The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on July 11, 1967 · Page 2
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 2

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, July 11, 1967
Page:
Page 2
Start Free Trial
Cancel

'03 -SSOH 3HOOW UEUIJTBTJO 'DNISiaa M3HONV 'i96T '£ SEAV }U3UiujnotpB UOTIOUI UQ :iuasqv •anon :SJ"BN '11^ 'saiv ' uo -ui-d 00 : 3 -~oj I 85 3t l '•UI-E 00 : OT J °J }as 8C l SBS lEm PIEUOCPW Xq papuooas :}uasqv 9 preuocpw 'Sutsiaa Aiajpuy aaa* luesajd asoqx "luauiujnotpE 0} lUEnsand }aui sjosiAjadng jo pjreog 3qX NOISS3S 3Nnr L96I '32 3NUlf AVO Hxti33xxis gDNKI330Oad 3HOOW '1S3HV sjosiAjadng jo *pg 'u '3S1V1S S3THVHO •i96T '32 annf IP«n U 83 "* 3 ? SBA luauiujnofpE uoiioui UQ •pSIJJEO '3uou isXEjl 'tie :s3/Cv Aq asu33i"i jonbn ,v» SSEIO joj uopEsiiddE iBqi prsuocpw -iq papuooas •$ qssEiiox A'q uojiow •patjjeo aopoiv 'auou :SA°BK •JIB :s3A"v 'BuoSiY 'uEtiiA'jjaiAi sauiBp o; papjE/AB aq saSptjq JDJ 13BJ1UO3 iBqi qSrtojqAv3>i A'q papuosas ay qosBjioX A'q uonow •pajjjEO uopotfi -3uou ISA'EN *II*3 :ssXv -uoiSuiAJi '-03 •}suo33ioa J3UJI3 01 papjBAVE aq 13Bj;uoo I3AEJS iBqi Stnstan A'q papuosas >y qssEiiox A'q uotioyj •auou :}uas -qv 'Sujsisa 'U3SBIIOX "K 'V 7 'UBUIJtEqS 'aqiEid ssiJEqo aja* asoijx 'iuauiu.ino"pB 01 iaui sjosjAjadng jo pjBog aqx NOISS3S 3Nnr L96T '9 3NOT craves '00 'ssox '3HOOW OHVW :}S3iw sjostAJadnsjo-pg 'u *3HXVld S3TOVHO 'i96T '9 aunp inun U3>(E} SB/A luauiujnotpE uopoui UQ OO'SE' • -5iaaiO 'HEjjauicui GO'S ..... Sunsaw 'ifltuiS PI Oj,-QI ..... Supaaw 'uospiAEQ 00"08 Ofr'Ei' " * ' 'sanddns ''soag OO'SI ---- P 00 ^ <3A ' es 3jns s ' 00*69" ' "pooj '-OOJO s.uosuB»s OO'OT* ' 'lEOTpaW '"^33 T 'J, 'JQ 00-6Z 00 - OT 08'EZ QC-CI iz'iz '(•JQ) PI3IJS"TM T ' '3njQ '•ma '"nw '3iv '-00 HO - 3 u ^a g^-il ..... 3313 '••"3S -qnd 'El Z{ , -5,9 • -SEO ''AJ3S -qnd '^aO *N OO'OE • - -'-? janaa '•AJ3S *3PIH NOLlV^l'DSNOO OO'009'l' ........ lueuiuonaoddv '•ussy '3V '00 -ssos awn J sc oo*2er 09*9* * 'snjsadBO T '3 'JQ •uorpaa'sui "i 'a 'JQ uopoadsul 'ssno 'a "3 'JQ OC-Q2 ........... ucnosdsui IS '3 'V '-iQ uoRoadsui 'a 'x - JQ uotpadsul 'SuiuusH "I '1 ' J Q OS'69 ........... ucjpadsui 'jaiuaia "J 'a 'JQ OC'8Q--uoH03dsui'ii03O 'f •[ -JQ gc-c ........... uoposdsui 'UBUIpUEl '0 UlJOf 'JQ OS'iLT ........... uonoadsui OS'6 'up 'suqop M T ' j *i "f *JQ 00'E9T ........... uotpadsul '•jf 'aEUipsa 'Q 'M 'JQ OO'OOT ........... uotpadsui 'f 'X 'JQ uorpadsul -3 uqof 'JQ 00^62 ........... uotpadsui 'U3»00 T Avaapuv 'JQ 00'9TT ........... uonoadsur 'jaqaM '3 'H '-ia OS'S .......... ' 'uopoadsui 'aitBM 'H T 'JQ OO'ST^ ........... uopoadsui '6a\lS '[ 'Q 'JQ OO'EI ............ uopoadsui 'jau;piES *V 'f 'JQ OO'SS ........... uoipadsuj VauBa 'H 'H 'JQ (.0 1EI ............ uopradsui 'jawon - a 'M 'v -JQ OO'^ZI ........... uorpadsui 'IIIH 'X T 'JO SONVS 00'609 • • 'JOQB7 ' OO'OOS 00'60S ..... OO'^Zl'' ' ' 'JOqEl 'Sutpsa II33JEW OO'OfrZ' ' ' 'JoqET 'aiHEid JEtuiaa OO'OES' ' ' "JoqEl 'ipsEiiox T 'V OO'OIS ...... aoqEl 'Sui/d3 UJAIV 00'S9^' ' ' MoqBT 'spusaqsg I OS'68^' ' ' MoqBT 'jsuinie OO'SSS ...... JoqET 'SSnEZ "3 '0 OO'O^E ..... JoqBi 'tajia*z jUu3H 00'09t' ..... JOqET 'waJHIAV 1PP3 00'095' ..... aoqBT 'ja^tEM sauiEf 00'899'" 'JpqET 'uaqqtM PIBJaO OS'ILl' ' ' 'JoqET 'pirenaM 3IITAJQ 'uosduioux OQ'091' ....... JoqEi 'snuiEa OO'Dgt"' ' ' 'JoqEl 't 00*09^ ...... JoqET 'j 00'09f> ' ' 'JoqET 'japiBOX 3SJO3O OS't'Sf' ...... JOqBT 'suqop IJB3 00*091' ' ' '-toqET '-Jf 'J3H3 uqop "W aoqET 'asnEg OQ'091' 00'09f' OO'Sgf' ...... JoqBT 'sEEg 00*091' ..... aoqBT 'J3USEM OS'1'9*' ..... JOqET 's>p 00*091' * * -JoqBT 'sauiioH paojmo 00*091' ..... ' ........ JoqET 'S331U3H 3DU3JEIO OO'iSt' ..... JoqET 'SJ3UII3H 3IBQ 09*881' * ' 'JoqET 'apEEg UEiupoa 00'83 OO'Zt'' ' 'UEOipOH 'UELUJJOH sauiEf 00*22E* * 'uEtiipoa 'aSaoa JnqilM 08'9T8 ........... Jopadsuj 'UOJEV /tuiuiox OO'OSE 00*059 ...... ; 'jasEj j uu.of OO'OOO'I * 'JaauiSus 'mT^S *w 'H 0('--769 ...... 33B3HW -J sSupaaw 'q3nojqM3N *V "1 00*6Si ...... 33E3ITW 9 s3up33IA[ *W *V 0{7-£89 OS'299 j,g-06E 33E3HW S3IJEUD s3upa3W uoissjuiuioo J3U10H II13UU3M cg-[6T ..... uopEQOJd 'uAoa'O '1 00*323* ' -auiOH *OO 'uJtsx E^ssoa 00*932 * * 'auiOH *OO 'UJ3X 'O 'X 00*092 ........... auioH *oo '^SIMJBM BUJIV 00'092 ........... 3UIOH -03 VW ' J '"'8 IT' ' ' 't'S T9*T* ' '{'8 60* '{'8 UIBJQ 'UOSJ8H3 SBiuoqx OS*i ............ fr8 u ?EJa 2£'T £8 UIBJQ OS*il'2 - diajj 68*91' 00*62 * 'JBJ^siSaa 'uiBUjjnos BIOT 09'0*' ...... J3UIUIBX3 IB3IP3W *-ia 26*920'T ---- eB't'EO'l 00*901* -* OS'9T* ' '8L ureja 'S}j85tio J ouu.3 OO'OET' '£9 UIEJQ 'uosduioqx "UOf 2L'T29 ........ * ' ' 'E2 un*.ia '3uuaaui3u3 asnax OO'OE ..... 6 '-IQ 'aeuSBM ''3IN S8'9£{' ....... EE-f-2 1ST {- ua 'u8?aaAi.X "9 *V 00*91 ........ EE-^ ^T I- ' j a '1P81STJJ ? Xna 00'06' ' ' '{' ' J Q 'uosduioqx OO'OOT ..... <I33H 'pJBBSasi EUIIV 00*991' ............... da8 ^ '•dsoH 'maw SFQ A'UJUIOX 09'22T* * 'daax '33nBZU 8 ISH 'S 09*2E 'aiuoH 'SJHN s3uuds EJOM 00'S2E ..... dasx '"'ODSBg *V **I OO'STE ............... d88 X 'auioH 'sjnN s3uuds EJON OS'L2T ...... da8 X 'asnoH }sano OO'T* 'paAJas ;UBJJBM 'pooM uoa O0'i2 ' 'sanddns '3uipaa '0 96*i9 ' 'sattddns 'ssnpoad Oo'i^s* 'safi(J<Jns ''sui spsas ia3us 00'E32 ............ S9S J ? 8 A '"aqs *saa suaipjqo OO'OT' ' •A' OO'OT ' vtauaoHV 'XEMUinns PTAEQ 00'9T' ' 'XaujOHV 'tsssBO T O3T 00*9T ......... s ^d 'uiBxa '*a *w '^suooa *w °sor NOIXnXIXSNI 3XVXS 'jajjopujy joanf 'sunjg 00*3T " 0?*2T ..... JQjnp 'Xjjna ES3J3IU Ot'g- • • -aoanf 'jstssaoaa 09-93 ...... joanp 'sa;BO Oi''£2 ..... JQjnf 'UOSUEH Ot>'8£ ..... JOjnf 'asSruH 08'f'T ' ' 'JO-inf 'UEUIJ3SUET 00'8E ..... aojnf 'j3Apid 33IIV O9'gi ....... JOJnf 'ussna 1JV 0{7'£T ...... JO-mf '-isqsM 305IV 89*8TT ' ' ' 'I 8n ^ ''iioo IIO 02*OT ''00 OS'l'G ..... POOJ '^Ja^a s.uujj 06'9T ............... P°°^ 'UIE3JO 331 SUBAiqOS 69*9£T 'sauauiE3JO "i 30*T02' ' "POOJ 's3>tBH *a*f =? *W CfH ....... 3uUEJdg 'H3AUV 00'6' ' '33UEjnsui'Xiun3as p3i3og 00'6 ............. SJtEdaa 'S3JIX 'X'O S^ 00*S ..... s?JE 93*32* * 'S)JBd '-00 'I 63'!'' ' *s;JBd I- dpb3 ^eipEjg aop 9S'SST' ' *'as AX '; ES'l'T 82*3 ...... -U3I8J.2 '-OUI '5J33X 09'i'89 20'TE E9'E6 *M * 09*8E ' ' ' 00*25' ..... OZ'OT r J32Iin*V 'J35[33g *M "H OT'Ei' S2'6£T {79*12 ......... sing Oi^'QT ..... Joanf 'aippBsdEio uoa OE'ST ' ' 'JOjnf ' 09*8E' ' ' *J 0£*ST ....... jojnp 'UOIUJH 06*8 ....... JOjnf 'UOSJET 06*9 ..... Joanp 'uauH.O 09'8j- • • -jo-inf 'uosj3?}Ed 0£*9T ..... Joanp 'z 09'9£--- -jo-mf 'pi3jaas sa3UEj j 08'2T ..... JOJnf 'laspijAV T *oao 00*££ ' ' '-loanf 'uuEdsjqaM OS's ...... jojnf 'sspjoo OKH ..... jojnf 'u 9T ..... JOJnp 'UOSPJAEQ 'M "I E2' ' 'J 2E 'UJOJ1SJ9U1U1EH 3TIIIW SS ...... jojnf 'uospnH UEJQ 9* ' ' MOJnf 'uasauuEqof Bup3 LE ..... JOJnf 'ijooi paJplTW £T ..... jojnf 'UOSJET UJAJV l'T ' ' 'JOjnp 'uBtiiiaviEis "T/AP3 'OT ....... JOJnf 'ajTOM jojnf 'dl3M 'OE' ' ' 'JOJnf 'H3JH1AV '9T" 'JOjnf 'j 'OOT * ' 'S)SOD 'uasESJpuy 'H T 'OS 00'2T' ''uaa 'lUEid J3!i30T EuoStV SS'EE ' ' 'J E6'E9T ' ' EO'EET 09 OT OS OS 08 OO 00 OO 02 Oi OS OG OO OO ST'Ei'S'T ---- 1-moO 'punj xanoo 09*E92 8£'629*3 ..... OQV 'EMOJ JO 3}B}S 00'09 '-itia 'atuon SUJSJHN 00'03 'u !QO'03 'uasuap :da3M '3U10H OS'L9£ 'q • OS'i9f' 'J3PJ3UM3S EU3A fSi'89 EW !QO'02T 'snuisa ^OS'Zi •J3IITI' 1 asoa IflO'St'T 'suoog spj^w fQS'3ST 'SJ3H)OM BU}J3g !E3'9i 'snuiEa 33EJO lOO'Gl'snJng EJHBT fQ9'39 '"os -uuof STDUBJ j !QG '3*7 'sauof ajs !QS'iOT ' 6G*ES ..... 9ET-89 *M *M 'aunqux '?ua Z9't> ...... TT-E 'M 'A\ '•03 6E'E ..... I '! J X ''OO M303UBH 32'96 ....... gfr-E *X 'H U-BJQ '•03 ipoouBH £6'89 ......... 2 'X *3 UIEJQ 'uosduioiix uqof !00'GOT 'a 'uosjEoa aitag !09*i2T 'j EJOO !QG'2t'T 'u !£2'gi 'qSnEUSOj -MP3 !s2'U LUEPV lOO'Gil 'jdoux !QO'09I 'aiWM 3I3PV 'auaon 'UJEg pooo EuoSjv Oe't'GE 'tapPIM U3I3H 'BUIOH SUTSJHN JSUJRX OO'Bi'E 'lifBpuaiqSTM UELU -J9H :d33M 'U3AEH OO'GSI '3 -1S3A\asoa 'daayi 'uosuqof OO'OE 'tpuis EUUV !00'0*7 'a :d33X 'asuBJBAag 'H 'O 'saw Ot-'B 'sauop ;j3qoa :[8nj '-03 no paEpuEig 26'T3 'saujsj, pajp T^'iS'^^ST UIBJQ 'J OO'OE' 'EET "IEJa 'uosduioqx 00'99"80T u rEJa'uosduiou.x 00*98T* ' ' *98 UTEJQ 'a {>T ..... fr8 "TEJQ '*^a '03EOTMO £8*i ...... frB up3JQ ' 11 ...... -78 UIBJQ 'z 9T - • • -{,8 UJBJQ 'BJBqosmx T2'TT"**'8ureJa 'X OB*** 't'B "TE-ia 'EJBqssinx *aiH3 00'GG2 ' sea {' D D ' /961 'II {,£• ' ' -{,8 UfBJQ 'UO^JON JOUE3I3 j,j,'ZZ ...... fr8 UTEJQ 's^B«m3TH TI ..... w ursaa 'SujpiBdJS iv 02'OT '" :pooj '-03 nd aoqs u«.ojg fig'Bi 'u :pooj 'i OO'Oi 'a :pooj 'ajois s.i 00'02 'I3SS3M A^H !06'{'t' :pooj '/" 'ssuop }jaqoa iOO'93 'q zaui :poo.>[ '3AEg sang s,uuna 00'03 83UBAPV '80TJJO 00'92 'UJ3AOQ BUS fQO'02 'ddBa aop fOO'9T 'qosng Bm -J3g :pOO,i '}85iJBW pOOJ S.XUOX 00'9£" " *a3UEJnsui 'jap{o*a 'P 'V UO JOqBT ' '•O3 OS'ZE ....... asiunos 01 pooj '-Ajag iadJB3 s -na 'TBOTpaW '*dsoH OS*£{7 'J3IIIW asoa !09'82 'pjojjio ^? 8 IAI -09 '£ '^SAIV II 8 P -UBB :iE3tpaW 9£*SET 's :IEOTP3W 'lEU Til' lift :p33Ip3W ''dSOH X3J3W 'SOP '}g 00 '9 T 'SET -3noa uqop !QO'f' '-I8IITW Jiaoa :tE3ipajA[ 'uiioupun 'A *O 'JQ OS '9 'uaaAOO :iBOip3W '-dsOH 'UI3W 00*92 'na :iE3ipaw'^Ja "I i6'8£ 's :tE3ip3W '-dsoH OS'6{- 'uauiBsqaia :rE3fpapj *>IEIS3T; 'p uqop -JQ 00'9 'isoJEd uaiO :rE3rp3jM 'qooM "? -laHnqog Md 09'9T '3>[suiapaa B111E3T f09'99 'S331U3H 83U3JEI3 '^suooa 'K 'sop 'JQ 00'T6 'puouiuiEH P3 :iB3tpaw 'UB33 'p 'x 'JQ OO'OE 'uos -uqop U8I3H ^OO'SE 'a^-i J A'a.ipnv fQO'S '/CaAiv uiTf -OO'ST 'ssujax pajptlW !00'2T 'UE313W 3EW :iB3ipaw 'uospJBqoja "M *a Md SO'TOS 'ja>[38a EH31S !OG'T8 'T -uasoa 33nag !99'8ET 'q BUUOQ :iE3{p3W ''dsoH uuv 'lg OT'2 'iqEpuamoiM UBUUBH !S£'6T 'uosuqop U8I8H !ST*2 'l uaio :iEOtp3W '3iua 96'93 'i : '33I3 '8JOUiaiimA\ JO UAIOX 68'TT 'uauiBsqaia pXOIJ :'03I3''03 'JMd 31B1SJ81UI g3'£T 'ddEa 3OP "3313 'iJOJOUBg JO UAU>X T9'2 '" SUOQ :SED ''AJ3S 'qnd '1U83 *N OO'ST 'Jj OO'ST !QO'8T 's 'SIUOH IBJ3UIM SE'L 'S3UJ8X ''OO 'dSUEJJ, UOSJ3JJ3P 09*S{' ............ 33E3HW 06*0*' '-t Jiaoa :iuaa 'asqsiiBog -UIM OO'SB 'BUJEH ssoa :iuaa 'ddoo A'JEIM 00'09 'laa -JBd uaio :iusa 'nsnJEg smoT 00'82 'u3tUEsqi3H PA'OIJ !QO*9T !QO'S2 'l83JEd !QO'9T 'ddEa 3Op !QO'9T poa !QO'S2 'iaa uaio JflO'02 'UOIIEO PIO Eg'EiE'T punj JOOd 'pun j •] dNnj aood 00'000'2 HX1V3H TVXN3W 8G'Ef7 '•03 -qnd asuBApv 26'30"' 'punj 1IAI3 LV'GZ 09*21 00*9i luauissassE-jaAQ •[ -g -saw anaJB3;o *X *P *J 33U3JBIO :pOOJ ''30JO J3J1IEM OO'OD (30Vd 1SVT

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free