The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on August 22, 1967 · Page 6
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 6

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, August 22, 1967
Page:
Page 6
Start Free Trial
Cancel

(99 'H33NOIiDnV 'NNIOD S31MVHD H3NMO •DMO| ' PUD puD 896l 4 noqo JO puo •8961 'I •jssoipjnd BUIMOU.S 4DOj;sqv - Xuo 4! 'S3XD4 joud |p pjausB Xod ||IM J3||3S "8961 'i H 3JP W UI 33UD|Dq '3ps 40 3»0p UO UMOp %Q\. — 31VS dO SWH3JL ! 6 ac l II! M u°! ssass °d - NOISS3SSOd aq J.Q aDU ! s P a l!* P uo poo6 ui UIDOJ sso 3 puo _ - 1IOS o; ,t '09 'P a H s l°* alu ''.91 .',8^ x ,OZ puo H |oq ,9Z 'q!- 13 a |q n °P SH 3 Z -',8f ' UJD 9 •DMOI ' P UD 1S3M S3|1U1 asnoq LUOOJ xig - SlN3W3AOHdWI ''d OCU '/961 '8 l]t-10N 3|IUJ % pUD - 31VS JO 3WI1 'H» JO N a l! w I JO tr P UD 81 uoipunf jo H4JQN a |! UJ UO 3DD|d _ 3|D S - 31VS dO 3DVld (IE) V.3S puo 40 :puo| paquasap 344 uoipny •DMO| '. (96) ^° 001 H» n °S a ! DS onena -•Biadooo paSBjnoona pnB nopjB -jado aATfBjadboo joj iBjidBO jo saojnos man SnuaAoosTp ^ioqB pasiIB} 'Xon«J IBptranj s^tred -moo aqj Jnrssnosrp 'PEJSJOH •jaqraaoaci XIJTO ui piaTj aq} oj paonpoj;ur aq np* snren aq; moq paquos -ep ptre anren apBJ? Man s^Ctred -moo aq} pujqaq qoiBasai aq} panreidx3 'jauinx nra 'snotjBiaH OTiqnd ptre Snpst)jaApv jo JOJOM -TQ -Xonod;Tpaao *au s«XuBdmoo aqj no Sfrejap pa^nasajd a3joao aonBmj jo -}naaiad aAjj oj paonpoi aq ppioa ssoi sjq} spoqjara SnpsaAJBU. jadojd q}j» }Bq} pa«tw Pino* L, sXBS an -Xi-rajjeiie nuej aqX jo ansst jsEoaaoj niBj aq? nt aouajajjtp aqj saqtrasap uos -uqof -UIAV '-JQ TnapfAa 3}tnb si sassoj }S3AJBq jo sonBjModini * •sassoi 3nuaqjB3 flBjojiBq-ano joj spnoasB 3nua} -}Bqs pire 'sassot IEJOJ jo prao jad fra }noqB oj pmonre sassoi 2nijaq}BD •3nuaBEns paonpar qotqA aiBW s 33 ! P** 1 XnBdraoojo UOT^OJ uo Xonod -B qjT* Snore s,aAtfBiadooo TEUOiSaH jjodai TBpuBmj -e p3}uasajd -JOH ^TBH JaSBum psjauao •suotssas aq} papua}}B sjaqraaui piwq prre siaSmrera 3AT}BJadOOO IBOOl QOZ'I -I9AO •BJISBJqaN pn^ ^osamrfH 'BAVOI }noqSnoiq}suoT|BOOi }q3ra UT diqs -I8tLftOaAT}BiadOOOTEOOIS}TJO TIB 0} ureiSoid asBqd-eajq} B pa}uas -ajd XRuaoaj 'aSpoa }ioj 'BARB -jadooo TEnotSaH siaraxej SBM. ajiqstotn treaq tren} -rat ajora ;ng WZT^i 0 painoo ajiqsiora B 0} 'lUSHtSP 1 T 8 A3 P Sntmoouo aq} qjt* nasu uaqj pen. PUB XBP TIB padffojp pen. sppH ajtqA 'uns X^pnoou aio iapnn }naojad SS'TI °» ?«**«? P** srreaq stq nt anpsroia aqj ajiqsrora ueag ato papaAJeq .;?q oq* ym 'sireaqXos ysom am naw3 peq OljAl }OH SBA 30TOJ3SJP 31R JBIR Xiajerpaiinin SB* n m IV ssnisiQ •SB3JB UIJBJ UT spuB}SSMau }B ares no jo anssT aSBOaioj tenoiSai SB pire ainquioo pana&ud-jps man ^ pap.reAB SEA ptre janotA azud }Siij STBA 3PH Xw oj ssan»3N •spmod 21 paiejoj W PI^IJ aiPH* 3I B "O 'aiojaq xaa* aiR pa^aAjreq ptap^ piooai s,nosBag tmu a^ora ^0* sen TEI '3 Sit •MON AdOD anoA dn MOM " isnr 3AVH sooivivo ITVJ i3NOHd A9 dOHS S6'9£Z$ SVM AINOT- 'Id 'nD SI 6/U SVM A1NO 1 3dAI 1S3HD A1NOL 3dAl 1S3HD •id "no zz ndwvs aoou •O3 'savas joj saoaid iBpads sioqqSran pire spuajij SB qof amt> ITO is o}U! HAOJS seq spg Xqqoqiimojj -saqono; Smqsrmj pire Xja^sioqdn aq? sppe •SJH "sireo nr; raojj jo saoaid Xm; aprnn 'nB3aq uBaqXos 3tn}}no,, aiot}iB aq} jo }jred ars auiT} 3ntmqmoo }B piatj aq} nt saABat laonpojd uBaqXos aSBJaAB aq} }eq} ssoi OS'8I$ 3I 0 u*op 3ut}}no joj suot}sa33ns puB sajnStjiBOpOBJd XUBUI }B3J3 V •jaq}B3A aq} jo 2utpuB}Sjap -nnuBpuB 'uot}BJado }3ajjoo pnB s}nanodraoo autqoBra 'spoq}ara joj}uoo paa* 'q}pt* AOJ 'X}atJBA jo not}Btnqraoo v 'jaq}Ba» uaAapuB'autqoBtn stq '}tnr[d UBaq -Xos stq jo knjaantSna aq} pns}S -japun 0} jaraJBj aq} jo X}tnqB aq} ut san sassoi jo uotpnpaH ,/jBaX jad nonntn SZT$ *n 3 *BS pino* stqj, ZO 'S6 JB UT paqSra* aq iraq* -Xos jo dwo Xiayqs stq q3nono srpi pajnnoui "sronini jo ^>H XJJBH ^31^1 s^^P ll 3 ? 3 •pjooM sjppom. pa^iodaj am -taw arae iad siaqsno. QI treifl Mom - wiqsioui ^uao iad n «l pajsnTpe naq* acre lad siaijsnci 8276 - sassanS TTB papaaoxapiapt 3I B '^OTB* 3 ! 3 1 800 * am ^ paq3|a* aq naq*. pwe papaiieq 'SjnqnreR jo uosrag &e& »j pip « iOOO'Et Vi 00 PI" 03 sn 831 ^ 08 jo spunod 21 aianaci noi PT«)M XTS X JVHD NIX i)ng sassoi sn*o} JHOJ PUB •UOOS 30JAJ3S JOJ P3JBP patpBaJ 3ntaq OSTB st -IV "°3 aiU, JB •joj SSOJSB 'onog sau !°W S3 <I J3 ^*n pne jnaradmba a 3UJ° sanaans •snopjjodojd qons o} *aj3 Xqqoq aq} aanps sjoo} UMO stq apBOi osjB SBq Japioa '-IW "SJlBqa Sut -3poj naia pnB saiqc} 'sioo}S}ooj 's}iodnaABp XnBtn pnB sjjBqo apBin aABq sjappa aqi joj seipeey

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free