The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on May 16, 1967 · Page 1
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 1

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, May 16, 1967
Page:
Page 1
Start Free Trial
Cancel

V «* D Q AVQ V SHflOH « N3dO sasaao WOHS - S1V3W Q3MOO3-3WOH oo 01 susaao :QNia niV3J 31/HM -3 5/173 sAopunj 'Wd 8 - 'W 'V 9 u NOON VNO91V NMO1NMOQ 3JVD aoNnoi IIVDIDOD woou oNiNia aivAiud SAVQNOW Q3SO1D •WV l-'WV8 SAVQNHS 'WV l-'WVOl 5AVQ)I33M N3dO 691 - 81 SAVMIH 'JDf 3JV3 S.NVA ZSL6-S6Z woo* ONINIQ 1N3WNIV1JH1N3 3AI1 S1IVDO03 0 E = I I - 0 6 = S N14O WOOH ONINia 691 NO 'OS S.3I1WHD aoNnoi IIVJDOOD swooa ONINIQ BPT-^ P 118 ao °H aaoasvoaows SdHIIHd 'OS NO 3SHOH NOSNHOr 3H1 •ptmojB VNO91V "I aam •s3Niow saa aaian jo '^daa Xlddns a^OJO 3 U? > E pun sa[tj 'SJIEIIO 's>|S3p 99 i9 6i 9AOJD 3I3B3 jptoquinn ONiaOOS pire 'Buo3iv ';3?uns pire -iw jo uos ';3puns UMOJ3 [>ES ui 3.mjiujnj aoyjo si T; SB '-B XOJ3W qdssof •« inM uonisod B p3}daODB SBII J3U1T3H •93BJ3AB qSiq XJ3A B painBHB asjnoo TBUK13J03S sip in S3ipn;s J3i[ 3ut;3lduioo 3ItqA\ -i96I 'T2 n^V uo 33anpO TBIOJ3U1U10D OJB3PBW UIOJJ p91B -npBj3 -BI 'BiioSrv 'KJSBJqaN 'M 20Z 'J3U1T3H jo J3;q3nBp 'j S| SBA\ PI3IJ aq; jo ;S3J 3i|l -pui'iaa JBJ jou 3AOJO 3I 3 B3 PUB jpioquinn )ti3Ti:J}s puooss aq} 'n J° STB30J 310 3AE3 S.UOSIQ 3PBJ1 30U3J3JUOO TB-HU30 p:nuuB 3tn UT jnojmis B oj sSopnng s/EUo3rv pa*oiTB uos -TO ^I-iBW SunoX ,tq qstUTj B pimo* 3i[ usq,tt s;nrod -U ?° 3 nuRun-U •injiJ paoBid HIES; -Z ain an'I* '3IJBU1 3pd sin nr ;SJTJ 3upfE; 3noQ SHV J °J AJUQ 3|!W "I aq; o;in •S;SJTJ ja;sqaM 'uonsqs UITI SBAV -Ujf;33N 30U3J3JUOD 3IB -jojjad TBnpiATpin 3inpuB;s}no •;aaui TBn B joj XBP SUTAIOITPJ 310 3Jn -s;auiui3 o; IBABJ; sqdos-qssjj aif) PUB ^Bpssnx) tapo; •ajaq o; jowd uiB3; JPBJ; atfl no SBAV " Z/\ OZ B mi* duinf 3uoi air; UT qUTJ SBM Mo;STjg UOQ PUB -3J 088 9i n "T iRJn SIR in pJTin !A"EPJ 3HUI puooas !;uain3JnsB duinf 3uot aq; in ]Sirj 'Mo;sua X3H 3J3* 3UJ3AHT JOJ 3UTOBH •pT3TJ 33JBT lf)0£ SBM BJ{UO;U PUB UJ9I sjsAja UTMX -sSurpirejs nres; in pjTq; dn punoAv pnB SUBJ JBpso ;B ;saw ssBt03;B;s 3iR UT IBJTJ PUB 'pino 'pnooss ';s.nj B paqqBjS urea; M»BJ; s,q3jH l|dOS-HS3JJ aOU3J3JUOO aH -UOSB3S 3(OBJ} ;n3Jjno aq; Sin -jnp jairjnT joj pjoosj SUTJ B in pawn; SBIJ poips q3tH BuoSry jo a;BnpEj3 W6I B ';3puns I SI il IZ OE uo;duiBH aonaaajuoo BAOI ;q3re.i;s j Jjain UOM nauissjoN sir; SB uai 3nui-2 3UJ "I P J TO PUB uru 3TTUI 3q; UJ PU003S p30Bld 'qBJOO -a'a '333HOO J3q;rn ;B jojimt B 3 SJOfl 3JPJS U| 91 P l qsrj aqx 'z° S '' 5< tt 9 qoTqA iRnoni STIR 33fB7 uamreH ;B ssBq i$noui33xff[ B ;q3nBO no; -OTA jo STABQ (sSSif) uuaio ssva •aajiR psjfTBA PUB oi V° jporjs on* 'suBAg jo s3uTJ3jjo aq; mojj S;TT| SSJTR Apio paSBttEtn ssTiraqof sqx "SI 3tnjjTqA snq*. S3JJEM. jo JTBd B ptre s;jq SATJ dn 3nuT3 'nrm sq; UTBS o; ntq 31R UO ^BA 3nj IfB ;U3Al 33JSBA [J3PI3TJB oplt nqop SB psjoos- uaiR 33[SBA *3iqnop B" pa;i3q sj3TQ3tOTQSBpinR o; pssBqo SBA PUB IOJJ3 UB uo ;SJTJ psqoBSi 33TSBA 3A3K usqrn J3;unoo SurauTA 1T31R ;o3 saranqop aqx 'UTAV atR ^Od o; 3utuin Bipca puooss SIR ur tnu B 3uT;unoo 'Bpuoj ;B ;u3in -Bujnox PJJ^TQ 3q; UT -p3A\ s3uiuui auro UT 'o-l paimop yojouEg jo i 'an 'nosBas sjq; jfiBin ;BIO dn o; ;no aq TTTA ;nq 'jatanms jsrei 162* o; psddjp 'trBuniSBjj B SB tre STIR ajojaq X;js Xjnp naas SBB. dno J3 STIR jo aa,in; jo OM; Xino '3PO nonjaA PUB XajtBa ajfjw ^rai -IV JJ3f 'SAETT. 43U4SM 6u;uu|-DJ|X] SdIUUl|Of isspopu piaoiad £08' prre - jrjBTn-JB3A'-3a;n JOJ '9-iT 3J3A STBOOI atfl 996T in ptre piooai ^-il B i punoi SIR UT 3rmnoo ssoi TBUTJ iRTA 'g-6I dnSmpum JOJ PJ003J ^OI-UOM. AV3U B P3USTI qnp 9961 s,3t}suqo •XjoS^-BO 6S-0?- 91 B nT ; 31R pUB 3HTMOTCI jjSTjq iRTAi S}noj{jOA TTBq3SBq ps L ppq o; XSBS ;ou pnf [ - oo; 'srasiqojd jo S;GJ SSIVBO 3A 'JBJ os UT uaaq snq ;T ujsflBd aq; SAVOJIOJ XBJI n •qnp SIR no sjsjptjs do; SIR 3q prnoo ads 3 PUB s i y o d s noa'sanof raoi aja* XBpnon pa; -03dx3 saaqraara pBnbs jatflo •Ha* Xi3A ;TJ X-Btn c«qnp iTBq poo2,, aq; 'op Xaqj •qSnojtR araoo HBO (iRoq jo) iaq -BOH jo nasjapaa Jatflja padoq ST ft -punou! aq; no nBtn do} siRuiBtirai up* A'lpawnoptm adsg •s2opirng sq; .i°J ja^rejs puoo -as SB ;ods SIR ioj ;no ;j an -;BqnTAv jaqaog 3ABQ PUB nasaap -ad 3TEa aw s^ooj ;T "jiiasaid ;y 'aamums ;SBI aiqnoj; a^n rarq 3AB3 qotUA ma;T tre - jaqo -;jd puooss B ST qoEoo sq; 2up -BJ suraiqojd JotBtn am jo ano •paonpojd JSAS SBI[ BSJB STIR ' uainaseq pijq; Sutpiaij ;saq aifl jo auo 'jaXan ia2oa pra 'X^id IDT* sanosim saraoo otjm 'JJBH Ja3og 'sraaiqojd SntH^q 3Bi| OIJA jap -I3Tj}no Xptrep -B 'a3pupiog if tioseas 'spnBio moi 's -on jo oij; B papnpm 0-91 B 'aarauins }S ;B PBIJ jaAa I3T.ITUI B pjoosj atB dn paJHEip oqA 'adsa spnpuj uattuaflai s,ariSTiiD ,,-3nn; STO paJpojJMO aq oj 3ABq nm fem snado UOSBBS atn saojaq suoTSsas 30t(OBjd uj op XnBtisn aA sSmin oisBq TWSA -as SIB sjaijj, 'aujaAna TB ^ -ti.3 spn ST aauado ano 'PBJ nr J3TIIB3 ^BTd }JB^ 3* ,, 'p3ntn;uoo atj ,/Xjanrj 0} 3ABq n. a A», ,,-qnp poo2 B 3ABII pTnOTJS 3M,, 'TOTJB}]Sail 'PTBS aq 'sjosdsoad •uosBas Stmnoo 3t[> 2iiTJTips)oadSojd jnoqB in iwvop 3IHJT B aq 05 IRPH ipBoo joadxa p,no-< '.{ sin^P ITBqasBq jo; jjodaj o; paj -oadxa si jo pEtibs B uo uattLia? -jai 3irnun}aj SATJ Ajno ujnjay :s||ua suadQ s^oppg IB UBUiqsajj B ST ans PUB .^TSisAran aJfBJQ }B ireuiqsajj B *on '9961 «T n3sn O P^ 3n W 9J8AV 0 ^ 'uojtnoyj sng pnB 3IBQ 3-re 3mpu^ OAIJ ain PUB 'pa}B3S SJB uaanQ ptre 3uTH sjaods i96T am 'aPP?TH sorug A"q 'ajmojd aAoqB atfl nj •JTBJJE TBnmrB ire ST « -sjnspr^s looips ,{qppiI30irea s^iodg TBninre 3in Tie 'V$™ ABparcjBS spods psnnm 3J3* adSH 2TBJD pire uaspntrs uaanp 'gu Z961 '91 Ao W 'Xopsanj, sauio w (-DI) ouo8| V -j

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free