The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on August 22, 1967 · Page 4
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 4

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, August 22, 1967
Page:
Page 4
Start Free Trial
Cancel

101 33JH 'M3N WO«d SSOSDV VNO91V 03 'W saumi/u sag jaddf) jt £JJL -BUIIJSJS JSdng B u; fououi jnoA" j jo jo| B jaB no^ -pEOJ aqj uo jo |ooips ui 'aiuot) JE — asn jBuosjad joj paoud pus pauBisaQ jjno puB apisui BuuaauiBua uoispajd pus uBjsap pajBOijsiqdos auiss aqj. 'pJEoqAajj azis-aoiyo jajoBJBip 88 nn/aiuBS aqi'-SEuojoo-qjiuJS axnjap aqj SB auiBJ.). punojB-dBJM jaajs j|B aiUBS a\{\ SBIJ jj -ajqBiJod Eucuoo-ift[ius •BSn |Duoii3d jo) pajud uoiimduio] Suj|9AOJ| auy o— ru o •'uEtsap jissop y ®VNOH03-HliWS 3H1 !3H3H SanBVXaOd VNOHOO-HJJIMS M3N 3HJ. TIV 33S SMOTOO M3N 3SOOHO S3arU.V3J M3N 33S fleaqaq axippjosioi • ja3jeqo Bjpra OUJB3SB03UlAjJBO aUI|Ul!Jl|33}S-||B UO-dBUS [EUOIjdO (ft uoisuauujMauBsppB " j33UEiujojjadpuB UOISI.OBjd M3U-AJO|3BJ 3u!}SB|-3uo| 3.insui 0} SuuEsg UIBW pa|aM3f 33tfdSH3MOd HUM MON 'H31IHM3dAJL 3IH13313-NON 1S3ISVJ S.OTHOM 3H1 S.1I 3Xni3Q JIXV1V9 .VNONOO-H1IWS •343 '>JJOM |Di3Jauiuio3 - sBuippayw - SII HNOHd - juaiuasog 0/ff/Z/S 1 OlOHd JNOlSONOOd JO NOI1V301 M3N 33UOAI jo jood B m are iBTjuapijaoo B oj Stn }ranaAJ9S3.i ^ow :nos -B8J 8UO '£}np 8AIJOB 0) S9AJ3S -ei n^ 0 °? pa sn J 3J s^U pire 'paonpai •suoisuip ajora o*; jo jnaiBAinba ain 'nren "I jspireininoo treouaurv -ureipaTA 0} pajapjo uaaq i 'sraax 'poon IH86T ait 'sapcSuq a'H J° pire jaainSna 'reu3is atnos pire 'sjuaunSaJ Xuuy TB snpl spjnn-o.vt} Xpo JB ano •suoisiAip XuiJV aAjj oj poonp -oj uoaii «mi sv\\ sajqs OS IH 5 llj 9AJDSOI Ot3D)BJ)S fCJO} 311J. •sorjp Jno ut jopjosip IIAJO jo ouiil K }« .f.ijiinoo sun "! S03JOJ AUl.IV JOUOIPIIP 3 - 1 -"(I aOAO poijjo.».UB sp:.i.HK>:l do) omos •jouiums 'a'H - spire MW jo iiopjuS oi|i uj ittto.i STWV dpi.ni; pimod (r/i <j jircja v ipoods « pa[JT:A jo sXi:p ai[, -QT Pire t-T '< A;p:inuiiuoo XTSP-OAV; B fi\ ^10 SEM 'IIA\O; jsopjo s (J f}tuioj ireireipng 'uo^DiibsBnejo 3uit|iiiioj ain jo XarajaApnre inuZT o(IJL •soouiui <;i ' SKAV JOlpO 010 iSOlpUt [-/I d it po.iiisiMiu pin: *iH ;: poqll ouo 'uop-ii^l sp| »I Slip SnO)KUIO) OiljHJ O.tt) .WO Ml '.Ciuijpw o[i[j.iv S5IO.LVWOX NWJICI AWJIV- - o - S,O.I)SBO K man O.UMU no upi.ip K ipi\s -JSO.IJ .(may sj juop oj Xia-in h" 0 - 18 ' jaAD 'siiiaiua)LTS ajBAjjd aj"Bja"3Av JQJ suorj'Bj'gcfajd Suiounou -ire juauiaj'Kis oriqnd v "}U3ta -UJ9A03 o-qs-eo 911? ^ureS-B BOJOJ Xj-qtiiin asn 0} sa;^;s P9?nin am ai}D na ppoqs 'puajuoo nara -ssaiSnoo sin '}U9ptS9jd aiO Xq juaniajEjs IBIHJOJ -irrein 's 'H aiff D0 pire , 4 nor)nioA9j,, dn jps o; saojoj Bn?J^an3 3uiziiiB3jo jo Xpiado 93(ods an •s}U9uraj9Ao3 ireotjamv ULJITI J9iflo J4 9iS3nj;s parade,, jo Xonod -e paounomiB ^e nt aougjajnoo -moo aif) 0} ssaapp^e Suroado stq in 'soorjJOQ }napiS9Jd •S9i}p mo in axsjaBAi IQJ innreo Xq sa^KB pa?ran uo IB.% •eqno ^m )no }mod X -tjsnf sv *Bqno jsirre&E notjo'B Xj^inni Supre; paSjn Xi?4BA -ud 9A-BIJ narassajSilOO araog -NVWSS3HONOD SMHE SOOUHOQ - -o - •sjugno aja* saniii an} pire *OH PUB aSpaiAomiOB o; ;daoxa 'pauimoo XIB pasnjaj IHJTJ aifl joj irenisaJiods y — iduosrarein 9JB Aatj} aaojaiaq; SB sxioraara pua^noo sjapvog am ' aiB no sjijojd aifj loj pire sajBB pa^pn aiR "T u jo Xjtnqissod auj Snrioidxa srreissna atj; 'anq*nBaw aqj o^tn santt •E ST srwyi ;wfl paouunoo ST aonaSniavn 's 'n 'iaA3AOH 'IBap aio no jTjoid ^ireil* 33 aiqBZ! 3 B apwn Suptnap ou si aiaiR pire ot iretssna Xiaaara SB* aq atorep afl 'ans ppoo aq oj auoqd am no }o3 an ' pire passnj smoi 'adoina B s^ smoq Snrsodxa jo sawas B UBJ -oid pire }duosmrera auj jo rani pasnooB Xn^Sire auiti •andpooAi aq; jo tuo^oq ain ; sinoT joptA punoj pire 'pauaddBij }i AOIJ ojui 3ui33ip ireSaq •padooosSuraq JBAO snojjnj «sw3ti ISJTJ aio Joj asou uSnoiin pped ipm* pire sanni ^JOA Avaw ain }ne •A"JBSjaATUUB IMS -tl 91 !? 3UT)Biq -ajao urSaq sjaiAOS am naq* SAiau atBjs aq AOU ni* AJO;S am aanrs 'iniBS,unraaJ5I am SB* STIR XTCBinnsaid -ptJOA aiR punoxe pajmid pire dn pa^ptd aaam AJO?S s.BUBnaAS JO S}q3Tpl3Til auj. ^iid o}in ^ooq ain jo 'JOTSiaA a3Bn3irei-uETSsna B paipna 'A*ired -uioo pire uosmqojnH 'J joajojd oj, ireadoana oj jdnosnirem Sapooq sin paippad '<TTBinj B uiu oj paaaptsuoo upiaoo 'u*op ram 'DUIZK3BU1 asain paJajJ 0 3 H 'uinqre joi| mojj sainjoid snicl 'p }duosmreui auaos aq; no smoq JOJOTA. •pasnjaj jaijSTiqncr aqj jnq 'a norj^onqnd a'fl aSireqo oj PUB jadJBH apensjad oj patxj ;SJTJ satJBrpauijajuT jaiAog •sjToraara s.BirenaAS jo XBAV Xq UTtBK J° jsoijS aqj SmsreJ Xq aift raoij jOBJjap o; padoq pajran aq? }Bip papnpuoo Xpjjrep Xaqx 'Wd ^ papajap aqj UT uara papnrui- -uoo aio pire 'uotjBiqatao UJ09 s,uopn japvos appuroo oj suaddBq ajBp urqsnqnd uratqire auj, - smcn HOIDIA •XjsnoauE} -inmis sjdiaoxa SJT juud in* amzeSBmajn -laqraajdas 3uTmit3aq uor}BZT[BTja -UT-ZI B pamretd saurti aqj pire 'sitomara S,BUBI ajBp asBaiaj aqj SB jaqopo }as *oa pire jadren •AOU3( OJ UOtJtSOd B m aq ppious sratx pnB 'SJSUSTI -qnd uspug pire treoiasniv ujoq raojj 000'003'S$ pjooaj B papanoo aqs pararep smzeSBra atuji 'piooai uo jsrunra -raoo XUB UBIIJ jajppb jSTrejidBO B aureoaq aus JBTO 'paounomre uaaq ;,uSBq •mrepsAS PTBd snotreonqnd paqspSuijSTp asaijj qonra AOH ireiniTBqo piBoq ajn-aniTl 31 B 'Ha^PPH Aiajpny oj pajJJBra ST 'jaqsnqnd saurri ^aoi ABM aqj jo jajqSirep •jaS jaqzyns nBrxew ^ads oj os XTTTUBT aqj tn ST JT 'jtran? ransq -uaaio * • ;<™ ST 3 m q3tioqjiv •^ooq aqj raooj sjdjaoxa jnrjd oj sjqSrj pasBqojnd ainzBSBraajn -sjqauitiuas JSJTJ aqj jqSnoq 'JUBTP nntEqnaaao laqjoire 'sarari ^JOi *aN aqi •sjqSu^ooqaqj pasBtpind 'jnafp ratveqtraaio B '*OH pnB ladiBH •siajjo jsaq3rq airj jyoi -qns jon pjp Xaqj qSnoqj 'sjnatp SmqsTiqnd uao STq oj s3nrjTiA SjBTreijaAS oj sjqSu aqj jno paiao •pnrqsq Xdoo B jjai OSTB aqs JHQ •UOIJBTSUBJJ loj XpBaa pnB padXj XrjBau HB 'sjToraara iaq Brssna jo jno jq3noiq psq •Sum SJT japun jiooj XiSmSTiqo ra.nj ABI UOSJPBW asou* 'uirrequaaio pjBMpa Xaraojjv 'joqqSrau joop-jxau sjq ut paUBO 3H XUB OJUT Stnrqranjs raooj oj UBtraaH UT ja3 OJ SUTUSTA jou 'juarajiBdaa aj^S ail •streOTjamv ^ooqs pTnom AOU raooj sxeaX yz BTSSTIH oj Xpamiaji anTpJBO jo uotpaj -ap aqj SB XpisAas SB smrissTia aqj pajto? JBqj jnaAa ire ai[j oj notpajap SUTTJJBJS -}3AS J3JJB ireSaq an3rjjin aqj. •jua3B inrinaJH B SB paTjtjuapi AIOU SBq aouaSniajnT "S "fl nioq* 'jsiTBUJnof jaiAog pio-jeaX-68 papBjoadsaq B 'smoq IOJOIA si Xjojs aqj ut irera XjajsXm aqi •juud ojm paifBai SBq JBJ os treqj U9A3 SJ 'BAaXnTTTTV 'jajqSnBp s.uirejS J° siTomatn aqj jo uoTjBOTiqnd -ajd aqj J3AO anSujuj -jajut aqi - NOiDNIHSVM. NOSH30OT AS MOSH?3dI M3HG NOJL9NIHSYM }UDja3ina<l Xxjunoo Z961 ' (-BJ)

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free