The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on April 4, 1967 · Page 3
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 3

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, April 4, 1967
Page:
Page 3
Start Free Trial
Cancel

oinv 'paeds-E "1X0 9 uo}-z/l ZS6I 9X9 t -z/i X31OBA3HO frfiST uauMO auo 'saan Xtd-g 'paads-e ''iXa 9 'xoq apis da?s •« 9 'QSZ-j OHO.3 T96T .................... I3UAO auo 'spBopaAO *xoq '3noi 'paads-^ "IAO 9 'drepw no? >/e I310HA3HO S96T sgoz j. ................... sdEO qnu. 3?q 'MSA 'ssBi3 ;UR '3UO}-g 'aouBJBaddB uiojsna 'qeo uio;sno OOI-J QHOJ 996T uoqET 'saauiiaH 'W •APV '31 Qj7"; 2" ••"""* JOCfE*"! ^Tn^H "9 T6 'coT XOBTES 'Xaujjnoo j-8'68 XaE tE s <a NOIXVUNVS 00'S69'r OSTi' , poo3 smu "dipq up fr DVIlNOd 9S6T , jpps "Tfo 9 'up fr 1310HA3H3 9S6I • • • poo3 smu 'jpps 'B-A '"fl? Z 'NOlSflO QHOJ iG6T. pOOj) S3JOOI DUB suiu U3Aiod ipy 'uoTSsiuistrej} oRBUiojn? 'up ^ 'o?os aQ LS6T SHVD H3H10 , IV 'up j '8A I310HA3HO siaaow 8S6i H7 a 'iv 's-A "IP t 'ooe QHOJ • poo3 smu 'iv '8-A "IP > '3a303A13g HinOJUld siaaow 6S6i S8SJ pooS smu '8pn8ie*o<I 's-A ''<I?pq 'up > ViVdWI 1310HA3HO • • pooS smu 'gpnSieAOd 'up \ 'g 3NAVOSI9 1310HA3HO H 7 H 'IV '8-A 'HIV 13g I310HA3HD siaaow O96i MS j H 5 H "TOM} piBptre^ '8-A ''-IP > 3NV1HIVJ OHOJ H ^i"g<uojssiUJ8U-BJ?paBpirB;s '8-A 'IJY I a S jaioiAaqo I96T 09tJ H 7 H 'epnaiBAVOd'trepas 'IP fr '8 HIV 13H 1310aA3HD - •' • • P«a «M 'H 7 a 'iv "IAO 9 'UPZ oos - ' ' P *P * '88 anaOHSCTIO OS2T.J S66 j 7 Sd ' 'H7H' siaaow i96i ••pnoo ITB UaAod "d}pq 'ip ^ '86 SUgOWSCTlO 'aur3u9 iZE "djpq 'ip ^ VTVdWI I310HA3HO uEato BJixa Uoii3?uj pus aniq wSn 'XV *H 7 a '8-A 'up \ 'tt V*a A3U i do;pjEij -jp t *c 7 a 'up fr 88 -isdns SdlO ST30OW 2961 nC7T^* ••••"•*•"•***""""**""""****""**" * S3JJ4 AOUS pus pnui 'xoq spT* 3uot 'pssds-g '-1X0 9 OOT-J PIOJ E96T 'H 7 a 'OT4BU1O3STIUO 'zge 'doipJEq up z 'OOS UeuAO 8UO 'aa*od ipij ' 3uplo?Bin lopn antq »q3n 'H 7 H siaaow 9 up fr 'apCEtBO OHOJ P z 'N3OVAISX1OA '8-A " ' ' Supionipuoa JIB ' ''1^3 9 ' 98£T$ UBftrasssd 9 ''1/0 9 'NOOVA NOLLV1S HIV 133 J.31OHA3HO S66J' ' ' H 7 H*n°P s T°isire.i}p.repUB^' < lA'09 'upz 'N03TVJ OHOJ siaaow *96i si6T j ............................... JOIJ3JUJ -ai P3J mi* uoaraui 'H 7 H lm lto 9 'up Z 'T ^-™J HiOOWAld UB3P wixa «H 7 H '-strej; -p«re;s "1X0 (, n A^auO i31OHA3HO I H3JJO NV 3XVW ---- oo 06 *<reaio IB9J 'aiOAOHOlOW 3NO1S3DOIHH 96ZTJ ................................ • tan *° T 'H 7 H 'noissrinsmu} pjcpire^s '8-A up z 'I AHfl J HinOWild siaaow m paa 'ojnB 'zs£ 'Jp fr 'OOS aix«l»O OHOJ jouajui IWIBJ mttt MOIPJ< 'pauofl 'Sd 'OBBUibasiiuo '68Z up fr 'OOS-D OHOJ AlNVaaVM 'H 7 8 '3m.Jaa^ ' 8 -A "d;pq up z 'OOS 3KVTVD 030J ireap BJVO ' J3UMO BOO '.191*311 'vns -i^) 9 'irepas -jp » -DOT H7H s 'Sd "BP 95 ' J P siaaow 9961 f H1AO W3/ MOOT auo 'H 7 H '' fly ' EO'E' ' ' * OO'SSS ; TTT-3 auo «-<I ' oo'Eie °IP BJ SS'sr ' ' ' sanddnS "soig 00*901* *" " ojpEa 'XlddnS Si'SZ'' sailddns 'sqqiO 7 3aiS a j U 'AV "N 88'ST"" "uotsuad 'Xoua3v OE'IZ"" "3uipIpqM '"UiuioO OO'ST' OS'it'' ' ecrat- {'i'ggi' ZO'OOZ" ZE'98V 00'T9T' uosduioql jjopuapeuos XJETES 'uosuaSaof 'uosnp?nH onand og . e ........ sJiEdaa ''03 SO - 9ZS ..... SinpiBH 'J 00 - 06 ....... duind '>l 28'9S" " " sJtBdaH 'U/AOJ.Q 'W "H 88 -g- • • sjisdaa '•xvi ssn ovoa • auoqd 'Iiaa 'M. 'N 'XuEduioO WE ez'Tt OO'TEO'T' ' 'aoiAjaS aa^X Buoatv 6E"ST auipioujft ''uiuioo a?E?S OT - 66 - • • • aujpioiiAV "313 aWS -el i0 .^ s -[ XJETBS 'uaqq?A\ ES'SST T1'9TZ 96'8Sr 'staana 00 - S3 ...... spunpa 'la^TAV '9 gg-gg ..... • auoqd 'naa 'AV "N orT ..... sanddns '-soaa qa°M OO'OT' • • • " ' sanff 'XaiTAV 'W 'O . ..... - sasuadx3 'uutj 'M OS - 8I ..... gg-i ---- autpioiuft "uiuioo 06 -99 ---- 'El -punjaa 'uBpiJauS 'W ' spuBS ST-E2T A1IO HJJWS *v -a •ujnofpE 3ui papuooas puc paAOW Jauunj J °J Pai'I 8 ' isantaa -BUoSlV JOJ Ai aptAOjd o; Xpms aif) -uoo 0} ipunoa ain 3ui3jn EU03IV -qansinBj -3 Xq ipunoo aiO o; paiuasajd SEA uoipata " E inoioi*. AJ. ai^ 3 H^ 5 "' °' as " 10 -UEJJE -dJOO aiqso Buo3iv o? 3ui -1UEJ3 am Japisuoo ipunoo Xip aiO ?BIO Sunsanbaa uoijpad •aunaau 1 ipuno 3 V 13 " I" un SEM X«o 0} -PPV sw3j3H JO )Bid pasodOJd OAOJcIClB SB* pBOJ[IEa mnos )33J?s JEidod Euo3tv am J paiujoddE SEM XailTM -iaisau.0 •paAOJddE SBM uopEOtlddB jaaq aSpoT asoow Euo3tV •paAoaddB :juasqv U3HIW •uut J MOOD 'l-iaqi3 :sjaquiaiu tpunoo 3ui*onoj ain pus aoaiad JOXBW mi* uoissas alllt auiptoilAV '-uiuioo 31B1S 01 MV "^ a 3mS ' EI auoild 'II39 "M 'N ,\[[E}uapujc uojauuud jaaisais pjEoqu tins u uaq.» ui paiu-i aaa.». 'XAE.\i PUB a^Eis jo pun Sl io 'ji dO"OO NOUVHH03H „.„ ........ punjaa ' Ub a saatiiuaui o.wj. , ApoaJ aq puo M ON dn sjn6A I 3 ! 3H3H 3HV SNVia Q33S 9 SQ33S SSVH9 IIINO S1VO 01 AOV3H WON 3U.3M •pauiioj suiossoiq }UBTd iTaiR uo sao^uioi Avon pff * au O •CT03TV -png 'sureqeio "a UT TOM>I in 3imi3 S3OXVWOX jo s^npreiS B »ou st pire 'looqos aire-U I«s-i aA T n uorl asjnoo v 'treuipoa jo 'V ino U !}jng "if 'aioow apXTO I -IV 'Aqoqos 'd sanref - 'BOIJJO aoTAjas aAiP^PS qjnss°M ,{q 'pa^iodai SB 'saoioj psraiB UT sjuanqsiina -pui3 B 'iptuiqosptBM A;inmnuioo xtiois sasinn jo jospuadns st suing aai -siH ' 33j -sum B praivo} SnpjJOA qjnos jo XnsjaAran am OSTB ST aq pire laqo^a? aotraps aq ajatv* uapitwi^H <4 pa suing aaq 'siW Pie '-J put? 'laqjoiu srq qjiM itSTA t? iruaup ur IOTTOS B s^ aq aiaqj* TO'S 1« sajp -njs STq auinsai n uiTq aAOip oqM 'ajfA s,iaflBi aq} pus stung -9 sal 'laqjoiq srq Xq ;aiu SBM aq aiaq* '-t)|0 TOOTS 05 sraaj, 'ssng ?ioj raojj »ari an iBOTpatu apidraoo n aoTAias Xmie uiojj amoq ST 'suing joireaia'Siyi jo uos *euo2 -IV jo suing -f auio|( uouo6|v Z961 "X sag Ja dd n C

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free