - 6 IV ' 11' t'A 15"V -V2 21 -'A 24 -V 19' 9 3' ' 12 32 V 10 -fi 16' -1 1112 6' -VS 1112 - 10i - 6 -'A 71 -' 4"2 -V 5 -V 15 -' 19V2 -V4 19 'lz 8' -V 22 3' -' 8'-4 -VI 1 V 4-V 103 58iV -1 102 102 33' tV 2 -V 11 V 8V -V 12 - 14 9 -V 14 -f 17 -V 7 -V 19'V 1 2712 i 6 3 41V Nelmed 08p NMxArl 541 NYTEI 52a MaroGrp CnSorD200 gg -1 ' 11 PlyRA PlyRB PolkAud Polymed Polyph 10 NextelOOI.01 27 VbyMN2 82 VoyMM3 76 VulcCp 80 -V ChrtMMn.23p 13' -V V -1 MassHE 74 Matec MaximPh MaxmPwl MaxxPtrn Noblelntn 10 4- -V -V -V Thmolsun Thmqst Trtrmotx Thrmwds TnrRvF.44f Tippery ' W 13 IV 12 5' 17 2' 1V4 10i V Action AdmRsc 10T AdvMag AcVPhot AegisRHn.96 Aerocntyn Aeroson AirWat ArrWalwt Alrmgds Aiarmgwt ChaseCp 211 17 ChiRivet s 7a 40' 16 NordicA n 70s Norexs - -' ' -1V4 11 -V 0 1 -V 3 29V4 -V 26' 36' !! Cruel Chllnt ol 1 81 24 31 -VI 4 ' -V - -V 14' 14V V 14V 15" ' 14V V 13V -VI 16 '-1 8 'M 28 8VI V 12' 574, ' 13' . .- 1V 367 -2 14 , 20 . WRIT 1 08 WashSvg 10 WatscoB 14 Webcolnd WeHco 20 ChinaEn n EXXA EXXB EZServ EZEMA 211 EZEM B 21t -' 4-Vi Polyvisn PonSys PremrBss 32 PrmrCa 0(225 PrpdLg PresRA60 PresR B 60 PhceCms Pncell 14 ' 4 -1 V -V 1 -V -v 1 -1 ' -Vs -VI V V -V -'A 1 'A NAvacc NorestBs.21 NIPS pi 4 25 MthnTdlia Novavx Citadel Bayou BSCUB BeardCo BemaGdd BentFH BenlPhwt Maxam McRaeA 36 McRaeB MeasSpd MedcR Media 56 MecnaLofl Todhuntr Totutti WEpfA832 TolEptB4 25 TEplC7 76 TolEplDIOOO 5' AlbaW Gottink GoVfleo GkJStarR - GldFkl GclfTrst164 GormRup 56 GrahamCp CitFFn Crtalnc ClrvwCn 1 41 22 5" 13 2' 16V 11 AHaagen144 16"ie Alfrn Nstorn Numac Es'nCo 52 EchoBay EcdEn 32 EdpBrs on .98 EIPasoE AllncBcp s .20 21 CoastD Cnnnrtm 4-1 ' NCAPI 74 'A V -' 1 i 4-V WeiGrd Welsfrdn WendtBr WenBrwt Wesoo 1.141 2 9 24V4 2V 10' 20 6' 1 11. 7 12 1 3V W 1V4 6V! 6" tV 4 5 2'A i 3V -V ' 1541 -1 28iA 4i' 3 -' 10V -'A 10 42 -2' 26 ! 25i 12 15 14 1 HiStiearT 8'4 ! Highk1lnc106 14'A -V HolyCp 60 2712 1 HmeSecrn 10 ' HomestVi 14 -1 Hondo 5 - HrjcperHs 06 20'4 tV 1 HrePhms 912 - 1 HospWwde 10 -'A 1 HostFdg 96e 6 i HovnEn 10V i HudsnCBs51 24iJ -V l HudGn 1.00 48' - HungTel 9 -' - ICHCpn 312 -V i K3I 3i -iA 1 lumcs 6' kksntix 9" ImpacC n 53e 1812 -V lmpacMs46i 177 -V ImpHly 03e 10 -V knpOrlg220 57 2V klcOpR.601 11 iA IndepBk s .20 17 4 Intocure 12 lnstron.16 18'2 4-Vi IntgOrth 6 InlegTc 1'A IntegTc wt ' eclnlkiC 2i -' tnleiplyun 30 -VS kltlgSys 3' -V IntFmSv s 601 30' - InterDig 5'V -'a Interlotl 9 -' mtrmaqn 21t 10' -V mtAinSn 9 InCorrrM 8 IRIS 4iA IntThrgh InThrpI WstGC 4" ' Intrsystm 2 V WrsyWl '4 mtPcly 131 23V4 V lntrustp(A206 26 lonUser 2 -1 IvaxCp 8iVis i JPMCIn .13p 16iV t)iV JTS Corp ' JWChar 12V -V Jaclyn 4 Jalate IW JanBell 4 - JanBdl wl Vu Jetronic 2 Jinpann 7 Joule 512 KBKCap 11' - KFXInc 3 KVPhB 25i 4-1 KVPhA 25V4 1'A Kalusgn 5'2 V KankakB .48 37 4' Keane 48 -1 KVFslB.50 13' -' KeyEng 171V tl" KeysHeritl.OO 58 -1 Knern 6" Kmark 2 ' KingPwrn 3'a -'A Kit Mfg 8 4 KogrEqlOO 21V V Krug 5 L-R CohenStr 68a 9V 7 15' 12' 7 17 1'A 4 14 5V! 20V4 17i 17" 65V4 9' 4 11 3 13s 15 14 13' 3 9"4 22 4 6 14i 17 BergCa8 50e ecBestcp BethCp Brbbn BxjCRadn BinkSame 40 131V CcU Tompkm s .85 TopAirM TopSrc Tortel TWAwt TWA TmsU 14 TransFnd CoruEngs88t 7' PrtmeRsn ProActJV PrtBcp ecProOnt PropCapT 24a Prvena 12 PrvWor 12 PsvcCp 08 NGAPI 79 NMOPI 74a NuvWA.76 OOkiep OSullvnC 32 OtiAd 16a Medq Meow pi Medtox MrdiGp.20 MercAirs Mendlwl MerPn 32f MerPISpl 32 14'A 4 14 5 1 63' 714 7 3 17V 48 1 13 13 V 21' 8' 8 8' 9' 8 9' 11 11 i 10 14i 13 15' 31 V 15 14' SCEdpfB102 SCEdplC106 SCErJplDlOB SCEdptEl 19 SCEdplG145 SCEd44 2 09 SlhfsIB 601 SwGAFin.44 SpalialT Greenbri GmStCA .65 GreyWolf GreytindL GnslSloan GrovePrp 85e GrSimec Comlorce 7 - v -'A 4-V -V 4 1 -V -V ElecChm 501 Elsivm 1 878 EmrgCmn Ementus Emerfl EmpCar -V -V4 Comincg 30 CmrJAst 68a WIRET1.12 WstStrg 40 Westowrn Weslwrwt 2" 15' 2' 212 3 V 31V 19'! 16i 13 13 4 4'V 3' 10V 4 llil 4 8 1 6' 9' 54 2' 16 Vn 16 3 19 CmcBst120 17 6 75 3' IV 41 14 -' -' .-' . V BoRA BbRB BiscApp BlkBK 80 BCAK3 88 BFLtO 72 BNJIO 69 CmdrAp CmdrAvyl r.mRj.Pa fU -V V 'A -V -' -V -14 4.V2 -' V -V -V v -V V 4-' 4-7 -V 4-1' - -14 -14 -V 4-14 -'A 4.1s Transmont TrexMed Trmrtech TubMex TumrC PSColpl4 25 PbSl201 12a PutnCA 87 PIGMT3 80 PutNY 81 QC Optics QCOptwt OmraMull Oncor Onoormd OneLOt 1 20 OneLbpf 160 Ophidnun Organgn s OricHHA OriolHB Alxiugn AWOwtA AWDwIB AlUHstl AllouM Alphain AltLtving Alcoa p(375 AFSIP2127 ABkCT 1 521 AmBiltrl 40 AIM 84 28 AIM 85 1 20a AIM 86 3 01e AIM 88 2 23b Alsrael 1 .44e AMdPrvn AmerPag AREInv 88 ASciE AmShrd ATechC KmlvP;r.n 16f 16' GullLb HMG Halifax 20 ecHallmF HalEP 52 HalEPC t.M HallRlty EmpCivl ErrflCplA EngyRsh Engex EnvSafe n EnvrTc Envirolst 4 V 12 15' . 34V 75 11 52' 30 3 14V 9 14V 36 2' 16V! 13'! 1 111 MLRus98wt MLRus04 n MLEur02 n MLHrtOI MLM11 02n MLORCL03 MLTTYId Mermic MelPro 301 -' ' -1 ' -V v 14 WhitmE WindsE gn WmstRs Winton 501 Wimonwi WirelessT 20 CmtvCaD 18' -V -'A 'A V -1A V SpcChm SptSup wt SpcdsClb Stage SPDR 1 23e SPMd 77e StdAuton StdAutopf 1.02 BNVIQ 82 BlarCp 60 CompTch - -1 -V 32 5V4 u-z Quebcor 40 Comptek Cmptrc Cjmtim n 412 6' Oshmn RFPow Pagan -1 ' -1 1 -V V 1 -V V V Blimpte 04a BlondT Botke124 OxldTEn1.47e 27i USLiqn USB Hid s 221 USFGP 1 70a -1 -' -V 4-2V1 -1 18 17' 2012 251 26 V 22 23 2i 1 Vl2B 91 ' 109 70" 8 11 4 12 8 ? 3' 24 20'A 7W 8'A 2 2V4 2'V ' 171 12V 4'V.j 22'2 3' 34 'A Meteor n Meteor wt Mernkan En20Bi 72t EgualBc n 24 Equusll 50e Espey.70 EssxBc E12UA EtzLav PABBks24l 23 PC Quote Halsey HallerM s Hamptl HangOr HanvCapn HanovCwt HanovCun.16p HanvOir 21' 16 13 V 14 4V4 IV 20i 2' 37V! 12' 24' 18' 15 3' 9 311! 19i 213 6V2 19V4 10 WisPpf4 50 WolfHB 32 WEBAstla 39a WEBAstr.14e WEB Bel .736 WEBCan 24e Metromda ComslhBs ConcrJF ConcFB CnsTom 60 ContMtl Continucre CoreMatl -1 -1 1 PGECappf1,97 25' PLC Sys 14 24 15V 5V 3 8 28i 7V 7112 -5 10V. 12 ,," 19" 15i 19 , 20' ' 11' . 25 10' ; 6 15 r-26V2 7 28V4 BogenC Bogenwt BcltTech BootsCtsn Bostnld 26 BowlA 40 Metrompf3 63 56 -'I ' 1 -'A StarwdFin Stepnan 08 SWCap 89e StevlnlA StevlntB SUIwtrM StoneStB 46( StrgCmp StratCpn Stratesc n MehAnt 2 UTIEngs Unapix UnpxwtB UniMrl Unrflex Unilab Unimar 1.91e UnaMbl AVangrd 07e 9' 4-' 'A 2 -1 -'A V MidPennn 76 4' PLM PMC 1301 PMC CT 1.741 PMCCn Ampal RamcoE 02e ecRander RLionlnn 2 20 RedEmp RedEm pf .78 ReedJwfs Refac RegalBel 48 ResAsst n 27p Rehmtgn Ridrton HioAl g 70 Riviera V -1 1 - -' Vis 'A V 14 19' 7 FFPMkn FFP FPA Fablnds 66 FallRivrn 96 13 14" 22 I6V4 4V 13' 14'! 8 3' 6i 5 22V 8i2 8 2 38' 41 33i 2V4 8 16 1312 7 5 5'V 31 ev ComCor CnmerBk 24a -' -IV -1V4 -VI r v '-'fit ,v Vi -' ' -! !,! v v V Harken Harok).34t Hasbro 32 Hasting 40a Hasting wi HawAir . HavwdBcs 601 ColtnVgn PSBusPk136 24' PcEnolA4 36 76Vl WEBFra 38e WEBGer 13e WEBHK 69e WEB lis 38e WEB Jon 01 27 10' 6 8 11 14' 15 28 15' 5 6 8 4 VH 1 32" 16 23' 2V IV V 1 2 62' 2512 6 7 490 25 26' 26V4 20 12 271 Sulcus BwOdr Bowmr Bowmrpl300 Bowne 36 BrdgVws.20b BnllDiq MidABc .641 MidcstEn 32b Midlnd 751 MkJRs MidRswt MidslhB 24b Midstnpt.93 Sunair 28' 32'! 21' 77 2' 1' 22'A 46'A ' 14' 77 10V4 8" IV 3 28V4 9V! 8iV 201 28 6V4 6 23' 21 1' 6i 1 11 5 18 19' 42 "4 3 23V2 13'A 2V 3" 13 4 41 2 7 uxinio 2'e ecCreatC Prm 3? PcEnplB440 77 PcEn pfC 4.50 7912 19 20V4 18 17 4' 4' 5iVi6 2" 1 70'i 23 3 3'2 5'V 11 1 10 33 'V 2 71! 25 23 6V 14V 12 13 PcEnpfD4 75 83V FalmthBc .241 FarmTel FarmTwt FarmTwtA FarmTwIB FemHIth Fina 3 20 8V4 CrowlMil CmCP 24 -'A 'A . 4 V ' -V ' V 'A -I -1VS - V 4 -'A -1 13'Vn ' BSB&lb 84 BSBMun 1 001 BAB US 1 201 CEFmko CmCPB SunNur SuprSrg 50 Suprmlnd 841 SuretyC SussexB n SwmgNSI Sybron Svnerats n V -1 -' -V Millennia MmnMul 76 MinPplA5 00 Minnfr2 59a 9' -1 3' 6 V 7 37V4 47V4 3V 2212 V V 2 15 16 1'! 12 47 7 6i2 1V 'V 3VI 1'A VI V ' V V V -'It -'It 4 1 -1! -' - - ' -V UnCap UFcodA UFcodB UGrdn 06e UM06H 70 USBowt USBiosci USCeH USExpInc UnitelV UNITIL 1 36f UnityBc .01 UnityBwl HlthCh HlihPro HltPlanet Heartlnd 75e HearlldT Hearx HectorCm -V v Vi 4. V RivieraT RobertsPh RobtsRIf n .571 Rogers Rotonic 04 Roltlura RoyalOg 10" Ampalwt Ampex Amtec Amwest 40b AndreaE s AngMtg128f Anwortfin ApexSilvn Apogee AppleOrtn AnzLd 38e ArmorH ArrowA Arhyth AstLivng s AllPrem AtlTeta n Atlantis AudtoBCn AurJioCmn POtptAI.50 PGEplB 1 37 PGEpfC1.25 PGEpfD1.25 PGEplE 1 25 PGEpIG 1.20 PGEptH 1 12 FinlFedl a -V V -1 1 -1 -V 1 -V V V -1 -' -V -V -' -V -V 2 18 19 18 8 11 2 12'! 5" 11V 3' 1 20 V 3' 14V 6' 5 3 CrystOil Crystllx an Cutxc 38 Cvbexlnll MissnWv3 30e 3 WEB Mai 05 WEBMex 516 WEB Net 96e WEB Sing 05e WEB Spn 85e WEBSwd 80e WEBSwi 57e WEB UK 59e XCLLtds MonPplA4 40 73 38 1V 41 IV 2514 25VS ' -Vn 4 4-2 -' 4-Vi MonPpfC4.50 8OV4 Cvcomm 22 21 21 22'A 21 20 19 27' 25 V 26 25 7' CECo CETEnvS CFXCp 88 CIM 75a CPS Sys n CSC Hid pf 2.13 CVBFns 40 21V- ; 18 . : - 21 V ' J RoyceGpl186 RoyceM 0(1.94 39 39 Cypros -1 t Heeo s .07 HeinWr.35t HoistC HelmCap FtAust 55e FAusPr 72 FtEmp320 FtNatCp a 44 FtPMsn n 48 FstWVs 601 FstledA Flanign FlaPUtlO V -V 1' -Vis 43'2 1' TDSCaplA2.13 25 TDSCaplB201 24" TabPrd 20 13V4 Tag-It n 3 Team 3V2 TecOpsSv 60 14V4 Teche.50 21' 11 ' MoogA M005B MMed MorgnFs MoronGo 0B V Vt ' -' ' PGEpll 109 PGEplU 1 76 PGEplX 1 72 PGE pfY 1 64 PGEplZ157 PacGale S-T VISHokt ValFrge s 201 vallyfls 751 VKAdM2 .74 47 26' 6' 121 60 UHi lecn DairyA DairyB DalK3 DanlHd 5 11V 24'- 2'A 9 LXRBot 3V2 LaBarg 4V Lancers 13 Landaur1 30 29' -V 4 ' Heimstr Hemispx Zevexn Ziegier 52a CVFCpn Cablvsn Cablvsnwi MS AMD n 3 86 27 4 Hmisph wl Name Last Chg Name last Chg, Name Last Cht Name Name Last Cht Name last Chg. Last Cht- Name last Cht Name Last Cht Nam last Cht Cht Name Name last Cht Name last Cht Name Last Ch. Name last Cht Name last Cht JacorCm 60 -1' InHome 1 7 '-! 6 t'M Enzon 4' BrkdleLn 21 Vx 12' - 10? 4-Vw Hearrprt Hearlst BMC Soft 78 - FtSvBanc 25 FSecCps 24V2 Cyanotc 3 CvbrOot 24'! JkksPac 7' InControl 6 tV 31" -1 6 ApctieM 2 -1 Apeflus 11 -Vw AlansMed 5 -V Albank 49' ' 9V -V ColDwns CobMED CotlTel Nasdaq BMJ Md n 6 -VI Vw Epitopes EgualNet Jamesnln 11 ' -V 46 t'A Haflel s 2' -V Gensym Genlex GentiaS Genus Genzym FtShengo 42V4 DominHm 12 4 Donkeny 2 -V DoralFins 29A 4 DrchHu 14 -1 Dotmix 2 !! 9712 BrooksAu 14" V Brookstn 131 - Braokm 16 -1 BNCMrtn 12' -V 52va va 2" 'a Jamsfn of 25'A HelenTr 1 18Vx -tl r-t&ierra n zifl 1 31V 4-V CalalSem 'V CalaM 12 CathBcp 34 CathStr 7 CatoCp 11iVn CavBncpn 23 CavenneSf 2 BPIPka 12 -V32 ApexPC 23 Aphlon 14 AnooeeE 12' Name Last Chg. EquiMed 21 -' Equinox 21 -Vi Incyte s 46'A IndeNet 2" IndpCmn 17".'W IndBkMA 18 IndmoNV 5 32 -1' -1 49 -l 5' -V 29 " ' 13' ' Alcide Aiaila AlexBId Alexxjn 27 vklayrrwk 1 V32 JetfBanka 52V42V BroGour V - Va Helisys -V HelixTchs 19 ' BRCHk) 39 -1' 7 CybrCstl 16V -'Via CyberMd 7 -V! CyoerGrd 11' -' Cyberonic 24( 1 CybexCPd 27 CygneO 32 V32 ColBnk Colmbus Comairs Comcast GenzyTis 8" 7 DbleClckn 32 -1V 26'4 -3' BSBBcos 30' -' 4 Equitrc 19 4 EotvMkt 21V - ApclloG 461V V JetfSvos 26 'A HSchein 39 36'2 A-B BTG Inc 9 -V 18 Appleo 1ft1 AlfaCp JetSmrl 17' Indvinv 6,5.'w -! 4-V Draxsg 23Va -V DresB 28 -'A Drexlr 15' uenzyir it -1 GeoSci 107 4 GeoTelCm 26' t'A EqtOil i'lt tit Celentk 11 -IV -Vw Vw BTU Int 4V! AodSou 14 37 t'm 14 ' LrnHausn 81 Lesco 22' '"a LelsTalkn 12' '-' Leukosten 9 Levels 11 '-' LeveOnes 35' '. UxGlbl n 8 LexHIth wt w M LibnyTc 314 Lidak 1J''M -Vs UfeFinln 19' i LfeMed 2Va 3! LileTech 34V -Vie LleUSA 15" J Lfecore 22' V4 UeHoan 10' 'lt Liaandwt 9 1V4 ACMren 16 Induslnlln 9' V -V AkjosPtim 28i- AliantCm 29 -'ft Cvonus 18 Comcsp CmcstUK Comdial JnnaLn n 9 JrvDeli 2 Vis BrghtnFn 15V ' BrownTom20'V 'V BrnswkT 14 - Bullets 13' -V BuildT 1'4 -' BwgMal 12 ' BuliRun 4' V IstSrc 33 FstSoArr 7' FstSterl n 32 FtTeam 37 FslTenns 32 FrstVrtl n "M FtWstnBs 2911 FstYears 30 FirstBnk n 20V2 FslFrJFn s 3715w BYLBops 201 15V2 3V4 AAON 10 -1 GMason 42 4 ErgoSci ErgoBilt EricTef DreverGs 21 'A 1012 Cylmk 13' tV IndusMale 297 IndusHk) 131 Alico 221 ! JetForm 17' -7w ABR In 29 " 4-1 VA HenryJk 35 V4 HerblfeAs 2T7 -' HerblleBn 26Vi -V HrtgeFnn 15Vie -Vw Herleys 13"is 7w Herteywt 2 HeskaCpn 13 -1 48 V -'3! Cvmers 19" - ComNet n 45'A CmndSvsn 13' 39 10'A 6V 11 10 3'4 JetFax n 4 ABTBM 17 - InHkJwrC 31 -'It Baan s 47V-3V BackBay 6 - BakerJ 7' V Ballard n 112' -3' 29' 4-VI GeoTk 1V -V Geoworks 7 -V GeronCp 12'A -V Enelnd Cyrk 15V2 -1 DrugE 4 V 4-VI DuPonlP 37V4 ' DualStar 3'h V32 Duckwall 15' t'l Appiebee 22V ' ApdExtr 71 -' AppAnl 16" V ApdDgtl 8V2 -IV AppFimsn 8 1 AppGrph 53 l! Applmg 3 ' AlignR 14' Alkerm 25' -1 AIIASem 144 4 -V EsatTeln 25 Cytel 1'V JevicTm n 14" - Vw Jmar 3Vw -Vw 1V 412 CmcBMO 71' -'Vn CmHIdgs 5' 132 ACCCp 53V4 ACE CO 6" V ACTMf 10V4 -V4 Escakle 19 14 Geltylmn 24 -' Cytogn I'Va ' BallyTot n 30 'Vj! Allegiant s 21 1 211 t'M IndHldwt Infernce Infinium Infonau InfoAdv n nicrm ' FrslSprn 431 -I DunnCm n 9 -k 12 -'It uiianruml 29 7 ' JonnsrnA 14A Jonlcbl I6V2 BurrBrns 23 -"Its BusnObj 14'-1V BusnRes 3Va ' Butlerlntl 22A Btittrey 15"B Eskimo EspntT AllrSpcn 12' CmHIdwt -V CwlthBcp 22' 4-11 Hibbett 27'A - 5 -tt 221 -'It BcOnepfC130 3' GibrStl 17 4-VI 327 -' j'x 3 V 24'V Celestial Cekjene CellGens CellTh CellNet CellPro CellegyPh Cellslars Cell mil CellrTch CellVism Celtrx Cenfed CenitBcp CentlBcs ACT Net 12VI AdamSIt 2iV DuraAtpl 25 V DuraPh 27 4-V32 Anldlnov 7 JonelA 17'A HiPlams 2"'w 'w 8'A -V 26 GibsnG Svs 53' -1 EtecSys AlliancB s 28' AlliComg 18' r-sroKltl s 44'2 FslMerit s 33 FstSvc 12 Fischlm 4 HiahPnt 13 -'A 6' -V IntoMno n 13 EthcHId 2'A t'A GigaTr ApldMats 33 V AMCCn 23' ' 14'A J LigandB 15V Vw LohrbrrJ n 15'V Vw 59 1'V 4 JonesM 37"w-1V JosBank 7'A ' ADC Tel 25'2 ' ADECp 15" ! GilatCon 9VK V32 InlMgeR 54' " Euphnxn I'V'w ' AlliGam 5'! ' AlianPh 8 Cmwlnd 16 CmnwIITs 27 -' ComSys 16'V t't CmtyBsbn 28V! -'Ii ComFed I8V2 -1 CD BncFstOK 39 -V BncQuad 3 -' BncfslOH 49 11 BncGalic 24 tVI BandoM 11 -' Durkn 8' t'M Duramed 6 '32 - DurbanRo 2Vw V32 Dynamx n 12 -Vi 6 Cytotlv Cytflx Cyryc DSKHItcr D&NFn DIVHme DIIGrps DLBOG DMMgl DMA Hold 27 2'V 5 - HghwyH 4' -S Hxjliwym 6Vw -Vw Hirs 9V -32 Fiserv 58 1 QlatSat 35 4 6' EuroSrv ApMicro ApdSas JdgeGrp JunoLt 14' AlnSem 7V -' LlhirGldn 25'A 4-1 Vs Uncare 64?' -rVw LincEIAn 43 . 21' FlaostrB n 23' InlRscEng 8"! 1V4 InfoRes 15 Vw t'M IntoStor 5 -Vw 30 t'lt 20 -4 Aunex la ' AEREn 1i2 ' AFCCbls39'V ' AGAsc 4 V V 18 - EvnSut EvansSys 3' va 45 ' 76' -i'll 18 -1 18ie-1iV JslFeel 1'V -' FlamelT 5V4 -Vx ApldSKJ 1 12 3 -3! AldCap 26" -14 AkJLrfe 21 AklWste 241 -' UndlH I7 -V32 ComFtBk 50 -' Com Svg Bnkshr 38 JustToys Flanders 6iVia Informx 231 -'A 9 22'A 4 ApdVoica 37 ' Appkx 5 ' EvrgrnB 1 137 BankPkis IS" -V BnkUntd 48i -'It BkWests 14V4 -1 Justin FlxIntlS n 13 AHLSrv 30' 1 HkJyRV HlywdCa HlywdE Hologic HcltCgrn Gilead 39 V -V Glenayre 11 -" Gliatech 10V4 Globllnds20iVit17 GWMtr5p 14V4 -"is GlWPay s 14V4 4-14 Glome n 43 -2Vb DynHlth 22 12 DynMatt 8'A -Vi DynRsh 11 fit Dynex pfA 24' - DyneXpfB 23' -'. EvgrnRs 16tiV 137 -Vw 28' 26' CentCel Infoseek 17'V - IntuTech 6 VA 5 ' I8V4 K Swiss UnearT Lposm UquiBox AMBI 1' -V32 ' CmtvTrBc X'l Flextm 37 -' At CATS 4'V CBrewer 2' C-CUBE 18 V C-Phone 4' ' CHRbnn 23'A -'A C3lncn 9' -' CBBnc 36'A 'A CBTCp 34' -1 CBTGpl 48' 2' 17 DSC 68 1 6'4 . 46'A , " 23' 4 AtiinCm 3' - AllstarSn 5V ' txabyte ea - vw rit Aquagnx AquilaB n ArOule KGMenss 21 -'it CentHlltin 23" ' Centgrm 13 ' AMDSVS 3iV -V 13"! -' 6 -Vs BkCmCAs 17 BkGranit 32 tl DSETCpn 17 -1 8' 35' -1' InglMkt InnalTh 21 -v Exactch Exar LitcnFin AlpMic 1' V32 FtorshGp 8' ' Flowlnt 10'A ' FlrDnlGTI 9' -V HmeBc AMLCom 5 27'! uynexpri ;HJ"4 --'4 DSG nt 6 Centocor 42' 19 - 11 -' 2V2 ' ArabSri Uterfuses 259'w KLATenc 377w -Vw KTI 17Vw Vw KVHInd 3 -Vw HomeBEB 17 3s'n -V GibWao 2V2 Innerdyn Exeat) DSIToysn 2 -V CmlyWsIS 13V4 -V CmpBncs 52V2-" Cmpassl n 13 -'A CompPlsn 6V -'2 CompDnt 14' - CEurMda 24' ' AMXCon 8' 4J! APACT 14 - Aradnm 11 V -V HomeCnt 117' -V t'h E-F ExOSwtn 25'A 19 -1' 51 ! 2'A V 121 - 16' DSPGp FlushF 25 Foamex 17 7 G'obalstrs 71 -1' GlbeBus 13 BankLA 14 -Vx BnkOzrkn 28 - BkAIIB 14 -' BnkUld 13 -'It Bknth 73' ' Arakis 22 ' HmFdIN s 30' wAPSHkt 1"32 Innova n 16 V -V InnoDev 97 t'lt InovGme 3' t'M 8' ExclTch 10 4-1 ExclHndn 7!V - WLA 't CCC Into 27' DSP DTMds LFailsBc n 2C'4 t'm LtSwtz 7 t'm buski , Vie . LoJack 13' 4 LodgErn 11 -' HmeHlthn 2'V -t'a KaisVent 11 Kaman VPit KapsonSen 14 Focallncn 17 4 CenGardn 39 tlx CRsLle 6 -' CnSpm 13 CentAI 14 1 - - 37 4-1 Globecon 14 GldBear 9 ETrade 23 tV EAEng 3'V -'M EClTeT 29V -' HmePrd 15 Alpha Tch AlpbaBta AlphNet Alrenoo AltaGkJ AHarrlm Alteon Altera AttResc Frjtlmark 4' -V ' InnoVTve n 15' Excite n 47 -1'V Armxlntl 14V tV ArbrDrgs 22 '32 ArborSlt 45 -'A Arcadrs 12 ' 14' -tVI DUSA CmpBusis 32 -' CmpScrpt 4 - ' Cmpcm 8'32 -iVa CCOR CDRadio KarrHlth 12 -' 12V32 91 -M 5' V 11V 11 -V Banta 29' BanvflT 6 Execstyn 12V t'M 8' -41' HmlndHn 8'A t'M Honlnd 72' -' Daxeylntl FdLioB FdljoA CntvBc 22' ASAHoW 34 -2 ASETsts 48'-2V ASISoln 10V -V ASM Intl 11 -1 ASMUhs 91i -1 ASVInc 2512 11 EDPTMn 7 11i tV GoldBks GoldEn GoodGy bxecll 332 -va Daisytks 26' -V CentBuan 17 -V4 Innovex 2 1'A V Insights 40 InsgSoin 1V t'M kiSeVis 3V32 Va 67 ' 97' - ArchCm 6 EFTCCp 141 -1 HooFdBn 17'A 39 CmptHzs 48 -V CptrLms 19 1V4 ForeSvs 15V BanynSy 5" ( BrxisGal n 71! KatzDig 4' -Vw KaynarTn 28' tVIt KelOG 2 Vw Kelstrmn 25 CnlyCm 12 -' Executone 2'A V32 ExdsCmn 28 -V 2' VS! ArchPet Dakotafi iv Daktron 7 Loenmarm 4 4V LogaiEdn 1' Logans 23 Logic n 13 V "V Logility n 9' 22' ' ForeFrt 13' -' Goodmrk 22'A tiV HmnFin 19 ' HonzHC 23 -V ComoMS 26' Cepnin 14 V 4-1 BarHar 13 ElSlnfJ 81i -V ELXSI 13' -'A EMC fn 13' t'M 14 - ForeTch 15 tVi Altron ATCCom 112 1124 ' 44 -41 V InsrlTc GdyFam Exoqen 5 9 140 48 ArcKCat Arden 14' -1 22' - 567-1"! 23 -"m 12' - 141 -14 141 - 29 -' 25i 18' V 20' -V 9 -' Bamettn 22 CDWCpt CDnown CFCInll CFIPro CFMT CFSBs CFWCm CHS Els Danka 16'V -V DaouSvs 18 4-V 17 ATLPrAn 15'A -'tl FormSysn 36 34'A 1 HolTopicn 28 Howtek 1 4 Alydaarn 17' -1'A AlynCp 8' 6 -'A 2 V 21 -1 Inspire n MrLab Baras 25 ArdentSr) 14 EMCEE 2 - ForrestR 351 2' CmpMtn n 10 -V CptNwk 4 4-'32 CptOuts 11V ' CmpPr 23 - Vh ATL Ultsd 47"'.4 4V4 Cerdyn CerionT Cemar Cerprbe 3 t'ta 30'A 1 5V -V 18 t'A GoranC GvtTch G'aoall Dassault s 38 KellySA 36' -'M Kerne! 18 -V12 Kendlen 23 -1' KdyWXss 39' Expdim 43' 4 ExpSod 4 t'm Exponent 10 -Vw ExoScot 81' -1 ATMIInc 28 ! 11' BarrettB 11 -' BarrngTch 13V V EMCORn 21 'V EMPI 17 -' Logitech 16 LondonP 14 LneSSlk 21"V -Vw LnoBchFn12'V -V DtBdcst 44 17! kisAut Inten AreaBnc AreiCom ArrjoGp Forsolt 17"V-1V FtBends 27i 4 FtWavnas 54 4 6 'lt ATS Med 4' -V 6'A ' Gradco 2V4 -V 35 -1 HubGrp 26 -1 HudsHotl 4 tV HudsonTc 5'V V HumGen 42"'4 " Compwrs 46 16 -iA CerusCp asinA S' KensevN a -1 GrCoudn 10 -Va ItgLfSan 4' -'A ERLY 5 -V ESCMed 36 -V ExIndSysn 8V2 -V 13 -' 5 4-V 28W Cervecer CKSGrn CMCInd BasExol 20' ' 4' AnedP Alzawl ' fs Amazon n WV - V Ambancs 25 AmbancH 19 -' AmoM 22 AMCOLs 14' Amcor 18' -VI FoneSIt 6 V GmdPr 18' KeraVis 6' ' Kevco 18' ' bzcony 14 DtaDimn DataO DtaProc DataResh DataSvst Comsrn 7V -V Comtch 7V Comvers 45 -1 AvTM AascheT Aaslrom AavxJTh 11 4 -1 5t 28' ' BassettF 32' -V 9W V ESGRen 25' - imegMeo I'm mtegCm: 20'-3V 4 -" Humcm) 33 AretCp FortGrp ChaiNaTa Vtt " Chakxie 11' -f'A 54' -2 CMGM GrdPrx 15 -4 40iA - 13' Batteries 7 ESSTechn 6 LI Bcp 64,54 LIComBn 16' t'n Lorooix 1 ' mlkm 33' V Lurmsysn 4"- KevTech 11 11 'A -' Anelyn 2' ' IntoDv 14'' CMP Ms n 24 GrandTel iva 26 6V -V Concentra 4'I7 Humprwy HurnJB F8MBC FYln FCNB FDP ESSEFs 16 -t'A KeyTm 3V t'M Anscom n 251 12V V Abacan ChancMdl 47 -1 Chanm 8 CNET 31 ' 12' t'n 32' t'n IV -' ConcMnad31' V Fossil Foster Fotobat Fotoolwt 35 GranBd 11 4V4 GranBdpt 56' 4 ArkBest 10 - 311 51 -V 1 -V Va -vs 1V32 tVa CNS IMSC InlgMed IntPack 3 Batter wt BayVws Bayonnefl BeauCl 28 -1 36' -"Va 8 -V 7 ' ConcNetn 19'A ' 4 Wit t'M 11 EglBsn 21' -'A EaglFncI 55 -V EoiFd 4 4M KeysAulo 23- KeystnFn 41' t't KimbaHs 21' -1' 29 24 Amok) 16V! HuntBnk Hurco HrrcneH n AmcorFs 26 Amrbr 24A 2 AmTrde 27" - COHR FEICo GtLkeAv 2 -V DtTms DITrNw DlaWks Datadex Datanw 141 S 42 AronxPh 3' -' FountO 33 'A 651 -1 Concepts 3" -x CcdCam 3a -Vb 1' -' 19 - 8 -V4 5' -' 11V 10' 45'4iV 12 V Lunar 19'V 4-V Lycos 43-1V LynxTh n 12V M-SvsFD 5 4-V 32VJ2 -'! FFVAF 38 V -V FFYFn 34 - BedBattt ArowFn 31' - EgleGeon 1610116 HutchT 231 4-V FountPws 11 IA ItgPrc ItgSensrn issi GdPmsn 32 4-1 GrtSoB 25' -1 GtTram 3 ' 5 CncrdCmn 24 4-1 CPAC CSGSys CSP CTBIfflfn 23 -' BelFuse ArowW 37i -V 4FmtTch 8 20 -' 8iV -' 10' -'A Amnana AmFPr AmSvos OrmSrl CliartrFn CntOneF CMattm ChkPntn ChkTcrl Checkeri OkFree FLIR 19' -1 Kmnard 6'A KittyHk 19' - Klamath n 23 KnapeV 22 - 3 -r HwdeM 201v1 V4 HvbndNn 7 -Oa tginro 1 1 '4 -4B EaleUSA 26 -2 Datamrk CncEFS 33"V4-".' 23V - 4V - 4" -V ArtVascs 38 8lGlagn19w -4 FourUda 9 V 14 GrtWak 5' t'lt 6 -3! FMProp 25i i Datascpa ConcPap 1 -VI ArUvoC 14' ! 12' 4Healttin 4 ABncFL CTCCm 8'4-"V 9a a 12 v 19 31 'A 7512 -2V FMSFncf 34' -'A Datastrs 20 V Hvcor V'M -V HvdrTcti -! -Va mtSysC ItgSys mtekGm Intel s MAF Be s 39 -MCI 49 MCI qups 25'V -V MOSIg II1 -vs MECH Fn 28 -Vx GnrBayB 53 - GmMtn Tn t'lt KnckLL FNBCorp 38'A -' Dataware 3' 4' 221 -Vt Erthknkn 51'-1V Easco 14' EstnEn 26V2 - Eatene 51 ' EchoStrri 58 1V2 fcttiibpt es Beilwetri 94 BenJerry 17 Bcdmarg 16''-17 Bennoer n 45i FmiSrirll 2" FrancnMn 25V4 ' FrankF 16' ' AbacusOir 49 V Abaxs 2 AtngBc s 21 ' Abomd 15" -" AbleTel TV! -1 Abrams 6 ' Abraxas 8'4 '4 AcacraRn 14'-1" Accel 3V2 V3! AccGrphn 4' -V Accelr8 19 -Va AccCScr 2V AccesHk 38 Accum 7"2 -VS2 Accom 1V -V Accugrph !'- 142 AceCasHSlI -V GreenSt n 177 KnigniTr KnmT 5"' t'm 29 -1 29'i -41 Iff ' HyprSI 38' 47'32 HVW " 1?"4 -l'' AmsanCn 18' t'n ArtsB 2' -V ArttstG 51VB ,2 AtarnAm 6"V -V Dtawtch 2 l-ryHo 11HS ConcCm 2'V -V CndrTcnn 14Vs -V Condudu 3'2 4-Va Conrned 22' -f'A Connects 1 8 -1 CUNO 211 V CVThera 9 CaUeMI n 25i Caen, 311 -ji Crieckmte AmBogn 1'"32 AmBldg 29' ABusnBs 13 - AmerCpn 22 -I ATjasVcv 22 -Vt 6 -V 5V ' Gmstfls FPBco Koala DataRce 2 tv Datron 8' ' FmnBk 17 -Vi 3 10 Inte'iDta tnfOuest 6 EcnoStar 22' -1 Kofaxln GrertBrA GreyAd Asante S'tM - FmkFnpf 10V ' I-J-K 211 -" CACI MFCBnn 124 -74 MGIPnr 6 '4 MIMCp 4' -4 MK Gold 1' ' 37 -'. 365 43 14 Datum 12V! 11' -1 EdpSurg 30 -4 18 32 t'lt 11 -V 2 -V 10 4 Ascend 32s' !' Freds s 26 t'lt Cheeseck 32' CriespBo 7' - ClKUtrBc 17 -'A OiRex 177 -' CnmLs 37 tl Ocos 8 ' 3 mtMedl KIlRIEstn 12'' -"w Komag 14' ' DeveABs 25V V Cade In Caov l-STAT 13'V ' FPAMd FPICkls FSIIrtl FTPSH FXEner FactCrd FrenchF I6V2 -tV! Ints'El 7'a Berkleys 45'V -V BerkGs 24' Bertucco 71 -V2 BestSdn 14 -' BevBanc 271 -' BoDooHn 6" 26 -' Davaf 2 "4 -Va 24 -' 8' -VI i2Tech K00K1I AscentEnt 10' ' AscnlPdn 3' -' Aseco 7 ' AmComr) 21' AComS 17- AiriDental 5' ArnDrsp 36V -i AFaowOt 38 " FresnAm 20 CormWt 34 !' Connetics 4rie ' Consep 1 Conskm 3' t'k ConsoPd 8 - ConsCapn 25 t't Utelligip 15-1V 34' "a 2 -' 13 -1 15 4 28i ia tcosoi Ecogen Ecsofl Edeibrck FrlrmPal GnslMi GrpTech GrowBiz Gryphon GuarLxe GuarFBc FrsbCnc 2'V -V lACpl lATMk 12'-J! Va 17''32 4Vj2 9' IVa 10 Bitensva B Kopm KosPhr 9" 1' -" Davoxs Daw Ten Dawson 58"' - 2 4'4 ' 3 -V 20 -"' Asnwrth 17'V FGoWmns 31 '3'a MMCNtrj 2I7 MPWBn 11 MRS Ten 1 MRVCm 23' -4 MS Can 30" -I MTSs 1414"18 WrTel s 25' -2 Koss 38 -" 3' - AMEIecn 8' -' 17V 13 Aceto 22 Fnerjrm 19'? 11 -I 31 4i 6 Cadmus CadusPn Caere CaiDtven OMaxia CalComp Caierjon InterVun 13 9 -V 2 -V 23 - 19 - 13 1 19' ' 29 -1 2 -VI 10H -Vi 19 -V4 12 FamGo FamStks FDaves IB AH IBSFnd Clscsn KrollOGar 18 eVi AsoctDev 47 -2 DawsnP Davftun Fnendty n 20 ' 1 -Va CktBnl 3' -V OtdCmp 18' - CrvldD 10' -VI CfkdPtcn 6V 4-V Oldhm 15' Cnvon 21 '' 151 - GuarFm 5' -VI 42 -1' 7' IntrFltn H'Cirjo AinectTal 30'' ' FnsBav 17' ' ConslDel 4 4-1 CnsFnC n 16iV -V ConsuMr ( 2'A Confort I? -' 12 - Kronos 32 Kuicke 21"' -7 EdSyCp EdcMg Educlns Egghead ' GuXtrdPh 23"! -1 13 -' 14'. -IV 35 JV 2' 2 CCTch BigEnt 4 sis - Va B0F00I 22'A -1 BXIConcS 26' BcVasc 41 -V BioRmoan 20 BeSroa 6' -' BeSnool 5 DecnOnan 18 DeckCU 7i Fno 15V - Acsvsn Actel ActPerf ActApp Actvoc 3 -'A "-a -va 232 3"" GururC 22 AspsnTc 4112 -V AsdBnc 53' -'H AmerEco 8 -V AmFrghl 11'A AHIIPrpI 161 - AHrtncps 7 -V AHomPat 20' 11 AHomstrs 23 V AmlnPt wl ' ' AmntPt 3 ! eiLk 2ir FaroTchn 12 - Farouoian 7Vx Fan 191 4-1' FastCm 21 -V FrozenFd 9 -V 2 -' -V. CnokMt 13' ' bKtts atisinds 21' 2' GmlSou 36;l-"' Decoman 10'A -VA DeCranen 16'A -' FuT 12' ConWal 20 CuCCare CGCom 41 -1iA COinc 5'-2 V COS 15" tl' COS Vis n 20' ' 7T '' Intrtcki Intevte mioph rntneal AscdGpAs 371 -1 AscdGoBs 36 -1 10'A ' MVSin "svs -a MacBueg 13 7 4'A MaceSec 1'A .. MackFngs 14' . Mackxen 6 "-A MacroCh 1C7 , Macrmdia 13 "! L-M 13' 11' -IV 13 6 20 50 9 GfMit n 25 2 Achvisn Acrrade DeapTech 14' Fastenl JB- -V FaxSav 2' 4-V FmrHB 59 Fuson 321 Funco 18' 3' -1 AsdMalln IT1 V Asiea 3' - 8"2 ' Detninc CalAmp CalMx? CaiMc CaiSBk CallonP Caikiways CambHrt CambNe CT Gip 4 GumTch 5 GvT5ree 23" Acxxjm 23 l - BoTrans 4 BnenrySn 9"2 Bkjptiars 23V Biocirc I1" ! 11 V 16' 2 -V 8 ChrViann Chrommd Chrysakl Coco OenaCp CIMAli Cnalm AdacLb 23' - Fundtchn 17 4 LCCme 20 - ICS 15 -"4 LHSGrpn 94"-4V LSIhds 21 V2 vi 13' -' 3112 a 9 -v 46 - 4 V 3' -1 CTSIntl CUUed I0EC CoopBks 19 CoorsB 33iV ' Coparl 15' - CopleyWi 7 -V Copytele 2'V -" CorTher 12- -V Corcom 12 SOOjRn 20 - 8X8 We 6"V "' EnstnN 4 -VI Ewnex r Eiantec 9 4 EMLId 3 4 EKtMdn 7'n 4 EtwSvsn 13 M -V EWVisn 31 - HTEmcn 21 -'A HBOs 56 - Aslec 20 -'A AswnaF 61' - AstroM 7 - Feamrte 8'A v FemRx n 1 -Va Feroe 5' - Ftrs 6 -Va FuMrvl 4" 8' 62"! -V IntlnlrCSn 5' -V knennkB 4' - MtrCm 89 42' InlmeC 21" 4-IVx HIIAxn 10"4 -' DelGlobal Dews DenCptrs DeleiiS Denakn Aaaprec 22' '.'! Aoetmfl 26 ArjeptTn 137 -A 15" 45 -V 17 V 4' t'1 rv 3 -V4 IdexxLb Biccryst Brogen AstrDwrn 8 19' 15 AMS 27 -1 AmMbSat 9'x -V ANWis 98' -Vk AmCkHDv 14"24lV AOncd 15 -i AmPac 11' AmrPhyn 9' APIM3 -VI APwrOv 28 !! 2' 50 26 - O-H CarrtTch HCIA 15' -V HE- Mn 6 MF Bcp 16 -' RdatBkall 31 ' Macronx Iff - Macrvsn 194 5-a-. Madden .8 Madnwfl VI t'w: Made2Mn tn - , MaageNt t'M -W- MaaGE 22'A -v 43 4 Owf B CamcoFn IDM Ely IDTCom wemprxn 6 ' AsystTctis221' -B AtEntern 14' -V 35 -1'a Core tnc 13 GSK 45 - LTX 44 -''4 LVMH 43 -I1 LaJoHPh 3 -V LatOe 16"! -'A uayfldys 31' -' LaoedeSI 5' Va 29 4-11 17 ' FiOCpi pi lOVx i FidFdB 9 4 Cmnfxi 125-iaa Oitass 51' -Va MLotTol a2 HFNC Fr 13 ' AoobaSy 43' - Aowan 271 AdvPara 36 AdvAJSn 4" -1 Boect Bwrnet" IDXSvsn 39" -1' CoreLabS 22 S 4-1' AtHomen 32 Dervsonn DnsePc kfiMant n 8 4- 4'A 4' HMind 25 va Ft 12s- ' CammAanl7"' 4-V CandgBrA 56i Candla 4 -1 Cannes 7"" a Conco Airwy 4' ' GB8Clpl 26 GBC Be 64 GKNisd 3 GNI 6 KEc 7-? -' fFOSyss 25 IGEN 354" fwwhis 3' DMiCren 12' 471 - 1'Vn 31 -v 30 3 19 -' 7 -VI 13' ' 5 V HATTOI HNCStl viArkinsn i ASIMnj n 12' MagPw 5 Mxv 2 ' KtMcr 15 mmi i2'a mnwwk 29'a AAASwtA 1 -Vh AAASwiB "' -' LaooFum 23' 2 " FlttiThrds 83'-' Dentsptys 33 -VI 11 "4 '' 37 -1 36 V 19 -' AmSarfte 22 Cncsewd CoreCommM"' ' CoretCpg 2' 4-va ConxaCp n Vn -' Corlmag 5- - CorpExp tf'-B 4-"a CorpFamn 23V ' Eicom n 5 - Ekxxel 4' -'a EoeniB 21 v -It EiecrGas 2a -a EcFuer 2" -i EwcLgMn 21 EocRnt 44 -V: E icScx 36'A AH3.TCn 15' ' ArCslA 46 -2 FoooA 13 GSESv 3 Hc-BCO Haoersh AdvCoS n 11' Bxmxln Bosepra BxisChag IMOPCp 36' ' B-VI 21 4 DrxTcfi 5 t Desxjns 2'- Vi ASot) 7 14 ' 25 -As 16 'is 4' 10'1S -' 64 1' 54 - fV 1i WiSpdw 31' -Vl 42'A-lVs Canondkt 16i -v Canoncs22 wNet G'Bcvcn 65,4 t'M AdvDm 171 Larjtsnn 154 -V4 LaovLuck 1 UAnei s 16 4' Lanemd 9 -' HtlTDSs 27V -V4 36 "- -''4 Oaemg Ocon CrcSy Otus Osoji OrFeds CsamCpt Crtason Hadco 1 AltGuS 3 -Vi Alma! 14 IIS GTmexac 7- ' AovEnkJ 13 1 Bospn CarM ( mtfTotai n 23'-4 HaowBn 224 Fomn 13'1B t'M CorrecSv 14 -' GT1 4 -'-4 Aovf&n 3T -I BxoTrG AmaCo 20V -V - Oetwesn 21 'a 1 DelSvs 10"' -V DewxC 17 -' Oevcxm J - FXBsn FrixtHosI Ffim AmSupr 14V -V. AmWagr 6 A Wood 24 4 Amervi 29' ' Amrcmn 16' - nvers r MCMI 12 -'' -VI icrrgls 16 4-V, 13 BTGI98 4 - CS D 13' -1 Gadzor 27 - 8 HarmAut 5' HanFood 19' - HaxKn n 14 Anon tin -' Amxl 18 !' 51- 4-V 1 -V 4 -V4 18 25' VJ 9 ' 5 Carry -va CCBT 42 CapAec 3' -" CapAueri 19' -As 21V ' AoVtrjH 25 -VI MaaSIt 4 44r Ma"iaskas 22 MaxiSl 3' Mai"StB 30v MaiBty 1 ft-Maaa 10 e' Maxon 9 ' MncEqp 4 4' " ManugrStS ST7) - Uarcs 15"-s -'IT MaSO n x M4TNG 1V4 -Vi; 7' -' DeVBu 2 4-Va Cars-n 18 4-mi Conecn Vi t'n CormOk 44 -i Corvas -' Corvai 35 - CtzBncsh 76'- 171 AdMtSv AuBon 7v AnwiCas 5 s 6' l4m7iB 34'i 1Vi IMP 1'H KSO 16' 1 PCHoB 32 ' IPC Wo 20"2 OSolt 9 Frttay FslAiert '' GaiaGan r -' Gaveo 16 GaueoTn 30' -' CrhzSkOS 34' Laxevwf 1 25' 2 '! LarnfUoh 27' 4 ' LAi n 23 ' LamarAs 35 LamaurCp 2" 4 -'M LnVoon 4 - Lancastrs 44 Lance 22' AovPoly CapFad 16 Dvecrein 9-a DHI 13' Amefiad 6' EkiiAS Eksmg ElcAn EcfleS E-rrTal EFH 17S-4 60 -1 Au 6 AuraSy 3 -VI CuNtTx n 15' 81 ' 22 ' 45'- V 3 -VI 1 26' 4 6 AovROon 16' CapnBc 26' i mwMDS HrcorE 1:V .'4 BraoBi BikHwkG Onicoc 43'i ' 15' FrstAtXS Game 1c n T'A ' 4V, 8 9 AurrvAon 10 49 48 Inrvoce 4VS i -V 2 -' 34 8 19 - V -Vs 9' 6 - 17' -' Dxamewc 72Vh -Vb CapTms 21 CaoierNIn 17 BrEi Ausoe. B 4a Gamtotl 4' 4 -' 4 5artos ''i! CosrPU ' -AS Costco 56 -i Cosnlnar 10Vi ' ColtCp 8 -Va OixSys OvcSc Clare tntevacn 7Q4 -'4 haw 34 -iT! MarDrfLt ir - HrOOLW 9-T2 -12 iSB ft 27" -' ISG wi 8' - fTC Ona n 31 18 4 EserrBr Caraus 33 AomSpdn 13 14'? -i Men Goen8ot 1 t'-n Aroswt 18' - AnesOS 19'" - Amoen &' Amstar 3' Ampac V -1 Anreaco -! ArmoAn 9W AmsqBn V DamHSrv 6' - DvamU 14ts -V OwdT 23 tl1 Dwxxm 10' AunCyisn 7 vi trnxt 6 '-4 1'A Eone 1" -1 Eltron 23 v Havs s Z - 4 4 CartinJ 30 - CancCen 30 4-1V GameoFr ii BcrdarT Boaen Bon Ton rrEGmc 12''"4 Gardnfl 20 -1 FtATn s 474 -"M FtAv 5' 41 FsrBel 21' 4 FCsH 8' FO s 24 -V; FsOzCpS 32 4 FsiCn 30' FlCooBcp 26 " FCrvrieC 4 -3i Lancrl 4 Lanoar 30 Landec 7 -14 LnomrtS n 9' -" LandM 304 '-!! LarMSIr X' -' Lanocxc 3V - GarrrOg 10 Vb 13 4 15 " 14 -V 10' 4-1 1 V 14 r - EMCO Erncor HarvNal 43 ' HemLgl 14' -' HarmorryG 34 Hanstia 2sis ' 10 BorxMdl 2344444.4 15 4 4-'H. 18 ' 3-. 2C - 19 28 4 Crareldh CJantv Cy6nj OerCog CMmel Oxnais fnvacar 24' -' 4 mvf iSv 5C'1 IrVtoi 94 -Vw toneTcn 28'a - IpeiwcnSs 13 - 5 ' 11 -2VB 16 4-r 8 ' 17 -1 tavgovies J4 GarrSpnn 16" 4-1 AmicriCp 3 " BoneCtfS 9 Bonso 6' 4.V4 ManseC Mavs Marwl Mxlf d MansSr MarqMetJ UV-SB IS -41 Ei'vurs E-nsfcn 164 2 ' Gnw 38 Gasoncs 10 -1V GeFd iaa FOcrCp 68-2 - Emns8d 47 - HaryFsr HnwE B-A 52 - 20' - 26"1V) 171 -V4 26 20-1'V ir -".a 13' r J 13 i ' 4-1 -7 2' 25 -W I I' - " 1TVJ 1 CiosUsd CatDna CmStUs Ccrenanl Covartry Cowan fi CnrnSd OSoUd CnrTcud OedSvs OlAcp Owig OasPii Empfad 171 -Vs CardPtn 6" ' Carrlmaa 3 -As CardGen n 8' - Camolli 6 -V CanaCxag 7V - Carevasu 5" '" CareGp -1 Caryrtn 21 4-1' 41 CamjBc 36 -'ft Carxoe 3'7 - Carofst 24" -W Car6v 22" FelUxmn 14'A FCs n 1 MviSu 151 15 -v 57" 4 4 4 Csenn 15'is -i LaTcom 6"4 -'M LaxOav 21 -4 Lasrwr n 5 ' LsrSgrx 2 -a LSXV4 i'T 4-'"4 LJarwiTc 4'4 4'4 Am 2' '! Anacmp 16 Arwlgc 13- " Amogc 40" ' AriaoTy 7 -V AoaMtls 32r-1v Ar,Sj 44 -4 1 BooktH 5 - BooieB 35' Bcond 9 BonePra 32vj BokAc 31 ' BosmBna 6 -It BriO 5s V -Vo Bos"Com 8"' AiAOM V4 AulorMk 46' -V Aukxmu 2' -'in Aueot n -1' AmonoT 5 ! Avar 19' -'T! Avaiar 29 ' Avacor 6' Avert 6s ' wren 39 Awgen 2V Awon 26 ttmf IS ' Avnde 26 '- AroSt. 11 ' ' Amv 14 AlrT a2V Amntn 5 -' CsrBnco 33' 11 I' 8 -4 10' 19 .' E-norvSI 4y." Emur 11" - EnPoras ' FD4Fn 15" ' FOvAI V t'M ' -' 6 CctvaEI navenr HyA ITI Tscn 25 IWL Co a 20'4 ' IXC Com 59"12ti fcBTecfi 10" ' tnOITB 15 - fcos 7" KnrOcO a 44 trvSl 14 100 12" 4 -4 tirjeSA -4 7'A -'- knwvAaJ 1a -' Inwri 2 T? -!- Cps 26-w ' anc 7 " 4 -' Wlucor 9" xloq 1" knign 1'"' -V InvAsp 1014 -'1 hini 7i -l" AdvTsa 12 Advanta 22'4-1V AdvantS 21''-' Advanlapl 23i -11 AdvtJcp 69' AdvLmgn 29" - AovrRst n r - Advlflsl m 2' Adwi VI -Vi AanrTesta 6 AcrwC 8 -VI Aerov 3" Aemum 14'1' ' ASComs $71 - Area- 2V -va ASymet 34' AtsaaBc 20 ' AtnarO 23 - Agoums 38'-" Atrivar isa -V Aor3o 15 -' ArCan - Artws 25"-"' Aen 3 1 -W ArSvs 5' VTi "B'Vx Anom 6 -'.- AmvU. 6 -1 A4Ut 102 -1 AieNBcg X Aamvi 12V - Male 147 -44 MaTans 19 MlCol 4 -V. IA1n4 5 v4 Hwk-Pcn tnarrxn 1? Etao 12 -a 56-1 3' 3' 44' MawirC '0" Cocanavs CoAwaj Coanaa Enrrixed 4 4 ' LASTCP 31! -'-4 Lawn 36 jCaa -a Lanca 5C ;n 4114 Anann 21 - AncfJWIS 45V2 ! AncfOll 69 ! DwxSs 10 Dwoxri 6' -V DuiriaCp n' -lis Dv4 26V -VI LV8 1- DgK 4"a Dcil.' 10 OqMcs 13- Do" 1W -1 4 Dxjvxsao 1,:a Hr CigVdwtA a 4-11 Dcvowxa v '-a OieCo 24 4 Drnafn X' -'A Dxr 54 -2"! Osrvaa 1f-1'4 DscAOiga 15 - fOp 12" ' DrSoiom 35 -1 OocuCpax IP' - DocuCc 5 - OocoSo 4 -la Onrura SC'a DTs 5' Ornorf S 18 -l 17 ,1 2' meHt 32 BraoPhm 2W -V BtssEilfi 15 i BruiS 11' - VklFdBct 3""! - UaxcOa 34 414 Hawn 191 4J Mav4Cps 64 -V4 Heifln 16 " Ge 21' GeiTefl 27 Gems 32 Gentle 4 GeneXAed 3M - G-Btj 32 GrCaria 2 ' GnGrjm T 1 7 GUaoc 4'' - G 39 GfScan 20 rASonj 4 - Gewvo 28 G"Mcr 15 - Gene7 a 34 -7 CicnlOn 2 -V2 Cgncaegn 2' Coonosa 27" 9 Law-SB ir - 5'-3 Crwaud 2? BnmBks 20 - Sv 14' ' 24X4 " Masaxrmg ina CorwC ' -V Eks-tiS 1.1 -i E-xnonc 10' t'n E-w-oa 43 .. ! Enodcay S ' EovCa IS1 -V Arvnw 20 T"t ! ArorxCp 26 -1' ktit 36 nmnfn 53 ? 1 IwiFnpf 24 axx l4 -' 44 15 4COT 2 -W soxyser 2" 4 ' Iron 19 ' 4 xs 3 1 Jt- S" iC-4 t't XEdwn 3"7 - XASo 4-7.14 JUC Gp Is - ft 4-1 JPXACoe 157 ' jar. 1 32 -2'i sr43t 10 -1 Jarwn '4 Ja.-:rt 74 -W Jcn4X 2' - 10 MX-44SVS 12 iA4 144 44 teC-nvn 194 -1-4 BpUecn f a 41-4 r -i 4X-SX 14' 4 1'A - 1i - Psaa 24' - FfS 25' -4 -4 FtFCs 32 "! I 40' ' FxMrJ 52 Fwaw 394 Far-xn 53 PMn 3' F-V4 17i -"4 Ct 41 - Ctavt3c 43 FJCS '3'7 5C ' ''S foPan 17 Ftxr 444 4 FS13VVA 26' -V3 Cacro 3n -a ODaanrs 29 V4 Omrttl '- Orvns -V CnxsMOn 15 - OvSvs 17 -vi 48 11W 13" 25 4 18"! ' AsSffTOl 25 -V AnPh! 8 "is -W see F 29 BCT l-a Bnoin Brra SwajJIS Laaaf sg B- v aapG) ' rM 4 V Angaon 2 -V Carvgai 47 Carvar '- CasaCW 4 - Caaataa r" - Camss IS'Tf V CasnoAM 2a 4'- CxnraO 3 CasAlaoc 2V OsHsal 'is CaraCo 34' Casreee 2 CasneEw tr ' Calvvst 5 Emm i E'XXf-Ora 5' -1' E-Ws 4i' .1 4 .'4 2?' -"4 Conertt 23" ConoeVi 7 4 Cor 35- -'Si Gown 23 -V Corvtar n 4-' Ca 38' CoXienaa W -V CotCxr 4 Arccni MaiCara .'4 Mxanri3! 4I4 -1-4 MeSv 7 ManNwXr 4Tii 4'4 nnn.a 3a -a 4wCor 114 -' raiciflts 23' -4 4-l4 10' '4 22 "41 "4 38"s l ' anoaf BrvflO 12' J 4 -1 u 9 ' 11' -' -r i-u GnJ 11 6nyte 18 -v Gerrvfle 9 '4) AnuTX Aoaoa 4VV8 Anw Impcrlcft I2'4 mxK-t 1 154 MAn 2J n BcSvsn 2-4n Bi Ten 17 -t BHiCp 35" ! & tnc 10 -Vt 2a -a 18 26-1w E-d ts'i Lee"- 5 -'M IJXMSFXSS 23 4 Cutwi 5?- -i-v OiAora 13" ' Ct'aGana 12" -i Ctw 35 - CulMnSn 27' - 2? 24 (' 5-4 -' XV -fl nFocbS Br-tjOlC 7 -V, BowvSoy 7 -' exoesa 22- 6 '-n 564 e-o) 'J E-vov 42 .1 HfflAx i'lt "a Coarjan Cora 4l -' ArVS 14 4 OomtVaga 1'H -' B1S1S 36 Arovr a) 1 Palm Beach Counn s Onlv Authorized Mercedes-Benz Dealer In Stock: Available Now J L. tXCfCMMII .0 WL m (3) 1997 C-2S0 Demonstrators (1) 1997 S-320 W Demonstrator (2) 1993 E-320 S Wagons (3) 1998 SL-600 Convertibles (1) 1995 S-500C Coupe (1! 1995 E-320 A Cabriolet 4, J f m 4 a wcvarami, axaeo uxxwugT tf P Tiacax 4 1-9S or the low tjxrtx -f 4rve P1 Mem. - fn 6AM - 7FM i Tju -xrf A -irs l '3li X S" Vix ' 4M a-. .t-j.Afj m gm (, m HJItJUJU. WLMi..tk)ti.m.ltKt.t.JMMjm JNkJsV " -f.. V-lsl " f

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 8,600+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Publisher Extra Newspapers

  • Exclusive licensed content from premium publishers like the The Palm Beach Post
  • Archives through last month
  • Continually updated

Try it free