The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on August 8, 1967 · Page 6
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 6

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, August 8, 1967
Page:
Page 6
Start Free Trial
Cancel

•UIIBAY puB paisoijap [pun 'J 0 g^£ IE uaAO ui j 'uszojj Ji -U3ZOJJ jo parejaSujaj '. [ioj i ! auip jo pEauB pajEdajd aq AEUI sjnr £-g :ppiji 'j oOOf 7 * B sajnuiui Q£ 3 ^ B H 'P 113 H 3 ^ 3 uo p[oj ajqnop a^BUi '. p\oj ajqnop ajreui isjreq )Baui J3AO jaqiaSoj [ioj umuramre jo saSpa OAVJ 3uug 'sjreq ream jo do; aaAo aanBg anaaqjEg suoods3[qEi g Jno<j -jioj umutumiB jo ajBnbs jpiqi-ajqnop E uo SuiAjas jad sjjEq }E3UI Ql) SuiAjas UDE3 3DB[J '[pA\ p3UA\OJq SI }I SB UOOS SB jreq qDBa aAoiuai i IBJ joq ui 'auip B IB A\aj B 'u^vvojg •J3i3ureip ui qoui [ oj % 'sjreq [[BUis ojui JE3UI adEqs •uEd AJJ aSj*B[ ui auuESjBui ipj^ uaqiaSo} ApqSi[ ssoj : jnou 'jaddad 'IIBS 'sSSa *5[jod 'jaaq punojS 3uiquio3 juuv3j.vui (fny t/ t punojS lp>s uoo(fsT>3i i '3fH3}s punoJ. punoif i <mv?i T v^w O L L V Q. • ' • V kU <L •aDnBS sdnD 2 AjaiBunxojddv : •5[Diqi si 3DnES [pun jo sjnoq z/,2 inoqs reaq MO[ jauiung 'jioq 01 Suijq SjaAOD fsjuaipajSui Sumreuiaj ppy 'UBd aanES AAEaq ui auireSjEtu ui uoiuo u/v\ojg jynas oysvqvj^ S3ifsvp *3(f(f3(f uoo(fsa3j »/ t ivSns uaioiq • Suywq (fny / MI pyajossip sqny uojjinoq I jo yyois /3aq (fny (fny / psuuvy (fny / :uoo(fs3]qz>} g 'uotvo a?J.v\ [ aonvs anoaffava NI snva 1V3W ozaajj sSupsoaj pasjooouQ -sqjuoui f-£ aoj sajfeo pajsoaj -un 'sqtuoui g joj pajois aq UBD sa^feodno pajsojj "sain -iiiui gg inoqB joj ajni-ejaduiaj uiooj JB piiBis jaj 5 ^3BJ jjfEO uo a3B[j -paddeiM 3AB3[ jnq UOJJBO uiojj sairea -dno aAouia^ :MBUJ ox 'azaaaj pire [aqeq -Supuas joj sjaquinu juaiuaAuoo ui SUOUBO ui aaBjj -dejAv aiojsSnjp Sutsn 'reuajBiu jooad" jodcA-ajmsioui ui dej^\ 'oinj uiooj JB A[q3nojoqi sajjBodnD JOOQ :y.3J*{ oj, •sajnuiui gg po»nu qjtA\ aui[ 'Sui -Qg JOJ ve -SBaiiS jo pBajsui jo) suBd ajfBDdno qoui £ pasBaiS ojui jnoj -sinujBAv ppy 'IJinJ qjiM XpreiuajfE ajmxiui Suma -jjoqs oj sjuaipaaSui Xjp ppy 'Jfes pue 'jap.v\od SupjEq 'jnou jaqjaSoi jjig -uopippB qDBa jaijB [[3M SupEaq 'amp B JB auo sS3a ppy '^JjriU pu^ iqSij jpun Suiureajo ppB AjrenpBJQ -B^IUBA puB Suiuawoqs pua[g vtiuof (fny ynw (fny sSSs j.vSns SitK/vq ispauxf (fny z/ t 3uiAouiaj ino U3AO 0 5££ O4ui jazaajj uiojj jaajip paoejd aq UBD jo SuiddBJM in ajnjBJaduiaj uiocu re jjaj aq f&Yi. :MBI P OJL 'sjooa }t JaijB [ioj mnuiumiB ui dBj/w :J2J3tf oj, •auop [pun Jo 'sajnu'nn c£ Joj USAO -JoOeE "J ^^Z 'P 33 * Addod qiiA\ a^uudg 'sired ui ui'nop uo qsnag 'Jioq B oj sanjxiui jpun 'ApuBjsuoD Sumps "iBaq omipaui Jjoog •iredaonBs B ui auuBSreui uoodsajqBj [ pire suoodsajqBi 2 'Asuoq auiquioQ -sajnunu g^ jnoqB 'ui pa[qnop [pun 'ijBJp uiojj asjj 'aDBjd UIJBM tii asu jaj '. J3AOQ -uSnop jo jpsq 3uiureuiaj ipiM iBad - ,rjf -SMOJ z SupjBiu 'ired ajBnbs qoutg pasBSjS B ui apis Xq apis aoB[j -sdiris Suoj upui-f aA[3AU Swsfeui jreq in dpjs qoBa jno uaqj, "ippi-^ [Bnba jo sdujs 9 ojui jng •aiBnbs qoin g UB oj qSnop aqj jpn{ |[oi pjBoq pamou Apq3i[ UQ 'JFH "I 3?!*!? -UA^op i[Snop qaunj -jnoq [ }noqB ^[nq ui pa[qnop [pun 'jjBjp uiojj 33JJ 'aaBjd UUBM ui asu ja[ ! jaAog -doj asBajS o» Sutium '[Moq pasBajS in aaBjj 'sainuiui g jnoqB 'opsBp puB qjoouis (pun pnairji -paEoq pajnojj A[jq3i[ ojuo mo um^ •qSnop }jos B ajfeui.oj Jnog jeuopippB q3noua ppy •qiooras jijun iEaq i anoy sdna £ ui xij^ -paAiossip [pun jps SjsEaX in ajquinjD jo aj^juudg -[A\oq OUBM aSjE| ojui jaiBA\ UUBM ajnsBay^ -uuBMajpn ot JOOQ -auireS -JBUI dnD i puB ires 'jBSns dnD z/ t ui jps '. i paas i(f(focf s juuvSivw .toSns suoo(fs9jqot g .(3uoif cfny f/, fnoqo S(fny :/ t < .10 iip 3aijyo ' 10 lujvan (fny (fny • UOO(fST>3') ivSns (fny (fny STIOH H3ONIJ 'Q33S AddOd •aiuii jaiBi e joi iieq Suizaajj 'jauujp W ajeaj noX pooj jo JUPOUJB am aiqnop oj sj XBM aidujis V -IB9UU teMB-Xe| JnoA ajedajd oj atujj poo3 e 9JB a>|Bq pue >jooo op noX ua M M sAep ja ooo ->|000 01 t on 001 s ( i. appap JO -SUIIULUIMS uajpuqo am aHJ noA sAB P uo /Onxni B qons Aofua mis UBO noA 'jaumns M e aiuou JB ABJS oj u ,B|d •U.B§B §u,»ooo-aujon a)sq oj poo§ os aq HIM II 'noA jq* jauuip jnoA ,Ba M ia, 9u.>|OBdun 9J B noA a,!M M 'Jazaai* am u; 8uma« Jaump B s. A,,LUBJ ^ PUB A. noA moq'i UO^BOBA pajjad B a) 3u,pua pajjad B 'amoy ujniaj sjaiaABJi pa^i uaq/V\ jue4|nsuo3 pooj SUIOH -8 jnoA 1V3W ONIW003WOH •sajnuiui Q[ J oj UBAO 0 00£ U F : -dsjA\ ui .\\Eqi .\jjnq B ui jt jo sSu;ddBJA\ jazaajj ui -uniBjadurai UIODJ IB MBqj, '[3qE[ pire 'adEj jazaaij qiLW [Bas 'dBj\\ -ApiSnojoqi 33JBO [003 .-Jlyyjf oj^ •JBSns pajap - v\od UIIA\ 3[^uuds jo urejd 3Aja§ -sainuiiu gf jo g£ joj -j O og£ re 3Jreg -sinu pire sjasjoni ajBjoDoqD dnD 7, qiiM apjuudg -inoiioq aqj uo paanoy ApqSij pire pasEaJS [[3A\ 'ired qDui-5X£^ oiui uinjQ -spsjoui aiBjp -^oqD dnD y, ui jps 'siusipauSui Ajp qjiM Suipua pire 3'uiuui3aq 'ajnjxnu arep qijA\ ApiEitrajn? S)uaipaj3 -in Ajp aqi ui pusjg -[pM puajg -EHIUBA pire puu ,>SUEJO paiBjS 'sSSa ppy 'IP M SururBajD 'auuB3reui 01 JBSns ppB A[[EnpBjQ uaqjaSoi IJBS pire Jnoy iji§ •apisB ia§ "Epos pire jaiBM Surnpq 'sajEp sinufocn viiuoj. sjauow . -tjvy p3(fifoTfy (fny z/, )33tns-nu3s (fny ONWdOi (fny :/, uoocfsna? [ puu s333 iTps uoo(fsv3j y, .motf S(fny t/ s i OTOOS UOO(tSU91' J Suifioq (fny i iny 'S3ivp (aSv ifny :/, -yyvrf aouno g) !(fny t/,[ 3)IVD 31VQ-O3OHD -AireuoisBDDO Supseq -}nou3ncutp loq jpun jo 'sainuiui Q£ inoqB (-J 0 oe£) "3AO ajBjaponi E in 'aJfeq pire JBAOD 3AouiaJ 'aAjas o> ApBaj uaUjW •Appmb azaajj 'AjuSnoioqi [003 -[ioj umuiumre A?np ,\ABaq UJIM ApqSp jaAog -dnjAs uo jnoj uaureiuoo [K>j umimunJB jEjnSirejDaj u; aoBjd puB sjoireo aAOiua-a -A[ -uaAa azB[S 01 Sintunj 'sajnunu of AJA\O[S j(ooo -SJOUBD ppy -sajnuira g ianiJp ui jaunq puE diuAs jsuiuns (stflSvsj yyui -j, jo -g ui iny sjo^n'y juuoSivw suootfssjqoj s ySjD] jo) pyyooy 'SIQJ. <fn*(s -io33]oi\miF>wspuno<l / papuajq-yjdmu (fny % Q3ZV1O N3ZOJH -Apusnbajj ijupssq -sjnoq y,\ inoqB aiBjapoui E u; ajp^q pire jaAco aAouiaJ 'aAJOs 01 .\pB3J uaqM -Apjamb azaajj pire Apia[duioo [OOQ 'jioj uinuiuin[E Ajnp AABaq qiiM A[iu3p jaAog -SUIBA pus uiBq J3AO dnjAs jnoj -ureq punojB SUIBA aSireajy ' jpisjno punojB JEJ oiui saAop ipps ' UB d l!°J jBin3ireiD3J ui aDijs uiBq 3DEJJ 'samuiui g |[EUis ui dnjAs paJawnq [tog -jajBAv paijES ui sainuiiu g i;oqjBj ^Diqj qau? [ S33i[s o}u; ino puB sureA sjnop yyui c/,i (fn^is pwnnq (fny [ •tuny pzyooy-tCfln.} jytjs / swoif lumpaiu 9 SWVA QNV WVH 03ZV1O N3ZObJ

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free