The Palm Beach Post from West Palm Beach, Florida on September 14, 1999 · Page 22
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

A Publisher Extra Newspaper

The Palm Beach Post from West Palm Beach, Florida · Page 22

Publication:
Location:
West Palm Beach, Florida
Issue Date:
Tuesday, September 14, 1999
Page:
Page 22
Cancel
Start Free Trial

Page 22 article text (OCR)

8B THE PALM BEACH POST TUESDAY, SEPTEMBER 14, 1999 I Urn la 0 11 Cht I Name Let Cht Nam la Of; Nam II Cht; Nm Leat Cht TmpDrqn 9 tV Texlnsts 69 -1 TolBfO 21 Vie Tmrneda 4 TEMAF 10' t'A TexUS 39V -Vl Tomkjns 18 -V Transocn 35 , TEMFIS 12'A t' TeiUHpA 60V TWIgis 33' TrMMex 4 -V TEMIF 10" -V Textron 78-1V Too Men 16 -V TMMexA 3 -Vi TmpGGv 6' -V TextrpfT 24 -Vl TootsieR 33 -Vi TrGasSur 8V tV TmpGb 6' -V TharCF 5VS TorcfiEn 5' tVi Tmspro TVi -' Tmpfluss 12' -' Thai 8 t'A TmkCapI 24V -V TmsTec 13V -Va Tenetm 16 -Vi Theragen 10" t Trchmrk 29' -1 TravPCpf 24" -Va Termco 19 - ThetmoEl 15 -V Two 37" -Vl TrvCpLnn 14V -V TV 28 22' ThrnBet 52' -'A TorOBkgs 20 -V TravPrp 35' -1 TVA29n 22 Thome) 20' -Ve Tosco 26 -Vl Tredgar 22' -Vie TVA45 25V4 tV Thombg 9'A t'A TotalFina 66 - Trexn 21 tV TVA46 24 -Vie Thorn plA 22 t TolaiF rl 25 -1Ve TnCont" 30V? -Ve Teppco 25V -Vie ThreefS 20V tV TotflerH 7 -V TnangBc 20V -'A Teradynt 38-1 Tkfwtr 33- TotalSys 15V t'A TrlarcA 21"tV Tefex 27' -V Mams 60' t'M ToliaAcpr 26V ' Tribunes 49Vi tVie Terra 2i -Vie TimbCo 75' Vl TwrAulo 20' -Ve Tribune 01 261 - TerraNrio 6 -' TWCappI 25V ' TunClry 18' Ve Tncom 8 TerrNov 31 -Vie TimeWms 61 -V ToyFrU H'Vie -' TnconG 41 -i Tesoro 18"V V TmMir 66 ' TramrriC 13 V4 TngenE WM TesoroplA 17 -Vi Timken 17 ' TrCdag 14'! -VI TnoonH 36' -' Telra 11 Vie ' TitanCp 12V tVie TrCda47p( 24 -' Tntoi 25Ve V TxCappM 22 Tilanlnll IIVil TrCda ptC 24Vie -V TnNet plA 20'Vie -Ve TxCappB 19 - TrBnMel 8V -' TmactNet 43Ve -' TnnetptC 18 Texaco 66 - TMrlShp 6' - TmFn26n22!V -Vt Tmtyln 32Vie V Teilnct 34"i6 - ToMiem 10 -Vie TmsaOH 72 TnstarA 6Ve - Nam un Cht Name II Pit; Nam Laat Ct VKMIT 9V tV VinlnPt 14 V -V Wachovia 79' J VKMOT 14V -V VaEFWnm Vl Wackh 2? -Vl VKMOT2 12V VaEP38 22 VlackhB 17Sti -Vl VKMuTr 14V -' VaPwpfT 24 -V WackCor 141 -1 VKValMu 12V -V Vishays 23tV-1 V WaddeURd 24 V VKPAQ 16V -V Vitro 4V ' WaddRBn 23 ' VKPAV 13V) -V Vlasic 6' -V WalMarts 48 V VKSrlnc 9'A -Vl VorJalAirT2D6Vt10 WaMnRP 19 ' VKStrS 12 -' Voltim 22V -IV WaWn pfS 17V -V VKTIM 16 Vomdo 34 ' Walgms 23' ' VKTK3 14 VbnrJopB22'V -V WalCS 21 -' VKTNJ 16V ' VomdoptC 23' tVl Walterlnd 12 Varco 14'A t'V VulcanM s 40'A -'A Wamaco 20'V -V VananMS 20V tV MBaBaaa.aaa WamLm 63'! -1' Vastar 66 uf WashGs 27 - Venator 7 -V WashHm 6V V Ventas 3 -' WBKSTn 29 -Ve WAMu 31 -V VentDGC 22V 1 WECplA 2fV -Ve WRIT 15 -V VenexC 12-' WHXCp 9' ' WsleMIno 20" Vestalns 4V -V WHXpY 35 t'V Wale 2i -' VestSe 12V WHXpfB 32 V 1'4 Waters 8 66 - Wacom s 48 WICOR 28 -V WatWn 34 VacomBs 47V -Ve WMC Ltd 20'V t'V Watsco 14' V VodCp 29' ' WMS 12" WatsnPh 33 -3 VmoeCm 14' -V WPS Res 29V -V Wattslnd 22V ViiaConc 38'A -Vi Wabash 22V -V Waus-M 13' Name II On Name Laat Chj. WeathW 38'A -Vl Weyerh 62 1V WebbD 22" -V WhrW 68 Weider 4 WhtMtlns 133-1 V WemRI 40 tV Whitmn IS'V ' Wart 2 -Vl WileyJAs 17 V WesMk 34V -V WiHaml 46't1'V Weumn 16'A V Wiims 7'A WeHptHII 76 - WirnCS 8"V -Vl WelBFrgo 40 ' Witams 41V t7 Wendys 27V -Vi WmsSon 41 -' Wescon 16' - WilmTr 48Vi -V WPen25 24 Vi WilshrO 4V4 -V WestPhrm 39 Windrm 14V V WstclEg 19" V WinDii 33'At' Weslcp 16' VS Winnoj 26" ' WDxjrrj 5 WinstonH 8 -' WsmGR 19 'A WmstnplA 18 WslGpfA 34 t WiScEn 24'A WstnRes 22 - WiserO 4V WtnRsCpl 22' -V WolvTutl 15Vl WslRespl 23'A -Ve WolWW 11V Wesrfield 14' WiWCoxx 36 V V WestAB 20V tV4 WldFuel WV -V Westpacpl 24V: -A Wldtex 2'A Westvaco 29' tV4 WxM 5 WstwdOne 49V tV Wngley 77Vet1V WymanG 18" -V Wyndham 3 -' Name Urt Chf. From prevkxtt pig me iMt Oft X-Y-Z TeMorLn 16 TetSuCeln22V -V XLCap 49V t'flk Xerox s 48V XTRA 44' YPFSoc 39 V YankCfJn 18 YankEnS 41V -;J Yarahou 21 'M Yorkh 40 V YorkCap 23'k'l'. YnoARubi 44 ZaleCp 37 Zapata 5" -M Zenlx S"r,,,: ZltOavs IS'Vie! ZDnetn 15V1V 2mg 10" ZweigTI 8 .".rM . Tndyclt Tanger Tasty Tatnelt Taubmn TaubplA TchSym . Ttdntl : Teekay Tefron 3'A 24 Vie II V tV 3V5 -V 12' t' 20'A tV 18 -' 36 tV 16 -V 11V! TkmArg 28'- TetcNZ 35' -'A Teiren 16" -' TeWaka 95 -4V TelBrasrtn V t' TetvasH 60 tV Telefax 45V -V TelefEspj 48'A -Vi TelArg 29' -Vw TelPeru 15 -V TelMex 74Vi -i Teeofbgs 16 tV Teemig n 30' t'A TelspCeln25 t Teiespn IS'Vw -Ve TeiexCli ' Telstra s 26 -Ve TemneW 68 tVi TmpOw 7 -Vl TeicnFlnch28"' TeKfmx 331 TeCelSuIn 19; TeCnOesn 3 TetnSuIn 56 -Ve V t TeeOans27 tV Teles n 31V? tl WNrrjeCn 26' tVi WwflCn 31 tl New York Stock Exchange TntEng 13 V TnzecHm 19 -Ve TrueNth 35V! V Trump 4' tVie Tuooscope 15' -V Tultex tfs Tuppwre 21 -'Vie Turksh . Vk ' TumrCp 26V4 ' 20OnW 19" 2002TT 13 -' Tycolnt 101Vi -IVi TylerTecti 5' Tyson 15' tVe u UAL 66' IV! UALpfT 32 -Vie UCARW 26V4 -Vie UGI 23 -Vi UICI 27 -3 UPMKyn 35' ' USAggn 14'A -V! US Can 23 US Foods 19'fl -1 US Rest 16' t' USRstptA 16'A -Vl USWest 551V USB plA 22 -V USEC 10" -' USG 50V tVn USTInc 31 'A -' USXCapl24'Vie -' USXMar 32' -Vie USXptA 44V! -' USXUSS 2745 -' UltramDS 24'V-1V UrnSrcEn H'Vie UUrMO 18 -' LMCaolal 3 Vie Unicom 38V -' Un 15 -V UrxFirst 14 -Vie Umgrpt! 29Vie UnitevNV eSVu-lVie Unilever 37"Vie -' UBnCalFn22"(-!'M UCarb 57V tl' UnonPac 53 UPacRs 18V -Vie UPWt 41 -V UnfJnCalsSB" Urwye 45'V ' Urwt 8 -' UAM 18 UldAulo 11 Vk UDomln 23Vie - UDomR 11 Vie t'ie UDomptB 22'A - UHltrCr 60" V Ullum 49"V Urxtlnd 9 V UtdRenlt 25' USAliway 27 -' US Bancp 29' -Vie USHme 29'Vie -Vie USInds 16 -V US Trust 82' V UtdTectli 62"l - UWR 33 -Vl UWWsc 6'A -Vl Unnrode 44'-1Vie UnvslCp 29 ' Urnvfd 22V tV UnvHR 16' -V UnvHIt 34 ' Unrviswl 83V tl'H UnoRst ll'S 'A Unocal 41fe -V Unova 14 -V! UnumProv 35' - UrtmShp 30 -M Ursfd 7V? UtahMed 7V -V UtitCos 23' -V V VFCp 31V -' VarlRsrt 19V -V Valassiss 44 -V! Valero 22 V - VlyBcp 25' -m Valspar 36 V -V ValueCly 13'! tV VKA0VM 14V -V VKAdPA 15 -V VKBond 17 VKFLQ 15V VKHilncT 6' VKWnrJ 7 ' VKIncoTr 6 V -Vl VKIGM 9 Lmt Chg. I Name last Chj. Lsrt CI I Name Lad CHg. Latt Chg. I Name -V -' -' -V t' t'A -V V 2V 7 10 '57 27A 2 7A 5' 6'A 3' 2" 2 5Vi 8'A 5'A . 28Vi t'A -V rndOata Innsurtesn InSneVs histron.16 Inteara IntgOrth IntegTc IntegTcwt IntegTm n InteHcaN eclntlgC IntelPly un IntlgSys lntFnSv.481 InterDig Intertott Intrmagn IntAirlS IRIS IntstGCs Intrsystm IntrsvWt 44-e -Ve V 'A V4 -V ' 'A V -' 12 11 4 t'A -'A -V -V t' t17 tV! t'A t'A ' t Intrust ptA 2.06 FrontAdj.15 GAFnd.64 GSESy GTRGpn GaranLOO GaylCn GaylCwt Genoa .02 GnEmp 05 Genetmgn GlcWatr GlcWatrpf2.27 Globllnoo.60 GloDLTgn GlblOcn GobSml 68e Glotnk GWSIarR GkJFkl GoKTrst1.76 GormRup.60 GouvmBn GrahamCp Greenbri GrnS1CA.65 GreyWolt GristSloan GravePrp.72 GrSimec HMG Halifax 05j ecHaHmF HallRlty Halsey HalterM Hamptl 441 HanovCap.40 HanovCwt HanovC un .40 HanvDir Harken Harold Hasling 20a HawAir HaywdBcs 64 HtPlanet HearUnd HearlldT Hearxs HectorCni HeistC Helmstr Hemispx Hmisphwt Hersha n .31s HiShearT HoHyCp.64 Pennacon 11' -'A Penob .20 12'A -'A Pentegra 1 PeopleHk) .84 30 t'A PerimC 47A PernCpti12 16'A Petrocp 7 PhoenxRst P5dmBcp.48 8 PmaeB 40 9 PitWVa .56 71 -Vs PittDsM.68 24" t'V PlnRsc 19' - Playcore Tit -'A PlyflA 7'A t'A PlyRB 6 -V Polyph Polyvisn 2'A -' PortSys 1 PremNtl .601 17 t'A PresRA.64 6 tV PresRB.64 6 t'A PnceCm 22 tVi PrfBcp.10 14V! ecProDnt V2 Prolong " tV Prvena.12 3V PrvWor.16 11s t' PsycCp.16 4V -V PufnCA 87a 147A PIGMT3 80 12'A -'A PutNY 81a 13V ' QC Optics 'V QCOptwt V32 QuadCtypl.92 107 QkslvRsn 6 -'A RamcoE . 6 -'A Randerss 3 ' ReaJTrun ReedJwt 37A - -'A Refac 5'A RegalBel.48 22 ResAsst2.04e 11 ResrcBksh 40 16 RexxEnv 1 -'A Ribogne 25w Rkrfds 11'A RKhmtgn 1V4 -'A RWiton 16 -V Ridden 3 t'A RioAlg.28 147 - Riviera 5 -'A RiweraT.33t 4' RobertsPh 277A t RobtsRIty 60a 71 -V Rogers 387A t1 Rotonic .04 1 Rottlund 3 RoyceFpl1.86 23' RoyceMpf1.94 24'A S-T ii M " ".li -I J I've 5-'A "C Wit '"'A 'a-' At Bmed IvaxCp XCHIdn JPMOilA.63 JPMOilB JWGenesis Jaclyn JanBell Jetronic Jinpan Joule KBKCap KBK28n 95 KFXInc Kafusg KankakB .48 Keane KY Fst8 -5Q Kinark KingPw KitMfg KogrEq1.40 KrauseF Krug Wmmmmmmmmmm Nam last Chg. Name Ut Cnt Name ImI Ctaj. Amoriran B4HO I -V CasFd1.32a 21iV DryfMu.S3 7V MJIIdlVCUl BFCCnsg 6'! CelScmvtA DrytNY.54a 8V? CtnJ-ll BFXMosp 1V -V CelSoi 2 -V DnvHar 3V 3IUUV BHCVOOe 13B -1 CFCdag.01 3' DuraSwtn 4 ' l. BLCFncI 2V -' CFCdawt V Dynamex 2V -' CXCnSnK" BadgrM.72 37 - CenMp(350 47 -a---I-a- Baker 6V V CentSe1.94e 271 V Name Lot Ch BalCare 1'A -' ChadThr 1 Balchem.03 71 ChartMM.96 12 V f-SIMUd 10V ' Bald 2 ' ChaseCp 28 11 V -Va EBICappf2.13 21 V A-D BanFd3.73e 23V V Chqmtlntn 1" Ve EFCBcp40 10'5 utc 1314 v BarHarhs.66 18' -' ChiRrvet.72a 26'A EXxa 4 -'A ARC 1V4 Bamwl 11' Chief 21V t'V EXXB 5 .JrJuv 3 y, Banstr 1 V Chtlnt p 1 -81 29 1V EZEMA 6V ATPIasq18 5 BaySrBc.24 19' ChraEn 'V UU& 5 AnFd318e 189' !' BayCorpH 7 -' CrBdel 4 tV EastnCoS.44 16'A t'A ATCross 4" -' Baial 3' V CrtFFil 05p 13' Easyndrn 1V V Acadiana.52 18 ' Bea'dCo Citelnc 5 -V. EVCAMun.77 13' Acmell 1 -' BemaGoW CoastO 2 V EVFLMun.75 11 Acsys 2'V -V BentPh 3 Cognitms 11 -' EVMAMun.77 12' AdmRsc 10 10'A -' BentPwtB 'A CohenStl 68a Tl2 -V! EVMIMun.75 12V AdvMao 2 -' BergCa 13.508 1971 ColLb 7 -'A EVNJMun.75 13 V AdvPtiot ' BelhC( ColumoEn 57 -Vl EVNYMun.77 12' -Vl AdvMwtA Etexil 1 20 10'A V Comforce . 2'A EVOHMun.75 13V ' iAdvMktr1 1 BigCRad 4 ' Comincg 30 18'! EVPAMun.75 11" -' AdvMrklg SV BoRA 27 -'A CmdAst.52 SV4 EchoBay 1'A AeqisRI196a 9 B18 CmdlAp 1 ' EcolEn.32 6 Aeiocntrv 7 ' BOmt 10' -' CmdrAwt 'A EdpBrsg.98 15 V ' Aeroson 13"V V BikBKS 83 11 ' CmtyBkPa 64b 21' -' EKCO AimGTon 61! BCArQ 88 15' CmtyBSC .221 13 ' EIPasoE 9' V AirSvs 3' -'A BFUQ80 13 CmlyCap 604 9 -' ElecChm 1 AlbaWkJs30l 12 -Vi BNJK3 73 13'V - CmtylBk.24 12 Elswth 1.688 9 V Alcoa pt 3 75 66' BNYO 82 14 ' CompTch 6'A Emeritus 7 V -V .AtontCapt 16p 10V V BlkPaStrn 15'A ' Comptek 77 -'A EmerR V AnrancBop 24 10'S BlairCp 60 19'i - Cmptrc -V EmpCar t'M AlWRsh 5 Biimpie 07 2' Cmputm V EmpCwt ' 'AllouH 6 -V BtondT 8 ConcdF 7" ' EmpCptA S 'AKerraHIt 9 -V BodrJe154 10' -V ConcFB 7 Endorex 2'A ABkCT 92f 22 FJolle 2' ' ConslDet S'V ' EngyRsh 22 - AmBiltrt 50 19'! BolTech 5'V CnsTom .35i 14' -' Engex 13' 1'A AComplA105 7" BcotsCts V ' ContMtls 21 'A EnvSafe 17 V -ACmtPTn05i 4 Bostntd.48 16' -' Continucre -V EnvirTecs 10 -V AIM 84 s 28a 2V V Boundls 4 -V CoreMatl 2V EnzoBi 35" 4 V AIM 85 96a 10 BowlA 42 7 CornerBcp.24a 13 EquaBc 24 7? -Ve AIMI86s36a 5' -'A BwOidr 5'A ecCrealC 1' -' Espey.20m 14 AIMB6s60a 8V BrdgVw 20b 17 CmCP 7 -V EssxBc 1V! 'A Alsrael12 65e 54'! BrdgStr 3' CmCPB 71 - Et2LvA 6' AMtgAcn 12 -V BrilDi) 3' -'A CrystGas 44 'S EtzLav 10 "AQntCycn 3V Brriesmikf 9'! -' Crystllxgn " V ExcelLgn 3 -V AHEInv 1 18t 14V! BrrtATob.96e 17'A -V Cubic .38 24 tl ExcellVI IV ASaE 7' CEFmkg 4 V Cybexlnrj 4' - FBRAstn AmShrd 4'! CECg 5 Cypros 2 FFPMk 2V -V ATechC 10'A - CETEnvS V DJIADiam1.59e 110V FFP 1 AVangrdOSa 6 -Ve CIM.69 6 DRSTech 9V FTICnsIt 4 Ampal 5'! CPSSys 'A DairyA 4' FWCappt.94 9 -'A Ampax 2" -V CSC Hid pf 2.13 113'! -Vi DairyB 6 -' Fablnds .70 14H -'A 'Amtec 1V -V CVBFnd.48 27' ' DanlHd 6'! FallRrvr 96 21 Amivesl36b 10' -'A CVFTch 315 'A Darling 1'A FalmthBc.28 16 7 AndreaE 7 -Vi Catxvsn 76'A -V Daiamet 1V -' FarmTel 1V Anvorth.48e 47 Cabletelg 2 Datarams 10'A -' FarmTwt V ApexSilv 13V? CagleA.12 17'A Daxor 12' ' FarmTwtA V .AppieOnh 1 -' CaKon 1 V DaylonMn 4 FarmTwIB V AppOnlin 3' 7 Cambior.06b 2' -V DeWolte.12e 7'A -V Fidbankpt.85 9 7 AigoCapptl.10 97 " CamdnNs SO 18V Decoratr .28 6'! -V FAmHfl 3' 'An2Ld.40a 47 Cdn88Egn 2V CWLab.14 13 FtAust.808 77 -V ArrowA 1 CMarcg.28 11V Depomed 3' -" FAusPr.72 6 7 -V Arhyth 1 ' CdnOcag.30 19 -V Depmdwt 1 - FtrJatCp.62b 24'! -'A AstLrvng 27 CannExp 3 DevonEn.20 44' ' FstWV.681 21" -AllPrem 2 ' CanyonRs V Vk DiaMetA 15tVi2e7ee FstfedA 28f 13 -' AtlTete 60 10 ' CapAllin .6B 3 DiaMefi 16 Flanigns 5 'A Atlaniis 137 'A CapPcHI 3' Ve DigiLavan 4 -'A Flightserv 3 ' 'AudoBC 8 -V! CapProp 121 7' DigiLavml 1V V FlaPUiJI .64 18 - jAudvox 16' V CardBtch OigPwr 1V Foodrm 30'A 'A AutoBond V5 ' Caresiden 5 'A DxjPwrwt V ForestLab 48V -V AutoBp(A150 Caresdewt 1' ' Diodes 7V! -' FmklnCap 5 Autotole 37 'A Carmel 8 DispMgmt 2V -V FmkSel.48 6 7 -V AvalonHId 5'! -V Camegen 6' DrvCpRes 4 FrkTlcmn- 3" V ArenEnt 1 CaroPpl5.00 74 DixnTic 10 FreqEI.20 11'! ' :Axogenn 32 CarverBcp 87 Drewlnd 11' Fnedm.20 36 -'A 'Azco W CastlAM.78 14 DryCaJ.56 9V Vi Fnschs.321 10 Lit Chj. Name Lm Chg. Name Lat Chfc 1'A -V MaxxPIr 37 Myerslnd.24b 20'! - t 2 4' Maxam 66 -'A NFC.44e 18 27 ' McRaeA.36 5 NTNwt 2V -V 21' ' McRaeB 5'! MTNCom 1'A ' 2V ' MeasSpd 19 ' NVR 55'! t7 1V Meda 60 49 ' Nabors 28 -V! 1'! V MediaLog V NasdIOOTn 12474-1 7M MedAdvSn 107 - NBcsTX 15'A 'A V Medtoxs 8 NatBev 6 1' MrchGp.40 23'A NatHRty1.33 97 Vti V MercAlt 7 NHItcre 6'A ' 51 -2' MLConStn 8 NtlRlty.50 21 V 3 MLDJ06n 97 V Neophrm 18V V 17 - MLEn106 n 11 V -' NwMxAzs 7 S7 -?' MLEn806n NewSlhpf.85 8'A -V! 5 V MLEur02 13'A -' Newxx 3 -' 5 V MLEur06 10V V Nextel00 1 01 59' -1' 4'! MLGth06h 9" NordicAm 1.29b 12 1' ' MLHD01 10 , -'a NAVaoC 7'A 'A 5 MLHMCO0 NoreslB.21 87 ' MLM1102 12 -V NePAFn.241 10" V MLM1106n 9' - NIPSpf4.25 63 24' V ML NDX n .53 10 -V NthnTch.15 7 27 MLNik02n Novavx 4 -V 17Va -V4 MLN06n 107 Nstor 2V -V 8'A MLNik06n 9 ' Numac 3 -' 16'A MLORCL03 117 NCAPI,79a .13 22 1 MLRusOln 4' NGAPI 80 15'A 18 MLRus04 9V -V NMOPI.77a 13' 2 V MLBus06n 9V -' OECCmpt 1 -' 3 MLSP605 11V ' OTREx 37 MLSP306 n 97 OhArt.04j 16 2V ' MLSP706 n 9 ' On2.com n 13Vie -V 2 Va MLStrid00.53 11" OoeLrbt 1 20 13' 5' MLTBR05 8 OneLbptl.60 16 -V 8' MLTTYW 15V -V OnixSys 6 1 MLTBR03 OpinFteh 5' 10 MLTRV0O 37" Opterewi 7 ' 27 Mernmac 6 'A Organgn 7 -Vi 23V -2V Metrika 7 OrioIHA 2 11 -'A Metromda 5 'A OrfotHB 2'A -'A 1 ' Metrompf3.63 28 -Vi OrleansH 1" 1V -V MchAnt 3VS Osage n ' -V 5' t'A MxJPenn.80 24 Oshmn 2 16'A MidABc.88 26' OxIordTE 2.081 25V t7 1 MxJcsts.28 20 t'A PABBk.38l 14'A 1V4 -' MldsthB .20 10V PGECappH.97 24'! mm Midsth pi .93 32 PLCSys 3V -V n MilestnSci t'w PLM 57 MinnMuI.eOa 13 -V PMC 100 . 87A 1 MmPpfA5.00 67 PMC CT 1.84 13' -'A 67 MinTr2.59a 10' PMCC 7 -Ae 26' V t'A MissnWn.26e 8 PSBusPk1.36 23' t'A 1V -V MonPp(A4,40 83 t'i PSBPkpf2.31 23' t 8 -' MonPpfC4.50 83'! Pacholder168 13'V -' " MoogA 32' - PcEnp(A4.36 75 927 t MoogB 40'! PcEnptB4.40 72 23 MMed 9 PcEnpfC4.50 77 -' MorgnF 3' Ve PcEnpfD4.75 82 a 12 tV! MorgnGp.08 Tit t' PGEp(A1.50 21Vi -7 1 MS AMAT00 2.3756' - PGEpB1.37 20V 17 -' MSCPS 91 PGEptC1.25 19 32'A MSMCI01n.51 8 -'A PGEpfD1.25 18 -V2 56 MSPEQ 134 PGEpfE1.25 20 2 MSPFEOOn PGEp(G1.20 19' 8 MSsne7'X) PGEptH1.12 18' 7 MSsneSsOO 170' PGEptt1.09 18'A 3'V MSSunOI n ,11p Ttl t'A PGEplU1.76 26'i 4'A t'A MSCSCO01.39 7 PGEpfY1.64 26M V2 MSNokOOn PGEplZ1.57 26'B 19 tV MrgStn2001 PacGate.3Be 7 tV 1 -V MoveStr 1 tV PacR&E 2V 3 -V Muttigrph 2'A PcFISEwl ' 77 -'A Muniln.46a 8V PacrlptS.OO 67 2'A MunhFL5n 14 -V PWSPMk) 25' -Ve 13 V -'A MunhNJ4n 13 -1'A PaikNatl 2.40 98' . 3m -V MunhNY4 n 14' PaxsnC 15 'A 19 -'A MunhPAn.82 12' -V PeaceAgn 9V tl'A Munvst.57 8' PeakTrend 1.42 61 27 t7A MunyAZ.70 12" -Ve PendPIg 7A -V 1" 137 4 32 8 7 6V 5 3 17 19V 4iV 10'A V 16'A 5 ' V 19 16 47 7 1 12V 3 V 3'A 12 1" 2 5 53' 2 5 37 4 V 4 V 17 1'V 6' 12' 27 20 V V! 16 5 4' 12 6 3' 6V 2 5'2 5 15' 2 V 4 23V 4 2'2 2 ev 6 7 13 1 2 55'A 8' 6V 4V 21" 6' 6 5'A 107 ' ' SecurAsc SecCapCp SecPennn.05p Selas.'S Seltcare SensorySct SentryT Sentry pi 07t Seracare Servotr SevenSeas ShetkJPhm SherwdB Sherwdwt Showpwr Srteo.20 SgnlTech SmtAOA.48 SmIBIn 53a SmtBrnM .76a SomcFdry SncFndvirt SonusCg SthnBnc .35 SCEdpfB1.02 SCEdptC106 SCEdpfD1.06 SCEdplE 1.19 SCEd44 2 09 SoCapptA2.06 SthtstB .60 SwGA Fin .48 SpatialT SpcChm SpecCapof SpinakrA Spinnakr SportsClb Stage SPDR 1.48s SPMkj 2.168 SPBasn 16e SPCnSvn SPCnStn.15e SP CyTr n .078 SP Engy n 24e SPFncln.14e SP Inds n .13e SPTechn SPLn.38e StdAuto StdAutopf1.02 StarStruck StaiwdF1.64e SlaleBcp .52 StavElec n 26p Stephanos SlrCap 09e StiMrM s StoneSfi.47 StrgCmp StratCp Stratesec Sunatr SuprUnitm .54 Suprmlnd .941 SuretyC . SussxB .12 Sybron TDSCapfA2.13 TDSCap(B2.01 TabPrd20 Tag-rt Team TecOpsSv .72 Teche.60 TelDta .46 TDSTel Teletchwt Teletch Tenera 1'A TexarkF .64 23 TexBotch 3'A -'A TexBi wt 'i Thack 4 ThrmDet 9V Thermed 6' t'A TbrmBw 17 -7 ThCardio Tit -'A ThmoEco 7V2 ThrFior 11V -V ThrFibrrt 1V ThmFib 71 Thrlnst 11 -V ThermcOp 67 t' ThrOptk 9 -V ThrmPw 11 ThmoSent 147A ThrSpect 15 -Vie ThrmTer 5' ThmoVisn 6V Thrmolse 2' Thmolsun 17 Thmost 107 -1A Thermorel .20 5 -' Thrmotx 71 -'A Thermwd 4 ThouTrlsn 4 ThrRvF .46 11'A 3Dshopgn 7 V tV 3Dshopl 1Vi t"t4 Tippery 1 t'A TitanPhm 13 TtenPhwt 67 Todhuntr 9 -V Tofuttj 2 TrjlEptA8.32 102'A TolEprB4.25 57i TrjlEpC7.76 102 ToiE pfD 10.00 103 Tompkins 1.00 31 Vi TopAirM 7 TopSroe 1 -1 TownPgsn 7 -'A TWAwt IV -V TWA 4V TmsU .14 7'A TransFnd 4'V t' Transmont 11 'i t' TmsntIF 3'A -'A TwtdHlth 3 t TrexMed 4V -V Trmitecti 28V -'A TrioTch 4 -'A TubMex.44e 12V Tuxis1.60 12 u-z USHmGp(2.35 16' -1 USLiq 6 USB Hid .28 13 UTIEng , 22 -'A Unaprx 2 UniMrt 1 V tV UmdKjita) 5'A -'A Unilab 5Vi Urvmar1.35e V UnkiMW 4V -'A Umstarn 27 UnCap 17 t'A UFoodA 3 UFoodB 37 UGrdn .071 4 UMobH .75 9'A -'A USBiosd ' 117A -V US Call 597A t' USExpinc tV UmtelV UNITk. 1.38 25 -V 2 4 4 14 V 117 12 V 14 13 13' 11'A 3'A 2 VII 2' 147 2'A Vs 2 V 7'A 14 V 13'A 13' 15 13 13 34 3" 14 4'A 7Vl 3V! ' 8 1V . 288' 10 17 3'A 3Vi 18'A 1 X 3 4V 13'A 1 71 'A 4 10V 9' 15" 13'V 23'A 217 12'A 21 14 V 5V 13'A 23'A 8' 25 22'A 16'A 20 10' 17 VDCCm VSIHokJ ValNatGas ValtyFS.75 VKAdM2.74 VKCal 48a VKaO.73 VKMAV .78 VKNJV.75 VKOHV.70 VKSelS.72 VermoritP Versar Vicon VkteoSvcs Wrco.oeb VistaEngy VrsaEnwt VstaGg VitaFd VitaFdt VomOpn VoyAZ.77 VbyCO.73 VoyFIa 70 VoyMN.93 VoyMN2.82 VoyMN3.76 VulcCp.BO WashSvg.10 WatscoB 09 Webcolnd WeikxjO WeK3rd.12l Wellstrd WendtBr Wescol.14 WstPropTr1.12 WstStrg 40 WstCap Wstmlndn Wslmlndpt WhrieElec WhrteElpt30O WhitmE WinstFIs WlntonFn.30 WirelassT WsPp(4.50 WbltHB WEBAstla.258 WEBAstr.108 WEB Bel 2.118 WEBCan.62e WEBFra.25e WEBGer.51e WEB HK .368 WEBIta255e WEBJpn 05e WEB Mai .188 WEB Mex .148 WEB Net 2.188 WEB Sing 12e WEB Spn 1.48s WEBSwd.768 WEBSwz.398 WEB UK 1.078 Woronocn xaild Ziegler 52 -V tV -Hi -va -4 - -73! -7K -32 t'764 -1 - -21 t 3' 9' 16 16" 14 17 24 9 12V 18'A 4V! V 10 15' 16 5'A 1 1346VS4 76 'Vk 25'7K 27Kt 242'h 26576 29 V 237M 29 423'W 29 9 11 4 32'A 15 17 4 7 24 20'A 1' 7 1'A 2'V 117A Til 1'A 10 16'A 24 23' 6 . 5'A 2 12'A 147A 75 V VS " -'A -' ' V -V Lanoar Landaurl.40 LaserTech LazKap LeathFac LehCSCC01.42 ! ! LehGTel 98e LehCPCfll LilVem.32 LionsGtgn ecLuxtec LynchCps Lynchlnt n MAISys MBCapfA 88 MCShp 10 Magicwks MagnHunt MagHn wt MePS 1.201 MabbuEnt t ' '1 4t iB tV -Vie " t'A -tax :? 90' 9 22 t'A 22 -V 19 97A t'A 167 t' 217A t'V -'A -'A -'A tV -'A -V t'A t'A -46 -'A -'A t'A t'A t' -V - -Ve -V Ve ' V -V! -Vi tV -'A -V ' -V 7 4' - t'A ' 'A HmeSecr HooperHs.05 HrjnzPhm HospWwde HostFdg HovnEn HungTei HyperFeed ICHCp K3t ILXResrt IPCComm Identix ImpacC 1.80a lmpacMtg.46a lmpOilg.74 ImpSugar 12 ImplntScn ImpltScwt lncOpR.60 IndepBk 20 lndepCTp(.85 SJW2.40 SVIHkj SYBcpS 32 SagaCom SalisbryBc .48 SalNetlx06 SalSP05 Sames SDgoplAI.OO SDgopfB.90 SDgopC 88 SDgopfH1.82 ScandC Scheib SchuttSt Scope 10Oe SbdCpl.OO MandCE003.54 I 14'A 14'A 14' 26 63 4'A 5 63 255 t -2'A - -'A -1 MarkWst Marlion MassHE .74 MalecCp Maulnd.138 MaximPh MaxmPt -V Name last Chg. Name Last Chg Name . Last Chg Name Last Che; Name Last Chg Name Last Chg. Name Last Chg. Name last Chg. Name Last Chg. Name Last Chg. Name Last Chg Name Last Chg. Name Last Chg. Name Last Chg Carrizo 2' tV ApdExtr 7 e AppAnl 7 t7 Nasdaq CreTcLtd 10 -'A CredSys 46 -' CrdAcp 5" Dxjilntl 123 -V DigrlBo 2'A t'32 DirjCouher 6 -V DotlGen 37 tVa CarrollBs 18 -'A Caselan 16t Caseys 13 -V ApdDgtl 5'A AplDiqn 1 -V Kopil 33wt' KosPhr 5.'t' KrotOGar 25.A(Vi Kronoss 44j- Kulcke 22w-iAM KushLk 5'A tVn Name Last Cht; Brdcoms109V-9" BrcdeCon205-1 BrookdleL 14 BrklneB 10 t'A BrooksAu 20'A -3 Brookstn 16'A -Vi Brooktrt 16'-" BrownTom 167A t'A BYLBncp 10'A -'A BaanCo 15'A -'A BackWbn 20V -V BadgrP 6'A -'A BakerJ 7'A tV BalancBar 6'A t1 BaldwLy 22' t' BakjLyB 22 -V BaWPa 7'A BalardPw 32 -V bamboo n 25 t3'A BancCpn 10 -'A A-B Cognex 33V -V Cgnicseg 13-" CogTech 22'A -'A Coonosg 19 Coherent 21 tV CohsnTc 67 tV32 CohoesBn12' Cohu 45V?-1 Commch 10V -7 Comstar 197-1V CWwtrCr 17'A - ColGenex 127 tVd CollTh 22 t'A 24t1V 7'A -" 10 t'a 14'A tV 21'A -1 Dxjlsk) n DtjLght DqtlLnk DxjMic DigRiver L-M AppFlrns 37 -Vk AppGrph 8'A App Imag ApkJInov 3 -V ApldMat 76 -2 AMCCs 54 tV ApMicro 3V -V ApdSct 20 -V wsinou -m CastleEn 17 t'A Catalyst 14 -7A Catalyt 16 -' CtpltCm 14 -V CathBcp 37 -1 CathStr 13 -7 CatoCp 15V -V Catskill 15'V DimeCBcs 21 -'A Dwnex 42t1'7e LCAVs 632 -V LCCrntJ 7) LGSGrpn 61-1 LHSGro 33'1 -1 BmswkT 47 -V Bucan 11" t Buffets 10 -V BkkjMal 10V -'A BWqOne 13 -V BuWun 3'V tV BctstOH 21' -' 21 tV DirFocusn 18'At DisplayTc 4 t'A DitechCon 60'A -'A DixieGrp 8V -V UlnfJ 4'A I t'A ULBio 3 : Embrex 8' EMCO 5 -V Emcore 18' -'A EmisTch 16 -V4 EmmisCm 60 Emukaxs 83'A -2 Emusicn 21'646Vb EnPointe 10 t'A Enameln 3'32 -Va Enbrdggs 21 t' Encarf 5 -' EncrMed 2'A -V EncoreW 9 EndcrdS 10V t' Endsonc BV -V Energisn 129 -4' EngBosy 27 tV EgyCnvn 12' -'A EngyWst 9V tV Engysth 21 -' EngaoeT n 35V t7w EngnSup 13V tV Engineer A 17V -V EngMeas 5 -Va EnglHm 10'T4-V Enstar 11'A -'A EntStt 9' t' EntreMd 22' -1'A Entrust 22'A -'A Celadon 73Va -Vk Ceiemk ' 67 Celestals 23 -V Celoere 26V t" 16'A -'A 9 t' BncGahc BncpCT BandoM Bandopf 7'A BurrBrn 40-1V BusnObj 56 t1 BusnRes 37 -V Birlrlnts 1f -' Collins 6 CotoBus 11V -V C0I0MED 17'A ColtTel 87-3' ColumBc . 13 -'A ColBcORn 7 -'A 23'A Celi(3ens 6 t Docdata DocuCp Documnl DllrTree Donegal Donkeny 6 t 16 -8 34'A-1 9 t' -va CellPathn 9 tV CellTh 2 -V ColBnkg 13 C-D uiiui-nsy 14'! -'A ColSort 19' CredMng b'A -HB Credrtrst n 24 -' CreeRshs41'Vt2V CreoPrdn 271 -V CresPh 17 V CrescnfO 4 -V Cresud 10 CfflPathn 36'A t4'A Cnticre 2 t' CronosG 3" -' CrssKysn 4" -V Crossmn 25 -7 Crsswkn 7'A -4tj CrwnAn Tit -V CrwnCstl 19V -7 CrwnGrp 5'a -V32 CrwnRs 12Va -va CrusHW 10 t CrySys 73V3! tVs CuhstPh 10'A t'A CumMed 31 tl'A CnghGrn 13 - CuraGen 15 -2 CurHlth 5'a -Va Curtislnln 27 -V32 CustmTrk 32'A - CutterBs 14" -V Cyanote 1 Cybearn 9V -' CybrOpt 17V tV CybrCsh 87 -'A CybrOtp 8 -'A Cyberonic 19 -'A CybrShp 7'A -'A CybrSrcen 33'A -2'A CybexCPs31" -1'A 13'A -V uoralhn CSFFnc 18 C-CORnet35" CellNet 6 CellNetpf 15 t'A CeiiegyPh 8'A t Celkjywt 2'A t'A Colmbus 18V -V Dorellnd 16 - DbleCk S105V t3V Com21 14' 1' Leiistar tue 1 t' Draxisg DresB Drexlr 15" -'A 8 8 BankRus 3va -Va BankRIn 10'! BnkU1d2pl 24 -V BnkUntd 36" -4 BkWest 9'A -'A BkGranite 22 -" BnkOzrk 17- BkAtIB 6 -'A BnkFrstn 9 -V BnkUtd 83! -V Banknorth 30'A -V BanyRT 5V tV BanynSy 7V4 t'A BbqsGal 6V -V bamblcmn19'A - Barrett n 6'A Barra 20'A BanettB 8 t' BarrngTch 5 t' BasExpl 23 -As BassettF 18'V Batteries 1 -V DreyerG 17V C-CUBE 33 -V C-Phone I7 -V C3 Inc 12'A CAISInln13 -V CBRLGrp 14' t CBTGp 27'A -1'A CCA Inds 1"a CCBT 17 tV2 CCCInlo 10V CDRado 33-1' Enzon 34' -Vi 17Vi - drkoopn DruqE 6'A -'A EpwxSft 4 drugstren 47 -4' DuPontP 54-lV CelkTch 3 -'A CenitBcp 18'A -'A CentlBc 12 t CentCeN 43Viet2" CentHlth 4 CenlerBcp 14' t'A Centgrm 12 t' Cemccor 60V t' CntrCst 16 -'A CEurMda 1 tV CenGardn 8 tV CtrlVA 12 CentAI 10 -7 CentBnpf 976 -64 CntyBcMA 18 Comairs 177 -V CombChm 5V -V Comcasts 32 -' Come so s 36V - Comdial 8'A t ComNet 30 ComTchn 17At1V CmndSys 1" -V CmcBMO 35'A - ComOnen 74'A t7VfB CmclNats 17'A -'A CmHWgs 5 -V CmHIdwt ! -'A CwlthBcp 18V -V Cmwlnd 15 -V CmnwItT 46'A t'A ComSys 11 -'A DualStar 4' DualStrwt 12'a -'a Duckwall 9 t'A 1a -to 26'A -1 13'A t DunnCm DuraAto DuraPh Duramed V 9 -V oyqnus 12' t' Batter wt BayBnc Be Inc n Cytnk 7'A tV DurbanRo Vfa CenttJusn n -4e 18 - 7'A t' OrySo 23'A -'A BeauCtl 4 t'A DynHlih 1 DynMatl 2'A - DynRsh 3'A -1 DyneXpfB 16'A t AlbnyMlcn 26'A -3 Akade 13 tV AkMa 1'A AktxBk) 24' t'K Alexon 14'A - AaCp 16 -'A Algmag 17 AkiosPnm 8 -V Alico 15-1V AlignR 14 -V Alkerm 37t1'a AIIASem 3V -V AllaireCpn 55' t6'A AlkjgTln 60' tl'A Alkjgiant s 9V -V AlnOrg 36'! t'A AllrSpc 12 -' AlliancB 20 -V AllncFncn 23'A -'A AiianPh 4' tVi AllnceRs n 15 - AllianSemiU'V -'A AWCap 217 t'A AWHPd 27 AllmCp 4 tV AlloyOnln 16Vt27 Allscrptsn 15V tV AllstFn t' Aiphalnds54V-1'V AlphaMic 3'A t'A AlphaTch 5'A t'A AkxiNet 4V -V Altairlnt 4' tV Alteon t'A AlteraCps 52 -V AltResc 5'A -'A 'AlynCp 3'A t' Ateawt 'a Amazons 63V-3V AmbancH 16' Ambln 13' Amcor 21 AmcorF 21 'A -V AMERCO 24 -V AFstApt 8 t'A AFTxE 6 t' AmSvce 14 AmerA 8'4 - AmBcp 20 AmBncpl 10'A t'A ABncFL 13' -V! AmBkxin "a AmBsriF 13 -V AmCapStr 18V ACIasVoy 21 - AmComn 3 tV AmDental 2 V & AmrDntl 10 AEagleOs46'V t1' AmerEco 1'A -V AmEcol 2Vw -V AmFrght 19' t AmHIthop 6" tV AHomstr 4 tV AmlntPt 2a -V AmLckr Tit t' AMS 27 -1'A AmMbSat 18 - AmNtlFn n 4' ANtlns 70 t' AmPaC 7 -'A AmrPhy 7 -' APhyG 4' -' APwCnvS 19'- ASoft 3'A AmSupr 13 - AmWagr 5' -'A AWood 27 t'A AmrXtal 22' - Amrhost 3 -'a Amenpath 8'V -V AmerCas 37A AmrTrdes 16 -V AmesOS 32 t1' Amgens 87V -Vi AmkorT 21-" AmresCT 97 t'A untyum bu Cept 21'V'et1V Cerdyn 4 t'A CeresGro 7'A -Vi BebeStrs 2Bt1V BedBath 29' -'A BeiFuseA 33' BelFseB 31 t' rnJ iy"n 't Cerner 157 -' E-F BeHCdagnlO -V BeilMic 9'A t3! Beiiweth 42'a t'a umiytjcp 0 t' CmtyBsh 22'A t'A ComFed 15 -V CmFnIL 9V CmtyFnd 14'A ComFBk 19 CmSBsh n 12A - CmtyTrBc 21V -V CmtyWest 15 CompsBcs25V -V CmplBusn 14 -'A Cmos cm n 6 -'A Cmpcm 37 t'A CornpCrdfl 18 -'A Cmptrte 14'A t'A CptrLm 4V32 tVa CmpMtn 10 CptNwk 13 -" CptOuts 8' BenJerry Bemhan 18'A tV 16 -' 15'A -1 BenthnA Haggar 12' -'A HaglerBn 7 tV HainFood 24 -1'A HallKm 9'A t'A HlwdEnpf 8W -V HltodEnn 6'w -V HamltnB 24'A -V HmltnCppI 9'A HampGp 13 t'A HancHd 40 tlVi HppyKds 10 t' Harbngr 14Vw t"w HarbFed 14 t'A HarbrFL 12 V -Vw HrdgUw 8 t'A Hardinge 15'A -V Harleys 19 -'A HarlySvs '15 -'A Harmon 17V -'A Harmonic 140 t4'A HarmonyG 4V HansHa 2'A tV HamsFn 10V -Vw Hanodn 13 - HaryFar 1 -'a Hrvdlnd 6 t'A HarveyE 5Vw -V Hastings 9'w HaupgD 26'A -'A Hauser 5'A -'A HavenB 18 - HavnCppf 10'A t'A HwkrPc 3V -3! HawkC 7'A HawtFn 14 t HeadHntn17'Vw -1'A Headway 5' -Vw HlthCSv 8 -V HlthMSys 5'A tV HltflRsk 8V t7 HealthSys 4 -'A HltCrlnt "3! t' HlthcrRc 3 t'A Healthnn 34 -'A Hlthwrld 14 HrrjndE 15'A -'A Heartprt 2V tV HeidStrn 16'A t' HelenTr 13'A -'A HelixTech 31 Vw tVw HelloD 9 tVw HmlckFed 13 t'A HSchem 167w tVw HenryJk 33V-1" HerbalrfeA 12 -'A HerbalifeB 9V32 -V32 HentgBSC 17 HrtgeCo 14 - HrtgeFn 8'A Hefley 14" -V Herteywt 1 tVa HeskaCp 274 tV HiTcPhr 4 tV hiIn lncn130Vw-7Vw Hibbelt 177 t'A HibrnFd 6 -Vw HbrnFwtC 2'A -'A Hickory 11'A -'A HiPlains 1'A -'A HighSpdn 27 t HinesH 9 t'A Hirsch 1 HispBrd 867wt1V Hoenki 11'A tV HktyRV 4 tV HllsEdenn13 t'A HlywdE 13 -V Hotoge 4'A HmeBc 27 t'A HomeCnts 7'A HmFdIN 24 -'A HmePrd 10'A t HomeGold 1V -32 HmlndH 4 HmeStren54Vt5V HmeAuto 4 t'A Hoovers n 167A t5 HorznFin 11 -Vw HorizHC 6'A - HrznMed 4'A -Vw HrznOft 97 -Vw HorzOrg 13 t'A Ho'Topen 27 t'A HoUobsn27'Vwt1"w HubGrp 21'A HdsnCityn 13'A -Vw HdsnRvr 11'A HudsonTc 2 -'A HumGen 89 tl'A Humbird 26 Humphry 7V4 -Vw HuntJB 14w -3! HuntBnk 2827k - Hurco 3w tV HutchT 301V Hycor 1'A HyperSolu 20'A -V HypTele 19V tV Hyseq 4?Vi? Vi2 Name Latt Chg FrstBseyn 20 - FslCsh 10V tV FstChartr 19 - FCtzBA 78-1' FstOty 1 FstCty pf 7 FrstCmFn Wk -Vw FstCnsIt 9'Vw-2V FstDeliFn 11 tV FtEsex 15' -Vw FFBArk 17 -V FFdBkshn 9' -V FtFCap 16 FFedKY 24 FFdEH 30'A -2 FFndOH 21V -V FtFnBk 31'A -1 FstFnIN 36 t'A FFinCpRI 13 - FstFHkt 17'V -Vw FstFmkkl 16'A t'A FstHlth 22V -1'A FstlNCp 22 -' FrstlntJ 9'A2 -' FrstKsn 11 FstKeysl 13'A t'A Fslbty 27 -'A FrstMar 11' -t FstMercS 22'A -V FMkjBc 38'! FtMdwF 14 FrstNtln 19 FNthCap 11'A FOakBrk 19'A -'A FrstPlcen 11 t'A FtSvBano 20 -'A FSecCp 22 -V32 FrslSecF 11Vi FSentBc 9 tV FtSwra 10 -V IstSrllpI 24 -'A IstSrceCp 28 -1 FtSthnB 13V -Vw 1stStBncn19' -Vw FstStBc 21'A FtTeam Tit FtWdBs 15'A -V FstUtdCp 14' FstWABop 19 -V FslYears 10' t FrstSprn 21V FstBkNW 13'A FslMent 25 -Vw FstSw 12'A t'w Firstwave 3Vw -'A Fischlm 1 -V32 Fiserv 31 'A -1 RagFind 8'A -'A FlagstrB 16"-1V FkjstrC pf 23 -'A Flagstrrt 24 -'A Flamerf 2'A -'A Flanders 2 -' FlasbNetn 11-2V FltchFF 15 t'A FlexilntlS 2 -V32 Flexstl 13'A t' Flextms 65t2'w FlondaB 7 FlaFstBn 8 -' FkxshGp 5 t'A FlourCty 1'A -Vw Flowlnt 107w -V FlushFns 17'A t'A FlycstCmn 30' -V Foamex 7 V -7 FodComn 25'A t2' Focal Inc 5 t' Foilmark 3'A tV Footlnd 12' 4KidsEnts73V t1 FormSys 25 -'A ForrestR 35'A tl'A Forsolt 6 t' ForleSIt 24' -'A FortGrp 1 t'A ForwrrjAs 23 -V Fossilncs 29'A tVw Foster 5 -V Fotoba 4' t'A FountPwb 3 4FmtTch 14 t7 FourMda 4 -V FrthShrfl 3 t'A FranchM 8 -V FrnkBk 8 t'A FrnkEI 70'A -2'A Freds 12 - Freesrvn 28 -1'A FrenchF 7"w tVw FreshAm 5 - FrshChc 2'A FreshFds 9'A t'A Frffidmn 9'A t7w Friendly 5 -V3! Fritz 10'A - FrontrAir 10'A -7 FmtFnds 21 -'A FrozenFd 6 FuiszT 6" -Vw FulrHB 62 tVa! Fulton 19V Funco 18 - Fundtch 24' -'A FunnMnd 11 v -3 Cymer 34-1 Cyrk 5 -'A Cytogn 1 t'ie Cytoihr 1i'a tV CytRx 2' Cytyc 39" tV D&KHIter 23 t'A D&NCppl24" D&ECm 207A t'A DA Cons 4" -'A DECS IV n 8 tV DECSVn 19 V -V DGJewIn 5' t'a Dll Grp 38 -17 DSETCp 12'A t' DSGInt 9 -V! DSPGp 40'A tl'A DTInds 7 -V DTMCp 1 -Va DUSA 14 -V DXPEnt 2 -V Dasylek 10" tV Daktron 16' -V Damark 8 t' Danka 9'A t' DaouSys 5V -V Dassault 407 - DtBdcst 8V t'a DtaDimn 3'a -Va Data 0 Va t'a DalaResh 9' -' DataSyst 3 -' DtTrNw 24 -' Cerprbe 5' -V CerusCp 26 t7 Chakxie 9 V t' Champln 5' -' ChmppsE n 232 -'a Chanln 8 t'A Channel! 10V tV ChrBRvr 26 tV ChrmSh 57 ChtOneF 213'32 t'a Chattm 24 - ChpTekn 31 12 ChkPntn 91' -2'A ChkTch 3V t' ChkDrwl V Checkers 2' -V ChkFree 397A t1 Cheeseck 30' tV Chemdexn24'A ChmFin s 31 Cherokee 8 ChespBo 2 tV Bennger 41V -V Berkley 23 -V BerkEn 25' -'A BeslSIt 23 tV bynd.com n 16 t'A Biacore 8' Bid.com on 6 -te BigDogH 5 BkjEnt 19-7 BxjFoot 13" t' BoStarn 6'V -' Bilfconc 5'V t'Va BindVw 22"-1'V GTInterac 3Vw -' GTSDrtk 6'A -Vw G-lll 2e'32 -V32 GZA ' 4'A -'A Gadzooks 6 -'A Gadzoox n 76V 11 'w GalaGen 1 -'A GalaxWrld 2 -'A GaWeoCp 26'A t3'4 GaliieoT 54 t'V GameTc 4" ' GardenFr 19 tV GardnR 6 t'a Gardnbrg 67 t'A GartSprt 6Vw t'w Gasonics 14 -1'A GstnFed 12 t'A GeertWd 6 -'A GeW 16 tV GelTexn 14" t'A Gemstars 66 tl'A GeneLgc 5'A -V Genetfc 2V32 -V32 GnBnd 17 -1 GnCom 5 -' GMage 2V32 -'A2 GenMag 2 - GenSurg 6w -V GenWyo 14'A t'A GenMcr 26'A t Gnlntm n 5 GenesCp 25'A -'A Genesyfal 35 -1 Genicm 1Va -Va Genlyte 24 Genome 4Vw t'w Genset 12 t'A Gensym 3 t'w Genlex 21 -V GenuaS 1 tV Genus 3 -Ve GenzymGn57w 2" GenzTisRp 2Va tVs! GnzMIc n 9Vt3V GzymSrg n 7'A t'A GenzyTr 7V -Vw GeoSd 5 tVa2 Geoworks 2'Vw t'A2 GrklSlven 11-" GeronCp 10 -'A Gettylm 23 tl'A GamCmt 24 tV GibrStJ 23 -Vi GibsnG 4 tV3! Gigalnfo 5'A GigaTr 3 t'A GilatCo 15'A V GilatSat 53' -4e Gilead 87 t3 GilmnCio 12 -V GishBi 2 t'A GlacrBc 19V t'V Gkmayre 2 -Vs! Gliatech 20 - GlbCrsss 25Vet1V Glblmg 18 -V Gloollnd 10 t'A GtolPay 9'A tV GibISp 21'A t GlbTTeles 21'A-5' Globalstr 28 t Glbeflus 13'A GkDbeco 10 GlbeSpnn 84 -3 GtotxxCp 42"-" GloboCabo 5 -V Go2nets 66-3'w GoWBnc 10 - GoldEn 3" t'w GkJStBcwl 132 tVa GWStVnt 5 -'A GoodGy 57 t'A GdyFam 8 -Vw GoranC 9"A2 t GoTo.cm n 37VW-2V Gradco 1w -V GrndCourt 37A -'A GrndPr 157 t'A GmdUn n 127A GranBd 11 "w -V GrantSt 22 -'A GrPeDe 13 t' GrtPlnsSft 52 t3 GrtSoB 21'A -'A GrtrAtl n 8 -'A GrtrBay 34 GrtrCoB . 10 t'A GrnMtn 7 t'A GreenStn 14 V tV GrertBrA 25'A GreyAd 373 Griffin 11 Group 1 10'A -' GrowBiz 4 -'A GuarLrle 29'A GuarFBc 12Vw -Vw GuiltrdPb 14'A - GuitarC 9Vw t7w Gulflsland 14'A t'A GtfWstB 9'A GlfMrk 19 - GumTch 13 -V Gymbree 5' -V HCIA 10'A ' -'A HDVeSt 5'A -'A HEIMn 6'A HFFina 13 t'A HIE 17A t' HMTTch 37A -'A HNCStt 39'A -2 HTEInc 2 V -V Habersh 13'A Hadco 42 -'A IDTCorp 22'A -1'A IDXSysn 23' t3 IFRSys 4 -V K3EN 287 tl'A IHOPCps 23'A t1 II VI 13 -'A ILFom 10 - IMBqlobal 10 -'A iMalln 16 -'A INSO 8 t IPCHokj 22 -V ISBFn 18 -V ISGIntl 8Vw -Vw ISGTech 4 t'w ISSGrps 28'A -V ITCDIta 28 -V ITC Leam 5 t'A rTEQInc 232 tV32 rriTech 24' t' rrucp 15'A -v iTurfn 12 t'A lUBCppf 9'A IVIChckn 37 -V52 IXCCom 32 IXLEntpn 29'A -3' IXOSSItn 30'A t2'A ItxsTech 35 tl fconPLC 18' -'A Ikos 8 -' llexOnco 19 t1 Bog 6 -Vw ImagEn 57A t'A ImageXn 20t2w tmatm 1'A ImaxCp 20'A -'A Imclne 38" tV tmucor 15'A -'A ImuLog 'A Imunqn 2'A tVw ImunRsp 5 -V32 Imunex s 60'-3'V Imunmd 1 Impath 34 - ImpcoTch 14'A -' ImpCrdl 10 ImpCrd 5'A InFocus 16 -1 InHome 2'A t'a IncaraPh -Vw Incyte 27'A-14'A IndpCmty 11 'Vw -Vw IndepHkl 11 IndBkMA 13'A -'A IndBkMI 16'A t'A HBKMIpf 25'A IndepEn 12'A -'A IndUid 20'A IndigoAvi 9 t'A IndigoNV 3 Indvlnv 4 t IndusM 5 IndusMate 2V tVj2 IndusHW 4'a -'A2 InelTechn 2832-132 tntemce 3Vw Infinium 47w tV32 Wo.B 6 t' info An 5 t'w Infocures 247w tt Intormat n 53 -8 InfoArch 2 -'A InfoMngn 6" -V InfRscEng 24 V -V IntoRes 11 ta Infrjrmx 7 -V Inroseek 30 -1'A InfoSoces 48'At Infosys n 104 -4 InqIMkt 13'A InhalTh 34'A tl'A Inktomi s 121 "w -8V4 InlandEnt 3 Irmerdyn ' 2'A Innolrac 17'A -'A IrmoDev 7 tV InnovClin 3Va -Va InovGme 1'A Innovex 10'-1V Inprise 3'Vw -V tnputSIt 4 InsWebn 27 InsghtCon 317 t1 Insights X" -V InsgSdn 5 InsitTc 22' -7w Inspire 9 - InsrMngtn 5'A t'A Integ . 1 -V ItgliSci 6" -'A IntegMed 4 -V Integral 27'A -'A kitegraivs 1w t'A2 IntgDv 21'A-"w IMSC 14 t'A ISSI 8W -V ItgSys 11'A Inlets 84 -3 imeiiDta 27a t'A InfQuest 9 -V IntelLlen 6'A tV Intelligrp 6 -'A IntParfum 9 InterTel 23"-1Vw mterVu 31'A- IntrWBc 21' -V IntrFrt 4 V -V IntMagic 1 t' IntctPdn 21 t2 Intercept 17 -2'A InterDntn 7 t' Intdace 8 -'A Intertace 7 Intgph 57 tV Intneaf 131 V Intrliantn 13' - InterlnkEI 9' -V Interiinq 57 t' IntmdCm 24 -1 IntmetC 11' t' IntlAir 6 t'A IntlBcshs 44'A -V IntlBnq 1 -Vw IntFibcm 7 tV Intllntg 24'A -1 IntMxj 3'A -Vw IntlNtwks 65'A tV IntiSpdw 50 -'A IntlTDS 9 -'A IntntAmn 13 -rte ItmCapn 72 t5'A ItrntGldn 11V -1'A nmtHvn 81'At1V intrnt.cmn 17V - Intemeur 1" -V Intphse 27'A - Interplay 2'32 Intpore 7232 -Va IntslNDS 6 t' IntVceBrs 12 - ItrWrkln 33 -1 InlestCorp 7 t' Intevacn 5V -V IntnelSol 9'A -Vw Intrav 21 -'A Intrawren 18'A t'A Intuit 100"-2Vw InvFnSvj 36 -'A InVision 4V -' Invitrognn 26'A t Invivo 13V -V lonaTch 13'Vt1V IpswehBc 9'A Index 4'A -'A IrwinFin 22'A t'A IrwnFnpf 26 t'A Isco 5'A Ibis 12' -'A IsleCapri 10'V32t'V32 Isocor 7Vw -V Isoryser 4 ItoYokad 77 -'A Itron 6'A (Village n 34'A -2 Iwerks 1732 t'a IXNetn 19'A -1' JSJSn 21 -Vw JDEdwr 24Vt1V JDASotl 97A t" JDSUnis1097-2 JLMIndn 5'A t'A JPMCon 7V -iw JPSInd 3'A JksnvllBc 15 JacoEl 4'A -V Jacbsn 57 t' JacrCmwl 13V tV JcrCmwl 5 tV JkksPac 33"w-2"w JRrvBsh 13 - Jamesnln 8 -'A Jamslnpf 17 Jamesnpf 13Vw -V Janruckg 11V tV Jason 7'A t'A javelin 11At JelfBnks 29 -'A JeflSvg 11 -'A JnnaLn wt Va JryDeli -Va JetForm 4 -rtfc Jlax comn 63! -'32 JJiliGrp 14A - Jmar 1 -Vk JWA 9 -' JonkDI 49'A - JonelA 49' - JonesPh a 26 V -1 JosBank 5 jogeGrp 1 JnprNtwn 180-11Vi JunoLghln 11Vi -V JunoOnln 18' - JstFeet 3w -'A Justin 15' t'A KSwis8$ 37t1V K-W 6 t32 KLATenc 66-4 KTI 7 t' KVHInd 2'A -'A Kaman 13'A Kasper 3" -V KayeGrp 8V -1'A KeithCon 6'A -'A Kelstrmn 11V t1 KellySA 27-" Kernel 29V -V Kendle 10 t'w KndyWil 9 KenseyN 11' t'A Kentekl 8Vw t' KntokyEI 4'A -V KeraVs 14 -V Kevoo 53! -V32 KewnSc 10 t'A KeyTech 8 -'A KeyTm 4V -Vw KeysAuto 13 -'A KeystnFn 25 -V KmbaWnt 19 -4 KmgPh 3B t2 Kinnard 4V KitlyHk 13 t Klamath 13 - KnapeV 16 t'A KmghtTr 14'A t'A KnghtTriJ 34V t7 KnohtT 16'A t'A Koala 29'A -A Kofaxln 12'A -V Komag 3 t'w ApWSig 9' t'A AppThryn14" tV Applix 15V-1V AqunaBn 2 ArQule 6V tV ArabSh fa -Va Aradigm 12 Armxlnll 9 -'A Arcadis 8'A -'A ArchCmwt Vk -'A ArchCm 57 Archlel 9'! ArdicCat S"'n tV ArdenGrp 38 ArdentSft 24' - AreaBnc 24' -' AreCom 8 -V ArmsSttn 13 t1Vi ArgoGp 26'A ArgsyEd n 7'A Arguss 14' AriadP 2a -V Ariba n 131-9V ArielCp 4 -V ArisCorp 6V ArkBest 12 -V! AimHIdS 43 -17A Amok) 14'A t' AronxPh 5V -Vi ArowFn 26V tV Arowlnt 28 -V ArtTech n X'A AnesRes 25'A t'A Arlesyn 21V -7 ArthroC 56 t27 ArtrsanC 10 -V Artsfl 6V tV AsahiAm 8V tV Asante 2Va -'a AsoantEnl 14'A -'A Aseco 5"a t'7a Ashwrth 5V -V AskJvs n 34' -7 AspecT 1 t"a AspclDv 22V tVi AspedTel 13'A - AspenTc 10 t AsdBnc 36'A tV AscdGpA 62 -'A AscdGpB 63 tVi AsdMatl 14'A -' Aslea 2'! -' Astecs 33' t'A AstOnaF 32'A Astronic 9' Astrpwr 14'A - AsymtrL 8" tV AsystTch 31V! t' AtHomes 37 -2V AtlAm 3'2 AttCstAir 20' AtlData 3 -V AtlRdpt 9 -V Almel 36'A -2 Atnon 9 V AtnxL 7 tV Audtlen 12'A tV AudCdesn 38 t1Vi Autl 6 AuroraBio 111V Auspex 9 -' AuloCyte 5'V -" autobyteln 16t Autocam 14'A t'A Autodesk 25" -V Autoimu w Autokxj n 3 Autowebn 10'A t1 AvadoBrd 71 Avarw 1Va tV Avanti 20 -V Avantlmm 2'A Avatar 20'A -'A Avert 6" tV AvkfTcti 13 t Avxjen 12' t Awon 26' -'A Aware 32-2 7 AxentT 14V -'A AxohmT 1V -V AxsysTch 14-1V AxySPhm 4'A tV BBCCppf 24'A ' BCSBBk 8' -V BCT M 2V BE Aero 15 V -Vl BESemi 10' BEASys 277 t1 BEIMed IV BEITcn 11'A- BHA 9V -' Bl Inc 8'! t'A BISYS 45" - 'AConsul 6 AAON 12 ABC Be 13' -V ABC-NAC013"-1 AC Moore SV t' ACE CO 4' t7 "ACLNLt 15 t'A ;ACTMI 22 t 'ACT Net 8 -V AdamStt 13 -' ADC Tel 41-1V ', ADECp 16' - ADFlex 3 -AEPInd 38'! -'A AFCCbl 42" AHLSrv 28 -V - AHTCorp 37 -' JAMBI 3V t's -iAMLCom 3- .'ANBCorp 35 tV . apacc yva -732 . ARI Net 5Vw -V ..ASETsts 24 -V . ASISd 8' ASM Intl 8 t'A ASMUh 63-1 ASV Inc 16 -' AT&T Cd n 63 t1 ATGInc 5 t'A jATITechn 11 -' ; ATMIInc 37V tti ATS Med 9 t' AVI Bio 3V -V AVI Bio wt 1'A -V AVTCorp 31' -1'! AVTM 7 -V AascheT 4 Aastrom 11! -'a AavidTh 22 V AbaousDir lOT'A-SV Abaxis 4V V . Abgenix 44 t3'A ' Abomd 14'! t'A AbleTel 8 About cm n39" -' ' AcacaR 8 tV 'Accel 1V -V " Acce8 1 AccessWw TH t'A Acciaim 7V2 -'A Accredon 34V -" Accrues n 21 2 AoeCash 14' Aceto 11'A t'i 1 ACMTA 10'A -'A ' AcmPrd 4Vw ' Actel 18 - ActPerf 23" -Vi ActivStn 25 t'! ActVoic 12 -'A Activsn 16 t Actrade 13V t'A . Actuate 31 'A tVi Acxiom 16' t' AdacLabs 7tl ' AdmsGIt 3 -'A Adaptec 36 - AdaptBrd 37 t'A AdccoSA 66 -1 Adeiphh 68 t AdeotTn 8'A t'A .AdForcen 18 -Vi AdmBnc n 8 -'A AdobeSy 102 ' - Adtran 38'! -' , AdvPara 60 t'A AdvAJS n 2 .'AA&SwtA "X -Va AA&SwtB 'A t'a "AdvCoS 107 -'A AdvDiglS 34'Vt1' 'AdvEnld 36Vwt1V AdvFCm 17 t'V AdvLigrit 8 V -V AdMkSvs 21 V -V AdvNeut 7" AdvPory 4 . AdvRado 14 V -'A AdvTechP 13 V t'A AdvTiss 3' tV iAdvanta 197 - AdvanlB 15' -V Advantapf 15 -Vl AdvLmgs 227A -V AdvtRstn 3'A Advents 53 - AeqisCm ' ,' AetiiTest 4'A tV AenaK) 16" -V Aerovx 2'V Aetrium 7Vb -V32 AtfTech fs -Va (Arfymet 121V t19'V Attmarkt 8 t'A AgikiSltn 647 t5'A AgnBk) ' AirCan 6 tva 'AirExp 24 t7 ' AirMeth 2 t' AirontWn 14'A t AirTran 5'Vk -Va Akorn 4 -'A AksvsL 57A -AWo 467 - cAlaNBcp 26 TAiadnKn Tit tV AlansMed 3'A -V Bxiogic 5 t' 3 tV BioVasc BioRlnce BnSrce LMIAer 4 V ,t'A LSBNC 1B'-(i LSI Inds 23Vzl tV4 LTX 12 LVMH 58'A'M LaJollPh il LaJolPwt VwVa LaCrose 7V4.ntVt LabOne 9'A r Labtec9 4,, LaddFum 21'A , -'A Ladrsh 6w ,t'A LkAriel 15'A -'A UkeFnc 17 7 Lakernd 4 '-'A LksGamn 10V 4 LamRsch 57 -4 LamarAdv 46 :t LnVsion 1 ,-'A LancastrC 34 tV Lance 12 Landaifn 5V -V Landec 57 't'A LndmrkS 7 Ww Landrys 8' -' Landstr 4ff4 4"A Lanoptic 4'A 1-' Larscom 2V3! 1-' LasrPwr IV32 -'32 LsrSght 14'A. t'A LsrVtss 237t1 Lasrsop IV32 -V32 Lason 48 -'A LatComn 237 t4 Lattice 66 -2 LnchMedn 15'A :-'A LawrSB 8 r- Lawsn 23'A-1V Layne 8' .-Vi LeCroyn 187 .7 LaapVVrn 20'At5 Leapnet 2 V32 Laarn2.cm 3V32 tVa LrnTree 13 -V Ledec 3 -' Lechters 2Va Vsj Legato s 483232 Lewurplnt 4 ,-'A LemHaus 32V t'A Lesco 15 rVw LetsTalk 37 ' Leukoste 28 4 -' LeveO 57 L31 Level 8 13 't' Unelchn40 47 UbOigtl 24 t1' LifeFH 5- UeUSA 20V t Uecore 117A ' Liteoafl 6 - -'A LfelneS 15'A-1'A Utemark 3 ' t'A LrtePtHn 8 "Wt LrfaHoan 8'A. Ugandwl 2" r. - LigandB 8 '.!-! Lghtbrdn 15 i-'A IjncCap 57 -V Ljncare 28V : t'A LincolnBn 12'A 't'A LincEl 20 ' Lmdbrg 87-1V LinearTs 63')2 ljonbrdgn26'Vw-'V Liposm 19'A r t LtquiBox 54 .r LxjAudon 36'A n7W UchFil 18 , Litronic n 52V32 'ha Litterfuse 21'At'A LoJack B'w riA LocalFind 9'A "'t'A LodgEiH 133- LgOnAmn18Vn -V LogicO 2 tV32 LogiMy 4 r' Logitech 16 t'A IxindonP 24 tV LneSStk 7J" LngBchF 15V7 USmartnSS'1 -2 Loronrx 9 -'A Lowranc 732 JtVa Lufkm 16'-1'A Lumisysn 2 ;3A Lunar 7'A -i -'A Lundlnt 6'A riVw Lycos 8 44',,- LynxTh 12'A V M-SysFD 11t1V MACCs 11- MAFBc A'i-'A MARC U7 MB Fncl 13 n -'A MCI quips 24 ii -'A MCI ftrtd 79'A. it' MCMCpn 5V t'x MDCg 11w tpimmune 4lA Epitope 6" - EpixMedn 5 V t' Equinox 12V tV EqtFedl 18'A -"A2 EqtyMkl 14" -V EqtCil 1 ' ta ErgoSci 1V t'a Erx-Tel 30 - Erielnd 28 -V EsatTel 43 tVi Escaton 2'A -V32 EsclnwtB V t'a Eskimo 10 EtecSys 42-2 EtticHId 5'A eToysn 57'A t4'A Euphnxn 1'A t'A EuroSrv 2 -'A EuroMe 9'A t'A EvnSut 13'A t'A EvansSys 1" EvgmRs 21'A -1'A EvohrSys 5'A -' Exabyte 3 -'A Exactch 12V Exar 36-1V Excalb 8 -'A ExclSwt 36V -' ExdTch 14'A t ExdHnd 2 V tV ExchApp n 26 - Executone 3'A -V32 ExodusCs 82-1 Expdlnts 35'A -V Exponent 6Vw ExpScpts 77 t4 ExtndSys 5 t7 ExtNefwn 637-47 Ezcorp 5V t'w F8M Be 28 tV FSMBn 33w t FYln 32 tVw F5Nelwn 73'A -1 FCNBCpf 24'A -Vi FCNB 19'A t FEICo 8'At32 FFYFns 18'A -'A aiR 15 -'A FMSFnc 9 FNBCpPA 26V2 -Vw FPICIns 14'A - FRPPr 22'A -'A FSFFm 12' -1 FSI Irrd 8' tV FVCcom 13Vt4Vw FVNBCp 30'A -'A FXEner 7'w tV3! Fadory2U 30'A t'w FactData 8 t'w FctDtawt 1'A FamGoll 2 t'Va FDaves 2 FanlomTg15V t'A FarmBr 202 t2 FaroTch 4 -V Faroudja 3 -V Fan Co 9'A tV fashnmHn 5 tV Fasten! 62'V -7a Farbrain n 17 t Feathrtte 5'A -'A Ferof) 4Vw -Vw FklBcpCN 19 FidelSksh 16'A-7 CDWrhs 7" tV CDWCptS 44'! -'A CDnow 13" t'A CEM 7 tM CFBCap 25'A t'A CFBCppf 23 -' CFCIntl 6 t'A CFIPro 10V -V CFMT 8'! -'A CFSBn 10'A -'A CFWCm 20'V CHRbn 32'A -1' CMGIS 84V -5 CNBFn 15' t'A CNBFLr) 9'A -'A CNBTBn 11'A CNETs 42- CNS 4 t' CNYFncnUV -V CPS 23'A - CRH 21 'A t'A CSGSySS 24 -V CSP 6' tV CTComn 44'A t'A CTBInfJ 7 t'A CTCCm 17t CUNO 20 tV CVThera 19V-" Cache 47A tV CACI 21 'A tV Cadeln 332 tVs! Cadiz 10V t' Cadmus 12 -V CadusPh V -'a Caere 7'A -'A CaiDiva 36 '4 - CIMaine 4 -' Caliber 3'A t' CalAmp 12-2 CalrfCstl 7 -V CalilCul 5" tV CaiFdCt 27 Calitlnd 17 -Vt CalMcr 5' t7 CaiiNet 5a -' Caltoways IV32 -'a CambHrl 4'a t'a CambTch 14'V -'A CamcoF 11V -V CamrnFn 14' ' CandgBrA 57 tV Candia 11 V -'A Candlawt 7 - Cndlewd 2V -V Canonde 9 -V Canon Inc 28 - Canlbry 12'j t'a CapRckn 29 tV CapAsc 27 -V CapAuto 12 t' CapCtyBk21 -'A CapWest 13V t' CapCrssn 15'A CapEnvrn 6' -'A CapSw 78 t'A CaptlBcs 13 -V CapFedFn 10'A CapTms 14 CaptlTrpI 9V tV CaotecNt 11'A 7'A t'A 47a ujmpuwr sju ' - Comshr 22 -'a Comtechs 11'A tl'A Comverss89' -V ConcNets 22 -IV ConoeptsO 5' -'A Concepts 1 ' CcdCam 9 -' CncrdCm 45 t2 CncEFS 36"-2V3! ConcurTn27Vt1V ConcCm 7V32 tV3! CndrTch 2 V -'A ConestEns 197A -'A Conexntn 73 -4'A Conmed 27 -V Connedlnc 2V ConnWtr 30'A - 2 t'K BoSpeaf BoTrans 5" -V BioanlyS 3V BoPharm 26'A tl'A Bocryst 27 t' Biogens 88V-" Dalalinkn 14'-1 15 6 -'A BoMarinn Biomel Bomna Bxxiova Bonxl 10 -'A Connetics Conning Conradlnd 327A- 3V -V 3 -'a 4'A t' 5' 5' ETrades 24 tV ETkDynn 60'-4V E-loan n 33 t'A e spire 9V32t32 eBaylnc s147'V -10V EClTel 27 -'A EDPTM 1 EFTCCp 3'va -va eFax.com 8 -'A eGboe 1 -V ElSlnfJ 3V EUSI 12' t' EMC In 10Vk -va EMCEE 1-V3! EMCORn 21 -'A EMSTch 12 -V EP Med 3V ESB Fnd 13 ESCMed 5'A t'A ESG Re 9-2 ESPSIncn 8 - ESSTechn 15'At EagleBGp 24'A -'A Egfesh 18 EglFd 2'a EgkjGeo " t'a EagPrrt 5 t'A EgleUSAs26V t'A Erthlink 44 -1 ErthShll 5 V t' ErthWebn 36'A tl'A EstWstBn 9 -V Eatene 3 tV EchekxiC 7V tV EchoStar s 94 t EdpSurg 157 tV Ectipsys 15V -V EcoSo 7 -V Ecogen 2 V tV Ecsolt 17 t1 Edelbrck 147 t EdgrOnln 10"t2 EctoePet 6 t7 EdrryCp 137tK EdisCtr 6'A -'A EdcMges ' 14 EduDv 37A Educlns 2V -' EttNtwrn 46'A -1' Egghead 732 -V32 Exfos 64'A -'A 800JR 10'A -V 8X8 Inc 3'32 tVa Elamex - 3V -V Elantec 19" -V Etorltd 11 t32 ElbrlMdn 8V3J -V EtatSysn 14'A t'A EbriVsn 1232 t' Ekxmn 4'A t'A Elcotel 1'A EkterBr 6V -'A Eldorado n 9'A -V EicFuel 1'A Consolntl 13'A t' Biopuren BosDiag 9 -V ChestrBc 16" ChestrVs 16' -' ChiRex 31 -' Chcos 271 t1' ChWBrd 2' t'A ChMPIc 35V t Chkftime 12' -' Chinacmn 76-4 Chiron 34 tV Cholest 5'A -V ChrVisn 13 - Chronimd Tit -V ChrchllO 26 -V Odco 14 t' OenaCp 39V -' CIMALb 7 - Omatm 2' Ws OnarCp 24V tV CinnFin 40'A t Cintas 66' - Opnco 11 t'A OrrJelnfJ 24' -Ve OrcSy 2V tV Cirrus 11'A - Cisco 70" -V CitaoeC 39 CitatnCpl 2'A t'32 Citaton 16'V CrteBkg 26 tVi CltnxSya 81t2V Bosph 5'A -'A 10 Daiascpe 30 t Datastr 12'A tV DataTrak 4' -' Dataware 1 -'A Dtawlch 1'A DalaRce 2 t'a Datron 6'A -'A Datum 8'A t'V Davel 4 DavBndln 9'A -V Davox 12'A - Daw Teh "Va -Va Dawson 11'A t DayRun 10 tS DrbrnBnn 7'A DeoShp 16 -'A DeckOul 3V Deooma 8 t1 Decora 4 V DeiGtobal 8'A -V Delias 6V t'ie Amresco 4" t"a BrafcG BiceiSA BirnerDntl Brtslrm BizOnln BlackBx BUHvkG BICkD BlueRh 7 -Vi 2' tV 1w 77 -V 55 Tit t'A 36 -'A 7 -V Amsg A 6 -'A AmsgB 6 Amlran 20V -V Anacmp 17 t'A Anadoc 37 - Anloge 33'A t7A Analogy 2 t'A Analysts 13'A -' BlueWave 4 t'A BocEvn 215V64 -"M BocaRs 67tV DelrCptrs 477A-1" AnlySur 19" -V Anangel 5 Anaren 257A -'A AncBWI 16V -V uipniino te DeitaGaln 117A t4 DenNG 17'A -'A CtyHId 21'A - 6 tV 1 -V 11 t'A 4 -'A 9'A " t'M AnchFm 30 - CrrvHdDl 24' -V CnsFrrCn 10'A -V ConsolWtr 6 Conaulier IVi ConPort 1 CorHMtg 14 -At CntnuusSn 6 -' Convrgntn 11 -1 CoopBk 11 Coparts 227A -'A CopleyFTl 10'V CopMntnn 86 -4'A Copytele 1 -'a CorTher 22V -'A Core Inc 8'A t'A CoreComs 35' -1 CoreCp 5 -7 CorinthCn19'V tV CorixaCp 15 tl'A CorpExcn 38 -'A CorpExp 9'A -'a CorrecSv 7 t Corsair 6V tV Cortech n 6V CorusBk 31 Corvas 3V CostPlusS 47A tl'A CstULss 5' Costco 68-1V CottCp 37 t' CottnStLf 9'A -V CltrPhr 22 - Counslg 3 -'A CmadCm s 46'A -Ak Covenant 16' - Coventry 10 -V CoVstBc 14 CovolTech 3 -' DeltekS 16 t7A Clare 6 - Clarent n 46'-1 V Denali 7'A -'A Dendrite 42'A tV 7'A -'A Clanfv 47 AnchGm 48V tV AncorCm 21-2V Andrsons 9'A t'A AndovBc 31 'A -Al Andrew 171 t'A AndrxCos 69'A -" 9V -V 8 -V OrkBrds 17 - Clarus 11 -Vi OayEng 12 tV OeanH 1V t' 167A t Caraustr 23'A - CarGrpt 10-1V CarboCen 27 -1 CardPlh 4 -'A Cardima 17A -V CardioTh 18 t'A FidlCplpf 9'A -'A FidFdB 3V tV Denison 12'A t'A DnsePc 3 -'A Dentspry 24V -V DescSysn SVsztVa Designs 12V3! t732 Oestian 11"-1V Deswelln 12'A -V DetSys 10'A t'A Anesta 9. -'A QeiCdgs 1V FidFinOH 19 Oearnet 17 -'A Oevlndian Wit tV Caredata 8 - l-J-K BostnBon 4Vc -Ve BostnCom 5 -' BostPiv 7 -' BttmlnTn 27'At2' Bradleesn 16 -'A BradPhm 1V -V BrassEgl 14V -V BraunCn n 13 -" CarEd 26'A ClnChm 7 uevcon 3 CarBldrn 10 -' Qintnals 6 OosMed 14 FdltyHlds 17'A -1 FklelNtl 8'A - FklWrks 1 -Vw FflhThrd 63V -'A FileNet 12 -V FilmRm 27A -'A Fndmstn 127 -'A FinLine 8 tV Finlav 137A t Dtacrm n 5'A t'A Diacrmwl V -Vtt DiaiooCo 4 -V Crelnste n 50 -'A CareMatrx 7V -V BMC Sri 1VVX Brauns 16'A -'A CoStar 29 -1 CoastBcps 18'A -' CstOntl 4V t' CstFedLrt 1'A -'A Diametrc 6 V ' DiamHSrv 'A -V BNBCppr 9' Carylr 21V -'A Carleton 1 t' CarlsHlds 10 tV 13'A t'A Angeion 2w tV Anicom 5'A t'A AnikaTh 6Vk tVs AnnuityU 22'A Ansofl 7 t AnsThnk 14t Ansys 9'A t'w Antec 44' -1 Antenna n 11" tV Apexs 22- Aphton 16 t'A apian n 13' tl ApogeeE 7'A -' ApofcG 21'A -' AppNetSn 30'A -2 AppleC 76-2 7 Applebae 327c tl G-H BNCMrt 6 -'A BrentBk BrdgF BnqExo 10V DiamM 5V BOKs 22 t1 2 -7a CarlCm 35'A - ElecLght 13 t ElctroRnt 12'A - ElcSoi 44'A t2 EWrgls 22t1V EluxAB 397 t EfcArt 717-4V EkscProc 9 -V ElecBlq 23 -V EFII 60'A-2' l-STAT i2Tech ICIscs ICG Com ICO Inc ICOS ICOSVs ICTGrp fCUMed IDEC t!4V IdexxLb IDGBks 11'A 40 -1'A 1 7 -V 197 t'w 2Vw -V 307A -'A 15 - 6 -V 167A t7A 119 ' 19'A tV 16 -V DmndT 46 t37A FAIban 19 - CoastlFJcp 187 CstlBcol 23 17 CaroFincp 9 -V CowlrB Dianon 10 FrstAl 2 -V 5'A -'A GSK 40'A -V2 GBBCIpf 24 - GBCBcp 21V tV GBCfC2pl 23 - GSBFre 13132 tV32 ennr-rsi n 19 FrstAvi 6 -'A CbltGrpn 14 -V 'A BrghtHr n BrghtStr Bnghtpt BnoTech CqyoteNtn 6 Crftrndes Tit Datide - 8 t DCIark 14 -'A 3' -V 5'! tK 19 tl CobraEI 3' FtBNC 28 t3 'A BSBBcp 25V -'A BT Fin 23 -'A BTShps -7 BTGInc 7V t'A BTU Irrl 4 tV BVRSysn 10Vi -Vi Diedrch 4 FBncoINn 9 CrBoMol CaroFst 20'A -'A Can-Anl 6V -'A CanAcc 51 'A -3'A Caringtn 2 t'A 5 -'A 6t1V BritBo 6'A t'A DoeneCo 14V tV EMelnfo 6' CocaBtl 59 tV Cofexip 50 -'A Cogenratna!! -Va CreaCpts FstPtdpt 25'A t'A FstBell 16A - GSILumn 6V t GST Tele 10w-1Vw BroadVs 100 -6 ElronB 23 t1' CrealMstn 4V -V Digexn 28' -' Continued next page IO tMjy - V H.IUI LVVVl I lie UIUUUCjI, jUICjIt illUil lUAUIIUU UIIU UCUUIIIUI IIIIC-UU Ul UIVUi CVCI. All new (or 2000, S40 stortlingly priced S '99 S V 70 BELOW INVOICE CLOSEOUT Liquidation pricing on all leftovers in stock! Hurry, availability of prime models is limited II f '0rg!l7rtf JL- '- --Z? -si.-r-! tt- 11 it r f V '-- Hi S75 shipping i-at'tiT-Caa'':5CltBii2:C-'i'C''.'C4

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page