The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on July 11, 1967 · Page 6
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 6

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, July 11, 1967
Page:
Page 6
Start Free Trial
Cancel

Xjnoag A|H93g jo puosjad - •(pajmbaj X|uo jaqiunu paj paijipnb A1NO auo MON AlddV im-u -JIDH |oujjou joj JOjnBaa 'is 3111 '"I" 1 (2S 9 T9) : uorreoiiqnd piiooas jo sao}noexg pres JDJ uaseajpuy 'BU03JV jo SU3MO '0 •sunf jo UOtis (pred JO ssajun) aotpu snR jo u os ssapm ptre faoire»oitB 'pa}E3iiuamnB Xtnp '*^I paptAOJd SB 'jJnoo pauiBU aA(xre aio JO 3IJaP al O mm main aiB ITBUS a^s a PI 153 }siire3T3 suirep ptre 'pauSisaapun aiB o; pres O} pa}qap«T saosaad U3AI3 aaiTMiy si aonoN •pajjBq J9A3JOJ aq JO 'aonou snn jo -qnd puoaas ain JO a?^P a .reaA- auo upoiM Xiunoa pres jo ;jnoo p?J?sip au? ui w^noaq aq jsnui HIM pres apis* ps 01 UOD AiS jaiivnj si aop pres jo sjo?noaxa pajuiocldi; •0 piBd nein PUE : aq? ui areqojd 'SSGT 'AJOTJqaJ JO JO aW Suuuaq ' 'AJO luaiUE?sai 3XVXS3 3HX MI ox O 'A -*0 3XVXS3 3HX JO H3XXVW 3HX MI SHOX -OQ S33I10N 1V93T noo'ooe , UE )no pad! * V •sjo}B}oads jo -laaaoox -03X3 JO XNSWXNIOddV JO •qaiM JO sxvaoad jo SDIXON •JUI6 '°N aiEqoJd AXMHOO HXnSSOM UOJ dMV NI VMOI JO 3XVXS 3HX jo xanoo xoraxsia 3HX MI pire s ^Ff suP 18 ^ AEpsau =pa A V S3inoq uB}iJBures pooo aqi rBauauioqqosTO uqof aauijoj aq} pauanq uamaJTj Buo3iv paujng XBpo}Xjnfin aq} jo uopoajjoo loj lia3Jiiso'3japiino}p3}BTS ST an. •}T pssnBO }Bq* jo IJ3J 3q A\oq XnoBxa iL^oini }ou ST }i -paq O}o3o} 3ircJBd3id 3nq» auioq aq} qSnojio SupfreM SBAV aq 'XJtifuT aq} pauTB}sns 3q sun} 3q} }V pazTTC}Tdsoq A\OU ST pire }q3ni XBp q 3 raoi l S TO J° ra00 - 1 31T} UT TIBJ B UT djq }J3I B p3UTB}sns 'ireui Buo3 -l\f UAVOU^-IP* 'ireuiJON TTTH 3J9H 0} j3Tio 3q} SBA AOPUTAV V auipainos psjjnooo 0} „ .j raojj oipBj jo}STSUBJ} i B'JO yaq} jo }Jodaj aq} paA -aj poojW no G JJT J3t lS X}ndaQ •uajptpp -ioj sspiJ 3}Bjado 0} UIJTJ }U3UiasniUE ire Xq pasn 3q ppioo }Bio 3dX} 3q} 3.13* S3in3ua UIJTJ PTt J° SPJ3A3 injf PUB }U3UI -djiiba aio pau*o -sojg spJ3A3 •ua2re}osTB 3J3* spo} pireq suios puE IP J° I 9 - 1 ^^ 0 . V "SJoXaA -UOO T.8ABJ3 JO JTEd B JJO H33TE} 'S8in3u3 SJ3iuiBqD- s TnV a3JBi CM} XBMB piBq 0} pssn sq 0} pEq }jos solos jo }U8iudinb3 XABSH •XBpS3up3AA 3in*on°J ai O pire 'I Xp-f '}q3ni XBpJti}BS U83*} -3q8iuT}3Uios psjjnooo }jaq} aqx •}jojoirea Jo uj-io u 6 PIB 691 sXB*q3iq jo uoi}ounf aq} ^3U 3}TS UOT}OnJ}SUOO E UIOJJ }U3UI -dlDDa JO UJJO* 009$ P8}BUIT}S3 UB'JO ijaio a}B3i}saAUi 0} psilBO SB* }sjoqpun U^TBH JJT jai !S S9A9jl|l 6UJJDQ 'AS saui6u3 •saAi}inuas3Jcl3J UAO . pap 3i(Io3d auioDui-*oi ai[X •auiooin-*oi aq }snui sp.iBOq IfE jop.nq}-auO 'Jt;aX3uiuioo aq} Joj papap aq m* s.iaquiaiu pJBog •pauiBidxa aq TJIA\ SUIUJSOJCI 'sjapao aaiA-ias aqx •paifA"! asv P9?saJ3}UT [IB pire Suitaaui oiiqncl B si siqx •we! 8 }" ™o3lV }B moon Xiq -massy asnoH ]jnoo am «T 'i96I '21 Xpf HO O30 X}imoo q}nsso>{ atO jo 3ui}aaui v aq IIJAV 3J3qx A|nf 43S uoipa|3 -QTO •s}u3ui33iiBjjT3 jo aSiEqo in SBAI TBJ3un.£ jasnEH in SB* •Surrepijjo ireuidEqo 'A\ 3TP31 •ASH ioJA\ AID s8TJBqo 'qojnqo TBuotreSajSuoo }s JTJ aio }B 'urd g }BXEpjn}BS ppq 3-iB* saoiAjag TIOS auo •ppsui 'pireqsnq jaqXqqreap m SB* aqs •U3JpnqopnEj3 gl puB 'SBHBCI '' W PIBuoa PUB puag q}nog '•p urennAY ••euoSiy ''H q}3™ 3 H 'sues sajq} apnput SJOATAITIS •qojnqo TBUorreSsjSuoo }SJT.J aq}pire jE^saja^BH jo jaqmara B SBAVsqs •3jnqs}8urai3}B OT6T '22 aunf qsuJBa XqpraTX 0} pauiBiu SEA\ sqs 'Sjnqspiiiuis }B Sunoji sJ8q}iu}S Aim P^ si:uioqx jo J3}q3TiEp 310 '{-881 '£2 moq SBA\ SunoA '3 •sq}uoui 33 jq} Jojq}TE3q Strtirej UT ussq pEq ailS 'SJEaX iS ^ d 81 0 joj pspisaj pEq aqs ajaqAi X}jo saiJBqo }B 3uru8Aa paip '29 'qsujBd araurw ' s euo6|v •3uiuiuiBj3ojd aipireq prnoA\ qoiq* ui3}sXs JO}BI -sirej} E UT }nd 0} paajSB SBq 8}3iduioo joj suot) * S}U3UI83UEJJB XJ-ESS303U a^retu 0} 3JBaJaq dnoj3 AX jo sj3qui3ffl 'STTqAuresw -asiqo ct 52 A^pif 9 - iai t tiorpaTa TEpsds E Suuosuods st AX~XWA\ •pooS aq o; paAoid uondaoaj pire auo poo3 -B S^A^ ajaio UOT^HTJIS -in auj ^m psiisn^s aiaA\ 's^jodai o; Supjoooy " 0} uaui aift PUB - PPTJ . o; T!im3iv uiojj XD 0} pasn saireTd auj UT pajaAoosjp -aiuos pauaiffSuai su* du} ai[X n ^q AX sdnojS pajsajajUT SupuasaJdaj suosjad jaino *aj •e pire uinj roa jo^m 'ip mo ° X^p aifl jo sjaqraaui s| 01 •uorjTionpa poips 3i» pa^aiduioo BAEII moi\» jo ifjoq 'suos OAV? aAWi ajtA STC pire an -paT^JTiui ST uosdiuoqx •siooips BA\OI UT JO -PB PUT! IPTIOO 61 S ^I D H .<lTSJ3ATUn air} JT; >[.IOM arenpujS sn[ pip pire D3DII03 IISWIB •y-g sii[ paApoaj an i|3iH ainASpJojA\EJ3 uiojj -npn.t3 3uui3ii -'Bireipui jo si uoscluioux "Ajunoo uajng U] 1|JOA\ 3AI)BJ1SniIUlpB JO xis Sutwonoj sjBaA OA\} JOj o.i3tfl )uapu3iuu3dns su* an '.(itmoo a3Bd UT tooips -moo a3Bd aifl m sauioo .io)B.qsiuiiupT! .^au aiix •ipoips pajBp -Hosuoo B}0)firi 310 J° 1"3PU3} -uuaclns jo uonisod atn patunssB SBII uosduioiix '0 S| - •joTunt B 'aus ptre loraas B aq in* ay. ajaijA UBI ITJ* pire '3uiAn 3-re jBpso ;B poqos lamuins Surpua; -JE ST apuq aifl pasajd JB pire looqos q3tH BtioSiy jo sa^rapBjS tfloq aiB uiooj3 pue apuq ailX •sar3 atf) jo aSiBip ireq uos -PN BJBqJBg pire sarnos 'STJJ-EH uAn-rEt^ pire 'Jiooq ipnf 'siauipH snraog 3J3M SaSSa^TBAV 3iqBX 'IpUTld 'uioojS aip jo SJBJSIS pire jouoq jo piBin SB 'Bno3iv 'loyuis amreja •sajSTBp pire sasoj jpnd jo pire spremsapuq aqj o; reor)napi nA 'apjjq aifl jo aoaju 'a ^uid ano paujro qoE3 pire srmoS SSTAIS payop not^n J -JOQTJ ajOAi spiBrasapuq IPtreS P« ; asjioo pa-inod 'uioojS jajsis 'ncsduioiix auaSna pire 'apuq SIR jo ja}STS re sia^rs ptre iaq}om 'Jaq}ouipirej3-re8j3 laq Xq pauiBO naaq ptjq qoiq* 'ptqo pire 'sja^srs s.spuq uaaq os^B psq stjouoqda^s .<q papunojjns pnpio SB.% pnbnoq qsn3n3 pauodun jo USA io3n3i-iapinoqs pajatj -aaiq; jno 'apuq aiO P '33puqp3A\ paiivjBaj aoaidpBaq 3TBJ3 -siw pire -in pire JW P 116 "^W 3 ja * S3SS 3 pire sjsoH 'qniD Xjjunoo aq} re ppq SBA\ uotjdao -aj B Xuomaiao aio Sup^onoj •apuq aifl jo uisnoo 'ireA\oo Xjjap •sjw Xq ireSjo aio ^ paiired -UIOOOB SBA\ 'ISTOIOS ' pire uosduioqx 3ua3ng 'poo^ STS 'jappTOIHUBaa ai8A\ sjaqsn aq; pire aaiqSii aipireo SBA\ 'uiooiS aq; jo jaioojq 'sjauipH •sauroiM saa J° sjauipn SB.% ireuisuioojS pire UBUI isaq SB naAjas ui pauimjj} irtBj; jadBqo B pire saA33is jjo-diz a3BO pasjoX q3jq B 'THV03 BZire3lO 3{TTS paispioiqiua puoump jaio^aj iflBJ J3q Xq 'spuq aqx •Xuouiajao aiqnop aq} Sinuiiouad ^ITBJ j -ASH W'^ 'BuoSiv in qo mqo reuopBSajSnoo aq} }B 'vt 3unf '.{Bpin}BS''ui 'd i }B 33EUJBUI UT pa}Tun ai3A\ 'BuoSiv 'siauiiaH jo uos 'UBW03 -y 'H ia}q3irep ' PUB ' aaq UDMO D A P U O won) •papimos ajaA\. sdB} pire . aqj. -Xq poo}s s}sod - M -J-A P™ «OT3ai reooi 3ir} uiojj spBubs SUTJIJ pire spjBtiS joioo SB s^re} }Joqs aAB3 OIJAI Xarrca 'W P«B ma JOXBW paonpoj}UT 'jaSBireui UA\BI}SB3 'SA\3Jpuv PPJBH ' ITB jo sireja}3A IIB jo jouoq in auo}s aio P«W*l J&T 5 31 0 ao SBIJ aq} uai[A\ 'sXEpipq IBUOUBU uo }daoxa 'reuouiaui aio no nm B3JB STIO uiojj ireja}3A pasBaoap B jo aureu aq} '^aaAV qoB3 •TEUOuiam pire q}B3J* aifl 3P?saq 3AoqB rnvoqs ST 'IIBJ }SBI A}np uo anq* uiBU}3TA UT psip oij* 'UJBM ma jo J3«0oui " am jo saojoj pauuy aq} jo saqoutuq HE jo BTuSTSin aq} E sjB3q qoiqAv '3uo}s aio 3PIS3Q W^ B PP9 'UJ3M UTAPW -SJW 'UOT}BOlpap 310 0} XTiUnP -ajaq suspJBO TBUOUISW u*ET}SB3 }B '> Xriif ' •ui -E oi }B ppq SBMEUQUiaM JouoHJoyinoO * 3U * J° /96l

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free