The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on August 8, 1967 · Page 4
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 4

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, August 8, 1967
Page:
Page 4
Start Free Trial
Cancel

J 2 1 3 1 I 1 3 '1 1 3 } ) 1 J ) J *** AID V3MS - 3NO1 - 38OW3HIHM » (fO-OT j pdiepifosuoj • • • unj. i i j 3 ; 3 ) ] ) J ) 1 ] saood SnOJIO B S|B8UJ jeiuuins saooj — lt|2tup!IN ll!l. '""'• 00:9 uado H 3uuni»; uioou UIQ poo«|»a — OOOJ 1N3TB3X3 -jjV Ii>J>'l3ip( [ sol lltf iiosaxjoj • • • saw }33png JDJ • • suoaepouiujoootf Ainxiv] JDJ ssaunpusuj JDJ (09 9 8S) X?IO 'V PIABQ /S/ :iS3iiV jotoW uuij -f -IUM /S/ VAGI 'VNOOTV JO AJJO -EM.OI 'EU03IV JO ^1!0 a m JO ipunoo ^«O a m J° japjo Xq uaAiS si -aAOJdmi pasodojd piBS pire 0} 3UIJJ3J3J ipunoo aqi jo sSuipaasoid jopd pire suoisuaixa puE siuaui -uii pasodojd aqi jo uoipiuisuos 3U1 3UIUJ3A03 PBJ1U03 JO lUJOJ PUE SUOI}E3!J|33dS PUB P31S3J31UI apu Euoq oj aq HIM a3jEip ou puE 'patojd SJ33UI3U3 3uninsuo3 'EMOI 9 J3I1SEM 3q toUI Xire Xq P3UIU1BX3 sq tom ajail* 'EAOI 'EUOSIV JO Xno 3H1 jo J)jaiO x "3 3U1 J0 30UJ ° 3l " UI 3HJ UO AlOU 3JB PBJJU03 JO - aoirenduioo ui pains -axa aq IIBqs SPEJIUOB JO IOEJ} -uoo pssodojd sm PUB asuajajaJ Xq aonou spn jo UBd E apBiu suoisuanca pire 01 PUB BAIOI JO OIE]S am upin* pasnpoJd IEOS pus UMOJ3 suojsjAOJd pus spnpoJd 0} U3AI3 aq III* 3suaJ3jaJd E 'XilJomns/tJoniEisjo an}JlA Xa •spiq IfE JO XUE psfoj 01 3qi S3AJ3S3.I XHO 3l|J. •i96T 'GT a-JOjaq Jo uo inq sXsp SUPIJOAV (09) Xixis uimi/iv uonaid -uio3 sn nuijad 01 PEJ1U03 am jo pjE*E am J31JB auin }uap -UjnsuipaiJBis aq ireqs PBJIUOO pasodojd aq} japun J[jom aqi •ipunoo Xno sm ^Q a 3"E -}dao3B PUE uonaidiuo3 sn JaiJB pire uiojj sjsaX OACI jo popiad B joj srepaiBui pire U3ddOHO VN001V NIVW HITON 5101 INiWlldWI ;e Aepo; aas 'aiqeijBAB AAOJ-JPO.J. pue 'aaji)} 'OMJ.-^ •saJOB 3|pi pue sajnjsed Suiddip JDJ juanaoxa pue • • • jaAes-Joqei ;eaj3 e s.;i •aSeini luniumiuj Joj Apeaj aq pue Apejg e prnqaq osjp tuapuej e ||nd uaAa ueo no^ "ooj 'sjajoq ujbo jnoA p jsouj }no s>)oou)) • • • janaq 'jajsej 'jaisea 3ujMO|d sa>|eui 's^iejs jnoA spajqs }| uap -pa'jqs |iB|i Apejg e s; s^|ejs piJqXq AAeau, 'u3no; jo sseui pa|8uE} aqj a|pueq o; ABM jsa'q auj.-4 iSMWIS 3SOH1 dO TIV 31QNVH nOA HIM MOH •noegaoo anO - a;aidmoo xoa uotjomir •qor an O - -aH PUB aAOUian 'l&l 'j"T. v& - 'a'o~a a oooz : 3JB ;uauiaAOJdnii snj} uot)3anuoa ni pa^sanbaa aq mm spiq qatqm uo stEijarera jo sat)B -irenb ajBtaixojddB aqj, •l ureuind jo auT[Ja?nao am jo ;aaj i/zz <*t ?aariS njEM J° -ja;uao am jo }SB3 ;aaj 992 laaj^SntEW uJOJj ipajsEa papnaj -xa ?aaJ?S niI3 uo pa^ooi jamas "d"O"H «8*- Supspta aiR o} pajpibaj poe papaan inamdtnba fste s^Bija?Bui 'joqei ne 3uTqsrajnj jo SJSTSHOO raajsis jamas uuo^ am on nojsua? -xa am Pra s?uamaAOJdnn jamas nucqs am mjm notpaouoo ni auop aq oj vom am 'ie*aus3 ni Z1 OS13 3<R jo sooRE-iaao ssp ic; pat? Use jo saSssrs? ?«T2 rnorj iaiO 35? ssapaTsq SATO ptrs 'd'O'A '-105=1 pc^ TCB joj ^raoLfsd ^Jmoid aa}tre - jsn3 IIEUS PUB 'pacrranoo rttajam suoRipuoo ptre sutra} aq? ptre }OBJ} -noo aq} jo aoireuiJOjjad jnjmTEJ aq; aaiuBJBnS IIBUS PUB ipunoo Xjto am Xq paAOJdcte pire X;aJns aiqisuodsaa B Xq pansst aq o; puoq PIES 'aoyd IOBJIUOO am jo }uao aad 001 °? I^ 169 Juno" 115 tre HI puoq B tisiuonj o? paanibaa aq in* jappiq pyssaoons aqi -joafojd pres jo aoireqdaooB pire uopaiduioo ain .lays nnj ui piBd aq ireqs pxre ' "Buoaivjo^noaiOJO 'pnnj atn jo 'punj uonBjpres a pUBU UO qSBO UIOJJ USBO UI aq in* suojsuapta P«B s}uaui -aAOJduij pps aoj juauiXsd -uonotujsuoo pasodoad spo spjq IJB jo Sujuado aq? stop X^ipi; jo pouad B aoj -OJd B ABJpioiAi £BUI aappiq ON •nounoo itiio ain jo Xq iBSodoad sm jo aiO ja«B stop ua? joaaain aouBuuojaad aiD aoj puoq atqBidaooB UB am Jo a;noaxa o? SIJBJ aappiq sa3Burep payeprnbrt paaj3E SB 'BAIOI 'Euo3iv jo ain ^q paujB?3J spaaacud am paqsco aq tout i swi 'puoq Xiajns pajjnbaj oqj US?ujnj IU* P" B PW PEJ}U03 B 0)Ut J3)U3 ain 'ipunoo ,«l!O ain JO -osaj Kq PEJ^UOO aip papJEME jj inin Xjjjnoas SB 'EMOI 'Euo3iv jo jajnsBBJX *>!0 a 'l> ° •EAVOI ui ijuEq B .Cq o) PUB uo UAVEJP 'oopd Piq o'l) J° Hiaa J3d 01 o) tBnlia iimoiuo UB UI 11331(3 P3|J!>J33 B ,Cq odOI3AUO 31 BJBd3S B UI p3UIt!dU1033B aq IIBIIS iBSOdojd ipB3 aq 'd'O'A «ST m fl 089 'd'O'A c.8T ^UE Xq apBUI JOEJ}UO3 JO U3JOJ pire suopBoijpads 'sneid piBS o> suoRoatqo ^HB japisnoo ptre 3A1333J OSIB III* IPUHOO PTBS 3tB asEid puB aint) pp3s ?v "suoisaaj -xa pus sjnaraaAOJdnn pies jo nopanjisnoo am -toj spBxjnoo jo ?OEJ}uoo B opii jajna pire paAiaaaJ siESodoJd nodn JOB 0} pire £HO PIES jo sma^sis jamas A'JBIJUES PUB jamas uuojs am a) suoisnapta pus sinaraaAOJdmi jamas ^JBHUBS pne sjnataaAOJd -in; jamas uiJO}s jo UOROIIXJS -uoo am J oj SPW aAiaoaJ o} PUB pEJiuoo jo uuoj pire snaotjBog -pads 'soBid ?dopE o; sasodojd ipunoo PTES PUB ppq aq njm 3ntreaqB aoEid pnB amp u?Pim re 'jsao''«i '&00'-8 T« 196T jo J£BP moe a<n n ° 01 aq n?m spiq qoiqm uo noisua} -xa pire luauiaAOJdun jamas XJBIPIBS am 1HA uopoauuoo ut stBiJaiEUi jo sapBUeiib -ptojddB aqi naaJIS 0} }aaJ}S uiBirind uo mnog aonaio jo ?saM jaaj S o; XiJajsBa papua? -xa laaJIS uiia uo ?si33 aouam !?aaj)S wia uo P jo autiJaiuaa am ;o QZ pa?B30t aiouuEiu 3upspca HE }B 3upaauicuo3 ja*as XjE?nrBS B ptuisuoD o? pajmbaj PUB papaan }uauidtnba pire siE HE Suiqsiujnj jo sjsisnoo jaAas AMBJIUES am o\ uoisna? -xa PUB juaiuaAOJdmt ja*as XJE?IUBS am mi* uorpauuoo a\ auop aq o; JJJOA am 'lBJ3«a3 ui •J'T C* - "d'O"H ..81 jo *}tO a <B J° iqaJaq •NO110QHJSMOO HOQS HO A SOia JO OHHV1 3HJ. OiPf 'VAOI 'VHOOTV JO iilO 3HJ. HOJ ONV HI sisana/voHdm H3M3S AHVJJNVS OHV WHOOS JO HOLLOQHiSNOO 3Hi HOJ j,ovaiNOO JO WHOJ erased -OHd OHV SNOIXVOIJIOadS otiv sNvrtd aasodoad so onand jo SOIOOM ONiaV3H JO 30UOM PUB japips amaa V™ '** nosag near aia* ssiep STO jiraow a«» UT 'CToSiv P MJB03W pm snreaj ?saq doi am aqx Tsaqnoo am aAoqc IESOdo.id UIOJJ P3AIOAUI IBSOdOjd 310 )33f3J 01 uondo s>i ;B ipunoo Xno am in* iBsodojd jo lujoj am "! suoiiEjajic XUE PUB Xno am -<fl paiispunj s>jUBiq Snippjq IBPIJJO uo apsui aq HBqs stESodoJd HV '3uiJBait PIES joj ^as uiaaail auin 3m aJOjaq JO uo .tllO PIES JO !(J3IO A'HO O? P3HIU1 -qns sq IJBUS -uoa ui spiq pus s^sodcud •qof I — SuissoJO U3B3 i - aiouuBW •UOB3 TT IZl - 'dt'O'A ..8 J °! un f 1961 '8 <8 "V ' MQ

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free