The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on August 22, 1967 · Page 3
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 3

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, August 22, 1967
Page:
Page 3
Start Free Trial
Cancel

SI D ~ sazud jnoA dn Jjaid o» aio^s ino to ui do«$ 'uasoejpuv PJOJDH 'SJW uojuej 'uasuap pal Buunp Ao|dsip jno jo paAaas ja^oM as; jo sdns jaquinu piot ai|i BuissanB o» 4sasop i uopm4-uou B uo tnu spoqos asaooiQ jo redpinid 'I •A8H 'uorjm) -STUI ^uaredd-E UE jo asn-eoag •uot}TO} psSj-Eqo 3q jou niA\ jjojoireg in looijos q3tn s.uqop 'is SurpuawE dTqsuoiduTEqo jajrsq jsaq 3?T4S 'B- tt °I 910 «T S96T '!£ '39Q-I ATnppsddoipsjsjraq joj 'UOISIATP J3JI3U snSuv V3J 9iB UT P uo pire pnoq 6ZS "° P9SB3I3J SB* aH 'PI 910 W Il; o -e in raiq punoj OIJA\ soripd Aq p3}saj -J-C SBA\ 3H TlOnBDTXO^UT pafijBqo ptre spi SuTJ[J-Bd aq; jo suo in Aupung 'ui 'd ;B P3JS3JXB SBA\ 'UA\Ojg 'qjnoA wioSlv PP JtE9^-8T "V •psspopm SB* 3rat( 9q} ;B qopi* 'ssjnoo aq} }B psqs 8qj in paqirqsfp jo mojj H33[E) Simoon SB* 3J3qx *B8JB 810 pimOIB H*3.T}S -dmba 8inos pire u*op 3DU3J 3q? jo uopjod B pire U83foiq 813* s^Od 'fflSju ABpung 9i3q pod Sunnnn*s 310 JB9U ssjnoo 8ATSU35X8 Xsng sppuoyy •njBap trr nnq pspaoaid aoam B pire *3qd3u B puB 'sotiref '13} -SIS V •U*OHTBqSJBpI '(3AOH UBA u^T3^ 'sii^ snaiJBj/i 'ja^sis B pire squared siq Aq pSAiAjns si an fe AaaraBSio dooo -UOO;B paAoTdras ussq peq SJBSA Z/\ z }SBd am joj pire £961 in poups ijSlH F-C11I9S THOIJ paren -pEi3 an •ajoraswuAV ye 'IZ 'q95 moq SB* z}Bi}Od Blips PUB jaurnM J° uos 'niBpna^upTM inqjiv uoai •z}BJ}Od PTABQ PUB js^JBg uoi -Aw 'TT|Bpu8;qDTAv pj JBQ '3 sq HJ* •S}U8U133UEaiB JO 83JBUO UT si isdcqo TEjaunj s.qSnoTrno -ojfl puB Aje^araao qoinup sq; }B aq UTA TBijng •3utrBpTjjo 3uTiq8A ppuxv 'A9H IQTA\ '3J33JO •SWIVE qoinqo UBJ9q;nT pmrem -inj m (ABpsanx) ABpo; 'ra'd z }B 8q ITT* S30TAJ3S TBJ3imj[ '93poa IB Apsppns paip 'i auoq 'zz 'nrepuajqaiAV 'V •p8}BSr)S8Ain 'uoTpasia} OSTB 'U*OlDfUn J3ATJP ' ire; ;q3n B q;i* -S3 ire "I B*OI Aq /96L 'ZZ *snBnv ' JCBO T5 'ABPS3UP3A\ 'Ul'd LZ : f W •pa}i:Sr( -saAiii soipd '"FEW uo ifli 103 ireSsq spiqaA J8}}BI aqi SB ppiu} aq} SSTUI o; suit) ui dois ;,u -qsBio aq; jo auir) aq; SBA\ ;uainaABd aqx •pa°Biirep ;ou 8TiqA\ '3SBUIBP OSl-S UB p3UTK)sns O;HB aqx UTBTAI pire 8 T jo uortoasjejm 3ifl } 'loSaj'ooiAi '88 'uaSSs "I Aq UBAiip 3piu; B pire 'uapAog 'Q mi 0 f -^ U9AT-IP •Suipusd 8JB eiqissod 'uoTSinoo 310 PTOAB o; sun; UT apTqsA 3ui 33S ;ou pip3q;BiOP9? B Sr}saAUToq* aoipd pp; SSnBZ 'iW "drupid aq; q;i* papinoo a3{iqio;ora aio 'J ow uo ;SB3 psuin; o;nB 3ifl •o;nB ire ptnqaq q;nos pspBsq SB* 85tiqio;oui aq; anq* '^3A\ Sinujn; 'q;joupapB8q SB* dmpjd aqx •saSBurep 098$ pa^wnt} -S8 ire SuTUTE^ns 'dBqsjm suj in aqx •A3IS3M 'U 0} papi'EAVE S-BA\ dmsireumous auiA'^ 'quiooioH HSJJ'EQ ^q 9AJSS -3J low 'jaSjaqusqois pA"on Aq UA\oqs su* •sq'BBi AJBD Aq 3AJ3S3J pire -ujag uuyof Aq UOA\ SEA\ dtiisuotd -uiEqo g jo uad ja^j^w '}joio -ireg 'pjEuiuag iravof Aq u*oqs 3AJ3S8I IRW\ 'UO}U3 AI-BO Aq UA\OIJS S-BA\ pireaS 'sSid 535IJEU1 H-fr "I -Kjo^rei 'unjaog 'MOS pire jeoq 'Sta^on PP3UOQ 'A\OS pire ajiu.sdureH ! A}io B3A\s ''if ' 'A\OS 3) 'PBd UlJOf '*OS pire JBOq A3S OOJUQ NuoSiV 'SuipiadJ3 'A\OS pire 'uasooo 'SuipsH 'JfEoq miiqo pirepd pspnp -UT SUOldlUEqO 3AiaS3a '531110])^ S3Q jsddn aiO U T pa^uiJd uaaq A^eq suotdureqo pirejS peiqsjnd jo SutSpnf uj £TEI 3J310 diqsireuiA\oqs UT drusuoTdiireqo aAjasaj B UOM aqs inn°S jo uorjoss ui aq; ;B 'BuoSiv '6S '33nBZ •3 snipuioo Aq usApp jpoi; dn -spid B q;i* papinoo Surpu SB* aq a3fiqjo;oin aq; uaq* aau^i ;q3u pasnuq AipBq B puB aoBj siq jo apis ;q3u aq; uo ;no B pautB; -sns A8TS3AV jo uosuoyi 3UBna sqj 0} pssoojd usq; pire saurojfl sag m ire j 3fe\s 3tO }E inuinre jaqMoqso^SE* }J8qiJH Bjouaq •p JBAVB diqsTreuiMOiis aq} UOA\ osfe oq* 'auiaAni '}JaqiTH BIOUST o} SinoS aAjasai q}TA\ 'snSuy ire p8A\oqs OIJA 'apog '3ujpi8dJ3 UOQ Aq UOM srwi uoTduiBqo pireio •sn3uv 'uojSuiAii 'qostq -PM irtAJt^ PIE 'BuoSiv '3uRi ?JnM (ZT) Pire 'uioujious 'pu° -DBS pire }SJij qjoq *aaoui3}iTilM •qos3g AiJ3f 'ussuaf Aqj^M pire 'adraod JpEf (OT) ^s -raiv 'uosuupf Snoa pin? 'aiouiia -AH '3^199 srausa (6) !SST»JBO auoq 'uasuaf Aifl^M (8) 5sn3uv 'OT 'joujn aireia (i) I u| S| -TX 'smSSiH inox (9) IS 'yojoireg 'uireuijog t JED PUE J3I -1080HUTA8M (g) JsnSuy 'uojuaj 'aiJ8Tg EiqsQ pire 'EuoSrv 'ma PTAEQ •uosaioqx Joqx -81 (£) !fuojaj8H 't PUB 'uojuaj 'joion (z) IsnSuv 'auJSAHl -TjH Ejousq pire 'spog 'Surpiad -13 UOQ (i) pspnpm SJ3UUTA\ ssup 'SurSpnr jaaq Acmq UT •pusg AJTEQ -SSBOJBO 'E -iv 'j3iq}30H UTA33I pire pntuS 3U01 'U3SU3f '3AJ3S3J '3 pirej3 'S !pioj3J3H '3AJ3S -3J 'sJoraaOTHAA 'sdraod Jpiy pire pirejS 'uoiuaj 'joujn BUBIJEQ !sn3 -UV '3AI8S3J 'SJOU smuaa pire 'pirejS 'Sui UOQ papnpui 'A^psaupSM ussoip osp3 'suoidureip pasiq tt-% •J3J1311 pire unq snSuy JT3UJ JDJ dTqsuoTd -ureippiTBjSuoMOToSiv jo SUUBJ snSuy AJUBH am 'ATjpS9up9A\ jssq pajqajnd ssup uado uj uotdmt!i[0 pirBjS p3pjEA\'B 2ui3pn[ SSBOJ-BO -uo^usj 'ajjaig Apiren Aq 3Ajasaj q}iA\ 'uojua j 's qog Aq m\oqs SBAI uoidureiio piTEJD 3A3]S Aq 3AJ3S3J pUB '8UJ3A ni '}}3j aof Aq paiiqiipcs SBM g jo U3d iioidureip pireio -IV 'pJEUTuag laiirea Aq -3i pire 'qiiAuoo '}}3 j 3A3^ Aq }EJ UOldlUElJO BquJ3g ^^ -qoao}3AJ3S3J pire sppoa Aqqog 0} 1U3A\ PJBA\B dTiisuoTdureqo drqsireuiAoqg -3UJ3A }J3qoa Aq UA\oqs Suraq SAjasai qjim 'nuoSiv 'pJEinusg latireQ Aq UA\oqs SUM A\oqs joranf aqj UT dsaqs uoTduiEqo -IV ''sojg piEqujag Aq uAvoqs ST;A\ penpiATput uojdureqo pire 'q}TMJ03 '03j U3A31S SBA\ £ JO U3d UOldUlBlJO '3M3 UTEJ SUMOQ IfllOS UOTdlUBlJO 'p -P8T 'UOSISPUV 9UIOI8f !8AV8 PUE inuj Jnojjng uo{dureqo 'Ajjo uos -DW 'S3JOV UOSTIM ; 9A\8 plTE U1BJ ajinsduren 3AJ3S3J pire uoidureqo UOA\ 'puag jsaAA 'uA\ojg '3 A-ey 'dasqs jo 3in3pnf ssup uado uj •Ajjno airejQ pire 'auus^ aonref 'qopSoQ Epun '3utpaa ireap '3uEH AJBW 'WOEJM ans tjpun papnput JIBJ 3iE^ aio IE Anidsip jpio }uas3Jd o; 3iqi3rp SIJ]3 H-t' 910 JO S3}EUJ3}TV •sajjossaoo? q?iM jreqo pire jjsap p^qstinjsj T; jo AuTdsn) J3q loj jouoij suj UOA\ ptiq sqs qSnoq^ -TE 'sarnnoTjjrp uonB}jodsuBJ} jo ssnEoaq 'JTBJ 3}Bjs auj o} jaq airej 0} syfe ;ou SBA\ 'S CD|) 'ouoB|v auo ,/POOM tn sarppoa,, ' 'uaqosjs AOUBH if ^^'.-i-s^ij&di': •-';::"" w'2Jf •' ";•-;;-% •*•' ^ ?«' . ;SBI JTEd A;unoo q;nssoy sq; ;B sjouoq diqsuBiu*oqs J33g pire uiouijoqs (uoTdureqo pirejo aq; SB IP* SB 'uormsduios n-fr UT dTqsuoTduiBqo 13AI3S3H E ^oo; qoiq* jaaq Aqtiq moiOJoqs 3;iq* jaq q;i* 3131 Ju*oqs ST 'aujSAnq uiojj APBI SunoA B 'xasailH VHON31 o± SJOUOH 'pire tented ITBA 'siu39 ppfl -XEO 'Srquoj? U3UIIED fejmpTd 'S3TSSE1 5J39JD S}10q 'JSJOEM iresns !;onpoid qsnnj TEJn;BU 'sranqo ODSSJO 'inimg ang 'Sin -dnoiS A.ioss300B 's;re;s '^eiqio j A.IBUI3SOH ; qsniij -;EU IDIAV spRJB 'uB3q;3iv 'sppoa iresf !s8U8dBJp "H'O'V EuoSrv 'isSisg Apnf fxoq 'S3JSSB1 3(38.10 SHOT 'u A;;sg pspnpm irej aift oj siiqiuxa Jiaq; 9^.5 o; uasoip asoq; SinSpnr ^piS H~fr tr( PUB sjapjotH AJJBI '. o; ;u3Av SPJBAVE jpnq issg 'BuoStv '9puB3.i9d sauref pire 'BuoSjv '?Jaqi3 -iX'sj3ppiHA.UBq '.I3pn;s Jf o; ;u3* spiBAVB aop ;sag 'puooas .iapn;s 's;iqqBi jo uad iBpiauiuioo E UT 1SITJ UOAV 'B10>re7 '01$ T° reloads SSBP joranf -3J OSTB OI]A\ 'SqBEl AlB9 0} "nuoSrv 'Sm pire PIEUOQ '; T 'A\ 'ST3ppn PIEiioa AIBD 'pJBqujsg uuvof pspnp -in suora"uiBqo MOjJEg 'uo;ua.3 'pjBquiag miyof 'puooas !Buo3iv jtj 'spunod 0} 112 J° s;q3i3A\ ;B uad !;jng ';.iB*3;s T "A\ 'P-niB -BuoSrv 'Siappiq PIBUOO 'PU003S !3p°H 3uoi 'sqBE7 AJBD ';SJTJ 'OIZ o; 061 jo s;q3ia* ;E U3d 3UJ UT sdo; 'SSBP usdo '*oqs A\ouEq sq; ui •sS33 jo ABP*STP STq joj uoqqu aniq E uo* OSTB oii* 'BUOSIV 'unoqsnra p^* -P3 Aq u*oqs SB* suaii 38jq; jo usd SuTuin* pire 'E}05pn 'isSisq -uaiioig ipAv°l ^1 nAoqs SBA\ g jo uad do; 'moiis Xi^niod aifl m ^'SZi 'daaus i J3d aoud -fee we ye pios aiaAi saA83q •}an 601$ Pire }U.Si8A\p8.ipnnu. jad OS$ ^ uu'BJ 'POIS ^0^ aif) Aq jqSnoq SBA\ 'uo;na j 'sqB^T XJBO ^Q uAoqs pire spunod BT2 3uiq3i8A 'Sou, uotdni'eqo •pii 88'0i$ 'w3ja*pwpt 69$ ;E JO^ABIH do-oo 810 0} }U3AV '•BUOSlV isitrea ^q UAVOIIS 'spunod go I }B qurej uoidureijo pireio '}3u 6TG$ ^ }q3pA\paipunu jad 09$ W m 'apog 'Sutp UOQ Aq imoqs 'snSny punod ggg JO 3TCS 8UJ UT •ssaoons aSnij v psiapis -uoo S-EM pafojd aqj, Tssnur; -uoosip sm SuiAjas 3iojaq pssn ItE sfM. jaaq am 'aajjo 0 J° s™! -re3 QSfr P"E S3T3IOOO jo spunod OOO'T 'uiraio 901 jo SUOJJBO IBnpiAtptn OOO'OT 'TOOi jo suo; -j^o 000 'Z, 'sdnjo ojEjod jo OOO'OI 'sunq OOO'OT 'sireaq jo spunod 009'Z 'l -jwi jo spunod OOS'E 3I8AV ojin tnoij ai3A\ S380IUIUIOO UQ 'ui'd 8 ^ouire tn un P3nur)uoo pire -ui'dg sjojaq }snf p3}JK|S Sin jaaq auj "P3AJ3S 3J3A\ SUOSI3d 919*6 33IJ 3ifl Vf jreo jpojs dnisuoidui^iio atR qo^M o? pinr|spirei3 9'D UT OOT'Z A"i3}Biiipcoid OOi'j' PUT: OOQ'f' pare? 0 ? sin il3nojit) suotsstuipv •30ireuijojJ3d -pireiS aifl in gze'l TO* 'OOO'OT J3AO ^nf 3J8AV 'A^P }S333tq 310 'A^psmqi suotssiinp'E V 'OOO'SZ japun }snf SJB/A sA^p Jnoj suoissuupe a}«3 1^)0} pasop

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free