The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on February 21, 1967 · Page 7
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 7

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, February 21, 1967
Page:
Page 7
Start Free Trial
Cancel

TIA'TTJBW 'IBSSBQ q}na SB 3}n3pn}sqonsXqsXBpjn}BS no pire Tooqos jayB 'spOTiadXpiqs 3trtjnp 'amp looqos jo appsno snop ST sdojd asaq? no ,/}T op nBO SSBP SjjBajC STq} 'anop sq ppioo }t J3A3 JT }Bq} I33J I }Ilq '3JJOA JO TB3p }B3J3 B 3q 0} SttloS S^I,, •}n3ra}JBd3p }JB sq} jo pB3q ' JSO 'BAI XJBW aa}STS 0} Stnpjoooy •janapiBqo B joj ssBi3 n3}pni q}j& SnpuaniTjadxa SJB sjatfjo nps "ssno *an SnpnaAnr SB n SA s^ sdojd pp 3npuTBd3j PUB SnTpTjnqsJ 3JB s}trapti}s }jy 3UI91J1 l|Sj|6U] 33B}S 3tfl 3At3 ni* SJ3AOTJ 'Xtrera ptre sdurei }3aj}s 'nnmpo a3nq B 'S^JBO jaAOTj TBSI q}TA SUOTB 'spnsd ssaqx 'dojpipBq B q}T* SUOTB 33BJS 3q} no ssn joj S[3nBd apjs opaos 3nptnBd 3JB s}U3pn}S aq} SB }uaraap *3n B nTB}noo UJA iBaX srq} sdojd •Z ptre T Tpdy pnB 0£ 'gg qoiBW no pa}nas3id aq tn* 'IOV1 HIVJ iW iBpsntn srq} joj sdoid a3B}S- no VGA s}n3pn}S aq} SB }nara}JBdap }JB s.TreSTJJBO nt J3AO TJB }no 3njddod 3JB PUB X}Tnu33uj •auTZESBtu npBq apt* 0} SnrqTJOsqns SJB s}trapn}s npBi 0£ pnB nopjsodraoo npBi JSJTJ 3}ojm s}napn}S n npBi 'tnjBp pjTq}-ano B poqos aq} qonj* 0} Xqdoj} SnjpABJ} 3q} nrB}qo 0} sadoq 'jgo 'psJJiy XJBW J3}STS 'uitjxa U^B^ 'TBttopBn aq} 33[B} 0} SdssEp TrpB^i aq} 3nrJBd3Jd - o - •q}nom sjq} X}TAPOB jpq} JOJ S3TTTniBJ trBOTJJV pa33TUIJd -japtm 0} pnas 0} anpipani atdniBSjojsjo}oopB3JB pns TCOOT. 3npOB}noo SJB sjsqrasm OWSO SJO-POQ ptns AO}STjg nnp •11505 'EnoSiv 'looqos q3TH jo S}n3pn}s 3q} Xq q}nora aoTA} paqsTiqnd st aVIS 3HJ. napioo 'ajaq} noX aas •qnp aq} jo JOSTAPB sj 'JSO 'UUBW AJBJI Jajsjs TfpromB SOT*} ppq aq niA s3nT)aaic anpipam ptre sag ni *aj aq} 2upBiJ 'jaonads ye 8 pa^Btd aq m* ajBjs 0} anreS iBnjj sjqi 'AlO xn°IS T" paX^id ST q3Tq& anre3 ajB}S-qns jenjonBjo jamrtM aqj s^aatn anreS a^s-qns spo jo jamim aqj, pnBSJ3}sod q3nojq} 2m3BJnoou9Xq saeflirauioo jaq}o dpq ntA aSrenp m XnaM aoBici aa}}Tnimoo ifpnqnd aqi, p snonipnoo pnc ardoad aq} no jjodai m* 'aafliunnoo At«ts aqj spBaq on& 'pjojmBio nana AJEM aqj no saqioj nqop q}jM s}tnod*8TA saSireqo -xa 'iuaj nr AjerioissiTn ireoijamv UB 'qnBJ}S }jaqoa Jaqrej 'BJanreo sq} Aq HIVJ AW « no 3np[io«. (pnnojSjp-eq) na*a tresp pnB laiUW aflstrep pus {pnnoi3a.ioj)pssBoq}n3 ptre trasqonj traiBX sMoqs nopOB do}s ni painjdeo uopBJjnaonoo (*o}STig nnp Aq sopqa) •pnpojd pajjad B ^ aoxngow qjna pire 'jaqoB3} sonnonooa amoq' 'KA8d '3JJBW aonai&Bq J3}sjs 'peajq Suipeanx J° notsujadns aqj 'sprang AJBW japnn Aj}STUiaqo pire janqarna^ag qog }nq 'ON -uoo jepioaiora no 3unjjom sjspnaps ainjnj aiqtssod jno s^mod SB sjinsai aqj aq oj raaas naugx) ino ut -ra -d Q£ : t JOj papipaqos si atuBS a^qs-qns jsjg aqj nj }Otj}STp jaonadg aq} jo janum aq} jJ^id 0} no saAom }ij} siq}jo lantnA aq} aiaq raojj 'ABpsanqx no n*op*oqs aq} nt }aara saure3 o*} asaq}josjo}oiAaqx q}i«. 3^3nB} 'snojdnreqo -noo iBJ}nao WON 'sSopnng aq} poBAomi 0} }a3 0} adoq sjaqmara qoiu* q3nojq} spB}noo Saj^un SopfBta jo a3JBqo ni sj qirej}s Aq}BH -SSBP aq} JOj spe lepg -U3BS pne sjaXBJd S}sa33ns vem !irB}aioes- JOT -*}nappsaad— apnpni nasoqa B SB npjnqo aioq* aq} jo spaan ptre snopipnoo aq} p acreaB aaora -ssoja Mojaq }q3rn aqi pimos B pire sispnnoq poo3 'sia}0oqs poo3 q}pn qnp ,,n&op pne dn,, HE nrea} fljjoquraH aq} pauua} 9A3}s 'qoBOO peaq s.ireSpJB to -d os^i nBTAiuaj aq}daqo}qnpB pauuoj ssq SSBP noiitpj TreransaJj xis pnB snopipnoo aq} no qnBJ}S janjB j Xq ^IB} B p nnsai B sy pa}BTS -mX3 nsSrjJEO aq} aq JTJ& *}otJ}Stp srq} nj satUBS JTB SB *aniB3 sjqj, *8Z 'ABpsanj.no^JBni i 3ntpB3Tsrtn B p jatuu>' 'a}Bp 0} pjooaj snopTmBqo tresaooTp OAD *}H3tn uoissiyy uoiAfuaj asaqj 0} s}cai}%i paprapajd aq 'iuad or naeq SBQ qnarjs aq} jo s}uaraa}pxa pnB amoo nossas aq} jo asop sq} q}TA Hosag jo 3}n3niH 3qj ureaio- nappo am Snnpjsa OSJB pus sassBp 0} Snpieads 'isyudSB sjq 0} neajiiBO o» S?PIA IBJ8A8S pappB qnBxjs JaojB }snf amoq UOIQUIDU^ * '-patprunooiapmi ajB ^rora aiatjM "sajB ja^SBsrp juauum «j3d B SB pdi{2f}^iiG43d n33q SBq 'tU3d 'PBPFIIJJ, JB3tt B3JB SRTtL •ppom aq} uj KIBI apre3iABti }saq3rq aq} *B30B3PTJ, ptmOJB PA3I B33 aAOQB }89; OOO'EI }n«IB 'rouaniv qjnog ni neaq SBq aq }Bnj sxeaX naAas aq} p om} }SBd aq} joj *panopB}S naaq syq} nt san }sa}Eaj3 aq} aiaq* sj 0} 3nrpjoaov iq}XnB 3npp aidoad3saq}jo saAii PHB SUIO}SHO nuoj3i 0} £q ano Xpo 'aaJ} B jo SSABBI aq} ^ f! aino 0} Xjj oq* naui ptresnoq} XjdAa joj t> iBq} pa}B}S jaq}B j •tj}iB3 STq} nodn ajn B 3tiTATT. joj nosB3j anj} atf} maq} *oqs 0} -' snTB}nnoni sspny aq} jo SHD ~ uo 'qnBJ^ XqjBji jo apnn aq} st an •XTttnBj qttBJ}S qdasof aq} q}TA }TSTA B joj BuoSry o} panjiqaj }snf 'oq* 'tuad 'qnaqs }jatlOH I ano }B najpnqo paXa-ipip XTTETU os naas i aABq ajojaq jaAajt,, :rar xg qoaads sag Jaddfj (-D|) ouoBjv—8 J3}sis pnB 'ISO ' sis 'JSO 'P9JJIV 'snpBnSj AJBW J3}Sis •siemj OAD am •">! 'g qoxew 'onoqjBO SBJUOUBOOJ 0} PABJ} *on nui *no33jndg pnB sjBqojTN Bpnn X«ag 'qoSBiioji Xpnp 'inreuuog ni-"3W 'spog aneia 's}n3pms sqj, •jooqos q^IH onoq}'BD Sinqsjsrauia }B s •qa^ ppq '}sa}uoo ipaadg 0X3 pjjjsip aqj }B s3m}Bj' jojjadns paAtaoaj s}napn}S SHO ansp iareqaa 'q Bpyj}Bd 'JanrW ^^M XJBTAI 'apjjq -HO PIEtioa amrezns 'JSOHM anpsjjji ! •oApaj(JJ3}ni 'qosag napn AJBW 'apog anny 'qoBqaoq 3uny 'a aonrep .' un[pis anne -oppnB siBqojiN Is^qaiW 'Siqaoi 3q ITT* SnipnapB asoqx ampauios piaq aq pile SupiBtu 9q} nt nps ST aonnp srqj, 'jan}TEd pajaad jnoX —s}Tnsaj: j3}nduiooBO}trt paj SJB sajTBtraopsanb atf) ajau* ''qaw 'BITBIUO 0} }U3S natn BJB asaqj, ass Xaq} *oq ptre pajjad Jjaq} aquossp qotqAi nr 3JTBnnoT)sanb B U3AT3 3JB sjnaprejs jajnduioo B 'noTiBAonnr S.SHO o; p3ti dd1B s i s ro .,' sn JO '3nT}BtU 3q} 3AB31,, — D3305JIJIJ. reruaja 0} jappei aq} no dajs }nB}jodint nB st }naq Xjpq y 'nosBas ja}SB3 Xpq pus passsTfl B dBai TTT* aotrejaAasjad pne }Jtoija }3anoq ny '}j O}n| '}nd a* }Bq* XpOBxa }naq jo }no }a3 nj* 3AV '38JP qppspBS PUB saqsB nB aq 0} aABq 5 4 nsaop }i 'JBa^ qojnqo 3q} jo }SB3J snoTJOT.3 }soui 3q} ajojaq nopBJWlajd jo nosBas aq} ST jnaq •}tj}no J3}SB3 *aa jnoX o}nr }Tjo}}atpB uo'aj.noX ^ntq} tuaq} }3i .'STBam naa&}aq 3npB3 jo Xpireo dn 3AB3 noX monj] o} ssq Xpoqou 'Xunng J3}SB3 3q} jo S}q3not[} tnooj s,}t 3jtnq} rasq} pt '-Tpari jo }pjds atu} aq} qffm pamj pios B niojj satnoo saXa jnoX m arJjJBds aq} }Bq} AOHH o} SBTJ ^^uppoqs n i poo jnoX ssoi noX a^Bra }naq saoQ /OO3 o; no o3 sjsnupft aqi - ojiqtid 'utreunoa I3BDOTW !3uni3 !3npnnonuv 'ajjBi TBisXjo re }33}noo qoaads pu^STQ BAOI aqj re S}napn^! SHD ZZ am Suoure sjanum antuija; -ap TTJM aotrejBaddB pire asrod i96T '11 poips 1S9JUOO JOU1SJQ U|

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free