The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on August 8, 1967 · Page 7
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 7

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, August 8, 1967
Page:
Page 7
Start Free Trial
Cancel

-MO||8A" 8A!iou!;s!p am uo |sag jsaj. .UBUJ1SB3- •03 >|Bpo>j Z99^£ aassauuaj, 'viods6u!>i •ONI 'sionaoud HVOIINBHO Nvnisv3 aujMj, ja|Bg ueunseg uM '^oojs ui v. aABq j.usaop jajsap jnoX }\ '8UIAM Bui||as-isaq PUB Buo aqj s.}| -auiMj. ja|eg ''V 'S "0 a M' u ! paonpojd sj 8uiMj_ je|sg ueiuiseg •t#6uaj}3 }ou>) BujpUBisino ssq :a|q!*a[J piiB yos }aA qBncn :jsq}B8M pue 'spasui ';oj 01 IUBJSISBJ :a6e -jojs Aeq joopino jo^ jeap! :sa6B}ueApe pappv •aiqesn s; aujMi ueuqseg p loo.} Aj8A8 SUB81A) -sjanou>| ja|eq jnoj jo >ieajq 01 suoijoas uiu.i jo >p!qi ou aje ajaqj puy "3|eq jayB 8|Bq 'au|Mi uuojtun p jaaj 000'6 UB M1 a-iooi ja6 sABM|B noA"— iqnop ou s.ajaqj. -saujM} jaqu, |Bjn -}BU uuojj BuiqojiMS jays Asq p sajBq sjjxa AUBUJ 6u|Aiyod8J sjauujB.} 'aujMi jajsg NVW1SV3 MUM •SMoqs IUJBJ JB iuiq JOj >|<xri -SUJMJ uo uadxa s ueuqseg S.BH -apu aifl JDJ BUOJE 6uio6 ..sdooog,, s.jBqx 'au!Mj_ UBUJjseg )o a|Bq jad Xeq jo se|Bq EJJXB 6u|A) )jodaj ot|« SJBUIJBJ XUBIU jo auo si 'BJO^BQ qjnog 'xouuaT )O 'z J noA seieq paiunoo noA 1U3LU1S3AUI pue joqe| uinuimjui q)iM szis Jd^i pue q)|B3q '30U31U3AUOD LUHUJIXEUJ p 30UE|Eq |BOIUJOU003 UB aq o} paAOjd SEq psdoiaAap ssq >)OEEM -sAs pauuEjd ||3M aqj ' •llinq 3AEq o} 006$ 'sqjuooi 3Aij ;noqB uj ;a>)JBUJ oj s3|d punod 533 01 012 spuas qojqM 's^iun 3S3qj p qDB3 •jnoq UB uBqj ss3| sa>iEj isq} qof B 'A|>]33M pauEap BJB suad aqi 'Luaqj im 0} aujji 3|Hi| S3>)E} 11 pus UO^BJ p A|ddns ABP i o\ p e ppq sjapasj aqi - s3oq 3q} p uoipadsui UB s| >|JOM AjiEp AJUO sqi 'dnjas S|qi qijM pajmbaj sj BJBO p junoujB ujnujjuiuj v 'jajSBa suad aqi Suiusap PUE sjapasj j|3s 3q; 3u|||!j a>)BLU 01 susd sqi p luojj 3qi 3uo|B sunj AEMBAUP aiajouoo y ,,-AEM J3UB3P SAB1S J3}BM JI3q} PUB p33J SS3| 31SBM Aaqi,, ->)06BM sAss ,,'qEis 3}3jouoo qoui-t/ E uo pasjEJ ajB sjajaiBM pus sjapasj qpg,, •susd jEnpiAjpuj sqi 01 >JUB} |BJ}uao B LUOJJ paduund s| JSIBM aqi -pspps aq oj saup -ipSiu PUB siusuiaiddns pmb|| MO||B qojqM adAi q} 3JB SJ3J31EM 8S3qi 'SJ3J31EM aqi ap|S jaqp aqi uo pue paisooi SJE oi-i aqi „!„ sqi p spis auo UQ '10| qoE3 p }uojj 3qi IB „!„ B LUJOJ pus PJBM -qinos adO|S sAeMunj aqi sasnoq aqi LUOJ-) •sjooii aqi uj ado|S poj J3d qoui-ty^ B Aq paqsjidiuoDOB sj aSEUiEjQ •j3qiB8M pioo uj ijojuioa 3oq 01 pps OSJE asnoq qoBa uj 313JOUOO 3qi JBAO sjoo|j pJEog - U3do 3JB qinos 30BJ qojqM S||BM IUQJJ aqx -pujM PUB siuapoj 1SUJE3E lospjd 01 jooy aqi MOJ -sq pua}X3 qoiqM spJBoq paAOOjg pus snguoi p paionjisuoo SJE sasnoq asaqi -ABMUHJ 313JDUOO 3UO| 100J 017 'ap|M POJ g UB p JB3J aqi IB ssnoq poj 91 Aq 3 UB SEq ijun qosg -3uj -uB3p PUB Sujipusq pasj }U3pijp SB ||3M SB IJOJLUOO 3oq JDJ psuSjsap SJB 'aujji B IB s3jd OOE aiPUBq ||JM qoiqM 'susd Sujqsm •apjsino 3qi 01 -pimq p3iB3q 3qi aioji sjapsaj jo SMOS SUIAOUI oiaiqojd ou peq SBq >|OBEM J31UJM u| U8A3 "suad Sujqsmji Sumjofps £i p suo 01 P3AOIU PUB S>|33M XjS IE p3UB3M 3JB S3jd 3q^ ./IBSLU p ino aAjsuadxa UE 3u||iods PUB 3ujU|Eis p aousqo aqi ppAB noA }aA 'UOJIBU -jtuassjp poo3 ia3 mis noA 'punojE SBAOUJ pE3q sqi 3snB03g '3uo| qouj-% inoqB 3|p33u E Sujsn 'JB3 aqi LUOJJ qoui-.HBq B inoqs >pau aqi u| pqs aqi ind | -sioqs UDJI p iu3W30E|d aqi sj,, '>|OBBM Pies ,,'uojiBjapisuoo japiM -aj p|noqs iBqi SUJSJBJ 3oq p loadss 'SJ/93A1 e jof iidM Suites uaaq a/>,/fe<# ami s>/oo/ jey^ e jo ved jaAO s^oo/ yoee/vi v/^s BUIMOJJBJ. yed siyi ui jaS t/eo sjayjod s/w// am //t/0 m ui aje SMOS aii^M Xep B ao|M} spa3^ pueq JJOBBM l|un SuuajBM OjjBiuojnB UMO sjj SBq HBJS qoeg •3ujp|jnq eij} }noq§nojm ssauduiBp seonpaj PUB saaj§ap gg IB jas sj qoiqM 'jaiBaq SB3 am jo^ XBd oj qSnoua ||iq oupa|a aqi s^no (diUBj }Baq Suiujnq A||enuj^uoo B 0} pajBdiuoo se) jojjuoo jBjsoLUjaqj smi -saaj§ap gg s; Su^as luniwuiui aqj jaijieaM p|oo u| -papaau ja§uo| ou si i! mun i|Bq B PUB aajSap e inoqB pajaMoj sj ^ Asp AJ3A3 -saajBap QOI J0 i t as s ! ajn;ejad -tuaj aqj A||ei}iu| -JBAO a>jBj spEd -pasn sj diUB| }Bau. E 3uiMOJje.j jsjy aqj JDJ 'sSjd ujoqMau p sajiuaua JSJOM aqi ajB 'ssaupjoo ;ua;xa jassaj E oj 'pus ssauduiEQ -ujaq} MOjaq sped SujjEaq pa||OJj -uoo A||BOijBjsoujjaq; aABq SBBJB daajo si yo|MM 'B3JB daajo apjM 100^ aajqj B WBJUOO os|B Aaqi 'sajqBq §ujqsnjo UJDJJ SMOS juaAajd S|IBJ pJEng -AAatp J.UOM s3oq aqi qojqM >JEO apEuu BJB SHEJS JOQ.J ^x Aq z/[tr am uaawjaq A|q3nojoiji dn pausap os|B ajB suad am ~u\ iqSnojq s,i! SB MOS qosa pa^uisip pus UMOP qnjos a/\/\ 'll 6 ! 5 SUJMSBM B SBq asnoq qoB3,, 'JJOEBM S^BS ,,'sasnoq §u| -MOJJBJ IIEJS 81 OMJ jno p auo ojuj jq3nojq BJB SMOS aqj 'SujMOJjB^ ajo.jaq yjaaM auo ;noqv,, •MOS jad g^$ ;noqE UEJ dn^as MOS poojq aj|}ua am jo ^soo aqi -SBBJE 3uidaa|s /Op pus SB sjawji poo3 0} juEjJodiw SB jsnf sj 'aspjaxa oj SMOS 03 au,^ joj LUOOJ p A>ua|d s| ajaqi 'Ajp asnoq aq^ daa>) oj auoisatun punojS pa>|OEd pjBq jo punoui qouj-gi B uo ias s3u; -p|inq |Ejauj poj <;i Aq 5 OMJ SUJBJUOO suad MOS poojq apjAA poj-Qt' SwwofpE a/uj aq^ p •uad }Eqj uj SMOS aqi p p a3Ejs aq^ uo spuadap Swoiouj aq} ui uad qosa oj pajaAjjap sj qojqM UOJJBJ paj pusq p lunooiE aqx -WBJ PUE MOUS UJDJJ papjd 0} spoj aABq PUB Assa 3ui||)) a>)EUJ o^ S^UDJJ uado aAEq s||B;s aqj^ -suad MOS poojq aqj p JUDJJ am SSOJOB spuajxa qojqM iujoj}B|d 3u|paaj -uoo apjM poj-si UB uo BJB SUBJS asaqi -S -pB pauSjsap >)OBBM 'dnps luatuauijuoo -ujoo B 01 3mo3 jnoqijM pooj p UO^BJ jadojd jaq S}a3 MOS poojq qoBa ^Eqj ajns 3>)BLU 01 3M1 Uj P3MOJJEJ 33EJ3AB 6'IT E go p|Bd ssq aojpBjd aqj[ ApE3J|B pue u\ Asp

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free