The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on March 14, 1957 · Page 49
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 49

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Thursday, March 14, 1957
Page:
Page 49
Start Free Trial
Cancel

I'm W«» 0*001 »J 2pm jq, puuud 4 00|»OMOD aaoianunrmrm -2**««5!M iJiasji J0| 9UJBN B apeiu S.ieij} pUBjg B lj)!M }SOUJ P3IJSI1BS S^BM|B aJ.ROJl paijp jo qouid jo paoujui jo uoodSBa; B Jo oosBqBji jo ussp B pps ' ao.j *»q3ra o; xts pas aonBS jo dnoau'o ' PUB NOIIDV ananoa aaDNvivg 3HJ. HUM bBOMOd ONIMV8 3 H1 Sf Al3AISmDX3 NMONM MON Otl 93 DOU-Z «!nn>)u 1310H IN3IN3AN03 1SOW SXHttO Q «IN Ml 01NI JHBIV 1A1H -»BUO| 1JS8JJ top *l|Bui )Bi|!«dpaj pei|eq-Buioq jnoX »l «jUBipaiBui qsajj oqj sji jaquieiuaa no SSOJD B nuqj 'Sopj jeans SJOTOCJ •o^ < 91 qstug - ? aans no B ajm ipsa nuoj -j - m eaiptit 5{ t :jnoqB qSnop jo eaa^d BO qBaxg -preoq paraog ${ ?tioq« -ra Xap o} «, 00 ? B n» ppB pro Vmn pro 889 jatoaaoj ?Bag ftureuno m V - SiiLuui Botrnjegne PUB'';IBB -saoids ' ' W" dTO M *to I punou» uoodmj i uounnniu punotf uoorfei^ T «onq nazop g .•*• fHi 10 UO.ISJ3A UJ8POUJ some uouiai suoodsaiqsi g aonBS qsrpBJasaoq suoodsaiqB; g BOMBS jnqD suoodsa^qB) g aonvs • TIVXHOOO HSIJTiaHS •f Maddad jo sdujs qsiureo 'Bonjjaj jp paq uo dsaq PUB asiBuuo^But ua^sioivE "Jaddad ' PUB siadBo 'AViapo auiqmoo 'sajnunn OZ Joj Suissajp ui sdinuqs ... ;". _ aaddad iraajg paddoqo uoodsajqB} j sjadEO suoodsaiqB^ z jttapo paoi^s dno i W 3tnssajp snoodsajqe) g dunjqs pajjooo sdno z JOVTVS cEWIHHS •s3uiAJ3S f S33[BJY " t si asaaqo jpun JQ S3)nuiui g jiojq PUB uiojj ssqoui g }U3uqjBduioo janojq t ,-jqsjd in aoBjj -ssssqo pa^BjS qjiA\ appiuds PUB doj JBAO aonBS SmuiBiuaj jno«j •ajnjxiui J9jsqo[ ojui Sumps 'ssno J3AO XjpjnpBjS aonBS jnod '[A\oq aSjBi ui W m 3RS - XIA\OJS pJE^snui PUB ?{BS 'jnog JRS iuBdaonBS J3q;ouB in ja H nq SuiuiBiuaj TT3TAT 'IW^TT AAf*r /»«. . -_ . _ T * UUBAV Q33>{ puB -un S uaddad pus ppy -sa^naiui s iavi 'sib n Bqs 'suioojqsnui PUB saqno o;ui 3{OBJD 'SAVEp ' " SO <I Z ?noqB — 3S33qQ UBS3UI 1 -dsqj f paourui 3AOUI3J puB 'jooo usq^ 'pspoq umipaui g . ' d ^ K jnog -dsq^ g paddoqo-dsqj g 8 s-dsj YI psddoqo -dsq; g jaddad puB ipjg suioojqsnui paddoqo -qj % (papiAip) ' Ja«nq -o x J >s qi z •sajBoijsiqdos poojBas UA\O jno UBO 3A\ 'J3UUJP pOOJBSS B JOJ 3SBg {3ABJJ sXBMp jouuBo 3AV qSnoq^B Joj 'sadpaj Jjaqj AXJ 6} aj[i[ ppoA\ ooj noX aq^Bui — HAOf HO dWHHS ^V ^ os ;nq — auiA -IP si HOaiWH3HX H3ISSOT -naqi. •41 aAjas S ( japutq5(oog A'IUO.SB pSAjas 'aoioqo UMO jnoX jo J3js -qoi sqj Xofus oj UA\op 415 spjBAuayB 3uoi }ou "pus 'jajBAv. Suippjos jo J3?[ooo aSnq B ojui ir dod uiaqj qo^BAv 'JUBAV noX ja^sqcj aqj asooqo UEO noX asnBoaq jajsqo[ d sjjioj XUBUI 'ABpijioH Xpnf sjjiq • ( J3)sqo( Jiaqi SSAOJ aqs ) XB PFI1 0 H ^pnf PUB 3XB}( XUUBQ 'i pa-iJIV 'J04UBO atppa SUIAJJ 'apqjspuB^ snipuiOQ ' uqof 'n| ssn H UBijjn 'osnjBQ ' A PP 3 JL Suipnpuj sspjjqsjso — ;ods Sur -IBS snouiBj siqj ;no ^qSnos 3ABq sJBaX 3qj qSnoJip uA\op sspuqspo UOSBSJ snp joj • ;iA\ XBA\ B 3ABq s japutqjjoog v •nusui am uo uajjo SBM pus uaqj S^IJOABJ suiud aqj SBM uid jQ -SuiuuiSaq sqj ui husui sqj uo ?ou SBAV, 'ja^sqoi 'ajuoABj Siq •Ja RO jq japnn UAvoig -ja M nq UAVBJD PPV -squmjo p B ajq ptre as33qD & * pajBjg xpiA\ 3pl uuds pus apjassBD ui 3DB Id -XapjBd PUB saAiqo 'o FHB 3 ' ui dmuqs jaddad puB jpjg S3Aiqo psddoqo -o XsjsjEd psddoqo -o 3AOp oijJBS paddoqo aonES ajjqs Ja H nq - qi jj - duiuqs -sqj g Hnof na <«\IHHS Q iqSnojq ajoqs ujajsB a aquiojj uauijaj -sXo pus apjn} qo;q M o; soBjd aqj — PI J OA \ aq? J3AO HB uiojj sajqips aotoqo SuiSuuq sdiqs s}t puB p B qs SUIUIBS^ 541 q^iAv' ajBM -BPQ stp uiojj d3js B jsnf '£9 8T ui sijoop 3ip jo }q§is unpiA\ BiqdppBnqj a; paqsiftEj -sa 'sjspuiqjjoog iBin3u O pjQ si sajBOji'siqd -os poojBas sji joj pauiiBpoB X : ppi A \";soui ssoBjd aqi jo suo 'X B ui ? i SB iBqj'sg •BiqdppBnqj ui iuojjja"}BA\ sqj uo UA\op P3WB4S BOU3UIV m Su B B3 pooS iBin XBS oqM asoip uaAa ajB ajaq x -BjqdppBnuj ui swpuiqsioog pujSuQ PIO •' ' • ajoiup -lB ff uj sjaqjojg janjj^ • • • UO ?sog ui jaqo -a^ocrj :au;sina jiaqj j O jBsdds isuunoS auj JOj apiAV PUB JBJ psjou SJB }Bqj Bouauiy ut ssoBjd 3ui}B3 uitqjso SJB gggjj •

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free