The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on August 22, 1967 · Page 7
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 7

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, August 22, 1967
Page:
Page 7
Start Free Trial
Cancel

VMOI 'aaoa auoqd Ot9£-'8£6 VMOI ' |!Md VMOI 'VMNOill "3NI 'S33IAa3S 1AIUVJ WOISIU •ssotpsrd inanraSOTm pus iad njnfai ranimrstn pro ptmos spooS B o? jjo nrejSojd jnoX }a* Stmsa} BOS }sanij em jo ano jo ^^ spTBiX moo jeqSrq 0} BJB PUB 'SntjireTd* JOJ sXiJp Snuds 3TcrenreA *aj TTEJ ptre noTTEOTjddE TIE? 'noRTPP 18 "I SOUTH nmTnonmrE pire paSjuqo XTaAp'eSan ~LW^J.CU»* ,ft.|OAi^ww»* ••"• i-"**"***-^** M**.*— t- i sTxmo aonrs" "'saojoj oqanS^ni Xq sepr^red X^o nos eq} to praq sr'naSoJiTn jo nuoj nminonnire aTcrenpBaT-non aqi •anrn Sm}ireTd inoo mm nuoj a}BJ}n. aiq^qo^eT am 0} }J3A ^ioo ion saop nuoj rnnTnoninre SinqDraT-non eq} nt ua3oj}tn •moraqpire ejnrcjednie} srm }V ^ saajSap 0 £ ;noqt saqouai ajitmiadraa} nos ja^ snos njoo }sora no panddB Xpj^s aq OSTC treo nuoj umTnonnire ap^qoBaT-non em m neSoj}TN •jnooo Xm notsoja ajaq* . inao jad c -B mm ajom 3Ai3q snos *BJ 'osrv -Xpms }^m a^ snos W'iaAa*oH -nsB}od pan(J*s TF MI DJ^q amos 3sod irno -sawoj 3npFn»nsniBSB piaq si ptre nos em m iTO am 01 nssiT saqo^lE ip^od -aoioj TEiiba inoqu mi* am Aq ppq a^ sjazrroiaj qs^od 'sa^dsoqd 0} jrenu •sreudsond joj nonBiodioom paioTjjns pu si Smosip -spiapC moo ^anSiq joj nos aq; o;m pa*o T d eq }snra os si -saim; Xtrera paAOid naaq swi a^qdsoqd jo pamnn spu" 'P^noo no Xie^wparauii e^dsoqd aq? sppq nos em BOOTS 'aiqnios IB^A X TO Snj ajre uoiq arcodsood asom ioj eruq ATTEi&a e^ sjuamajEis 04 4^> 4 •« . •Esamooaqnoos;T 'nos -e o; pan^d^ si a^dsoqd jo ;mod atn uioij seqom o^ irem aiorn ?on op nos am m sjiazimjaj a^qdsota •Snuds pcan s;nBid eq} Xq asn aARoajja am ino am m SPOT do « iSdOJQ S t JB8A 1X8N HBJ sim }uasajd jo }uaptAa aja& saA^ai o}Bin •}i no sao}'EUJO} o/m mi* ni }q3nojq 'X}io sX^p srq u] punoj }neid ore}od Sinxeaq XTM B jo do} am no imojS pcq qonjA saoretno} amn ^ 0 I "I }q3nojqA}iD 0133 JO smJW }Jacoa •q}nom }SEJ mam 0} nr }qSnoiq suapJ-eS ajq^sSaA }uaJ3jjrp om} raojj aonapua j^i.iuiis pwj uns am J° 30ijjo 31 U am ^Q dn l a Xprqs }uauniiaAo3 B pire JOJ 3J-E Xaqi -sdiqs is aji: aa}}tuiuioo aoiAJas H-t Ftion'BN am P«TB Xj}snpni Xq pajajjo s}UEj3 H-f' BUJ, - fr jonuuy am JOJ papaps namoA aajq} pire naui -aa}}ininioo Xq papuojd J° J 1 ' 0 ^. J3AO aq }ou }snm s}HBonddv -aoiAJas uoisnapa sm i0 J a raojj auo pm UBUI ano ^o* uojsnajxa TBuojssajojd jo J^aX ai }« pa}3idinoo eA^q }snra •S}sadem srqx - sa}!S 3ut}saj XTJ Jaq}0 PTO saouaj 'spaqs jo sao^jjns apis}no pire apKin no pandd^ aq Pliioqs Xwds J3}B* nouiz^TQ JO 'no3Xo 'xa}XBg }uaojad euo v ' asaq} mi* }o^n°° °T s^oo Xam uaq* penPI 3« sa ni 3m}S3J XTJ am no uoi ^ Wte °' s? 1 s0 " 1 'VI 'VNOOW A31QVU9 30f ui asoq 'dip 3}nuiui-B-uo} paau no^ SB qSiq doJD -xog JUEOUI a.tt jcq.vi noX uo .7101/s uo dn-jas Xsea 'JSEJ Joj }uaui -isnfpB SuijaAOi ..qDnoj-Jiainb,, DUE :xoq a'EEJOj jo Suiuopisod •SunnEU doJ3 qof-3iq jo joi'ssaupaS2ni 'paau azls xoq E ' • ' snjj aSsiis jo 'siBijaiBi -ja?qSiI JOJ JapBOjun ajsq isoo-A\o] :suo;jdo Suipoo/un -JD3J 0,77 j, -puBq B jo qono} aui q;iA\ 3uipBO|un |]B sdojs •luojj aq} SSOJOE 'JD<? •jiinq ?sajBS -jsaqSno} aq? ''j-i si xog jqaQ SBM penuoj eq* ptre pai sm qsrp^J do; eqx -puj 'qopaA aSJoao ptre p^3 jo uapxBS am svt\ qsip^i ..ano-ioj-oM},, y HSIOVH ,,-samoiO jo Snuaprnrei pire -3g,,'}noqB eiora JB 82 ?sn3nv 'SirraeAB X-epuow uo CToStv m a&BinA StmreaiD pire XjpumT S.PIBH o; Btnoo - sjiiS pire sXoq .punog aSanpO, - 05 •oo} 'auop 9 q Sin oils azis Xue 'doJD Xue • • • «MO| 8 MWUI-SH P"e xog WV31 30VMOJ d01S-NON pire I -uoii,,uo noi^J^uouiap -e aas 0} noX pire arat} si eism JI ssaid painBuiiad Jjo pds B }aS I op MOH (s) iP^°I am «T a^ s^joos uaqA mem uo ^nn SniW 83 raoj l SI8S -nw; ^p dsaii i ireo AOR samoia paioioo I ireo (e) in }nd aq treo *OH (2) iam^s BIO n-ei IF 3 J V (l) :si3 snopsanb qons •iisTUtj ssaid juatreui -idd * TO* -SB 'samoP J° uayo si SuiXip qonui 00} - rasm jo J3doid am s ^ ?ire} T semop jo SuiXjp ueAtS suorioaitp am paan op a* ?nq 'JBISBB samop jo aJBO am a^u 1 o; TB^P 5 13913 •e Sinop aiB pm? aA^q saq^op jo rqo^jnn^ra Bill -samop P ajre} ptre asooqo o; *oq 001 esam ' oi S3UO alp JOJ SUOTJBOtTC'd'B SJBOnpOJd senj •Xj'BSSaoau si squreT njoqsun jo sasisqojnd 3S3q} ™ spjooaj Xq p3}joddns }jodBJ TW ^ '3 m 3 s^rmoo stis iad Supions pootq DOT jo m oq/A siaonpoid StnAnq am ssnosrp m* am 2mAip BIB samop am 3TWAV •ireap araoo m* ^ ai O os ni samop jo Snrjjos 3ut}aatn am, nof. joj }] op 0} ptmoj-B },nst mow naq* ft adi3qs diqs,, samop ^noX daa^ o; SinoS aou noX Aoq ^sr.t ;noq^ jqSnom noA aA^H IMA Joj ATpnoBd -33-00} noX sneani srm ' s ^og •ra-d Q0 : 6 o} 00 : L Kireui JBAO sain aiq^js pire asnon * * * ^m uor)Biadooo snn ST ;i -ssaoons B Jrej 05 XSjaua pire arar) ita -ap aA-EU QUA sjaquiatu H-t jo spuaiij 'siuai^d H-fr jo spaipnnq am o; }ITEA a* J-ea^ lamou-e JDJ si jrej Xjunoo am qurei am 3 OU TS 's^p OS aq} qoiq* UJOqsun no apBUi OSTE BJ^ nrejSoid am Japnn s}uaraX-Bd •uioqs -nnpasuqoindaqreq} squrei raoaj }sjij aq} S! pararEio si no po/A am J° & m s}jodaa osre }mrandd^ 'papasn si noi}BOijTJaA qons in diqsjauAO X-ep-Qg aq} 3n T spjooaa UTC}UTBUI ppioqs jaonpoid am pra pan<Jdns aq 0} spaan }nauij(-Ed joj n am Snpjoddns }naranoop 3IJX 'S^ 0£ ?SE3I }^ JOJ S'eq aq qop^A squrer JO daaqs raojj ujoqs s^* }uainXwJ joj aq} qotq* uo ^ s}U3ui UTBjSojd 'ma/i 3lII}33IJ-EUI 3q} Snyjnp sap3S IOO/A njoqs UQ •aa}}iui -moo X}unoo SDSV 'nBin Jreqo 'uos -jepuy 'I pJ'eqoTH 0} Sinpjoooi3 'SpJOOBJ S3TES pffE nOTtBUIJOJUI 3}BJnooBpire TPJ ^q panreduiooDB 3J-E Xsq} ji Xpioinb 3joui BAOIH a^}S ' 3UTUB3IO ptre Aipumri s ,piaa « 82 jsnSny 'S OJJom_w,j "t-f ~ j «*— •• •"" " -japnn^l pirearBD 'not}03TBSi. uo noTTUi^ouisp 3 3q TO* aJBqi joj }u3inaotmomre }ire}jodrat ire s-Equumpo siq} jo }S3J sq} ' os JI jqot -B a3fB} 0} sraoq raojj teitx 3mo3 uejpTFP ™oX jo XnB BJV HO iTTEJ stq} s3an°° °? JJ° 3uio3 uajp -Tjqo jnoX jo Xire Jo noX 3JY no]sna}X3 i StOTVASa N3TVD A3 : sioivAaawoiu : • SlN3Wd013A3Q • oju| uoi|BDi|ddy -mam qnio H-fr ^anuoj XTOQ 'O'Q 'no^ntqs^A, m j^aX ano joj pansjnd sore aqi no xuuunjd paaj saiTJ •sSmprmq uurg }ods su a3j^Ipires}iqBqXmnJJI3 i n 'P°°N >pns }on op asam qSnomiV ' o -Aiunoo (nnssoM uj -moo Aon ajre J^B 9961 sm Sujinp S3TES no sjuatu -tvd '896T ^JWiuBf jo pua am 39Vd WMVJ SDSV sm mT* P 8 ro a q POM penop^N am japon 3in}a^JBra

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free