The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on June 6, 1967 · Page 4
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 4

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, June 6, 1967
Page:
Page 4
Start Free Trial
Cancel

aouEjnsui jo jauoissttuuioo uoi3uimJOAV "S 3UJO7 'i96T 'sunp jo to 1ST Sim 'S3UIOW SBC IB P31EO 'G{-'980'E9-$ - (sni -jng) spunj pauSissEUfl -g •Ii-609'TWS - -jnspsinqiJiuoopire ui pred 'S •QO'000'OS9$ - A"iuBJBno JO >pois leiid^o > •60't-6Z'£8T$ - spunj repadg PUB saAJasaH XouaSupuoo •£ 'sanjuqEn reiox -j - siassv psmuipv IBIOX 'I - SA\OU.S luauiaiEisam '996! 'IE uo ism Ajpjao '8961 'TT-idv JO top isjij am niun 'MEI Xq papjAOJd jsuuBui am ui BAVOI jo 31E1S 3iH ui ssauisnq pB -SUEJI 01 pazuomne si ^usduioo aauEjnsui pres IEU.I A'JIIJBS A~q -ajaijop 'aouEjnsui jo JSUOTSSIUI -moo 'uo}3uimJOA\ 'H auaoT 'I •aouEjnsui 01 3uiiBi3jaiBissimjosA\Ei am W^ paijduiossEU. Xtreduioo ssuEjnsul pres sEajaqM PUE fsanred -mooaouEjnsui 01 3ui}Eiaj 'EAU>I jo apoo am JO 'XX SOU 'SI£ jaidBtjo jo suotsuojd am mi*- 33irepJ033EUi ggei 'aaquiaaaa jo top isjjj-A'iJtm 31 0 uo uonipuoo su 3uiA\ous 1U3UI31E1S UJOMS E 'BA\OI jo luauiiJEdaa aouBjnsui am uj paiTJ SEU. A"uBduiO3 paureu aAoqE am 'SBajauM 'VNVISinOT jo 3iEis am ui aonoa Noxva IE paiEsoi ANVdWOD 3DNVanS -MI aovoxaow Magnifies aiO JQ NOixvonand HOJ axvouixaao IVHNNV s3Niow saa 'VMOI jo xN3Wxavdsa aoNvansNi jauoissiiumoo 'a auJOT 'i96T 'aunf jo top isi stm 'sauiow saa IE psisa •GKi£9'GS2'ZI$ - ( sn l cl -jns) spunj pauSissEun '9 •00'000'OG8$ - A^UEJEno JO !{30is •£6'Gt-G'800'£G$ - lEll lda3X3 'saninqEn tEloj, -g •8E'£89'i80'99$ - sjassy pa?iiuipv 1 E 1°X 'T - SA\Ol(S luaiua}E}S3u.i'996I 'IE uo IEIJI AJHJ33 '8961 'I'JdV jo AEp isjij am 'AVBI A"q papiAOJd jauuEui am ui EMOI jo 31E1S 3'H ui ssauisnq PE -siiBJi 01 pa-/uomnE si asuEjnsuj pres ) -ajaqop 'asuEJnsui jo jauoiKsuu -moo 'uoi3uun-ioA\ 'H aujoq 'I jo I am m?*. paucIuioD SEII -uiooaouEJnsuipiEsSEajaiiA\ pun aui|E[oj 3I1IX ''JI'J jo stioisiAOjd am mi.w 9901 '.laquiaoaa jo am no iio!)!piioo 3uiA\oiis |iiauia]nis u.io.^s- i: 'I:A\OI jo juaunjEtlaa anuc.msui 01(1 UI pa[!J SEll .{UEClUIOD paiuEu SAoqi: am 'SEBJOIIAV 'MMOA M3N JO a]E]g am "! MaOA A\3N 1« po»t:o -ot aNviaazxiMS 'annaaj, -NIM JO ANVdwoo aoMvans -MI Axavnsvo awv ail) jo aoj saa 'VMOI <IJI=M 'pi"-" ! n ai n i" siliund •""! -os«a |)tii! aui|osu)i jo ^J<)»KII| .>'! I ar)i!J-) ui:;> no^ p.lAUJl! Olliau.J iii)nsni|ini).) |i!» -4.)'|i'! si! 'H! M , jo •|:nipojcl-Xi| aouEjnsui jo aauoissiuimoo uo?Suim-iOA\ 'a aujoT 'i96T 'aunf jo A"EP ?si sim 'sauiow saa T spunj p3u3issEun - 9 •QO'000'000'T$ JO •tries' w G' L - spssy '996T 'IE Jaquiaaac uo }Em '8961 'I'JdV jo ^EP }SJij am IR 'A\EI jtq papiAOJd JBUUEUI am ui EAS.OI jo ajEis 3iH u \ ssauisnq pE -SUEJ; O} pazyomnE si pres 'BOUEJTISUI jo JBUOISSIUI -uioo 'uo?3uimaoA\ 'a aujoq 'I •aouE jnsui 01 Suireia j 3}B}S sjm J° am mm paiiduioo SEIJ X 3OIX 'SIS jo suoisiAOJd am W 1 30UEPJO03E ui ggei ' Jaquiaoaa jo /CEP isjij-/{?Jim 3m uo uonipuoo sji 3uiA\oqs iu3UJ3?E}s UJOA\S B 'EA\OI jo juaiu^jEdaa aouEjnsui am uj P3ITJ S ^U A"uEduioo P3U1EU 3AOqE 3m A\3N JO 3JE?S 341 "T MaOA M3N re p3]EOOl Ca'S'Q) 'QXT 'ANVd -woo aoNvaossv aamv sm jo aoj axvouixaao saNiow saa 'VMOI jo XNawxavdaa jauoissiiuuioo 'a aujoq 'i9GI 'aunf jo A"EP 'sauiow s -jns) spunj pauSissEun -g 'OO'OOO'OOSS - A")UBJBnO JO M •80't>G6'U8'£T$ - siassv ]iiama)E)S am '9961 'IE Jaquiaoaa no retn XJHJ33 aanynj I "8961 'UJdV jo .fEp iSJij am [Iiun 'AIKJ ^'! papiAOjd jauiiEtu am ui I:A\OI jo a)E)S »M) u < ssauisnq PE o) pazuomnE si Aucduioo PIES IEU) ,{ji)jao A"q 'aoiiEJnsui jo jauotssiui -moo 'uo]3uimJOA\ *a 3UJOT 'I 'A\i:ijoa3UEnsjndui 'oJOjSJanx •aouEjnsui o} Sui)Eiajaicissui]josA\i;i am miAV pandlU03SEI| AUECIUIOO 33UEJI1SUI PIES snoj3i|A\ puE ! saiurd -01030. niB.insiii 01 StiitEiBJ 'EAVOJ jo apoo oip jo 'XX 3I1!X ' ( JTS jaidciio jo siioisuojd ai[) mi-« aaiiEp.ioo;>i: in 9901 'Jaquiaoaa jo A'EP )S.ii" IIJOAVS i: 'UAVOIJO )tioai|.n:daa O3" c -.insiil din ui patu SEII \ui:dui03 paiuiiii c iAuqu din 'sB3jat|A\ •MUOA A\3NJO aims o'U »? XHOA A\3N )B paiBSOj Ca'S'n) 'OX7 aoNvimssv sv^xv• 01|) JO Moixvonand axvoiJixnao TVONNV saNiow saa 'VAXOI jo x jnoA" oiqeua pun sjod pa[iBM -uiqi 'snojod-uou siooj dao5j S3[0t{ jo suoi]iiui SABIJ |nqi s.rouinjuo3 A"o[D snojoj -|sn3nv jo sAnp joq aq> auunp JJB qsajj '(003 jo Xjddns lUDjsuoa c ainjaajd -dBSJUHid UAVOja-J3U!H)U03 JOOp -jno puc asnoq jnoX jo S|OO}{ 8)0j ( /pO.I E SE P.IEII sv st XJOI.IT; AJOAO — octal 3 4i'o.i3 HI uij,, —-an.il *°H -osua n«n nAoiiaq "i I'-"-' 1 ! "-''I B Juan atio 00511 K putf pnioo OI[S JI •,re .joj piifj pinoo oqs j] OJPH ojd 'B»OI o) 33UBansui jo. jauoissiuiuioo uo^SuimJOA\ "H 3UJOT "i96T 'aunf jo A"Bp 1st sim 'S3UIOIAI saa ? 31100 prniojB padBijs 'STJJBAV jo ^ios B -jns) spunj psuSissEUfl -g - siassy pailiujpv IBIOX -\ - SAVOU.S 1U3UI31E1S am 'ggsT 'T£ uo iBm -fJ!lJ33 Ja '8961 'l?JdV jo XEP isjy am niun 'A\EI A"q papiAOJd jauireui aqi UT EA\OI jo aiEis am ui ssauisnq PE -suBJi 01 paziJomnB si AuEduioo aauBjnsui pres IBIJI ^JTU33 A'q -3janop 'souEjnsui jo jauoissiui -uioo 'uo}3uimJOAV 'a auJOT 'I 'A\EI jo asuBns jnd ui 'ajoja jaqx 01 3UI1EI3J 31E1S Sim J° SMEI 3m qlIA\ paitdU103 SBU. XlIEdUIOO 33UB -JnSUI PIES SE3J3UAV pUB '. -uioo 33UBjnsui 0} SuiiB^aj 'B jo apoo am jo C XX 3RIX 'SIG JBldEllO JO SUOlSlAOjd 3ql mi* 33UBpjO33E ui gggx 'jsqrasaaa jo ^Bp }SJij-AiJiqi 3U1 ao uonipuos sn 3uiA\oqs lusuiareis UJOMS E 'EAIOI jo luauiiJBdaa aqi ui panj SBq pauiBU BAoqB am 'VMOI JO 31E1S am ui VNOOTV IB paiESOl ANVdWOO 3ONV -ansm ivnxnw sxsioonaa sm jo Noixvonand aoj axvoiJixaao ^vru^Nv saNiow saa 'VMOI jo XNawxavdaa aip adotj i -BOUO ye iaq I os 'aj[OH JB J3U IIOBSJ ppioo I jrequimi auoijcl am yai 9HS •8I3U. uaaq p^ -•e\3S UJT* S I m S9AH otiA\ 'uisnoo uaijM -spjOM pno^aq 'jods uorreoBA -UOA\ E si }i pres jnq o; ajRO ;,upTjaoAi sqs '^JEiuqaj in ajaqi pBtj ai[s dij} am pire ITBABH jo iiinooo? 3inj B sn SAeS aqg '(^nnfMP^O PP-I3O 'SiW 'insnoo Xui aas o; reiapsj IRJON no }no aAOjp a* 'spuauj IIJTA top }I3 UOSBJAI saopop aif) sdaa^ sp-iiq} OAV) aili 'i^a no^ poo; ain jo B .(q aAtre jdasi ai f no&,, in B3 0} 3UI03 UnS UIJ l.upip pire wain usas 'MUn^ 31 ! Su T 9c s.! pire pip sunpinn 31139 iji[3ni . suos.i3d Xirem A * * * •Aqny pire auaa 's.i3ji[3nBp pire 'Ajuw •ajpvi snijo auo pire Apso spirejj spun jo auo 'auioq sn| 'jao -uadg re o3B S.IBSA UITIJ Aq spBin -Si[dr.i3o}oi[d-S3.inpid 3At!q i req; - - ireo i 'SPJBAVB o}oi|d JBjpaw 310 inOqB PB3J I U3l[A\ * * * •pres ai| pa-jBOOJdpaj s3unaajJ3H - o3B s JEO^ pire (4 qojiB}JB3ii,,4Sj0a3iisreA\3ii am oj passajuoo aqs pire aouo :re JBIJ p3Z}u3oo3jaH •uimsaso; uj ai|s 'rre'I aifl SSOJOB SEAV pire S3no3ujjaqm3nia.il n 3 * Moq jnq 'Aon aputn A'lop'Ej HE SJTB sauoo oreajo 3Dj '^jamj ~e m nsrea aq o; PBIJ jnq 'AjsB? A"j3A SBA\ ;i pire 'pappuBinnBA pire jB3ns '^Tjin 10 UTB3JO 'mous uaijBj-A"'[usajj ireap BOTH q}iAV paTJiJ jo UBJjods 3ABq i upniA\ 'u aoi AOHS pauotjnara iH3;i "OS8I "I aJomtHBg m SBA\ 'S 'fl 310 "1 saurer m spBin SBAV 51 ooil Xq PUB UIB3JO aoi spBin oqA jaqo tiousij B PBII pireiSng jo saixeqo 3mx 'Q09I HI -}SB3 rej 3qj raojj sadpaj piTip SIR ut sniBjunoui atn tuojj ;q3nojq 301 pBq A'jnjtrao ^Jij aq} in 3pBq A"BA 'ojaw '^sajajm jo ^jojsiq 3fl}JT B pBq sprjJB aq; PUB S3UOO UTB310 301 3npB3 3J8A ^sqj, •sunquxaqjuT 'ssutow saa 01 '9PBAV -8 'Bpuaig ; ^ 'I^JEa najpnqopnBjS Jaq jo sajn)oid aq} aas 0} pasudms os SBA 'a J3q app a3ioao 'S * * * an} SnpfnBdnioooB q}iBaq pooS 'AJESiaAiniiB iQjjj-A^naAes" aq} qoBaj }sii3nv PUB noX adoq i SBA 5 'ApnBO at]} jo araos ptre 'nosiadut}! jaATiap 0} aaaq ajaa '•^jy 'araoH mB}unoj<i jo ipssng SJW 'J3}STS laq PUB •a3tBo3urppaAvai3Eis 3H} jo auras aABq 0} u3nona Aspni SBA i ,/dous 00} A*aq} 0} SUA\O} Smpnnojjns poo3 B }as J° <1 0 E P°° 3 B }IB}S }ou XqM. •3np£ji}nB3q puB dn Snnreap u*o s}t joj ajqisuodsaj 3q u ;aq 'sjuaurnnas puB TRW }aui aptjxB srq} }mod joj pus , (J -3ABJ3,, aitqorao}nv ,/sapps -prog JtiO an APU,, panft. ap -tjjBirepBaio} naq} 'JBAO pappos pire }id reunq a3nq B ui }nd SJBO pp XtmSl 311 " ai B ^"TH 33 ptre spiBX aq} 3nnreap ajora BuoSrv }noq-B puauj B q}Ltt paJIT o} aoirappnroo B 3}pifi SB* H * * * •SBAV i qinnp MOH -uot}oajuoo 3UIJ A"J3A S,}t JOJ UAVOlEf-tpM OS Xiredmoo B si }t SB }nainai}}as pazis-pooS B apBtii aABq ppioo I MoiDf I 'aui }noqB S}TAV AUI pBq P J JT }nq~sai3oiodB asnjojd pire xoq jaiRoire am }U3S -uii Xsii} pire Xireduioo i , s ipimoj i }BUAV y oj piBS i aouo ye nv •aApssip4i3urj4atsBA\i pire aosjd P3J3AOO-A"JJB}JO 4 JOS B SBAl }J }nq ,{J3A B psq 3ABq '}i o}in uayiq I •aostd B in uid }U3q B punoj i •sa}Bioooqo jo pnBjq A"J3A B IOTA juauiamas Sirpreui jo aoireqo poo3 XJBA B j(q paSSBd I '03B SJB3A\ '3PIOOO B UT punoj aqs pre pireq aq} JOJ Xired -moo B ruojj O0fr Jaqjo * * * •auop aq pmoo }Bq* aaspuB .piurp.. * °? 'a 'S 'B}O}S -nreo 0} 3uio3 SBA\ aqs pire J3q }iioqB^JO}S ajn}Baj B qSnojq} SB* jainnoqBAaux I }SBI aq} Joj auop SB* }i JT }qnop i -saoBjq ABMB op prnoo aqs os s}inof aif} ssnj prnoM j3ipuia}S 'JQ U 33S 0} 3pBq SB* 3qS 'J3}B7 SJB3A" A\3j B 'J3q MBS j aim} }SBt afX •Sd3}S 3uTja}IBJ 33{B} PUB SniXB J3q no treai pjnoo aqs 'no aOBJq 3ai Bq}TA\ptre 'jaq raojj XBAB 3nrnoj uiojj}ida3^o}pua a}isoddo aq) ye SBA asjnu B naqAY }JBO B no 0} a^qB AnBmj SB* ptre qonm anoSjapun PETJ aqg uan -irem aures 3q} in p3zXxeiBd SBA oo}3its PUB '}no aq}}Bij} p30t)on auo 3{nB} B 0}m 3ATp 0} 3tnUJB3I SBA puB^tredraooTBAnuBOBpainof psq aqs '^}TOBAVOI ye TB}idsoq AJTSIBA -tufl ut o3B so^aA" }ara i iir3 B jo papupnaj sm i 'sjappious pire pBaq STIJ uo }Tq ail nan* AOIIBIJS UT 3AJP B 0} 3np ^oaustq raojj pazXTBJBd SBM oq*. }naijo raojj Aoq aq} jo J3}srt2aa m pBai i TBqx snouiBj ppom aq} jo B SBAI ptmojSajoj anj ur •noTTtABd pnEireqi. am J° B SBA PJBO aqx j/njnora B ppoA }T JIB }t aas 0} patq a* JT PUB aas 0} qonm os-piJOA STIR jo }no BOB snoirtABd aqj, npnra A\iaA }t StrLCofua 'aaaq jno ST situ,,, '3}OJA Xaqj, 's TBjaA'as Surpnads aiB X •treo 'TB3J}Tioji raojj SB*, tnaq} raojj PJBO }sa}Bi 30J. 'samn uuaqs an} jo ^OBJ} daasj } JIBO i }ojd am,, IT panads PBH ans SB }snt 'asiu3i-A"inTBid traflUA pBti I }nq 'aureti jaij a}oiA i nan* no sassBtS fan SABTI } < npip I 'noi q}TA ssnosip 0} a^n PJ s3ntto jaujo ajB ajato 'IBS AViap^m noA" 'nreSB am TTBO asBaidf os '3OTJJO }sod ion ^tredinoo auoqd aq} q}TA pa}sn }ou ST anren am TBS aq} pug },HBO I }ng -3jaa& TBTJoraaw aiB -t 0} StnoS aja* raoi ptreqsnq latj pus aqs pauorpatn OSJE pire *}no auiBU}SBi atj} pajiads— astux A"nj UIB onm joj mojjpa}onl) aqs •3ur}unij SB StnnsTj }uEain pojtnTn joj paranssB SABII i strestn pojmtn panrejrtiBta aqs treniiansij B jo asjods i traqm pojnnu PJOA atn jo asn aq} no }naran3jB ^rpnaui B aABti 0} ata psnoqdaqssB '}TspB3J QUA auo jo joojd pBtj i ptre PBBJ ST munTpo S 4 3UO AOtCf 0} 30TO SA"B&TB ST }1 * * * SOT 3pwq jo pB3}s -m dnos }oq paAjas BABTJ prrioA s^pasa Bnsng ye pjBAuajjB B pBq oqA sn jo dnoj3 I 'aq 0} SB,» }j pioo .* 3A\ PBH u"}»o 3inraoo,, mo pBq 3/A sjaqM 3J}Baqx IFO PI" 3t B 0} reoo ja}ujA AUI 3Jom i '}q3ra 013 aq} Pioo os SBAI pajBnpBjS i os TJB03J i JD; I33J am 'i96I '^ B W }noqB XBA\ -ndraoo XJBA pu B in * ail — -J3A3 aif; »„. •l35nreiq IOOA 3q} 0} ^ }il3tn }SBt pnB 'pntm poo B A"BPJJ j aureo uaqx '.Cuopo }sjpnn B UTOf 0} XpB3J SBAV I PUB pip-}no ^Bpsjnqx uaqx ja}um aq} ABAVB }nd 0} XpBai SBA I pire saq}op jsuiuins aoj qSnoua IUJBAV — ^A"BP tow reapt tre SBA •aT}T} 3q} JOJ 3UTA"A ST I }nq 'q}uoui snopudBO B pajreo " iqjnoA jo m > —ABDO) jo S3uoo Jaunffljuillilllilllllllli 3}}3q ipnin B _^___^_ 30j i]}TA painj Z961 '9 aunf

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free