The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on March 21, 1967 · Page 2
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 2

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, March 21, 1967
Page:
Page 2
Start Free Trial
Cancel

'1101X3$ •03 NIVH9 GOi£-S£Z 1 "3 S,QNVH •OOS$ 0} OSfrJ TE jo Xep 'HBUIS jo agjBi 'sjsnb -ur?q "suoiunsj ssep '2un.A\oq 'SuippaAi 's3ur)93ui 'suopdaaajj •spui5( HE jo sar)jed 3up]oog •AM>US ON adojj •sjqo iq Jisq} 9 A[iuiej aq} JJuug '' IIV " S3}BH 2 °1 "WV II mo- 1 ! SBZIHdHOOQ HDHVW NO Q33J VN3HiflN NO INflOOSlG N01 ooSs ynoA HSAASNJV ox aaan aa TDM •OD aaznuaad ssvionoa-Hiiws 1YOH4 3AI.I.VJ..N!3S3Hd3H V 33JJOO « S3HOIMQNVS 13HJ •urd f - 'we g £Z HOHVW 'AVOSHRHl VNOO1V 3H01S INlVd SIAVQ SU3XIUS •u»q3}ii| p|O jnoX *ziuJ*pap| o«l« nix •» 'I* 001 PUI Ti *« St 36 UOOIJ WOOUH1V8 'JJ 'OS DC UOJ nx aoou /i3SHnoA-ii-oa HOHJ 3SOOH3 01 SNUIUVd dlHD H0100 A13A01 SI •tPlot jtoui put |io (i tajoitaj doui duiep r • • • JUIISM spwu JIUN di|s-uou • • • f tunaiouij jo sjn 'pocun 3i|»|d «pcjiu «*u pin idiqi J0|03 aupui|itp ttpnpui -1U03 ti'qjL -Xtuiqunp fcninun puc /inrx) 3u|| -]|jldf jo luijooij su|tura« uiapotu e noX »Af9 •" Sd31S ASV3 tJOO|} JnoX •ziujapoui oj /DM |D3IUIOU03« 'AlD» «4J. ONI83AOD 11VM ONV aavavd BuiuadQ (ZZ) -a}U3nq,L uqof jo XIJUIB J ail! 'Jams; pire pireqsnu. jno jo qiEap aip SUJMOUOJ A"jaA3 ui padiaq oq* plIE SpJB3 plTE pOOJ 'SJ8AOU joj sjoquSiau pire O} s5(UEm najiJEaij pire jsoui jno puajxa o? qst* SSNVHJ. JO OHVO S)|UDI|110 'Z2 q)i* a}ooj£)3Q 3no<j pnB s}inod SJOTO3S 3q} JOJ SJ3JOOS •3un}j3AO a}nnnn-5 B o}ur }na* snrea} aq} os 'sja}JErib a}nnnn-oi Jnoj jo pra 3iJ} }B PB3] 6Z-SE * PI 3 t sjotnas a •sjanj qniD s.natnjaflaa am pajosnods SB* -pus sqnp apEj3 qjjg jo ajdnoo B naa*qaq ^ pa*onoj anreS aijx IIJIAJOD IB pmojo aarei -aq aiSSiu^s aratjjaAO B m sjoiuas UMOQ sjoiua$ I aq} 3nunp sssmsnq jo sina}i snoauEnaosiffl jaujo fEJSAas ssnosip pnB luiBjSojd noretred -xa Suipnnq aq} aouBmj o} spnoq jo BIBS aq} joj snEpJ uo }jod3J B }a3 '• uiBjSojd uoisiredxa Suipipiq uo ss3j3ojd *aiA3j IjBaA pcan joj spasu snq looqos japisuoo !sE3 PUB u° ! 3n J uo -U03 O} OSJE SB* pJBOq "pauuBid j 3ujp[iiiq iooqDS q3iq *3U 3q} o} aoiAjas }E3q SE3 iEJn}BU jo A}mq -ISB3J aq} ssnosip 0} pajEis SB* 'ajaq -03 aoiAJas or I J33BUBUI '3E}UOW a3Bnrepp3}Emtjs3 -pajJBip aia* SHE* XqiBau asua^m os SB* jsaq 3UJ, "}no paiunq PUB pa}B3ijjaAO aureoeq -^w. paaj E uo jo^ora aq} ajaq* jo}BAaia 'dooo }Jtig aq} }B XBpsanj, 'ra 'E QT V»oqB HBO B pa ja*stre uaraa JTJ Jjng - 1HH8 pajajjo 3uioq sauBtes jaaui oj paddn Apuaoaj SB* ajaq BIBOS XBd aqi SB ni* ) soul ai^QOJd si •)! ptre JBaX Suinsua aq) JOJ spBJ}uoo u3is m* JJ 1 ^ }uasajd aq} jo *aj }Bq} }nq HE padoq si }I -anSEA OSJE aJB paniJ ^ °? 3mp33u suorjisod os 'UAOUJI }on 3JE u3iS3J o} SutiniBld sjaquiaui X}in3EJ JO S3UIBU '}U3Saj(J }V •ajaq* -asja qoEa} o} SunniEid sjaq}o puB 3Ji}3-i 0} painreid Astf) 3uj -XBS auios mi* 'jBaA }xsu uin}3j }ou pino* Aaq} pajEOtpui XpB3J -IB pEq JE3X }uajjno ai{} Strpnp +V -IV '}J3qi3 IJB3 -SJW -sssoons B Surajoui -}BS 3IBS }jod3j qnp H-t> MOV SJ3DTJJO 0} }U8S UOT^mjOJUI 0} anp ajaq} psprisqaiddE SB* an •a ATI o} }SBOD aq} 0} }na* XpnajBddB 3ji* siq pnB 3H -Jaqraaoaa m B}o^Bi }B passBd aq pa}Jod -aj sr }i qotq* LVt JOJ ano 0} snp SB* 'jaA3*oq 'aSjBip aqj, •X;nnoiA siq} m sjpaqo jo q}jo* sjsnop pajpnnq iBjaAas passBd aiBq o; pa3anB sr aq •B3JE aq} pimojB sjepgjo aoBad s}jodaj oj Smpjoooy •}Sjoqpnn tldj^H JRJ31S ^Q O} niiv}3J ^nanbasqns srq PUB '-JTIEO 'saiaSny soq TB }saj JB srq pa*onoj pamnSpejJE SJH X)nnoo aio tn paSpoi SB* aq paqstajnj}onsB*}l •()OS'Z$ SB* pnoq pros inepnajsp a X3iuo}jEnBpa}inoddB}jnoo Baid B p3Ja}na PUB aSjBqo asiEj B no XBpuj ajaq }jnoo jouqsip tn sSmBjjT! SB* mSuo on* notjB}s aouias B jo jainjoj 'gz 'Xsppug -% BnoSjy sq} jo ja3uuum naq} 'ia}OH EnoSiv aq} }SJTJ aq ptre -IV a-is* ' J W }B iE}idsoq B ui paip 3H 'IE 'ann -ow }B '{-I qDJBW VBpsanx piaq aja* "BnoSiv jo }U3pisaj jara -joj '-OSIM 'qEuaaN 'i9 •y UdlBH JOJ S3}IJ }Eq} Ai}uaoaj paounouirE SB* }i "89~t9GI JO J s}OEJ}uoo jaqoE3} SE* ui3}i do} aq} sdcqjsd •3upn "g 'o '}dns o} SuypjoooE 'BpuaSB aq} uo aja* SU13}! JO X}3IJBA V '(XBPUOW) 3UIU3A3 }SEI pOUOS 3q} }B 3ui}aani B ppq 0} pa|Eis SEA }ou} -SIQ looqos X}iunujuio3 Euo3iv aq} jo uoj}Bonp3 jo pjBoq aqi IV oi 'UDU06|V-X] XBJ3A3S 3JB SJOAJAjnS •UOJ}BJl }SBd B OSJB DUB 'S'3"O ja}dBqD q}nsso3i p jaqmara jBaX-os ^ s^* aonBJJoa 'siw ' T96T 'Z AM no q}Bap m jaq papao -ajd pusqsnq J3H '}noraJTBj o} paAora pnB paJi}3i Aaq} uaq* TfrGT mm }jng jo a3p3 }sa* aq} }B UIJBJ }J3}3t*qos 9P 3 W 3I B * on siTEq*nopapisajXaqj, 'OT6T ™ }jng o}3tnnjn}3J 'SBSHEH m UIJBJ B no 3md3a^3snoq dn }as Xaqi •}jng}B aonBJJOQ qdasof o} aSBiJJBUi m pa}iun SB* aqs '£061 'H -ire r U O •OSJAV 'ipoa }E '088T 'S2 'a 3 3 moq SB* iqB}S BipXq ai}}aN •JB3X }SBd aq} SniJnp Xpuanl) -ajj pazrpqidsoq uaaq psq aqs •a3B jo saninJJUni raojj iB}idsoq X}nmiuraoo }UOUIJTBJ aq} ^ ST ipjBVl 'Sniujoui XBpsaupBM XB*E psssBd aouBjJoQ -S •BP -jn}BS'UJ-BTl }B qojnqo jBUOpES -aj3uoo }uouiJiBj aq} }B piaq OSIE aja* saoiAJ3s tBJsnna •Xja}3ui30 -d*x }jng aq} u] SB* lEung -SirpBioujo q}B3jqiBD aonjg -ABH q}I* '8T qojBW 'XBpjn}BS'ui-dz }E qojnqo uBiJ3}Xqs3Jd }Jng aq} }B aja* '}uonuiBj 'is "M T " SJ W '}napiS3J }jng jauuoj B joj sa}p TBUjj - •}sod noi3aa XSISSAV stR Xq aja* 3PTS3ABJ3 }B S3}TJ XjB}IIIW ai3B3 'PIOJBH pnB UBID '(3mpjaranioH - SJK) BJUBI i-nrnj? "naraon 'snipir :ootJ3TBM 'JSpnB (^JsSniM 3 - re IO OTOSlV '(J3XBK J 3D J S 3 'sja^sp pnB sjaq}ojq xis apnpui SJOATAJUS O*} pHB '(3}3d) U3JJBM 'UOS B SB na* SB saAiAjns a>ipaiw ' -JB sq} jo jannjA aq} SB* *Bno3 |00lj3$ -tramv 3 <n jo jaqnrani B SB*. pnB n JBA PPOM 3nunp aoiAjas AJB} -nnn m SB*, no* 'JPI 'sqponi jqSia yioqB ni naaq pBq an •Bjosanrnw o} paAora sq naq* o3B SJB3X oi }noqB ttpm Xaisa/i ^ panuBj an *p3iJJBra j3A3n 3 H 7I°M znajoi BJBqjBg pns nos B SB* pns 'Z06I 'S 8 * 3 H oaq papnpm •sjuaraaSnBjjB jo aSjBip m SEA amojj isjannji nojiiuiuH PnB AJ3}ani30 qsiJBd aq} JB jBTjng '3ui}dioijji 'M "H 'AaH mi* npjnqo onoq}B_ . (ABPO^) XBpsani -ra -B 01 T 6 PI 3 1 aja* mtq Joj S33IAJ3S lajsunj •nujji 'pnag 3I3E3 jo }napiS3J B naaq psq aq 'sjBaX oi }SBd aqj joj -SnnraAa paip 'nEAapaAV (amoq) 'S 3i*pni iN u| •q}Bap m uiyq papaoajd J3}q3nEp 3UQ 'ABAUOfi nr 'B}aiv 'ja}sis B pnB '• uajpijqopuEjS -}E3J3 \\ '. najpitqopuE j3 }q3ra fnaso}}o 'UBAI 'nos auo !puag > }u3pjs3Jd 'S3HO najJBM jo ja}sis 'sano AJEW jauuoj aqj si *opi*sni 'BJa sq} jo SEj}saqDJO SDOUIBJ 3q} jo ouios irj paXEfd 'sXBpja3unoAsjqui pns BSJB aun -oyi aq} moJj AiiBui3iJO SB* an •amp jcq} aoufs }y paScuBui puBqB;:daN}Bia}OHmii AanBA am pasBqojnd Aaq) uaq* s^Gt ajaq }joi Xaqj. pus 'BnoSiv "Bjoqi 'sj3}q3nBp o*} Xq psAfAjns si an •sa}B}s pa}iun aq} 0} 3muiooajojaqAB*JO>j in SuimBJ} AjB}npn jo SJE3X o*} peq 3H •BU03lV 0} p3JJ}3J pUB SJB3A 0^ Joj B3JB u3so}}O-apog aq} nr pauiJEj pEq Xaq} jayE iSGT in qrsap in miq pspaoaid aqs paijjBui PUB '9^8I 'T ' Da a '^^A -JON UI UJOq SB* UOSU3A3 -JW •UaspJEg J3}P3AV PUB UOS -JB7 uopjoo pnB PTBUOQ 'l}T 3 T qd3sop 'pjojiai Xog 'uosjoqj, UBUIJ3H 3J3* SJ3JE3qiIBd •s}uauia3uEjJB jo 33jBip ui SE* iad*Bqo isjaunj s,q3noini3 -OW pire spog }B pa*onoj •3ui}Bioijjo uosuqop ! -ABU q}j* 'apog 'qojnqo T f^lO 'B "I XEpuow •ui -d z T 8 PI 3 fl °J 3 * 'SJB3A £2 }SEd aq} joj BUoSfV jo }uapisaj PUB jauiJBj pajpaJ 'OG 'UOSUBAS ajoposqxJoj saoiAjas lEjaunj Aepuo^ 3J3H UOSU3A] 031|1

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free