The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on August 22, 1967 · Page 2
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 2

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, August 22, 1967
Page:
Page 2
Start Free Trial
Cancel

H9S - SSZ 3KOHd3T31 nj puie sjio <jio janj ' d6-ob 93UeUI.10.jaad dO} 4OJ PUB ssajjs sua^oiqo pue daaqs 'SUJMS 'X 40J ; L)1MOJ3 PUB l);|B3q SnCUOSjA a P"e v SUIOIEJIA -upAujBJjaj. ojSBq sift MSnojijj asBasip |9A3|-MO| sHiawnao ssaais do-oo 3DNVN31NIVW 3AI1N3A3HJ saiawnyo ss3dis do-oo •asn uojiBJ U[BJ§ pue 'smoijdsoMd p siunoujB SUJAJBA 'suoilB|niujo^ g "! S))00ia 1VH3NIW dO-03 •£Q pue V UJWBM 'f!S}o J d %9 W* ^l 30 ! 0 ! SSB1,1A1-JO|A| sn|d 'suoiiEinujJOi %6£ PUB %5£ '%02 "! SM0013 NIHlOHd dO'00 SNIV9 BlOINOHd 01 S1VM3NIW QNV SNI310Hd dQ-00 '3 PUB Q su|UJB;!A jo sjunoiuE papusiuuiooaj sn|d"'L)OBa V uiuiE}!A P siiun OOO'OZ >looisaA!i jo psaq spunod ot — 3-Q-V "!»"BJIA dO-00 ui}B|a3 ui papapjd sjBjiuJ|Ed V uiWBjjA jo apBiAi •Aji|iqBjs pus A4!|Bnb passBdjnsun — OE-V NIWV1IA dti-00 SQ33J d338 !N3W31ddnS 01 SNIWV1IA dO-03 >joois jnoA daa>| o?. SQ33NI33J dO '(23 puc ST ?sn3nv 'sauiow saa 099-d: '9 "3 '9 aauoissTUiuioO 'H!M 'V pasodoJd 3M1 ujBlunJiu pUE ajEjado 'piujsuoo o) ipii|M uo sasodjnd XEM jo ?il3iJ -ioj sptiEi 3}EAiJduo)U3uiasEauE ajmboE 01 ureuiop )U3Uitu3 japun paaoojd ot isanbaa A'BUI jsuoiinad U3AL3 Xqajay si aon°N NOISSIWWOO 30H3WWOO 3J.VXS VMOI •i96T 'Z 'sautow S3Q ssapin uoissiiuuioo sno ' {c l pa^iuuad si a^noa aAOctB am J° apis jamia uo spoa (09T) -^IS psjpunH 3UO jo uoiveiASp V Itnj SBII oqM auoamos fs\ 3utjBai| am ?e pa^uasajdaj aq Jopsfqo a u? , E in sisa33ns uoisstuiuioo 3MX -SuuBaii jo (S) 3A« 1SB3I ^EOtidTJ; U! pain pire isnui jjuuad ipns jo am 01 suonoafqo Xuy IES 3uijEai( joj PUB auin 'a^P ^ <BAV saa }B 33UJ° s « "I " m OT ?B 'i96T ' -saupaM pammi SEq uoissiuiuioo 3DJ3UIUJOO 3TOS BAOI 8IU }ou B pres jo jauaoo jo mnos .OOiT Su\aq ?uiod PIES 'EAU>I '.Ounoo HOODUEH jo a"?! }S3A\ am P UB 'EAvoi 'A")unoo mns -SOMJO aun 1SE3 am ptre 'AV93 H 'NE-6 i 'IE uonoas JO aun 1S3M am P UB '9E uonoas PT E s jo aun }SE3 am "T mod B oj ge PJBS SSOJDB a sasaSap N Surnupuoo .'ge uopoas PTES jo jaujoo ^Bamnos ail} jo m-ioN ,OOST 3uia<l Wtl P^ 3 'AViZ H 'Nfr6 i '98 uopoas jo aun P"* 'se uonoas jo auii ?SB3 am ui quiod E o; gs uotpas PP3S SSOJOE 3 saaj3ap ZL S. aouam fjuiod B o; ,0001 jo aDUE;sip B }B ss uonoag PIES SSOJDE 3 S33J33P OS fgg uotpas P?BS jo jaujoo am JO }S3 A ,0002 PTBS 'BAOI 'X;unoo -SOJI 'Mi2 H 'N>6 I. 'SE UORO3S jo aun mnos sm ut }utod B JB 3upuauiuio3'auti3did sjaztTt|J3j 3tqBTjanbn jaqsuiBtp qoui-g v YAOI 'AJJinOO HiHSSOM -JOO JO •UORBJOd 'UOSJ3d A"UB JO Sim JO SUIB3J1S PUB SJ31BM 'spunoa3 'S^BA -i;3iu oiiqnd 3m SSOJOB pire SUOTB 'jdAO auipdid pres a^EJBdo puB UTE+HIEUI ';OIU}SUOO 0} 1U3U 3tfl SSSB uo-priad DIES ?Bm • uotsstiu e=J3UIU10O3)B1SEAOTam J° aip ay 'EUIOUEIXO -p!WA~qp3TTJ "33Q aicfEtjanbn J° 3qi jo ssodind am Joj aun E uodn pus ut pasn juauidmba jo 'SUOHB^S jamo ao snjB aanssaad 'sduind 'sadid s;; 3JE30T JO jredaj ';onj}suoo3J 'poiisuooo^tuiJadB joj E ;Bin U3AI3 A'qsJSU. st : VMOI 'AiMTlOO HinSSOH ^O SN3Z1LIO 3HJ. Oi NOISSIWWOO 30H3WWOO 3I.VXS VMOI 3Hi 3HOJ39 3OLLON puooas jo TISOS joj BMOI 'BU03IV a?B?sg PIES jo I33JUIM *V "I •i96I J3A3JOJ aq ja^jBaasm It^s UITBTP qons (pred jo paMOTTB ast*jatn° ssapin) aopjoa spo jo nonBonqnd puooas 3qj UIQJJ smaoui XTS otmTA psTjj os ssapm ptre joj 'psiBORusmire Xpip A"q psptAOJd SB '}jnoo 3m uism. 31TJ Il^qs a-^sa PTBS suirep SuiABq sjonp ajo . PUB 'pau3TSJ3pun 310 o^ juauifBd JfEUIO} p31S3nb3J 3JB pp3S 0} p3}q3pu! suosJ3d U3AJ3 J3m-"»j T)3JJEq J3A3JOJ 3q jo 'aopou spn jo puooas 3m jo 3}BP am "to- 1 ! BUO uTmi* A"}unoo pres jo }jnoo 3m U I W3nojq sq isnra . PTBS 3PISB ;3S O? UOROB XlTB jam U3AI3 Jam-nij si sonoK •3^33 PTBS jo jojnoaxa pajuioddB SB* I33PITM *V "I 1^0 PUB ijnoo pauren aAoqB 310 "I 3}Bqcud o; pawiuipB SBA '8S6I 'jaqui3}das jo A~BP m^ am JO 3?BP 3uTJB3q 'pasBBoap jo luauiBTsaj PUB ';sn3ny jo *N }SBI mil uojBm P3BB 0 " ^qaJai 3J1B 'N3nS JO 3XVXS3 a3iS3H3iMISNOSa3d TIV OX •p3SB3O -3O 'miax 'N ans JO 3XVXS3 3HX JO H3XXVW 3HX Ml SHOX -IO3HOOX 3OIION QNV "HOXfl -03X3 JO XMSWXHIOddV JO 'TIIA JO sxvaoHd jo aoixoN iiT6 'ON 3?EqoJd AXMflOO HXTISSOM HO J ONV MI VMOI JO 3XVXS 3HX jo xnnoo xoiaxsia SHX in ({-9-E9) <ZZ jsnSnv PUB il ]sn3ny ssuiow ssa J3ddn (B*OI) Euo3iv am ui "691 a?noH jo ?SE3 PBOJ A^unoo B uo EU03tV JO }SE3 3m 01 3q HTAV an pasodojd aqj. *B*OI UOSBW 'E JsquinjI *AX-O^OM UOT4B1S jo am }SEOpBOJq3J pTflO* pUB 001 jo }nd;no ja»od mi» \L -iaq -uinN latraBno ind;no no 3}BJ3do Pino* UORB^S papatoJd am •BajBiBJiuSuTpunojjTispirB '13*01 'BUOdlY 3AJ3S O) UORB^S JOTBT. -SUEJ1UOISIA313^*3U E JOJ UOTTBO UB UOJSSTUIUIOO SUORBO -junuiuioo iEjap3.it 3tR mi* 'iS6T 'IT IsnSny uo. 's3siJdJ3}U3 33T 30IJ.ON nr dnreo B }B aq npft sips* ;q3ra JSJTJ SJH 'Xntre airj o;rnnot}onptn srq joj S3rnoj<i saa joj A*Bpaoft Jjai •SaAJfBpJ tfllAV A"HO ;B 3J33* stq} Snrptrads BI ptre •a3B jo 88 ST pjojpooM -sjpi pire 26 s? pjojpooyw *JW *EZ ^Pf A" JBSjaATU -ire 3tnppaA pn^i iiaq} paAjssqo in Sinptsai Aura s^napt "Sin pus 'iw 'A"nuTBj Pra jajsTS jaqqjrn "OT.OO 'nojaron or 333* sitg notreoBA jisq} Stnpuads aiB paqia AUOI -saw; PUB 'xyi •auoz (A"puv) S68T NI <23M •qSiq paj jfBq-auo pire atrra I3AO M3j2 ajfids antq ano •sitreid umTurqdTap siq jo amos AiatA o; jappi3i-da}s B papaau aq q;nora OSBI J3AIOJ3 J3AOO pire ST 'aouspnadapui 'qouXi Ao.i3<£ TBITEO aqj m SB* SJH •A'tory aip ut aratj pan stq pa}aTdraoo SntABq '91 smoq PSATJXB 'STABCI 'o 'fl ptre UM jo nos •3J3q} stnoq ) }B }jstA IRA •SA'BP *3j E joj B}os3ntrtTfl 0} gi 'Sivy ssaujEH - s jpi PUB • in panredtraooo'B P3 NOlONIAHlt ) •S3AT}BT3.ipirBSpii3UJ002 aq} TB piaii SB* uopdaoaj B Xnoraajao aq} sm ,tpamia5i uqof Tjojoireg 'japlBH paqiV pro xnois 'SntmiH PF J9 O 3 J8A narasraoojS ptre TiEtn }saq SB mooj3 aiO papnafl^ 'apuq aq; jo jaipoiq '3no j^nuy 'A"pannaH sanrer -apuq ain jo 'ST[o*amnw 'ysieyi uXpjso PUB AID xnotg 9-iaa spmasapTiq pus 'ionoq jo pmn SB 'raooiS m TLCnxEW Xq papna^B SBJ& appq atj.t aqj UT dW Smppa* iraig 3npiK} aiB jfeqj. •zuy "xnraoqd }B panottB^ 'aojo j iry aiR q}!* 3ntAias ^uasaid sipnB '996T 'oSBOiqo 'a;n;T}Sin TBonnpai XajAaQ PHB '396! jo sssp *CTo3rv 'q3rti treSiJiBO jo ajEnpBjS B sr moooSappq aqj. MBaA" spu 4?0 ^OTS IB StnsjTiN jo looips s jtraoujA *K piB "WBT jo SSBP 'uoJOHBg ni q3iq s^njof TS J° aTBtipBjS B sr apuq aqj, •apog jo saStjqx puora^BH "s^W pis 'Wl jo nos B si mooj3apuq aqj, tnnw ';uomirBj jo AOU Xpamraa pxempg 'sin pin; MW jo JawSnBp'ipatnraHnBaf iotreji Jtautioj am st apioq am •Xnoraaaao 3uu aiflnop aqj IB Snrrepgjo sajimps "HT '-iSsw q?I* 'Bojotreg tn: tjomqo oip -qjBO s^iqof TS IB pTaqXnoraaJaoos : OI ^ I B '21 oqa 'saSinu, 'g iflannaH •SJK ptre - iw 3JB aAoqB Z961 ' '*opf«»i SOQ l'O|)

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free