The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on May 16, 1967 · Page 2
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 2

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, May 16, 1967
Page:
Page 2
Start Free Trial
Cancel

jo 'NOlONIlUna M •3'N 'saidva 'S3NIOW S3Q • SSVID 3ismr MON nOH 'suiipjn|-| '(- puo jd — ui sAdUuoj jo qjnog) S.VVO1 >1NVH CINV'I •ABpoj sn 33s "spaau A~[iuiL'j puE UIJEJ jaqio joj jo sjuaujOAOjduii a>j!;uj 'puRj Anq 'sjqap XBd 01 puE[ jno.^ uo UEOI Jsoo -MO[ 'ujjai-Suoj E joj -uBoq JJUBg pUB'J B JO SSScjUBApB A"UEUI jo auo si siqjL -paj;iui -jad suoijipuoo oiuiouooa uaqm jsEd aqj ui saiuij jnoj paonpaj A|iJBjun|OA uaaq 9AEq SUEO[ SulJSIXa UO S3JGJ •ssaj aq pjnoo jr puE'j [Bjapaj ui 3uiA"Bd aq noA [JIM . •josiAjadns ouoz p3}inoddB SBA\ 'Sirfpua^B uipquyw uo}niV 'SJPJ PUB -jju PUB 3j3q -ua^euqos uqop -sj^ pire -jj^ 'sptreSjaj uqop -sjjv pire uiv 'x 'a 'SJW pire JO}SBd -iW PUB 'jpj '-jp PIOJBH 'SJW pire -jy? pJBqoia *sjw PUB - jw Tf ' S ^W PUB - JW 'irem uoujaA "SJre ptre -JM ^W PUB -jpt '}P3}S -jaig 'i}jaH 'ajoui3}}iqA\ jo •}S }B }3nbireq pire AUBJ 3uijds TYi 91 0 5 B p3}U3S3jd3J H3A\ SBAV auJSAin jo UBJ8q}irr uoyz JW pire } }U3ds 'S3UIV 'A}ISJ3ATUn 8}B}S BAIOI JO qdssop q}3g pire pire '-uuiw 'niBd '}S 1° s* Sumonoj aq} jo UO paUJIl}3J PUB 3UTO8A3 ABP -UJ "UUM 'UO}IJBO UIOIJ P3AIJ -JTE 'jenanW "1 'H ' SJ W PUB JO}SBd jo uospirejS puB J8}q3nBp JOJ S,U8UiaDIAJ8S ps}UTEd pBq sq} }Bq} paounomiE }JB*8}S ' SJ W •S8ABJ3 S8SSOJO r~ <^~"-y ~ •— •v ANVdKOD AXinKNV QNV spaau SDUBjnsui a;i[ oj qDEOjdde pauuEjd e jnoqe ajinbut osiv a3ams urn -ueoi SM01S3ANI A oj ji puss put 4 uauiasti PB ajajdujoD siqi dip jo nooq sn7D3dsojd e joj saojAJas Suueqs lljojd pue uojsuad HflOJ jo) jojnqijjsip IPUOIJBU OAfsnJDx 'ONI 'S33IAH3S Q3IJISa3AIQ >.^«w^iwfeffl^5asi«^2ffl2S&^s2»Cffi pire A}qon PBBJ aj3M suiaod •3uipB9J B 3AB3 -[B3K! •}Uiq II3PJB3 B IBTA P3J3MSUB SB* IJBO f[OH •SJN pire }p3}si3ja < s}san3o«}piresjaqui3ui 11 ajaqx 'pspisajd '}uapiS3jd 'Z ao?IV -XBpsjnqx II^'I ^1 }B }3UI X}3WOS IBIJOUJ3M •XBpsjnqx pirc 'ABpsanx 'sainow SBQ ui iioi}ii3A -UOD TCIUIUB SJ3UIIB(1UI3 pUB JO}03JIQreJ3Unj BA\0] 31]} p3p U 3} -}B ajp^g U3j|\' -SJM pirn -j^ "P3}OBJ}X3 q}33} 3UIOS 3ABI[ o} 3J3in si SH -ABpssnx }SBI 'sSpoQ -}j 'rc}idsoq uEJStnm 0} P3}}BJJPB SBA\ UOSUBH UI|Of dpq 0} SOIBO Xaqx *3uioq TT°1S qdren aq} m SJO}ISIA J3UIJ3 -SJM puB u }jaqoa Aq paAjas SBM qounq •sainurejJisinpiresjSjH-^iTB joj aq} }B piaq aq rtT* ' 3ui}JB}s '81 annp aq nT* qnp aq} joj apBiu -Supaaiu aq} pBaj '}}aj '}uapisajd aqx '8 ABW '!IBqA}p auiaAHT oq} in Supaaui Jiaq} piaq qnjo H-f- ja3Bg aujaAnT aqx •ID pire ''in 'PUBJSJ 'suos stq q}iA\ 3An 0} auo3 SBq AJBUM 'JW 'osfB 'sSuiqsnunj J3q}o puB ajn}iujnj ppqasnoq pasBqojnd 3H "asnoq" }auiui3 aq} pasBqoind SBIJ jo Jsu3BA\ pJBqoja •3ui -U3A3 ABpsaupaA\ auioq aoua JBIO aq} ui sjanBO aja/,\ -USA jo uaspi>j A\3jpuy 'SJJAI pire •JJAI '3UIOq }B 3upS3|BAUOO SI 3H •j[aaA\ }SBI amoq SUIBO 'aSpoQ •} j ui fE}idsoq iiBJaq}nq ui }uar)Bd B aouajBjo psuiJijtioo SBA\ 'sqoBq -uojoau}joja}q3nBppirej3 'JiBig BJBIO 'JTBig -UIA\ -SJKI pire uw 'AIIUIBJ pire J3}q3nBp Jisq} }ISIA 0} •OSJA\ 'joijsdng joj ABPIJJ }jai qOBquoj£) JJUBJ j 'sjj^ pire ujflj •A\OJ SBA\ BJBIO 'S^W PUB q3iq UOA\ -SJH -ZUIH -s jpj pire A}npn aAB j -SJJAI Bf - SJK 3J3A\ s}sano •qDBquoj£) jprejj 'sjpj ifjiA\ ABP -sanx }sui qnp PJBO Q0£ am PUB jaSBg SJOUOH '}S3n3 B SBA\ ja s^Bqapun 0} }U3A\ •A\OI '}unn utA\p3 -SJIAJ pire q3iq aj3A\ PUB i}P }jnooSu;ABid}uads SBA\ uootuaijB 3i(X '}unn uiA\p3 -SJIM '}S3n3 auo pire sjaquiaui i\ aja* ajaqx •m -d i }B ABPIJJ spog ui SJBO IBiJ3duii aq} }B uosqauni ABJAJ TBnuirejiaq} ppq qnio -p -p aqx •J3ATJ TddlSSISSJIAI 3q} uo Suiqsij pu3^33A\ aq} }U3ds puB A}j3H uag 'UBUI 6981 aouis - ,,jsaq aqj .jo •spaau ui /4{|iqosip puo ajj| jnoX psiDjddo {sauOLj 'poo6 D 4snl — s>|D;ujui|6 jo 6ui||as S>|JOM 3.J1] /Aoq ^o 6u|puojsjapun UD noX 3Ai6 04 qol AUJ si (| •433UJ a|doad 40 Xjuolouj aqt U3LJ4 'J3L|(OUD JO 31UI| auo JD siqt pins aA,noX puojsjdpun l 'SSOJOJCM qog ja}jB Suipimq uoi387 ss-ep jojuas aifl p-eai Xj'BjV '^uapisajd ss'ep joraas 'jta3tre.i,i piEd fjuapisajd •eoirep aq} ui ppq SB* sjaq}oui SSBP joiunf 8in Aq psjosuods A}jBd y J0 ? un f ' SU W? U3a l°0 ; s3moui -3J30 JO J8}SBUI 'U }8nbireq i ,,'sasoa ptre }q3r[ aif) Xq psqsnunj SBA\ aoirep joj oisnui '^anbu-eq aqj ,, UO sauiBf ' Suipino ^ 3A^3 pire Xoaudoid -lojunf auiain auj, -9 SBM uiojd joiuas - 3NH3AOT S| •uo S3{ooi 'juapisaid jjouuaptaAi ua>i ani* 'fEdrouud SHV 'uanv ui^jg uioij PJBM^ jay SuiAtaoai aAoq^ UMOUS si aug •jaipBaj ajtv)Bja}T[ U s ll3u3 ire auiooaq oj si jEoS JaaJBo jan 'T;A\OI jo X^jsjaAiun atf) ?B sa3^n3irEi uj JOUTUI pue iisi^Su3 ur 'S'n a 'D in ^TSjsAiun .10 aSafjoo pa^tpajooB XITE J'E pasn aq A^UI pire sj^a SUTJBAOO PJTJMT: jT;aA-jnoj ~e si ip^a 'sjap;ap pasniotrejj PUB saaXo^duia sajujs P3?iun S H 1° Joj sdnisj^toips a3anon OA\J jo uimimnui B sjosuods UQ-dCTS 'J'eaX -Buo3]v uj - UQ-<IEUS jo ^Ji;ipisqns B '-djoo ijoipiapiayw ain ;B }ua3^ Surswpjnd pire }ire;stssi; si ja^uois ' J W '^1 'uuoSiy 'ja^niots sanw 'SJ^ pire -JM jo jajijSirep aio si p:re jo Suiotrep '(janmp pire oireid) otsnui apnpui saiqqoq •}saj.uoo C< T;MOI sja;ua uaifl JBUUIM pijjsip ai|x '^sajuoo pu;sip aifl oj jauuiuajoj }sa;uoD B ,/T;uo3rv ssiw,, jo ann ain joj a^pipu^o B aq np^ IOJBQ 'eunf uj as lEiiopoAap SB SUIAJBS si jBaA siq} pire ijojnqo UBJai[}ni }SJij aij} jo jaqiuaui ire si 9i]S -sjBoisniu PUB suorpnpojd or|BuiBjp qSin Buo3|y Jnoj in pajBaddB SBq •auiif ui piaq 3maq iBApsaj pireg moj TBniniB q}G2 aq} ui stJ]3 Q6 ^ia}BuipcojddB q}jm 8}aduioo in* aqs 'q3in Buo3tv Sutfuasajdaj 3}BpipUBO uasnO pireg sy 'tBApsaj ptreg BuoSiy aq} joj ssa}soq uaanQ SB* aqs' 'jaqo}OQ }sirr -/.g-ggGT Joj uaanQ pirca papaia SBM aqs 'SJB8/{ OM} }SBd aq} joj pireq SurqojBui aq} jo a}}ajofBiu SBA\ IOJBD -sa^apBO PUB snjoqo paxiui 'un;a} a}Bqap 'qnjo daj 'VHJ 'VHO r Vi j "! pa}Bdpr|JBd XiaAi}OB SBq aqs sjBaA poqos qSiq jaq SnunQ 'SBrjupoB A}nmuiuioo pire ui pa}Bdpi}jwI S^BAVIB SBq IOJBO 'poqos }B sapBjS do} 3uTurE}UTBiu sapjssg 3unnuija}ap joj pajapisuoo OSJB BJSM djqsuazi}io pooS pire djqsjapBai 'saioos }sa} q3jq 0} uoi}ippB m -urejSojd diqsjBioqos }uaw I^uonBN aq} qSnojq} -djoo spox uo-dBus Xq pajos -uods diqsjBpqos aSanoo B papjB*B SB/A 'looipg q3iH BuoSiy }B joraas sag

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free