The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on August 8, 1967 · Page 5
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 5

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, August 8, 1967
Page:
Page 5
Start Free Trial
Cancel

s}ire3uqni pire spo do-o aoueuuojjiad do) $aooq edpq pros -irep jof sn qsy 'sore8 pros snojaS (03U*O *U«0|Al) +NTOL M3N « « QOpBniqmoo Xns p notjippe jmwniB spn 2nrXp"dns jo JB snos aipjaj ^°W niofl na^ps} 3Q ? snra ireaqXos aqj m na3oj}p am jo jp3q-ano »} pinn-ano B 5133(10* qoiEasaj C pqsnq Xpns a) i },nop noX n "3pEq 3to no JBAOO }snp aq} Suipnpui '00} '2ui2treq JOj XDESJ BJE S3jn}otd aqX "XEtdsip o} sajtqoid atq^ -}pis nasoqo BAI^ spi3 qoiq* ui saniEjj Man — sanrejj pp — •op" panrsjj jo sdnojS aji; ajsqi -sSntpired a}-EioajddB o} SnrarEat XprE^ao SJT: aqj Xq papaan uaSoi^ro aq; HE XpJdns }owiEO sireaqXos jo siaqsnq Xprq} aAoqE sppiX }v SNV39 HOH N3OOH1IN - sail. ss3Nisna am 05 araoo — 05 •qsiuij paqqiu^treq •e SEq siJiSaq};q3nE} SEq }i '*an jo pp 'jjEins jo aSj^i }t aq 'aJtt|nLmj jo aoaid jaAa^Eq/ft -spoo* ;pjj aqj pire }irap3«. jo apEtn ajnjra -jrg jo saoaid pp amos SXE»IE in SniribrjiiE apnpm asaqi -pan<J* naac l aATO l sausnnj 2npsaJ3}tn araos qoiq* 0} -sa 3qj Snonre ajiqiomj PP ajn;injTij Man aq in* •XEpJsip - cq JIIE* noX ann; ixsu am noXdpq m* « aq't^ 11 '« -OIODOE notjEUEidxa 3q? JTEJ aq? ;E sSmdtiojS asatfl araoq m spatojd sjJiS R-fr J° XEidsip aAi}OBJ}}B pire pjjopo V o}m SuTOiom XBPUOJK uo psuuoj -suBJ} aq HI* qoiq* Snipnnq Xiouuy PJEHD IOTOt}BN sq} ui aun} araos pasds 0} wsp" '8T-SI •3ny - q}nssoji 'VI 'VNO9W 3}Ep8JddE XftEaj o} sajnpid a* }Eq} prss }i pjsaq ua}jo BA\ ,,-ajn}Eu mojj nB }noqB ua}}u* aq} }Bq} Xjo}S aq} aq} asps} HBO noX j no 3ireq HI* ^ 3t O IPPI* saoaid jB[iuiis p8}unouj XHBTI}OB SABIJ siJi3 asaqj 'na* — 3op B jo SOBJ •E 35PH S3JOOI }I PP3S pUE DOOM JO aoaid B }B pasjooi uayo aABq no\ •,J»OMUI saipoop,, auios Suipnp ijonuj Moqs HIM }sraouoo3 XXVHd X3HVOHVW AS WOdJ SOW3W »»•»»»»•»»• •J3A3 meq} ja33iq aq ppoqs SpTBaX siq} pire 2iq aq} 'asjnoo jo 'si X}unoo jno Xq auop JJJOM ainj aq} jo 3mos sAvoqs }i ssnBoaq m siq} a^fE} 0} noX aSEjnooua 3M •}sa}uoo uoi}BJ}suora3p X}imoo aq} ui u3Ai3 suoi}EJ}suouiap do} aq} jo Sumoqs aq} aq HI* Xiouuv aiO W XBpsJnqx no osjv •JTBJ mo }E uaas aA,aM }sa3jei 3q} si siBtaniB jo jsquinu sqi •Moqs auiMS }33{jBui ptrs -jBinaq}Si 'n 'Sny 'X •ui auo siq} 35{E} 0} ajns aq os '*oqs aouaipaqo 3°Q aq} si snii -JBaX siq} ia}}aq uaA3 aq 0} sasiinojd pire reaX }SBI uoi}ua}}B jo pi B paApo -3j qoiq* MOqs B si XEpssupSAV no ppq sq 0} osiv "sjouoq do} JOj a}3draoo OOZ J8A O ' 9UO aq HI* }T asm S3JOOI *oqs jsaq XqEq SjXeaX siqx 'in "E 91:3 }B 91 -Sny 'XEpS3iip3M no sauioo uara J33q JOJ Xtp Siq 3UX •3ui*s ipj nj s}iqiqx3 3[00}S3An-uou pire XJTEP 'aui*sp3jqajndjo2ui3pnraq} aas HI* Jrej 3q} jo X-ep 3uru3do •paoBid aq HI* 3po}saATi IF jo sassBio -sjaquisui H-fr X}nnoo siqx 'ui ' aq} HI PP^ aq 0} }S3}uoo 3mSpnf H-^ X}unoo q}nsso>i IEIIUUB aq} aq m* X^puow no osiv •jaSjEi uaA3 aq 0} sssira -OJd JB3X SiqX 'S3SSBP SnOIJEA aq} in paja}U3 3J3* sapod pne sasjoq OS Xp}i3uipcojddE JBaX }SB1 -/AOqSaOITBUIJOJJ3dBSB SB '*oqs X}TTErib E q}oq HIM *oqs asjoq H-^ 3q} -in -d i }v 'SjaAOi asjoq JDJ XBP B si 'H }sn3nv 'X pU3}}B HOX SB }S3J3}UT jo aq }q3tui qoiq* sSuiq} auios noX ip} ppo» I }q3noq} I 3)38* siqx -Xraoouis 3}inb Supuiu aq o} uiaas sSuiq} PUB J3UJOO sq} punojB }sn[ sj JIB j }UB}sissy SINNHO. S1N3WWO3 ajoin asnoq aq} ur suiooj jaqjo aq} SB IPM SB 'suiooj HMO Jiaq} a^Eui n -xa aq H!* si 1 ^ ssprjJB jo auios }B 3|ooi B PUB uor|iJ}nu si ji ST; paiiD}3j}S pui: p3}.io}sip U38() },USBI1 SSTOJBD 310 38S 0} 3UI}S3J3}UI fnSJ S^)I -J3pun I 'S30Bld XTS }B P8UOI}03S ssojo 310 PUB uopisod 3mpire}S B m H3ZOJJ U3i|} pire passsjp 'P3HT 5 ! aja/A sj33}s "spi'l 3in 35)TI SJ(OOI J08}S B 1BIJM JO oas in* noA 'Sia>iii3']s 3}B}S jo }no do} 2uipnp -III 'pauiJEld SJ UTRjaojfl P3JI30 -X3 iiy 'IK }sn3ny uo ssuiy (-D|) ouo6|v /961 '8 ' japtio* n3BO noX OQ jo do} JO n 3l P v no jaq}a3o} padnoj3 jo o*} aJE sdnoiS Xjossaooy •noX ipl aor JUOI|CJ|5UOIU3() B I|||M (I 8AOJJ •adtd 01 peoi iinj sjaAiiap UEJ apeia-9 •(Suisnoq ucf puoXaq spuaixa) M»P!» _0£ '4*1 -OZ '.ifijtjlin.it) ttui -.iiinui j uijej jnoA uo UOIIBJJS- uuiu./p AjpEdB-vJiiq B JOj i|E.> •JQ ;ARp»i 1! -MS pun ui .>UK>3 •3umado •sapis jaais AjaAI|ap 3|3UE AiJE Suisnoq UEJ a|qeisn(pv • aoueujjojjad 3n|d J0( tpinp Ajajes jaiameip ,.QI oj Suipaai a jo| joXaAuoo UIBIIO ^9— aidMl • aAup old P aJ !Q • visn noA xoq Suipe«[un ^m jo sso|pje3aj — S3JBUIUJI[-) A"[[Bn}JIA __A jdddoq pojiuiijun ue JB — tL|3lon O[is A"UE o| — d3BAu JO H3M019 All3VdV3-9lfl ..MOHHl-IH,, 1H39 prasaidai oj pauren XHDVHH VOOTI q Xi; 'spoo '•[[BI pns jauiums aysi m IOD si siqi -aiqissod sv saaiSap 8£ oj asop sv ajirpjiadma} ~e ye 'ssaoojd Snuno aifl naaj3 asrreo tn* XjaAa asms TOTE aifl daax 0} XJi -Strrptniq jaiflo jo a2BJE3 B jo IOOD aqj uo uiam plaids 'a3Bjo^ or ajojaq s^paA o*q oj JQJ inaij} aino 'ajn puapa oj, — uapJE3 ajo^s noX op raoij J °J suraji Snuojs pire noX }03dsns p j 'spireq OM} niojj jp^ ano IHTM punojS aifl jo ;no uioo jnoX nnd ireo noA n 'aStfjs uuo* aip n^nojqj passed BAWJ SUIJOM aifl asnuooq pauiJBtj pu DJB asaifj pm; s^ooj «au SUTJOOHS ST moo aif) jo qonw 'SBajB ja* *ot ui }SJOA\ ain si aSBui^p ain anil 35(00] n -papaau uaq/ft punoj^ aq ^ou pjnoM Xiq^qojd apppoasui 3iO i^tfl SUTBJ auj nE tOI 3M 'J3A3AOJI ' IT: }B3j; pip ujoo uo ruoo SJOU1JBJ ^O^ — J3MSUV jo i» s^* uotfBX)snoniap tjinoni 31 B ^ notferjsnoraap jaq ^irasajd oj uasoqo SEA aqs •Xtjiraoai ajaq qsapioo -nomap H~^ SjW^ at B J° -ip soraouoog araoH atfl in Jan -m» do^ panrtm SE* fl raojj epog 3QO9 si mo- 1 ] SIOTVAaa N31VO AS J SIO1VA3Q • SiN3WdO13A3Q • jn;j X^unoo oif sifl ui dn }3s 3(| •sSop ^ad jo aj-BO aifl SUJUJBDUOO uop BOB

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free