The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on May 2, 1967 · Page 3
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 3

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, May 2, 1967
Page:
Page 3
Start Free Trial
Cancel

VMOI 'VNOO1V 30N\/ansNi ivniniAi HKISSOM NO 3OV33AOD 13HNV19 1VDH3WWOD • SH3NMO 3WOH WHOISCINIM oinv Ainwvn ONINIHOH : Sd33N 3DNVan$NI 3131dWOD HOd MON 33S •asdB[|oo o| s3uip|inq asneo pus sa|iqoiuninE H|| ue.~> ipiq.« o.insspjd .m: ui sa.iuajajjiQ (Z) •JIB aqi q3nojq) UMojq spatqo mojj pjszfiq snouas i; a)EaJO qaiqM ptiK 'sSmpimq Ao.i)sop 'sn.u] lonjdn ipit|M spinm lua[oiA II) in.) J/M.'|| A.JIH inq 'x .Illoq .l.ill SO||IU !>l> ») A".II!UOI)E)S .tfi.M.iAi; .innq .lad K.)|IIU ut> "I K i|!|)i.u ui .)|iiu i; .WAD sqiE n.'A nut' liioqi: s ! 1 HP!'« -iiliMOAB .II|,L s.illll! irjl; .lci| |UIM\.IO| .i.MUII \~IMU A'jlfJ )IH| |I"IK>| JM!'.,.I.M.' .)i||i s.)|UU 01- "I Hi 'Ml' ;ns '!l •|SJAH||I10S ,111) UIO.Ij A| JI|| WIM 1*0111 U| : J3AVJJL -jo uoi s.nnn| I,«1 A||SD[\[ |MU.)...in K ..AIM) n.)||" -pi>'V -"1.1. ll " I" l )1: '" sl " """>' sjiiinamo 1 , .ii.'.iililir ipnop A\.iii|-\>;do| 'npiMjoi i: .uopq .ni"i| uy iu.isj.icl o.n; spnnp ui.iii|s.i.ipuiu|i .HM|iiui!..| •j(i| iriMi||l,« .lii.uo •••A'cp M.MN A'IIIMII M.IA.)«H|| \>|^ -^ni'iii •3iiiu.>)p).ii[i H I 1111 ' V P III >» A'i.ijq)iin-i q|iA\ s'Ai.'p V,|.MJS 'inn jn sp,ilpiiiH| |n .IIMU .'i|| .^i| spunn-i |i U| .ISIIM 'i..q.\\ P""i-> j.ipiinqi i' I" .'^iM| .iqi um.i| q|.n:.) .H|l p.n:«n| tiiupii.itx." pi"-' : opBuao j^ B azi 05 pin- ii.i.i|siMi||.io\- ^ l ll J" ' ; l- lt:d l " • sAi;p jn .w<iuuiii rl """ |l: U " U| S '"'"' A Sl)opi: Ji|l II.MII .wigs- sp.no.»J .'q.L MO H inoqe uolli;ui.iojni II;.I,)IK>H (W|i; pm: .."-'I inoai' suoi)so33ns IHM.IIIH .i.»|I":.'A\ J" A.IIJI ,||i;,,p j» OJ!| u-WAMJq "-' AI.IJIIS.. i>pi:tuu| IUIIS t: s-i .H ( i[.)y P1 n °0 •saJ3B':i9Jo stsisuoa A|p -lJuo ai|j. -saJJE u-iftfrfr -moj 'si|Jiioaoq ui:i!|i"' 0 - I 1 at t j ampniJii! 'iwpu"'I J^l 1 •5JDOM auoq jo UDSIO stj-ino -S pire -JW PUT: u °l u3 ^ JO -saw pire -JW CA\OI J° »oi)traAiioo tiojuaj IUD.IJ iiooui ain .IBAO padumf }T3iO *oo aiO jou .10 jaqjaqA\ uo .lapuod jqSiui noX 'juasajd aif) ?e op 0} 3uiq;ou aA^q noA" Ji,, |Bj-|iu3 pus ujoijinos 'iuo)SJMpim aq) ui A"|ju3nbaJj ]soui uaddeq A'-iqi Jra.t sqi jo yuii) XUB je sa)B)s patiun aqj ui D3B|d A"uy •S3[IUI 1BJ3A3S JO 9DUB} -sip K Joj pjBaq aq UKO pue 'sauB[d.i|B jo spojpunq Xq apBiu asiou aq] Jo tpJO)A\oiq e jo .IBOJ aq) o) JB[IUIIS s| punos aqj, •piinojS aq) pJBMO| sjaMO[ opsujo) aq) SB Japno] saiuooaq pue 'ljo|B si opBUJoj oq] uaqA\ IUJBJ si asiou aqx -opBUJO} aif) ui spui/v\ a'uojjs aq) A'q pasneo si asiou s;qi 'asiou 3uueoj snonut; -iioo s]i A'q si sajjuis )[ ajojaq opeiuoi e 3uizm3ooaa jo XB,\\ jAiiisod .<|iiu oq) inoqB -'opfiujoi aq) Suiaas &\\en^e UIDJJ apisy 3uiu|q3ii jo soqsuu jouq Suunp AIUO uoas aq UBO spnop aq) ,>sn'i:.>aq ||n.iijjip 3J«iu si-)q3iu IB opBUJQ) B jo •eaJB iB3i)UD aqj ui spuBsnoq) oj UORBU -luwssjp io| SUOIJBIS uo!siAa[D) PUB oipBJ 0) sauostApe XB[3J o) jo sy«loi [Kioads aAiaoaa o) papaau Xijua3jn sauij auoqdaia; dn a!) A"BUI isanbaa (enpiAipui JnoA SB 'opBiuo) B yodaj oj )daoxa TiBa-ing JaqfesAV oqi I1 BD 1° u °U 'uonetujojui XjosiApe opBiuoj •)sa)fii Joj WMJBIS uotsiAaioi Jo oipBJ JnoX o) paun) daaH ,,-asBO ui isnt,, 'qSnoqi saopsujc) )noqB MOUJ{ pmoqs noA paisajJB X[pajip aJB BBJB paujBM B ui saoB[d A\aj e Xmo A - pAi]BiaJ icq) 'auoz UBIUS B qons JSAOO saopBUJOi 'iqSils A'JOA 0.11: uoijR30i JO aiuoq s.auo SuiJiuis s.opBUJO) B jo S33UBq3 •panssi si 3uiujBA\ B qSnoqj uoAg -opaujo) B jo q]Bd aq? o)ui H3Bq SUIUJIH Xq PUB s)aaj)s o)ui ino SumunJ Aq pauffl "asq JAI:I| auloaj' ;pa)pxo io3 0] dpq iou H!-* II i 1 "! 83 da8 ^ •uoi]3oiojd )sa]Baj3 aq) Suuajio )ue\d aq] jo suoij -jjs o| SJO^JOM 3U1AOUI Joj apstu aq pinoqs uoijBJBdajd aouBA -PV -ipRojddi: S.OPKUJOJ aq] jo pasiApB SIBIOIJJO A)ajES daa>( o) pajsod aq pinoqs ino>iooi B '3uiujEA\ opEiuo) B SuiAjaaaJ up : s9iao:pB j ui jj •ajqEiiBAE )ou si ja)pqs uuois ji [IJIIP JO >IUIABJ B O) SJ31PB3) pUB UDJpl!q3 BAOUiaJ 'UOIpnJ]S -no.) PJOMIJUIJ.I A'i3uo.i)s- .lAKq )ou op )i:in sjooips [BjnJ ui ; sjooj pa)jod -dns--A|.iood L o3.iKi qi!,v\ swnisv.MWAO UNV siMniaoiicnv CI10AV 'Jiqiwod iwq.w sjoou -™u>[ Jqi uo HBAV apisui UH JIMU IIII.'UWJ -SMOplllAV UIOJJ ABAVL' 'OpISUI AB)S - p.).).io|U!J.i A|3uoJ)s jo S| Suiplinq |ouq.)s J[ .si:a.in rsjooipgui-jj aoiuo UB jo -i»o|l " oi o3riiii:p •uoi)3aiojd aiuos sjajjo 3uip[inq i B uo MHM op.sui aq) )suiB3e SuipUBjg "E -Suipimq aq) o) pouado aq ABIU opiiUJO) aq) mojj !• osnoq ,«|) jo sap|s aq) uo s.ttopui.tt pin: SJOOQ -SUBM ,)pisui istiii:3i; -uniiiunj AABOII Japtm JOAOO SUI^B) Aq papa) -oid ,)(| sauiipuios UBJ s)uauiasi:q )noq)iAv sasnoq ui aidoaa •sasnoq .ntiBJJ t" Xi.ininoi)JBd 'APJKS )sa(Ba.i3 sjajjo X|lBnsn nni-ui.n -"ll ('•"•«"l HiouiosEq oq t jo JOiuoa aqj, :sauioq u[ '~. ,SA\OG.MIA\ IMOHJ AV.\\V AVIS '3"! -ppiiq pj.uo|uu.i A|3tio.i|s L- ui Aiqsjjjajd Maiiaqs apjsui -laag 'I : UAVO j^ Jo A"}i3 B ui . OUIAC.I JO ip)ip B SB ipns uoiss.Hdap isj.ii.-oii aq] U( »B|J oq 'adBasa o) atui) ou si ojaqj JI 'Z moq J.H! sajiui ot- "1 52 ]noq B ) B P l;al I B DAOtu A " B -iisii saop.ni.ioj, -qiud s.opeuJO) aq) Q) sa t guB )q3u )B UAOM 'I uadQ "I 3J V n °A H AL-IU ipiqA\ SuupBOJddB si opsujo) B uaqA\ O!(B) UBO noA qaiqAV uoipi: jo sas-jnoo a.m ajaq) 'SACS neojng Jaq)B3A\ aq) ')ne •suoijCAcaxD punojSjapun )il,i.ix,> saopBtiJo) 1SUIB3B uo|)jo(ojd [KSjaAmn ou si ajaqj, oFJjna P sou P3 •aiuoqsui.fBH assa .iDiimp .rtpuns a-i saji p.n;iio8q -s.i -no }" 3imi3A3 aq; in SBA\ asirep SinppaAv y aiaA\ SUIXBH SI.I.IBH B png '22 I pire MN "T sjsanS pire 3.IOU1 °P VIUO JL }-E 'upauM .\.IEI\I pire 'i.ing jo Ataui.ioj '.laiclpis STUUDQ jo 3tnppDA\ aio popuaHB -i3ldii|s p.vog •S.IIM pire MW P 'SUI.IBH SI.I.I-BH •S.IW pire MM 'UIBd pirc TJqS.TB.JlI 1.11:3 -S.IIM pirc MI\[ pus A"-Epq^nq ifl 1° Jonoq in a^rrj jaddns ,{T3psjnqi ajaAv ATTOIBJ pm; uasua^TjqOATna' s -rWPUB 'Jj/i •ST3X91 0} du; JTain J° sapjis pire satAora paA^oqs pire ajaiR ospe ^pjaananioT pire SutTjtBg •araoq raoj^nfg irrtuanO in s-)san3 jaddns UOS.IBT punrup3 -siw puB -iyi •amoij jiaq}a5{Brain^ ^aq} ajaqAv i A-BK •aio 'auaSna Joj aA^ai in* sjpiaj -uairsoam 'aoioq UOSJT?I pimni -P3 ai fl ^T s^an3 jaddns ABpsau V jnouuTBj jo jpiaj jjpoo 'SJW PUB 'JH '•araoq s^jBds PJBMOH a<0 m s^sanS jamnp Au 'puouna ^"0 ' S ^W PIE •in X^ag 'sjjjBdg imp 'S jo Stmoi anraog 'J 'd 'H 'SJW P" 16 ' J ail} in SJOJISTA SuraaAa STBJO PUB aq} up SJO^TSTA J3* BTI03TV JO Xl pire imojg rarf -SJH •araoq '•ra -d g 0} z i f oe asnoq uado -jag ' -uns 3J3AV. aojoireg jo puB 'Ji/i pire sjsanS 3J3A W3J9 srauaa 'SJj/1 PUB u pire -JW jo araoq puads 05 ftp 'J3}sai5>OH jo UBAOUOQ 33J03O 'SJI/l PUB 'JW •BqBraO }^ OSB S3J33A OA} paij jBra aja/ft oqa iraaao nrerniAV Tie 3mppa» asnoq uado ire jajpag PIOJBH 'SJW P^B ' 'asna ai3jJA 'S aoiuBf 'SULTEH 'uoqjiaiis -iinoJOQ 3J3* 3mpna} -}B asoqx "IZ TV<*V 9UIOI I J8 'I °T PI3q - o - uaquinu ssijdjns aq} nJjsiAV Biia}S -uassnrasrBa PUB s.vBds aunp — 3nn} unj. uaidjqs 3UTPBN ^ sffBJO - urejSoJd ,, - A\OU papouqno st }Bin pip jaq}ora AUI }BqA\,, aq ITTAV HBO IPH -ssa}soq JUBJSTSSB ' BII3 TO tt sicpiAV J° auioq aq} TIT 81 ABJ/J aq IITAV 3in}33in }xau •3in}33ia aq} aq} }E qouni paAjas sassa}soq a'-IX 'J3q«inu asradjns aq} preq uassnuisBH A.repi - aun} unj jo 3uv\\oqs joj qnp ai[} jo jreqaq in ^JBIO -sjw pajuasajd SBA #i3 v •punj Jaoireo a>B 0} 2$ 3AB3 qnp aqx 'sazijcl pjpfl pire puo -Das UOA ipirep inipa pire ja^oag ;aptA '}auuoq .ia}SB3 apBUiaraoq ,iaq .uo aztjd }sjrj UOA\ uo}}na jo ?(JBio nBp luvoqs aj3A\ jaoireo uo suinj o.\\} pire '}B — urc.i3ojd pire •sssisoq topi q}u\ ' 3'B IB O -°Jd auaSng 's. g aunf jo araoq }3tu qnio ssa.i3 - ONVlXHOd 6U1138|/\| Z96t

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free