The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on May 23, 1967 · Page 3
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 3

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, May 23, 1967
Page:
Page 3
Start Free Trial
Cancel

aSted ;xau 'SJ3UI13H '3uiM3 UIAIV OO'OOfr' oo'ogr 'P-IE113UE13 pJEA\p3 OZ'EGF'"' -lOQ^T '3pEEa puoujA'Ea 00'09~7 joqBT 'JBHES uupf OO'OGf- jopadsui 'UOJEV & 00'09£ 'japisuuBS UA'IIJBW 00*099 J33ui3u3 *}SSV 'jasBjj uupf OO'OOOT J33UI3U3 'tftjuis 'w 'H 09'£L9 33B31TW 9 s3ui}33W 'aiOBld saiJBqo OZ'689 33B3HW 9 sSunaaW '3UISI33 M3JPUV gg-ggg 33B3HW 9 S3UH33W 'PIBUOCPW ' 08'Z69 33E3I5W 'u3nojq*3N 'V '1 00'69i 33B3UW >? sSuijaaW 86'88T* 69'EST' 'UAOH '0 '1 uoi}BqoJd 'uospJBipja OO'OOZ / ' 8UIOH '°° OO'OOZ- ' ' auJ °H -°3 <uaa X '3 'M 00'5ZZ amoH •°° 'X3JMJBAV BUIIV 00'9ZZ 8UIOH •°° aauiuiBxa iEOip3W OE'iT' 00'89T' ' ' (OO'frS) (00'f8)dl3H 'SB3JJ, '>iunj asiuBf 09"S9Z' ' ' ' TIOHAVd Ofr'OT 'UOSplABQ 33T 00'6 3tm33W daaM '•oos auaoH - pooj CO'08' OO'U' OO'OZ' 00'96" 'niEA J3dns s.pooH OO'OS' ' ' P°°-4 's.^Bf J OO'GG' ' 08'9i,' ' Oi'8' iS'i' tE3ip3W 'Stud 'J3UJBAV sanunn '•inn * u nw -siv 9KT9' , S3I3J3 Ji sailTinn '•AJ3S -q n d "1U30 "N OQ-G9- ' ' ' d33M 'SniV n a --3A3 OO'OG' ' ' » ua a 'sdiUPld J3UH3 OO'Of )uaa janaa sasraios 9Z'98" ' OZ'LF ' 6E'90S' oo'sor '•03 -qnd SSUBAPV A'junoa ' j3.insBa.il, tounoo sasuadxa 33I10N 'qnd wer ' tZ'969' 98'Sll' '•03 -qnd 33UEAPV 33I1°N '•oo 'qn '•oo -q n d aouBApv '•oo 'qnd S3U]OW saa Jaddn 00 - s -[ sisal, pooia "O'W 'auanog 'o "W OO'OT' 'qoox OO'OZ 'zjimjos "? z;pmos '• PB'Z9* ••*""" SpUBT 33JJ X' 'looqos OO'f-ET SP" 18 "! 'looqos -uiuioo 12'Z90T 'spUET 33JJ uiiuoo spire i 'uiuioo '•oo saaqiUBtio "9 98'STT' ' ' ' sauddns 'soag go'OS s3uiuu3f BpuiiBW !00"6 l as ££'90Z" ' " no xa 'SI '}U3UlXBd 'C SUHOA onBiuoinv') WAV 'suos 'Supuud wet Si'OL" '•oo -qnd sauiow saa ZZ'fl' ' ' ' sa llddns 's,naz;nH 00'9T' '•oossy J'E • • ' '13.L 'liaa 'AV 'M CO'I9T' SBO • • saiiddns '"s • • 33E}SOd '30!J ' uondijosqns 00 -2f-3ui;a3M ' Sunaaw OO' 00 -g- • • • 3ut;aaw 'jaidlUS '9 ' 00-9 'uosjapuy 00 - 8 - • • • autjaaw 'uosaa^ad P3 oo'zr OO'ZT" " ' 3uRaaw '3UB3 udiopna 9T'TZ" ' ' " SBtlddnS "3313 09'9* ' ' ' 92/T Wi9' ' ' ; O9'i9' ' I suoa '•00 '3JW • S6 - £ satEdaa "A'X s.uiox 6£'2S9'" 5 Oi'SZ"' ' ' a 3E30W 'POOAV I 'ua;ina odd a o^'og 'SJBUOSIJd JO 33pOT 00'9 UOABT 09'ZZ' 'puns 00 - SI ^0'i9* 65-861 'pun j juaa 'asWJO 'inn. -unw " 3 iv '00'Ot'T uu OHO 'da3M 'atuoH •OO'SGT - 'd33M '3UJOHUB3JOW •Q0'9i SJ3PIOM W3A 'daaM '3UJOH SuisanN Jauanl OO'OZ 3?q -suj -03O iOO'Sl iputara EUUV M33M '30HEJ3A3S 'H 'O ' SJ W •SL'EG apt"!* -ISO -S l' U ?P 3 W 3 ' u uosiEoa ail^a 'Si'£9 EJOO !9Z'li uoyoN U3H3 ^GZ'li 'jajaaa "J^PV 'GZ'IZ Jdoux !92'99 J dou M ' 3n V ! 0°' 08 '9Z'9i 9Z'TZ sauof aissaa iQO'Si sn-ina BjnEl !09'Z9 uosuuor saouEJj !oO'Si saino 13^3 °a ; OS*09E '09'Z9Z •3JBW 'OG'Zif' 'J 100'Oi.Z SppOO BA3U30 'OS'ZTE 3"0°9 3R -aXW '«J33M 'auioiru^S pooo "3lV 6t'E9 xoj sof isnj 'sE3ouiJ3i|i s,3?3aad 08 'TE 'HO »OJOUBB uosuqof U313H !08'9 jajaaa OE'9Z sauof ' 'aojEAaia 28'OZ P3JPITW ' ' sauof ?aaqoa 'land '*H ? "M 0^-62 usuiBsq OO'OT supl -uaraunf'poo.i '- OO'SB 'pooj '3J«ns SJ330A •1Z-6E P°°.i '"O ' OO'OF sauof J3l<Jms ssna 'H3IH 'pooj 'aABS ajng s,uuna 06-95- qosij EUTA -IV 'gS'Sfr I3SS3M -fBH 'Z9'6S l33J-Bd "BIO 'POOJ 'SUOSUEMS 9T'OT suppjaf sunf 'pooj '333 Xsng OQ'09 sauof ^jaqoa 'pooj 'poo^ 'AV 9 '9 69'9 30TI -JO ja?l 3 H 'saiiddns 's,il 3z: t n H 06'TT -oo E113 'iBotpaW 'oiunO S3'1 puEjqasi XSAJEH "dsoH '00 HOOOUBH G^'EES supiuaf 3unf_ 'iB3n;aw ''dsoH '?U30 'J -3Q P3 ^{•'{•OZ JJOUU3PBT 3IS -13 .'OO'SZ puotuia PIABd !9T'SS ii3;suasoa I-IOT !? A'IHBX lost aonaa 'OT'WS u n 00"98 'H309 'I 'O ' OO'Ofr ''dsoH SS'i, snuiBa 3BW fQl'ST Jauiuitj, IV '9Z'T uuv !9G'Z uosdtuoiu. }Bd 'G9'i siassaM toUT ^GT'il uos -uuof uaian 'Ol'Z PtepuawoiM •in J3H 'iBOipaK '3njQ ipruqsuoH -on 3BW !QO'EG saauiuins 7 OO'ET 'qooM OQ'9 OO't ddBa -of 'IE3IP3W ''Q'W '"^33 '£ '1 '-dsoH t 33nBZ 33U3JEIO "a 'W 'teuooa 'W -sof 00'9ll JJouuapBT 3IS13 !00'89 unsno sunaSuV ''Q 'W '3"Jnog 'O 'W "OO'Gl UE310W 3EW !QO'8T uosunof U313H 'QO'bZ 3- tJ J X3JpnV'lB3IP3W 'UOSpJBUSia '-Id 82 "El usiuEsqisa P^ S3uof -oa '^?! -JXW ''inn ' aqino suoa 'GZ-EZ '-I3J33H AJJET '-SEO "AJ3S - qnd "(uaO 'M gV6 uos)jaqino» s T- IO CI ! 09'2I J3 J -inn '-inn -«nw -siv GS'IG •uiA\ '33B3IIW 'ai OO'OE Ja^asa BU31S '33E3HW '3U1QH lEasunj 3HB19 00 - ie 33E3l!W 'IEJJ3UIIUI 13AJBW OO'GS 3PIEH 3soa 'l"3H 'ddoo favVl 'OO'GZ 133 -jBd uaiO 1"3H 'Ian-res oo'ooi n uqof !iuaa OO'Oi sjamuins 'EMOI JO 31BJS ieuia 31BJS 80'El'T Z6'iEZ u'tzz ' *' 'P u na^ ZO'5-SGZ' ' " 'OOV 59'TGZT' * ' J00 <! 'P unJ 0{ ,- OT s-i'Bdaa '-3313 80*6EZ POOJ {?Z'T' " ' ' P°°J 's3Jo;s 00'9ET IB3, P 3W 'qooM % Gi'OET UIJBJ "OO OE'EE' frZ'OE' 'J33I30T EU031V 'XJ330JO ZS'iE 89-60T oosaJO pood Jadns s.pooH '•OOJOPU3 se - t ^ ..... I3nj 's. S6'Z' " ' " S ' JB «I " dlul . wos A-I '•dull 08'9Z ssilddns '3 OS-63 saiiddns •sa3 "IPtL P^E suasiTBH to paAJas SBA 3Av surea} suot{ uno} feninre ato Joj 00*96* ' ' ' P oo >^ '" tja; * B a s.uuij Zi*08S' ' * ' 1 siua' OO'ZZT sjredsa •qid xunj T 'a rooio 'O 'S OZ'fr- • • • SJtBdsa '3313 gg-gj pOOJ 'X3IUI3 UIAJ3 09'ZT 33B3HW '6 uo ia;uao OTAIO ail? 1 s l a - sXog djqsuMOX noran 3ili sXog H'fr u °! u n 'U 'loouos not} 3tnnTBi} 30TTBAPB 02l3pm pBU HP* 3H nt main asn PUB P an sanddns 'J01EA313 3JOUI3«iqM 'H3MJV EJ-'SE' ' ' OO'T '1139 "AV "N 'S3JIX •» 'O S,!-3Bf OO'OZ OO'ZT' - * oNnd aood 00*69 TBOIP3W "a 'W 'suanoa "O *W 09'iOZ IE3IP3W 'lE^tdsoH uuv '5S aij asinoo 'W 'TpetpS ^nuv atR^ asinoo ^aa*-9T 'nasnomaAV 'W •SIN pro? 'iW J° « os '82 'u -IBM T PT^iaO ?nmia}nan pnoo -as — "X31 'SHanOAY 'XJ -o - ssn lasnuo anssrtn paptnS jo jaqraaraAaio B ffe '^sroo nopow auou asijjo s,J3paooaa 3i aouEjnsui ?BU? SuispH Sn pspuoo -as 3? u3nojqM3N Xq :sRzK. IT? Xa) U3UOST3 ,.3.. SSBIO l^tB PIEUoaoW ^q P3P -U033S 5? suispa ^ aq asuaon jonbyi s.qnio Jl°O ' SS °S •ON am }Em UOSBIIOS Kq puooas PUE u3nojqAi3N Xq uonow •pauJBO UOROW auou ,, aspjaxa aurora; Xmiapnn anj m vc^ 1 51 00 ? -IV 'Bo^mioqi 'N TBS J° 3 l- rB lO •H laraoH 'Siw pra I;I W J° nos 'NSI1 '*reTO 'f wJ°f SSB t3 P J Wi uepTtnpaj, sraa^A^ BTEQ - 12 TUdV (TT-00) OOVOIHO SSA -o - •aoaoj 3nRq3TJ pns tsnasiB 'piaijirc 'ssai^ioj pus Ap 3nr> -TOTJ notj-Btnquioo -e si -namooo'S trein aiora loj araoq 'lauieo no; OOO'OS aill 's^ 1101 ^I®" 3 ptre snotiBTTOSin 'sdooii Ainana ^U?B -3s snoissTra i^qmoo &Q uoiuaj '(-oaa sspusg) pjBuaaa o? P3U3JSSB sq •IjaO XBI JEIIJ 3uisraa to papuoo -as PUB u3nojqA\.3N to uotjow UOROW auou :SXBN 'JJU3US 7 aapjoo' -aa 'JiJaiO ' Jojipnv JOj aq s^jodaj XiaaiJ sip ?EI» PIEUOCPW ^q papuos -3S pUE u3nojqM3H ^q UOROW uopow suou :sXEN IP IBjauao o? punj •pBJ3 P33AV UIOJJ P3JJ3JSUEJ; aq 18'Z6T'6$ ^tfl Suistsa A'q pap -uosas puE ipsEHOM Xq uonow •paijjBS uonow auou :sXBM HE :sa.iv •BJ'EO S.UBA sqp U3 HV PIO-iBH P3}UEJ3 aq )i ,,3,, SSEIO ?BU; ipsEiiox ^q P3P -uosas iy i[3nojqM3N to uonow au ° u : :s-3Xv '3-nBaiiJ, uui 0} pa}UBJ3 aq SJttXR SSQ -JTC jp^ft^ B SB Xraaua anj ire qonrrei o; uretqatA Jo ^B°° at B ^0 ST 'tel -saMJO''iS iniTAi^nnOA 'J aouai W J° nos ' '1 treureas ~ (E9-VAD) HMVH AXUH SSH - o- •PI3U SIR m P TO STI"". ssara '^-^ "^ pooj3Ai3SpuBaiBd3id o; psureai pus 'Sufflno |B3Tii '3upiEq .fxj -srd pus 33P30 tn panTBJ) SBM ail 'asjnoo 3jaaA\-}u3j9 aifl Sntina '31 -^W POOAY piBuoai 'H ;B asmoo 3tn -^ooo B papidraoo 'XapaiW 'SfflV P3 'siW Pire 'JW jo nos '1 -U033S J? PIBUOO3W •suou :}uasqv PUB ppuoa 33U3JAVBT 'W 'V PUB S31JBIIO 3-13* ssoqj, ^UBUiuanofpB o? }UBnsand }3ui sjospuadns jo pasog aiii NOISS3S AHvnNvr avanosa i96T 'E HHdV AVO HXN3A3S 8U133AJ8 10 1 I I, I •jsnSny in anrfjainos STUI SAVOUS aiB jo Xp^i ino o} ;narad]ip s}j joj aSnBJiB pire naq o; ;uassid SBAV 's XBH uoia IOSBW 'meuidBqo uAoqs aq TH* .^JH sppo iawaa.1 nrni aqx q; A"q stoBiSoid uonranpa auj jo ano ST noTJEpossv Ji'eaH nBOiiaray aq; Xq paiosnods nreiSoid aqx ./sjpiJ,, asaq; ysnfe -SB ysfsi UK> aidoad aq;pnB asreasyp , ssnosTplTTA -UTBOJO nosuBig i 'npmip aij} moij PSAOUISJ SB* tpq uoanuo B aAiaoai up* J° Won npinup UOJSSTOI B 'suosiad XUBTH jo 3Apwadooo aq; TI39 HOHOHO m 3nrpirnq uot3^^ aq; 3ui;aara qni aq; ;o ^an3 t aq Bno3ry 'laflnqos uqof *IQ

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free